Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12050

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARNYBOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STATUTO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1382

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Neteko galios nuo 2019-01-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1385, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12053

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje sudaroma Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija, kuri iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. peržiūri Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, įvertina šių pareigybių atitiktį šio įstatymo 1 straipsnyje nustatytai pataisos pareigūno sąvokai, sudaro šios sąvokos neatitinkančių pareigybių sąrašus ir pateikia juos Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui. Į Teisingumo ministerijoje sudaromą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisiją nario teisėmis įtraukiamas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose veikiančių profesinių sąjungų bendru jų sutarimu skiriamas jų atstovas. Jeigu šios profesinės sąjungos nesusitaria dėl bendro atstovo paskyrimo, profesinių sąjungų atstovas į šios komisijos narius neskiriamas.

3. Naikinant šio įstatymo 1 straipsnyje nustatytos pataisos pareigūno sąvokos neatitinkančią pataisos pareigūno pareigybę (toliau – pataisos pareigūno sąvokos neatitinkanti pareigybė), pataisos pareigūnas gali būti jo rašytiniu sutikimu perkeltas į laisvas naikinamai pareigybei lygiavertes pataisos pareigūno pareigas arba jo prašymu į žemesnes pataisos pareigūno pareigas Kalėjimų departamente ar jam pavaldžioje įstaigoje arba pataisos pareigūnas gali būti jo rašytiniu sutikimu perkeltas į laisvas naikinamai pareigybei lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas Kalėjimų departamente ar jam pavaldžioje įstaigoje.

4. Kai vietoj naikinamos pataisos pareigūno sąvokos neatitinkančios pareigybės steigiama karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, kuriai priskiriamos to paties pobūdžio kaip ir naikinamai pareigybei priskirtos funkcijos, pataisos pareigūno sąvokos neatitinkančias pareigas ėjusiam asmeniui turi būti siūloma eiti šias karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir, jeigu asmuo sutinka, jis turi būti perkeltas į šias įsteigtas karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

5. Pataisos pareigūnas gali būti perkeltas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytais atvejais, jeigu jis atitinka karjeros valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

6. Pataisos pareigūnas į šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodytas karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybės aprašyme yra nustatytas specialusis reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pareigas perkeliamas tik tuo atveju, kai yra kompetentingos valstybės institucijos išvada, kad šiam asmeniui gali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

7. Jeigu pagal šio straipsnio 3 ar 4 dalį į karjeros valstybės tarnautojo pareigas perkeliamo pataisos pareigūno pareiginė alga su priedu už tarnybinį rangą iki perkėlimo buvo didesnė negu nustatyta pareiginė alga perkėlus jį į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jam nustatomas šio darbo užmokesčio skirtumo dydžio priedas. Šis priedas mokamas tol, kol karjeros valstybės tarnautojui Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka bus nustatytas didesnis ar mažesnis darbo užmokestis.

8. Pataisos pareigūną, į karjeros valstybės tarnautojo pareigas perkeltą pagal šio straipsnio 3 ar 4 dalį, atleidžiant iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymą dėl valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo, išeitinė išmoka mokama atsižvelgiant į tarnybos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje stažą ir į jį įskaitant laiką, kurį šis asmuo Kalėjimų departamente ar jam pavaldžioje įstaigoje ėjo pataisos pareigūno pareigas iki perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1385, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12053

Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1631 pripažinimo netekusiu galios įstatymas