Suvestinė redakcija nuo 2015-07-17

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04211

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BEI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO AUTOBUSŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR

ŠIŲ ĮSTAIGŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ, LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ IR AUTOBUSŲ NAUDOJIMO BEI NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 3 d. Nr. T-57

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Preambulės pakeitimai:

Nr. T-174, 2015-07-09, paskelbta TAR 2015-07-16, i. k. 2015-11412

 

1. Nustatyti mokyklinių autobusų, lengvųjų automobilių ir autobusų nuomos mokestį:

1.1. lengviesiems automobiliams iki 9 sėdimų vietų:

1.1.1. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms ar joms atstovaujantiems asmenims, kai vežami mokiniai – 1,00 Lt už vieną kilometrą ir 13,00 Lt už vieną prastovos valandą;

1.2. kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – 1,30 Lt už vieną kilometrą ir 15,00 Lt už vieną prastovos valandą.

1.2. autobusams 10–19 vietų:

1.2.1. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms ar joms atstovaujantiems asmenims, kai vežami mokiniai – 1,30 Lt už vieną kilometrą ir 13,00 Lt už vieną prastovos valandą;

1.2.2. kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – 1,60 Lt už vieną kilometrą ir 15,00 Lt už vieną prastovos valandą.

1.3. autobusams 20–30 vietų:

1.3.1. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms ar joms atstovaujantiems asmenims, kai vežami mokiniai – 1,50 Lt už vieną kilometrą ir 13,00 Lt už vieną prastovos valandą;

1.3.2. kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – 1,80 Lt už vieną kilometrą ir 15,00 Lt už vieną prastovos valandą.

2. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir lengvųjų automobilių bei Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro autobusų ir naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorius pajamas už mokyklinių autobusų, lengvųjų automobilių ir autobusų nuomą naudoti transporto išlaidoms kompensuoti ir / ar kitiems įstaigos poreikiams tenkinti pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. T-234 „Dėl mokyklinių autobusų nuomos mokesčio nustatymo ir Šiaulių rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-348 „Dėl autobuso VW LT 35 nuomos mokesčio nustatymo ir naudojimo bei nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą apie šio sprendimo priėmimą Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro ir Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėse.

6. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Algimantas Gaubas


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-57

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BEI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO AUTOBUSŲ NAUDOJIMO BEI NUOMOJIMO TVARKOS

APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklų mokyklinių ir lengvųjų automobilių bei Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro autobusų naudojimo bei nuomojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja šių įstaigų mokyklinių autobusų ir lengvųjų automobilių bei autobusų (toliau – autobusas) naudojimo, nuomos ir apmokėjimo už nuomą tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

2.1. autobusas – Šiaulių rajono savivaldybės mokyklai (toliau – Mokykla) ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrui (toliau – Centras) naudotis ir, prireikus, nuomoti perduota kelių transporto priemonė;

2.2. nuomotojas – Mokykla ir Centras, turintys priskirtą autobusą ir suteikiantys jo nuomos paslaugą;

2.3. nuomininkas – fizinis ar juridinis asmuo, besinaudojantis nuomos paslauga;

2.4. keleivis – mokinys ar kitas fizinis asmuo;

2.5. saviraiškos renginiai – sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos, būrelių, studijų, klubų bei kiti neformalieji renginiai, skirti meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams ugdyti.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme ir  Lietuvos Respublikos transporto kodekse vartojamas sąvokas.

 

 

II. AUTOBUSŲ NAUDOJIMAS IR NUOMA

 

4. Autobusai naudojami:

4.1. Mokyklos autobusai – bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimui (toliau – pavėžėjimo organizavimas) vykdyti pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintus maršrutus;

4.2. Centro autobusas – bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavėžėjimo organizavimui vykdyti pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintus maršrutus, apmokant kuro vertę iš Mokyklos, kurios mokiniai pavėžėjami (negalint Mokyklos autobusu vykdyti mokinių pavėžėjimo organizavimo) transporto lėšų.

4.3. vežti mokinius laikyti brandos egzaminus, dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, kai sudaromos bendros pasiekimų patikrinimo vykdymo komisijos;

4.4. vežti mokinius dalyvauti rajoniniuose, regioniniuose ir šalies mokinių saviraiškos renginiuose;

4.5. vežti mokinius į pažintinės veiklos renginius;

4.6. Mokyklos ir Centro  nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;

4.7. vežti mokytojus (darbuotojus) į kvalifikacijos kėlimo renginius, vykstančius rajone ir šalyje;

4.8. kitų biudžetinių įstaigų, asociacijų reikmėms.

5. Autobusai gali būti nuomojami Mokyklai, biudžetinei įstaigai, asociacijai, asmenims Aprašo 4.4–4.8 punktuose nurodytoms reikmėms.

6. Mokinių grupės, mokytojai ir švietimo įstaigos turi nuomos pirmenybę prieš kitus autobuso nuomininkus.

 

III. NAUDOJIMOSI AUTOBUSU FINANSAVIMAS IR APMOKĖJIMAS UŽ NUOMĄ

 

7. Aprašo 4.1–4.7 punktuose nurodyto autobuso naudojimo išlaidos finansuojamos Mokyklos biudžete numatytomis lėšomis.

8. Nuomojant autobusą laisvu nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavėžėjimo vykdymo ir mokinių atostogų metu, išlaidos už autobuso nuomą finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto, fondų, mokinio krepšelio lėšų ir kt. finansavimo šaltinių pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.

9. Mokėjimas už autobuso nuomos paslaugą vykdomas išrašant sąskaitą faktūrą.

10. Kelionės lape pasirašo asmuo, pasinaudojęs autobusu.

11. Asmuo, norintis pasinaudoti autobusu, pateikia Mokyklos ir / ar Centro direktoriui prašymą, kuriame nurodo asmenį, atsakingą už kelionę, vykstančių asmenų skaičių, išvykimo laiką ir vietą, kelionės tikslą ir maršrutą.

12. Mokyklos ir / ar Centro direktorius autobuso skyrimą įformina įsakymu, kurio kopija įteikiama vairuotojui. Įsakyme nurodomas atsakingas už kelionę asmuo, keleivių skaičius, išvykimo tikslas, laikas, kelionės maršrutas (maršruto pradžia ir pabaiga – nuomotojo Mokykla ar Centras).

13. Visos lėšos, gautos už autobuso nuomą, apskaitomos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Už autobuso saugojimą, eksploatavimo kontrolę bei naudojimą atsakingas Mokyklos ir Centro  direktorius.

15. Mokyklos ir Centras, vadovaudamiesi šiuo Aprašu, parengia autobuso naudojimo kontrolės, saugojimo, atsakomybės, kelionės lapų pildymo reikalavimus.

16. Aprašas skelbiamas Savivaldybės mokyklų, Centro ir Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėse.

17. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas, pasikeitus teisės aktų reikalavimams, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario(-ių) iniciatyva. Aprašo pakeitimą, papildymą ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-174, 2015-07-09, paskelbta TAR 2015-07-16, i. k. 2015-11412

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir lengvųjų automobilių bei Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro autobusų nuomos mokesčio nustatymo ir šių įstaigų mokyklinių autobusų, lengvųjų automobilių ir autobusų naudojimo bei nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo