Suvestinė redakcija nuo 2019-03-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11238

 

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI (GLOBĖJUI) UŽ VAIKO GLOBĄ SKYRIMO IR MOKĖJIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 2 d. Nr. 1-161

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą (pridedama).

2Šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. birželio 1 d.

3Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vidmantas Brazys

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 2 d.  sprendimu Nr. 1-161

 

 

PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI (GLOBĖJUI) UŽ VAIKO GLOBĄ SKYRIMO IR MOKĖJIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą (toliau – priedas) skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pagrindines sąvokas, kreipimosi dėl priedo tvarką, priedo dydį, priedo skyrimą ir mokėjimą, priedo naudojimą ir naudojimo kontrolę, globėjo pareigas, savivaldybės administracijos teises, neteisėtai gauto priedo išieškojimo tvarką. 

2. Šis aprašas taikomas fiziniam asmeniui (globėjui), kurio globojamiems vaikams globa ar rūpyba nustatyta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymu nuo 2016 m. birželio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

3. Priedas mokamas iš Marijampolės savivaldybės biudžete Piniginei socialinei paramai skirtų lėšų.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

4.1. globėjas - nuolat Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantis fizinis asmuo  (toliau vadinama – fizinis asmuo), kuris įstatymų nustatyta tvarka paskirtas be tėvų globos likusio vaiko globėju ar rūpintoju užtikrinti likusio be tėvų globos vaiko priežiūrą, auklėjimą, atstovavimą jam, jo teisėms ir teisėtiems interesams.

4.2. globojamas (rūpinamas) vaikas – tai toks vaikas, kuriam įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa (rūpyba).

4.3. vaiko globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI (GLOBĖJUI) UŽ VAIKO GLOBĄ

 

5. Globėjas dėl priedo kreipiasi į :

5.1. Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijas - gyvenantys kaimiškoje teritorijoje;

5.2. Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrių (toliau –Piniginės paramos skyrius) – gyvenantys mieste.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-120, 2018-03-26, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04953

 

6.  Globėjas, kuris kreipiasi dėl priedo specialistui privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. nustatytos formos prašymą (1 priedas);

6.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi   elektroniniu būdu. Globėjas, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba  kitais  būdais, numatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

6.3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir  asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

6.4. mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai  gauna  nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio  mokymo  įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre;

7. Dokumentą, nurodytą šio aprašo 6.4 punkte, globėjas privalo pateikti tik tuo atveju, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose.

8. Kilus abejonėms, prašymus dėl priedo priimantis specialistas gali pareikalauti ir kitų papildomų šio aprašo 6  punkte nenurodytų dokumentų.

9. Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga.

10.  Kreipdamasis dėl priedo skyrimo,  globėjas pateikia reikiamų dokumentų  originalus, išskyrus tuos atvejus, kai dėl priedo skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Dokumentus priėmęs Piniginės paramos skyriaus ar seniūnijos specialistai (toliau  - specialistai) privalo padaryti  ir  patvirtinti pateikiamų dokumentų (išskyrus asmens   tapatybės   dokumentus)   kopijas.  Prašymas,  teikiamas elektroninio  ryšio  priemonėmis,  turi  būti  pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

11.  Jeigu prašymas skirti priedą siunčiamas paštu,  prie prašymo pridedamos  visų reikiamų  dokumentų  kopijos,  patvirtintos  įstatymų nustatyta tvarka.

12. Specialistai gautą prašymą ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda globėjui informacinį lapelį (2 priedas). Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos  vyriausiojo  archyvaro nustatyta tvarka.

13. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus  dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Paaiškėjus trūkstamiems dokumentams ne prašymo priėmimo metu, specialistai informuoja globėją apie trūkstamus dokumentus globėjo prašyme pageidaujamu būdu,  prašyme nurodydami trūkstamus dokumentus, informavimo datą ir tai patvirtina savo parašu.  Priedui gauti trūkstami  dokumentai  pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo ar informacijos apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos. Jeigu per mėnesį reikiamų  dokumentų  globėjas nepateikia, jo prašymas laikomas nepateiktu.

14. Prašymus su visais reikalingais dokumentais, priimtus iki einamojo mėnesio 25 d. imtinai, seniūnijų specialistai Piniginės paramos skyriui pateikia ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 27 d. imtinai.

15. Prašymai su visais reikalingais dokumentais, priimti po einamojo mėnesio 25 dienos ar į Piniginės paramos skyrių pristatyti po einamojo mėnesio 27 d., įtraukiami į kito mėnesio mokėjimus ir priedas globėjui išmokamas už praėjusius priklausančius mėnesius.

16. Specialistai sutikrina globėjo prašyme pateiktus duomenis, nustato teisę į priedą ir suveda visą reikalingą informaciją į kompiuterines laikmenas, paskaičiuoja priedo dydį, suformuoja gavėjų bylas.

 

IV SKYRIUS

PRIEDO DYDIS

 

17. Globėjui  (rūpintojui)  už  kiekvieną globotinį, kuriam globa (rūpyba) nustatyta  šeimoje, mokamas priedas, kurio dydis yra:

17.1. 300,00 Eur per mėnesį iki 2016  m.  gruodžio 31 d.;

17.2. 186,00 Eur per mėnesį nuo 2017  m. sausio 1 d.

 

V SKYRIUS

PRIEDO SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

18. Duomenis priedui mokėti kompiuterinėse laikmenose suformuoja, mokėjimo žiniaraščius atspausdina ir juos pasirašo kaip ruošėjai Piniginės paramos skyriaus atsakingi specialistai.  

19. Priedas skiriamas arba neskiriamas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurį iki kito mėnesio 8 d. parengia Piniginės paramos skyriaus atsakingi specialistai. Jeigu priimamas sprendimas neskirti priedo,  būtina  nurodyti  atsisakymo  skirti priedą priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

20. Sprendimas  dėl priedo skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

21. Priedas skiriamas ir mokamas nuo teisės gauti atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius nuo visų dokumentų,  būtinų  priedui skirti, pateikimo dienos.

22. Priedas skiriamas 12 mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgiau iki globotiniui sukanka 18 metų. 

23. Jeigu priedas skiriamas ne už visą mėnesį, jo dydis apskaičiuojamas  proporcingai  to  mėnesio kalendorinių dienų, už kurias priedas skiriamas, skaičiui.

24. Priedas mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos. 

25. Priedas  pravedamas į globėjo (rūpintojo) asmeninę sąskaitą banke.

26. Priedas neskiriamas globėjui:

26.1.  kuris globoja savo nepilnamečio vaiko vaiką;

26.2. kuriam vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;

27. Priedo mokėjimas nutraukiamas:

27.1. globėją atleidus ar nušalinus nuo pareigų;

27.2. globotiniui nutraukus mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programą;

27.3. įvaikinus globotinį;

27.4. panaikinus globą (rūpybą);

27.5. mirus globotiniui ar globėjui;

27.6. pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos  ar  santuokos sudarymo;

27.7. globotiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre ar globotinį patalpinus į globos įstaigą;

27.8. globotiniui atliekant su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška, jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

27.9. globėjui nesudarius galimybių Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centro (toliau-Globos centras) socialiniams darbuotojams vykdyti priedo panaudojimo kontrolę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

27.10. nustačius, kad priedas naudojamas ne pagal paskirtį ir neužtikrinama globotinio gerovė, jo teisės ir teisėti interesai;

27.11. globėjui ar globotiniam išvykus į kitą valstybę.

28. Priedo mokėjimas nutraukiamas nuo šio aprašo 27 punkte atsiradusių ar nustatytų aplinkybių dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-120, 2018-03-26, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04953

 

VI SKYRIUS

PRIEDO NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

29. Priedas turi būti naudojamas globotinio poreikiams, gerovei, teisėtiems interesams tenkinti.

30. Fizinis asmuo (globėjas), išskyrus socialinius globėjus, globojančius vaikus, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba), 15 proc. per metus gauto priedo turi  pervesti į globotinio atsiskaitomąją sąskaitą banke. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-120, 2018-03-26, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04953

 

31. Už tinkamą priedo naudojimą atsakingas globėjas.

32. Ar priedas naudojamas pagal paskirtį, ar tenkinama  globotinio gerovė, teisės, teisėti interesai, kontroliuoja Globos centro socialiniai darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

33. Globos centro socialiniams darbuotojams nustačius, kad priedas naudojamas  ne pagal paskirtį, kad priedo gavėjas pažeidė savo prisiimtus įsipareigojimus pagal teisės aktus, surašo   buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei per 5 darbo dienas pateikia informaciją Piniginės paramos skyriui dėl priedo mokėjimo nutraukimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

34. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra vienas iš dokumentų priedui  mokėti arba nutraukti jo mokėjimą. 

 

VII SKYRIUS

GLOBĖJO PAREIGOS

 

35. Globėjai,  kurie kreipiasi dėl priedo mokėjimo ir kurie jį gauna, privalo:

35.1. pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti priedą ir būtinus priedui  gauti dokumentus;

35.2. pranešti  seniūnijai arba Piniginės paramos skyriui  apie   aplinkybes, turinčias įtakos priedui mokėti per mėnesį nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos;

35.3. Globos centro socialiniams darbuotojams sudaryti galimybę tikrinti jų gyvenimo sąlygas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

35.4. išmokas naudoti pagal paskirtį.

 

VIII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS

 

36. Seniūnijų ir Piniginės paramos skyriaus specialistai turi teisę apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl priedo ar kurie jį gauna, tikrinti jų pateiktus dokumentus  ir reikalauti papildomos informacijos, įrodančios  jų teisę gauti šį priedą.

37. Globos centro socialiniai darbuotojai turi teisę tikrinti globėjų šeimas, surašyti  buities  ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei informaciją pateikti Piniginės paramos skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

38. Marijampolės savivaldybės administracija turi teisę neskirti  priedo arba nutraukti jo mokėjimą, jeigu  nustatytos aplinkybės, nurodytos šio aprašo 29 ar 30 punktuose.

 

IX SKYRIUS

NETEISĖTAI GAUTO PRIEDO IŠIEŠKOJIMAS

 

39. Dėl globėjo kaltės neteisėtai gautas priedas turi būti grąžintas arba permoką globėjas gali grąžinti dalimis. 

40. Likęs negrąžintas arba neišskaičiuotas priedas išieškomas teismo tvarka, jei su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

41. Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaltės neteisėtai išmokėtas priedas išieškomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos kaltės neišmokėtas priedas išmokamas už visą praėjusį laiką Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

X SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

43. Asmens duomenų tvarkymo tikslas priimant prašymus priedui iš savivaldybės biudžeto  gauti bei skiriant ir išmokant priedą – nustatyti asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugai teikti.

44. Priimant prašymus priedui iš savivaldybės biudžeto gauti bei skiriant ir išmokant priedą, tvarkyti asmens duomenis yra būtina, vykdant Marijampolės savivaldybės administracijai pavestas viešosios valdžios funkcijas. Viešosios valdžios funkcijos įtvirtintos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu. Rinkti asmens duomenis yra būtina Marijampolės savivaldybės administracijai taikomos teisinės prievolės pagrindu. Teisinė prievolė numatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme bei detalizuojama šiame Apraše. 

45. Priimant prašymus priedui iš savivaldybės biudžeto gauti bei skiriant ir išmokant priedą,   asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklėmis.

46. Marijampolės savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, priimantis prašymus priedui iš savivaldybės biudžeto gauti bei skiriantis ir išmokantis priedą, pasirašytinai įsipareigoja saugoti asmens duomenis, kurie jam tapo žinomi priimant prašymus priedui iš savivaldybės biudžeto gauti bei skiriant ir išmokant šį priedą. 

47. Užpildytas prašymas priedui iš savivaldybės biudžetui gauti saugomas išmokų vaikams skyrimo bylose Marijampolės savivaldybės administracijos dokumentacijos plane nustatytą laikotarpį. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys sunaikinami.

48. Marijampolės savivaldybės administracija pati gauna informaciją iš:

48.1. Gyventojų registro apie asmens kodą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį;

48.2. Mokinių registro apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius, klasę; 

48.3. Studentų registro apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

______________________

 

Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą (toliau – priedas) skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI ( GLOBĖJUI) UŽ VAIKO GLOBĄ 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Deklaravimo data*

 

 

Telefono Nr.

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

Įrašymo į apskaitą data*

 

Telefono Nr.

* duomenys gaunami iš valstybės registrų

 

 

____________________________________  [1]

(savivaldybės (seniūnijos) pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS DĖL PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI ( GLOBĖJUI) UŽ VAIKO GLOBĄ GAUTI

 

20 __ m. _______________________ d. Nr.

 

Prašau skirti  priedą fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą

 

1.   DUOMENYS APIE globotinius (rūpintinius) :    

 

Eilės Nr.

 

Vardas ir pavardė

Asmens kodas, jo nesant – gimimo data

Globos (rūpybos) forma

Mokymo

įstaiga

(jei mokosi)

Našlaičio pensija

arba alimentai (gauna ar negauna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . IšmokĄ mokėti Į SĄSKaitą:

 

c banke

 

 

__________________________________________________________________________

(banko pavadinimas,  jo filialo (skyriaus) pavadinimas, banko kodas)

____________________________                     _____________________________________

(asmens sąskaitos Nr.)                                      (mokėjimo kortelės pavadinimas ir Nr.)                                                

 

3.TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

 

4ĮSIPAREIGOJU ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie:

4.1. gyvenamosios vietos, asmens duomenų pasikeitimą ir globėjo (globotinio) išvykimą į kitą valstybę;

4.2. globotinio (rūpintinio) apgyvendinimą valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, socializacijos centre, mokyklos bendrabutyje ir jeigu jam yra teikiamas išlaikymas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą);

4.3. globėjo (rūpintojo) atleidimą ar nušalinimą;

4.4. globotinio įvaikinimą;

4.5. globotinio mirtį;

4.6. apie tai, kad globotinis nutraukė mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programą;

4.7. apie tai, kad globotinis yra  emancipuotas ar sudarė santuoką;

4.8. tai, kad asmuo suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška, jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

4.9. globotinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą apgyvendinimą  bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre ar globotinį patalpinus į globos įstaigą.  

 

5.  ŽINAU IR SUTINKU:

5.1.  Teikti visą teisingą informaciją, reikalingą priedui gauti, ir būtinus dokumentus.

5.2. Priedą panaudoti pagal jų tikslinę paskirtį.

5.3. Kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus priedui teikti, ir permokos atveju turėsiu grąžinti savivaldybei neteisėtai gautą priedą arba priedo permoka  bus išieškotos  įstatymų nustatyta tvarka. 5.4. Sudaryti galimybes Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centro socialiniams darbuotojams vykdyti priedo panaudojimo kontrolę.

 

6. ESU INFORMUOTAS, kad:

6.1.    Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys duomenis ir informaciją apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į išmoką, iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – įvertinti, ar asmuo (vaikas) turi teisę gauti išmoką, taip pat administruoti išmoką. Dokumentai saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka.

6.2.      Kad priedo mokėjimo tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų bus renkama informacija, reikalinga priedui skirti, ir kad duomenys apie skirtą priedą teikiami kitoms institucijoms.

 

7. PATEIKIU:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą (pabraukti).

 

8. PATVIRTINU, KAD INFORMACINĮ LAPELĮ GAVAU: _____________________                                                                                                                                    (Pareiškėjo parašas)

 

 

 

 

 

9. PRIDEDAMA* (pažymėti pridedamus dokumentusQ):

£ 9.1. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai asmenys mokosi, ____ lapų.

£ 9.2. Globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinančio dokumento kopija, __ lapų.

£ 9.3. Mokyklos pažymą, kai vaikas mokosi ir yra išlaikomas (gauna nakvynę ir maistą) mokyklos bendrabutyje, socializacijos centre,___ lapų.

£ 9.4.Kiti _______________________________________________________________________

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

 

 

Pareiškėjas  (įgaliotas asmuo) (pabraukti)       _______________              ___________________                                                                                      (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bylos Nr. ____________

Prašymas priedui gauti gautas: ____________________________ Nr. ____________

(gavimo data)

Pateikti visi reikalingi dokumentai

Nepateikti priedui kirti reikalingi dokumentai

 

Nepateikti dokumentai

Pateikimo

data

Dokumentus priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė

_________________________ 

(pareigų pavadinimas)

___________________     _____________________________

(parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

 

[1]Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. 8 343 90007, el. p. duomenu.apsauga@marijampole.lt

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

 

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

 

Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą (toliau – priedas) skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo

2 priedas

 

Informacinis lapelis, kuris įteikiamas

užregistravus prašymą  priedui gauti

INFORMACINIS LAPELIS

 

________________________________________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas lapelis, vardas, pavardė)

 

Prašymas priedui gauti pateiktas: __________________ Nr. ____________

(gavimo data)

c   Pateikti visi reikalingi dokumentai

c   Nepateikti išmokai skirti reikalingi dokumentai

 

Nepateikti dokumentai

Pateikimo

data

Dokumentus priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė

________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________                _____________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

BŪTINA ŽINOTI

- Priedas skiriamas  vaikams iki 18 metų, kuriems  globa (rūpyba) nustatyta, šeimoje,  jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

- Nustačius, jog priedą  gavote neteisėtai, privalote grąžinti neteisėtai gautą priedą  arba ji bus išskaičiuojama savivaldybės administracijos ar teismo sprendimu.

-Savivaldybės administracijos sprendimai gali būti skundžiami pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

APLINKYBĖS, APIE KURIAS BŪTINA PRANEŠTI Per mėnesį nuo jų atsiradimo dienos

 

Ne vėliau kaip per mėnesį būtina pranešti apie:

- Gyvenamosios vietos, asmens duomenų pasikeitimą ir globėjo (globotinio) išvykimą į kitą valstybę;

-  Globėjo (rūpintojo) atleidimą ar nušalinimą;

- Globotinio įvaikinimą;

- Globotinio mirtį;

- Apie tai, kad globotinis nutraukė mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programą;

- Apie tai, kad globotinis yra  emancipuotas ar sudarė santuoką;

- Apie tai, kad asmuo suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška, jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

- Globotinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą apgyvendinimą  bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre ar globotinį patalpinus į globos įstaigą.  

Esu informuotas, kad savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys  duomenis ir informaciją apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į paramą, iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – įvertinti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl paramos, turi teisę į paramą, taip pat administruoti paramą. Dokumentai saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka.

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-120, 2018-03-26, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04953

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-161 "Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-126, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04900

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-161 „Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo