Suvestinė redakcija nuo 2020-10-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09834

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO REGIONUOSE  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 13 d. Nr. ĮV-488

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių plano patvirtinimo“, 2.3.9 darbo „Programinio – konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms“ 1 veiksmą „Regioninio kultūros projektų finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“:      

t v i r t i n u Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-539

redakcija)

 

 

Tolygios kultūrINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO REGIONUOSE tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašo (toliau – sąrašas) sudarymo tvarką, regioninių kultūros tarybų (toliau – tarybos) sudarymo tvarką, funkcijas ir jų darbo organizavimą.

2. Siekiant užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje sąrašas sudaromas iš dešimtyje Lietuvos apskričių vykstančių kultūros ir meno projektų (išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestus), įgyvendinančių bent vieną iš šių tikslų:

2.1. skatinančių kūrybinių raiškų įvairovę;

2.2. stiprinančių vietos kultūrinį identitetą;

2.3. skatinančių bendradarbiavimą.

3. Tarybos yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų – apskričių pagrindu sudaryti  kolegialūs organai, atliekantys apskričių meno ir kultūros ekspertų funkcijas.

4. Tvarkos apraše vartojama sąvoka: 

4.1. Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašas  – Kultūros ministro patvirtintas rekomenduojamų finansuoti kultūros ir meno projektų sąrašas, kurį sudaro tarybos iš savo kompetencijai priskirtoje Lietuvos apskrityje vykstančių kultūros ir meno projektų, atrinktų šiame tvarkos apraše nurodyta tvarka.

5. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymu.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO TVARKA IR PRINCIPAI

 

6. Tarybos ne vėliau kaip kiekvienų metų I ketvirtį, jei projektų paraiškų teikimo konkursas buvo paskelbtas praėjusių metų III ketvirtį, ir ne vėliau kaip kiekvienų metų III ketvirtį, jei projektų paraiškų teikimo konkursas buvo paskelbtas I ketvirtį, teikia kultūros ministrui tvirtinti sąrašus, kuriuos sudaro kultūros ir meno projektai iš dešimties Lietuvos apskričių.

7. Kiekviena iš tarybų teikia į sąrašą jos kompetencijai priskirtos Lietuvos apskrities kultūros ir meno projektus, pateiktus pagal šio tvarkos aprašo 2 priede patvirtintus Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose prioritetus III skyriuje nustatyta tvarka, įvertinusios juos balais pagal šio tvarkos aprašo 18–31 punktuose nurodytą tvarką.

8. Maksimalus projekto vertinimas balais pagal kiekvieną konkretų prioritetą  suteikiamas tokiu atveju, kai projektas visiškai atitinka prioriteto vertinimo kriterijus. Minimalus projekto vertinimas pagal kiekvieną konkretų prioritetą suteikiamas, kai projektas visiškai neatitinka prioriteto vertinimo kriterijų. Jeigu projektas atitinka prioritetą vidutiniškai, jis vertinamas puse maksimalaus prioriteto vertinimo kriterijų balų skaičiaus. Atitinkamai, daugiau nei puse maksimalaus prioriteto balų skaičiaus vertinamas projektas, atitinkantis prioriteto vertinimo kriterijus daugiau nei vidutiniškai, o mažiau nei puse maksimalaus prioriteto vertinimo kriterijų balų skaičiaus vertinamas projektas, atitinkantis prioritetą mažiau nei vidutiniškai. Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose prioritetų vertinimo kriterijų balų aprašą Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) narių susirinkimas tvirtina nutarimu.

9. Į sąrašą gali būti įtraukiami projektai:

9.1. surinkę 60 ir daugiau balų;

9.2. atitinkantys šio tvarkos aprašo 2 priede nurodytus Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose prioritetus.

10. Ne mažiau nei 30 % nuo bendro į vienos apskrities sąrašą įtrauktų projektų biudžeto lėšų turi sudaryti savivaldybių skiriamos lėšos.

11. LKT, suderinusi su ministerija, tvirtina Kvotų apskritims nustatymo tvarką, kurioje nurodomi rodikliai, kuriais remiantis planuojamos lėšų sumos kiekvienoje Lietuvos apskrityje vykstantiems kultūros ir meno projektams įgyvendinti.

12. Kvotas kiekvienų metų IV ketvirtį konkrečių apskričių kultūros ir meno projektams vienerių metų laikotarpiui nustato LKT ir teikia šią informaciją taryboms. Kiekviena taryba iki IV ketvirčio pabaigos nustato, kokio dydžio savo kvotos dalį planuos rekomenduoti LKT sudaromiems sąrašams iš dalies finansuoti.

13. Tarybos teikia kultūros ministrui įtraukti į sąrašą kultūros ir meno projektus su siūlomomis jiems skirti lėšų sumomis.

14. Tarybų sudarytas kultūros ir meno projektų sąrašas negali viršyti šio tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų kvotų.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA

 

15. Siekiančių būti įtrauktais į sąrašą projektų organizatorių kultūros ir meno projektų paraiškos teikiamos LKT kiekvienais metais Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių (toliau – gairės), patvirtintų kultūros ministro, nustatyta tvarka. Projektų organizatoriai gali teikti paraiškas tik tai Tarybai, kuriai priskirtoje apskrityje yra registruoti.

16. Sprendimą dėl kiekvienų ateinančių metų konkursų skaičiaus pagal atskirus prioritetus priima tarybos iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos. Tarybai priėmus sprendimą neskelbti atitinkamo prioriteto konkurso, šiam prioritetui įgyvendinti numatytos lėšos tarybos sprendimu gali būti perskirstomos likusiems prioritetams įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1300, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22170

 

17. LKT atlikus administracinę paraiškų patikrą gairėse nustatyta tvarka, jos perduodamos svarstyti taryboms. Kiekviena iš tarybų svarsto jos kompetencijai priskirtoje Lietuvos apskrityje registruotų juridinių asmenų paraiškas. LKT, perduodama paraiškas taryboms, gali teikti apskričių kultūrinės raidos stebėsenos ir analizės duomenis bei rekomendacijas.

18. LKT taryboms pateikia paraiškas individualiam jų įvertinimui elektroniniu būdu per LKT nustatytą terminą, kuris apskaičiuojamas taip: ne daugiau kaip 25 paraiškų įvertinimas per vieną darbo dieną. Kartu su paraiškomis pildymui pateikiama Individualaus paraiškų vertinimo lentelė.

19. Individualaus paraiškų vertinimo lentelėje nurodoma: pareiškėjas, projekto pavadinimas, prašoma ir visa projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma, paraiškos vertinimo kriterijai, tarybos nario paraiškos vertinimo kriterijams skiriami balai ir jų suma, projekto įgyvendinimui siūloma skirti suma bei tarybos nario komentaras, kuriame pagrindžiama projekto įgyvendinimui siūloma skirti suma, nurodant konkrečias su paraiška teikiamos išlaidų sąmatos eilutes, kurios, tarybos nario nuomone, yra netikslingos, nepagrįstos ir (ar) siūlomos nefinansuoti ir (ar) pateikiamos kitos pastabos paraiškai, žyma apie nusišalinimą nuo paraiškos vertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1300, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22170

 

20. Tarybos narys per LKT nustatytą terminą įvertina jam visas pateiktas paraiškas, užpildo Individualaus paraiškų vertinimo lentelę ir pateikia ją LKT elektroniniu būdu.

21. Jeigu paraiškos vertinimo kriterijui (-ams) skiriamų balų (-ai) suma yra ne mažesnė kaip 60 balų, tarybos narys gali siūlyti finansuoti projektą. Tokiu atveju prioritetas yra teikiamas paraiškoms, kurių vertinimo kriterijui (-ams) skiriamų (-i) balų (-ai) suma yra didžiausia.

22. Jeigu paraiškos vertinimo kriterijui (-ams) skiriamų (-i) balų (-ai) suma yra mažesnė nei 60 balų, laikoma, kad tarybos narys siūlo projekto nefinansuoti. Tokiu atveju Individualaus paraiškų vertinimo lentelėje projekto įgyvendinimui siūloma skirti suma nenurodoma.

23. LKT, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nustačiusi tarybos nario pateiktos Individualaus paraiškų vertinimo lentelės trūkumus (neįrašyti skiriami balai arba jie neatitinka teisės aktuose nustatytų reikšmių, nenurodyta projekto įgyvendinimui siūloma skirti suma, nėra komentaro (-ų) ar jie pateikti nekorektiškai ir pan.), šiuos trūkumus elektroniniu būdu nurodo tarybos nariui ir nustato terminą jų pašalinimui. Nepašalinus trūkumų per LKT nustatytą terminą, tarybos nario įvertinimas dėl paraiškų, kurių vertinime nustatyti trūkumai, yra laikomas negaliojančiu, išskyrus atvejus, kai tokios paraiškos sudaro penktadalį ir daugiau jam pateiktų paraiškų, – tokiu atveju laikomi negaliojančiais tarybos nario įvertinimai dėl visų paraiškų.

24. Tarybos narys turi teisę teikti pasiūlymą tarybos pirmininkui dėl kito tarybos nario nušalinimo nuo paraiškos svarstymo, jeigu yra pagrįstai manoma, kad toks nušalinimas atitinka nešališkumo deklaracijoje nustatytus pagrindus. Pasiūlymas dėl nušalinimo gali būti teikiamas iki tarybos narių sprendimo dėl svarstomos paraiškos priėmimo. Sprendimą dėl tarybos pirmininko nušalinimo priima kultūros ministras ar jo įgaliotas asmuo.

25. Nuo paraiškos (-ų) svarstymo nusišalinęs ar nušalintas tarybos narys tokios (-ių) paraiškos (-ų) svarstyme nedalyvauja (posėdžio metu palieka patalpą) ir negauna su tokia (-iomis) paraiška (-omis) susijusių duomenų.

26. Tinkamai užpildytoje Individualaus paraiškų vertinimo lentelėje nurodyti duomenys yra galutiniai ir nekeičiami.

27. LKT iki pirmojo tarybos posėdžio dėl paraiškų vertinimo parengia tarybos narių tinkamai užpildytų ir pateiktų Individualaus paraiškų vertinimo lentelių suvestinę (toliau – Lentelių suvestinė) ir teikia ją svarstyti tarybai jos posėdžio metu.

28. Lentelių suvestinėje nurodoma: paraišką pateikęs asmuo, projekto pavadinimas, prašoma ir visa projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma, paraiškos vertinimo kriterijai, tarybos narių paraiškos vertinimo kriterijams skirtų balų vidurkiai ir jų suma, tarybos narių projekto įgyvendinimui siūlomų skirti sumų vidurkis, žyma apie nusišalinusį (-ius) tarybos narius nuo paraiškos vertinimo.

29. Taryba posėdžio metu priima sprendimą dėl Lentelių suvestinėje nurodytų duomenų (tarybos narių kiekvienam paraiškos vertinimo kriterijui (-ams) skirtų balų vidurkių sumos, tarybos narių projekto įgyvendinimui siūlomų skirti sumų) tvirtinimo arba jų keitimo ir kiekvienai paraiškai parengia konsoliduotą tarybos komentarą, kuriame nurodomos netikslingos, nepagrįstos ir (ar) siūlomos nefinansuoti su paraiška teikiamos išlaidų sąmatos eilutės  ar kitos pastabos, jeigu jų pateikė tarybos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1300, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22170

 

30. Posėdžio dėl paraiškų vertinimo metu tarybos sprendimu tarybos narys gali būti nušalintas nuo paraiškos svarstymo, jeigu yra pagrįstai manoma, kad tarybos nario nušalinimas atitinka nešališkumo deklaracijoje nustatytus pagrindus.

301. Jeigu taryba, įvertinusi projektus, posėdžio metu nustato, kad projektų finansavimui siūlytina skirti lėšų suma yra mažesnė nei projektų finansavimui numatyta lėšų suma, ji gali priimti vieną iš šių siūlymų:

301.1. iki 20 procentų prioritetui numatytų lėšų siūlyti panaudoti kitų tuo pačiu metu svarstomų prioritetų paraiškoms finansuoti;

301.2. nepanaudotas konkrečiam prioritetui numatytas lėšas siūlyti naudoti to paties prioriteto kitiems tais pačiais metais skelbiamiems paraiškų konkursams;

301.3. nepanaudotas lėšas planuoti ateinančių metų apskrities konkursams finansuoti.

Papildyta punktu:

Nr. ĮV-1300, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22170

 

31. Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka parengta Lentelių suvestinė yra laikoma tarybos išvadomis, teikiamomis Kultūros ministrui.

32. Kultūros ministras sprendimą dėl tarybų pateiktų sąrašų patvirtinimo priima per 20 darbo dienų nuo jų gavimo. Patvirtintas sąrašas perduodamas LKT svarstyti dėl paraiškų, įtrauktų į sąrašą, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų gairių nustatyta tvarka.

33. LKT narių susirinkimas turi teisę po diskusijos su tarybos pirmininku, jo pavaduotoju ar kitais įgaliotais išvadas rengusiais tarybos nariais priimti kitokį negu tarybos siūlytą sprendimą dėl siūlomos skirti sumos projektui įgyvendinti. Tokiu atveju sprendimo priėmimo motyvai išdėstomi LKT narių susirinkimo posėdžio protokole, nurodant LKT narių susirinkimo paraiškos vertinimui skiriamą sumą bei pagrindžiantį komentarą. Išvadas rengę tarybos nariai turi teisę stebėti sprendimo dėl projekto įgyvendinimui skiriamų sumų priėmimo procedūrą.

34. LKT narių susirinkimas, įvertinęs paraiškas, gali priimti sprendimą koreguoti šio tvarkos aprašo 12 punkte nustatyta tvarka nustatytas kvotas.

35. LKT narių susirinkimo nariai, esantys ir tarybų nariais, nevertina projektų, siekiančių būti įtrauktais į sąrašą, paraiškų šio aprašo 7 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REGIONINIŲ KULTŪROS TARYBŲ SUDĖTIS

 

36. 10 tarybų personalinę sudėtį tvirtina kultūros ministras. Pirma tarybų kadencija yra 4 metai, vėlesnės – 3 metai.

37. Kiekvienos tarybos personalinė sudėtis sudaroma:

37.1. LKT deleguojant po vieną LKT narių susirinkimo narį (išskyrus LKT pirmininką), kuris neturi balsavimo teisės tarybai priimant sprendimus šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

37.2. kiekvienai apskritį sudarančios savivaldybės tarybai deleguojant po vieną atstovą;

37.3. LKT deleguojant po vieną ekspertą iš kiekvienos apskritį sudarančios savivaldybės (išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybes).

38. Šio tvarkos aprašo 37.2–37.3 papunkčiuose nurodyti ekspertai turi būti nepriekaištingos reputacijos (asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jei jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas), turintys ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ar meno srityje, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, bei žinių ir gebėjimų, padedančių įgyvendinti tarybos funkcijas.

39. Šio tvarkos aprašo 37.3 papunktyje nurodytus ekspertus LKT atrenka viešo konkurso būdu. Informacija apie atranką skelbiama LKT interneto svetainėje www.ltkt.lt, LKT naujienlaiškyje ir kitose informacinėse priemonėse.

40. Ekspertas, siekiantis tapti deleguotu į tarybą, LKT nurodytu būdu LKT pateikia:

40.1. laisvos formos motyvacinį laišką;

40.2. savo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuris pagrįstų atitiktį tarybos nariui keliamiems reikalavimams, nurodytiems šios tvarkos aprašo 38 punkte;

40.3. savo kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą);

40.4. laisvos formos pareiškimą, kad yra nepriekaištingos reputacijos.

41. Asmens duomenys, nurodyti šio tvarkos aprašo 40 punkte, tvarkomi delegavimo į tarybą tikslu.

42. LKT, atrinkdama šio tvarkos aprašo 37.3. papunktyje nurodytus ekspertus, vertina jų patirtį kultūros ar meno srityje, žinias ir gebėjimus, padėsiančius įgyvendinti tarybos funkcijas, bei motyvaciją tapti tarybos nariu balais nuo 1 iki 5 pagal šio tvarkos aprašo 3 priede nurodytą Ekspertų vertinimo balų aprašą. Daugiausiai balų surinkęs asmuo deleguojamas į tarybą. Ekspertas, kurio surinktas balų vidurkis yra 3 ir mažiau balų, į tarybą negali būti deleguojamas.

43. Tokiais atvejais, kai eksperto kompetencijos įvertinamos 3 ir mažiau balų arba LKT skelbto viešo konkurso metu iš atskiros savivaldybės nepateikiama nei viena kandidatūra į tarybą, skelbiama pakartotinė ekspertų atranka šio tvarkos aprašo 39-42 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu po pakartotinės ekspertų atrankos neatrenkamas ekspertas, kuris gali būti deleguojamas į tarybą, pakartotinė ekspertų atranka skelbiama ne ankščiau kaip po 6 mėn. Tokiais atvejais taryba tvirtinama ir dirba ne pilnos sudėties.

44. Ekspertas, įtrauktas į tarybos sudėtį, negali LKT teikti kitų ekspertinio vertinimo paslaugų.

45. Tarybos nario veikla taryboje pasibaigia:

45.1. kai jis atsistatydina;

45.2. įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo;

45.3. pažeidus LKT nustatytas nešališkumo deklaracijos ar konfidencialumo pasižadėjimo nuostatas;

45.4. 2/3 tarybos narių raštiškai kreipiantis į kultūros ministrą bei kultūros ministrui įvertinus ir pritarus rašte pateiktiems motyvams dėl tarybos nario atleidimo;

45.5. šio tvarkos aprašo 37.2 papunktyje nustatyta tvarka deleguoto nario – delegavusiai savivaldybės tarybai jį atšaukus;

45.6. šio tvarkos aprašo 37.1 papunktyje nustatyta tvarka deleguoto tarybos nario veikla taryboje pasibaigia atleidus jį iš LKT narių susirinkimo nario pareigų.

46. Atleidus tarybos narį iš tarybos naujas tarybos narys deleguojamas likusiam tarybos narių kadencijos laikui šio tvarkos aprašo 37 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

REGIONINIŲ KULTŪROS TARYBŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

 

47. Pagrindinė tarybų veiklos forma yra posėdžiai.

48. Prieš pradėdami darbą tarybose jų nariai pasirašo LKT nustatytos formos  nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas.

49. Kiekviena iš tarybų pirmininką ir jo pavaduotoją paprasta balsų dauguma išrenka pirmo tarybos posėdžio metu. Pirmininku ir pavaduotoju negali būti šio tvarkos aprašo 37.1 papunktyje nustatyta tvarka deleguotas Tarybos narys.

50. Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas išrenkami tarybos kadencijai. Tarybos nariai gali siūlyti tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių paprasta balsų dauguma perrinkti tarybos pirmininką ir pavaduotoją.

51. Tarybos pirmininkui nesant, tarybai vadovauja ir posėdžiams pirmininkauja tarybos pirmininko pavaduotojas, tarybos pirmininkui ir jo pavaduotojui nedalyvaujant posėdyje, posėdžiui pirmininkauja posėdžio metu posėdžio pirmininku išrinktas tarybos narys.

52. Tarybų posėdžiai kviečiami LKT arba tarybos pirmininko iniciatyva, arba ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių prašymu. Kvietimas dalyvauti posėdyje tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims yra teikiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki posėdžio. Kartu su kvietimu yra teikiami posėdžio darbotvarkės projektas ir dokumentai ar kita informacija, susijusi su darbotvarkėje numatytais klausimais.

53. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo nedelsdamas apie tai pranešti LKT ir tarybos pirmininkui.

54. Posėdžio pradžioje tarybos nariai protokoliniu sprendimu patvirtina jo darbotvarkę. Posėdžio metu iš eilės svarstomi visi darbotvarkėje nurodyti klausimai.

55. Jeigu posėdyje nedalyvaujantys tarybos nariai iki posėdžio pradžios raštu pateikia savo nuomonę svarstomu klausimu, su šia nuomone posėdžio metu supažindinami visi tarybos nariai.

56. Tarybos narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko arba jo pavaduotojo balsas.

57. Nuo klausimo svarstymo norintis nusišalinti tarybos narys apie tai informuoja tarybos pirmininką ir kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis ir šio klausimo svarstymo metu palieka patalpą, kurioje vyksta posėdis.

58. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) nesant galimybės surengti posėdžio, LKT arba tarybos pirmininko sprendimu tarybos narių sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų tarybos narių apklausos elektroniniu paštu rezultatais.

59. Elektroninėmis priemonėmis suformuluotas (-i) svarstomas (-i) klausimas (-ai) kartu su klausimo (-ų) svarstymu susijusiais dokumentais ir kita informacija yra teikiamas (-i) visiems tarybos nariams elektroniniu paštu.

60. Tarybos nariai į jiems pateiktą klausimą privalo atsakyti elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

61. Nuo klausimo svarstymo apklausos elektroniniu paštu metu norintis nusišalinti tarybos narys apie tai raštu informuoja tarybos pirmininką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

62. Tarybos narių sprendimai priimami paprasta apklausoje elektroniniu paštu dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko arba jo pavaduotojo balsas.

63. Tarybos sprendimai priimami tarybos posėdyje ar apklausoje elektroniniu paštu dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.

64. LKT administruoja tarybų veiklą, techniškai jas aptarnauja ir apmoka tarybų nariams už jų teikiamas paslaugas.

65. Tarybų narių posėdžio ir apklausos elektroniniu paštu metu priimti sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo tarybos posėdžiui pirmininkavęs asmuo.

 

VI SKYRIUS

REGIONINIŲ KULTŪROS TARYBŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

66. Tarybų nariai savo veiklą grindžia objektyvumo, nepriklausomumo, nešališkumo, įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitais su jų vykdoma veikla susijusiais principais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

67. Tarybos vertina paraiškas ir su jomis susijusius dokumentus.

68. Tarybos gali teikti konsultacijas, susijusias su tolygios kultūrinės raidos tikslų, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose prioritetų ir paraiškų teikimo LKT tvarkos išaiškinimu.

69. Pirma taryba 4 metų laikotarpiui, o vėlesnės tarybos 3 metų laikotarpiui parengia, su LKT suderina ir pateikia Kultūros ministrui tvirtinti Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo apskrityje prioritetus (toliau – prioritetai), (tvarkos aprašo 2 priedas), parengtus atsižvelgiant į šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytus ir 1 priede aprašytus tikslus. 

Rengiant prioritetus kiekviena taryba bendradarbiauja su atitinkama Regionų plėtros taryba. 

70. Taryba, remdamasi LKT pateikta analize, gali teikti su LKT suderintą pasiūlymą dėl prioritetų keitimo ne vėliau nei iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.

71. Tarybų nariai turi teisę:

71.1. teikti Tarybos pirmininkui pasiūlymus dėl tarybos posėdžio sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės sudarymo;

71.2. siūlyti tarybos posėdyje svarstytinus klausimus;

71.3. susipažinti su nagrinėjimui pateiktais dokumentais;

71.4. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus tarybos nagrinėjamais klausimais;

71.5. negalėdami dalyvauti tarybos posėdyje, raštu pateikti nuomonę apie svarstomą (-us) klausimą (-us);

71.6. teikti pasiūlymus dėl tarybos veiklos tobulinimo.

72. Tarybos narių pareigos:

72.1. sprendimus priimti vadovaujantis objektyvumo, nepriklausomumo, nešališkumo, konfidencialumo, įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitais su ekspertų vykdoma veikla susijusiais principais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

72.2. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose;

72.3. laiku vykdyti tarybos pirmininko ar jo pavaduotojo pavedimus;

72.4. dalyvauti aiškinant visuomenei tarybos siūlymus.

73. Tarybos pirmininkas:

73.1. sudaro tarybos posėdžių darbotvarkes;

73.2. atsako už tarybos veiklą;

73.3. atstovauja tarybai valstybės institucijose, teismuose ir tarptautinėse organizacijose arba įgalioja atstovauti kitą (-us) tarybos narį (-ius);

73.4. sprendžia dėl tarybos nario nusišalinimo nuo svarstomų klausimų;

73.5. teikia sąrašą tvirtinti kultūros ministrui;

73.6. ne rečiau kaip kartą per metus LKT pristato tarybos veiklos rezultatus.

____________________

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo

regionuose tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO REGIONUOSE TIKSLAI

 

Tikslas

Tikslo aprašas

1. Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę. 

Siekiama skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas ir profesionalių kultūros ir meno kūrėjų iniciatyvas konkrečioje apskrityje ir (arba) praplėsti kultūros infrastruktūros objektuose vykdomų veiklų įvairovę.

2. Stiprinti vietos kultūrinį identitetą.

Siekiama kurti apskrities kultūrinį tapatumą, skatinti kūrybinių miestų ir miestelių formavimąsi, aktualizuoti bei kūrybinėms iniciatyvoms pritaikyti konkrečioje apskrityje esantį kultūros paveldą, pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius į apskritį bei kurti apskrities identiteto komunikavimo priemones, panaudojant kultūros ir meno veiklas.

3. Skatinti bendradarbiavimą.

Siekiama skatinti kultūros įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą šalies viduje: tarp apskričių ir (arba) savivaldybių (įskaitant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos), ir (arba) tarptautinį bendradarbiavimą: su esamais užsienio partneriais ir (arba) užmezgant naujus kontaktus. Šiuo bendradarbiavimu siekiama plėtoti profesionaliojo meno bei bendruomenių projektų sklaidą ir (arba) kultūros ir meno vadybos praktikas, rengiant bendrus projektus.

____________________________

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo

regionuose tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS ĮGYVENDINIMO REGIONUOSE PRIORITETAI

 

 

Eil. Nr.

 

Tema

 

Aprašymas

 

1.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus apskrityje prioritetai

 

1.1.

 

Profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida

 

1. Muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių projektai – nuo klasikinių formų iki šiuolaikinių. Veiklos apima tuos projektus, kuriose numatyti profesionalūs autoriai ir dalyviai, pateiktas jų sąrašas ir aiškiai apibrėžtos jų funkcijos.

 

2. Projektai, skatinantys meno kūrėjų organizacijas, kūrybinių industrijų subjektus aktyviau skleisti profesionalųjį meną regione, didinti regiono gyventojų domėjimąsi profesionaliu menu.

 

3. Meninio ir kultūrinio švietimo projektai, kuriais siekiama įvairioms visuomenės grupėms sudaryti sąlygas įgyti naujų įgūdžių, praturtinančių patirčių. Mokymas(-is) gali būti formalus ir neformalus, orientuotas į meninį lavinimąsi ar į socialinius-emocinius gebėjimus.

 

1.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

 

 

1. Projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems tikslams (0–15).

 

2. Meninė ir (ar) kultūrinė vertė atsižvelgiant į finansuojamą veiklą, projekto idėjos inovatyvumas, aktualumas ir pagrįstumas (0–30).

 

3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

4. Projekto veiklų prieinamumas, rezultatų tvarumas, sklaida bei viešinimas (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).

 

1.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Alytaus apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

30 procentų.

 

1.2.

 

Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

 

1. Tradiciniai etnokultūros (įskaitant mėgėjų meną) projektai (renginiai, šventės, festivaliai, simpoziumai), darantys įtaką rajono ir regiono įvaizdžiui, etnokultūriniai mainai, bendradarbiavimas, edukacinės veiklos, skirtos Alytaus apskrities kultūros ir meno asmenybėms pagerbti/įamžinti.

 

2. Projektai, kurie aktualizuoja ir saugo vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo objektus, etnokultūros iniciatyvas, prisidedančias prie Alytaus apskrities vietos identiteto formavimo.

 

3. Kultūrinių kelių sukūrimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo projektai bei kultūros paveldo objektų, tiesiogiai susijusių su kultūros kelių programa, išsaugojimo, populiarinimo, kultūrinio turizmo skatinimo, projektai.

 

4. Etnokultūrinio švietimo projektai, kuriais siekiama užtikrinti tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą. Projektai skatinantys naujų kūrybinių formų paiešką ir šiuolaikiškų, kokybiškų etnokultūros iniciatyvų atsiradimą.

 

1.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems tikslams (0–15).

 

2. Meninė ir (ar) kultūrinė vertė atsižvelgiant į finansuojamą veiklą, projekto idėjos inovatyvumas, aktualumas ir pagrįstumas (0–30).

 

3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

4. Projekto veiklų prieinamumas, rezultatų tvarumas, sklaida bei viešinimas (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).

 

1.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Alytaus apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

1.3.

 

Tarpsritinis bendradarbiavimas

 

1. Projektai, apimantys profesionaliąją kūrybą ir jos sklaidą (naujų produktų, kūrinių sukūrimas ir sklaida, tinklaveikos ir mobilumo projektai), įtraukiant kitą kultūros įstaigą iš savo arba kitos apskrities savivaldybės ir (ar) užsienio šalies.

 

2. Projektai, apimantys tradicines tęstines (tačiau atsinaujinusias, pasikeitusias veiklas ir renginius), įtraukiant kitą kultūros įstaigą iš savo arba kitos apskrities savivaldybės ir (ar) užsienio šalies.

 

3. Projektai, apimantys informacijos kaupimą (archyvavimą, dokumentavimą) ir jos sklaidą, įtraukiant kitą kultūros įstaigą iš savo arba kitos apskrities savivaldybės ir (ar) užsienio šalies.

 

1.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems tikslams (0–15).

 

2. Meninė ir (ar) kultūrinė vertė atsižvelgiant į finansuojamą veiklą, projekto idėjos inovatyvumas, aktualumas ir pagrįstumas (0–30).

 

3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

4. Projekto veiklų prieinamumas, rezultatų tvarumas, sklaida bei viešinimas (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).

 

1.3.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Alytaus apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

30 procentų.

 

2.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Kauno apskrityje prioritetai

 

2.1.

 

Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas

 

1. Jungtiniai skirtingų kultūros ir meno sričių projektai, organizuojami bent dviejų organizatorių ir (ar) įgyvendinami bent dviejose Kauno regiono savivaldybėse.

 

2. Kultūrinio pažinimo (sklaidos, populiarinimo, viešinimo, pristatymų ir pan.) projektai.

 

3. Naujų kultūrinių paslaugų kūrimas vietos bendruomenei, kūrybinių dirbtuvių, vietos bendruomenės kultūrinio lavinimosi ir pažinimo veiklos.

 

4. Kūrybiško laisvalaikio projektai, organizuojami vietos kultūros ir (ar) gamtos paveldo pažinimui, įtraukiantys kelių vietos bendruomenių narius, mažinantys sezoniškumo problemą.

 

5. Profesionalaus meno sklaidos projektai, organizuojami bent trijų kultūros srityje veikiančių partnerių (iš kurių vienas – profesionalaus meno atstovas).

 

2.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).

 

2. Projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas (0–20).

 

3. Projekto idėja inovatyvi, numatomi originalūs, anksčiau nenaudoti problemos sprendimo būdai (0–10).

 

4. Planuojami projekto veiklų rezultatai, jų poveikis tikslinei grupei, bendruomenei, regionui (0–30).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

2.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Kauno apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

2.2.

 

Tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas

 

1. Vietos kultūrinį, istorinį palikimą, paveldo objektus aktualizuojantys projektai, ugdantys pasididžiavimą savo gyvenama aplinka.

 

2. Atminties institucijų ir jų partnerių kūrybiniai, edukaciniai projektai, aktualizuojantys vietos istorinį palikimą.

 

3. Projektai, įtraukiantys vietos bendruomenę į kūrybinį procesą, kūrybinėmis, kultūrinėmis priemonėmis gerinantys gyvenamos aplinkos kokybę ir (ar) pritaikantys viešąsias erdves kultūrinėms veikloms, kūrybiškam laisvalaikiui, pažinimui skatinti.

 

4. Tradiciniai, tęstiniai renginiai, įtraukiantys bent trijų Kauno apskrities ar Lietuvos savivaldybių dalyvius (dalyvaujančius projekto veiklose).

 

5. Kultūrinio pažintinio turizmo skatinimo projektai.

 

6. Kultūrinio švietimo projektai, skatinantys aktyvų įsitraukimą į kūrybinį procesą ir (ar) tradicinių amatų centrų edukacinės priemonės, skirtos vietos bendruomenės užimtumui ir verslumui skatinti.

 

7. Etninės kultūros (gyvąją tradiciją) puoselėjantys projektai.

 

2.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas (0–20).

 

2. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).

 

3. Projektas prisideda prie kultūros paveldo objektų atvėrimo ir prieinamumo visuomenei, įveiklinimo, skatinant kultūrinį turizmą (0–5).

 

4. Projekto aktualumas vietos bendruomenei (0–25).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

2.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Kauno apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

2.3.

 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas

 

1. Projektai, įgalinantys sąveikauti skirtingų sektorių (socialinių, švietimo, sveikatos ir kt.) partnerius ir įtraukiantys skirtingų socialinių grupių asmenis į aktyvios ir kūrybiškos gyvensenos veiklas, didinantys kultūrinių ir kitų paslaugų pasiekiamumą ir prieinamumą, vartojimą.

 

2. Vietos kultūros narių meninio, kultūrinio švietimo kompetencijų ir profesinio meistriškumo kėlimo (stiprinimo) projektai.

 

2.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto aktualumas vietos bendruomenei (0–20).

 

2. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).

 

3. Projektas įgyvendinamas ar apjungia skirtingų sričių partnerius (0–15).

 

4. Planuojamas projekto veiklų poveikis asmeniui, tikslinei grupei, bendruomenei (0–30).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–5).

 

2.3.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Kauno apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

20 procentų.

 

3.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Klaipėdos apskrityje prioritetai

 

3.1.

 

Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

 

1. Projektai, kurie įtraukia gyventojus į aktyvią kūrybinę veiklą, orientuotą į pokyčius, auditorijų plėtrą, naujų kultūros paslaugų ir produktų kūrimą.

 

2. Iniciatyvos, kurios orientuotos į inovacijas, tarpsritiškumą, kokybiškų ir nuolat atsinaujinančių, kultūros ir (ar) meno paslaugų, kūrybinių industrijų kūrimą, edukacines veiklas, susijusias su vietos atminties pažinimu ar puoselėjimu.

 

3. Projektai, siekiantys įtraukti įvairias socialines grupes, pasitelkiant kultūros ir (ar) meno profesionalus, švietimo ir (ar) aukštojo mokslo ir atminties institucijas, verslininkus ir (ar) tarptautines patirtis.

 

3.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–40).

 

2. Planuojamų projekto veiklų rezultatai ir jų svarba kultūros ar meno srities raidai (0–30).

 

3. Projekto veiklų viešinimas ir projekto rezultatų sklaida (0–10).

 

4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

5. Projekto vadyba (vadovo ir komandos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10).

 

3.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Klaipėdos apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

3.2.

 

Kultūros ir aplinkos sinergija

 

1. Projektai, kurie padeda naujomis kultūros formomis atrasti ir atskleisti regiono ir (ar) vietos išskirtinumo ženklus.

 

2. Projektai (išskyrus tvarkybos ir infrastruktūros projektus bei muziejų ekspozicijų įrengimo ar atnaujinimo projektus), kuriais siekiama sudominti vietos istorija, gyvomis etninės kultūros tradicijomis, aktualizuoti ar įveiklinti kultūros bei gamtos paveldo objektus, urbanistines erdves, rekreacines teritorijas.

 

3. Iniciatyvos, kuriomis kultūros priemonių pagalba siekiama kurti žmogaus vertybinį santykį su kultūros ir gamtos paveldu bei visa supančia aplinka.

 

4. Kultūros kelių, jungiančių Europos, Lietuvos ir regiono istorines patirtis, sukūrimo bei sklaidos projektai, kurie užtikrina glaudų tarpsektorinį vietinių gyventojų, kūrėjų bei verslo bendradarbiavimą.

 

3.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–40).

 

2. Planuojamų projekto veiklų rezultatai ir jų svarba kultūros ar meno srities raidai (0–30).

 

3. Projekto veiklų viešinimas ir projekto rezultatų sklaida (0–10).

 

4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

5. Projekto vadyba (vadovo ir komandos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10).

 

3.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Klaipėdos apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

3.3.

 

Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

 

1. Kultūros lauko specialistų, kvalifikuotų edukatorių bei lyderių ugdymo projektai, kurie padeda išugdyti tokias kultūrines kompetencijas, kaip: problemų sprendimas, kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti, kūrybiškumas, komunikacija, gebėjimas reflektuoti patirtis ir pan.

 

2. Projektai, kuriais siekiama plėsti kultūrinį akiratį, susipažinti su šiandieninio meno formomis, raiškomis.

 

3. Strateginio mąstymo, kryptingo veiklos planavimo, orientuoto į poveikį ir (ar) į pokytį mokymai, auditorijų plėtros, tarpsektorinio bendradarbiavimo ugdymo projektai.

 

4. Iniciatyvos, kurios grindžiamos praktinių bei kūrybinių sesijų organizavimo principais ne tik teoriškai, bet ir praktiškai: mokantis analizuoti situaciją, įsigilinti į vietos specifiką, spręsti problemas ir iššūkius.

 

5. Patirtimi ir refleksija grįstas mokymas, ugdymo projektai, paremti gerųjų patirčių sklaida regione, tarp Lietuvos regionų ir tarptautiniu mastu.

 

3.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–40).

 

2. Planuojamų projekto veiklų rezultatai ir jų svarba kultūros ar meno srities raidai (0–30).

 

3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

4. Projekto vadyba (vadovo ir komandos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

3.3.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Klaipėdos apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

20 procentų.

 

4.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Marijampolės apskrityje prioritetai

 

4.1.

 

Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

 

1. Projektai, orientuoti į aktualių, šiuolaikinių, kokybiškų ir nuolat atsinaujinančių kultūros ir (ar) meno paslaugų kūrimą ir jų sklaidą.

 

2. Projektai, užtikrinantys bendradarbiavimą tarp organizacijų savivaldybės teritorijoje, tarp savivaldybių su kitų šalies regionų ir (ar) tarptautiniais partneriais.

 

3. Projektai, skatinantys bendradarbiavimą tarp profesionalaus meno ir bendruomeninio (mėgėjų) meno kūrėjų.

 

4. Projektai, įtraukiantys vietos gyventojus (nurodant aiškiai apibrėžtą tikslinę auditoriją: jaunimas, socialinės atskirties grupių asmenys, skirtingų amžiaus grupių asmenys ir pan.) į aktyvią kūrybinę ir (ar) edukacinę veiklą.

 

4.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto meninės, ir (ar) kultūrinės veiklos kokybė (0–30).

 

2. Bendradarbiavimo ir partnerystės intensyvumas (0–20).

 

3. Projekto veiklų prieinamumas, visuomenės informavimas, sklaida ir rezultatų viešinimas (0–15).

 

4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).

 

4.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Marijampolės apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

60 procentų.

 

4.2.

 

Vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimas

 

1. Projektai, skirti materialaus kultūros paveldo įveiklinimui.

 

2. Projektai, skirti nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimui.

 

3. Projektai, skirti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo pažinimui per kūrybines ir (ar) edukacines veiklas.

 

4. Projektai, užtikrinantys vietos tradicijų, kuriančių regiono identitetą, tęstinumą ir sklaidą.

 

5. Projektai, užtikrinantys kultūros dalyvių (susijusių su kultūros paveldu) ir (ar) verslo, ir (ar) turizmo ar kitų paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, skatinantys regioninę ir tarpregioninę auditorijų plėtrą.

 

6. Projektai, užtikrinantys profesionalių, aukštos meninės vertės veiklų, susijusių su kultūros paveldu, sukūrimą.

 

4.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto išliekamoji kultūrinė vertė ir tradicijos tęstinumas bei indėlis į vietos identiteto formavimą (0–30).

 

2. Bendradarbiavimo ir partnerystės intensyvumas (0–20).

 

3. Projekto veiklų prieinamumas, visuomenės informavimas, sklaida ir rezultatų viešinimas (0–15).

 

4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).

 

4.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Marijampolės apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

5.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Panevėžio apskrityje prioritetai

 

5.1.

 

Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas

 

1. Panevėžio regiono kultūrinę savastį aktualizuojantys profesionalaus ir mėgėjų meno projektai.

 

2. Kūrybines partnerystes skatinantys projektai (tarpinstituciniai, nevyriausybinių organizacijų, tarpsritiniai), realizuojantys bendrus profesionalių menininkų ir meno mėgėjų kūrybinius sumanymus.

 

3. Inovatyvias kūrybines idėjas ir formas realizuojantys projektai.

 

4. Tvarų kultūros produktą ir jo sklaidą užtikrinantys projektai.

 

5.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–20).

 

2. Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba ir komandos kompetencija (0–20).

 

4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

5. Projekto veiklų viešinimas ir rezultatų sklaida (0–20).

 

5.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Panevėžio apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

Proporcingai projektams įgyvendinti prašomai sumai.

 

5.2.

 

Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

 

1. Istorinės ir kultūrinės atminties (asmenybių, reikšmingų istorinių/kultūrinių įvykių, vietų, švenčių) gaivinimo, saugojimo ir perdavimo projektai.

 

2. Tradicinės kultūros puoselėjimo, regiono/vietos tradicijų formavimo ir sklaidos projektai.

 

3. Projektai, kuriuose aktyvuojama įvairių meno sričių sąveika, pilietiškumo skatinimas, mokymosi visą gyvenimą palaikymas.

 

4. Projektai, kuriantys naujas kultūrinio turizmo formas (kultūriniai maršrutai, kultūros ir kitų sričių (gastronomijos, gamtos ir kt.) jungtis ir kt.), pratęsiantys regiono/vietos turizmo sezoną, į veiklas įtraukiantys įvairias įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis, įveiklinantys kultūros objektus.

 

5.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–20).

 

2. Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba ir komandos kompetencija (0–20).

 

4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

5. Projekto veiklų viešinimas ir rezultatų sklaida (0–20).

 

5.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Panevėžio apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

Proporcingai projektams įgyvendinti prašomai sumai.

 

5.3.

 

Panevėžio regiono reprezentavimas

 

Projektai, pristatantys Panevėžio regiono kultūrą ir meną užsienio valstybėse.

 

5.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

 

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–20).

 

2. Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba ir komandos kompetencija (0–20).

 

4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

5. Projekto veiklų viešinimas ir rezultatų sklaida (0–20).

 

5.3.2.

 

Kitos sąlygos

 

1. Teikiant paraišką būtina pateikti kultūros ir meno organizacijos kvietimo raštą.

 

2. Jei meno mėgėjų kolektyvas teikia paraišką, kolektyvas turi būti I kategorijos (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus įsakymą).

 

5.3.3.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Panevėžio apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

Proporcingai projektams įgyvendinti prašomai sumai.

 

5.4.

 

Menininkų rezidencijos Panevėžio regione

 

Projektai, sudarantys galimybes Panevėžio regione reziduoti Lietuvos ir užsienio šalių kultūros ir meno kūrėjams.

 

5.4.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–20).

 

2. Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba ir komandos kompetencija (0–20).

 

4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

5. Projekto veiklų viešinimas ir rezultatų sklaida (0–20).

 

5.4.2.

 

Kitos sąlygos

 

1. Vieno kultūros ar meno kūrėjo rezidavimo laikotarpis gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

 

2. Rezidentas (-ai) į savo veiklą privalo įtraukti vietos bendruomenės profesionalius kūrėjus ir (ar) mėgėjų meno dalyvius.

 

3. Paraiškoje turi būti nurodytos rezidencijoje siūlomos gyvenimo ir darbo sąlygos, numatyta rezidentų atrankos procedūra bei kriterijai.

 

4. Su paraiška privaloma pateikti kviečiamojo asmens meno kūrėjo statusą pagrindžiantį dokumentą ar kitus dokumentus, įrodančius reziduojančio menininko profesionalumą.

 

5.4.3.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Panevėžio apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

10 procentų.

 

6.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Šiaulių apskrityje prioritetai

 

6.1.

 

Kūrybinės iniciatyvos

 

1. Skirtingų kultūros ir meno sričių jungtiniai projektai, apimantys naujų netradicinių meno formų paieškas, skirti atskleisti ir ugdyti įvairių visuomenės grupių kūrybinį potencialą, skatinantys bendradarbiavimą tarp institucijų, organizacijų, individualių kūrėjų, atstovaujančių atskirus regiono rajonus, apjungiantys profesionalųjį ir mėgėjų meną.

 

2. Įvairių kultūros ir meno sričių (taip pat tarpsritiniai) festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, šventės, edukacinės programos ir kt., skirti tam tikrai bendruomenei (ar jų grupei), meno mėgėjų įtraukimui į kūrybinę veiklą, skatinant jų kūrybiškumą ir saviraišką.

 

3. Profesionaliojo meno projektai ir jų sklaida regione, didinant profesionaliojo meno prieinamumo galimybes.

 

4. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo projektai, formuojantys jauno asmens vertybines nuostatas, platų kultūrinį akiratį, ugdantys komunikacinius, meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką, prigimtinį kūrybiškumą, šiose veiklose dalyvaujant profesionaliems menininkams (ar jų kolektyvams), kultūros darbuotojams, iškilioms šalies ir regiono asmenybėms.

 

6.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto iniciatyvų aktualumas ir reikšmė konkrečiai bendruomenei, ar jų grupei (0–30).

 

2. Bendradarbiavimas su kitomis kultūros ir (ar) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis (0–15).

 

3. Veiklų pristatymas tikslinei auditorijai ir jų sklaida (0–15).

 

4. Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

6.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Šiaulių apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

35 procentai.

 

6.2.

 

Istorinės atminties puoselėjimas

 

1. Ekspozicijos, parodos, jų pagrindu sukurtos edukacinės programos, išleisti katalogai, kt. leidiniai, įprasminantys regiono istorinę atmintį ir istorinį-kultūrinį paveldą, aktualizuojantys istorines asmenybes.

 

2. Mokslinės tiriamosios, kraštotyros, kompleksinės ekspedicijos, kurių metu bus užfiksuotas regiono kultūros paveldas ir surinkta medžiaga, turinti svarbią išliekamąją vertę regiono istoriniams tyrimams.

 

3. Konferencijos, istorinės atminties renginiai, skatinantys regiono kultūrinio ir istorinio išskirtinumo suvokimą bei pažinimą.

 

4. Istorinių–memorialinių vietų sutvarkymas, įpaminklinimas, leisiantis aktualizuoti regiono istorinius įvykius ir asmenybes.

 

5. Gyvosios istorijos, archeologijos festivaliai su istorinių įvykių, buities, karybos rekonstrukcijomis, žadinantys istorinę savimonę ir identifikuojantys istorinį regiono išskirtinumą.

 

6. Paveldo skaitmeninimas ir sklaida, tokiu būdu didinant jo prieinamumą.

 

6.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto veiklų reikšmingumas ir aktualumas regiono kultūrai (0–30).

 

2. Projekto veiklų išliekamoji vertė, tęstinumas (0–15).

 

3. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida (0–15).

 

4. Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

6.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Šiaulių apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

25 procentai.

 

6.3.

 

Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

 

1. Projektai, formuojantys Šiaulių regiono identitetą ir jo išskirtinumą (šventės, festivaliai, sukurtos edukacinės programos, degustacijos, kūrybinės dirbtuvės, tautodailės parodos, amatų dienos ir kt.).

 

2. Projektai, apimantys tokias veiklas (ekspedicijas, foto leidinių, tradicinių amatų meistrų, tautodailininkų, kulinarinio paveldo, folkloro švenčių ir kt. renginių katalogų leidybą, videoįrašus), kurios skirtos rinkti ir įvairiomis priemonėmis, fiksuoti gyvosios tradicijos savastį Šiaulių regione.

 

6.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Veiklų autentiškumas ir etnografinio turinio įvairovė (0–30).

 

2. Etnokultūros perimamumas ir tęstinumas (0–15).

 

3. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida (0–15).

 

4. Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

6.3.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Šiaulių apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

25 procentai.

 

6.4.

 

Kūrybinės inovacijos

 

1. Šiuolaikinio profesionalaus muzikos, dailės, teatro, šokio, literatūros (leidybos) ir kitų meno sričių projektai, bei jų pagrindu sukurtos edukacinės programos, skatinančios profesionaliojo meno raidą ir meno vartotojų kūrybingumą.

 

2. Konferencijos, skirtos šiuolaikinio profesionaliojo meno bei jo kūrėjų aktualizavimui.

 

3. Kūrybinės dirbtuvės, simpoziumai, plenerai, skirti profesionaliojo meno sklaidai ir meno vartotojų įtraukimui į meno pažinimą ir kūrybą.

 

4. Leidiniai, katalogai, meno objektai, prisidedantys prie profesionaliojo meno sklaidos.

 

6.4.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Veiklų turinio ir formų įvairovė, šiuolaikiškumas (0–30).

 

2. Veiklų kūrybiškumas ir originalumas (0–15).

 

3. Projekto veiklų rezultatų sklaida, bendradarbiavimas su šalies bei užsienio institucijomis, individualiais kūrėjais (0–15).

 

4. Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

6.4.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Šiaulių apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

15 procentų.

 

7.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Tauragės apskrityje prioritetai

 

7.1.

 

Kultūrinė menų sintezė

 

1. Projektai, įtraukiantys kultūrines ir interaktyvias veiklas, formuojančias asmens vertybines nuostatas, platų kultūrinį akiratį, ugdančias komunikacinius, meninius gebėjimus, ugdančias kūrybinę saviraišką.

 

2. Projektai, kuriuose dalyvauja profesionalūs menininkai (ar jų kolektyvai), įvairių sričių meno kūrėjai, iškilios šalies ir regiono asmenybės.

 

3. Projektai, skatinantys bendradarbiavimą ir partnerystės ryšius tarp įvairių sričių (fotografija, teatras, dailė, muzika ir kt.), įveiklinantys netradicines erdves.

 

4. Kultūrinio ugdymo projektai, kuriuose skatinamas jaunimo dalyvavimas, sudaromos sąlygos jaunimo meninės kūrybos veiklai, kūrybiniams eksperimentams.

 

7.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).

 

2. Projekto idėjos aktualumas ir rezultatų svarba regiono kultūriniam gyvenimui (0–20).

 

3. Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas (0–20).

 

4. Projekto komandos kompetencija (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

7.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Tauragės apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

Proporcingai projektams įgyvendinti prašomai sumai.

 

7.2.

 

Kultūrinis tapatumas

 

1. Projektai, kurie atskleidžia regiono stipriąsias etnokultūrines savybes, išryškina regiono savitumą, autentiškumą.

 

2. Projektai, kurie inicijuoja aktyvų vaikų ir jaunimo dalyvavimą etninės kultūros veiklose.

 

3. Projektai, skirti regiono traukos objektų, tapatumo, tradicijų ir autentiškumo išsaugojimui ir puoselėjimui.

 

4. Projektai, įtraukiantys kultūrinio bei gamtinio paveldo išsaugojimą ir (ar) aktualizavimą, jo įveiklinimą, kultūrinio turizmo skatinimą.

 

7.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).

 

2. Projekto idėjos aktualumas ir rezultatų svarba kultūros ir meno srities raidai (0–20).

 

3. Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas (0–20).

 

4. Projekto komandos kompetencija (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

7.2.3.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Tauragės apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

Proporcingai projektams įgyvendinti prašomai sumai.

 

7.3.

 

Ugdymas kultūra ir menu

 

1. Projektai, skatinantys bendradarbiavimo būdu organizuoti ugdymą kultūra ir menu: meninės iniciatyvos, stovyklos, edukacijos, kūrybinės laboratorijos, dirbtuvės, mokymai, plenerai ir kt. Numatomos veiklos turi būti pasirenkamos atsižvelgiant į esamą kultūrinio ugdymo problemą ir atitikti tinkamiausiam sprendimui.

 

2. Ugdymo kultūra ir menu projektai, kuriuose įvairios meninės bei kūrybinės veiklos įgyvendinamos kartu su profesionaliais menininkais. Numatomos veiklos turi būti pasirenkamos atsižvelgiant į esamą kultūrinio ugdymo problemą ir atitikti tinkamiausiam sprendimui.

 

7.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).

 

2. Projekto idėjos aktualumas ir rezultatų svarba regionui (0–20).

 

3. Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas (0–20).

 

4. Projekto komandos kompetencija (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

7.3.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Tauragės apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

Proporcingai projektams įgyvendinti prašomai sumai.

 

8.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Telšių apskrityje prioritetai

 

8.1.

 

Etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

 

1. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios etninės kultūros tęstinumą, išsaugojimą, pažinimą bei sklaidą.

 

2. Nematerialaus kultūros paveldo fiksavimo, išsaugojimo ir tęstinumo projektai.

 

3. Renginiai, skatinantys kūrybinę veiklą ir tradicinio meno įvairovę, remiantis etninės kultūros pagrindais.

 

4. Kvalifikacijos kėlimo, įgūdžių ir patirties stiprinimo dirbant su vaikais ir jaunimu projektai.

 

5. Projektai, prisidedantys prie meninių gebėjimų stiprinimo bei kompetencijų ugdymo (konkursai, plenerai, kvalifikacijos tobulinimas).

 

6. Projektai, užtikrinantys vietos tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą.

 

7. Projektai, skirti gyvosios tradicijos pristatymui Lietuvoje ir užsienyje.

 

8.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–40).

 

2. Projekto idėjos aktualumas, pagrįstumas (0–20).

 

3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius, lėšų pritraukimas) (0–10).

 

5. Projekto veiklų sklaida ir prieinamumo didinimas, planuojami veiklų rezultatai (0–20).

 

8.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Telšių apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

30 procentų

 

8.2.

 

Kūrybinių iniciatyvų skatinimas

 

1. Projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą.

 

2. Vietos kultūrinės iniciatyvos, jungiančios įvairias kultūros sritis bei menines veiklas (muzika, šokis, teatras, dailė, gatvės menas, fotografija, performansai, literatūra ir pan.), skirtos įvairių amžiaus grupių gyventojų kūrybinių gebėjimų lavinimui.

 

3. Projektai, skatinantys jaunųjų menininkų įtraukimą į kūrybos procesą.

 

4. Kvalifikacijos kėlimo, įgūdžių ir patirties stiprinimo, dirbant su vaikais ir jaunimu, projektai.

 

8.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).

 

2. Kultūros ir meno produktų ir (ar) paslaugų inovatyvumas (0–30).

 

3. Partnerystė su kitomis kultūros ir (arba) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis (0–20).

 

4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius, lėšų pritraukimas) (0–10).

 

8.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Telšių apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų

 

8.3.

 

Profesionalaus meno sklaida

 

1. Projektai, jungiantys įvairias meno sritis ir menines veiklas (architektūra, dizainas, vizualieji menai ir kt.).

 

2. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje (spektakliai, festivaliai, koncertai, konkursai ir pan.).

 

3. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai.

 

4. Profesionalaus meno sklaidos projektai vietos bendruomenėje, skatinantys bendradarbiavimą tarp profesionalaus meno atstovų, įtraukiant ir vietos kūrėjus (seminarai, plenerai, kūrybinės laboratorijos ir kt.).

 

5. Kvalifikacijos kėlimo, įgūdžių ir patirties stiprinimo projektai.

 

8.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–40).

 

2. Partnerystė su kitomis kultūros ir (ar) kitų sričių įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis (0–20).

 

3. Projekto veiklų sklaida ir prieinamumo didinimas, planuojami veiklų rezultatai (0–20).

 

4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius, lėšų pritraukimas) (0–10).

 

8.3.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Telšių apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

30 procentų

 

9.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Utenos apskrityje  prioritetai

 

9.1.

 

Kultūros edukacija

 

1. Projektai, skatinantys etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimą.

 

2. Projektai, įtraukiantys Utenos regiono gyventojus į meniniam ugdymui ir saviraiškai skirtas veiklas.

 

3. Sociokultūriniai projektai.

 

4. Projektai, skirti pilietiškumui ir (ar) kritinio mąstymo ugdymui, ir (ar) informacinės visuomenės kūrimui, ir (ar) skaitymo skatinimui.

 

9.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–30).

 

2. Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius) (0–10).

 

4. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

9.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Utenos apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

30 procentų.

 

9.2.

 

Kultūrinių inovacijų partnerystė

 

1. Projektai, skatinantys kūrybinę įvairovę.

 

2. Projektai, įtraukiantys profesionaliojo ir mėgėjų meno ugdančiąsias kūrybines partnerystes.

 

3. Projektai, skatinantys tarptautinį bendradarbiavimą.

 

4. Kultūros kelių sukūrimo projektai bei integracijos į Europos ar Lietuvos kultūros kelius projektai.

 

5. Projektai, kuriantys regiono tapatumą (išskirtinumą).

 

6. Kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtros projektai inovacijoms skatinti.

 

9.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–30).

 

2. Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius) (0–10).

 

4. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

9.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Utenos apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

9.3.

 

Kūrybinės patirtys

 

1. Profesionalaus meno sklaidos projektai.

 

2. Menininkų rezidencijų ir mobilumo projektai.

 

3. Projektai, skatinantys daugiakultūrinį dialogą.

 

4. Projektai, skirti kultūros sektoriaus kompetencijų tobulinimui.

 

9.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–30).

 

2. Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius) (0–10).

 

4. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

 

9.3.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Utenos apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

30 procentų.

 

10.

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Vilniaus apskrityje prioritetai

 

10.1.

 

Profesionaliosios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida

 

1. Profesionalaus bei mėgėjų meno sričių projektai (kūrybinės dirbtuvės, festivaliai, koncertai, konkursai, stovyklos, leidybos projektai ir kt.).

 

2. Eksperimentiniai kultūros ir meno projektai.

 

3. Kultūrinės ir meninės veiklos skaitmeninimas.

 

4. Profesionalūs kvalifikacijos kėlimo mokymai kultūros darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje.

 

10.1.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regione tvarkos aprašo numatytam tikslui: skatinti kūrybinių raiškų įvairovę (0–30).

 

2. Projekto išliekamoji meninė ir kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba (projekto vadovo kompetencija, projektų vykdymo patirtis, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

4. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

10.1.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Vilniaus apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

10.2.

 

Patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

 

1. Projektai, skatinantys įvairių tautinių bendrijų, gyvenančių Vilniaus regione, daugiakultūrinį bendradarbiavimą, užtikrinantys jų etninį savitumą.

 

2. UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąraše esančių Lietuvos dainų švenčių tradicijų idėjų puoselėjimas, aktyvinant mėgėjų meno veiklą joje.

 

3. Nuolatiniai profesionalaus ir mėgėjų meno projektai, siekiantys kultūrinio ir meninio tobulėjimo, įtraukiant regionų meno kolektyvus, didinant kultūros lauko dalyvių skaičių.

 

4. Regiono archeologinio, istorinio, etnokultūrinio, kultūrinio, meninio materialaus ir nematerialaus paveldo, tyrimai, kaupimas, saugojimas, viešinimas ir sklaida.

 

5. Projektai, plėtojantys religinį, kultūrinį, etnokultūrinį turizmą.

 

10.2.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regione tvarkos aprašo numatytam tikslui: stiprinti vietos kultūrinį identitetą (0–30).

 

2. Projekto išliekamoji meninė ir kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba (projekto vadovo kompetencija, projektų vykdymo patirtis, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

4. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

10.2.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Vilniaus apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

40 procentų.

 

10.3.

 

Regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

 

1. Projektai, užtikrinantys regioninio, tarpregioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą.

 

2. Projektai, įgyvendinantys bendrus (regioninius, tarpregioninius, tarptautinius) kultūrinio turizmo projektus.

 

3. Projektai, užtikrinantys profesionaliojo ir mėgėjų meno (bendruomenių meno) sklaidą tarptautiniu mastu.

 

4. Projektai, užtikrinantys biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

 

5. Projektai, skatinantys kultūros klasterių kūrimąsi.

 

6. Projektai, užtikrinantys regiono menininkų bendrų projektų didinimą, ir (ar) įtraukiantys jaunus kultūros ir meno kūrėjus į regiono projektus.

 

10.3.1.

 

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

 

1. Projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regione tvarkos aprašo numatytam tikslui: skatinti bendradarbiavimą (0–30).

 

2. Projekto išliekamoji meninė ir kultūrinė vertė (0–30).

 

3. Projekto vadyba (projekto vadovo kompetencija, projektų vykdymo patirtis, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).

 

4. Projekto veiklų ir rezultatų sklaida (0–10).

 

5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

 

10.3.2.

 

Prioritetui įgyvendinti numatoma Vilniaus apskričiai nustatyta kvotos dalis

 

20 procentų.

__________________

 

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo

regionuose tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

EKSPERTŲ VERTINIMO BALŲ APRAŠAS

 

 

Vertinimo kriterijus: ekspertų patirtis kultūros ar meno srityje, žinios ir gebėjimai, padėsiantys įgyvendinti tarybos funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

 

Vertinant atitiktį kriterijui galimi skirti balai

 

Galimo skirti balo reikšmė

 

Ekspertas turi pakankamai žinių ir gebėjimų, padėsiančių įgyvendinti tarybos funkcijas, yra pateikta pagrįsta motyvacija būti tarybos nariu.

 

5

 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jei ekspertas visiškai atitinka kriterijaus aprašą.

 

4

 

Atitiktis kriterijui vertinama 4 balais, jei ekspertas kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis kriterijui vertinama 3 balais, jei ekspertas kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

2

 

Atitiktis kriterijui vertinama 2 balais, jei ekspertas kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

1

 

Atitiktis kriterijui vertinama 1 balu, jei ekspertas kriterijaus aprašą atitinka minimaliai.

____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-42, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01503

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-539, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13489

Dėl kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1300, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22170

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo