Suvestinė redakcija nuo 2021-01-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00208

 

Nauja redakcija nuo 2021-01-19:

Nr. 21, 2020-12-08, paskelbta TAR 2021-01-18, i. k. 2021-00720

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVALIFIKACIJOS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ LAIKYMO MOKESČIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. 78

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“, 68 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos buriuotojų sąjungos Tarybos 2020 m. gruodžio 8 d. posėdžio 4.1 punkto sprendimą, Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos  2020 m. gruodžio 8 d. nutarimą  Nr. 3 „Dėl pritarimo Lietuvos buriuotojų sąjungos teisės aktų pakeitimo projektams“:

1Tvirtinu Kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžius (pridedama).

 

 

 

Prezidentas                                                                                                      Naglis Nasvytis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento

2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 78

(Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento

2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 21 redakcija)

 

 

KVALIFIKACIJOS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ LAIKYMO MOKESČIŲ DYDŽIAI

 

 

Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnis

 

Temų skaičius egzamine

Egzamino kaina, Eur

*Diplomo, Liudijimo arba Pažymėjimo išdavimo kaina, Eur

*Diplomo, Liudijimo arba Pažymėjimo  dublikato  išdavimo kaina, Eur

*Diplomo, Liudijimo arba Pažymėjimo  dublikato  skubos tvarka išdavimo kaina, Eur

Teorijos egzaminas

 

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

9

30

30

60

100

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

9

40

30

60

100

Atviros jūros burinės jachtos vadas

8

50

30

60

100

Vandenynų burinės jachtos vadas

8

100

30

60

100

Burinės jachtos radijo ryšio operatorius

1

20

30

60

100

 

Praktikos egzaminas

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

1

20

-

 

 

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

1

40

-

 

 

Atviros jūros burinės jachtos vadas

1

80

-

 

 

Minimali teorijos egzamino laikymo organizavimo kaina  – 150 Eur;

Minimali vandenynų burinės jachtos vado egzamino kaina – 300 Eur;

Minimali vidaus vandenų burinės jachtos vado praktikos egzamino kaina – 80 Eur;

Minimali pakrančių vandenų burinės jachtos vado praktikos egzamino kaina – 160 Eur;

Minimali atviros jūros burinės jachtos vado praktikos egzamino kaina – 240 Eur.

Jeigu pageidaujančių laikyti egzaminą yra tiek, kad nesusidaro minimali suma, egzaminas organizuojamas tik tuo atveju kai egzaminuojamieji sutinka sumokėti minimalią egzamino kainą.

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento siuntimo paštu pareiškėjo nurodytu adresu kaina – 7 Eur.

Kvalifikacijos įgijimo dokumentų paieška Lietuvos  buriuotojų sąjungos archyve praradus kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą – 50 Eur

Pažymos/egzamino protokolo patvirtintos kopijos apie įgytą kvalifikaciją išdavimas per 5  d. d.– 30 Eur,  per 20 d. d. – 15 Eur

*- kaina nurodyta už  vieną dokumentą

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 31, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07935

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 36, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09939

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 44, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-11, i. k. 2018-16062

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 18, 2019-09-12, paskelbta TAR 2019-09-13, i. k. 2019-14564

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 21, 2020-12-08, paskelbta TAR 2021-01-18, i. k. 2021-00720

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo