Suvestinė redakcija nuo 2020-04-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-13, i. k. 2017-19991

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.1.1-TID-V-505 PRIEMONĖS „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 13 d. Nr. 3-618

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Rokas Masiulis

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017 m. spalio 20 d. raštu

Nr. ((24.37-02)-5K-1716767)-6K-1706330

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2017 m. rugsėjo 4 d. raštu

Nr. 1.2-1554

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3-618

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.1.1-TID-V-505 PRIEMONĖSJŪRŲ TRANSPORTO EISMO SĄLYGŲ GERINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.6. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013);

2.7. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu  Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 93 677 595 (devyniasdešimt trijų milijonų šešių šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt penkių) eurų, iš kurių iki 93 677 595 (devyniasdešimt trijų milijonų šešių šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt penkių) eurų – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

8. Priemonės tikslas – pagerinti jūrų transporto eismo sąlygas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

9. Pagal Aprašą remiamos veiklos „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridorius) bendro naudojimo laivybos kanalo saugos ir aplinkos apsaugos parametrų gerinimas (platinimas, akvatorijos gilinimas, molų statyba ir rekonstrukcija)“.

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašus numatoma sudaryti 2017 m. IV – 2019 m. II ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galima pareiškėja yra VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, partneriai pagal Aprašą negalimi.

12. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

14. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1 (17), patikslintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. vasario 2 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1 (23) ir Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2019 m. lapkričio 21 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-11 (47):

14.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu
Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1 tikslo „Didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ 3 uždavinį „TEN-T esančiame Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir jo prieigose pagerinti jūrų transporto sąveiką su sausumos transportu, užtikrinti jūrų transporto eismo saugą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai“.

14.2. Projektas turi atitikti bent vieną iš preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašas), paskelbto ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt,
1.3.1, 1.3.3 ar 1.3.5 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir projektų vykdytojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

15. Pagal Aprašą gali būti finansuojami didelės apimties projektai. Šiems projektams vertinti taikoma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnyje numatyta nepriklausomo didelės apimties projekto kokybės vertinimo procedūra.

16. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

17. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19. Projektu turi būti siekiama produkto tipo stebėsenos rodiklio:

19.1. „Jūrų uoste įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“, kodas P.S.340;

19.2. Aprašo 19.1 papunktyje nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje pareiškėjui (projekto vykdytojui) nustatytas minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklio reikšmes:

 

Pareiškėjas (projekto vykdytojas)

Stebėsenos rodiklis P.S.340 Jūrų uoste įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.

Minimali

tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė

2023 m. pab.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

0

3

 

20. Aprašo 19.1 papunktyje nurodyto produkto tipo Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliui skaičiuoti taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

21. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

21.1. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 3 priede „Viešųjų pirkimų grafikas“, ir jį suderinęs su įgyvendinančiąja institucija.

21.2. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti suderinęs su įgyvendinančiąja institucija Aprašo 9 punkte nurodytos veiklos bent vieno statybos / akvatorijos gilinimo ir platinimo darbų arba prekių tiekimo arba pagrindinių paslaugų teikimo viešojo pirkimo dokumentus.

21.3. Neteko galios nuo 2020-04-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

21.4. Iki paraiškos pateikimo turi būti parengtas ir užsakovo patvirtintas statinio arba gilinimo ir platinimo darbų projektas (netaikoma, kai taikomos Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidinio „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga)“ (toliau – Geltonoji knyga) arba kitų tarptautinių organizacijų standartinės statybos sutarčių sąlygos ir (arba) kai projekto metu įgyvendinama ne statinio statybos veikla).

21.5. Iki paraiškos pateikimo turi būti gautas statinio arba gilinimo ir platinimo darbų projekto ekspertizės paslaugas teikiančio teikėjo aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (netaikoma, kai taikomos Geltonosios knygos sąlygos ir (arba) kai projekto metu įgyvendinama ne statinio statybos veikla).

21.6. Jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ir atrankos išvadą (kopiją).

21.7. Jeigu, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pareiškėjas argumentuotai raštu informuoja, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, arba pateikia atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo kopiją.

21.8. Jeigu planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi       (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma nustatyti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumą vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio  įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (kopiją).

21.9. Iki paraiškos pateikimo turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas  (netaikoma, kai taikomos Geltonosios knygos sąlygos ir (arba) kai projekto metu įgyvendinama ne statinio statybos veikla). Jūrų uosto akvatorijos valymo, gilinimo ir platinimo darbams vykdyti Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės“ nustatyta tvarka turi būti gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento leidimas atlikti valymo, gilinimo darbus jūrų ir jūrų uostų akvatorijose.

21.10. Tuo atveju, kai didelės apimties projektui teikiama konsultacinė Jungtinės paramos projektams Europos regionuose programos (toliau – JASPERS) ekspertų pagalba, iki paraiškos pateikimo turi būti gauta JASPERS ekspertų galutinė išvada dėl projekto ir JASPERS ekspertų pateiktų rekomendacijų santrauka bei pareiškėjo paaiškinimai dėl rekomendacijų, į kurias nebuvo atsižvelgta rengiant projekto dokumentus.

22. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

23. Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto investicijomis prisidedama prie aplinkos apsaugos sąlygų regione gerinimo.

24. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, laikomas investicijų į jūrų uostą finansavimas. Investicinė pagalba jūrų uostams yra suderinama su vidaus rinka, jeigu tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 56b straipsnyje nustatytos sąlygos. De minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama. Pagalba pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 neteikiama:

24.1. pagalbos schemoms, į kurias aiškiai neįtrauktas individualios pagalbos mokėjimas įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas išieškoti sumas pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti;

24.2. ad hoc pagalbai Aprašo 24.1 papunktyje nurodytai įmonei;

24.3. pagalbai sunkumų patiriančioms įmonėms, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

25. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

26. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

27.  Projektams, kuriems teikiama valstybės pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 56b straipsnyje nustatytus reikalavimus, Aprašo 26 punkte nurodyta didžiausia galima finansuojamoji dalis yra nustatoma nuo šios tinkamų finansuoti išlaidų dalies:

 

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma

<20 mln. Eur

 

20<50 mln. Eur

 

50<150 mln. Eur

>150 mln. Eur

Uosto infrastruktūros statyba, keitimas arba modernizavimas

100%

80%

60%

Reglamentas  netaikomas

Prieigos infrastruktūros statyba, keitimas arba modernizavimas

100%

100%

100%

Reglamentas  netaikomas

Dugno gilinimas

 

100%

100%

100%

Reglamentas  netaikomas

 

28. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat visos netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

29. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. paprastojo ir kapitalinio statinių remonto išlaidas;

2. statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus atvejus, kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti arba yra statinio sudėtinė dalis.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

2. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

3. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicijų projekto atliekant sąnaudų naudos analizę parengimo / pirkimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.3 ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

Pastaba. Paraiškos projekto biudžeto lentelės forma pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

30. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto atliekant sąnaudų naudos analizę parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šio priedo rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

31. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms įgyvendinant projektą ir baigus finansuoti projektą, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

32. Nepiniginis projekto vykdytojo įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

33. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

34. Iki Ministerijos kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino pareiškėjas turi Ministerijai raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede „Projektinis pasiūlymas“. Kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjas turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelės MS Excel formatu. Investicijų projekte turi būti išnagrinėtas ir palygintas minimalus vertinamų alternatyvų skaičius, ne mažesnis, nei numatyta Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedo lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objektus ir galimų veiklų sąrašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

341. Jeigu projektams yra taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai ar kt. apribojimai ir dėl to investicijų projekte negali būti išnagrinėtos visos projekto įgyvendinimo alternatyvos, kaip numatyta Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedo lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objektus ir galimų veiklų sąrašas“, šie apribojimai turi būti paaiškinti – nurodytos priežastys investicijų projekto aprašomojoje dalyje, tačiau visais atvejais investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos bent dvi alternatyvos, kurios skiriasi savo techniniais sprendiniais ir (ar) įgyvendinimo būdais.

Papildyta punktu:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

35. Kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjas turi pateikti Ministerijai užpildytą patikros lapą, kurio forma nustatyta Aprašo 5 priede „Informacija apie iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas ir valstybės pagalbą“. Pareiškėjas patikros lape turi pateikti reikalaujamą informaciją, ar pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos arba dugno gilinimo veiklos pelno skirtumo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 56b straipsnio 4 dalies nuostatas. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjas, kurio projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.  

36. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

37. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 41 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

38. Jeigu vadovaujantis Aprašo 37 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

38.1. Įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotąja pašto siunta, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

38.2. Įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

39. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

40. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu / per DMS.

41. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 41.1–41.3 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

41.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jeigu pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

41.2. informaciją apie iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas ir valstybės pagalbą (Aprašo 5 priedas);

41.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus;

41.4. dokumentus, kuriais patvirtinami finansavimo šaltiniai, – pareiškėjo pažymą, kuria patvirtinamas pareiškėjo indėlis finansuoti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; ši pažyma turi būti patvirtinta pareiškėjo įmonės / įstaigos vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

41.5. patvirtintą pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

41.6. pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymus (CV); juose turi būti įrašytas darbuotojo vardas, pavardė, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas ir kita naudinga informacija;

41.7. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as);

41.8. užsakovo patvirtintą statinio arba gilinimo ir platinimo darbų projektą;

41.9. statinio projekto arba gilinimo ir platinimo darbų projekto ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti;

41.10. projektui įgyvendinti reikalingus statybą leidžiančius dokumentus, išduotus įgaliotos institucijos;

41.11. projekto viešųjų pirkimų grafiką, suderintą su įgyvendinančiąja institucija;

41.12. kai didelės apimties projektui teikiama konsultacinė JASPERS ekspertų pagalba, JASPERS ekspertų galutinę išvadą dėl projekto ir JASPERS ekspertų pateiktų rekomendacijų santrauką ir pareiškėjo paaiškinimus dėl rekomendacijų, į kurias nebuvo atsižvelgta rengiant projekto dokumentus;

41.13. techninę užduotį, kai taikomos Geltonosios knygos sąlygos ir (arba) kai ES projekto metu įgyvendinama ne statybos veikla (tokiais atvejais negalioja Aprašo 41.8–41.10 papunkčiuose numatyti reikalavimai).

42. Visi Aprašo 41 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės. Jeigu priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki nustatyto paraiškos pateikimo termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką. Jeigu pareiškėjas yra anksčiau pateikęs įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 41 punkte išvardytus dokumentus ar dalį jų, pakartotinai šių dokumentų gali neteikti, bet privalo nurodyti, kokiu raštu dokumentai įgyvendinančiajai institucijai buvo pateikti.

43. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

44. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

45. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

46. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

47. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

48. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

49. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 13–15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Paraiška taip pat atmetama, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 41 punkte nustatytų dokumentų arba nepatikslina šiuose dokumentuose pateiktos informacijos. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

50. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

51. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Informaciją apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo Ministerija skelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Ministerija, priėmusi sprendimą dėl projekto finansavimo, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, per 5 darbo dienas registruoja duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Jeigu sprendime dėl projekto finansavimo skirta valstybės pagalbos suma viršija 500 000 (penkis šimtus tūkstančių) eurų, Ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio nuostatomis, pateikia duomenis į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainę (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/).

52. Įgyvendinančioji institucija, teigiamai įvertinusi didelės apimties projekto tinkamumą finansuoti, vadovaudamasi vidaus procedūrų aprašu, atlieka veiksmus, nustatytus Projektų taisyklių 103 ir 104 punktuose.

53. Ministerija, įvertinusi įgyvendinančiosios institucijos didelės apimties projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje pateiktą išvadą dėl didelės apimties projekto tinkamumo finansuoti, vadovaudamasi Projektų taisyklių 106 punktu, teikia vadovaujančiajai institucijai užpildytą pranešimo Europos Komisijai formą ir raštą, kuriuo patvirtina, kad didelės apimties projekto paraiška gali būti teikiama Europos Komisijai.

54. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

55. Ministerija, pagal Aprašo 53 punktą pateikusi didelės apimties projektą vadovaujančiajai institucijai, Projektų taisyklių 153 punkte nustatyta tvarka priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

56. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos. Didelės apimties finansuojamam projektui įgyvendinti bus sudaroma trišalė projekto sutartis.

57. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

58. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

58.1. arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

58.2. arba kaip elektroninis dokumentas (pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

59. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

60.  Aprašo 15 punkte minimo projekto įgyvendinimo priežiūrai bus sudaromas projekto priežiūros komitetas. Projekto priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos ir projekto vykdytojo atstovų, į projekto priežiūros komiteto sudėtį gali būti kviečiami kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto priežiūros komiteto sudėtį ir veiklos principus tvirtina Ministerija.

61. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudžiamojo įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir visą Aprašo 65 punkte nurodytą laikotarpį jo techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus.

62. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; projekto sutartys būtų įgyvendinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Statybos darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

63. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai, kurie bus pradėti po Aprašo patvirtinimo, būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, darbų sutartys būtų parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) sutarčių sąlygomis (arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis), o kai perkamos prekės ir paslaugos, sutarčių sąlygos turi būti parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ patvirtintomis prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygomis.

64. Jeigu pareiškėjas ketina projekto rangos darbų sutartį rengti pagal Geltonąją knygą, pareiškėjas, prieš pateikdamas projektinį pasiūlymą, turi raštu pateikti Ministerijai motyvuotą prašymą leisti rengti rangos darbų, kurių viešieji pirkimai bus pradėti patvirtinus Aprašą, sutartis vadovaujantis Geltonąja knyga. Pareiškėjas motyvuotame prašyme turi pateikti detalią projekto rangos darbų sutarties rengimo pagal Geltonąją knygą poreikio ir naudos analizę, įvertinęs pirkimo objekto specifikos aspektus. Pareiškėjo pateiktas motyvuotas prašymas kartu su pateiktu projektiniu pasiūlymu svarstomas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus projektų atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdyje. Geltonosios knygos taikymo būtinumas turi būti pagrįstas pirkimo objekto specifikos aspektais. Komisija, pritarusi projektiniam pasiūlymui ir motyvuotam prašymui, siūlo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą. Laikoma, kad sprendimas dėl rangos darbų sutarties rengimo pagal Geltonąją knygą yra priimtas, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

65. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

66. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

67. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

3. 2017-12-07 505 PFSA 1 priedas. RS

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-186, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07147

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3-618 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindiniu tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo