Suvestinė redakcija nuo 2016-04-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-22 „DĖL PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIAMUS MAISTO PAPILDUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 1 d. Nr. B1-275

Vilnius

 

 

1.       P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIAMUS MAISTO PAPILDUS TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 5 straipsniu, 9 straipsnio 5 dalies 9 punktu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu ir įgyvendindamas 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 490) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/414 (OL 2015 L 68, p. 26), 3 ir 10 straipsnius:

1.       Tvirtinu Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.       Nustatau, kad tiekti Lietuvos Respublikos rinkai nenotifikuotus maisto papildus, t. y. neįtrauktus į Maisto papildų sąrašą, draudžiama.

3.       Pavedu:

3.1.    įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

3.2.    įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.“

2.       N u r o d a u Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui perduoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai visas maisto tvarkymo subjektų, pranešusių apie maisto papildų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai, bylas, dokumentus ir duomenis, reikiamus pranešimo (notifikavimo) procedūroms atlikti, iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

3.       N u s t a t a u, kad:

3.1.    šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2016 m. balandžio 15 d.;

3.2.    iki šio įsakymo įsigaliojimo Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui pateikti ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai perduoti pranešimai dėl maisto papildų notifikavimo nagrinėjami iki 2016 m. balandžio 15 d. galiojusioje šio įsakymo redakcijoje nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                                          Jonas Milius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2014 m. sausio 16 d.

įsakymu Nr. B1-22

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d.

įsakymo Nr. B1- 275 redakcija)

 

PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIAMUS MAISTO PAPILDUS TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) ir jos vertinimo VMVT tvarką.

2.       Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos higienos normoje HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 17:2010 „Maisto papildai“), ir kituose teisės aktuose.

3.       Aprašas taikomas maisto tvarkymo subjektams, Lietuvos Respublikoje gaminantiems ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiantiems maisto papildus, pirmą kartą į Lietuvos Respubliką įvežantiems iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos maisto papildus (toliau –įvežami maisto papildai), taip pat importuojantiems maisto papildus iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją (toliau – importuojami maisto papildai).

4.       Jei keli maisto tvarkymo subjektai į Lietuvos Respubliką įveža ir (ar) importuoja tokius pačius maisto papildus, gaminamus vieno maisto papildų gamintojo, tai kiekvienas jų turi pirmojo įvežimo ir (arba) importo atveju pranešti (notifikuoti) apie šiuos maisto papildus.

5.       Jei maisto tvarkymo subjektas su Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų maisto papildų pranešimu (notifikavimu) susijusias procedūras įgalioja atlikti kitą ūkio subjektą, laikoma, kad jas atlieka pats maisto tvarkymo subjektas.

6.       Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami maisto papildai turi atitikti 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 78/2014 (OL 2014 L 27, p. 7), 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1047/2012 (OL 2012 L 310, p. 36), 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 18 tomas, p. 244) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ ir (ar) kitų maistą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

 

7.       Maisto tvarkymo subjektai apie importuojamus maisto papildus turi per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) arba kreipdamiesi tiesiogiai pranešti (notifikuoti) VMVT ir, užpildydami pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formą (Aprašo priedas), pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:

7.1.    maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį;

7.2.    maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą, adresą);

7.3.    maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą (-us));

7.4.    maisto papildo atlikto laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas šio tyrimo metodas ir kuriuo patvirtinama, kad maisto papildo sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį, kiekis atitinka maisto papildo ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki to maisto papildo minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;

7.5.    maisto papildų gamintojo išduodamą dokumentą, kuriame nurodytos maisto papildo sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų maisto papildo ženklinimo etiketėje, kiekiai ir kuriuo patvirtinama, kad maisto papildas skirtas žmonėms ir atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus. Kai maisto papildo saugos, sudėties ir kokybės rodikliai nurodyti keliuose dokumentuose, pateikiamas šių dokumentų rinkinys;

7.6.    šalies, iš kurios maisto papildai importuojami, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad maisto papildai pagaminti toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo ūkio subjekto;

7.7.    jeigu maisto papildo sudėtyje yra sudedamoji dalis, kuriai taikomas reglamentas (EB) Nr. 258/97, turi būti pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama, kad ši sudedamoji dalis yra patvirtinta kaip naujas maistas.

8.       Maisto tvarkymo subjektai apie gaminamus Lietuvos Respublikoje ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus, apie įvežamus maisto papildus turi per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) arba kreipdamiesi tiesiogiai pranešti (notifikuoti) VMVT ir, užpildydami pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formą (Aprašo priedas), pateikti Aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytus duomenis ir dokumentus.

9.       Jei apie įvežamus ir (ar) importuojamus maisto papildus praneša (notifikuoja) ne Lietuvos Respublikos, o kitos ES valstybės narės maisto tvarkymo subjektas, jis turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad šis subjektas yra registruotas ar patvirtintas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnį.

10.     VMVT taip pat pateikiamas Aprašo 7.1 papunktyje nurodytas maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdys MS Word formatu el. paštu maistopapildai@vet.lt nurodant maisto tvarkymo subjektą, kuris tieks tą maisto papildą rinkai.

11.     Aprašo 7–9 punktuose nurodyti dokumentai VMVT teikiami valstybine lietuvių kalba.

12.     Už Aprašo 7–9 punktuose nurodytų duomenų ir dokumentų, teikiamų VMVT, teisingumą atsako maisto papildus, apie kuriuos pranešama (notifikuojama), rinkai tieksiantis maisto tvarkymo subjektas.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMUS IR PIRMĄ KARTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIAMUS IR IŠ ES ĮVEŽAMUS MAISTO PAPILDUS TEIKIMO IR VERTINIMO PROCEDŪRA

 

13.     VMVT, gavusi duomenis ir dokumentus, įvertina, ar pateikti visi pagal Aprašo 8–9 punktus reikalaujami duomenys ir dokumentai. Jei pateikti ne visi pagal Aprašo 8–9 punktus reikalaujami duomenys ir dokumentai, VMVT apie tai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo duomenų ir dokumentų gavimo dienos informuoja duomenų teikėją, nustatydama jam 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkstamiems duomenims ir dokumentams pateikti. Jei duomenų teikėjas per VMVT nustatytą terminą trūkstamų duomenų ir dokumentų nepateikia, pranešimo (notifikavimo) teikimo ir vertinimo procedūra nutraukiama ir laikoma, kad maisto papildas nenotifikuotas.

Kai VMVT pateikiami visi pagal Aprašo 8–9 punktus reikalaujami duomenys ir dokumentai, VMVT per 5 (penkias) darbo dienas, o jei informacija buvo pateikta apie 20 (dvidešimt) ir daugiau maisto papildų, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo visų duomenų ir dokumentų gavimo dienos įtraukia arba, vadovaudamasi Aprašo 14 punkte nustatytais pagrindais, atsisako įtraukti į Maisto papildų sąrašą tuos maisto papildus, apie kuriuos buvo pateikta informacija. Maisto papildai gali būti tiekiami rinkai nuo įtraukimo į Maisto papildų sąrašą dienos.

14.     VMVT atsisako įtraukti pateiktus duomenis į Maisto papildų sąrašą, kai:

14.1.  VMVT neturi informacijos, ar tieksiantis Lietuvos Respublikos rinkai maisto papildus, apie kuriuos pranešama (notifikuojama), asmuo yra registruotas ar patvirtintas kaip maisto tvarkymo subjektas teisės aktų nustatyta tvarka;

14.2.  produktai, apie kuriuos pateikiami duomenys ir dokumentai, nėra paženklinti kaip maisto papildai ar akivaizdžiai neatitinka Aprašo 6 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų.

15.     Apie atsisakymą įtraukti produktą į Maisto papildų sąrašą duomenų teikėjas informuojamas raštu Aprašo 13 punkte nustatytais terminais.

16.     VMVT, gavusi visus pagal Aprašo 8–9 punktus reikalaujamus duomenis ir dokumentus, juos išnagrinėja per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo maisto papildų įtraukimo į Maisto papildų sąrašą dienos. VMVT, vertindama maisto papildų atitiktį teisės aktų reikalavimams, nevertina ženklinimo informacijos atitikties reglamento (ES) Nr. 1169/2011 13 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. VMVT, įvertinusi, kad maisto papildas atitinka Aprašo 6 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus, pažymi tai Maisto papildų sąraše ir apie tai raštu per 3 (tris) darbo dienas informuoja duomenų teikėją. Jei VMVT, nagrinėdama Aprašo 8–9 punktuose nurodytus duomenis ir dokumentus, nustato, kad pateiktų duomenų nepakanka maisto papildo atitikčiai teisės aktų reikalavimams įvertinti, raštu gali kreiptis į duomenų teikėją ir prašyti per Aprašo 17 punkte nustatytą terminą pateikti reikiamus duomenis.

17.     Duomenų teikėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Aprašo 16 punkte nurodyto VMVT rašto išsiuntimo dienos turi pateikti VMVT prašomus duomenis. Duomenų teikėjas, teikdamas VMVT prašomus duomenis, turi nurodyti maisto papildui VMVT suteiktą numerį (pagal Maisto papildų sąrašą).

18.     Kai VMVT nustato, kad maisto papildai neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar duomenų teikėjas per Aprašo 17 punkte nurodytą terminą nepateikia VMVT prašomų duomenų, VMVT apie numatomą produkto išbraukimą iš Maisto papildų sąrašo raštu informuoja duomenų teikėją ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos išbraukia produktą iš Maisto papildų sąrašo.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE IMPORTUOJAMUS MAISTO PAPILDUS TEIKIMO IR VERTINIMO PROCEDŪRA

 

19.     VMVT, gavusi iš duomenų teikėjo duomenis ir dokumentus, įvertina, ar pateikti visi pagal Aprašo 7 ir 9 punktus reikalaujami duomenys ir dokumentai. Jei pateikti ne visi pagal Aprašo 7 ir 9 punktus reikalaujami duomenys ir dokumentai, VMVT apie tai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo duomenų ir dokumentų gavimo dienos informuoja duomenų teikėją, nustatydama jam 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkstamiems duomenims ir dokumentams pateikti. Jei duomenų teikėjas per VMVT nustatytą terminą trūkstamų duomenų ir dokumentų nepateikia, pranešimo (notifikavimo) teikimo ir vertinimo procedūra nutraukiama ir laikoma, kad maisto papildas nenotifikuotas.

20.     VMVT, gavusi visus pagal Aprašo 7 ir 9 punktus reikalaujamus duomenis ir dokumentus, juos išnagrinėja per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo visų reikalaujamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos. VMVT, vertindama maisto papildų atitiktį teisės aktų reikalavimams, nevertina ženklinimo informacijos atitikties reglamento (ES) Nr. 1169/2011 13 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

21.     VMVT įvertinusi, kad maisto papildas atitinka Aprašo 6 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus, įtraukia maisto papildą į Maisto papildų sąrašą ir apie tai raštu per 3 (tris) darbo dienas informuoja duomenų teikėją. Maisto papildai gali būti tiekiami rinkai nuo įtraukimo į Maisto papildų sąrašą dienos.

22.     Jei VMVT, nagrinėdama Aprašo 7 ir 9 punktuose nurodytus duomenis ir dokumentus, nustato, kad pateiktų duomenų nepakanka maisto papildo atitikčiai teisės aktų reikalavimams įvertinti, gali raštu kreiptis į duomenų teikėją ir prašyti per Aprašo 23 punkte nustatytą terminą pateikti reikiamus duomenis.

23.     Duomenų teikėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Aprašo 22 punkte nurodyto VMVT rašto išsiuntimo dienos turi pateikti VMVT prašomus duomenis.

24.     VMVT atsisako įtraukti produktą į Maisto papildų sąrašą, kai:

24.1.  VMVT neturi informacijos, ar tieksiantis Lietuvos Respublikos rinkai maisto papildus, apie kuriuos pranešama (notifikuojama), asmuo yra registruotas ar patvirtintas kaip maisto tvarkymo subjektas teisės aktų nustatyta tvarka;

24.2.  produktai, apie kuriuos pateikiami duomenys ir dokumentai, nėra paženklinti kaip maisto papildai ar neatitinka Aprašo 6 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų;

24.3.  duomenų teikėjas per Aprašo 23 punkte nurodytą terminą nepateikia VMVT prašomų duomenų.

25.     VMVT apie atsisakymą įtraukti produktą į Maisto papildų sąrašą duomenų teikėją informuoja raštu.

 

V SKYRIUS

VEIKSMAI ĮTARUS AR NUSTAČIUS MAISTO PAPILDŲ NEATITIKIMŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS

 

26.     VMVT, nustačiusi, kad Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami nenotifikuoti maisto papildai, taip pat maisto papildai, kurių notifikavimo procedūra buvo nutraukta, iš Maisto papildų sąrašo išbraukti maisto papildai ar maisto papildai, kurių ženklinimo etiketė vykdant pranešimo (notifikavimo) procedūrą pasikeitė ir Lietuvos Respublikos rinkoje gali būti maisto papildų, kurių ženklinimo informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, ir įvertinusi riziką vartotojų sveikatai, gali pavesti atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui teisės aktų nustatyta tvarka atlikti maisto tvarkymo subjekto, tiekiančio rinkai maisto papildus, apie kuriuos buvo informuota VMVT, patikrinimą ir užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos rinkai būtų tiekiami tik teisės aktų reikalavimus atitinkantys maisto papildai.

27.     Jeigu VMVT, vertindama duomenų teikėjo pateiktus Aprašo 7 ar 8 punktuose nurodytus duomenis, nustato, kad produktas galimai atitinka vaistinį preparatą, apie tai informuoja duomenų teikėją ir kreipiasi į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl pateiktų duomenų įvertinimo ir išvados pateikimo apie produkto priskyrimą vaistiniams preparatams ir jam taikytinų Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nuostatų.

28.     Jeigu VMVT, vertindama duomenų teikėjo pateiktus Aprašo 7 ar 8 punktuose nurodytus duomenis, nustato, kad produkto sudėtyje esančios medžiagos galimai atitinka narkotines ar psichotropines medžiagas, apie tai informuoja duomenų teikėją ir kreipiasi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą dėl pateiktų duomenų įvertinimo ir išvados pateikimo apie produkto priskyrimą narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms ir jam taikytinų Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo nuostatų.

29.     Jeigu VMVT, vertindama duomenų teikėjo pateiktus Aprašo 7 ar 8 punktuose nurodytus duomenis, nustato, kad maisto papildas ar jo sudėtyje esančios medžiagos galimai priskirtini naujam maistui ar naujo maisto komponentams, apie tai informuoja duomenų teikėją ir kreipiasi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl pateiktų duomenų įvertinimo ir išvados pateikimo apie produkto ar jame esančių medžiagų priskyrimą naujam maistui ar naujo maisto komponentams ir jiems taikytinų reglamento (EB) Nr. 258/97 nuostatų.

30. Jei VMVT jau turi Aprašo 27–29 punktuose nurodytų įstaigų išvadą dėl produkto ar jo sudedamosios dalies atitikties atitinkamai vaistiniams preparatams, narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms ar naujam maistui ar naujo maisto komponentams, ji vadovaujasi šia turima išvada ir papildomai į minėtas įstaigas nesikreipia.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-309, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-14, i. k. 2016-09309

 

31.     VMVT teikimu, produktai, galimai neatitinkantys maisto papildams taikomų teisės aktų reikalavimų ar galimai nepriskirtini maisto papildams, vertinami Maisto papildų vertinimo komisijos (toliau – Komisija), kuri parengia rekomendacinę išvadą dėl produkto atitikties maisto papildams taikomiems reikalavimams ir pateikia ją VMVT. VMVT priėmus sprendimą, kad produktas neatitinka maisto papildams taikomų teisės aktų reikalavimų, apie tai raštu Aprašo 16 ar 20 punktuose nustatytais terminais informuojamas duomenų teikėjas ir atitinkamas VMVT teritorinis padalinys, o produktas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos išbraukiamas iš Maisto papildų sąrašo, kai svarstomi Lietuvos Respublikoje gaminami ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami maisto papildai ar iš ES įvežami maisto papildai, ar neįtraukiamas į Maisto papildų sąrašą, kai svarstomi importuojami maisto papildai.

32.     Komisija sudaroma ir jos nuostatai tvirtinami VMVT direktoriaus įsakymu. Komisija sudaroma iš VMVT, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir (ar) kviečiamų kitų įstaigų specialistų.

33.     Aprašo 16 ir 20 punktuose nustatytas 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas Aprašo 17 ir 23 punktuose nurodytais atvejais sustabdomas, kol duomenų teikėjas pateiks prašomus duomenis arba kol sueis Aprašo 17 ir 23 punktuose nurodytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas, Aprašo 27–29 punktuose nurodytais atvejais – iki įstaigos, į kurią VMVT kreipėsi, atsakymo gavimo VMVT dienos, o Aprašo 31 punkte nurodytu atveju – iki Komisijos rekomendacinės išvados parengimo ir pateikimo VMVT dienos.

34.     Maisto tvarkymo subjektai, nusprendę netiekti maisto papildų Lietuvos Respublikos rinkai ar pasikeitus Aprašo 7–9 punktuose nurodytiems jų duomenims, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) arba kreipdamiesi tiesiogiai apie tai turi pateikti informaciją VMVT.

35.     VMVT, gavusi Aprašo 34 punkte nurodytą informaciją, per 3 (tris) darbo dienas taiko vieną iš šių priemonių:

35.1.  pakeičia duomenų teikėjo nurodytus duomenis Maisto papildų sąraše (kai pakeitimai nėra susiję su maisto papildų sauga, sudėtimi, teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą nurodymu ir pan.);

35.2.  nutraukia Apraše nustatytą pranešimo (notifikavimo) teikimo ir vertinimo procedūrą, o, jei produktas buvo įtrauktas į Maisto papildų sąrašą, raštu informuoja duomenų teikėją apie numatomą produkto išbraukimą iš Maisto papildų sąrašo ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos išbraukia produktą iš Maisto papildų sąrašo;

35.3.  raštu informuoja duomenų teikėją, kad pateikta informacija bus nagrinėjama Apraše nustatyta tvarka, kai dėl pateiktos informacijos turi būti atliekamas maisto papildų saugos ar ženklinimo vertinimas.

36.     VMVT teritorinis padalinys, turėdamas informacijos, kad maisto papildai, kurie įtraukti į Maisto papildų sąrašą, yra uždrausti tiekti Lietuvos Respublikos rinkai ir (ar) yra galimai nesaugūs, apie tai nedelsiant informuoja VMVT ir pateikia dokumentus, kuriais pagrindžiama, kad maisto papildas yra nesaugus ir neatitinka teisės aktų reikalavimų, o VMVT Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka teikia Komisijai svarstyti duomenis apie maisto papildą. VMVT teritorinis padalinys, turėdamas informacijos, kad maisto papildai, kurie įtraukti į Maisto papildų sąrašą, netiekiami Lietuvos Respublikos rinkai ar maisto tvarkymo subjektas nutraukė veiklą, apie tai nedelsiant informuoja VMVT, kuri per 3 (tris) darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos informuoja maisto tvarkymo subjektą apie numatomą maisto papildų išbraukimą iš Maisto papildų sąrašo ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos išbraukia tuos maisto papildus iš Maisto papildų sąrašo. Maisto tvarkymo subjektas neinformuojamas, jei jis nutraukė veiklą kaip maisto tvarkymo subjektas.

37.     Kai VMVT Lietuvos Respublikos rinkoje nustato ne Lietuvos Respublikos, o kitos ES valstybės narės maisto tvarkymo subjekto notifikuotus įvežamus ir (ar) importuojamus maisto papildus, kurie neatitinka teisės aktų reikalavimų, VMVT raštu informuoja tą maisto tvarkymo subjektą ir prireikus jį kontroliuojančią kompetentingą instituciją apie numatomą maisto papildų išbraukimą iš Maisto papildų sąrašo ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos išbraukia maisto papildus iš Maisto papildų sąrašo bei VMVT direktoriaus įsakymu šiuos maisto papildus uždraudžia tiekti rinkai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38.     Maisto papildų sąrašas skelbiamas VMVT interneto svetainėje.

39.     Kai VMVT atsisako maisto papildą įtraukti į Maisto papildų sąrašą ar jį iš šio sąrašo išbraukia, maisto tvarkymo subjektas dėl to maisto papildo notifikavimo turi kreiptis į VMVT iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.

40.     Jei VMVT vykdant valstybinę maisto kontrolę paaiškėja aplinkybės, dėl kurių maisto papildai negalėjo būti įtraukti į Maisto papildų sąrašą, ar VMVT nustato ar paaiškėja naujų aplinkybių, dėl kurių maisto papildai nebeatitinka maisto papildams taikomų teisės aktų reikalavimų, VMVT informuoja maisto tvarkymo subjektą apie numatomą maisto papildų išbraukimą iš Maisto papildų sąrašo ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos išbraukia maisto papildus iš Maisto papildų sąrašo.

41.     VMVT turi teisę kreiptis į atitinkamą VMVT teritorinį padalinį su prašymu patikrinti informacijos, reikalingos maisto papildų pranešimo (notifikavimo) teikimo ir vertinimo procedūrai atlikti, teisingumą, taip pat tai, ar maisto papildai tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai laikantis teisės aktų reikalavimų.

42.     Maisto tvarkymo subjektai, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

43.     VMVT sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________


 

Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formos pavyzdys)

 

PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIAMUS MAISTO PAPILDUS

 

 

(data)

 

(vieta)

 

Fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinės adresas (ir maisto tvarkymo vietos adresas, jei skiriasi)

 

Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas

 

Įvežama / importuojama (kas nereikalinga, išbraukti) iš:

 

PRIDEDAMA:

1.       maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdys

 

2.       maisto papildo atlikto laboratorinio tyrimo protokolas (jei taikoma)

 

3.       maisto papildų gamintojo išduotas dokumentas, kuriame nurodytos maisto papildo sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų maisto papildo ženklinimo etiketėje, kiekiai ir kuriuo patvirtinama, kad maisto papildas skirtas žmonėms ir atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus / dokumentų rinkinys (jei taikoma)

 

4.       šalies, iš kurios maisto papildai importuojami, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad maisto papildai pagaminti toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo ūkio subjekto (jei taikoma)

 

5.       dokumentai, kuriais patvirtinama, kad maisto papildo sudedamoji dalis yra patvirtinta kaip naujas maistas (jeigu maisto papildo sudėtyje yra sudedamoji dalis, kuriai taikomas reglamentas (EB) Nr. 258/97) (jei taikoma)

 

6.       dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad maisto tvarkymo subjektas yra registruotas ar patvirtintas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnį (jei taikoma)

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-309, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-14, i. k. 2016-09309

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. B1-275 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo