Suvestinė redakcija nuo 2019-11-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-10-02, i. k. 2018-15587

 

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 6  d. Nr. T1-840

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  (OL 2016 L 119, p.1),

t v i r t i n u  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                       Nora Ribokienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros

veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos

ministerijos direktoriaus

2018 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. T1-840

 

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta asmens duomenų tvarkymo apimtis ir tikslai, duomenų subjektų teisės, duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p.1) (toliau – Reglamentas),  įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo VASPVT tvarka.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentu.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

4. Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytoja – VASPVT, juridinio asmens kodas 191352247, buveinės adresas Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-319-(1.1.), 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-04, i. k. 2019-03539

 

5. VASPVT neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu tvarkomi šių duomenų subjektų asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

5.1. VASPVT tvarkomuose registruose ir informacinėse sistemose esantys duomenų subjektų asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslas ir baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas numatyti atitinkamo registro ar atitinkamos informacinės sistemos nuostatuose;

5.2. VASPVT esamų ir buvusių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) VASPVT įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, apskaitos, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, vidinės komunikacijos) tikslu;

5.3. pretendentų į VASPVT valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu;

5.4. asmenų, pateikusių VASPVT skundą ar prašymą, asmens duomenys tvarkomi asmenų informavimo, skundų ir prašymų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

5.5. fizinių asmenų, su VASPVT sudariusių prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo sutartis, asmens duomenys, o juridinių asmenų – jų darbuotojų, nurodytų sutartyse, asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo (sutarčių vykdymo ir atsiskaitymo) tikslu;

5.6. pacientų, pateikusių VASPVT skundą, asmens duomenys, įskaitant sveikatos duomenis, tvarkomi skundų nagrinėjimo tikslu;

5.7. VASPVT tikrintų fizinių asmenų bei tikrintų juridinių asmenų darbuotojų duomenys, tvarkomi VASPVT vykdomų medicinos priemonių (prietaisų) rinkos priežiūros, licencijuojamos asmens ir sveikatos veiklos priežiūros, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo priežiūros, taip pat neteisėtos sveikatinimo veiklos užkardymo tikslais;

5.8. VASPVT tikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų, medicinos priemonių (prietaisų) gamintojų klientų asmens duomenys, įskaitant sveikatos duomenis, kurie yra  būtini siekiant įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų ar medicinos priemonių (prietaisų) gamybos atitiktį teisės aktų reikalavimams įvertinti, tvarkomi VASPVT vykdomų medicinos priemonių (prietaisų) rinkos priežiūros, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo priežiūros tikslais;

5.9. VASPVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenys prieigos prie registrų ir informacinių sistemų sukūrimo tikslu;

5.10. visų asmenų, kurie kreipiasi į VASPVT telefonu dėl informacijos ir konsultacijų, pokalbių įrašai kokybiškos ir vienodos informacijos ir konsultacijų teikimo užtikrinimo tikslu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-319-(1.1.), 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-04, i. k. 2019-03539

 

5.11. asmenų, atvykusių į VASPVT dėl konsultacijos, pokalbių įrašai, kurie atliekami VASPVT direktoriaus patvirtintame konsultavimo tvarkos apraše numatytais atvejais, kokybiškos konsultacijos suteikimo užtikrinimo tikslu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-319-(1.1.), 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-04, i. k. 2019-03539

 

5.12 asmenų, pateikusių paraišką dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, asmens duomenys profesinių kvalifikacijų pripažinimo tikslu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-1743-(1.1.), 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17786

 

5.13 asmenų, pateikusių prašymus dėl pažymų, liudijančių Lietuvos švietimo institucijose įgytos profesinės kvalifikacijos ir šios formalios kvalifikacijos įrodymus patvirtinančių dokumentų  atitiktį 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento  ir Tarybos direktyva 2013/55/ES (OL 2013 L 354, p. 132) (Direktyva 2005/36/EB) reikalavimams, ir geros praktikos patvirtinimo pažymų (toliau kartu – pažymos) išdavimo, asmens duomenys pažymų išdavimo tikslu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-1743-(1.1.), 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17786

 

6. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:

6.1. VASPVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui, privačių interesų deklaracijų teikimo tikslu – Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu – Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-1743-(1.1.), 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17786

 

6.2. pretendentų į VASPVT valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, asmens duomenys valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;

6.3. asmenų, pateikusių VASPVT skundą ar prašymą, asmens duomenys skundo ar prašymo nagrinėjimo tikslu – juridiniams ir fiziniams asmenims;

6.4. asmenų, pateikusių VASPVT skundą ar prašymą, asmens duomenys ginčo dėl VASPVT priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu – Sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai, teismams;

6.5. VASPVT tikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų asmens duomenys, įskaitant sveikatos duomenis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakyme Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ nurodytiems subjektams;

6.6. VASPVT tikrintų fizinių asmenų bei tikrintų juridinių asmenų darbuotojų duomenys, ūkio subjektų priežiūros veiklą vykdančioms institucijoms, kai šie duomenys yra susiję su jų vykdoma priežiūra, teisėsaugoms institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai, teismams;

6.7. VASPVT tvarkomuose registruose ir informacinėse sistemos esantys duomenų subjektų asmens duomenys, atitinkamo registro ar atitinkamos informacinės sistemos nuostatuose nurodytiems susijusiems registrams, informacinėms sistemoms bei kitiems gavėjams;

6.8. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems pareiga pateikti asmens duomenis yra nustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

7. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Dokumentuose ar bylose saugomų asmens duomenų saugojimo terminai nustatomi VASPVT direktoriaus patvirtintame kasmetiniame VASPVT dokumentacijos plane ir skelbiami VASPVT interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/ VASPVT tvarkomuose registruose ir informacinėse sistemose esančių duomenų subjektų asmens duomenų saugojimo terminai numatyti atitinkamo registro ar atitinkamos informacinės sistemos nuostatuose. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduodami valstybės archyvui tolimesniam saugojimui.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

 

8. Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

8.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą VASPVT;

8.2. teisę susipažinti su VASPVT tvarkomais savo asmens duomenimis;

8.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

8.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

8.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

8.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

8.7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

 

I SKIRSNIS

TEISĖS ŽINOTI (BŪTI INFORMUOTAM) APIE SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS VASPVT

 

9. Aprašo 8.1 papunktyje numatyta duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektui apie asmens duomenų tvarkymą pateikiant:

9.1. VASPVT interneto svetainėje adresu  http://www.vaspvt.gov.lt/node/1067;

9.2. bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į VASPVT.

10. VASPVT turi teisę atsisakyti įgyvendinti Aprašo 8.1 papunktyje numatytą duomenų subjekto teisę arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, kai:

10.1. duomenų subjektas tokią informaciją jau turi;

10.2. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

10.3. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas yra aiškiai nustatytas Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;

10.4. asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės.

 

II SKIRSNIS

TEISĖS SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS ĮGYVENDINIMAS VASPVT

 

11. Duomenų subjektas turi teisę iš VASPVT gauti patvirtinimą, ar su juo susiję  asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją bei informaciją apie:

11.1. asmens duomenų tvarkymo tikslus;

11.2. atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

11.3. duomenų gavėjus arba jų kategorijas;

11.4. numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, kuriais vadovaujantis saugojimo laikotarpis yra nustatomas;

11.5. asmens duomenų šaltinius.

12. VASPVT atsakyme į prašymą duomenų subjektui taip pat privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos).

13. Jei tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikta tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.

 

III SKIRSNIS

TEISĖS REIKALAUTI IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS ĮGYVENDINIMAS VASPVT

 

14. Jei duomenų subjektas nustato, kad VASPVT yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, jis turi teisę prašyti, kad VASPVT ištaisytų tvarkomus netikslius arba papildytų neišsamius asmens duomenis.

15. VASPVT, gavusi duomenų subjekto prašymą ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius jo asmens duomenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas duomenis patikrina, siekiant nustatyti, ar prašymas yra pagrįstas.

16. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas, VASPVT privalo:

16.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius asmens duomenis;

16.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis, sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

16.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo netikslių duomenų ištaisymo ar neišsamių duomenų papildymo, apie atliktus veiksmus informuoti duomenų subjektą ir duomenų gavėjus, išskyrus tuos atvejus, kai informacijos pateikimas duomenų gavėjams yra neįmanomas dėl pernelyg didelio duomenų subjekto skaičiaus ir nepagrįstai didelių sąnaudų.

 

IV SKIRSNIS

TEISĖS REIKALAUTI IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS (TEISĖS BŪTI PAMIRŠTAM) ĮGYVENDINIMAS VASPVT

 

17. Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jei yra vienas iš šių pagrindų:

17.1. asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti prieš renkant asmens duomenis;

17.2. atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti subjekto asmens duomenis;

17.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal  Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti jo asmens duomenis;

17.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

17.5. asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės;

18. Duomenų subjekto prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis, ir nurodytas vienas iš pagrindų, išvardintų Aprašo 18 punkte. 

19. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) VASPVT neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas:

19.1. siekiant vykdyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą prievolę tvarkyti asmens duomenis, atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, ar vykdant duomenų tvarkytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

19.2. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

19.3. siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius interesus.

20. VASPVT, gavusi duomenų subjekto prašymą ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina prašymo pagrįstumą.

21. Jeigu nustatoma, kad prašymas yra pagrįstas, VASPVT privalo:

21.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

21.2. jei nėra galimybių duomenis nedelsiant ištrinti, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

21.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo, apie atliktus veiksmus informuoti duomenų subjektą ir duomenų gavėjus, išskyrus tuos atvejus, kai informacijos pateikimas duomenų gavėjams yra neįmanomas dėl pernelyg didelio duomenų subjekto skaičiaus ir nepagrįstai didelių sąnaudų.

 

V SKIRSNIS

TEISĖS APRIBOTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS VASPVT

 

22. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad VASPVT apribotų jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, esant vienam iš šių pagrindų:

22.1. duomenų subjektas užginčija VASPVT tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas apribojamas tokiam laikotarpiui, per kurį VASPVT patikrina asmens duomenų tikslumą;

22.2. yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;

22.3. jeigu VASPVT nebereikia duomenų subjekto asmens duomenų nustatytais duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

22.4. duomenų subjektas vadovaudamasis Reglamento  21 straipsnio 1 dalimi pateikė prašymą, kuriame išreiškė nesutikimą, kad VASPVT tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas, kol bus patikrinta, ar toks duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas.

23. VASPVT, gavusi duomenų subjekto prašymą apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina prašymo pagrįstumą.

24. Jeigu nustatoma, kad prašymas yra pagrįstas, VASPVT privalo:

24.1. apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

24.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo apriboti asmens duomenų tvarkymą priėmimo, apie atliktus veiksmus informuoti duomenų subjektą ir duomenų gavėjus, išskyrus tuos atvejus, kai informacijos pateikimas duomenų gavėjams yra neįmanomas dėl pernelyg didelio duomenų subjekto skaičiaus ir nepagrįstai didelių sąnaudų.

25. Prieš panaikindama apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, VASPVT raštu informuoja duomenų subjektą. 

 

VI SKIRSNIS

TEISĖS NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU ĮGYVENDINIMAS VASPVT

 

26. Jeigu VASPVT duomenų subjekto asmens duomenis tvarko siekdama įgyvendinti teisėtus VASPVT interesus, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VASPVT dėl nesutikimo, kad VASPVT tvarkytų jo asmens duomenis.

27. VASPVT, gavusi duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina prašymo pagrįstumą.

28. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas, VASPVT ne vėliau kaip per 10 dienų informuoja duomenų subjektą, kad jo prašymas bus įvykdytas.

29. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra nepagrįstas, VASPVT privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves.

 

VII SKIRSNIS

TEISĖS Į ASMENS DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ ĮGYVENDINIMAS VASPVT

 

30. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VASPVT su prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė VASPVT susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę prašyti persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

30.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

30.1.1. duomenų subjekto sutikimu;

30.1.2. vykdoma sutartimi tarp VASPVT ir duomenų subjekto;

30.2. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

31. Tam, kad būtų įgyvendintas subjekto prašymas dėl teisės į asmens duomenų perkeliamumą, turi būti įgyvendintos visos 30 punkte nurodytos sąlygos.

32. VASPVT, gavusi duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo teisę į asmens duomenų perkeliamumą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina prašymo pagrįstumą.

33. Informacija gali būti pateikiama:

33.1. duomenų subjektui;

33.2. kitam duomenų valdytojui:

33.2.1. jei duomenų subjektas prašyme nurodo, kad VASPVT asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;

33.2.2. jei yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

34. Jei duomenų subjekto prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, VASPVT nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą juos gauti ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. VASPVT neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

 

35. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, VASPVT turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.

36. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš Aprašo 8.2–8.7 papunkčiuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

37. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

37.1. pateikdamas prašymą VASPVT darbuotojui, priimančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

37.2. pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

37.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.

38. Duomenų subjektas savo teises VASPVT gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

39. Jei duomenų subjekto vardu į VASPVT kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš Aprašo 8.2–8.7 papunkčiuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašo 36–37 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS

 

40. VASPVT duomenų subjekto ar jo atstovo prašymo, kuris pateiktas nesilaikant Aprašo 36–37 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu VASPVT direktorius nenusprendžia kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą priežastis VASPVT raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.

41. VASPVT, gavusi duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto teises, ne vėliau kaip per šiame Apraše nustatytus terminus, jį išnagrinėja ir pateikia atsakymą.

42. VASPVT atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: įteikiant asmeniškai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

43. VASPVT, atsisakydama vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises, duomenų subjektą raštu informuoja apie atsisakymo priežastis ir nurodo atsisakymo pateikti informaciją apskundimo tvarką.

44. VASPVT atsisakymas įgyvendinti duomenų subjekto teises teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš VASPVT gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi šiame Apraše nustatytas terminas pateikti atsakymą.

45. Duomenų subjekto teisės VASPVT įgyvendinamos neatlygintinai. Kai duomenų subjekto prašymai įgyvendinti teises yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma, dėl jų pasikartojančio turinio, gali atsisakyti vykdyti duomenų subjekto prašymą, raštu informuojant apie atsisakymo priežastis bei apskundimo tvarką.

46.  VASPVT, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. T1-319-(1.1.), 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-04, i. k. 2019-03539

Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. T1-840 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. T1-1743-(1.1.), 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17786

Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. T1-840 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo