Suvestinė redakcija nuo 2018-01-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13514

 

HERBAS2

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMISIJOS PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, KARIŲ SAVANORIŲ IR KITŲ AKTYVIOJO REZERVO KARIŲ NEPERTRAUKIAMAI PIRMŲ KETVERIŲ METŲ TARNYBAI VERTINTI SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr. V-767

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 35 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi:

1. Sudarau Komisiją Krašto apsaugos ministerijos, įstaigų prie Krašto apsaugos ministerijos (išskyrus Antrojo operatyvinių tarnybų departamento) ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti:

pirmininkas – Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Personalo departamento direktorius arba direktoriaus pavaduotojas;

pirmininko pavaduotojas – KAM Personalo departamento Personalo administravimo skyriaus vedėjas;

sekretorius – KAM Personalo departamento Personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

nariai:

KAM Finansų ir biudžeto departamento Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas;

KAM Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

KAM Generalinės inspekcijos Tyrimų skyriaus vyriausiasis inspektorius;

Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-19, 2018-01-09, paskelbta TAR 2018-01-09, i. k. 2018-00353

 

2. Tvirtinu Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti nuostatus (pridedama).

3. Nurodau Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriui, Lietuvos kariuomenės pagrindinių karinių vienetų vadams (viršininkams), vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintais nuostatais, savo struktūriniuose vienetuose sudaryti komisijas profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                      Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2017 m.  rugpjūčio  21  d.

įsakymu Nr. V-767

 

KOMISIJOS PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, KARIŲ SAVANORIŲ IR KITŲ AKTYVIOJO REZERVO KARIŲ NEPERTRAUKIAMAI PIRMŲ KETVERIŲ METŲ TARNYBAI VERTINTI NUOSTATAI

 

PIRMAS SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, tarnaujančių pagal profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį, nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti (toliau – Komisija) uždavinius, funkcijas, darbo organizavimą. 

2.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu (toliau – KASOKTĮ)  ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir Nuostatais.

3.  Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, atviru balsavimu, teisėtumo, nešališkumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais. 

 

ANTRAS SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

4.  Komisijos uždavinys – vertinti KASOKTĮ 35 straipsnio 4 dalies 8 punkte nustatytu atveju profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių (toliau – karių) tarnybą.

5.  Komisija, įgyvendindama jai nustatytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja jai pateiktų karių tarnybos vertinimus, atliktus pirmų ketverių nepertraukiamų tarnybos metų laikotarpiu;

5.2. nagrinėja jai pateiktų karių tarnybos eigos duomenis (pvz., baigtus kursus, tarptautinės misijos, karinio fizinio parengtumo testo, kovinio rengimo, šaudymo rezultatus, nuobaudas, paskatinimus ir kita) pirmų ketverių nepertraukiamų tarnybos metų laikotarpiu;

5.3. priima sprendimą dėl jai pateiktų karių tarnybos vertinimo per pirmus ketverius nepertraukiamos tarnybos metus.

 

TREČIAS SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6.  Komisija šaukiama krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos ar LK pagrindinio karinio vieneto vado (viršininko) įsakymu ne vėliau kaip likus 30 darbo dienų iki vertinamiesiems KASOKTĮ 60 straipsnio 9, 11 dalyse nustatytos teisės į vienkartinę piniginę išmoką įgijimo:

6.1. Krašto apsaugos ministerijoje veikianti komisija vertina Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM), įstaigų prie KAM (išskyrus Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM), KAM bendrųjų reikalų departamento, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karių tarnybą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-19, 2018-01-09, paskelbta TAR 2018-01-09, i. k. 2018-00353

 

6.2. Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie KAM (toliau – AOTD) veikianti komisija vertina AOTD karių tarnybą;

6.3. Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Gynybos štabe veikianti komisija vertina LK Gynybos štabo, LK kanceliarijos, LK Finansų ir apskaitos departamento, LK Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos, LK Ordinariato, LK Vilniaus, Kauno, Klaipėdos įgulų karininkų ramovių, LK Sporto klubo karių tarnybą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-19, 2018-01-09, paskelbta TAR 2018-01-09, i. k. 2018-00353

 

6.4. kituose LK pagrindiniuose kariniuose vienetuose veikiančios komisijos vertina tų karinių vienetų karių tarnybą.

7.    Minimalus Komisijos narių skaičius – 5 nariai, turintys balsavimo teisę. Vieno struktūrinio vieneto (pvz., valdybos, skyriaus, poskyrio) nariai, turintys balsavimo teisę, negali sudaryti daugiau kaip pusės visų Komisijos narių. 

8.    Komisijos posėdžių darbą organizuoja ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas.

9.  Komisijos sekretorius (neturintis balsavimo teisės):

9.1. rengia Komisijos posėdžio medžiagą pagal Nuostatų 1 priedą;

9.2. apie Komisijos posėdį informuoja visus Komisijos narius ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia jiems posėdžio medžiagą;

9.3. rengia Komisijos posėdžio protokolą pagal Nuostatų 2 priedą;

9.4. rengia Komisijos posėdžio rezultatų suvestines pagal Nuostatų 3 priedą;

9.5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos veikla.

10.  Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių, turinčių balsavimo teisę. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai – lemia Komisijos pirmininko, jo nesant – pirmininko pavaduotojo balsas.

11.  Jei Komisijos narys negali dalyvauti posėdyje:

11.1. jis savo nuomonę posėdyje svarstomais klausimais gali iš anksto raštu pareikšti Komisijos pirmininkui arba sekretoriui. Šie pareiškimai pridedami prie Komisijos posėdžio protokolo;

11.2. Komisijos narį pavaduoja asmuo, laikinai einantis jo tarnybines pareigas (ar vykdantis funkcijas).

12.  Prireikus posėdžio metu Komisija gali naudotis KAS personalo valdymo informacine sistema papildomai informacijai apie karį gauti.

13.  Komisijos posėdžio metu dėl objektyvių priežasčių (pvz., pritrūkus informacijos apie karį, sutrikus KAS personalo valdymo informacinei sistemai ir pan.) nepriėmus sprendimo dėl įvertinimo ir kai dėl įvertinimo terminų nėra galimybės karį svarstyti kitame artimiausiame Komisijos posėdyje, Komisijos pirmininko žodiniu sprendimu po Komisijos posėdžio Komisijos nariai gali būti apklausiami elektroniniu būdu.

14.  Komisijos narių ir kitų dalyvių kalbos, nuomonės, argumentai, kita Komisijos posėdžio metu pateikta informacija viešai neskelbiama.

15.  Komisijos sprendimas įforminamas protokolu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir sekretorius.

16.  Komisijos posėdžių protokolai registruojami posėdžių protokolų registracijos žurnale. Protokolus saugo Komisijos sekretorius teisės aktų nustatyta tvarka.

17.  Komisijos pirmininko ir sekretoriaus pasirašyto Komisijos posėdžio protokolo kopijas  Komisijos sekretorius siunčia Komisijos nariams, o Komisijos nariai, gavę Komisijos posėdžio protokolo kopijas, nedelsdami sunaikina Komisijos posėdžio metu naudotą medžiagą su karių asmens duomenimis.

18.  Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio protokolo pasirašymo parengiamos Komisijos posėdžio rezultatų suvestinės, persiunčiamos KAS institucijos ar LK pagrindinio karinio vieneto personalą administruojančiam padaliniui (jei personalą administruojančio padalinio nėra, – specialistui, tiesiogiai tvarkančiam vertinamojo asmens duomenis (toliau – personalo padalinys)), kuris su vertinimo rezultatais pasirašytinai supažindina įvertintus karius. Komisijos posėdžio rezultatų suvestinės su vertinamųjų parašais saugomos vertinamojo asmens byloje.

19.  Komisija, po Komisijos posėdžio iš personalo padalinio gavusi informaciją, kad Komisijai vertinti pateiktam kariui buvo paskirta drausminė nuobauda, arba paaiškėjus, kad galėjo būti padarytas drausmės pažeidimas, taip pat kitoms aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos kario vertinimui (pvz., kai nustatomi esminiai kario veiklos trūkumai ir dėl to kyla pagrįstų abejonių, ar jis yra tinkamas eiti pareigas, arba šiuo pagrindu pagrindinis ir papildomas vertintojas atliko kario tarnybos vertinimą), jeigu kariui dar nebuvo išmokėta vienkartinė piniginė išmoka, pakartotinai vertina karį, nesilaikydama Nuostatuose nustatytų terminų.

 

KETVIRTAS SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

20.  Komisija, vykdydama jai priskirtą uždavinį ir funkcijas, turi šias teises:

20.1. gauti iš KAS institucijų ir LK pagrindinių karinių vienetų papildomą informaciją, reikalingą vertinimui atlikti;

20.2 prireikus Komisijos pirmininko sprendimu į Komisijos posėdžius pareikšti savo nuomonės kviesti kitus asmenis (jie neturi balsavimo teisės).

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-19, 2018-01-09, paskelbta TAR 2018-01-09, i. k. 2018-00353

Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-767 „Dėl Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo