Suvestinė redakcija nuo 2020-12-29

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05873

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ir priežiūrą KLAIPĖDOS MIESTO nevalstybinėse ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2015 m. balandžio 14 d.  Nr. T2-53

Klaipėda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo sprendimu nustatyta mokesčio kompensavimo kaina taikoma atsiskaitymams pagal sudarytas lėšų naudojimo sutartis tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos už vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-144, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14640

 

3. Nustatyti, kad lėšų naudojimo sutarties formą tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos tvirtina ir sutartį pasirašo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Papildyta punktu:

Nr. T2-144, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14640

 

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T2-144, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14640

 

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T2-144, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14640

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grubliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2020 m. gruodžio 23 d.

sprendimu Nr. T2-301

 

 

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ir priežiūrą KLAIPĖDOS MIESTO nevalstybinėse ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų Klaipėdos mieste veikiančioms nevalstybinėms švietimo įstaigoms skyrimą ir administravimą.

2. Mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – mokestis), kompensuojamas vaikams, kurių abu tėvai (globėjai) arba tėvas (globėjas), vienas auginantis vaiką, gyvenamąją vietą yra deklaravę ir faktiškai gyvena Savivaldybės teritorijoje ir:

2.1. vaikas ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas biudžetines švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka. Ši nuostata taikoma  nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.;

2.2. vaikas ne vėliau kaip prieš dvylika mėnesių yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas biudžetines švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka. Ši nuostata taikoma  nuo 2022 m. sausio 1 d.

3. Aprašo nuostatos taikomos nevalstybinėms švietimo įstaigoms, įregistruotoms Švietimo ir mokslo institucijų registre.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO KOMPENSAVIMO LĖŠŲ PLANAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

5. Savivaldybė kompensuoja 100 (vieną šimtą) eurų tėvų (globėjų) mokamo mėnesio mokesčio kiekvienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga.

6. Savivaldybė kompensuoja 50 (penkiasdešimt) eurų tėvų (globėjų) mokamo mėnesio mokesčio kiekvienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį dėl 4 valandų trukmės per dieną ugdymo su nevalstybine švietimo įstaiga.

7. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje, sudarytoje tarp Savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos (toliau – Lėšų naudojimo sutartis), nurodoma, kad mokestis už vaiko išlaikymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje vienus mokslo metus nebus keičiamas.

8. Apskaičiuojant lėšas, reikalingas mokesčiui kompensuoti, ateinantiems biudžetiniams metams vaikų skaičius fiksuojamas pagal nevalstybinės švietimo įstaigos einamųjų metų rugsėjo 1 dienos Mokinių registro bazės duomenis. Šiuos sąrašus, atsižvelgdama į 2 punkto sąlygas, nevalstybinė švietimo įstaiga įsipareigoja pateikti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyrius) iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.

9. Nevalstybinei švietimo įstaigai skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos einamiesiems metams perskirstomos pagal rugsėjo 1 dienos Mokinių registro bazės duomenis, sudaroma patikslinta išlaidų sąmata.

10. Sudarant Lėšų naudojimo sutartį (patvirtinus Savivaldybės biudžetą) su nevalstybine švietimo įstaiga, lėšų poreikis iš Savivaldybės biudžeto einamiesiems metams tikslinamas atsižvelgiant į vaikų skaičių sausio 1 dieną. Šiuos sąrašus, atsižvelgdama į 2 punkto sąlygas, nevalstybinė švietimo įstaiga įsipareigoja pateikti Švietimo skyriui iki einamųjų metų sausio 20 dienos.

11. Švietimo skyrius, patikrinęs gautus duomenis per 7 darbo dienas po sąrašų gavimo dienos, pateikia Savivaldybės administracijos Planavimo ir analizės skyriui (toliau – PAS) galutinį vaikų skaičių, kuriems turi būti taikoma mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą kompensacija. Vadovaudamasis šiais duomenimis PAS apskaičiuoja lėšas ir parengia Lėšų naudojimo sutartį.

12. Nevalstybinė švietimo įstaiga, pasirašiusi Lėšų naudojimo sutartį, privalo sumažinti taikomą vieno vaiko išlaikymo mėnesio mokestį pagal Lėšų naudojimo sutartyje numatytas sąlygas.

13. Savivaldybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos vaikų išlaikymo ir priežiūros išlaidoms įstaigoje kompensuoti.

14. PAS paskirsto Savivaldybės biudžeto lėšas nevalstybinėms švietimo įstaigoms pagal metų ketvirčius.

15. Pagal Aprašo 14 punktą paskirstytos Savivaldybės biudžeto lėšos tvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Asignavimų valdytojas tvirtina Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatą.

16. Nevalstybinė švietimo įstaiga iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos PAS pateikia paraišką lėšoms gauti. Lėšos pervedamos avansiniu mokėjimu vieną kartą per ketvirtį. Paraiškos rengiamos pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą formą. Į paraišką gali būti įtraukiamos lėšos tik tiems vaikams, kurie atitinka 2 punkte išdėstytas sąlygas.

17. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius, atsižvelgdamas į Aprašo 15 punkte patvirtintą lėšų paskirstymą nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir PAS pateiktą paraišką lėšoms gauti, perveda Savivaldybės biudžeto lėšas į Lėšų naudojimo sutartyje įstaigos nurodytą sąskaitą.

18. Perduodamų lėšų suma už einamąjį mėnesį skaičiuojama, jeigu vaikas išvyko iš nevalstybinės švietimo įstaigos po einamojo mėnesio 15 dienos (įskaitytinai).

19. Išvykus vaikui iš nevalstybinės švietimo įstaigos, į laisvą vietą įstaiga gali priimti kitą vaiką, kuris atitinka 2 punkto sąlygas, neviršydama einamiesiems metams skirtų asignavimų iš Savivaldybės biudžeto.

 

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

20. Nevalstybinė švietimo įstaiga, pasibaigus ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos PAS turi pateikti lėšų panaudojimo ataskaitą pagal formą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 5 dienos nevalstybinė švietimo įstaiga atitinkamiems metams skirtas ir nepanaudotas Savivaldybės biudžeto lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos banko sąskaitą.

22. PAS turi teisę reikalauti nevalstybinės švietimo įstaigos papildomos informacijos, susijusios su Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimu.

23. Nevalstybinė švietimo įstaiga gautų lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Lėšų naudojimo sutartis sudaroma vieniems kalendoriniams metams (patvirtinus Savivaldybės biudžetą).

25. Už neteisingą informacijos apie deklaruotą ir faktišką gyvenamąją vietą pateikimą atsako nevalstybinės švietimo įstaigos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Vaiko tėvams (globėjams) pakeitus gyvenamąją vietą, tai yra išvykus iš Savivaldybei priskirtos teritorijos, mokesčio kompensavimas nutraukiamas.

27. Nevalstybinės švietimo įstaigos naudoja Savivaldybės biudžeto lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

28. Ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas Savivaldybės biudžeto lėšas nevalstybinė švietimo įstaiga turi nedelsdama grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą.

29. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-144, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14640

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-301, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28703

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo