Sprendimas netenka galios 2019-04-01:

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-48, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04521

Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-02-01 iki 2019-03-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-02-19, i. k. 2016-03164

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS  SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 11 d. Nr. T1-17

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Plungės rajono savivaldybės tarybos:

2.1. 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr.T1-250 „Dėl Vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir  mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-29 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.T1-250  „Dėl Vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir  mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“;

2.3. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-277 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr.T1-29  „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl Vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“ pakeitimo“;

2.4. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-276 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.T1-250  „Dėl Vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir  mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“;

2.5. 2014 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. T1-177 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.T1-250 „Dėl Vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Audrius Klišonis


PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. vasario 11 d.

sprendimu Nr. T1-17

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas)

reglamentuoja vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, deklaruojantiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Plungės rajono savivaldybėje.

2. Vienkartinės socialinės paramos teikimo svarbiausias tikslas - pasirūpinti šeimomis ir vienais gyvenančiais asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali patenkinti būtiniausių poreikių, nesugeba tinkamai pasirūpinti savimi ir išlaikomais asmenimis, skurdo, benamystės, bedarbystės, neįgalumo, stichinių nelaimių ir kitais atvejais.

3.   Vienkartinė socialinė parama skiriama šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui,

atsižvelgiant į poreikius, gaunamas pajamas, patirtas išlaidas bei nuostolius, kartą per kalendorinius priklausomai nuo Savivaldybės finansinių galimybių.

4. Vienkartinė socialinė parama teikiama iš Savivaldybės biudžeto socialinei paramai skirtų

lėšų.  

 

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS

 

5. Dėl vienkartinės socialinės paramos gali kreiptis:

5.1. mažas pajamas gaunantys neįgalūs ar pensinio amžiaus asmenys;

5.2. šeimos (asmenys), auginančios vieną ar daugiau vaikų su negalia;

5.3. šeimos, auginančios ne mažiau kaip tris vaikus, bei asmenys, vieni auginantys ne mažiau kaip du vaikus;

5.4. socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus;

5.5. socialinės rizikos asmenys;

5.6. šeimos ir asmenys, nukentėję nuo gaisro ir kitų stichinių nelaimių;

5.7. šeimos ir asmenys, gaunantys mažas pajamas;

5.8. asmenys, grįžusieji iš įkalinimo vietų, pataisos darbų, kardomojo įkalinimo ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų;

5.9. kiti asmenys.

6. Vienkartinė socialinė parama teikiama:

6.1. pinigais;

6.2. nepinigine forma:

6.2.1. maisto produktais;

6.2.2. kortelėmis - pirkti maisto prekių parduotuvėse.

 

III SKYRIUS

VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO ATVEJAI

 

7. Asmeniui, nukentėjusiam nuo gaisro ar stichinės nelaimės, atsižvelgiant į sudegusio ar sugadinto turto vertę ir patirtus nuostolius, pateikus atitinkamų įstaigų pažymas ar nuostolių įvertinimo aktą, vienkartinė  socialinė parama skiriama:

7.1. sudegus gyvenamajam būstui, kuris yra vienintelis turimas gyvenamasis būstas ir asmuo nuolat jame gyvena,  nepriklausomai nuo šeimos pajamų - iki 55 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau -  BSĮ-38 eurai);

7.2. sudegus ūkiniam pastatui ir jame esančiam turtui - iki 20 BSĮ, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP-102 eurai) dydžio vienam asmeniui per mėnesį;

7.3. sudegus baldams ir namų apyvokos daiktams – iki 10  BSĮ, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija  3  VRP dydžio vienam asmeniui per mėnesį.

8. Vienkartinė socialinė parama ligos atveju  skiriama:

8.1. asmenims, per paskutinius 12 mėnesių patyrusiems sunkių operacijų ar jeigu jiems buvo diagnozuotos sunkios ligos, o jų šeimos mėnesinės pajamos yra mažesnės  už 3 VRP:

·        patyrusiems širdies ar onkologinių operacijų - iki 6 BSĮ;                  

·        patyrusiems sąnarių endoprotezavimo operacijų - iki 4 BSĮ;   

·        asmenims, sergantiems sunkiomis ligomis - iki 4 BSĮ. 

8.2. privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, kai reikalingas stacionarus gydymas, apmokamos sveikatos draudimo išlaidos iki 3 BSĮ, lėšas pervedant Valstybinei ligonių kasai;

8.3. socialinės rizikos asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, apmokamos gydymo išlaidos iki 3 BSĮ.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-251, 2016-09-29, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24603

 

9. Vienkartinė iki 4 BSI dydžio socialinė parama skurdo ir kitais atvejais skiriama asmenims,  kurių šeimos mėnesinės pajamos yra mažesnės už 1,5 VRP per mėnesį.    

10. Vienkartinė iki 30 eurų  socialinė parama skiriama asmenims, atlikusiems ne

trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje ar socialinės reabilitacijos įstaigoje, kurie kreipiasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius po sugrįžimo.

11. Vienkartinė iki 30 eurų socialinė parama asmens tapatybės dokumentams išsiimti skiriama asmenims, neturintiems lėšų, ir kitais ekstremaliais atvejais, neatsižvelgiant į gaunamas pajamas.

12. Vienkartinė 3 BSI dydžio socialinė parama 100 ir daugiau metų sukakties proga seniūnų teikimu skiriama asmenims nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų.

13. Vienkartinė 5 BSI dydžio socialinė parama, gimus dvynukams ar trynukams, skiriama šeimoms už kiekvieną gimusį vaiką  per 6 mėnesius nuo gimimo dienos  seniūnų ar Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo teikimu.

14. Maisto produktų rinkiniai (talonai maistui) 1 BSI vertės skiriami 1-2 kartus per metus krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims, kurie neturi jokių pajamų arba mėnesinės pajamos yra mažesnės  už 1VRP vertės.   

15. Maisto ir kitų prekių paketai švenčių progomis mažas pajamas gaunantiems asmenims, gausioms ar neįgalius vaikus auginančioms šeimoms, taip pat globojamiems ir kitiems asmenims skiriami, turint nepanaudotų vienkartinėms išmokoms skirtų lėšų atskiru Administracijos direktoriaus įsakymu.

16. Vienkartinė parama asmeniui arba šeimai iki 2 BSĮ dydžio gali būti skiriama kitais  aukščiau išvardytais atvejais, kai pajamos viršija nurodytus dydžius, visiems komisijos nariams pritarus.

17. Laidojant neatpažinto žmogaus palaikus, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Socialinės paramos skyrimo komisijai pritarus, apmokamos iki 8 BSĮ laidojimo išlaidos pagal laidojančiosios įmonės pateiktą sąskaitą faktūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-12, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-31, i. k. 2017-01783

 

18. Vienkartinė  pašalpa skiriama kitais Apraše nenumatytais atvejais atskiru  Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

IV SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS

 

19. Šeima ar vienas gyvenantis asmuo dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo kreipiasi į seniūniją pagal nuolatinę gyvenamąją vietą arba į Socialinės paramos skyrių  ir pateikia prašymą, nurodo priežastį ir,  priklausomai nuo aplinkybių, pateikia dokumentus:

19.1. asmens tapatybę liudijančius dokumentus;

19.2. pažymas iš laisvės atėmimo ar reabilitacijos įstaigų;

19.3. pažymas apie gaisrus (stichines nelaimes);

19.4. gydytojų konsultacinės komisijos ar gydymo įstaigos pažymas apie sveikatos būklę ar atliktą operaciją.

20. Prašymai vienkartinei socialinei paramai gauti registruojami Socialinės paramos skyriuje teisės aktų nustatyta tvarka, ir, kartu su papildomais dokumentais, perduodami svarstyti Socialinės paramos skyrimo komisijai.

21. Šeimos vidutinės mėnesinės pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui. Atskirais atvejais, žymiai pasikeitus  nuolat gaunamoms pajamoms, skaičiuojamos kreipimosi metu gaunamos pajamos.

22. Vienkartinė socialinė parama skiriama,  patikrinus prašyme nurodytus motyvus, šeimos socialines bei materialines gyvenimo sąlygas ir informaciją turimose  duomenų bazėse (SPIS),  surašius buities tyrimo aktus  bei pateikus išvadas.

23. Plungės mieste gyvenančių šeimų (asmenų) buities tyrimo aktus surašo ir socialinės paramos skyrimo tikslingumą nurodo Socialinės paramos  skyriaus socialiniai darbuotojai,  seniūnijose gyvenančių šeimų buities tyrimo aktus surašo socialinio darbo organizatoriai, socialinės paramos skyrimo tikslingumą rekomenduoja seniūnai.

 

V SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

24. Socialinės paramos skyrimo komisija (toliau – komisija) sudaroma šio Aprašo galiojimo laikotarpiui iš 7 narių Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir savo veikloje vadovaujasi šiuo Aprašu.  Atskirais atvejais ji  turi teisę į komisijos posėdžius pakviesti  pareiškėjus ir buities tyrimo aktus surašiusius socialinius darbuotojus.

25. Pagrindinis komisijos uždavinys – svarstyti Plungės rajono gyventojų prašymus ir seniūnų bei Savivaldybės administracijos padalinių vedėjų siūlymus dėl socialinės paramos skyrimo, įvertinti paramos teikimo  reikalingumą, apspręsti paramos dydį bei teikimo būdą ir teikti  Savivaldybės administracijos direktoriui.

26. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jo nesant, komisija iš komisijos narių išsirenka posėdžio pirmininką.

27. Komisijos posėdžiai  rengiami vieną kartą per mėnesį, posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų  komisijos narių.

28. Komisija svarstomais klausimais priima protokolinius nutarimus, kurie priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

29. Komisijos posėdžiai protokoluojami; protokolus pasirašo komisijos pirmininkas,  posėdžio sekretorius ir posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

30. Komisijos darbo technines funkcijas atlieka Socialinės paramos skyriaus paskirtas socialinis darbuotojas.

31. Kiekvienas komisijos narys už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS 

VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS

 

32. Socialinės paramos skyrimo komisija svarsto:

32.1. gautus gyventojų prašymus vienkartinei socialinei paramai  gauti;

32.2. gautus gyventojų prašymus socialinei pašalpai ir būsto išlaikymo išlaidų kompensavimui išimties tvarka;

32.3. savivaldybės seniūnų ir skyrių vedėjų teikimus dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo asmenims 100 ir daugiau metų sukakties proga bei šeimoje gimus dvynukams ar trynukams;

32.4. Socialinės paramos skyriaus teikimus dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo švenčių progomis.

33. Socialinės paramos skyrimo komisija įvertina gyventojų prašymus, buities tyrimo aktuose nurodytas visas aplinkybes ir, atsižvelgdama į Savivaldybės finansavimo galimybes, nustato socialinės paramos dydį ir teikimo būdą.

34. Komisijos protokolinius sprendimus teikti vienkartinę socialinę paramą tvirtina Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

35. Sprendimus dėl vienkartinės socialinės paramos asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų (10 punktas),  asmenims tapatybės dokumentams išsiimti (11 punktas) bei maisto produktų rinkiniams gauti (14 punktas), surašius buities tyrimo aktus, priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

36. Gyventojų prašymai dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo apsvarstomi ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos.

37. Vienkartinė socialinė parama  šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims neskiriama, jeigu  pareiškėjai pateikia neteisingą informaciją apie šeimos narius ar pajamas arba jos yra didesnės už Apraše nurodytus dydžius, taip pat jeigu pareiškėjai nėra deklaravę gyvenamosios vietos Plungės rajono savivaldybėje.  Nesant galimybės svarstyti prašymo ar skirti vienkartinę socialinę paramą nustatyta tvarka, apie tai  asmuo informuojamas iš karto žodžiu arba raštu per 10 darbo dienų.

 

VII SKYRIUS 

VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IŠMOKĖJIMAS

 

38. Paskirta vienkartinė socialinė parama pinigais išmokama Socialinės paramos skyriuje arba pervedama į pareiškėjo asmeninę sąskaitą banke. Seniūnijose gyvenantiems asmenims paskirtą socialinę paramą išmoka atsakingi socialiniai darbuotojai.

39. Paskirta, bet per 30 kalendorinių dienų neatsiimta, pašalpa grąžinama į Savivaldybės biudžetą.

40. Vienkartinės socialinės paramos, paskirtos asmenims nepinigine forma (maisto produktais ar prekių įsigijimo kortelėmis), teikimą organizuoja Plungės socialinių paslaugų centras ir seniūnijos, kurios paruošia nustatytos vertės paketus ir išduoda pareiškėjams.

41. Socialinės paramos skyrius už  gyventojams suteiktą socialinę paramą nepinigine forma atsiskaito su  Plungės socialinių paslaugų centru ir seniūnijomis per 10 dienų, gavęs sąskaitą faktūrą ir gavėjų sąrašą.

42. Socialinės paramos skyriaus  atsakingas darbuotojas, gavęs įsakymus dėl vienkartinės paramos skyrimo, suveda informaciją į SPIS sistemą, į programą „Parama“ bei paruošia išmokėjimo dokumentus. Komisijos posėdžių protokolai, gyventojų prašymai saugomi kaip ir kiti piniginiai dokumentai įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

APSKUNDIMO TVARKA

 

43. Asmenys, nepatenkinti sprendimais, gali skųstis Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris  gali įpareigoti komisiją ir Socialinės paramos skyriaus vedėją svarstyti gyventojų prašymus iš naujo.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-251, 2016-09-29, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24603

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punkto pakeitimo

 

2.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-12, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-31, i. k. 2017-01783

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo