Suvestinė redakcija nuo 2017-10-18 iki 2018-04-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15673

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS, FINANSUOJAMOS IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 16 d. Nr. D1-749

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 ir 5 punktais, t v i r t i n u:

1. Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Dvišaliams vystomojo bendradarbiavimo projektams, finansuojamiems iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, vykdyti reikalingas formas (pridedama):

2.1. Klimato kaitos politikos skyriaus parengtos projekto koncepcijos formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

2.2. Projekto koncepcijos formą;

2.3. Projekto paraiškos formą;

2.4. Projekto koncepcijos/paraiškos atitikties administraciniams reikalavimams vertinimo formą;

2.5. Projekto koncepcijos vertinimo formą;

2.6. Projekto paraiškos vertinimo formą;

2.7. Mokėjimo prašymo formą;

2.8. Projekto vykdymo tarpinės/galutinės ataskaitos formą;

2.9. Projekto vykdymo vertinimo formą;

2.10. Veiklų įgyvendinimo patvirtinimo akto formą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-749

 

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS, FINANSUOJAMOS IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Aplinkos ministerijos vystomojo bendradarbiavimo veiklos – dvišalės, daugiašalės ir kitos paramos vystymuisi teikimo – įgyvendinimo iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 (toliau – LRV tvarkos aprašas).

3. Aplinkos ministerija teikia dvišalę ir daugiašalę paramą vystymuisi pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – Metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintą finansavimą vystomojo bendradarbiavimo veiklai.

 

II. VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ ATRANKA, TEIKIANT DVIŠALĘ PARAMĄ VYSTYMUISI

 

4. Aplinkos ministerija vykdo dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų (toliau – projektas) atranką, vadovaudamasi Įstatymu, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis ir LRV tvarkos aprašu bei šiuo Tvarkos aprašu.

5. Per 30 darbo dienų nuo finansavimo vystomojo bendradarbiavimo veiklai patvirtinimo Metinę sąmatą detalizuojančiame plane Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius (toliau – atsakingas skyrius) Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijai, patvirtintai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-782 (toliau – Komisija), teikia svarstyti:

5.1. projekto koncepciją (-as), parengtą (-as) pagal Tvarkos aprašo 1 priedo formą;

5.2. kvietimo (-ų) teikti projektų paraiškas ir (ar) kvietimo teikti projektų koncepcijas (toliau – kvietimai) turinį/detales.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

6. Komisijai nusprendus patvirtinti atsakingo skyriaus parengtą koncepciją, posėdyje sprendžiama dėl kvietimo teikti projektų paraiškas pagal šią koncepciją paskelbimo ir paraiškų teikimo termino.

7. Komisijai nusprendus skelbti kvietimą teikti projektų koncepcijas, ji nurodo kvietimo paskelbimo būdą ir koncepcijų teikimo terminą. 

8. Komisijai nusprendus skelbti tiek kvietimą teikti projektų paraiškas pagal atsakingo skyriaus parengtą koncepciją, tiek kvietimą teikti projektų koncepcijas, ji turi paskirstyti vystomojo bendradarbiavimo veiklai numatytas lėšas pagal kiekvieną kvietimo rūšį.

9. Aplinkos ministerijos kvietimai skelbiami Aplinkos ministerijos interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo jų patvirtinimo Komisijos posėdyje. Apie paskelbtus kvietimus raštu informuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas ir nevyriausybinės  (ne pelno) bei kitos organizacijos, kurioms kvietimai galėtų būti aktualūs, prašant informaciją apie kvietimus paskelbti jų interneto svetainėse ar paskleisti kitais būdais. Kvietimai gali būti skelbiami ir kitais Komisijos nustatytais ar atsakingo skyriaus pasirinktais būdais.

10. Projektų koncepcijas/paraiškas pagal atitinkamame kvietime nurodytas sąlygas ir šiuo Tvarkos aprašu patvirtintas formas (2 ir 3 priedai) Aplinkos ministerijai turi teisę teikti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, jei Komisija nenusprendžia kitaip.

11. Užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos/paraiškos su priedais teikiamos Aplinkos ministerijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu (gavimo data laikoma el. laiško gavimo data), registruotu paštu (gavimo data laikoma laiško išsiuntimo data, nurodyta voko spaude) arba pristatomos asmeniškai į Aplinkos ministeriją (gavimo data laikoma dokumentų registracijos Aplinkos ministerijoje data).

12. Aplinkos ministerijai pateiktoms projektų koncepcijoms ir paraiškoms atsakingas skyrius suteikia registracijos/identifikavimo numerius ir per 10 darbo dienų nuo projektų koncepcijų/paraiškų teikimo termino pasibaigimo paskelbia informaciją apie pateiktas projektų koncepcijas/paraiškas (bendras gautų koncepcijų/paraiškų skaičius, koncepcijų/paraiškų teikėjai, projektų pavadinimai ir bendra prašoma skirti lėšų suma) Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

13. Aplinkos ministerijai pateiktas projektų koncepcijas ir paraiškas vertina du atsakingo skyriaus valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – vertintojai), laikydamiesi lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo ir konfidencialumo principų.

14. Vertintojai per 5 darbo dienas nuo projektų koncepcijų/paraiškų teikimo termino pabaigos atlieka Aplinkos ministerijai pateiktų projektų koncepcijų/paraiškų atitikties administraciniams reikalavimams vertinimą (Tvarkos aprašo 4 priedo forma), vadovaudamiesi LRV tvarkos aprašo 33–34 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

15. Administracinius reikalavimus atitinkančios koncepcijos/paraiškos toliau vertinamos pagal Tvarkos aprašo 5 ir 6 priedų formas. Šis vertinimas turi būti atliktas per 60 kalendorinių dienų nuo administracinio vertinimo pasibaigimo.

16. Projektų koncepcijos/paraiškos kartu su jų vertinimo rezultatais ir išvadomis teikiamos svarstyti Komisijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų koncepcijų/paraiškų vertinimo pabaigos.

17. Jeigu Komisija priima sprendimą projekto koncepcijai pritarti arba pritarti su išlyga (dėl projekto apimties, veiklų tikslinimo ar keitimo, finansavimo dydžio keitimo ir pan.), projekto koncepcijos teikėjui siūloma per 20 darbo dienų ar kitą Komisijos nustatytą terminą parengti paraišką, atsižvelgiant į nustatytą išlygą (jeigu yra).

18. Komisijai priėmus sprendimą pritarti (arba pritarti su išlyga) projekto paraiškai, pateiktai pagal projekto koncepciją, kuriai pritarė (ar pritarė su išlyga) Komisija, ar kvietimą teikti projektų paraiškas, ir projekto teikėjui sutikus įgyvendinti Komisijos nustatytą išlygą (jeigu yra), atsakingas skyrius per 15 darbo dienų nuo Komisijos posėdžio dienos apie Komisijos sprendimą praneša Užsienio reikalų ministerijai (kaip nustatyta LRV tvarkos aprašo  40 punkte), parengia aplinkos ministro įsakymo dėl finansavimo skyrimo projektą ir teikia jį aplinkos ministrui pasirašymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

19. Koncepcijų ir paraiškų teikėjams per 10 darbo dienų nuo aplinkos ministro įsakymo patvirtinimo elektroniniu paštu arba registruotu paštu pranešama apie Komisijos priimtus sprendimus, susijusius su koncepcijų ir paraiškų vertinimu ir finansavimo (ne)skyrimu.

20. Aplinkos ministro įsakymu patvirtinus finansavimą Komisijos atrinktam projektui, atsakingas skyrius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų su paraiškos teikėju suderina ir pasirašo projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis), vadovaudamiesi LRV tvarkos aprašo 4246 ir 48 punktų nuostatomis. Paraiškos teikėjo prašymu, esant pagrįstoms aplinkybėms, atsakingas skyrius gali pratęsti sutarties derinimo ir pasirašymo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

III. VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ VYKDYMAS IR PRIEŽIŪRA, TEIKIANT DVIŠALĘ PARAMĄ VYSTYMUISI

 

21. Projekto įgyvendinimo metu atsakingas skyrius vykdo nuolatinę projekto įgyvendinimo priežiūrą ir informuoja Komisiją apie projekto įgyvendinimo eigą.

22. Atsakingas skyrius turi teisę bet kuriuo sutarties galiojimo metu žodžiu arba raštu pareikalauti iš projekto vykdytojo informacijos, susijusios su projekto vykdymu, ir atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje.

23. Atsakingas skyrius priima sprendimus dėl LRV tvarkos aprašo 48 ir 49 punktuose numatytų projektų vykdymo sąlygų pakeitimo ir koordinuoja LRV tvarkos aprašo 50 ir 51 punktuose numatytų projektų vykdymo sąlygų pakeitimų įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

24. Projektams taikomi finansiniai reikalavimai, nustatyti LRV tvarkos aprašo IV skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

25. Tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nustatytos LRV tvarkos aprašo 66 ir 67 punktuose. Komisija papildomas ar detalesnes tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas gali nustatyti tvirtindama projekto koncepciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

26. Kai projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, projekto įgyvendinimui būtinų prekių ir paslaugų pirkimai vykdomi vadovaujantis šiuo įstatymu. Kai projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija, pirkimai vykdomi vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762.

27. Subsidija projekto vykdytojo išlaidų daliai, finansuojamai iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, padengti išmokama sutartyje nustatyta tvarka, teikiant mokėjimo prašymus (Tvarkos aprašo 7 priedo forma).

28. Jeigu sutartyje numatytas projekto vykdymo tarpinės ataskaitos pateikimas, projekto vykdytojas turi pateikti šią ataskaitą Aplinkos ministerijai iki sutartyje nustatyto termino. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, Aplinkos ministerijai pateikia projekto vykdymo galutinę ataskaitą.

29. Projekto vykdymo tarpinė/galutinė ataskaita (toliau – ataskaita) paruošiama pagal Tvarkos aprašo 8 priedo formą. Ji siunčiama elektroniniu paštu ar registruotu paštu arba pristatoma į Aplinkos ministeriją.

30. Atsakingas skyrius atlieka projekto vykdytojo pateiktos ataskaitos vertinimą kaip sudedamąją projekto vykdymo vertinimo dalį. Projekto vykdymo vertinimo metu (Tvarkos aprašo 9 priedo forma) nagrinėjama visa su projektu susijusi surinkta informacija, taip pat gali būti atliekamos projekto dalyvių ar galutinio naudos gavėjo apklausos, konsultacijos su išorės ekspertais.  Jei sutartyje nustatyta, atliekama projekto patikra projekto vykdymo vietoje.

31. Projekto vykdymo vertinimas atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitos pateikimo. Esant pagrįstoms aplinkybėms, projekto vykdymo vertinimo terminas gali būti pratęstas.

32. Atlikęs projekto vykdymo tarpinį/galutinį vertinimą, atsakingas skyrius per 10 darbo dienų nuo vertinimo pabaigos ataskaitą kartu su projekto vykdymo vertinimo rezultatais ir rekomendacijomis teikia svarstyti Komisijai.

33. Komisija, atsižvelgdama į atsakingo skyriaus atliktą projekto vykdymo tarpinį vertinimą, priima sprendimą tarpinei projekto vykdymo ataskaitai pritarti ir tęsti projektą taip, kaip suplanuota, pritarti jai iš dalies ir tęsti projektą, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytus pakeitimus, arba ją atmesti ir netęsti projekto. Jeigu Komisija priima sprendimą pritarti tarpinei projekto vykdymo ataskaitai iš dalies ir tęsti projektą, atsakingas skyrius, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlytus pakeitimus, rengia papildomą susitarimą prie sutarties ir derina jį su projekto vykdytoju. Jeigu Komisija priima sprendimą atmesti tarpinę projekto vykdymo ataskaitą ir netęsti projekto, atsakingas skyrius inicijuoja sutarties nutraukimą sutartyje nustatyta tvarka.

34. Jeigu Komisija priima sprendimą pritarti projekto vykdymo galutinei ataskaitai iš dalies arba ją atmesti, projekto vykdytojas institucijai grąžina atitinkamą dalį arba visas projektui vykdyti institucijos skirtas ir pervestas pinigines lėšas. Jeigu sutartyje buvo numatyta mokėti projekto vykdytojui dalimis ir sumokėta ne visa suma, Komisijos sprendimu institucija atitinkamai sumažina projekto vykdytojui mokėtiną sumą.

35. Komisijai patvirtinus projekto vykdymo galutinę ataskaitą, per 10 darbo dienų, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, turi būti pasirašytas visų sutartyje numatytų ir už skirtas lėšas įgyvendintų veiklų patvirtinimo aktas (pagal Tvarkos aprašo 10 priedo formą).

36. Projektas laikomas baigtu, kai yra įvykdyti sutarties šalių įsipareigojimai (išskyrus šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos nepriklausomo vertintojo, teikimą) ir pasirašytas veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktas.

 

IV. DAUGIAŠALĖS IR KITOS PARAMOS VYSTYMUISI TEIKIMAS

 

37. Daugiašalė parama vystymuisi ir parama vystymuisi kitais būdais teikiama vadovaujantis LRV tvarkos aprašo IV ir V skyriuose nustatyta tvarka.

38. Pasiūlymus Komisijai dėl daugiašalės paramos vystymuisi teikimo būdų ir priemonių vykdymo teikia Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

V. VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS VIEŠINIMAS

 

39. Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius informaciją apie vykdomą vystomojo bendradarbiavimo veiklą, įgyvendinamus ir įgyvendintus dvišalius projektus skelbia Aplinkos ministerijos interneto svetainėje, taip pat gali skelbti kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 

40. Teikiant dvišalę paramą vystymuisi, sutartyje turi būti numatyta, kad projekto vykdytojas informaciją apie vykdomus projektus po sutarties pasirašymo skelbtų savo interneto svetainėse (jeigu yra), taip pat, jeigu yra galimybė, viešintų kitose visuomenės informavimo priemonėse, naudodamas Aplinkos ministerijos logotipą ir nurodydamas, kad projektas finansuojamas iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir kitais būdais užtikrintų Aplinkos ministerijos matomumą projekte.

41. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas privalo pažymėti galutiniam naudos gavėjui perduotą materialųjį turtą, nurodydamas, kad projektas finansuotas iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Detalesnės materialiojo turto žymėjimo sąlygos nustatomos sutartyje.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Aplinkos ministerija iki kiekvienų metų sausio 31 d. Užsienio reikalų ministerijai teikia praėjusių kalendorinių metų vystomojo bendradarbiavimo veiklos ataskaitą.


 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

KLIMATO KAITOS POLITIKOS SKYRIAUS PARENGTA PROJEKTO KONCEPCIJA

 

 

< pavadinimas >

 

20__ m. _________  __ d.

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)

 

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys)

 

3. Bendra kvietimui skirta lėšų suma

 

4. Maksimali galima paramos suma vienam projektui

 

5. Nuosavas finansinis indėlis

 

PROJEKTO APRAŠYMAS

6. Projekto tikslas

 

7. Projekto uždaviniai

 

8. Pareiškėjai

 

9. Galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje

 

10. Tinkamos finansuoti išlaidos

 

11. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė

 

12. Privalumai

 

13. Kita

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

 


 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Suteikia Aplinkos ministerija

Koncepcijos Nr.

 

 

 

 

Projekto koncepcijA

 

20__ m. _________  __ d.

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1.1. Projekto pavadinimas

 

1.2. Valstybė (-ės) partnerė (-s)

Įrašyti kvietime nurodytą valstybę (-es) partnerę (-es), kuriai (-ioms) skirtas vystomojo bendradarbiavimo projektas.

 

1.3. Bendradarbiavimo sritys

Įrašyti kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis, pagal kurias bus įgyvendinamas projektas.

 

1.4. Projekto vykdytojas

Nurodyti projekto vykdytoją, kontaktinį asmenį, jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

 

1.5. Bendra projekto vertė, Eur

Nurodyti, jeigu projektas yra sudedamoji kito įgyvendinamo projekto dalis.

 

1.6. Prašoma projektui skirti suma, Eur

 

1.7. Kiti finansavimo šaltiniai, Eur (jeigu yra)

Nurodyti projekto vykdytojo, projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje ir kitų donorų finansinį indėlį.

 

1.8. Projekto atitiktis Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginiams susitarimams ir (arba) susitarimams dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijai

Nurodyti, kokius strateginius dokumentus atitinka teikiama projekto koncepcija ir pagrįsti kaip. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

1.9. Situacijos analizė

Apibūdinti projekto įgyvendinimo kontekstą: pateikti valstybės (-ių) partnerės (-ių) arba kitos (-ų) valstybės (-ių), jeigu projektas vykdomas ne valstybėje partnerėje, aplinkos, kuri turi įtakos projektui įgyvendinti, trumpą aprašymą. Ne daugiau kaip 200 žodžių.

 

1.10. Projekto aprašymas

Nurodyti projekto tikslą ir uždavinius, tikslinę grupę, planuojamus rezultatus, parinktas veiklas, projekto poveikį ir priemones rezultatų perimamumui valstybėje partnerėje (jeigu yra). Ne daugiau kaip 350 žodžių.

 

1.11. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė

Jeigu teikiamas projektas yra iš kitų šaltinių finansuojamo projekto dalis, nurodoma ir bendrai finanuojamo projekto įgyvendinimo trukmė.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė:

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

Numatoma bendro projekto įgyvendinimo trukmė:

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

1.12. Projekto tęstinumas

Nurodyti, ar šis projektas tęsia ankstesnes iniciatyvas.

 

1.13. Kiti projekto vykdytojo įgyvendinti / įgyvendinami projektai

Nurodyti, kokie projektai buvo įgyvendinti per pastaruosius 5 metus ir jiems skirtą lėšų sumą.

 

1.14. Projekto vykdytojo privalumai

Nurodyti kitą informaciją, kuri projektui suteiktų pridėtinę vertę atrankoje.

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS IR PARTNERIUS

2.1. Projekto vykdytojas

2.1.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

2.1.2. juridinio asmens kodas

 

2.1.3. registracijos adresas

 

2.1.4. buveinės adresas

 

2.1.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

2.1.6. projekto vadovo duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.                                 

mobiliojo telefono Nr.          

elektroninio pašto adresas

 

2.2. Projekto vykdytojo partneris valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu yra)

Pastaba: esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes.

2.2.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

2.2.2. juridinio asmens kodas

 

2.2.3. registracijos adresas

 

2.2.4. buveinės adresas

 

2.2.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

2.2.6. numatomo projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.                                 

mobiliojo telefono Nr.          

elektroninio pašto adresas

 

2.3. Kiti numatomi projekte dalyvausiantys subjektai (jeigu yra)

2.3.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

2.3.2. juridinio asmens kodas

 

2.3.3. registracijos adresas

 

2.3.4. buveinės adresas

 

2.3.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

III. Projekto koncepcijos priedai

□ Dokumentas, patvirtinantis koncepcijos teikėjo juridinį statusą, arba fizinio asmens paso kopija ___ lapų (-ai);

□ Įmonės ar organizacijos įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas) _ lapų (-ai);

□ Projekto vadovo gyvenimo aprašymas ___ lapų (-ai).

Bendras projekto koncepcijos prieduose pateiktų dokumentų lapų skaičius ___ lapų (-ai).

IV. projekto koncepcijos teikėjo patvirtinimas

 

Tvirtinu, kad projekto koncepcijoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga, interesų konflikto nėra. Sutinku, kad informacija apie šią projekto koncepciją (koncepcijos teikėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma skirti projektui lėšų suma) būtų skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

 

_____________________________________________________________________________

(koncepciją teikiančio juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas /

koncepciją teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

A.V. arba žyma „be antspaudo“

 

 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

Suteikia Aplinkos ministerija

Paraiškos Nr.

 

 

PROJEKTO PARAIŠKA

 

20__ m. _________  __ d.

 

 

I. Bendra informacija APIE PROJEKTĄ

1.1. Projekto pavadinimas

 

Projekto pavadinimas (lietuvių kalba):

 

 

Projekto pavadinimas (anglų kalba):

 

 

1.2. Valstybė (-s) partnerė(-ės)

Įrašyti kvietime nurodytą valstybę (-es) partnerę (-es), kuriai (-ioms) skirtas vystomojo bendradarbiavimo projektas.

 

1.3. Bendradarbiavimo sritys

Įrašyti kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis, pagal kurias bus įgyvendinamas projektas.

 

1.4. Projekto vykdytojas

Nurodyti projekto vykdytoją, kontaktinį asmenį ir jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

 

1.5. Bendra projekto vertė (su PVM), Eur

 

1.6. Prašoma projektui skirti suma, Eur

 

1.7. Situacijos analizė

Apibūdinti projekto įgyvendinimo kontekstą: pateikti valstybės (-ių) partnerės (-ių) arba kitos (-ų) valstybės (-ių), jeigu projektas vykdomas ne valstybėje partnerėje, aplinkos, kuri turi įtakos projektui įgyvendinti, trumpą aprašymą. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

1.8. Projekto esmė

 

 

                     

 

 

lietuvių kalba (ne daugiau kaip 150 žodžių):

 

anglų kalba (ne daugiau kaip 150 žodžių):

 

1.9. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė

Jeigu teikiamas projektas yra iš kitų šaltinių finansuojamo projekto dalis, nurodoma ir bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo trukmė.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė:

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

 

Numatoma bendrai finansuojamo projekto (jeigu yra) įgyvendinimo trukmė:

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

1.10. Projekto tęstinumas

Nurodyti, ar šis projektas tęsia ankstesnes iniciatyvas. Ne daugiau kaip 80 žodžių.

 

1.11. Informacija apie projekto vykdytojus ir partnerius

1.11.1. Projekto vykdytojas

1.11.1.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

1.11.1.2. juridinio asmens kodas

 

1.11.1.3. registracijos adresas

 

1.11.1.4. buveinės adresas

 

1.11.1.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

1.11.1.6. projekto vadovo duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.    

mobiliojo telefono Nr. 

elektroninio pašto adresas

 

1.11.1.7. kontaktinio asmens duomenys (jeigu kitas nei projekto vadovas):

vardas ir pavardė

telefono Nr.

mobiliojo telefono Nr.

elektroninio pašto adresas

 

1.11.2. Projekto vykdytojo partneris valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse)

Pastaba: esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes. Projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu ar parama demokratijai, arba tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija.

1.11.2.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

1.11.2.2. juridinio asmens kodas

 

1.11.2.3. registracijos adresas

 

1.11.2.4. buveinės adresas

 

1.11.2.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

1.11.2.6. numatomo projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.

mobiliojo telefono Nr.

elektroninio pašto adresas

 

1.11.2.7. kontaktinio asmens duomenys (jeigu kitas nei projekto koordinatorius):

vardas ir pavardė

telefono Nr.

mobiliojo telefono Nr.

elektroninio pašto adresas

 

1.11.3. Kiti numatomi projekte dalyvausiantys subjektai (galutinis naudos gavėjas ir kt.)

1.11.3.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

1.11.3.2. juridinio asmens kodas

 

1.11.3.3. registracijos adresas

 

1.11.3.4. buveinės adresas

 

1.11.3.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

1.11.3.6. kontaktinio asmens duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.

mobiliojo telefono Nr.

elektroninio pašto adresas

 

 

 

II. BENDRIEJI KLAUSIMAI

 

2.1. Kaip projektas atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijas?

Nurodyti, kokius strateginius dokumentus atitinka teikiama projekto paraiška ir pagrįsti kaip. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

2.2. Kaip projektas prisideda prie pasaulinių vystymosi tikslų įgyvendinimo?

Nurodyti ir pagrįsti, prie kokio konkretaus tikslo ir kaip prisidės projekto veiklų įgyvendinimas. Ne daugiau kaip 50 žodžių.

 

2.3. Kaip projektas atitinka vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliuosius prioritetus?

Nurodyti ir pagrįsti, kaip projektas prisidės prie gero valdymo, demokratijos principų diegimo ir įtvirtinimo, žmogaus teisių, ypač moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo, neįgaliųjų, vaikų ir kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesų gynimo, taip pat bendruomenių atsparumo krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinimą ir kitų.

 

 

 

III. Projekto aprašymas

 

3.1. Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir numatomi projekto rezultatai (konkretūs, išmatuojami ir apibrėžti laiko požiūriu)

3.1.1. Projekto tikslas

Nurodyti, ką norima pasiekti įgyvendinus projektą. Ne daugiau kaip 50 žodžių.

3.1.2. Projekto uždaviniai

3.1.3. Projekto veiklos

Nurodyti, kokios veiklos yra būtinos siekiant kiekvieno konkretaus rezultato. Ne daugiau kaip 200 žodžių.

3.1.4. Numatomi projekto rezultatai

Nurodyti, kokie yra tikėtini rezultatai siekiant tikslo ir kiekvieno uždavinio. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

 

 

1.

1.1.

 

1.2.

1.3.

2.

2.1.

 

2.2.

...

3.

 

 

 

 

 

3.2. Tikslinė (-ės) grupė (-ės)

Nurodyti, koks yra galutinis naudos gavėjas ir pagrindinė tikslinė projekto grupė. Motyvuoti pasirinkimą. Ne daugiau kaip 100 žodžių.

 

3.3. Projekto veiklų įgyvendinimo 20__ metais planas

3.3.1. Nr.

3.3.2. Veiklos

Nurodyti planuojamas pagrindines veiklas pagal numatomą įgyvendinimo laiką ir kaip išdėstyta 3.1.3 papunktyje.

3.3.3. Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai) (partneris (-iai))

Nurodyti juridinį arba fizinį asmenį.

3.3.4. Mėnuo

sausis

vasaris

kovas

as

balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Projekto poveikis ir tvarumas

Nurodyti, koks yra tikėtinas vystomasis poveikis įgyvendinus veiklas ir apibūdinti, kaip projektas prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos valstybėje partnerėje (besivystančioje šalyje). Įvertinti (jeigu aktualu), koks planuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (t CO2) sumažinimas, įgyvendinus projektą.

 

 

3.5. Rizikos veiksniai ir jų sprendimo būdai

Nurodyti problemas, rizikos veiksnius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projektui įgyvendinti ir projekto rezultatams pasiekti, ir būdus, kaip jų išvengti.

 

 

IV. Projekto ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

4.1. Informacija apie projekto vykdytoją, projekto vadovą ir svarbiausius (ne daugiau kaip 5) įgyvendintus / įgyvendinamus vystomojo bendradarbiavimo ir kitus projektus per pastaruosius 5 metus (jeigu yra)

Nurodyti projekto vykdytojo ir vadovo vadovavimo panašiems projektams patirtį ir kompetenciją. Ne daugiau kaip 100 žodžių. Užpildyti lentelę.

                                               

4.1.1. Eil. Nr.

4.1.2. Projekto vykdymo laikotarpis

4.1.3. Projekto pavadinimas

4.1.4. Kiti projekto vykdytojai

4.1.5. Projekto finansuotojas (-ai) (juridinis (-iai) arba fizinis (-iai) asmuo (-enys))

1.

20__ - 20__

 

 

 

2.

20__ - 20__

 

 

 

3.

20__ - 20__

 

 

 

4.

20__ - 20__

 

 

 

5.

20__ - 20__

 

 

 

 

4.2. Projekto valdymo organizacinė struktūra

Nurodyti preliminarią projekto komandos (projekto vadovo, asistento (-ų), finansininko ir pan.) sudėtį, Lietuvos ir valstybės (-ių) partnerės(-ių) ekspertų skaičių, pagrindines jų funkcijas ir kitą susijusią informaciją. Ne daugiau kaip 200 žodžių.

Jeigu projektas skirtas visuomenės informavimui – patikslinti, ar turima tinkama infrastruktūra.

 

 

4.3. Informacija apie projekto vykdytojo partnerį valstybėje partnerėje ir projekto koordinatorių joje (jeigu yra)

Nurodyti projekto vykdytojo valstybėje partnerėje ir projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje vadovavimo panašiems projektams patirtį ir kompetenciją. Ne daugiau kaip 100 žodžių.

 

 

4.4. Projekto viešinimas

Nurodyti, kaip projektas bus viešinamas Lietuvoje ir valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse). Ne daugiau kaip 100 žodžių.

 

 

4.5. Projekto vykdytojo privalumai

Nurodyti kitą informaciją, kuri projektui suteiktų pridėtinę vertę atrankoje.

 

 

 

V. Projekto FINANSAVIMAS

 

5.1. Bendra projekto vertė (su PVM), Eur

Nurodyti, ar finansavimas iš kitų šaltinių yra jau užtikrintas, ar tik kreiptasi dėl finansavimo.

 

5.1.1. iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų prašoma projektui skirti suma, Eur

 

5.1.2. kiti projekto finansavimo šaltiniai (jeigu yra):

 

5.1.2.1. paraiškos teikėjo finansinis įnašas, Eur

 

5.1.2.2. projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje finansinis įnašas, Eur

Esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes.

 

5.1.2.3. kitų projektą finansuojančių subjektų finansiniai įnašai, Eur

Esant keliems donorams, įterpti papildomas eilutes.

 

 

VI. PROJEKTO SĄMATA

6.1. Projekto veiklos

6.2. Mato vienetas

6.3.

Vienetų skaičius

6.4.

Vieneto kaina (be PVM), Eur

6.5.

Bendra suma (be PVM), Eur

6.6. Bendra suma (su PVM), Eur

6.7. Klimato kaitos spec. programos lėšos, Eur

I. IŠLAIDOS PAGAL ATSKIRAS VEIKLAS

Veiklų numeraciją ir formulavimą pateikti taip pat kaip 3.1.3 papunktyje „Projekto veiklos“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

II. KITOS PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS

Pvz., biuro patalpų, transporto nuomos, biuro priemonių įsigijimo/nuomos, ryšių, finansinių paslaugų, išorės audito išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. Klimato kaitos spec. programos lėšomis finansuojamos projekto dalies vertės, išskyrus atvejus, kai kitos išlaidos skirtos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

III. PROJEKTO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

Pvz., projekto vadovo, koordinatoriaus valstybėje partnerėje, už finansus atsakingo darbuotojo faktinis darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. Klimato kaitos spec. programos lėšomis finansuojamos projekto dalies vertės).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

IV. NENUMATYTOSIOS IŠLAIDOS

Ne daugiau kaip 5 proc. Klimato kaitos spec. programos lėšomis finansuojamos projekto dalies vertės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

VISOS PROJEKTO IŠLAIDOS:

 

 

 

 

 

VIII. PROJEKTO paraiškos priedai

□ Dokumentas, patvirtinantis paraiškos teikėjo juridinį statusą, arba fizinio asmens paso kopija _ lapų;

□ Įmonės ar organizacijos įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas) _ lapų;

□ Projekto vadovo gyvenimo aprašymas _ lapų;

□ Projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bendradarbiavimo sutartis arba projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) sutikimas bendradarbiauti, įgyvendinant projektą (jeigu yra) _ lapų;

□ Projekto koordinatoriaus (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) gyvenimo aprašymas (-ai) _ lapų;

□ Projekto ekspertų (jeigu yra) gyvenimo aprašymai _ lapų;

□ Juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) praėjusių metų metinė finansinė ataskaita _ lapų;

□ Planuojamų veiklų programos (konferencijų, seminarų, kursų, mokymų ir kt. renginių programos, kitų konkrečių veiklų detalizuoti aprašymai) (jeigu yra) _ lapų;

□ Preliminarus numatomų renginių dalyvių sąrašas (jeigu yra) _ lapų;

□ Kita (įrašyti) _ lapų.

Bendras projekto paraiškos prieduose pateiktų dokumentų lapų skaičius _ lapų.

 

IX. PROJEKTO PARAIŠKOS TEIKĖJO PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad projekto koncepcijoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga, interesų konflikto nėra. Sutinku, kad informacija apie šią projekto koncepciją (koncepcijos teikėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma skirti projektui lėšų suma) būtų skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

 

____________________________________________________________________________________

(paraišką teikiančio juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas /

paraišką teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

A.V. arba žyma „be antspaudo“


 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

PROJEKTO KONCEPCIJOS / PARAIŠKOS ATITIKTIES ADMINISTRACINIAMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

 

Projekto koncepcijos/paraiškos Nr.:

 

Pateikimo data:

 

Projekto pavadinimas

 

Kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.

Projekto koncepcija / paraiška pateikta iki nustatyto termino pabaigos

 

2.

Projekto koncepcija / paraiška atitinka kvietime nurodytas valstybes partneres

 

3.

Projekto koncepcija / paraiška atitinka kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis

 

4.

Projekto koncepcija / paraiška užpildyta pagal kvietime ir projekto koncepcijos / paraiškos formoje nurodytus reikalavimus

 

5.

Pateikti visi privalomi priedai

 

Išvada:

 

 

 

 

 

                

_____________________________________________________________     _________________

                   (vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)                           (parašas)

 

_____________________________________________________________     _________________

                   (vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)                           (parašas)


 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

 PROJEKTO Koncepcijos vertinimas

 

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

 

Projekto koncepcijos Nr.:

 

Pateikimo data:

 

Projekto pavadinimas

 

Kriterijai

Balai

Pastabos

Projekto aktualumas

1.

Projekto koncepcija atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijas.

0-5

 

2.

Išsami ir argumentuota situacijos analizė pagrindžia projekto poreikį valstybėje partnerėje.

0-5

 

3.

Tikslinės grupės yra aiškiai įvardytos.

0-5

 

Projekto veiksmingumas ir valdymas

4.

Koncepcijos tikslas ir uždaviniai yra konkretūs ir apibrėžti laiko atžvilgiu.

0-5

 

5.

Suplanuoti rezultatai atitinka uždavinius ir tikslą.

0-5

 

6.

Parinktos tinkamos veiklos rezultatams pasiekti.

0-5

 

7.

Numatytas projekto vykdytojas ir projekto vadovas turi pakankamą patirtį ir kompetenciją.

0-5

 

Projekto poveikis ir tvarumas

8.

Projekto veiklų ir rezultatų poveikis pokyčiams valstybėje partnerėje.

0-5

 

9.

Numatytos priemonės rezultatų perimamumui.

0-5

 

Privalumai

10.

Projektas turi privalumų.

0-5

 

Bendras įvertinimas:

0-50

 

 Bendros pastabos:

 

Rekomendacija komisijai:

Pritarti / pritarti su išlygomis / atmesti

 

_____________________________________________________________     _________________

                   (vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)                           (parašas)

 

_____________________________________________________________     _________________

                   (vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)                           (parašas)


 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios

programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

PROJEKTO PARAIŠKOS VERTINIMAS

 

 

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

 

Projekto paraiškos Nr.:

 

Pateikimo data:

 

Projekto pavadinimas

 

Kriterijai

Balai

Pastabos

Projekto aktualumas

1.

Projekto paraiška atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijas.

0-2

 

2.

Projektas atitinka Lietuvos Respublikos nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijoje ir (ar) Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijoje nustatytos tikslus.

0-2

 

3.

Projektas prisideda prie globalaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

0-2

 

4.

Projektas atitinka kvietime nurodytus vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliuosius prioritetus.

0-2

 

5.

Projektas atitinka valstybės partnerės poreikius.

0-2

 

Iš viso:

0-10

 

Projekto veiksmingumas

6.

Projekto tikslas ir uždaviniai yra konkretūs, racionalūs ir apibrėžti laiko atžvilgiu.

0-4

 

7.

Projekto rezultatai yra aiškūs, konkretūs ir išmatuojami.

0-4

 

8.

Projekto veiklos yra tinkamai suplanuotos.

0-4

 

9.

Tinkamai įvertinti galimi rizikos veiksniai ir būdai, kaip jų išvengti arba juos sumažinti.

0-4

 

Iš viso:

0-16

 

Projekto finansavimas

10.

Projekto sąmata atitinka planuojamas veiklas.

0-5

 

11.

Visos numatomos projekto išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti.

0-10

 

12.

Veiklų įgyvendinimo išlaidos atitinka ekonomiškumo principą.

0-10

 

13.

Projekte yra numatytas didesnis nei reikalaujamas pareiškėjo įnašas į projekto finansavimą.

0-10

 

Iš viso:

0-35

 

Projekto poveikis ir tvarumas

14.

Numatomi projekto rezultatai turės teigiamos įtakos naudos gavėjų socialiniams ir ekonominiams pokyčiams ateityje (įskaitant visuomenės informavimą).

0-4

 

15.

Numatytas aktyvus projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje dalyvavimas organizuojant ir valdant projektą.

0-2

 

16.

Numatytas aktyvus tikslinės grupės dalyvavimas projekto veiklose.

0-2

 

Iš viso:

0-8

 

Projekto valdymas

17.

Aiškiai ir tinkamai apibrėžta organizacinė struktūra.

0-4

 

18.

Aiškiai ir tinkamai apibrėžtos projekto dalyvių (projekto vykdytojų, partnerių, vadovo, ekspertų ir kitų) funkcijos.

0-4

 

19.

Projekto vykdytojas ir projekto vadovas turi reikiamos patirties ir kompetencijos vykdyti teikiamą projektą.

0-4

 

20.

Projekto vykdytojas ir koordinatorius valstybėje partnerėje turi reikiamos patirties ir kompetencijos vykdyti teikiamą projektą.

0-4

 

 

Iš viso:

0-16

 

Projekto viešinimas

21.

Projekte numatytos konkrečios veiklos / priemonės, skirtos projekto viešinimui Lietuvoje užtikrinti.

0-5

 

22.

Projekte numatytos konkrečios veiklos / priemonės, skirtos projekto viešinimui valstybėje partnerėje užtikrinti.

0-5

 

Iš viso:

0-10

 

Privalumai

23.

Projektas turi privalumų.

0-5

 

Bendras įvertinimas:

0-100

 

Bendros pastabos:

 

Rekomendacija komisijai:

Pritarti / pritarti su išlygomis / atmesti

 

 

_____________________________________________________________    _________________

                   (vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)                        (parašas)

 

_____________________________________________________________    _________________

                   (vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)                        (parašas)


 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

 

20__ m. _________  __ d.  Nr. ____

 

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė)

 

1.2. Juridinio (fizinio) asmens kodas

 

1.3. Buveinės (registracijos) adresas

 

1.4. Projekto pavadinimas

 

 

 

II. MOKĖJIMO PRAŠYMO DUOMENYS

2.1. Atsiskaitomosios (projekto) sąskaitos numeris

 

2.2. Laikotarpis, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

2.3. Mokėjimo prašymo tipas

□ avansinis   □ tarpinis    □ galutinis

2.4. Prašoma suma, Eur:

2.4.1. avansas (jei aktualu)

 

2.4.2. subsidija, neatskaičius avanso

 

2.4.3. užskaityto avanso suma

 

2.4.4. subsidija, atskaičius avansą

 

 

III. MOKĖJIMO PRAŠYMO PRIEDAI

 

□  Išlaidas pagrindžiantys ir apmokėjimą įrodantys dokumentai, __ lapai (-ų).

□  Projektų išlaidų lentelė, __ lapai (-ų).

□  Projekto įgyvendinimo eigos lentelė, __ lapai (-ų).

 

Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme nurodyti duomenys yra teisingi.

 

____________________________________

(pareiškėjo pareigos)

____________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

 

                                                                                          A. V.

 

PROJEKTO IŠLAIDOS

Nr.

Išlaidų pavadinimas (pagal projekto sąmatą) ir išlaidų kategorijos

Tiekėjo duomenys

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai

Pareiškėjo lėšų dalies apmokėjimą įrodantys dokumentai

Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur

Netinkamos finansuoti išlaidos, Eur

Subsidija, Eur

Pastabos

juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas

atsiskaito-mosios sąskaitos Nr.

dokumento pavadinimas, serija, Nr., data

suma, Eur

dokumento pavadinimas, serija, Nr., data

suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

(pareiškėjo pareigos)

____________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA

Nr.

Projekto veiklos

(pagal projekto sąmatą)

Faktinės projekto veiklų datos

Atlikti darbai

Pastabos

pradžia

pabaiga

iš viso

per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

(pareiškėjo pareigos)

____________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios

programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

Sutarties Nr.

 

 

 

PROJEKTO VYKDYMO TARPINĖ / GALUTINĖ ATASKAITA

(reikiamą palikti/pabraukti)

 

20__ m. __________  __ d.

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1.                   Projekto pavadinimas

 

1.2. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)

 

1.3. Bendradarbiavimo sritys (kaip sutartyje)

 

1.4. Projekto vykdytojas

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr.)

 

1.5. Projekto vadovas

(vardas, pavardė, tel. Nr. ir el. pašto adresas)

 

1.6. Projekto vykdytojo partneris (-iai) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse)

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

 

1.7. Projekto vykdymo vieta

(regionas / miestas)

 

1.8. Projekto vykdymo laikotarpis

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

1.9. Bendras projekto biudžetas, Eur

Nurodytas sutartyje:

 

Faktinis:

1.9.1. projektui skirtos Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, Eur

Nurodytos sutartyje:

 

Panaudotos lėšos:

1.9.2. kitas projekto finansavimas, Eur

Pagrindinio projekto vykdytojo finansinis indėlis į projektą (jeigu buvo):

 

 

Projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje finansinis indėlis (jeigu buvo):

 

 

Kitų donorų finansinis indėlis (jeigu buvo):

1.10. Projekto vykdytojo parašas

(juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas (jei yra))

 

 

1.11. Projekto vykdymo ataskaitos išsiuntimo data

(pildo Aplinkos ministerija)

 

1.12. Projekto vykdymo ataskaitos gavimo Aplinkos ministerijoje data

(pildo Aplinkos ministerija)

 

 

 

II. Dalykinė ataskaita

 

2.1. Projekto apibendrinimas (lentelėje)

2.1.1. Nr.

2.1.2. Tikslas

2.1.3. Uždaviniai

2.1.4. Veiklos

(pagal projekto paraišką arba patikslintą projekto paraišką ir papildomos, jeigu buvo)

2.1.5. Pasiekti rezultatai

2.1.6.

Poveikis

2.1.7. Rizikos veiksniai ir priemonės jiems išvengti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Projekto veiksmingumas

Kaip įgyvendintas / pasiektas sutartyje numatytas tikslas ir uždaviniai; ar buvo pasiekti numatyti rezultatai ir kaip jie atitiko numatytą tikslą, uždavinius ir pasirinktų tikslinių grupių poreikius; kokios ir kaip buvo įgyvendintos sutartyje įvardytos veiklos; ar veiklos buvo organizuotos tinkamai; taip, kaip numatyta projekto paraiškoje arba patikslintoje projekto paraiškoje; ir taip toliau.

 

2.3. Projekto poveikis ir tvarumas

Kokios įtakos projekto įgyvendinimas/rezultatai turės naudos gavėjų socialiniams ir ekonominiams pokyčiams ateityje; kaip naudos gavėjai dalyvavo įgyvendinant projektą; kaip valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bus užtikrintas projekto rezultatų perimamumas ir veiklos tęstinumas; kokios suinteresuotos grupės valstybėje partnerėje palaikė projektą ir vykdomas veiklas; kaip projektas prisidėjo prie klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos valstybėje partnerėje (besivystančioje šalyje) ir taip toliau.

 

2.4. Projekto valdymas

Organizacinė struktūra, komandos vertinimas: kokios buvo projekto dalyvių (projekto vykdytojų, partnerių, vadovo, ekspertų) funkcijos; kokiais kriterijais remiantis jie buvo pasirinkti, kaip jiems sekėsi įgyvendinti savo funkcijas; ar buvo susidurta su numatytais ir nenumatytais rizikos veiksniais; kokios įtakos tai turėjo projekto įgyvendinimui; ar buvo pasirinktos tinkamos priemonės/alternatyvos rizikai išvengti ar sumažinti; kas būtų tobulintina valdant projektą ir taip toliau.

 

 

2.5. Projekto viešinimas

Kokiomis priemonėmis buvo užtikrintas projekto matomumas Lietuvoje ir valstybėje partnerėje (jeigu yra) ir taip toliau.

 

 

2.6. Finansiniai aspektai

 

Ar lėšos buvo naudojamos projekto veikloms įgyvendinti ir tikslams pasiekti, kaip numatyta sutartyje; ar atitiko ekonomiškumo principą; kokios buvo įgyvendintos papildomos veiklos (jeigu buvo); paaiškinti ir argumentuoti biudžeto pakeitimus; ar buvo užtikrintas numatytas projekto finansavimas iš kitų šaltinių ir kokios veiklos buvo finansuotos, jeigu nebuvo, paaiškinti, kodėl ir kokias pasekmes tai turėjo projekto įgyvendinimui ir taip toliau.

 

 

2.7. Išmoktos pamokos ir planai ateičiai

 

Nurodyti teigiamą ir neigiamą projekto įgyvendinimo patirtį, pateikti rekomendacijas, kaip kilusias problemas galima būtų spręsti ateityje vykdant panašius projektus; pateikti pasiūlymus dėl kito projekto etapo (jeigu tikslinga) ir taip toliau.

 

 

 

III. TARPINĖ / GALUTINĖ FINANSINĖ ATASKAITA

(reikiamą palikti/pabraukti)

 

 

Veiklos

(nurodytos projekto sąmatoje)

Planuotos projekto išlaidos, Eur

Faktinės projekto išlaidos

Panaudotų lėšų paskirtis

(kokia nurodyta išlaidas pagrin-džiančiame dokumente)

Išlaidas pagrindžiančio dokumento* pavadinimas, Nr. (jeigu Nr. yra)

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina, Eur

Bendra suma, Eur

Iš jų:

paramos lėšos, Eur

kitos lėšos (skolintos, nuosavos ir kt.), Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, Eur:

 

Iš viso, Eur:

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jeigu išlaidas pagrindžiantis dokumentas yra ne lietuvių kalba arba finansinė operacija vykdyta kita nei eurais valiuta, ant pagrindžiančio dokumento lietuvių kalba (užsienio šalių vykdytojų atveju – anglų kalba) turi būti nurodyta išlaidų rūšis(-ys), išlaidų suma eurais ir mokėjimo dienos oficialus Lietuvos banko valiutos keitimo kursas, o jeigu valiuta keista banko įstaigoje, pridedamas valiutos keitimą patvirtinantis dok umentas.

 

 

 

 

 

IV. PROJEKTO VYKDYMO ATASKAITOS PRIEDAI

 

Projekto paraiškoje (ar patikslintoje projekto paraiškoje) nurodytų veiklų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (ataskaitų, leidinių, pranešimų spaudai kopijos, skaitmeninė tekstinė, garso ir vaizdo informacija ir pan.), ___ vnt. (lapų).

 

Išlaidas pagrindžiančių dokumentų patvirtintos kopijos, __ lapų (-ai).

 

□ Galutinio išlaidų audito išvada (teikiant projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą), __ lapų (-ai).

 

Bendras projekto vykdymo ataskaitos prieduose pateiktų dokumentų lapų skaičius – __ lapų (-ai).

 

 

Tvirtinu, kad projekto tarpinėje / galutinėje įgyvendinimo ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.

 

_________________________________________________________________________________

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas (ar fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

A.V. arba žyma „be antspaudo“


 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios

programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

 

Sutarties Nr.

 

 

 

 

 

PROJEKTO VYKDYMO VERTINIMAS

 

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

 

I. Bendra informacija

1.1.

Projekto pavadinimas

 

1.2.

Valstybė (-ės) partnerė (-ės)

 

1.3.

Bendradarbiavimo sritys

 

1.4.

Projekto vykdytojas

 

1.5.

Projekto vykdytojo partneris valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse)

 

1.6.

Projekto vykdymo vieta

 

1.7.

Projekto vykdymo laikotarpis

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

1.8.

Projekto vykdymo ataskaitos pateikimo terminas

20__-__-__

1.9.

Projekto vykdymo ataskaitos pateikimo data

20__-__-__

1.10.

Bendras projekto biudžetas, Eur

 

1.11.

Aplinkos ministerijos skirtos Klimato kaitos spec. programos lėšos, Eur

 

1.12.

Panaudotos Klimato kaitos spec. programos lėšos, Eur

 

1.13.

Projekto vykdytojui pervedamas Klimato kaitos spec. programos lėšų likutis, Eur (jeigu aktualu)

 

1.14.

Projekto vykdytojo grąžintinas Klimato kaitos spec. programos lėšų likutis, Eur (jeigu aktualu)

 

II. Projekto vykdymo ataskaitos vertinimas

Kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

2.1. Ataskaita pateikta laiku

 

 

 

2.2. Kartu su ataskaita yra pateikti visi privalomi dokumentai

 

 

 

2.3. Dalykinė ataskaitos dalis parengta detaliai ir tvarkingai

 

 

 

2.4. Finansinė ataskaitos dalis parengta tvarkingai ir laikantis nustatytų reikalavimų

 

 

 

Bendros pastabos:

 

III. Projekto vykdymo vertinimas

Vertinimo informacijos šaltiniai

Pažymėti tinkamą

3.1. Projekto vykdymo ataskaita

3.2. Projekto vykdytojo, jo partnerio, kitų projekto vykdytojų, už projekto priežiūrą atsakingo Aplinkos ministerijos skyriaus ir kitų suinteresuotų šalių susirašinėjimas

3.3. Projekto dalyvių nuomonės apklausa

3.4. Projekto tikslinės grupės tyrimas

3.5. Tiesioginis vertinimas projekto įgyvendinimo / veiklų atlikimo vietoje

3.6. Konsultacija su išorės ekspertais

3.7. Informacija apie projektą, gauta iš Lietuvos atstovybės (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse)

3.8. Kiti informacijos šaltiniai (įrašyti)

 

Kriterijai

Balai

Pastabos

Projekto veiksmingumas

1. Projekto tikslai yra pasiekti.

0-5

 

2. Projekto rezultatai yra pasiekti, išmatuojami ir atitinka numatytus uždavinius ir tikslą.

0-5

 

3. Įgyvendintos visos sutartyje numatytos projekto veiklos.

0-5

 

4. Projekto veiklos vykdytos taip, kaip numatyta sutartyje.

0-5

 

Projekto poveikis ir tvarumas

5. Projekto rezultatai turės įtakos naudos gavėjų socialiniams ir ekonominiams pokyčiams ateityje, įskaitant visuomenės informavimą.

0-5

 

6. Naudos gavėjai buvo įtraukti ir aktyviai dalyvavo įgyvendinant projektą.

0-5

 

7. Pateikti aiškūs ir svarūs argumentai, patvirtinantys projekto rezultatų perimamumą ir veiklos tęstinumą valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse).

0-5

 

8. Svarbiausios interesų grupės valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) palaikė projekto veiklas ir tikslus.

0-5

 

Projekto valdymas

9. Aiškiai ir tinkamai apibrėžtos organizacinė struktūra ir projekto dalyvių funkcijos.

0-5

 

10. Projekto vykdytojas įvykdė visus sutartyje numatytus įsipareigojimus, o projekto vadovas kompetentingai vadovavo projektui.

0-5

 

11. Projekto vykdytojas (-ai) ir projekto koordinatorius (-ai) šalyje (-yse) partnerėje (-ėse) tinkamai atliko jiems numatytas funkcijas.

0-5

 

12. Projekto ekspertai turėjo pakankamą kompetenciją, tinkamai atliko projekte numatytas funkcijas.

0-5

 

13. Rizika ir grėsmės buvo tinkamai įvertintos arba buvo parinktos tinkamos priemonės / alternatyvos.

0-5

 

Projekto finansavimas

14. Lėšos buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti ir atitiko ekonomiškumo principą.

0-5

 

15. Faktinės išlaidos atitinka projekto sąmatoje numatytas išlaidas.

0-5

 

16. Prekių ir paslaugų pirkimo kainos atitiko realius įkainius.

0-5

 

17. Projekto vykdytojo, projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) ir kitų donorų finansinis indėlis į projektą buvo toks, koks numatytas sutartyje.

0-5

 

18. Finansinė ataskaita ir finansiniai dokumentai parengti laikantis visų reikalavimų ir pateikti tvarkingai.

0-5

 

Projekto viešinimas

19. Buvo užtikrintas projekto matomumas Lietuvoje ir (ar) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse).

0-5

 

Projekto privalumai

20. Projektas turi privalumų.

0-5

 

Bendras vertinimas:

0-100

 

Pagrindiniai projekto uždaviniai ir rezultatai:

 

 

 

Išvados ir rekomendacijos:

 

 

 

 

 

___________________________________________________________     _________________

              (vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)                             (parašas)

 

 

___________________________________________________________     _________________

              (vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)                             (parašas)


 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios

programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMO AKTAS

 

..................................

(data)

..................................

(vieta)

 

......................................... (toliau – Vykdytojas), juridinio asmens kodas / asmens tapatybės kortelės arba paso Nr. (kai sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu) ..........................., registruota (-as) adresu: ........................................, atstovaujama (-as) ..............................................., veikiančio (-ios) pagal ............................., tvirtina, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija), juridinio asmens kodas 188602370, registruota adresu A. Jakšto g. 4, Vilnius, atstovaujama ............................................ (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal teisės aktų jam (-ai) suteiktus įgaliojimus, (toliau abi kartu vadinamos Šalimis) sutinka, kad visi numatyti projekto ............................................................. (projekto pavadinimas) (toliau – projektas), kurį Vykdytojas vykdė vadovaudamasis Šalių sudaryta sutartimi ...................................................... (sutarties pavadinimas, sudarymo data) (toliau – sutartis), uždaviniai įgyvendinti ir tikslai pasiekti.

 

Šalys, vadovaudamosi sutartimi, sudarė šį veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktą:

1. Vykdytojas tvirtina, o Ministerija sutinka, kad projekto vykdymo ataskaita yra tinkamai parengta ir pateikta Ministerijai.

2. Vykdytojas patvirtina, kad gautas iš Ministerijos lėšas panaudojo išimtinai projekto tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

            3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Ministerijai.

 

PRIEDAI:

 

1. Projekto vykdymo ataskaita, ____ lapų;

2. Kita .............................................(įrašyti), _____ lapų.

 

Šalių adresai ir parašai:

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4, Vilnius

Juridinio asmens kodas 188602370

Tel. Nr. __________, faks. ___________

A. s. _____________________________

Bankas ___________________________

Banko kodas ______________________

 

_________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

A.V.

(Vykdytojo pavadinimas)

Registracijos adresas: _______________

Jur. asmens kodas / tap. kortelės ar paso Nr.

Tel. Nr. __________, faks. ___________

A. s. _____________________________

Bankas ___________________________

Banko kodas _______________________

 

_________________________________

     (pareigos, vardas, pavardė)

 

A.V. arba žyma „be antspaudo

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo