Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01084

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-01:

Nr. 1V-422, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09127

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ROTACIJOS TVARKA PERKELTŲ Į KITAS PAREIGAS KITOJE TARNYBOS VIETOVĖJE TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ IR POLICIJOS KOMISARIATŲ VIRŠININKŲ NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, ĮSKAITANT NUVYKIMĄ Į DARBĄ IR GRĮŽIMĄ IŠ JO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 5 d. Nr. 1V-53

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.7.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu Rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Nustatau, kad rotacijos tvarka perkelti į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkai (toliau – pareigūnai) turi teisę jiems skirtais naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais Aprašo nustatyta tvarka vykti į darbą ir grįžti iš jo, jeigu:

2.1. jie patys ar jų sutuoktiniai, sugyventiniai (partneriai), nepilnamečiai vaikai ir įvaikiai tarnybos vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio tinkamo gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkančio statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus namo, buto ar kitos gyvenamosios patalpos ar jos dalies;

2.2. jie nėra Vidaus tarnybos statuto 69 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka aprūpinti tarnybiniu butu ar tarnybine gyvenamąja patalpa;

2.3. jiems nėra Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų buto ar gyvenamosios patalpos išlaikymo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojamos nustatyto dydžio buto ar gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidos.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                             Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-53

 

rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į Darbą ir grįžimą iš jo, TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tarnybinių lengvųjų automobilių priskyrimo rotacijos tvarka perkeltiems į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkams (toliau – pareigūnai), naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, jų saugojimo ir techninės priežiūros tvarką.

 

II SKYRIUS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PRISKYRIMAS PAREIGŪNAMS

 

2. Norėdamas, kad jam būtų priskirtas naudotis tarnybinis lengvasis automobilis, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, pareigūnas vadovui, turinčiam teisę pareigūną skirti į pareigas, pateikia prašymą. Prašyme turi būti nurodytas faktinės gyvenamosios vietos adresas ir pridedama pareigūnui išduoto vairuotojo pažymėjimo kopija. Pareigūnas, norėdamas ne tarnybos metu jam priskirtą tarnybinį lengvąjį automobilį saugoti ne policijos įstaigos teritorijoje, prašyme turi nurodyti tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos adresą.

3. Gavęs Aprašo 2 punkte nurodytą prašymą, vadovas, turintis teisę skirti pareigūną į pareigas, per 10 darbo dienų įsakymu priskiria pareigūnui tarnybinį lengvąjį automobilį arba priima sprendimą nepriskirti tarnybinio lengvojo automobilio.

4. Įsakyme dėl tarnybinio lengvojo automobilio pareigūnui priskyrimo nurodoma tarnybinio lengvojo automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, nustatoma didžiausia leistina metinė rida ir tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo ne tarnybos metu vieta.

5. Priėmęs sprendimą nepriskirti tarnybinio lengvojo automobilio, vadovas, turintis teisę pareigūną skirti į pareigas, per 10 darbo dienų nuo Aprašo 2 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareigūną, nurodydamas tarnybinio lengvojo automobilio nepriskyrimo priežastis.

6. Vadovui, turinčiam teisę pareigūną skirti į pareigas, priėmus įsakymą dėl tarnybinio lengvojo automobilio priskyrimo, pareigūnai su šiuo įsakymu supažindinami pasirašytinai. Pareigūnui priskirto tarnybinio lengvojo automobilio perdavimas įforminamas tarnybinio lengvojo automobilio perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašo pareigūnas ir darbuotojas, atsakingas už policijos įstaigos, kuriai priklauso priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis, transporto priemonių eksploataciją (toliau – atsakingas darbuotojas).

 

III skyrius

pareigūnų naudojimasis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo

 

7. Pareigūnai jiems priskirtais tarnybiniais lengvaisiais automobiliais naudojasi tik tarnybos reikmėms, kai būtina užtikrinti jų funkcijų vykdymą (įskaitant darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą), taip pat nuvykti į darbą ir grįžti iš jo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-422, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09127

 

8. Pareigūnams priskirti tarnybiniai lengvieji automobiliai ne tarnybos metu yra laikomi Aprašo 4 punkte nurodytame įsakyme nustatytoje saugojimo vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai priskirtu tarnybiniu lengvuoju automobiliu vykstama į tarnybinę komandiruotę.

9. Kiekvienu atveju, kai naudojamas tarnybinis lengvasis automobilis, prieš išvažiuodami iš tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos, pareigūnai privalo patikrinti tarnybinio lengvojo automobilio techninę būklę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-422, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09127

 

10. Pareigūnams priskirtų tarnybinių lengvųjų automobilių draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą organizuoja atsakingas darbuotojas.

11. Pareigūnai privalo nedelsdami informuoti atsakingą darbuotoją apie jiems priskirto tarnybinio lengvojo automobilio techninius gedimus ar kitus mechanizmų sutrikimus.

12. Įvykus tarnybinio lengvojo automobilio vagystei ar vagystei iš tarnybinio lengvojo automobilio, eismo įvykiui ar apgadinus tarnybinį lengvąjį automobilį, pareigūnai nedelsdami apie tai turi žodžiu informuoti vadovą, turintį teisę skirti pareigūną į pareigas, ir atsakingą darbuotoją, o ne vėliau kaip kitą darbo dieną vadovą, turintį teisę pareigūną skirti į pareigas, informuoti tarnybiniu pranešimu.

13. Įvykus tarnybinio lengvojo automobilio vagystei ar vagystei iš tarnybinio lengvojo automobilio, eismo įvykiui ar apgadinus tarnybinį lengvąjį automobilį, kai yra tarnybinio nusižengimo požymių, atliekamas tarnybinis patikrinimas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Vadovui, turinčiam teisę pareigūną skirti į pareigas, priėmus įsakymą dėl tarnybinio lengvojo automobilio priskyrimo, pareigūnai supažindinami su Aprašu pasirašytinai.

15. Pareigūnai yra materialiai atsakingi už jiems priskirtus tarnybinius lengvuosius automobilius ir juose sumontuotą įrangą.

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-422, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09127

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1V-53 "Dėl Rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo