Suvestinė redakcija nuo 2023-06-16

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27924

 

rajono nespalvotas

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ

APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. K-213

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 10 d. sprendimą Nr. K-92 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Algirdas Vrubliauskas

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu

Nr. K-213

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ

APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Alytaus rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Alytaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, želdynų kūrimo, priežiūros ir apsaugos tvarką bei kitas nuostatas vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2.  Taisyklių tikslas – išsaugoti želdynus ir želdinius kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

3.  Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

4.  Fiziniai ir juridiniai asmenys želdynus ir želdinius saugo, tvarko ir prižiūri patys arba sudaro sutartis su atitinkamą kvalifikaciją turinčiais asmenimis, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka yra suteikta teisė vykdyti šiuos darbus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir Taisyklėmis.

5.  Už želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako žemės sklypo savininkai ir valdytojai, valdantys žemę nuosavybės ar kita valdymo teise, ar žemę naudojantys įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių pagrindu, ar faktiškai ją naudojantys kitu pagrindu.

6.  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

6.1 atskirasis želdynas – parkas, miesto ar miestelio sodas, skveras ar kitoks želdynas, esantis žemės sklype, kuris pagal jo naudojimo būdą priskiriamas prie atskirųjų želdynų teritorijų;

6.2. komisijasavivaldybės atstovaujamosios institucijos sudarytas kolegialus organas;

6.3. leidimasleidimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius;

6.4. prašymas – prašymas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius;

6.5. krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storio (lygiaverčių) sumedėjusių ir kasmet iš antžeminių ar požeminių pumpurų priaugančių stiebų;

6.6. saugotini želdiniai – medžiai ir krūmai, atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus augimo vietos, rūšies ir matmenų kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems, ir (ar) savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu saugotinais paskelbti dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, kuriems kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti reikalingas leidimas ar sprendimas;

6.7. savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijos – želdiniais ar želdynais užimti žemės plotai, esantys Savivaldybės patikėjimo ar panaudos teise valdomoje valstybinėje žemėje ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, taip pat valstybinės žemės valdytojos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valdomoje valstybinėje žemėje miestuose, miesteliuose ir kurortuose;

6.8. želdynų ir želdinių būklės ekspertizė – želdynų ir (ar) želdinių fizinės, ekologinės, fiziologinės, estetinės būklės, mechaninio stabilumo ir gyvybinės erdvės tyrimas ir vertinimas;

6.9. privati namų valda – žemės plotas, kurį užima gyvenamasis pastatas (namas) ir jo priklausiniai (ūkiniai, buitiniai, verslo pastatai ir įrenginiai), sodas bei kiti želdiniai, kiemas ir daržui bei kitoms reikmėms naudojamas žemės sklypas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

6.10. neplaniniai želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo darbai – želdinių pertvarkymas vykdant infrastruktūros plėtros, remonto ar rekonstrukcijos darbus, želdinių pertvarkymas pagal patvirtintus planus ir projektus bei nepatenkinamos sanitarinės būklės želdinių šalinimas ar genėjimas;

6.11. kvalifikuotas asmuo – atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, galintis atlikti bei prižiūrėti želdinių sodinimo ar priežiūros darbus;

6.12. viešoji erdvė, bendro naudojimo teritorija – gyvenamosios vietovės, urbanizuotos teritorijos erdvinis struktūros elementas, skirtas visuomenės bendriesiems interesams;

7. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI  ŽELDYNŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS, TVARKYMO IR KŪRIMO PRINCIPAI

 

8. Želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra, želdynų tvarkymas ir kūrimas organizuojamas vadovaujantis šiais principais:  

8.1.    išlaikomas ir formuojamas gamtinis karkasas, kuriama vientisa tolygi želdynų sistema;

8.2.    nemažinamas bendrasis esamų atskirųjų želdynų, kurie išskiriami bendrajame bei specialiuosiuose teritorijų planuose, plotas, saugoma ir gausinama biologinė įvairovė;

8.3.    siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti bei prižiūrėti esamus želdinius jų augimo vietoje, prioritetą teikiant jau susiformavusiems želdynams prižiūrėti ir atnaujinti;

8.4.    siekiama, kad prie gatvių sodinami rūšiniai medžiai ir (ar) jų veislės pasižymėtų pakankamu atsparumu šalčiui (įšalui), vėjui, ligoms ir kenkėjams, oro ir dirvos taršai, ledo tirpsmo druskoms (druskų aerozoliui), kietai ir puskietei dangai, taip pat būtų pakantūs dirvos kokybei ir genėjimui;

8.5.    atsižvelgiant į teritorijos pobūdį, palaipsniui didinami daugiamečių gėlynų plotai, jais keičiant esamus vienmečius gėlynus arba įkuriant naujus;

8.6.    želdinių kirtimo darbus rekomenduojama atlikti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo rugpjūčio 1 dienos iki kovo 15 dienos), išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus;

8.7.    darnaus vystymosi – želdynų sistema kuriama derinant aplinkos apsaugos, socialinio ir ekonominio vystymosi tikslus: saugoma ir turtinama biologinė įvairovė, kraštovaizdžio savitumas, palaikomos ekosistemų funkcijos; išlaikomi užstatytų teritorijų, želdynų ir gyventojų poilsiui bei sveikatingumui skirtų teritorijų pagal galiojančias normas nustatyti optimalūs ploto santykiai, ekologiniai ir estetiniai ryšiai aplinkoje; siekiama vientiso ir tolygaus želdynų išdėstymo ir bendros želdynų sistemos sukūrimo, prioritetą teikiant regiono gamtines ir klimatines sąlygas atitinkančioms rūšims; kuriant želdynus, sodinant naujus ar prižiūrint ir tvarkant esamus želdinius, numatomos prevencinės priemonės, užtikrinančios asmenų ir eismo saugumą automobilių ir geležinkelio keliuose, mažinančios neigiamą poveikį statiniams; planuojamos želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo priemonės turi būti ekonomiškai pagrįstos;

8.8. viešojo intereso prioriteto – į sprendimų dėl želdynų ir želdinių priėmimą įtraukiama suinteresuota visuomenė; priimant sprendimus dėl želdynų ir želdinių, derinami valstybės, savivaldybių, suinteresuotos visuomenės interesai, atsižvelgiama į estetinių, psichologinių, rekreacinių ir edukacinių visuomenės poreikių tenkinimo galimybes, suinteresuotos visuomenės motyvuotą nuomonę;

8.9. profesionalumo ir atsakomybės – užtikrinama, kad želdynus kurtų, želdynų ir želdinių apsauga rūpintųsi, prižiūrėtų ir tvarkytų profesinės kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys asmenys; perkančiosios organizacijos, organizuodamos viešuosius pirkimus želdynų kūrimo, želdynų ir želdinių inventorizavimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo ar želdynų ir želdinių būklės ekspertizės darbams atlikti, turi užtikrinti, kad šiuos darbus vykdyti būtų atrinkti profesinės kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys asmenys;

8.10. tęstinumo – užtikrinant praeityje susiformavusių ir suformuotų želdynų ir pavienių želdinių, istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų vientisumą, atsižvelgiant į želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo tradicijas, kuo ilgiau palaikyti brandžių medžių gyvybingumą;

8.11želdinių gerovės užtikrinimo – kuriant želdynus, tvarkant ir prižiūrint želdynus ir pavienius želdinius, taip pat atliekant su želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra ir tvarkymu nesusijusius darbus želdinių augimo vietose, siekiama pasirinkti darbų atlikimo laiką ir priemones, padedančias išlaikyti ir užtikrinti želdinių sveikumą, ilgaamžiškumą ir fizinį atsparumą.

 

III SKYRIUS

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO REIKALAVIMAI IR DARBŲ VYKDYMO TVARKA

 

9. Neteko galios nuo 2023-06-16

Punkto naikinimas:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

10. Neteko galios nuo 2023-06-16

Punkto naikinimas:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

11.  Želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo metu turi būti siekiama išsaugoti augančius sveikus, gyvybingus, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingus, perspektyviu želdinius – dar nepasiekusius gamtinės brandos ar ją pasiekusius, tačiau nekeliančius nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai.

12Medžių persodinimas vykdomas tais atvejais, kai nėra galimybės jų išsaugoti augimo vietoje – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį:

12.1.  stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

12.2.  medžių persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą;

12.3.  persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai;

12.4.  pasodintus ar persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti;

12.5.  draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu.

13.  Jeigu pasodinti ar persodinti medžiai per 3 metų laikotarpį neprigyja, privaloma neprigijusius medžius pašalinti, o į jų vietą pasodinti naujus.

14. Neteko galios nuo 2023-06-16

Punkto naikinimas:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

15.  Draudžiama kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje, darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti kelmus.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR

KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO,

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo TVARKA

 

16.       Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės mero išduotą, išskyrus 18 punkte nurodytus atvejus, leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – Leidimas), kurio forma yra 2 priede, ar vadovaujantis galiojančiu Savivaldybės mero sprendimu dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo (toliau – sprendimas) ir atlyginus, išskyrus 19 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, ir sumokėjus pagal aplinkos ministro tvirtinamus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją, nurodytą Leidime ar Sprendime.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

17.  Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šių Taisyklių numatytais atvejais prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.

18.  Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti be Leidimo ar sprendimo galima, kai:

18.1.  jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu informavę žemės, kurioje auga saugotini želdiniai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

18.2.  šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtinio, eismo ar kito įvykio pakitus saugotinų želdinių būklei, kai dėl to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui. Šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 darbo dienas privalo raštu informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją, nurodydami saugotino želdinio vietą (adresą ar koordinates) ir pateikdami 3 nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių užfiksuotas nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas saugotinas želdinys.

19.  Saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais ir apie tai pažymima leidime kai:

19.1. nebus kertami – leidimas ar sprendimas išduotas intensyviam želdinių genėjimui;

19.2. kertami, kitaip pašalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi šių Taisyklių 18 punkte numatytais atvejais;

19.3. yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ir eismo saugumui);

19.4. yra pasvirę didesniu kaip 45 laipsnių kampu;

19.5. kertami vykdant teritorijų planavimo dokumentuose, viešųjų atskirųjų želdynų projektuose numatytus kraštovaizdžio formavimo kirtimus;

19.6. auga ant piliakalnių, pilkapių;

19.7. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;

19.8. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

19.9. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais;

19.10. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje;

19.11. auga teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti;

19.12. auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio;

19.13. nurodyti saugomų teritorijų planavimo, saugomų rūšių ar buveinių apsaugos priemonių įgyvendinimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos;

19.14. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama veisti mišką;

19.15. kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos įgyvendinant krašto apsaugos ar valstybės sienos apsaugos tikslus;

19.16. kitais atvejais, nurodytais Želdynų įstatyme.

20. Privačios žemės sklypo savininkas, ketinantis kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, Savivaldybės merui pateikia prašymą dėl leidimo išdavimo (1 priedas). Asmuo, prašantis kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius kito asmens žemėje, prašymą suderina su tos žemės savininku ar valdytoju (suderinimo nereikia, kai teikiamas Prašymas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius žemėje, kurios valdytoja yra Savivaldybė). Su tos žemės savininku ar valdytoju nesuderintas Prašymas nenagrinėjamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

21Savivaldybės merui įvertinus pateiktą Prašymą ir nustačius, kad prašantys išduoti Leidimą asmenys, pateikė netinkamai užpildytą Prašymą, Savivaldybės meras per 5 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu informuoja apie tai asmenį ir nustato 5 darbo dienų terminą patikslintam Prašymui pateikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

22Savivaldybės meras patikrinęs, ar numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, apskaičiuoja pašalinamų želdinių atkuriamąją vertę ir rengia leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

23Taisyklių 20 punkte nurodytų asmenų Prašymai turi būti išnagrinėti ir Leidimas turi būti išduotas per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildytų Prašymų gavimo dienos. Leidimas galioja neterminuotai.

24Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėjus Prašymus ir nustačius, kad numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas prieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, asmenys apie atsisakymą išduoti Leidimą informuojami Savivaldybės mero raštu, nurodant motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

25. Savivaldybės meras, laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Leidimo išdavimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją apie išduotą Leidimą, nurodydama numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

26Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo įsigaliojusio Leidimo paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje.

27.Jei Prašymas pateiktas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius valstybinėje žemėje, Leidime nurodomas jo įsigaliojimo terminas, kuris gali būti ne ankstesnis kaip po 20 darbo dienų nuo sprendimo išduoti Leidimą priėmimo dienos. Savivaldybės meras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti leidimą priėmimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje paskelbia informaciją apie priimtą sprendimą išduoti leidimą, nurodydama numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinų želdinių vietą, rūšį, skaičių, skersmenį, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį bei numatomą leidimo įsigaliojimo dieną. Kartu su sprendimu dėl leidimo išdavimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama Alytaus rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos (toliau - Komisija) išvada ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada, kai šias išvadas teisės aktų numatytais atvejais privaloma gauti ir įvertinti iki sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

28Jeigu per Taisyklių 27 punkte nustatytą terminą Savivaldybės meras gavo Taisyklių 31.3 papunktyje numatytą rašytinį suinteresuotos visuomenės prašymą atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę arba 32 punkte numatytą suinteresuotos visuomenės pranešimą apie jos iniciatyva užsakytą želdynų ir želdinių būklės ekspertizę ir tai patvirtinančius dokumentus, leidimo įsigaliojimas atidedamas laikotarpiui, reikalingam želdynų ir želdinių būklės ekspertizei atlikti. Gavusi želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, Savivaldybės meras per 5 darbo dienas susipažįsta su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada ir, atsižvelgdami į ekspertizės išvadas, nusprendžia priimti sprendimą nekeisti Leidimo / Sprendimo, pakeisti Leidimą / Sprendimą. Savivaldybės administracija Leidimą / Sprendimą kartu su želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvada paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu į Komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą neatsižvelgiama ar atsižvelgiama tik iš dalies, sprendime dėl Leidimo išdavimo privaloma nurodyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus. Taisyklių 27–29 punktuose nustatyta tvarka išduotas Leidimas galioja neterminuotai. Leidime numatyti želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo įsigaliojusio Leidimo paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

29Kai Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius, privaloma gauti Komisijos išvadą dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius. Komisija išvadą privalo pateikti per 20 darbo dienų.

30.  Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių, jungtinės veiklos sutarties įgaliotinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymai kirsti geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu pateikiama bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad sprendimas dėl želdinių tvarkymo priimtas teisės aktų nustatyta tvarka.

31.  Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma kai:

31.1.  numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 hektaro ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose;

31.2.  numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių;

31.3.  suinteresuotos visuomenės reikalavimu, kai pateikiamas rašytinis prašymas dėl numatomų tvarkyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo, kurį pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto ar miestelio teritorijoje, arba kurį pasirašė ne mažiau kaip 40 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius kurorto ar kaimo teritorijoje.

32.  Suinteresuota visuomenė turi teisę savo iniciatyva užsakyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę, kai jos atlikti neprivaloma, ir perduoti ekspertizės išvadą Savivaldybės merui. Apie užsakytą ir numatomą atlikti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę suinteresuotos visuomenės atstovai privalo informuoti Savivaldybės merą raštu, pateikdami pranešimą, iki Taisyklių 27 punkte numatyto Leidimo / Sprendimo įsigaliojimo termino arba iki viešojo atskirojo želdyno projektavimo parengiamojo etapo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

33.  Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė atliekama parengiamuoju viešųjų atskirųjų želdynų projektų rengimo etapu. Planuojant viešųjų atskirųjų želdynų pertvarkymą, želdinių kirtimą ar kitokį pašalinimą iš augimo vietos ir (ar) tvarkymą Taisyklių 31 ir 32 punktuose nurodytais atvejais, Savivaldybės meras privalo atsižvelgti į želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą arba nurodyti priežastis ir motyvus, jeigu nuspręsta atsižvelgti tik iš dalies arba nuspręsta neatsižvelgti į želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

34.  Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti iš želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio asmens, prašančio kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinius, Savivaldybės meras gali prašyti papildomos informacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

35Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariais gali būti asmenys, patvirtinti Tarybos sprendimu ir atitinkantys 36 Taisyklių punkte bei Alytaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintuose želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatuose nurodytus kriterijus.

36.  Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar Savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, Savivaldybės gyventojai. Į Komisijos  sudėtį privaloma įtraukti bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar Savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, raštu pareiškusių iniciatyvą dalyvauti Komisijos veikloje, atstovus. Bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar Savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip pusę Komisijos narių skaičiaus, išskyrus atvejus, kai šie asmenys raštu neišreiškė iniciatyvos dalyvauti Komisijos veikloje. Į Komisijos posėdžius privalo būti kviečiamas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas nuomonei pateikti, kai Komisija rengia išvadą dėl ketinimo Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 20 ar daugiau želdinių arba kai viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau želdinių.

37.     Saugotinų medžių ir krūmų vertę teisės aktų nustatyta tvarka nustato Savivaldybės meras. Jeigu želdinį nukirtus ar kitaip pašalinus iš augimo vietos paaiškėja, kad privačios žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės valdytojui išduotame Leidime / Sprendime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra netikslus arba neturėjo būti skaičiuojamas, privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas turi teisę kreiptis į Savivaldybės merą dėl želdinių atkuriamosios vertės dydžio perskaičiavimo ir dalies ar visos sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo. Savivaldybės meras, gavęs prašymą dėl želdinių atkuriamosios vertės dydžio perskaičiavimo ir dalies ar visos sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo, paveda Savivaldybės administracijai  per 5 darbo dienas atlikti patikrinimą natūroje. Patikrinimo metu įvertinama nukirstų medžių kelmų ir kamienų būklė, taip pat kitos aplinkybės, turinčios įtakos atkuriamosios želdinių vertės perskaičiavimui. Po patikrinimo surašomas patikrinimo aktas. Savivaldybės meras privalo privačios žemės sklypo savininko ar valstybinės žemės valdytojo prašymą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos perskaičiavimo išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos permokos grąžinimo per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo (Taisyklių 3 priedas) gavimo bei grąžinti želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos permoką per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Jeigu nukirtus ar kitaip pašalinus iš augimo vietos Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje buvusį želdinį paaiškėja, kad sprendime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra netikslus arba neturėjo būti skaičiuojamas, Savivaldybės meras jį perskaičiuoja ir atitinkamai sumažina ar padidina.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

38.  Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, prieš saugotinų želdinių, nurodytų Leidime, kirtimą ar kitokį pašalinimą turi sumokėti jų atkuriamąją vertę, išskyrus Taisyklių 19 punkte nurodytus atvejus, į Savivaldybės nurodytą sąskaitą.

39.  Priėmus sprendimą dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo Savivaldybės administracijos atstovas saugotinus želdinius pažymi nustatytos spalvos dažais (raudonas taškas – šalinamas; žalias taškas – genėjimas; žalia „P“- persodinimas).

40.  Leidimas neišduodamas arba nenagrinėjamas kai:

40.1želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo netinkamai užpildo prašymo formą (Taisyklių 1 priedas), nepateikia prašymo formoje prašomos informacijos ar papildomos informacijos priežastims, pateiktoms prašyme, pagrįsti pagal 34 punktą arba pateikia klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotino želdinio būklę;

40.2.  vadovaujantis Želdynų įstatymu visuomenė nebuvo supažindinta su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais, dar nepasibaigęs projektų viešinimo terminas;

40.3.  vadovaujantis Želdynų įstatymu, nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė;

40.4.  parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

41.  Leidimo galiojimas panaikinamas:

41.1.  kai įsiteisėja teismo sprendimas;

41.2.  kai savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys išduoda naują leidimą;

41.3.  privataus žemės sklypo savininko ar valstybinės žemės valdytojo prašymu.

 

V SKYRIUS

ŽELDYNŲ KŪRIMAS, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA, PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMAS IR BŪKLĖS STEBĖSENA

 

42.  Želdynų kūrimas apima želdynų planavimo, želdynų projektavimo ir želdynų projekto įgyvendinimo procesus.

43.  Želdynų sistemos ar jos dalių ribos numatomos, saugomi ir saugotini želdiniai gali būti pažymimi, sprendiniai dėl atskirųjų ir priklausomųjų želdynų gali būti nustatomi šiuose teritorijų planavimo dokumentuose: Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, detaliuosiuose planuose, inžinerinės infrastruktūros vystymo planuose, specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentuose (žemėtvarkos schemose, kaimo plėtros žemėtvarkos projektuose), saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose.

44Naujiems viešiesiems atskiriesiems želdynams įrengti ar esamiems viešiesiems atskiriesiems želdynams pertvarkyti privaloma parengti želdyno projektą. Viešųjų atskirųjų želdynų statiniams ir įrenginiams rengiami statinių projektai, kai tokių projektų rengimą numato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

45.  Priklausomųjų želdynų įrengimas ar pertvarkymas numatomas statinių ir įrenginių projektuose, kuriuose būtina įvertinti želdinių inventorizavimo duomenis ir nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto išvadą, kai tokią išvadą parengti būtina, vadovaujantis priklausomųjų želdynų normomis, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, statybą ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

46.  Privatiems želdynams įrengti, prižiūrėti ir tvarkyti želdynų projektų rengti neprivaloma. Įrengiant ar pertvarkant privačius želdynus, veisiant želdinius privačioje žemėje, būtina laikytis želdinių sodinimo minimalių atstumų ir priežiūros reikalavimų, nustatomų aplinkos ministro tvirtinamose Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėse.

47.  Viešųjų atskirųjų želdynų projektavimo tvarka ir etapai yra aprašyti Želdynų įstatyme.

48.  Viešieji želdynai įrengiami ar pertvarkomi vadovaujantis želdynų projektais, kai tokius privaloma parengti, vadovaujantis šių Taisyklių 44 punktu ir Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis. Želdynų statiniai ir įrenginiai įrengiami pagal statinių projektus, kai tokių projektų rengimą numato Statybos įstatymas.

49.  Sodmenų kokybės reikalavimus viešųjų želdynų įrengimui ir želdinių viešosiose erdvėse sodinimui nustato aplinkos ministras.

50.  Už želdynų ir želdinių apsaugą atsako želdynų ir želdinių savininkai ar valdytojai.

51.  Želdinių apsaugos reikalavimai vykdant statybos darbus, įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių statybos ir remonto darbus, nustatomi aplinkos ministro tvirtinamose Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėse.

52.  Saugomais gamtos paveldo objektais želdiniai ir želdynai skelbiami, prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu ir Želdynų įstatymu. Saugomais kultūros paveldo objektais želdynai skelbiami, prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Želdynų įstatymu.

53.  Medžiai ir krūmai, atitinkantys Vyriausybės nustatytus kriterijus dėl augimo vietos, rūšies, matmenų ir būklės, priskiriami saugotiniems želdiniams.

54.  Dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai Savivaldybės tarybos skelbiami saugotinais želdiniais, vadovaujantis aplinkos ministro nustatytais kriterijais. Per 20 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl medžių ir krūmų paskelbimo saugotinais želdiniais priėmimo raštu informuojami saugotinais paskelbtų želdinių savininkai ir valdytojai. Informacija apie sprendimą dėl medžių ir krūmų paskelbimo saugotinais želdiniais, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl medžių ir krūmų paskelbimo saugotinais želdiniais priėmimo paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

55.  Želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, želdynų projektais, kai tokius projektus privaloma parengti, vadovaujantis šių Taisyklių 44 punktu, aplinkos ministro tvirtinamomis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklėmis. Želdynų statiniai ir įrenginiai prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis statinių projektais ir (ar) tokių objektų priežiūrą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

56.  Viešieji atskirieji želdynai tvarkomi ir prižiūrimi pagal želdynų projektus, išskyrus šiuos želdinių priežiūros ir tvarkymo darbus: kasmetinį medžių ir krūmų genėjimą, nudžiūvusių, pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui keliančių, invazinių medžių ir krūmų kirtimą, medžių ir krūmų atžalų pašalinimą, tręšimą, želdynų statinių ir įrenginių tvarkymą ir kitus želdynų ir želdinių priežiūros darbus, skirtus gerai fizinei ir estetinei želdyno būklei palaikyti.

57.  Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamomis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis.

58.  Valstybinės reikšmės parkų, kitų viešųjų želdynų, viešųjų ir konfesinių kapinių, gatvių želdinių priežiūrą ir tvarkymą, kitoje negu privačioje žemėje augančių saugotinų želdinių genėjimą gali atlikti tik Želdynų įstatyme numatytą kvalifikaciją turintys želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo specialistai.

59.  Želdinius, kurie auga viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose, tvarko ir naujus želdinius šiose zonose veisia viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. Želdinius, kurie auga privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose, saugo ir tvarko privažiuojamųjų geležinkelio kelių savininkas ar valdytojas.

60.  Valstybinės reikšmės automobilių kelių želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu ir Vyriausybės patvirtintu Kelių priežiūros tvarkos aprašu.

61Privačiuose žemės sklypuose želdinius prižiūri, tvarko ir saugo žemės savininkai ar naudotojai.

62.  Visuomeninės paskirties teritorijų (mokyklų, ligoninių, vaikų darželių ir kt.) želdinius prižiūri ir tvarko ir saugo šių valdų savininkai, valdytojai arba pagal sutartį samdomos įmonės.

63Savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačiuose žemės sklypuose) sodinti, prižiūrėti, pertvarkyti želdinius galima tik suderinus su tos vietos seniūnu, Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir architektūros skyriumi, pateikus apželdinimo projektą arba schemą ir vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais bei teisės aktais.

64Parkus, skverus, gatvių ir kitus bendrojo naudojimo želdinius prižiūri ir jų tvarkymą organizuoja tos teritorijos seniūnija, kuri su ūkio subjektais sudarinėja sutartis želdynams tvarkyti ir prižiūrėti. Seniūnija kontroliuoja atliekamų darbų kokybę ir kiekį.

65.  Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tikslas – surinkti, apibendrinti ir nustatyta tvarka viešinti duomenis apie želdynų ir želdinių rūšinę sudėtį, plotus, želdinių parametrus, būklę, sudaryti sąlygas šiuos duomenis naudoti planuojant ir projektuojant želdynus, planuojant želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, vertinant želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms ir nustatant želdynų ir želdinių būklės pokytį.

66.  Želdynų ir želdinių inventorizavimo darbai ir informacija apie inventorizaciją skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

67.  Želdynai ir želdiniai inventorizuojami visoje Savivaldybės teritorijoje, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami surenkant pagrindinius duomenis (želdinio rūšį, želdyno rūšinę sudėtį, plotą) apie neurbanizuotoje teritorijoje esančius želdynus ir želdinius, žaliųjų jungčių želdinius, privačioje žemėje esančius želdynus ir želdinius ir išsamius duomenis (be pagrindinių duomenų, surenkami duomenys apie želdinių kiekį, amžių, aukštį, skersmenį, būklę, tvarkymo priemones) apie viešųjų atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, viešųjų ir konfesinių kapinių, kelių, gatvių želdinius, kitus miestų, miestelių ir kaimo gyvenamųjų vietovių viešuosius želdynus ir želdinius. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisykles tvirtina aplinkos ministras.

68.  Želdynų ir želdinių inventorizavimą gali atlikti asmenys, baigę kraštovaizdžio architektūros, biologijos, ekologijos, gamtinės geografijos, miškininkystės, agronomijos krypties studijas ir įgiję aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar turintys tarptautinės arboristikos asociacijos sertifikavimo centro išduotą medžių techninio eksperto ar medžių rizikos vertinimo specialisto sertifikatą, ir turintys ne mažesnę kaip vienų metų patirtį želdynų priežiūros ir tvarkymo srityje. Jeigu inventorizavimas atliekamas nenuotoliniu metodu ir yra būtinybė patekti į teritorijas, kuriose auga želdiniai, želdynus ir želdinius inventorizuojantys specialistai, pateikę asmens dokumentą ir Savivaldybės išduotą patvirtinimą raštu apie Savivaldybės administracijos pavedimu atliekamus inventorizavimo darbus, turi teisę darbo dienomis šviesiu paros metu įeiti į teritorijas, kuriose auga želdiniai, atlikti inventorizavimo darbus. Žemės sklypų savininkai ir valdytojai apie želdynų ir želdinių inventorizavimą informuojami šių Taisyklių 77 punkte nustatyta tvarka.

69.  Želdynų ir želdinių inventorizavimas atliekamas reguliariai, siekiant, kad Savivaldybės administracijos tvarkomi duomenys apie neurbanizuotoje teritorijoje esančius želdynus ir želdinius, žaliųjų jungčių želdinius, privačioje žemėje esančius želdynus ir želdinius būtų ne senesni kaip 10 metų, o duomenys apie viešųjų atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, viešųjų ir konfesinių kapinių, kelių, gatvių želdinius, kitus miestų, miestelių ir kaimo gyvenamųjų vietovių viešuosius želdynus ir želdinius būtų ne senesni kaip 5 metų.

70Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių būklės stebėsena vykdoma pagal Savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos planą, parengtą pagal aplinkos ministro tvirtinamą Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programą.

71. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys želdinių laistymą, tręšimą, genėjimą, dirvožemio purenimą, mulčiavimą ir kitus priežiūros darbus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.

72. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis.

73. Vykdant statybos darbus, fiziniai ir juridiniai asmenys turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių.

 

VI SKYRIUS

SU ŽELDYNAIS IR ŽELDINIAIS SUSIJĘS VIEŠASIS INTERESAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

74.  Vykdant tinkamą želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, įgyvendinant skaidrų želdynų kūrimo ir pertvarkymo procesą užtikrinamas viešasis interesas, kuris įgyvendinamas:

74.1.  išsiaiškinant ir įvertinant visuomenės poreikius prieš pradedant planuoti, projektuoti ir įgyvendinti viešųjų želdynų projektus;

74.2.  Teritorijų planavimo įstatymo ir Vyriausybės patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų nustatyta tvarka vykdant teritorijų planavimo dokumentų, kuriais planuojami želdynai, viešinimo procedūras ir šių Taisyklių nustatyta tvarka informuojant visuomenę apie numatomą viešųjų želdynų projektų rengimą ir įgyvendinimą;

74.3.  šių Taisyklių nustatyta tvarka informuojant visuomenę apie priimtus sprendimus ir išduotus leidimus kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadas, želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadas ir numatomus atlikti viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo darbus;

74.4.  skelbiant želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos duomenis ir juos patikslinant šių Taisyklių nustatyta tvarka;

74.5.  šių Taisyklių nustatyta tvarka viešai skelbiant Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių būklės stebėsenos duomenis, želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadas, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadas.

75.  Viešųjų želdynų projektavimas yra viešas. Viešųjų atskirųjų želdynų projektavimo viešumą užtikrina želdyno projekto užsakovas. Viešųjų priklausomųjų želdynų projektavimo viešinimas įgyvendinamas rengiant teritorijų planavimo dokumentus arba statinių statybos projektus Teritorijų planavimo įstatymo ir Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

76.  Viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo, želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo bei viešųjų želdynų įrengimo ar pertvarkymo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo informacijos apie numatomus darbus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje (kai numatytiems vykdyti darbams nereikia šių taisyklių 16 punkte numatyto Leidimo ar Sprendimo) arba nuo įsigaliojusio Leidimo ar Sprendimo paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje. Nurodytas terminas netaikomas, kai viešųjų želdynų ir želdinių tvarkymo, viešųjų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus atlikti reikia nedelsiant, kai dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio želdinio būklė pakito ir želdinys kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui.

77.  Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama informacija apie numatomus keisti žemės sklypo, kuriame yra atskirasis želdynas ar viešasis priklausomasis želdynas, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar žemės sklypo naudojimo būdą; želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadas; sodmenų, reikalingų želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti, einamąjį (iki 3 metų laikotarpiui) ir perspektyvinį (iki 10 metų laikotarpiui) poreikį; numatomą želdynų ir želdinių inventorizavimo konkrečiose teritorijose laiką; informaciją apie atliktą želdynų ir želdinių inventorizaciją ir apibendrintus jos rezultatus. Inventorizavimo duomenys vieną kartą per kalendorinius metus turi būti patikslinti atsižvelgiant į per kalendorinius metus išduotus Leidimus, pagal kuriuos iškirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos želdiniai, taip pat įtraukiant per paskutinius kalendorinius metus įrengtus viešuosius želdynus ir pasodintus viešuosius želdinius, nurodant duomenų patikslinimo datą.

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS ŽELDYNŲ KŪRIMO, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO BEI ŽELDINIŲ VEISIMO SRITYSE

 

78. Asmenys turi teisę:

78.1. lankytis viešuosiuose želdynuose laikydamiesi Želdynų įstatymo, Savivaldybės institucijų ar kitų viešųjų želdynų savininkų ar valdytojų patvirtintų lankymo taisyklių reikalavimų;

78.2. teikti Savivaldybės vykdomajai institucijai, kitiems dokumentų, kuriuose numatomas želdynų ir želdinių kūrimas, pertvarkymas arba tvarkymas, rengėjams ir želdynų projektų užsakovams pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentuose, želdynų projektuose, statinių ir įrenginių projektuose siūlomų sprendinių viešųjų želdynų kūrimo, želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo klausimais;

78.3. Savivaldybės institucijų ar kitų viešųjų želdynų savininkų ir (ar) valdytojų nustatytomis sąlygomis ir tvarka padėti saugoti, prižiūrėti ir tvarkyti viešuosius želdynus ir želdinius;

78.4. gauti informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, planuojamus ir vykdomus želdynų ir želdinių tvarkymo darbus, išduotus leidimus kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, pertvarkomus želdynus;

78.5. teikti pasiūlymus valstybės ir Savivaldybės institucijoms dėl naujų viešųjų želdynų kūrimo, esamų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo;

79. Bendruomeninės organizacijos, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, nevyriausybinės organizacijos ar kiti juridiniai asmenys turi teisę neatlygintinai vykdyti viešųjų atskirųjų želdynų kūrimo, želdinių sodinimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus ar dalį jų ir (ar) neatlygintinai perduoti Savivaldybės nuosavybėn želdinius, sudarę sutartį su Savivaldybe dėl bendradarbiavimo želdynų kūrimo, želdinių sodinimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo srityje. Bendruomeninės organizacijos, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, nevyriausybinės organizacijos ar kiti juridiniai asmenys, vykdydami bendradarbiavimo sutartyse nustatytus sutartinius įsipareigojimus, privalo užtikrinti Želdynų įstatymo VII skyriuje nustatytų reikalavimų laikymąsi. Bendruomeninių organizacijų, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų, sodininkų bendrijų, nevyriausybinių organizacijų ar kitų juridinių asmenų Savivaldybės nuosavybėn perduodami želdiniai turi atitikti aplinkos ministro nustatytus sodmenų kokybės reikalavimus viešųjų želdynų įrengimui ir želdinių viešosiose erdvėse sodinimui.

80. Asmenys, lankydamiesi viešuosiuose želdynuose, privalo saugoti želdynus ir želdinius.

VIII SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ PAREIGOS

IR TEISĖS

 

81.  Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai privalo:

81.1. saugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos prižiūrėti ir tvarkyti, užtikrinti želdinių gerovę;

81.2. leisti želdynus ir želdinius inventorizuojantiems specialistams, pateikusiems asmens dokumentą ir Savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą patvirtinimą raštu apie Savivaldybės vykdomosios institucijos pavedimu atliekamus inventorizavimo darbus, atlikti inventorizavimo darbus, šviesiu paros metu darbo dienomis įeiti į teritorijas, kuriose auga želdiniai, ir atlikti inventorizavimo darbus;

81.3. nenaudoti invazinių rūšių augalų želdynams įrengti ir nesodinti invazinių rūšių augalų, išskyrus kai reikia atkurti istorinius želdynus arba yra užtikrinamą jų plitimo kontrolė.

82. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, renginių organizavimo tvarką, lankytojų teises ir pareigas).

83. Viešųjų želdynų savininkai ir (ar) valdytojai turi teisę apriboti ar uždrausti lankymąsi šiuose želdynuose, kai juose vykdomi priežiūros ir tvarkymo darbai. Apie priimtą sprendimą apriboti ar uždrausti viešojo želdyno lankymą viešųjų želdynų savininkai ir (ar) valdytojai privalo paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje (kai viešojo želdyno savininkas ir (ar) valdytojas yra Savivaldybės institucija) ir želdynų informaciniuose stenduose, jeigu tokie įrengti, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatytų apribojimų pradžios.

 

IX SKYRIUS

BENDROJO NAUDOJIMO ŽELDYNUOSE DRAUDŽIAMA

 

84.  Atskiruosiuose (parkuose, skveruose, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynuose, kurie žymimi bendrajame ir specialiuosiuose planuose) bei priklausomuosiuose (gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ir kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

84.1.  sodinti invazinius augalus, teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus;

84.2.  fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip šalinti želdinius;

84.3.  kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

84.4.  leisti iš medžių sulą, pjaustinėti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžio pažeidimus;

84.5.  valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;

84.6.  sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

85. Fiziniai ir juridiniai asmenys, neteisėtai sunaikinę želdinius ir (ar) padarę žalą želdynams ir želdiniams kaip aplinkos objektams, privalo visiškai ją atlyginti ir, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę.

86. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir panaikinamos Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

______________

 

part_0deb2727356e46e9a8af12b0082d067b_end


 

Alytaus rajono savivaldybės

želdynų ir želdinių apsaugos

taisyklių

1 priedas

(Alytaus rajono savivaldybės

tarybos 2023 m. birželio 8 d.

sprendimo Nr. K-123 redakcija)

 

(Prašymo forma)

________________________________________________________________________________

(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

_______________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

___Alytaus rajono savivaldybės merui         

 

PRAŠYMAS

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype___________________________________________________________________________

(adresas, žemės sklypo kadastro Nr.)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys, kiekis, medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

Darbus numatoma pradėti ir baigti____________________________________________________

(numatoma darbų atlikimo data)

PRIDEDAMA:

1. Žemės sklypo plano kopija, ___ lapas (-ai).

2. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą kopija, ___lapas (-ai). 

3. Įgaliojimo kopija, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo (privaloma), ___ lapas (-ai).

4. Numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinių schema (schema gali būti parengta žemėlapio pagrindu arba nubraižyta laisva forma, pažymint želdinių augimo vietą, rūšis, skaičių, skersmenį), ___ lapas (-ai).

5. Kiti papildomi dokumentai eldinių būklės ekspertizės išvada (jei taikoma), statybos leidimo kopija (jei vykdomi statybos ar kiti darbai), želdyno projekto kopija (kai tokį projektą privaloma rengti) ir kita),  ___ lapas (-ai).

________________                                                                            ________________________

(parašas)                                                                                                          (vardas ir pavardė)

SUDERINTA

______________________

(asmens, kurio sklype auga

prašyme nurodyti saugotini medžiai ir krūmai,

vardas, pavardė, parašas)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. K-36, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03396

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

part_621bb01171d942ce8c0f001024a71c5d_end


 

Alytaus rajono savivaldybės

želdynų ir želdinių apsaugos

taisyklių

2 priedas

(Alytaus rajono savivaldybės

tarybos 2023 m. birželio 8 d.

Sprendimo Nr. K-123 redakcija)

 

(Leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus forma)

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

LEIDIMAS SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS

 

_____________________      Nr._____

(data)

Alytus

 

Leidžiama pagal pateiktą prašymą

_________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, el. p.)

 

žemės sklype_____________________________________________________________________

(žemės sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

 

vykdyti šiuos saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus:

 

 

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

 

________________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų rūšys*)         (medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)                 (medžių ir krūmų kiekis)

 

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė _________________   (žodžiais) ___ Eur _____ ct;

 

Leidimas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus galioja neterminuotai;

 

Leidimas įsigalioja _____________

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

A.V.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. K-36, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03396

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

part_e3ac0a88edf8406bbcad185d10a65d84_end


 

Alytaus rajono savivaldybės želdynų

ir želdinių apsaugos taisyklių

3 priedas

 

 

(Prašymo forma dėl atkuriamosios vertės perskaičiavimo)

_______________________________________________________________________________

(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

___Alytaus rajono savivaldybei______

(savivaldybės pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau perskaičiuoti, gražinti (reikiamą pabraukti), prie Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams žemės sklype adresu_________________________________________________________Leidimo Nr.________ apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydį.

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(aplinkybės dėl kurių želdinių atkuriamosios vertės kompensacija turėtų būti perskaičiuota ar gražinta, nurodant medžių rūšis ir kiekius)

 

________________                                                                            ________________________

(parašas)                                                                                                                                  (vardas ir pavardė)

 

SUDERINTA

______________________

(asmens, kurio sklype auga

prašyme nurodyti saugotini želdiniai,

vardas, pavardė, parašas)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Alytaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. K-36, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03396

Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. K-213 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Alytaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. K-123, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11993

Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. K-213 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_c08c0bc5ebc74628b9f4f2f8bce34e7e_end