Įsakymas netenka galios 2020-05-23:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-771, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10974

Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-24 iki 2020-05-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-08-18, i. k. 2016-22451

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO STUDIJOMS, AKADEMINIAM MOBILUMUI IR LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. V-690

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 82 straipsnio 6, 7 ir 8 dalimis, siekdama skatinti užsienio lietuvių veiklą lituanistinio švietimo srityje, Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarkos aprašą;

1.2. Valstybės paramos teikimo Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašą.

2. Nustatau, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1320 „Dėl valstybinių stipendijų ir išmokų studijoms ir mokslinėms stažuotėms skyrimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 476 „Dėl Paramos teikimo į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, stipendijos ir išmokos, paskirtos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, išmokamos remiantis stipendijų ir išmokų skyrimo metu galiojusia teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO UŽSIENIEČIŲ IR UŽSIENIO LIETUVIŲ STUDIJOMS IR LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI LIETUVOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja stipendijų ir išmokų tipus, dydžius, jų skyrimo principus užsienio šalių piliečių, taip pat užsienio lietuvių, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, studijoms, lituanistiniam švietimui Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – aukštosios mokyklos).

2. Valstybės paramos teikimo tikslai:

2.1. pritraukti gabius užsienio šalių piliečius ir užsienio lietuvius (toliau kartu – užsieniečiai) studijuoti Lietuvoje;

2.2. plėsti galimybes užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją ir kultūrą.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Valstybės parama skiriama konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) nustatytomis aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo kryptimis ir prioritetais.

5. Valstybės paramą skiria švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija), atsižvelgdama į konkursinę atranką vykdančios, švietimo ir mokslo ministro sudarytos ir pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus nuostatus veikiančios Tarptautinių studijų komisijos siūlymus.

6. Lėšos valstybės paramai teikti skiriamos iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

7. Valstybės paramos išmokėjimą administruoja Įgaliota institucija.

8. Įgaliota institucija turi teisę iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, aukštųjų mokyklų ir kitų juridinių ir fizinių asmenų gauti informaciją, kurios reikia paramos išmokėjimui administruoti.

 

II SKYRIUS

STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ TIPAI IR DYDŽIAI

 

9. Užsieniečių studijoms, lituanistiniam švietimui Lietuvos aukštosiose mokyklose gali būti skiriamos šių tipų stipendijos:

9.1. visų studijų pakopų įvairių studijų krypčių dalinėms studijoms (toliau – dalinės studijos);

9.2. antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms (toliau – magistrantūros studijos);

9.3. lietuvių kalbos mokymuisi pagal lituanistinio švietimo programas (toliau – lituanistinės studijos);

9.4. intensyviems (iki vieno mėnesio trukmės) lietuvių kalbos ir kultūros kursams (toliau – lietuvių kalbos ir kultūros kursai).

10. Stipendijų dydžiai:

10.1.  10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams, atvykstantiems į dalines ir magistrantūros studijas;

10.2.  12 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – trečiosios pakopos ir rezidentūros studijų studentams, atvykstantiems į dalines studijas;

10.3.  15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – atvykstantiems į lituanistines studijas ir lietuvių kalbos ir kultūros kursus.

101. Jei skiriama ne viso mėnesio stipendija, jos dydis vienai dienai apskaičiuojamas viso mėnesio stipendijos sumą padalinus iš 30 dienų skaičiaus

Papildyta punktu:

Nr. V-1142, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29226

 

11. Išmokos, atsižvelgiant į nustatytas konkurso sąlygas, gali būti skiriamos dalinių, magistrantūros, lituanistinių studijų, lietuvių kalbos ir kultūros kursų kainai ir (ar) kelionės išlaidoms padengti. Išmoka kelionės išlaidoms padengti gali būti skiriama tik vienai kelionei – atvykti į studijų, kursų pradžią ir išvykti, pasibaigus studijoms, kursams.

12. Išmokų dydžiai:

12.1. Išmokos, skirtos studijų kainai už dalines ar magistrantūros studijas padengti, dydis lygus Lietuvos aukštosios mokyklos nustatytai kainai, bet ne didesnis nei švietimo ir mokslo ministro patvirtinta atitinkamais metais priimamų studentų norminė studijų kaina. Skiriant išmoką turi būti atsižvelgiama į atitinkamą asmens studijų trukmę. Jei Lietuvos aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina viršija norminę studijų kainą, užsienietis, gavęs išmoką, pats padengia Lietuvos aukštosios mokyklos nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumą.

12.2. Išmokos, skirtos kainai už lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus padengti, dydis lygus Lietuvos aukštosios mokyklos (-ų), kuri (-ios) organizuoja lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus, Įgaliotos institucijos konkurso būdu yra atrinkta (-os) ir patvirtinta (-os), nurodytai lituanistinių studijų, lietuvių kalbos ir kultūros kursų kainai. Įgaliota institucija pagal konkurso sąlygose nurodytus kriterijus atrenka ir patvirtina aukštąsias mokyklas, organizuojančias lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus.

12.3. Išmokos kelionės išlaidoms padengti dydis yra fiksuotas, jų įkainius tvirtina  Įgaliota institucija, atsižvelgusi į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto).

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS IR ATRANKOS KRITERIJAI

 

13. Užsienietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą dalinėms studijoms Lietuvoje, turi:

13.1. turėti Lietuvos aukštosios mokyklos sutikimą priimti jį studijuoti;

13.2. gerai mokėti lietuvių kalbą arba kitą kalbą, kuria vyks studijos;

13.3. būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas.

14. Užsienietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą magistrantūros studijoms Lietuvoje, turi:

14.1. būti ne Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, tarp jų ir lietuvių kilmės užsienietis; 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1142, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29226

 

14.2. turėti Lietuvos aukštosios mokyklos patvirtinimą, kad jis yra priimtas studijuoti;

14.3. nebūti gavęs šio tipo paramos anksčiau;

14.4.  mokėti lietuvių kalbą arba kitą kalbą, kuria vyks studijos.

15. Užsienio šalies pilietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą lituanistinėms studijoms ir (ar) lietuvių kalbos ir kultūros kursams, turi:

15.1. būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas, dėstytojas ar mokslo darbuotojas;

15.2. gerai mokėti lietuvių arba kitą kalbą, kuria vyks studijos.

16. Užsienio lietuvis, pretenduojantis gauti valstybės paramą lituanistinėms studijoms ir (ar) lietuvių kalbos ir kultūros kursams, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

16.1. būti krašto lietuvių bendruomenės veikėju;

16.2. dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju ar dėstytoju.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-930, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18952

 

17. Sprendimas skirti paramą konkretiems asmenims priimamas atsižvelgiant į:

17.1 įgyto bakalauro laipsnio arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos kaip lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos rezultatus ir kalbos, kuria vyks studijos, mokėjimo lygį – atvykstantiems į magistrantūros studijas;

17.2. paraiškų vertinimo rezultatus – atvykstantiems į dalines, magistrantūros, lituanistines studijas ir lietuvių kalbos ir kultūros kursus (išskyrus užsienio lietuvius, atvykstančius į lituanistikos studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus);

17.3. krašto lietuvių bendruomenės rekomendacijos pagrįstumą – užsienio lietuviams, atvykstantiems į lituanistines studijas ar lietuvių kalbos ir kultūros kursus;

17.4. kandidato motyvaciją ir kitus papildomus kriterijus, nurodytus konkurso sąlygose.

18. Studijos, kursai negali būti vykdomi nuotoliniu būdu.

19. Reikalavimai pretendentams, ne mažesni, negu nurodyti šiame Aprašo skyriuje, atrankos kriterijai ir pateikiamų dokumentų sąrašas nustatomi atitinkamo konkurso sąlygose.

 

IV SKYRIUS

KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

 

20. Konkursus valstybės paramai gauti atitinkamoms dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvos aukštosiose mokyklose vieną kartą per metus organizuoja Įgaliota institucija, vadovaudamasi Ministerijos nustatytomis aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo kryptimis ir prioritetais, Tarptautinių studijų komisijos nustatytomis kvotomis dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms ir lietuvių kalbos ir kultūros kursams, taip pat Įgaliotos institucijos patvirtintomis konkurso sąlygomis. Jei yra lėšų, gali būti skelbiamas (-i) papildomas (-i) konkursas (-ai).

21. Informacija apie konkursus skelbiama Įgaliotos institucijos interneto svetainėje, išsiunčiama Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms užsienio valstybėse, atitinkamoms institucijoms užsienyje.

22. Skelbiamo konkurso sąlygose pateikiamos prioritetinės šalys, stipendijų tipai, išmokų tipai, kvotos, atrankos kriterijai, pateiktinų dokumentų sąrašas, dokumentų pateikimo terminai ir kiti reikalavimai.

23. Užsieniečių, kuriems siūloma skirti valstybės paramą dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvos aukštosiose mokyklose, konkursą vykdo Tarptautinių studijų komisija, laikydamasi konkurso sąlygų, Tarptautinių studijų komisijos ir Aprašo nuostatų.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

24. Valstybės paramą dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvos aukštosiose mokyklose skiria Įgaliota institucija, atsižvelgdama į Tarptautinių studijų komisijos siūlymus. Valstybės parama asmenims, atvykstantiesiems dalinėms, lituanistinėms studijoms, skiriama ne ilgesniam kaip 10 mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į nustatytas konkurso sąlygas, į magistrantūros studijas priimtiems užsieniečiams – visam jų studijų laikotarpiui.

25. Įgaliota institucija ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo priėmimo dėl paramos skyrimo dienos apie priimtus sprendimus informuoja Lietuvos aukštąsias mokyklas, užsieniečius ir (ar) atitinkamas institucijas užsienyje.

26. Valstybės paramai skirtos lėšos pervedamos dalimis Lietuvos aukštajai mokyklai, kuri priima užsienietį, už einamųjų metų ne ilgesnį kaip vieno semestro laikotarpį. Lietuvos aukštoji mokykla stipendiją užsieniečiui išmoka kas mėnesį.

27. Įgaliota institucija panaikina sprendimą skirti stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvoje arba nutraukia skirtų lėšų mokėjimą, jeigu užsienietis:

27.1. pašalinamas iš Lietuvos aukštosios mokyklos;

27.2.  neatvyksta laiku į dalines, magistrantūros, lituanistines studijas ar lietuvių kalbos ir kultūros kursus Lietuvoje;

27.3. šešiomis ar daugiau dienomis anksčiau baigia dalines, magistrantūros, lituanistines studijas, negu numatyta (išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus);

27.4. turi akademinių skolų arba išeina akademinių atostogų;

27.5. be objektyvių priežasčių nutraukia dalines, magistrantūros, lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus;

27.6. atsiranda ar paaiškėja aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti skirta stipendija ir (ar) išmoka;

27.7. pažeidžia konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

28. Įgaliotai institucijai panaikinus sprendimą skirti stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvoje arba nutraukus skirtų lėšų mokėjimą, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja Lietuvos aukštąją mokyklą, užsienietį ir (ar) atitinkamas institucijas užsienyje. Lietuvos aukštoji mokykla per mėnesį nuo Įgaliotos institucijos pranešimo gavimo turi grąžinti Įgaliotai institucijai užsieniečio stipendijai ir (ar) išmokai skirtas lėšas ar jų nepanaudotą dalį.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Pasibaigus Aprašo nustatyta tvarka finansuojamam dalinių, magistrantūros, lituanistinių studijų, lietuvių kalbos ir kultūros kursų laikotarpiui, Lietuvos aukštosios mokyklos raštu informuoja Įgaliotą instituciją apie užsieniečio baigtas studijas, kursus ir jo pasiektus rezultatus.

30. Įgaliota institucija atsiskaito Ministerijai už valstybės paramai skirtų lėšų panaudojimą Ministerijos nustatyta tvarka.

__________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ STUDIJOMS, AKADEMINIAM MOBILUMUI UŽSIENYJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos teikimo Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja skiriamų stipendijų ir išmokų tipus, dydžius, jų skyrimo principus Lietuvos Respublikos piliečių dalinėms studijoms užsienyje, akademiniam mobilumui pagal užsienio valstybių Lietuvai skirtas mobilumo programas, už kurias atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija).

11. Valstybės parama pagal šį Aprašą taip pat gali būti teikiama Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, turintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę, ir jų šeimos nariams, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, neturintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esantiems darbuotojais, savarankiškai dirbančiais, tokį statusą išlaikančiais asmenimis ar jų šeimos nariams, taip pat trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.

Papildyta punktu:

Nr. V-1142, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29226

 

2. Valstybės paramos teikimo tikslai:

2.1. skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – aukštųjų mokyklų) studentų mobilumą;

2.2. sudaryti galimybes Lietuvos Respublikos piliečiams dalyvauti užsienio valstybių Lietuvai siūlomose mobilumo programose (toliau – mobilumo programos),   už kurias atsakinga Ministerija.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Valstybės paramą sudaro:

4.1. valstybės stipendija, kuri skiriama tik vykstantiems dalinių studijų  užsienyje;

4.2. išmoka kelionės, draudimo, laikinojo leidimo gyventi užsienio šalyje, vizų gavimo ir (arba) kitoms konkursų sąlygose nustatytoms išlaidoms padengti, skiriama vykstantiems dalinių studijų užsienyje arba pagal mobilumo programas (toliau – išmoka).

5. Valstybės parama skiriama konkurso būdu, vadovaujantis Ministerijos nustatytomis aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo kryptimis ir prioritetais.

6. Valstybės paramą skiria ir jos išmokėjimą administruoja švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija).

7. Lėšos valstybės paramai teikti skiriamos iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

8. Įgaliota institucija turi teisę iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų gauti informaciją, kurios reikia paramos išmokėjimui administruoti.

9. Valstybės parama skiriama asmenims, vykstantiems:

9.1. dalinių studijų tose užsienio šalių institucijose, kurios suteikia aukštąjį išsilavinimą ir šalies kompetentingų valdžios institucijų pripažįstamos kaip priklausančios jos aukštojo mokslo sistemai (toliau – užsienio šalies mokslo ir studijų institucija);

9.2. pagal mobilumo programas į šiose programose nurodytas institucijas.

 

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ TIPAI IR DYDŽIAI

 

10. Valstybės stipendijų dydžiai asmenims, vykstantiems dalinių studijų užsienyje:

10.1. 12 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – pirmosios ir antrosios pakopos studentams;

10.2. 15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – trečiosios pakopos studentams.

11. Į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į gyvenimo lygio vietos koeficientus, nurodytus Aprašo priede."

Punkto pakeitimai:

Nr. V-672, 2017-09-06, paskelbta TAR 2017-09-07, i. k. 2017-14261

 

12. Jei skiriama ne viso mėnesio stipendija, jos dydis vienai dienai apskaičiuojamas viso mėnesio stipendijos sumą padalinus iš 30 dienų skaičiaus.

13. Išmokos vykstantiesiems dalinių studijų užsienyje arba pagal mobilumo programas gali būti skiriamos kelionės, draudimo, laikinojo leidimo gyventi užsienio šalyje, vizų gavimo ir kitoms konkursų sąlygose nustatytoms išlaidoms padengti. Išmoka kelionės išlaidoms padengti gali būti skiriama tik vienai kelionei – atvykti į studijų pradžią ir išvykti, pasibaigus studijoms.

14. Išmokos kelionės išlaidoms padengti dydis yra fiksuotas, jų įkainius tvirtina Įgaliota institucija, atsižvelgusi į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto).

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ SKYRIMAS VYKSTANTIEMS DALINIŲ STUDIJŲ UŽSIENYJE

 

15. Asmuo, pretenduojantis gauti valstybės paramą dalinėms studijoms užsienyje, turi:

15.1. būti gerai besimokantis Lietuvos aukštosios mokyklos bakalauro, vientisųjų, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentas;

15.2. turėti užsienio šalies mokslo ir studijų institucijos sutikimą priimti jį studijoms;

15.3. gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos;

15.4. būti Lietuvos Respublikos pilietis.

16. Sprendimas skirti valstybės paramą dalinėms studijoms užsienyje priimamas atsižvelgiant į paraiškų vertinimo rezultatus, kandidato motyvaciją ir kitus atrankos kriterijus, nurodytus konkurso sąlygose.

17. Studijos negali būti vykdomos nuotoliniu būdu.

18. Reikalavimai, ne mažesni, negu nurodyti šio Aprašo 15 punkte, atrankos kriterijai ir pateikiamų dokumentų sąrašas nustatomi skelbiamo konkurso sąlygose.

19. Konkursus dalinėms studijoms užsienyje skelbia ir organizuoja Įgaliota institucija, vadovaudamasi Ministerijos nustatytomis aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo kryptimis ir prioritetais, švietimo ir mokslo ministro sudarytos ir veikiančios pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus nuostatus Tarptautinių studijų komisijos (toliau – Tarptautinių studijų komisija) nustatytomis kvotomis dalinėms studijoms užsienyje bei Įgaliotos institucijos patvirtintomis konkurso sąlygomis.

20. Informacija apie konkursus skelbiama Įgaliotos institucijos interneto svetainėje, išsiunčiama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms.

21. Skelbiamo konkurso sąlygose pateikiamos prioritetinės šalys ir kvotos, atrankos kriterijai, pateiktinų dokumentų sąrašas, dokumentų pateikimo terminai ir kiti reikalavimai pretendentams.

22. Asmenų, kuriems siūloma skirti valstybės stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms studijoms užsienyje, atranką vykdo Tarptautinių studijų komisija, laikydamasi konkurso sąlygų, Tarptautinių studijų komisijos nuostatų ir Aprašo nuostatų.

23. Valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Įgaliota institucija, atsižvelgdama į Tarptautinių studijų komisijos siūlymus. Stipendija skiriama ne ilgesniam nei 10 mėnesių laikotarpiui. Tas pats asmuo gali gauti valstybės paramą dalinėms studijoms užsienyje tik vieną kartą per vienerius mokslo metus.

24. Įgaliota institucija per mėnesį nuo valstybės paramos skyrimo dienos apie priimtus sprendimus informuoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, asmenis, kurie dalyvavo konkurse, ir (ar) atitinkamas institucijas užsienyje.

25. Stipendijai ir (ar) išmokai skirtos lėšos pervedamos, paramą gavusiam asmeniui arba aukštajai mokyklai pasirašius sutartį su Įgaliota institucija jos nustatyta tvarka.

26. Asmuo, kuris, pasikeitus aplinkybėms, negali išvykti nurodytu laiku, turi pateikti Įgaliotai institucijai prašymą pakeisti išvykimo laiką tais pačiais mokslo metais. Dalinių studijų užsienyje laiko pakeitimas turi būti suderintas su priimančia institucija.

27. Įgaliota institucija panaikina sprendimą skirti stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms studijoms užsienyje arba nutraukia skirtų lėšų mokėjimą, jeigu asmuo:

27.1.  nesilaiko Aprašo nuostatų, pažeidžia sutarties sąlygas ar jų nevykdo;

27.2. atsiranda ar paaiškėja aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti skirta stipendija ir (ar) išmoka;

27.3. šešiomis ar daugiau dienomis anksčiau baigia dalines studijas užsienyje, negu numatyta sutartyje (išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus);

27.4. be objektyvių priežasčių nutraukia dalines studijas užsienyje.

28. Įgaliotai institucijai panaikinus sprendimą skirti stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms studijoms užsienyje arba nutraukus skirtų lėšų mokėjimą, asmuo turi grąžinti Įgaliotai institucijai skirtas lėšas ar nepanaudotą jų dalį.

29. Jeigu asmeniui stipendija ir (ar) išmoka dalinėms studijoms užsienyje yra skirta, bet jis tais mokslo metais neišvyksta, stipendija ir (ar) išmoka negali būti perkelta į kitus mokslo metus.

30. Jeigu asmeniui stipendija ir (ar) išmoka dalinėms studijoms užsienyje yra skirta, bet jis tais mokslo metais neišvyksta, sutaupytos lėšos gali būti skiriamos tų pačių mokslo metų kandidatams iš rezervinio sąrašo.

 

IV SKYRIUS

IŠMOKŲ SKYRIMAS VYKSTANTIEMS PAGAL MOBILUMO PROGRAMAS

 

31. Asmuo, vykstantis pagal mobilumo programas ir pretenduojantis gauti išmoką, turi:

31.1. turėti užsienio valstybės mobilumo programos koordinatoriaus patvirtinimą apie priėmimą ir skirtą stipendiją;

31.2būti Lietuvos Respublikos pilietis.

32. Informaciją apie mobilumo programas skelbia Įgaliota institucija savo interneto svetainėje.

33. Išmoką asmenims, vykstantiems pagal mobilumo programas, skiria Įgaliota institucija, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis mobilumo programomis ir atsižvelgdama į šio Aprašo 31 punkte nustatytus reikalavimus pretendentams.

34. Įgaliota institucija per mėnesį nuo išmokos skyrimo dienos apie priimtus sprendimus informuoja asmenis, pretendavusius gauti išmoką, ir (ar) atitinkamas institucijas.

35. Išmokai skirtos lėšos pervedamos, kai paramą gavęs asmuo arba aukštoji mokykla pasirašo sutartį su Įgaliota institucija jos nustatyta tvarka.

36. Asmuo, kuris, pasikeitus aplinkybėms, negali išvykti nurodytu laiku, turi pateikti Įgaliotai institucijai prašymą pakeisti išvykimo laiką tais pačiais mokslo metais. Vykimo pagal mobilumo programas laiko pakeitimas turi būti suderintas su užsienio valstybės mobilumo programos koordinatoriumi.

37. Įgaliota institucija panaikina sprendimą skirti išmoką vykimui pagal mobilumo programas ir nutraukia su asmeniu ar aukštąja mokykla sudarytą sutartį, jeigu asmuo:

37.1.  nesilaiko Aprašo nuostatų, pažeidžia sutarties sąlygas ar jų nevykdo;

37.2. atsiranda ar paaiškėja aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti skirta išmoka;

37.3. užsienio valstybės mobilumo programos koordinatorius panaikina sprendimą skirti stipendiją.

38. Įgaliotai institucijai panaikinus sprendimą skirti išmoką vykimui pagal mobilumo programas, asmuo turi grąžinti Įgaliotai institucijai skirtas lėšas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Pasibaigus Aprašo nustatyta tvarka finansuojamam dalinių studijų užsienyje, vykimo pagal mobilumo programas laikui, asmuo arba aukštoji mokykla atsiskaito Įgaliotai institucijai jos nustatyta tvarka.

40 Įgaliota institucija atsiskaito Ministerijai už valstybės paramai skirtų lėšų panaudojimą Ministerijos nustatyta tvarka.

__________________

 

Valstybės paramos teikimo

Lietuvos Respublikos piliečių studijoms,

akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašo

priedas

 

 

gyvenimo lygio vietos koeficientŲ SĄRAŠAS

 

 

Valstybės pavadinimas

Gyvenimo lygio vietos koeficientas

Airija

1,35

Argentinos Respublika

1,1

Armėnijos Respublika

1,1

Australija

1,4

Austrijos Respublika

1,3

Azerbaidžano Respublika

1,1

Baltarusijos Respublika

1,05

Belgijos Karalystė

1,25

Brazilijos Federacinė Respublika

1,35

Bulgarijos Respublika

1

Čekijos Respublika

1,15

Danijos Karalystė

1,4

Egipto Arabų Respublika

1,1

Estijos Respublika

1,1

Graikijos Respublika

1,15

Gruzija

1,2

Indijos Respublika

1,1

Islandijos Respublika

1,1

Ispanijos Karalystė

1,07

Italijos Respublika

1,2

Izraelio Valstybė

1,25

Japonija

1,65

Jungtinė Karalystė

1,5

Jungtinės Amerikos Valstijos

1,35

Kanada

1,3

Kazachstano Respublika

1,1

Kinijos Liaudies Respublika

1,2

Kolumbijos Respublika

1

Latvijos Respublika

1,1

Lenkijos Respublika

1,15

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

1,2

Maltos Respublika

1,1

Moldovos Respublika

1

Naujoji Zelandija

1,2

Nyderlandų Karalystė

1,3

Norvegijos Karalystė

1,5

Portugalijos Respublika

1,1

Prancūzijos Respublika

1,32

Rumunija

1

Rusijos Federacija

1,2

Slovėnijos Respublika

1,1

Suomijos Respublika

1,4

Švedijos Karalystė

1,4

Šveicarijos Konfederacija

1,4

Turkijos Respublika

1,1

Ukraina

1,2

Urugvajaus Rytų Respublika

1,17

Venesuelos Bolivaro Respublika

1,1

Vengrijos Respublika

1,1

Vokietijos Federacinė Respublika

1,25

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. V-672, 2017-09-06, paskelbta TAR 2017-09-07, i. k. 2017-14261

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1142, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29226

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-672, 2017-09-06, paskelbta TAR 2017-09-07, i. k. 2017-14261

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-930, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18952

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo