Suvestinė redakcija nuo 2024-02-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12548

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-04-03 „SUKURTI RINKOS POREIKIUS ATLIEPIANČIĄ PROFESINIO UGDYMO SISTEMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 9 d. Nr. V-952

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 82 ir 87 punktais, Plėtros programos pažangos priemonės aprašo forma ir Plėtros programos pažangos priemonės apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo forma, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“, ir įgyvendindama 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr. 12-003-03-04-03, taip pat atsižvelgdama į 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 88 punktą,

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1433, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18847

Nr. V-758, 2023-05-29, paskelbta TAR 2023-05-29, i. k. 2023-10256

 

t v i r t i n u 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                              Jurgita Šiugždinienė 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-952

 

 

2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 12-003-03-04-03 „SUKURTI RINKOS POREIKIUS ATLIEPIANČIĄ PROFESINIO UGDYMO SISTEMĄ“ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė 2025 m.

Galutinė reikšmė

2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

R-12-003-03-04-03-01

Rezultato

Nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių mokinių, kuriems buvo skirta parama profesinio mokymo prieinamumui gerinti, dalis

proc.

0

(2021)

n/a

4

(2029)

2021–2027 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (ESF+)

R-12-003-03-04-03-02

Rezultato

Profesinio mokymo įstaigų, organizuojančių profesinio mokymo programas pameistrystės forma, dalis

proc.

47

(2019)

65

(2024)

100

(2026 II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

R-12-003-03-04-03-03

Rezultato

Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose ir yra baigę pirminio profesinio mokymo programos modulius, skaičiaus padidėjimas

asmenys

0

(2020)

1 500 (2024

II ketv.)

4 900

(2026

II ketv.)

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

R-12-003-03-04-03-04

Rezultato

Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

asmenys

0

(2021)

n/a

22 860 (2029)

2021–2027 m. ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (ERPF)

P-12-003-03-04-03-05

Produkto

Nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių mokiniai, kuriems buvo skirta parama profesinio mokymo prieinamumui gerinti

asmenys

0

120 (2024)

790

(2029)

2021–2027 m. ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (ESF+)

P-12-003-03-04-03-06

Produkto

Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas

asmenys

0

0

 

28 575

(2029)

2021–2027 m. ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (ERPF)

P-12-003-03-04-03-07

Produkto

Paskelbtas teisės akto dėl Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos steigimo projektas konsultacijoms su socialiniais partneriais ir suinteresuotosiomis šalimis

vienetai

n/a

n/a

1

(2022

II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-08

Produkto

Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos sukūrimą patvirtinančių teisės aktų įsigaliojimas

skaičius

n/a

n/a

1

(2022

II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-09

Produkto

Poreikių atnaujinti arba parengti naujas mokymo programas nustatymas, konsultuojantis su socialiniais partneriais

 

vienetai

n/a

n/a

1

(2023

II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-10

Produkto

Užregistruotos naujos ar atnaujintos profesinio mokymo programos, kurios yra prieinamos mokymo paslaugų teikėjams

skaičius

0

(2021)

30

(2024

II ketv.)

95

(2026

II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-11

P.S.1.1114

Produkto

Profesijos mokytojai ir (arba) meistrai, dalyvaujantys pameistrių ir praktikas atliekančių mokinių mokymo procese

asmenys

0

(2021)

200

(2024

II ketv.)

1 000

(2026

II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-12

P.S.1.1115.1

Produkto

Profesinio mokymo įstatymo dėl profesinio mokymo kompetencijų centrų profesinio švietimo ir mokymo pakeitimo projektas, kuris paskelbtas konsultacijoms su socialiniais partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais

vienetai

n/a

n/a

1

(2022

II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-13

P.S.1.1115

Produkto

Įsigalioję Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimai dėl profesinio mokymo kompetencijos centrų

skaičius

n/a

n/a

1

(2022

IV ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-14

P.S.1.1116

Produkto

Įsigalioję teisės aktai, kuriais nustatoma Paramos pameistrystei ir mokymuisi darbo vietoje schema

skaičius

n/a

n/a

1

(2022

II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-15

P.S.1.1117

Produkto

Įgyvendintos profesinio mokymo programos pameistrystės forma

asmenys

0

(2021)

1 000 (2024

II ketv.)

3 866

(2026

II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-16

P.S.1.1118

Produkto

Mokiniai, dalyvavę nacionalinėje mobilumo programoje ir gavę pažymėjimą, patvirtinantį, kad jie pagerino praktinius ir skaitmeninius įgūdžius sektoriniuose praktinio mokymo centruose (skaitmeninius įgūdžius pagerins ne mažiau kaip 40 procentų dalyvių)

asmenys

0

(2021)

3 000 (2024

II ketv.)

12 394

(2026

II ketv.)

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-17

P.S.1.1119

Produkto

Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose ir yra baigę pirminio profesinio mokymo programos modulius

asmenys

0

(2021)

1 500 (2024

II ketv.)

4 900

(2026

II ketv.)

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-18

P.S.1.1120

Produkto

Paramą gavę pagrindinio ugdymo programų mokiniai, besimokantys pagal eksperimentines profesinio mokymo programas

asmenys

0

(2021)

1 300 (2024

II ketv.)

4 000

(2026

II ketv.)

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

R-12-003-03-04-03-19

R.B.1.1010

Rezultato

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

asmenys

n/a

n/a

n/a

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

R-12-003-03-04-03-20

R.B.1.1010.1

Rezultato

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

asmenys

n/a

n/a

n/a

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

R-12-003-03-04-03-21

R.B.1.1010.2

Rezultato

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

asmenys

n/a

n/a

n/a

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

R-12-003-03-04-03-22

R.B.1.1014

Rezultato

Paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius

asmenys

n/a

n/a

n/a

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P-12-003-03-04-03-23

P.N.2.4564

Produkto

Investicijų į profesinio mokymo infrastruktūrą poreikio analizė

vienetai

0

n/a

1

(2024

I ketv.)

2021–2027 m. ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (ERPF)

P-12-003-03-04-03-24

Produkto

Įsigalioję Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai dėl priėmimo į valstybės finansuojamas vietas profesiniame mokyme planavimo metodikos

skaičius

n/a

n/a

1

(2022 m. II ketv.)

2021–2027 m. ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (ERPF)

P-12-003-03-04-03-25  P.S.1.1120.2

Produkto

Paramą gavę pagrindinio ugdymo programų mokiniai, besimokantys pagal eksperimentines profesinio mokymo programas

asmenys

0

(2021)

0

(2024)

1 050

(2026

III ketv.)

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

 

PASTABA. Rodikliai – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius, Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius ir paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji rodikliai, kurie neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis iki 2026 m. IV ketv.

 

Paaiškinimai:

1. Kartu su šiuo aprašu tvirtinamas Projektų finansavimo sąlygų aprašas (jeigu taikoma) pagal atitinkamo finansavimo šaltinio vadovaujančiosios institucijos (kai finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus bendrajam finansavimui skirtas lėšas, – portfelio valdytojo) nustatytą formą. Konkrečios veiklos (poveiklės) ar jų grupės projektų finansavimo sąlygų aprašas gali būti pridedamas patvirtinus priemonės aprašą, atsižvelgiant į planuojamą konkrečios (-ių) veiklos (-ų) (poveiklės (-ių)) įvykdymo datą. Jeigu atskiruose veiklos (poveiklės) kvietimuose numatomos skirtingos projektų finansavimo sąlygos, rengiami atskiri projektų finansavimo sąlygų aprašai. Kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašais gali būti tvirtinami projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai, valstybės pagalbos teikimo taisyklės ir kiti projektų atrankai, įgyvendinimui, tęstinumui taikomi reikalavimai.

2. Aprašo pavadinime pažangos priemonės kodas nurodomas ir lentelės 1 skiltis pildoma vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), 9 priede nustatyta tvarka.

3. 3 skiltyje rezultato rodikliai nurodomi tokie patys, kokie nurodyti plėtros programoje. Išimtis taikoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ bendriesiems rezultato rodikliams. Šie rodikliai nėra traukiami į plėtros programas, tačiau turi būti nurodyti prie pažangos priemonių ir jų veiklų (poveiklių). Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji rezultato rodikliai neturi pradinės bei siektinos reikšmių. Produkto rodikliai nurodomi, jei taikomi priemonei pagal finansavimo šaltinio (pvz., Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas) reikalavimus, ir privalomai nurodomi, į plėtros programos pažangos priemonės aprašą įtraukiant tuos rodiklius, dėl kurių prisiimti įsipareigojimai pagal atitinkamą fondą ar programą reglamentuojantį teisės aktą, jei įgyvendinamos Europos Sąjungos fondų (pvz., 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“) ir kitos tarptautinės programos.

4. Jei tarpinės ir (ar) galutinės siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo metai nesutampa su nurodytais metais, 6 ir 7 skiltyse po tarpine ir (ar) galutine siektina rodiklio reikšme skliaustuose nurodomi kiti teisingi tarpinės ir (ar) galutinės siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo metai. 

5. 8 skiltyje nurodomas finansavimo šaltinis. Jei tas pats rodiklis priskirtas keliems finansavimo šaltiniams, jis nurodomas tiek kartų, kiek yra skirtingų finansavimo šaltinių (bendrasis finansavimas ir pridėtinės vertės mokestis atskirai neišskiriami).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-758, 2023-05-29, paskelbta TAR 2023-05-29, i. k. 2023-10256

 

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1. Valstybės biudžeto lėšos

2 310

1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

2 310

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

7 015

1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos:

 

ESF+, Sostinės regionas

477

ESF+, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (toliau – VVL regionas)

709

ERPF, VVL regionas

5 829

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

74 530

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos:

 

ESF +, Sostinės regionas

477

ESF +, VVL regionas

4 020

ERPF; VVL regionas

33 033

1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

37 000

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos

-

2. Kitos lėšos

-

2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos

 

2.2. Privačios lėšos

 

2.3. Kitos viešosios lėšos

 

IŠ VISO

83 855

 

Paaiškinimai:

1. 1 skilties 1.1–1.4 papunkčiuose nurodomi finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“. Jei finansavimo šaltinis yra Europos Sąjungos fondų lėšos, nurodomas konkretus Europos Sąjungos fondas.

2. 2 skiltyje nurodomas lėšų poreikis turi neviršyti Nacionaliniame pažangos plane nustatytų finansinių projekcijų arba turi būti pateikiamas pagrindimas, iš kokių finansavimo šaltinių, programų ketinama skirti projekcijas viršijančią lėšų dalį.

3. 2.3 papunktyje nurodomi kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ir kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, išskyrus perkančiąsias įmones, veikiančias vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, lėšos.

 

 

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

 

 

 

Veikla

 

 

Veiklos (poveiklės, projekto) tipas

 

 

Galimi pareiškėjai

 

 

Projektų

atrankos būdas

 

 

Tiesiogiai prisidedama prie HP

(Taip / Ne)

 

 

Finansavimo forma

 

 

Finansavimo suma (tūkst. eurų)

 

 

Finansavimo šaltinis (-iai)

 

 

Rodiklio pavadinimas ir tipas

 

 

Siektina galutinė rodiklio reikšmė

(ir metai)

 

 

Administruojan-čioji institucija

 

 

Dalyvaujanti institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Teisės aktų, susijusių su profesinio mokymo reglamentavimu, rengimas

R

-

-

Ne

-

-

-

P – Paskelbtas teisės akto dėl Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos steigimo projektas konsultacijoms su socialiniais partneriais ir suinteresuotosiomis šalimis 

1(2022 m.)

ŠMSM

ŠMSM

P – Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos sukūrimą patvirtinančių teisės aktų įsigaliojimas

1

(2022 m.)

P – Įsigalioję Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimai dėl profesinio mokymo kompetencijos centrų

1

(2022 m.)

P – Įsigalioję teisės aktai, kuriais nustatoma Paramos pameistrystei ir mokymuisi darbo vietoje schema

 

1

(2022 m.)

P – Įsigalioję Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai dėl priėmimo į valstybės finansuojamas vietas profesiniame mokyme planavimo metodikos

1

(2022 m.)

2. Priemonių profesinio mokymo programoms atnaujinti ar parengti, profesijos mokytojams ir meistrams praktikams pritraukti parengimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Formaliojo profesinio mokymo programų atnaujinimas ir (ar) parengimas

M

ESFA

P

Ne

D

1 900

 

 

 

 

 

 

 

399

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

P – Poreikių atnaujinti arba parengti naujas mokymo programas nustatymas, konsultuojantis su socialiniais partneriais

 

1

(2023 m.)

CPVA

ŠMSM

P – Užregistruotos naujos ar atnaujintos profesinio mokymo programos, kurios yra prieinamos mokymo paslaugų teikėjams

95

(2026 m.)

P – Profesijos mokytojai ir (arba) meistrai, dalyvaujantys pameistrių ir praktikas atliekančių mokinių mokymo procese

1 000

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

 

n/a

(2026 m.)

2.2. Profesijos mokytojų ir (arba) meistrų kompetencijų tobulinimas

M

ESFA

P

Ne

D

3 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

651

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

P – Poreikių atnaujinti arba parengti naujas mokymo programas nustatymas, konsultuojantis su socialiniais partneriais

 

1

(2023 m.)

CPVA

ŠMSM

P – Užregistruotos naujos ar atnaujintos profesinio mokymo programos, kurios yra prieinamos mokymo paslaugų teikėjams

95

(2026 m.)

P – Profesijos mokytojai ir (arba) meistrai, dalyvaujantys pameistrių ir praktikas atliekančių mokinių mokymo procese

1 000

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

3. Priemonių bendrajam ugdymui ir profesiniam mokymui suartinti parengimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas

 

I

Profesinio mokymo įstaigos

TA[1]

Taip

D

1 960

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

R – Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose ir yra baigę pirminio profesinio mokymo programos modulius, skaičiaus padidėjimas

4 900

(2026 m.)

CPVA

ŠMSM, SADM, EIM, ŽŪM

P – Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai, baigę pirminio profesinio mokymo programos modulius

4 900

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

 

n/a

(2026 m.)

3.2. Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas

I

Profesinio mokymo įstaigos

P

Taip

D

4 040

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

P – Paramą gavę pagrindinio ugdymo programų mokiniai, besimokantys pagal eksperimentines profesinio mokymo programas

 

 

4 000

(2026 m.)

CPVA

ŠMSM

Paramą gavę pagrindinio ugdymo programų mokiniai, besimokantys pagal eksperimentines profesinio mokymo programas

1050

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius

n/a

(2026 m.)

4. Priemonių, skirtų profesiniam mokymui pameistrystės forma organizuoti ir skatinti, sukūrimas ir įgyvendinimas

M

ESFA ir profesinio mokymo įstaigos

Pj

Taip

D

19 000

 

 

 

 

 

 

 

105

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

R – Profesinio mokymo įstaigų, organizuojančių profesinio mokymo programas pameistrystės forma, dalis (proc.)

100

(2026 m.)

CPVA

ŠMSM, SADM, EIM, ŽŪM

P – Įgyvendintos profesinio mokymo programos pameistrystės forma

 

3 866

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

 

n/a*

(2026 m.)

5. Įveiklinti sektorinių praktinio mokymo centrų sistemą įgyvendinant nacionalinio mobilumo programą

I

ESFA

Pj

Taip

D

6 000

 

 

 

 

 

 

 

1 260

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

P – Mokiniai, dalyvavę nacionalinėje mobilumo programoje ir gavę pažymėjimą, patvirtinantį, kad jie pagerino praktinius ir skaitmeninius įgūdžius sektoriniuose praktinio mokymo centruose (skaitmeninius įgūdžius pagerins ne mažiau kaip 40 procentų dalyvių)

12 394

(2026 m.)

CPVA

ŠMSM

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

 

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius

n/a

(2026 m.)

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

 

n/a

(2026 m.)

6. Profesinio mokymo prieinamumo gerinimo parama mokiniams iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Profesinio mokymo prieinamumo gerinimo parama mokiniams iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių Sostinės regione

I

ESFA

P

Taip

D

477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477

2021–2027 m. ES fondų  lėšos (ESF +, Sostinės regionas)

 

2021–2027 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos (Sostinės regionas)

R – Nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių mokinių, kuriems buvo skirta parama profesinio mokymo prieinamumui gerinti, dalis

 

(2029 m.)

CPVA

ŠMSM, SADM, EIM, ŽŪM

P – Nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių mokiniai, kuriems buvo skirta parama profesinio mokymo prieinamumui gerinti

 

130

(2029 m.)

6.2. Profesinio mokymo prieinamumo gerinimo parama mokiniams iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

I

ESFA

P

Taip

D

4 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

709

2021–2027 m. ES fondų lėšos (ESF +, VVL regionas)

 

2021–2027 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos (VVL regionas)

R – Nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių mokinių, kuriems buvo skirta parama profesinio mokymo prieinamumui gerinti, dalis

4

(2029 m.)

CPVA

ŠMSM, SADM, EIM, ŽŪM

P – Nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių mokiniai, kuriems buvo skirta parama profesinio mokymo prieinamumui gerinti

 

660

(2029 m.)

7. Investicijos į profesinio mokymo infrastruktūrą

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 

A, I

ESFA

P

Taip

D

33 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 829

2021–2027 m. ES fondų lėšos (ERPF; VVL regionas)

 

2021–2027 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos (VVL regionas)

R – Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

22 860

(2029 m.)

CPVA

ŠMSM, SADM, EIM, ŽŪM

P – Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas 

28 575

(2029 m.)

P – Investicijų į profesinio mokymo infrastruktūrą poreikio analizė

1

(2024 m.)

8. Profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės mokymo forma, veiklos viešinimo priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas

K

ESFA

P

 

 

 

 

 

Taip

D

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP)

 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

R – Profesinio mokymo įstaigų, organizuojančių profesinio mokymo programas pameistrystės forma, dalis

100

(2026 m.)

CPVA

ŠMSM, SADM, EIM, ŽŪM

 

Paaiškinimai:

1. Jeigu pasirenkant plėtros programos pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvas pirmiausia būtina vykdyti analitinę veiklą, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nurodant tik šią veiklą. Kartu su analitine veikla gali būti planuojamos ir kitos veiklos, kurių alternatyvų vertinimas neatliekamas. Įvykdžius analitinę veiklą, plėtros programos pažangos priemonės aprašas turi būti papildomas nurodant kitas vykdomas veiklas (poveikles, projektus).

2. 2 skiltyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us). Jeigu veiklos vykdymo pradžia nesuplanuota ir numatomų poveiklių finansavimo šaltinis nesiskiria, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant informacijos apie poveikles. Pažangos priemonės aprašas informacija apie veiklos poveikles turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos.

3. 3, 4, 6–8, 11 skiltys nepildomos, kai vykdoma (-as) reguliacinė (-is) veikla (projektas) arba kai vykdoma (-as) analitinė (-is) veikla (projektas), kuriai (-iam) vykdyti naudojamos tęstinės veiklos lėšos.

4. 4 skiltyje nurodomi projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, T – tęstinė atranka, Pj – planavimas, kai ketinama įgyvendinti jungtinį projektą.

5. 5 skiltyje pažymima, ar bus tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ir (ar) (bus) nurodomi konkretūs reikalavimai projektų finansavimo sąlygų apraše.

6. 6 skiltyje nurodoma taikoma finansavimo forma: DS – dotacija taikant sąlygas, D – dotacija, FP – finansinė priemonė, A – apdovanojimai.

7. 7 skiltyje nurodoma konkretaus finansavimo šaltinio, nurodyto II skyriuje, dalis, tenkanti veiklai. Jeigu veiklos (poveiklės) vykdymo pradžia nesuplanuota, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant finansavimo sumų. Pažangos priemonės aprašas informacija apie veiklai (poveiklei), projektui įgyvendinti skiriamas finansavimo sumas turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos.

8. 8 skiltyje finansavimo šaltiniai nurodomi įrašant trumpinius: 2021–2027 IP – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, EGADP – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“, VB – valstybės biudžetas.

9. 9 skiltyje rezultato rodiklis žymimas R, produkto – P. Rezultato ir produkto (jei taikoma) rodikliai perkeliami iš I skyriaus. Jei procentinė rezultato rodiklio siektina reikšmė negali būti skaidoma, o jos siekiama keliomis veiklomis (poveiklėmis, jeigu jos numatomos), ta pati siektina reikšmė gali būti nurodyta prie skirtingų veiklų (poveiklių, jeigu jos numatomos). Jei kita skaitine išraiška išreikštas rezultato ar produkto rodiklis, kelių veiklų (poveiklių, jeigu jos numatomos) siektinos reikšmės gali būti skirtingos, tačiau bendrai turi sutapti su siektinomis priemonės rodiklio reikšmėmis.

10. 11 skiltyje nurodoma priemonės veiklas ar projektus administruojanti institucija.

11. Jeigu priemonės veiklą numatoma finansuoti iš skirtingų finansavimo šaltinių, 1.1 papunktyje tokia veikla išskaidoma į poveikles, jai priskiriant ne daugiau nei vieną finansavimo šaltinį (bendrojo finansavimo lėšos ir valstybės biudžeto lėšos, kuriomis apmokamas pridėtinės vertės mokestis (jeigu tokios lėšos numatytos), į atskirą poveiklę neišskiriamos, tačiau nurodoma jų dalis (tūkst. eurų).

12. 1.1.1 papunktyje nurodomi numatomi įgyvendinti projektai, dėl kurių finansavimo sprendimas bus priimtas tik atlikus projektų vertinimą. Jeigu projektai bus atrenkami konkurso būdu, projektai nenurodomi. Jeigu veiklos (poveiklės) vykdymo pradžia nesuplanuota, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant informacijos apie numatomus įgyvendinti projektus. Pažangos priemonės aprašas informacija apie numatomus įgyvendinti projektus turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos. Jeigu pažangos priemonės veiklai (poveiklei) rengiamas projektų finansavimo aprašas, pažangos priemonės aprašas gali būti nepildomas, o numatomų įgyvendinti projektų, galimų pareiškėjų sąrašas, finansavimo šaltinis, priskiriamas įgyvendinimo regionas, maksimali projektui galima skirti finansavimo suma ir kita projektų administravimui ir įgyvendinimui svarbi informacija nurodoma projektų finansavimo sąlygų apraše.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-758, 2023-05-29, paskelbta TAR 2023-05-29, i. k. 2023-10256

 

______________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 Priedas (pagal V-947)

Papildyta priedu:

Nr. V-1433, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18847

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

Nr. V-198, 2023-02-17, paskelbta TAR 2023-02-20, i. k. 2023-02926

Nr. V-947, 2023-07-05, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14019

 

1 priedo 1 priedas (pagal V-1864)

Papildyta priedu:

Nr. V-1433, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18847

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

 

1 priedo 2 priedas (pagal V-1864)

Papildyta priedu:

Nr. V-1433, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18847

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

 

1 priedo 3 priedas (pagal V-1864)

Papildyta priedu:

Nr. V-1433, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18847

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

 

1 priedo 4 priedas (pagal V-1864)

Papildyta priedu:

Nr. V-1433, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18847

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

 

1 priedo 5 priedas (pagal V-1864)

Papildyta priedu:

Nr. V-1433, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18847

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

 

2 Priedas (pagal V-947)

Papildyta priedu:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

Priedo pakeitimai:

Nr. V-947, 2023-07-05, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14019

 

2 priedo 1 priedas (pagal V-1864)

Papildyta priedu:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

 

2 priedo 2 priedas (pagal V-1864)

Papildyta priedu:

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

 

3 priedas (pagal V-1441)

Papildyta priedu:

Nr. V-21, 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00191

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1441, 2023-11-08, paskelbta TAR 2023-11-08, i. k. 2023-21677

 

3 priedo priedas (pagal V-21)

Papildyta priedu:

Nr. V-21, 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00191

 

4 priedas (pagal V-1441)

Papildyta priedu:

Nr. V-26, 2023-01-11, paskelbta TAR 2023-01-11, i. k. 2023-00519

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1441, 2023-11-08, paskelbta TAR 2023-11-08, i. k. 2023-21677

 

4 priedo priedas (pagal V-26)

Papildyta priedu:

Nr. V-26, 2023-01-11, paskelbta TAR 2023-01-11, i. k. 2023-00519

 

1 priedo 6 priedas (pagal V-198)

Papildyta priedu:

Nr. V-198, 2023-02-17, paskelbta TAR 2023-02-20, i. k. 2023-02926

 

5 priedas (pagal V-947)

Papildyta priedu:

Nr. V-198, 2023-02-17, paskelbta TAR 2023-02-20, i. k. 2023-02926

Priedo pakeitimai:

Nr. V-947, 2023-07-05, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14019

 

5 priedo 1 priedas (pagal V-198)

Papildyta priedu:

Nr. V-198, 2023-02-17, paskelbta TAR 2023-02-20, i. k. 2023-02926

 

5 priedo 2 priedas (pagal V-198)

Papildyta priedu:

Nr. V-198, 2023-02-17, paskelbta TAR 2023-02-20, i. k. 2023-02926

 

6 priedas (pagal V-947)

Papildyta priedu:

Nr. V-947, 2023-07-05, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14019

 

6 priedo 1 priedas (pagal V-947)

Papildyta priedu:

Nr. V-947, 2023-07-05, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14019

 

6 priedo 2 priedas (pagal V-947)

Papildyta priedu:

Nr. V-947, 2023-07-05, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14019

 

7 priedas (pagal V-231)

 

7 priedo priedas (pagal V-231)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1433, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18847

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1864, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23847

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-21, 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00191

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-26, 2023-01-11, paskelbta TAR 2023-01-11, i. k. 2023-00519

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-198, 2023-02-17, paskelbta TAR 2023-02-20, i. k. 2023-02926

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-758, 2023-05-29, paskelbta TAR 2023-05-29, i. k. 2023-10256

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-947, 2023-07-05, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14019

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1441, 2023-11-08, paskelbta TAR 2023-11-08, i. k. 2023-21677

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-231, 2024-02-28, paskelbta TAR 2024-02-28, i. k. 2024-03648

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] TA – tęstinė atranka.