LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021  M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. V-234 „DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-583

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, n u s p r e n d ž i u:

Pavesti:

1.  Valstybės įmonei Lietuvos oro uostams (toliau – LOU) ir Valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – KVJU) direkcijai užtikrinti, kad tarptautinių oro uostų ir KVJU keleivių terminaluose būtų įrengti keleivių kontrolės punktai (toliau – kontrolės punktai), siekiant užtikrinti, kad atvykstantys ir (ar) grįžtantys iš užsienio į Lietuvos Respubliką asmenys (toliau – keleiviai) prieš palikdami oro uostus ar jūrų uostą praeitų pro šiuos kontrolės punktus.

2. LOU ir KVJU keleivių terminalų operatoriams skirti žmogiškuosius išteklius keleivių srautų reguliavimui kontrolės punktuose pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) pateiktą darbo grafiką.

3. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) skirti nurodytą skaičių pareigūnų darbui kontrolės punktuose pagal NVSC pateiktą darbo grafiką:

3.1. Kauno oro uoste – 2 pareigūnai;

3.2. Palangos oro uoste – 2 pareigūnai;

3.3. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste – 4 pareigūnai.

4. NVSC:

4.1. organizuoti ir koordinuoti darbą kontrolės punktuose – vykdyti NVSC padedančių tarnybų ir savanorių periodinius mokymus, vertinti keleivių atvykimo į Lietuvą grafikus, nustatyti kuriems reisams bus vykdoma atsitiktinė kontrolė, informuoti apie tai LOU, KVJU, VSAT ir NVSC padedančius savanorius ir užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius funkcijų vykdymui;

4.2. vykdant išoriniais skrydžiais atvykstančių keleivių atsitiktinę patikrą, išorinių skrydžių metu skirti 1 darbuotoją pagalbai VSAT;

4.3. esant nesklandumams, apie tai nedelsiant informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją (toliau – SAM).

5. NVSC ir VSAT vykdyti ne užsakomaisiais reisais atvykstančių keleivių sustiprintą kontrolę:

5.1. skirti žmogiškuosius išteklius ir užtikrinti budėjimą kontrolės punktuose (pagal faktinį atvykstančių transporto priemonių laiką ir skaičių), kai vykdomas atsitiktinis keleivių patikrinimas;

5.2. užtikrinti atsitiktinį keleivių patikrinimą ir duomenų vertinimą šia tvarka: 

5.2.1. patikrinti, ar keleivių NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) pateikti duomenys atitinka keleivių faktinius duomenis: vardas, pavardė, atvykimo į Lietuvą data.

5.2.2. jeigu keleivis nėra užpildęs anketos NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ar 5.2.1 papunktyje nurodyti duomenys neteisingi, užtikrinti anketos pateikimą ar duomenų tikslinimą kontrolės punkte;

5.2.3. vadovaujantis NVSC parengtomis rekomendacijomis, įvertinti keleivių turimus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatus ir jų atlikimo laiką;

5.2.4. jei keleivis neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatų, įvertinti, ar asmenys patenka į asmenų kategorijas, kurios gali neturėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatų ir turi tai patvirtinančius dokumentus:

5.2.4.1. asmuo yra persirgęs ir turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ne seniau nei prieš 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje);

5.2.4.2. asmuo yra paskiepytas ir turi dokumentus, įrodančius, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas;

5.2.4.3. asmuo yra tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantis keleivis;

5.2.4.4. ekipažo ar įgulos narys, kuris dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu.

5.2.4.5. asmuo yra iki 16 metų amžiaus;

5.2.4.6. oficialių delegacijų narys.

5.2.5. patikrinti, ar šio sprendimo 5.2.4.1–5.2.4.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus bei keleivių faktinius duomenis.

6. NVSC ir VSAT užtikrinti, kad:

6.1. Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems taikomi reikalavimai atvykstant į Lietuvos Respubliką turėti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kai jie nėra atlikę tyrimo arba tyrimas atliktas anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką, sprendžiama dėl administracinio nusižengimo tyrimo pradėjimo ir kontrolės punkte būtų registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti (jei ėminių paėmimo punktas įrengtas patekimo į šalį vietoje, esant asmens pageidavimui, tyrimą gali atlikti savo lėšomis – šie asmenys nukreipiami tiesiai į ėminių paėmimo punktą);

6.2. užsieniečiams, kuriems taikomi reikalavimai atvykstant į Lietuvos Respubliką turėti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kai jie nėra atlikę tyrimo arba tyrimas atliktas anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką, sprendžiama dėl administracinio nusižengimo tyrimo pradėjimo ir kontrolės punkte būtų registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti.

7. informacija apie apibendrintus sustiprintos kontrolės punktuose rezultatus būtų teikiama SAM pagal poreikį.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys