Suvestinė redakcija nuo 2023-10-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00846

 

Nauja redakcija nuo 2023-10-01:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

 

DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 19 d. Nr. O3-6

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2015 m. sausio 15 d. pažymą Nr. O5-5 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Diana Korsakaitė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6

 

NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų Sąvadu (toliau – Sąvadas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 102 straipsnio 2 dalį užtikrinant ekonomiškai ir techniškai pagrįstą, skaidrų ir nediskriminuojantį nepriklausomų šilumos gamintojų ir atliekinę šilumą generuojančių asmenų prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nustatant darbo šilumos perdavimo tinkle taisykles ir tuo sudarant prielaidas pagrįstai konkurencijai tarp visų šilumos gamintojų, tai yra šilumos tiekėjo, nepriklausomų šilumos gamintojų, atliekinę šilumą generuojančių asmenų (toliau – šilumos gamintojų), veikiančių tose pačiose šilumos tiekimo sistemose.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

2.  Sąvado tikslas ‒ užtikrinti skaidrias ir nediskriminacines prijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais taisykles visiems asmenims, kurie verčiasi ar ketina verstis šilumos gamybos ir (ar) atliekinės šilumos gamybos veikla centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

3.  Sąvadas taikomas asmenims, kurie verčiasi energetikos veikla šilumos energijos sektoriuje  ir (ar) atliekinės šilumos gamyba, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos ir (ar) atliekinės šilumos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

4.  Sąvado nuostatomis siekiama nustatyti minimalius reikalavimus šilumos tiekėjo ir šilumos gamintojo teisiniams santykiams. Sąvade nustatytais atvejais abipusiu susitarimu šilumos tiekėjas ir  šilumos gamintojas gali nuspręsti taikyti papildomus reikalavimus, jei papildomų reikalavimų taikymas neprieštarauja Sąvade ir kituose teisės aktuose įtvirtintiems principams ir imperatyviems reikalavimams, nepadidina šilumos tiekimo sąnaudų vartotojams ir nediskriminuoja kitų šilumos gamintojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.  Sąvade vartojamos šios sąvokos:

5.1.  Dispečerinio šilumos gamybos valdymo planaspreliminarus šilumos tiekėjo dispečerio sudarytas 24 valandų šilumos gamybos grafikas, kuriame pateikiama visų sistemoje veikiančių atskirų šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo valdomų šilumos įrenginių (įskaitant ir šilumos tiekėjų piko / rezervo pajėgumų įrenginius) generuotina valandinė galia;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.2.  Potencialus šilumos gamintojas – ūkio subjektas, ketinantis parduoti gaminamą ar ketinamą gaminti šilumą šilumos tiekėjui;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.3.  Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos – techninių ir teisinių reikalavimų, keliamų potencialiems šilumos gamintojams, ketinantiems prie šilumos perdavimo tinklo prijungti savo šilumos gamybos ar atliekinės šilumos gamybos įrenginius, visuma;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.4.  Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimas ‒  Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme nustatyta finansinė garantija ar finansinis laidavimas arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriais šilumos tiekėjui garantuojamas šilumos gamintojo įsipareigojimas įvykdyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.5.  Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas – potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo vieta;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.6.  Racionalus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas – mažiausiu protingu atstumu nuo šilumos gamintojo šilumos įrenginių nutolęs, technologiškai pagal šilumos tiekimo schemą ir vartotojų atžvilgiu ekonomiškiausias prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas, kuriame, atsižvelgiant į vartotojų poreikį, gali būti prijungtas šilumos gamintojo pageidaujamos galios šilumos gamybos ar atliekinės šilumos gamybos įrenginys;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.7.  Šilumokaitis – įrenginys, kuriame vyksta šilumos mainai tarp šilumos perdavimo tinkle ir katilinėje su jos priklausiniais cirkuliuojančio šilumnešio (garo arba skystos būsenos vandens);

5.71. Atliekinės šilumos gamybos įrenginiai – atliekinę šilumą generuojančio asmens atliekinės šilumos surinkimo ir patiekimo į šilumos perdavimo tinklą įrenginiai iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško, kuris šilumos tiekėjo nurodomas prisijungimo prie šilumos tinklo sąlygose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.8.  Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis ‒ pagal Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo nuostatas šilumos tiekėjo ir šilumos gamintojo sudaroma šilumos pirkimopardavimo sutartis, pagal kurią šilumos gamintojas įsipareigoja ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną nepertraukiamai užtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.9. Šilumos apskaitos įrengimo vieta – šilumos perdavimo tinklo vieta, kurioje įrengti  šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos komercinės apskaitos prietaisai, išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys susitaria kitaip;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

5.10. Šilumos gamybos pradžia – laikas valandos tikslumu, ne vėliau kaip prieš 72 valandas suderintas su šilumos tiekėjo dispečeriu, kai šilumos gamintojas turi pradėti šilumos tiekimą į šilumos perdavimo tinklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

6. Kitos šiame Sąvade vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-155, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07882

 

II SKYRIUS

PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TVARKA

 

7.  Potencialių šilumos gamintojų šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų etapai yra šie:

7.1.  informacijos, suteikiančios galimybę potencialiam šilumos gamintojui pasirinkti veiklos vykdymo vietą, skelbimas (Sąvado 8–10 punktai);

7.2.  papildomos informacijos apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo gavimas (Sąvado 11‒13 punktai);

7.21. prašymo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo teikimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

7.3.  prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimas;

7.4.  preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas;

7.5.  Sąvado 36 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

7.6.  prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto pasirašymas;

7.7.  prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo atgavimas;

7.8.  šilumos įrenginių paruošimas techninės būklės patikrinimui. Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) gavimas;

7.9.  potencialiai pavojingiems įrenginiams, registruotiniems valstybės registre, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos įvertinimo ataskaitos gavimas;

7.10. šilumos įrenginiams patikimų ir saugių eksploatavimo sąlygų sudarymas ir bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo) darbų atlikimas, darbų baigimo akto pasirašymas;

7.11. šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimas tinkamais naudoti;

7.12. šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS, SUTEIKIANČIOS GALIMYBĘ POTENCIALIAM ŠILUMOS GAMINTOJUI TIKSLINGIAU PASIRINKTI VEIKLOS VYKDYMO VIETĄ, SKELBIMAS

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

8.  Šilumos tiekėjas viešai (savo svetainėje) skelbia aktualią informaciją:

8.1.  apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje, o esant galimybėms – ir atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos perdavimo sistemos dalims informacija nurodoma pagal poreikį);

8.2.  apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti (pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus) gamybos šaltinius, jų vietą, galią (įskaitant Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar planuojamą naudoti kuro rūšį;

8.3. išduotas šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas.

9.  Be Sąvado 8 punkte numatytos informacijos, šilumos tiekėjas viešai (savo tinklapyje) skelbia:

9.1.  paros vidutinio šilumos poreikio grafiką paskutiniais kalendoriniais metais atskirai šildymo ir nešildymo sezono metu;

9.2.  kitą informaciją, kurią šilumos tiekėjas privalo viešai skelbti, vadovaudamasis Supirkimo tvarka.

10. Sąvado 8.2 punkte įvardytą informaciją šilumos tiekėjas viešai skelbia žemėlapio forma.

11. Potencialus šilumos gamintojas turi teisę raštu prašyti šilumos tiekėją pateikti informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo technines galimybes ir reikalavimus. Prašyme šilumos gamintojas privalo nurodyti planuojamo ar esamo šilumos įrenginio vietą (vietas) (žemės sklypo adresą, taip pat, jei įmanoma, preliminarią planuojamo šilumos įrenginio vietą žemės sklype, tikslią esamo šilumos įrenginio vietą žemės sklype) bei planuojamo ar esamo šilumos įrenginio tipą bei galią. Atliekinę šilumą generuojantys asmenys prašyme nurodo prognozuojamą atliekinės šilumos tiekimo į šilumos perdavimo tinklą grafiką metams (pamėnesiui).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

12. Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus šilumos gamintojo rašytinį prašymą, per 15 kalendorinių dienų (išskyrus Sąvado 15 punkte numatytą atvejį) privalo pateikti išsamią Sąvado 13 punkte nurodytą informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškus, nurodant racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Parinkdamas racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos tiekėjas privalo atsižvelgti į tokias prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, lemiančias aplinkybes, kaip atstumas, kitų infrastruktūrų ar įrenginių buvimas šalia prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško ar būsimos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo trasos. Tokią pačią informaciją šilumos tiekėjas privalo pateikti ir apie potencialaus šilumos gamintojo prašyme nurodytą pageidaujamą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Informaciją šilumos tiekėjas privalo teikti nemokamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

13.  Potencialiam šilumos gamintojui šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus šilumos gamintojo rašytinį prašymą, privalo pateikti šią informaciją:

13.1. šilumos perdavimo tinklo vamzdynų, nutolusių mažiausiai 2 km atstumu aplink potencialaus šilumos gamintojo planuojamą šilumos gamybos įrenginio vietą (vietas), išdėstymo schemą;

13.2. galimus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškus, jų vietas;

13.3. racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką ir jo vietą;

13.4. šilumnešio temperatūros paduodamoje ir grįžtamoje linijose svyravimus praėjusiais kalendoriniais metais ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku;

13.5. šilumnešio slėgį prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške;

13.6. šilumnešio srauto duomenis prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške;

13.7. kitą aktualią informaciją, galinčią turėti įtakos potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško parinkimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

14. Jei Sąvado 13.4, 13.5 ir 13.6 punktuose numatytos informacijos apie šilumnešio parametrus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške šilumos tiekėjas pateikti negali, tuomet informacija pateikiama taške, esančiame arčiausiai potencialaus šilumos gamintojui siūlomo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško (prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškų), kuriame tokia informacija gali būti pateikta. Tais atvejais, kai nurodoma informacija apie kitą, ne racionaliausią prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos tiekėjas taip pat turi nurodyti ir faktorius, galinčius sąlygoti šilumnešio parametrus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

15. Tuo atveju, jeigu šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus šilumos gamintojo rašytinį prašymą, neturi reikiamų techninių duomenų racionaliam prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškui įvardyti, privalo nedelsiant apie tai raštu pranešti potencialiam šilumos gamintojui bei nurodyti Sąvado 13 punkte įvardytos informacijos surinkimo bei pateikimo potencialiam  šilumos gamintojui terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo potencialaus  šilumos gamintojo pirminio rašytinio prašymo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

IV SKYRIUS

PRISIJUNGIMO PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS, TURINYS IR GALIOJIMAS

 

 

16.  Potencialus šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas privalo bendradarbiauti, ieškodami optimalaus techninio ir ekonominio sprendimo potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginiams prijungti šilumos perdavimo sistemos efektyvumo ir naudos vartotojams požiūriu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

17.  Potencialus šilumos gamintojas prašymą išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas raštu pateikia šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

18.  Prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas potencialus šilumos gamintojas privalo nurodyti:

18.1. žemės sklypo adresą ir tikslią (nurodant LKS-94 koordinačių sistemoje X ir Y reikšmes)  potencialaus šilumos gamintojo planuojamo prie šilumos perdavimo tinklų prijungti būsimo ar esamo   šilumos įrenginio vietą žemės sklype;

18.2. dokumentus, pagrindžiančius potencialaus šilumos gamintojo nuosavybės ar kitais įstatymų pagrindais nustatytą teisę į žemės sklypą, kuriame planuojama įrengti šilumos įrenginius, ar yra įrengti šilumos įrenginiai;

18.3. informaciją apie potencialaus šilumos gamintojo planuojamo įrengti ar įrengto šilumos įrenginio tipą ir vardinę šiluminę galią (MW);

18.4. informaciją apie į perdavimo tinklą šildymo sezono ir ne šildymo sezono metu ketinamos patiekti šilumos maksimalią ir minimalią momentinę galią (MW);

18.5. numatomą šilumos įrenginio galios padidinimo ir sumažinimo laiką (reakcijos laiką MW/h.);

18.6. numatomą šilumos įrenginio paleidimo iš šaltos būklės ir stabdymo laiką;

18.7. ketinamo naudoti kuro rūšis (šios informacijos neteikia potencialūs šilumos gamintojai, kurie ketina parduoti atliekinę šilumą);

18.8. preliminarias kitas technines šilumos įrenginių charakteristikas, galinčias turėti įtakos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

19. potencialus šilumos gamintojas prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas gali nurodyti vieną iš prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškų, kuriuos šilumos tiekėjas šilumos gamintojui yra pasiūlęs arba apie kuriuos jo prašymu papildomą informaciją yra pateikęs šio Sąvado 11‒13 punktuose nustatyta tvarka. Tokiu atveju potencialaus šilumos gamintojo prašyme šilumos tiekėjui išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir Sąvado 11 punkte nurodytame prašyme pateikti informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo galimybes pateikiami duomenys turi sutapti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

20.  Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo potencialaus šilumos gamintojo prašymo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų, kaip nurodyta Sąvado 18 punkte, gavimo dienos parengia ir pateikia potencialiam šilumos gamintojui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas:

20.1. jei pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygoms išduoti skaičiuojamas nuo papildomos informacijos gavimo dienos. Jeigu potencialus šilumos gamintojas kartu su prašymu pateikia ne visus reikalingus dokumentus ir (ar) duomenis, nurodytus Sąvado 18 punkte, šilumos tiekėjas turi teisę papildomai pareikalauti iš potencialaus šilumos gamintojo dokumentų ir (ar) duomenų, kurių pagrįstai reikia sprendimui priimti, ir nustatyti 15 darbo dienų terminą papildomiems dokumentams ir (ar) duomenims pateikti. Jeigu potencialus šilumos gamintojas per šilumos tiekėjo nustatytą terminą nepateikia papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, šilumos tiekėjas motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nutraukti prašymo nagrinėjimą;

20.2. prašymo nagrinėjimo nutraukimas neužkerta kelio potencialiam šilumos gamintoju teikti kitus prašymus dėl prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimo;

20.3. šilumos tiekėjas turi teisę atidėti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimą 15 darbo dienų nuo Sąvado 20 punkte nurodyto termino, prieš tai informavęs potencialų  šilumos gamintoją bei pateikęs tokio sprendimo motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

21.  Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose privalo būti nurodyta:

21.1. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas;

21.2. šilumokaičio įrengimo vieta;

21.3. minimalūs techniniai reikalavimai šilumokaičiui;

21.4. preliminari šilumos apskaitos vieta;

21.5. šilumos apskaitos prietaisų įrengimo vieta;

21.6. sklendžių įrengimo vieta;

21.7. prisijungimo techniniai reikalavimai (tinklo duomenys nurodytame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške: slėgis paduodamoje ir grįžtamoje linijose, slėgių skirtumai, minimalus ir maksimalus šilumnešio debitai, temperatūros grafikai ir kiti techniniai reikalavimai);

21.8. kiti dėl techninių ir ekonominių priežasčių šilumos tiekėjo vertinimu būtini reikalavimai, įskaitant reikalavimus komerciniams apskaitos prietaisams ir duomenų perdavimui.

22.  Potencialių šilumos gamintojų šilumos įrenginiai prisijungiami per šilumokaitį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

23.  Potencialus šilumos gamintojas turi teisę ginčyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytą šilumokaičio įrengimo vietą ir techninius šilumokaičio reikalavimus teisės aktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

24.  Šilumokaitis įrengiamas ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku, išskyrus atvejus, kai dėl techninių aplinkybių ir (ar) ekonomiškumo tikslinga šilumokaitį įrengti ties šilumos gamintojo šilumos įrenginiais ar kitoje vietoje, palyginti su atveju, jeigu šilumokaitis būtų įrengiamas ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku. Nustatant šilumokaičio įrengimo vietą ne ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku, atsižvelgiama į šias aplinkybes: šilumos gamintojo šilumos įrenginių atstumą nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško, šilumos gamintojo sistemos vamzdynų techninę būklę ir kitus kriterijus, turinčius įtakos saugiam ir nenutrūkstamam šilumos perdavimo sistemos darbui. Šilumos tiekėjas, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodydamas tarpinio šilumokaičio įrengimo vietą ne ties šilumos apskaitos vieta, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose privalo pateikti argumentus, kuriais remiantis buvo parinkta tarpinio šilumokaičio įrengimo vieta.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

25.  Šilumokaitis įrengiamas taip, kad šilumos tiekėjo atstovams būtų sudaryta galimybė apžiūrėti šilumokaičio būklę, o šilumos tiekėjo atstovams įtarus netinkamai eksploatuojamą šilumokaitį arba radus neatitikimų tarp planinės patikros akto ir faktinės šilumokaičio būklės – Tarybai būtų sudaryta galimybė patikrinti šilumokaičio būklę ir (ar) atlikti jo techninį patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

26.  Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pagaminama šiluma per tarpinį šilumokaitį perduodama į paduodamo šilumos tiekimo srauto vamzdynus.  Potencialaus atliekinės šilumos gamintojo pagaminama šiluma per tarpinį šilumokaitį perduodama į paduodamo ar grįžtamo  šilumos tiekimo srauto vamzdynus. Į grįžtamo šilumos srauto vamzdyną iš atliekinės šilumos gamintojo priimama šiluma tik tuo atveju, jei prie to paties grįžtamo šilumos srauto vamzdyno už atliekinę šilumą generuojančio asmens  prisijungimo taško šilumnešio tekėjimo kryptimi per paskutinius tris metus iki atliekinę šilumą generuojančio asmens prisijungimo yra atsiradęs komercinio šilumos paėmimo iš grįžtamos linijos padidėjimas, kuris realiuoju laiku yra didesnis arba lygus atliekinės šilumos patiekimo į grįžtamą liniją padidėjimui iš atliekinę šilumą generuojančio asmens prisijungimo taško.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

27.  Tuo atveju, jeigu paduodamo ir grįžtamo srauto termofikacinio vandens tiekimo vamzdynai yra vienas šalia kito, prisijungimas per tarpinį šilumokaitį turėtų būti vykdomas prisijungiant tiek į grįžtamo, tiek į paduodamo srauto vamzdynus.

28. Tais atvejais, kai būtina užtikrinti šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą, saugų ir ekonomišką šilumos įrenginių eksploatavimą, šilumos tiekėjas, įvertinęs potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo tinklo technines charakteristikas bei galimų avarijų šilumos perdavimo tinkle, kylančių dėl potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo, riziką, turi teisę rekomenduoti potencialiam šilumos gamintojui įsirengti į potencialaus šilumos gamintojo katilinę arba jėgainę paduodamo termofikacinio vandens aušintuvus. Tokia šilumos tiekėjo rekomendacija nėra privaloma.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

29.  Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodomas potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų taškas parenkamas vadovaujantis šiais principais:

29.1. potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų tame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške, kuris yra tinkamas pagal racionaliausią šilumos tiekimo technologinę schemą ir yra arčiausiai prisijungiamo šilumos įrenginio, jeigu technologiškai ir vartotojų atžvilgiu ekonomiškai nėra tinkamesnio prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško;

29.2. potencialus šilumos gamintojas prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas turi teisę šilumos tiekėjui nurodyti savo pageidaujamą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Tokiu atveju šilumos tiekėjas privalo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas potencialaus šilumos gamintojo nurodytame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške su sąlyga, kad potencialus šilumos gamintojas atlygins tiesiogines ir netiesiogines šilumos tiekėjo sąnaudas, susidarysiančias šilumos tiekėjui sudarant technines galimybes potencialiam šilumos gamintojui prisijungti pageidaujamame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške, bei padidėjusias šilumos tiekėjo sąnaudas potencialiam šilumos gamintojui tiekiant šilumą į pasirinktą tašką, palyginti su šilumos tiekėjo sąnaudomis, tuo atveju jeigu potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginiai būtų prijungiami šilumos tiekėjo išduotame racionaliame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške. Tiesioginių ir netiesioginių šilumos tiekėjo sąnaudų dydį ir (ar) sąnaudų apskaičiavimo metodiką šalys privalo nustatyti preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimas gamintojo pasirinktame taške privalo nesukelti grėsmės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vientisumui ir darbo režimų stabilumui visais metų periodais;

29.3. potencialus šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas gali susitarti dėl potencialaus  šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie neeksploatuojamo šilumos tiekimo tinklo, tais atvejais, kai potencialaus šilumos gamintojo patiriamos tęstinės sąnaudos lyginant, su prisijungimo prie veikiančių šilumos tiekimo tinklų tašku, tačiau tokiais atvejais būtinas šilumos tiekimo tinklų valdytojo sutikimas, o visos sąnaudos, susijusios su neeksploatuojamos šilumos tiekimo trasos atkarpos rekonstrukcija bei išlaikymu nėra laikomos papildomomis ir turi būti padengtos potencialaus  šilumos gamintojo;

29.4. jei potencialaus  šilumos gamintojo prašomas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas sukelia grėsmę centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vientisumui ir darbo stabilumui, apie tai šilumos tiekėjas privalo informuoti gamintoją bei kartu pateikti argumentus, pagrindžiančius pasirinkto taško atmetimo aplinkybes. Šilumos tiekėjui atmetus potencialaus šilumos gamintojo pasirinktą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos tiekėjas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodo kitą racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką bei prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško parinkimo aplinkybes;

29.5. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas parenkamas taip, kad šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginiai, esant pakankamam šilumos vartotojų poreikiui, t. y. didesniam nei potencialaus  šilumos gamintojo planuojama minimali leistina šilumos įrenginio apkrovimo galia ir šilumos tiekėjo valdomo, arčiausiai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško esančio šilumos įrenginio minimali leistina apkrovimo galia, galėtų būti eksploatuojami kartu su  šilumos gamintojo šilumos įrenginiais;

29.6. šilumos tiekėjas negali potencialiam  šilumos gamintojui nurodyti tokio šilumos įrenginių prijungimo taško, kuris diskriminuotų  šilumos gamintojus, sudarytų prastesnes sąlygas tiekti į tinklą  šilumos gamintojų pagamintą šilumą, palyginti su šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginių turimomis sąlygomis, taip pat potencialiam  šilumos gamintojui prisijungus prie šilumos perdavimo tinklų dėl jam išduotų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų nepagrįstai mažintų superkamus iš kitų, toje pačioje sistemoje veikiančių, šilumos gamintojų šilumos kiekius ar sudarytų sąlygas atsirasti papildomoms, palyginti su kitais galimais prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškais,  šilumos gamintojų išlaidoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

30. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose negali būti kitų reikalavimų, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų, tinkamos kokybės šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo sistemos darbą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

301. Šilumos tiekėjas gali atsisakyti prijungti atliekinę šilumą tiekiantį įrenginį prie šilumos perdavimo tinklų ir supirkti atliekinę šilumą, jeigu atliekinę šilumą tiekiančio įrenginio prijungimas yra ekonomiškai arba techniškai nepagrįstas.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

31. Minimalūs techniniai šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo reikalavimai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatomi šiems tinklo elementams: techniniai reikalavimai šilumokaičiui, uždaromajai armatūrai, armatūros valdymui, apskaitos prietaisams, reguliavimo mazgui, duomenų perdavimui ir vizualizacijai, šilumos vamzdynams iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

32. Potencialus šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumnešio parametrai ir kokybė neviršijant gamintojo atsakomybės ribų atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus, numatomus Sąvado 21.7 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

33. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos įsigalioja nuo jų išdavimo dienos.

34. Potencialaus šilumos gamintojo prašymo pagrindu šilumos tiekėjo pakeistos ir (ar) papildytos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos įsigalioja nuo jų pakeitimo ir (ar) papildymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

35. Šilumos tiekėjo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos galioja 24 mėnesius, išskyrus Sąvado 37 punkte numatytą atvejį. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimas šilumos tiekėjo įrašu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose pratęsiamas iki 36 mėnesių nuo jų įsigaliojimo, o didesnės nei 50 MW galios šilumos įrenginiams bei didesnėms nei 20 MW galios kogeneracinėms jėgainėms prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo terminas gali būti pratęsiamas iki 48 mėnesių nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimo, jeigu potencialus šilumos gamintojas per pirmuosius 24 prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo mėnesius parengia ar įgyja bei pateikia šilumos tiekėjui dokumentus, patvirtinančius, kad: 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

35.1. yra parengti prie šilumos perdavimo tinklo prijungiamų statinių (inžinerinių tinklų) projektai ir yra gauti tokių statinių (inžinerinių tinklų) statybas leidžiantys dokumentai, kai tokie dokumentai privalomi pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus;

35.2. yra pradėtas teritorijų planavimo procesas ir (arba) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas, kai tokie procesai privalomi pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 

 

V SKYRIUS

PRISIJUNGIMO PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

 

36. Potencialus šilumos gamintojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti šilumos tiekėjui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą (kredito įstaigos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kuriuo būtų garantuojamas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytų reikalavimų įgyvendinimas. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo vertė privalo būti 7,5 EUR (eurų), už 1 kW (kilovatą) galios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

37. Jeigu per Sąvado 36 punkte nustatytą laikotarpį potencialus  šilumos gamintojas nepateikia šilumos tiekėjui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos tampa nebegaliojančios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

38. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus potencialus šilumos gamintojas pateikia šilumos tiekėjui pasirašytinai, šalims užfiksuojant dokumentų pateikimo datą ir tikslų laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

39. Šilumos tiekėjas, gavęs iš potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą, įskaito potencialaus šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos, kaip nuo prisijungimo dienos sistemoje veikiančią šilumos generavimo galią. Šilumos tiekėjas, prijungdamas naujus šilumos vartotojus, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos renovaciją ar modernizaciją, šilumos įrenginių renovaciją ar modernizaciją, privalo įvertinti potencialaus šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos. Įskaitant šilumos generavimo galią keletui potencialių šilumos gamintojų, kurie yra pateikę šilumos tiekėjui prisijungimo įvykdymo užtikrinimą, pirmenybė teikiama tam potencialiam šilumos gamintojui, kuris prisijungimo įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus šilumos tiekėjui pateikė anksčiau.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

40. Šilumos tiekėjas turi teisę pasinaudoti potencialaus šilumos gamintojo pateiktu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, jeigu potencialus šilumos gamintojas per prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo laikotarpį neįvykdė prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų, t. y. iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo termino pabaigos neįvykdo reikalavimų, numatytų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose, ir su šilumos tiekėju nepasirašo Sąvado 45 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto arba jas įvykdo netinkamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

41. Tais atvejais, kai potencialus šilumos gamintojas neįvykdo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų arba jas įvykdo netinkamai, šilumos tiekėjas apie tai raštu privalo informuoti potencialų šilumos gamintoją ir Tarybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

42. Sąvado 40 punkte numatytais atvejais, kai šilumos tiekėjas turi teisę pasinaudoti potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, šilumos tiekėjo gautos lėšos privalo būti skirtos licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

43. Potencialus šilumos gamintojas turi teisę skųsti šilumos tiekėjo išvadą dėl netinkamai įvykdytų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų reikalavimų teisės aktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

44. Šilumos tiekėjas neturi teisės pasinaudoti potencialaus šilumos gamintojo pateiktu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, kai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos neįvykdomos ar įvykdomos netinkamai dėl aplinkybių, kurių potencialus šilumos gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatyto teisinio reglamentavimo pasikeitimų, kai nėra šilumos gamintojo kaltės.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

45. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimas potencialiam  šilumos gamintojui privalo būti grąžinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo momentas fiksuojamas šilumos tiekėjui ir potencialiam šilumos gamintojui pasirašant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

VI SKYRIUS

PRELIMINARIOS ŠILUMOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

IR SĄLYGOS

 

 

46. Potencialus šilumos gamintojas, gavęs šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją dėl preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

47. Šilumos tiekėjas per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo sudaryti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį gavimo dienos privalo parengti ir pateikti potencialiam šilumos gamintojui preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

48. Potencialus šilumos gamintojas, gavęs šilumos tiekėjo parengtą preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projektą, per 14 kalendorinių dienų pateikia šilumos tiekėjui pranešimą apie gautos sutarties akceptavimą, atsisakymą akceptuoti arba akceptavimą kitomis sąlygomis, kurias potencialus šilumos gamintojas pasiūlo savo atsakyme. Jeigu per šiame punkte nurodytą terminą potencialus šilumos gamintojas neakceptuoja preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projekto arba nepateikia siūlymų akceptuoti sutarties projektą kitomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisako sudaryti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

49. Šilumos tiekėjas, Sąvado 48 punkte nustatyta tvarka gavęs iš potencialaus šilumos gamintojo siūlymą akceptuoti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį kitomis sąlygomis, privalo per 14 kalendorinių dienų pranešti potencialiam šilumos gamintojui apie sutikimą su potencialaus šilumos gamintojo siūlomomis sąlygomis arba pateikti motyvuotą atsisakymą tas sąlygas priimti. Kai šilumos tiekėjas nesutinka su potencialaus šilumos gamintojo siūlomomis preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projekto sąlygomis arba per šiame punkte nustatytą terminą neatsako, potencialus šilumos gamintojas turi teisę pateikti skundą teisės aktuose nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

50. Preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatyta:

50.1. šalių duomenys ir rekvizitai;

50.2. potencialaus šilumos gamintojo įsipareigojimai atlikti darbus ir (ar) veiksmus, būtinus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytiems reikalavimams (Sąvado 21 punktas) įvykdyti;

50.3. šilumos įrenginių prisijungimo ir projektavimo darbai, kuriuos privalo atlikti kiekviena iš šalių;

50.4. šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų terminas;

50.5. šilumos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) atlikimo sąlygos ir tvarka;

50.6. šilumos tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės, su licencijuojama šilumos tiekimo veikla susijusios išlaidos, atsirandančios dėl potencialaus  šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo, kurias padengia šilumos gamintojas, ir (ar) tokių išlaidų nustatymo metodika;

50.7. šilumokaičio tipas ir charakteristikos;

50.8. šalių atsakomybė už preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nuostatų nevykdymą;

50.9. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos bei tvarka;

50.10. ginčų nagrinėjimo tvarka bei kitos reikšmingos aplinkybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

51. Į Sąvado 50.6 punkte nurodytas sąnaudas turi būti įtraukiamos ir šilumos tiekėjo patiriamos elektros energijos sąnaudos, kylančios dėl prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške įrengto ir eksploatuojamo tarpinio šilumokaičio. Elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške įrengto tarpinio šilumokaičio techninėmis charakteristikomis ir turi padengti visas šilumos tiekėjo patiriamas elektros energijos sąnaudas, kurios atsiranda dėl slėgio pokyčio tarpiniame šilumokaityje kompensavimo:

51.1. Sąvado 51 punkte numatytos sąnaudos yra apskaičiuojamos šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą patiekiamam kiekiui ir išreiškiamos Eur/MWhšil;

51.2. už Sąvado 51 punkte numatytas sąnaudas  šilumos gamintojas atsiskaito kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje pagal į šilumos tiekimo tinklą patiektą šilumos kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

52. Tais atvejais, kai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose, vadovaujantis Sąvado 19 punkte nustatyta tvarka, numatytas potencialaus šilumos gamintojo pasirinktas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas, preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatytos potencialaus šilumos gamintojo privalomos šilumos tiekėjui atlyginti netiesioginės, su licencijuojama šilumos tiekimo veikla susijusios, šilumos tiekėjo išlaidos ir (ar) šilumos tiekėjo parengta tokių išlaidų nustatymo metodika. 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

53. Šalys preliminaria šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi gali susitarti dėl naudojamų šilumos perdavimo tinklo vamzdynų ir (ar) nenaudojamų šilumos perdavimo tinklo vamzdynų rekonstrukcijos ir (ar) remonto sąlygų bei tvarkos.

54. Šalys preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bendru sutarimu turi teisę numatyti ir kitas sąlygas, neprieštaraujančias teisės aktų reikalavimams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sąlygų, kurios pablogintų jų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir šis Sąvadas.

55. Prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginiai, atliekami prisijungimo darbai ir šilumos perdavimo tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

56. Potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo momentas fiksuojamas, šilumos tiekėjui ir potencialiam šilumos gamintojui pasirašant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą Sąvado 45 punkte nustatyta tvarka. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktas gali būti pasirašomas tuo atveju, kai potencialus šilumos gamintojas yra pasirengęs atlikti šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), t. y. gavęs Sąvado 7.8 punkte numatytą Tarybos pažymą ir Sąvado 7.9 punkte numatytą ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

57. Bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) planą parengia ir šilumos tiekėjui derinti pateikia potencialus šilumos gamintojas. Bandomoji eksploatacija (paleidimo–derinimo darbai) gali būti pradėta ne vėliau, kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plano suderinimo. Bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plane šalys numato šilumos įrenginių paleidimo darbų sąrašą, atliekamų darbų preliminarų grafiką, atliekamų darbų ir gaminamos šilumos kokybės reikalavimus bei sąlygas, kurioms esant galima atlikti paleidimo–derinimo darbus. Bandomoji eksploatacija (paleidimo–derinimo darbai) laikoma baigta, šalims pasirašius bandomosios eksploatacijos užbaigimo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

58. Preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo pasibaigimo terminu laikomas bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo) darbų baigimo akto pasirašymas.

59. Pasirašius Sąvado 58 punkte numatytą bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) baigimo aktą, šilumos tiekėjas neturi teisės supirkti šilumos iš potencialaus šilumos gamintojo, kol bus sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų apraše numatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

60. Prieš pasirašant šilumos pirkimo–pardavimo sutartį šilumos gamintojas šilumos tiekėjui privalo pateikti šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimo tinkamais naudoti dokumentą (statybos užbaigimo aktą) bei visą informaciją apie jo šilumos įrenginių techninius parametrus, galinčius turėti įtakos teikiamo šilumnešio parametrams, ir aprūpinimo šiluma sistemos eksploatacijai šilumą gaminančių įrenginių trumpą charakteristiką, įskaitant, bet neapsiribojant:

60.1. šilumos įrenginių vardinę šiluminę galią (MW);

60.2. katilus, generatorius (garo ar vandens šildymo tipas, skaičius, našumas, slėgis, naudojamas kuras);

60.3. termofikacinius įrenginius (tipas, skaičius, našumas, slėgis);

60.4. tinklo siurblių charakteristiką (tipas, skaičius, našumas, slėgis);

60.5. šilumos tinklo papildymo galimybes deaeruotu vandeniu (siurblių tipai, skaičius, našumas, slėgis);

60.6. informaciją apie maksimalų ir minimalų galimą vidutinį valandinį šilumos tiekimą į perdavimo tinklą (MW);

60.7. informaciją apie į šilumos perdavimo tinklą šildymo sezono ir ne šildymo sezono metu planuojamą patiekti šilumos kiekį (MWh/mėn.);

60.8. informaciją apie galimą maksimalų momentinį šilumos patiekimą į perdavimo tinklą (MW);

60.9. principinę sujungimų tarp šilumos įrenginių ir termofikacinių vamzdynų schemą, nurodant šilumokaičio, atskiriančio šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo šilumnešius, vietą (išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalių susitarimu prisijungiama ne per šilumokaitį), jo prijungimo schemą, taip pat papildymo linijos bei papildymo skaitiklio įrengimo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

61.  Šilumos gamintojai, atlikę šilumos įrenginių modernizaciją, renovaciją ar naujų šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti šilumos tiekėjui atnaujintą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

62.  Šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumos įrenginių darbo režimo charakteristikos atitiktų šilumos tiekėjui pateiktą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją. Tuo atveju, jei šilumos gamintojas negali užtikrinti šilumos įrenginių darbo režimo charakteristikų, apie tai privalo nedelsiant pranešti šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

VII SKYRIUS

ŠILUMOS PERDAVIMO KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

 

63. Kai šilumos gamintojų šilumos įrenginiai prijungiami per tarpinį šilumokaitį, sukuriant atskiras sistemas, šilumnešio parametrus ir kokybės reikalavimus, nustatytus teisės aktuose, šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas užtikrina savo atskirose sistemose (neviršydamas atsakomybės už šilumos tinklų eksploatavimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

64. Tuo atveju, jei šilumos gamintojo šilumos įrenginiai prijungiami ne per šilumokaitį,  šilumos gamintojas yra atsakingas už visų nustatytų techninių parametrų išlaikymą, neviršydamas galimų paklaidų ribų, nustatytų šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

65. Šilumos gamintojo tiekiamo šilumnešio parametrų nuokrypiai nuo šilumos tiekėjo dispečerio nustatyto šilumos tiekimo tinklo režimo (tinklo vietoje, kur įrengti komerciniai šilumos apskaitos prietaisai) turi būti ne didesni kaip:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

65.1. vandens, įeinančio į šilumos tinklą, temperatūra ± 5 oC;

65.2. slėgis tiekiamajame vamzdyne ± 5 %.

66. Šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumos įrenginys išlaikytų tiekiamo šilumnešio parametrus, vadovaudamasis konkrečiam šilumos tiekimo tinklui patvirtintu temperatūros grafiku, kurį nustatė šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į šilumos perdavimo tinklo charakteristikas, klimato sąlygas ir kitus faktorius. Šilumos gamintojas privalo užtikrinti, jog Sąvado 65.1 papunktyje numatyti vandens, įeinančio į šilumos tiekimo tinklą, temperatūros nuokrypiai būtų panaikinti arba minimizuoti iškart po šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

67. Tuo atveju, kai šilumos gamintojo šilumos įrenginiai į šilumos tiekimo tinklą prijungiami tiesiogiai, šilumos tiekėjas negali reikalauti šilumos gamintojo išlaikyti į šilumos perdavimo tinklą tiesiogiai tiekiamo šilumnešio temperatūrą didesnę kaip 120 °C ir slėgį, viršijantį 2,5 MPa.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

68. Jeigu šilumos gamintojo šilumos įrenginys neišlaiko reikiamos temperatūros ir slėgio, kaip nustatyta Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas, laikoma, kad šilumos gamintojas atitinkamu laiku negali patiekti reikiamos kokybės šilumos o šilumos tiekėjas turi teisę Sąvado 92 punkte nustatyta tvarka apriboti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

VIII SKYRIUS

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS

IR REMONTO DARBŲ DERINIMAS

 

 

69. Šilumos perdavimo tinklų geografinė ir pajėgumų plėtra, susijusi su šilumos gamintojų šilumos įrenginių prisijungimu bei šilumos gamybos veikla, vykdoma tik užtikrinus bendrą (šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo) naudą šilumos vartotojams, numatytą Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje, savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose ir Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

70. Šilumos tiekėjas sudaro, atnaujina ir kiekvienam šilumos gamintojui pateikia suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką. Šilumos tiekėjas šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką sudaro atskirai šildymo ir nešildymo sezonams. Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas viešai šilumos tiekėjo internetinėje svetainėje turi būti paskelbiamas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki grafiko įsigaliojimo datos. Kartu su skelbiamu remonto ir priežiūros grafiku šilumos tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie šilumos perdavimo tinklo darbo rėžimo pokyčius, jei tokie pokyčiai yra planuojami. Skelbiamame remonto ir priežiūros grafike šilumos tiekėjas turi teisę skelbti tik tuos darbus, dėl kurių bus stabdomas arba ribojamas šilumos supirkimas iš  šilumos gamintojų katilinių.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

71. Išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys susitaria kitaip, šilumos gamintojas privalo šilumos tiekėjui pateikti savo valdomų šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį remonto ir priežiūros darbų atlikimo planą tuo atveju, jei numatyti šilumos gamybos renginių priežiūros darbai gali turėti įtakos į šilumos perdavimo sistemą galimam patiekti šilumos kiekiui. Šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį darbų atlikimo planą  šilumos gamintojas sudaro ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui ir šilumos tiekėjui pateikia kasmet per mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

72. Šilumos tiekėjas gali reikalauti  šilumos gamintojo pakeisti jo valdomų šilumos įrenginių priežiūros ir remonto darbų atlikimo laiką, jei, vadovaujantis šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikiais darbų atlikimo planais, nustatoma, jog dėl priežiūros ir remonto darbų, kurių vykdymo laikas sutampa, į šilumos perdavimo sistemą nebus patiektas reikiamas galios kiekis. Gavęs šilumos tiekėjo reikalavimą,  šilumos gamintojas privalo peržiūrėti ir šilumos tiekėjui per 5 kalendorines dienas pateikti pakoreguotą šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį darbų atlikimo planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

73. Šilumos tiekėjas, gavęs rašytinį motyvuotą  šilumos gamintojo prašymą pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką (kiek tai yra susiję su  šilumos gamintojo valdomais šilumos įrenginiais), šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, įvertina  šilumos gamintojo pateiktus motyvus ir per 5 kalendorines dienas pateikia pataisytą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką  šilumos gamintojams. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas atsisako pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, šilumos tiekėjas per 5 darbo dienas apie tai privalo informuoti šilumos gamintoją bei pateikti argumentus, kuriais remiantis grafikas nebuvo keičiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

74. Tais atvejais, kai dėl planinio šilumos tiekimo tinklų remonto pagal Sąvado 104.1 papunktyje nustatytą tvarką būtina apriboti arba visai nutraukti šilumos supirkimą iš  šilumos gamintojo, šilumos tiekėjas turi numatyti galimybę suderinti Sąvado 71 punkte numatytą  šilumos gamintojo šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikių darbų atlikimo planą su šilumos tiekimo tinklų remonto darbais taip, kad jie būtų atliekami tuo pačiu laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

75. Nurodymai pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką negali būti pateikiami likus mažiau kaip vienam mėnesiui iki šilumos gamybos veiklos pradžios, išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalių susitarimo ar motyvuoto šilumos tiekėjo sprendimo pagrindu keičiami tokių darbų atlikimo terminai, siekiant pašalinti neatitikimus, kurie gali turėti įtakos tinkamam šilumos tiekimo sistemos darbui.

76. Šilumos gamintojai Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6232 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, numatytais atvejais, taip pat Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo), numatytais avariniais atvejais nedelsiant privalo informuoti šilumos tiekėją apie avarinę situaciją ir pateikti šilumos įrenginių remonto darbų atlikimo datą ir trukmę. Šilumos tiekėjas, įvertinęs  šilumos gamintojo pateiktą informaciją, privalo atitinkamai suderinti šilumos tiekimo tinklų ir šilumos įrenginių remonto ar priežiūros grafiką ir apie atliktus pakeitimus informuoti visus sistemoje veikiančius  šilumos gamintojus bei šią informaciją paskelbti viešai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

IX SKYRIUS

DISPEČERINIS VALDYMAS

 

 

77. Šilumos tiekėjas prognozuoja šilumos perdavimo sistemos galios balansą.

78. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į planuojamus supirkti šilumos kiekius iš šilumos gamintojų, nustatytus pagal Supirkimo tvarkos nuostatas bei vadovaudamasis Sąvado 81 punktu, taip pat įvertinęs Sąvado 70 punkte numatytą suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki kalendorinio mėnesio pradžios viešai paskelbia preliminarų šilumos gamybos grafiką, kuriame būtų aiškiai parodomas prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos vartotojų poreikis (MW), iš kiekvieno  šilumos gamintojo superkamos šilumos prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW) bei nuosavų šilumos gamybos šaltinių prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

79. Dispečerinį valdymą atlieka šilumos tiekėjas, nustatydamas savo paties ir šilumos gamintojų valdomų šilumos įrenginių generuojamas galias, taip pat šilumos perdavimo operatyvinį režimą siekiant užtikrinti vartotojų poreikį, visais atvejais atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

80. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 9 valandoms iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir šilumos gamintojams pateikia dispečerinio šilumos gamybos valdymo planą (toliau – dispečerinis valdymo planas) ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Šilumos tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti ilgesniam (iki 72 valandų, o tuo atveju jei 72 valandų laikotarpis baigiasi ne darbo dienos metu – iki sekančios darbo dienos pabaigos) laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-155, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07882

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

81. Sudarydamas dispečerinio valdymo planą šilumos tiekėjas privalo atsižvelgti į šias aplinkybes:

81.1. planuojamus supirkti šilumos kiekius iš Atliekinės šilumos gamintojų, šilumos aukciono būdu nustatytus planuojamus supirkti šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) planuojamus gaminti nuosavais šilumos gamybos įrenginiais;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-155, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07882

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

81.2. šilumos perdavimo tinklo technologinius apribojimus, taip pat tinklo apribojimus, atsirandančius dėl šilumos tinklų remonto ir priežiūros darbų;

81.3. šilumos įrenginių techninius ypatumus, aptartus Sąvado 60 punkte;

81.4. neplanuotą šilumos įrenginio sustabdymą;

81.5. šilumos įrenginio galimumą pateikti reikiamos temperatūros šilumnešį;

81.6. kitus šilumos perdavimo sistemos apribojimus ir ypatumus, į kuriuos būtina atsižvelgti dėl sistemos galios balanso ar tinkamos veiklos.

82. Jeigu šilumos tiekėjas dėl Sąvado 81 punkte nurodytų aplinkybių teikia prioritetą kitam  šilumos gamintojui nei privalo vadovaudamasis Supirkimo tvarkos nuostatomis, aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, turi būti pateikiamos visiems šilumos gamintojams, veikiantiems toje pačioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kartu su dispečerinio valdymo planu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

83. Tuo atveju, kai visų šilumos gamintojų, veikiančių konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje, šilumos įrenginių specifikacijos šilumos tiekėjui neleidžia sudaryti dispečerinio valdymo plano, kuris patenkintų šilumos vartotojų poreikį, šilumos tiekėjas privalo imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams. Apie tai šilumos tiekėjas privalo nurodyti dispečerinio valdymo plane, numatytame Sąvado 80 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

84. Šilumos gamintojai šilumą į perdavimo tinklą tiekia laikydamiesi šilumos tiekėjo nustatytų techninių sąlygų ir vykdo perdavimo tinklo dispečerio nurodymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

841. Esant techninėms galimybėms, šilumos tiekėjai sudaro galimybes šilumos tiekimo sistemoje veikiantiems  šilumos gamintojams realiu laiku stebėti sistemoje vykstančios šilumos gamybos duomenis, šilumos aukciono informacinėje sistemoje patalpindami nuorodas, pagal kurias būtų prieinama informacija (pageidautina žemėlapio formatu) apie prie tinklo prijungtus šilumos gamybos šaltinius (įskaitant ir šilumos tiekėjų piko/rezervo pajėgumų įrenginius) ir jų realiu laiku šilumos tiekimo galias, MW, tiekiamo šilumnešio temperatūras, slėgius. Šilumos tiekėjas po ataskaitinės paros parengia ir pateikia šilumos tiekimo ataskaitą, kurioje matytųsi per ataskaitinę parą visų prie tinklo prijungtų šilumos gamybos įrenginių faktiškai patiektas kiekis. Šilumos tiekėjai neturintys techninių galimybių informaciją teikti realiuoju laiku,  informaciją pateikia kitą dieną arba sudaro galimybę šilumos tiekimo sistemoje veikiantiems  šilumos gamintojams savo lėšomis prisidėti prie stebėjimo sistemos ir prieigos prie jos kūrimo nepažeidžiant šilumos tiekėjo  informacinių sistemų saugumo.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

X SKYRIUS

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO BALANSAVIMAS

 

 

85. Šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio parametrų nukrypimus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, taip pat privalo palaikyti tinkamą šilumos perdavimo tinklų darbo režimą ir šilumnešio parametrus šilumos perdavimo tinkle. Šilumos tiekėjas atsako už šilumos perdavimo tinklo balansavimą ir turi teisę spręsti dėl bendro optimalaus tinklo siurblių bei uždaromosios ir (ar) reguliavimo armatūros valdymo.

86. Šilumos tiekimo tinklų balansavimu laikoma šilumos tiekimo sistemoje veikiančių šilumos įrenginių darbo režimo keitimas tuo atveju, kai vienas iš sistemoje veikiančių šilumos įrenginių tiekia šilumą, neatitinkančią šilumos kokybės reikalavimų arba dėl šilumos įrenginio gedimų nutraukiama šilumos gamyba.

87. Šilumos tiekėjas šilumos perdavimo tinklus balansuoja vadovaudamasis Sąvado X skyriuje nustatyta tvarka, atsižvelgdamas į Sąvado 81 punkte nurodytus kriterijus ir Supirkimo tvarkoje nustatytus šilumos supirkimo prioritetus.

88. Šilumos tiekėjas turi teisę nustatyti, jog visų sistemoje veikiančių šilumos gamintojų bei prie šilumos perdavimo tinklo ketinančių prisijungti potencialių šilumos gamintojų sumontuoti komercinės apskaitos prietaisai užtikrintų galimybę nuolat nuotoliniu būdu (realiu laiku) teikti duomenis šilumos tiekėjui, būtinus užtikrinti, kad į šilumos perdavimo tinklą tiekiama šiluma atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus, o jos galia – suderintą galią, įskaitant šilumos tiekimo parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą ir kt.). Tokiais atvejais Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatytą, kokią informaciją šilumos tiekėjo dispečerio tarnybai  šilumos gamintojas nuotoliniu būdu ir realiu laiku teikia, įtraukiant šią:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

88.1. ties šilumos apskaitos vieta į šilumos perdavimo tinklą tiekiamo vandens srauto (m3/h), slėgio P1, P2 (bar), temperatūros T1, T2 (°C), šilumos srauto (MW), vandens srauto integratoriaus (m3) ir šilumos srauto integratoriaus (MWh) duomenis;

88.2. vandens nutekėjimo prisijungimo tinkluose kontrolės sistemos signalą, jei atskiriamojo šilumokaičio įrengimo vieta nesutampa su šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytos atsakomybės už šilumos tinklų eksploatavimą ribomis.

89. Tais atvejais, kai šilumos–pirkimo pardavimo sutartyje nenumatyta šilumos gamintojo pareiga šilumos tiekėjui informaciją teikti realiu laiku, sutarties šalys sutartyje privalo numatyti Sąvado 88.1–88.2 punktuose nurodytos informacijos teikimo šilumos tiekėjo dispečeriui tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

90. Šilumos tiekėjas šilumos perdavimo tinklus balansuoja:

90.1. naudodamas nuotoliniu būdu šilumos tiekėjo valdomus, automatizuotu rėžimu veikiančius,  šilumos gamintojo šilumos įrenginius;

90.2. pateikdamas pakoreguotus dispečerinės veiklos planus  šilumos gamintojams, kurių valdomų šilumos įrenginių šilumos tiekėjas negali nuotoliniu būdu valdyti dėl techninių priežasčių. Siekiant patikimo ir kokybiško šilumos tiekimo vartotojams pakoreguoti dispečerinio valdymo planai  šilumos gamintojams gali būti teikiami visomis priemonėmis, kuriomis sudaromos geresnės sąlygos operatyviniam šilumos įrenginių valdymui;

90.3. naudodamas savo valdomus šilumos įrenginius.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

91. Visais atvejais vienam iš šilumos įrenginių, veikiančių konkrečioje sistemoje, visiškai ar dalinai sumažinus šilumos gamybą, to įrenginio šilumos gamybos galia turi būti kompensuojama kitais, sistemoje veikiančiais šilumos įrenginiais. Tais atvejais, kai to padaryti neįmanoma – naudojami rezervinės galios užtikrinimo paslaugą teikiantys šilumos įrenginiai.

92. Tuo atveju, kai konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje veikiantis šilumos gamintojas ties nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio ir (arba) neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas nuo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, įvardintų Sąvado 66 punkte, šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į Sąvado IX skyriuje nustatytą dispečerinio valdymo tvarką, privalo pakoreguoti ateinančių 24 valandų dispečerinio valdymo planą, numatytą Sąvado 80 punkte, bei sumažinti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

93.  Šilumos gamintojas, kuris ties nustatytos galios riba nepatiekė šilumos kiekio ar neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų ir dėl kurio šilumos tiekėjas koregavo dispečerinio valdymo grafiką, per 24 valandas privalo likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų. Nesant galimybių likviduoti minėtų priežasčių per minėtą laikotarpį, šilumos gamintojas kuo skubiau privalo informuoti šilumos tiekėją apie priežastis bei laikotarpį, per kurį tokios priežastis bus pašalintos.

93.1. tuo atveju, jei šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo grafike nustatytos galios riba patiekia didesnį šilumos kiekį nei buvo nustatyta, toks šilumos gamintojas privalo atlyginti faktiškai patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

kur:

CHP, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Eur;

QHP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl  šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp  šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį  šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti;

pHP, j, y –  šilumos gamintojo j, pagal Supirkimo tvarkos nuostatas nustatyta šilumos pardavimo šilumos tiekėjui kaina mėnesį y, euro ct/kWh;

2 – balansavimo šilumos pirkimo koeficientas;“

93.2. tuo atveju, jei  šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo grafike nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio, o šilumos tiekėjas atitinkamai turėjo koreguoti galiojantį ar ankščiau parengtą ir įsigaliosiantį dispečerinio valdymo grafiką, toks  šilumos gamintojas privalo padengti faktiškai patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

kur:

C`HP, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Eur. Tuo atveju, jei C`HP, y < 0, balansavimo sąnaudos nėra mokamos;

Q`HP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl  šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp  šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį  šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti;

pHP, y – šilumos tiekėjo faktinės balansavimo šilumos užtikrinimo sąnaudos mėnesį y, euro ct/kWh. Faktinės balansavimo sąnaudos lygios šilumos gamintojų, veikiančių toje pačioje šilumos tiekimo sistemoje, kurių įrenginiai buvo panaudoti kompensuojant  šilumos gamintojo j, dėl kurio susidarė balansavimo sąnaudos, nepagamintą šilumos kiekį, faktinių šilumos gamybos sąnaudų (šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių panaudojimo balansavimui atveju yra vertinamos tų įrenginių kintamosios sąnaudos) svertiniam vidurkiui mėnesį y, apskaičiuotoms vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika ir (ar) nustatytomis pagal Supirkimo tvarkos nuostatas. Visais atvejais šilumos tiekėjo dispečeris pateikdamas Sąvado 94 punkte numatytą pakoreguotą dispečerinio valdymo planą privalo vadovautis mažiausių sąnaudų principu bei atitinkamai patikslintame dispečerinio valdymo plane nurodyti, kuriais šilumos įrenginiais buvo atliekamas šilumos gamintojo j balansavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

94. Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 93 punkte nurodytą informaciją iš šilumos gamintojo, jog  šilumos gamintojas per 24 valandas nespės likviduoti priežasčių, dėl kurių nebuvo pagamintas šilumos kiekis arba nebuvo išlaikyti šilumos kokybės reikalavimai, bei terminą, per kurį šilumos gamintojas įsipareigoja tokias priežastis pašalinti, šilumos tiekėjas atitinkamam laikotarpiui pakoreguoja Sąvado 80 punkte nurodytą dispečerinio valdymo planą, nustatydamas mažesnį šilumos supirkimą arba išvis nutraukdamas šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

95. Sąvado 91 punkte numatytais atvejais, kai šilumos gamintojas turi galimybę likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų greičiau nei per 24 valandas,  šilumos gamintojas turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją su prašymu atnaujinti šilumos supirkimą bei atšaukti dispečerinio valdymo plano pakeitimus. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į  šilumos gamintojo nurodytas priežastis, dėl kurių gamintojas nepatiekė šilumos kiekio ties nustatyta galios riba arba neišlaikė šilumos kokybės parametrų, priima sprendimą atšaukti dispečerinio valdymo plano pakeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

XI SKYRIUS

 ŠILUMOS GAMINTOJŲ TIEKIAMOS ŠILUMOS APSKAITA

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

96. Komerciniai šilumos apskaitos prietaisai turi būti sumontuoti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys susitaria kitaip. Šilumos apskaitai naudojami dviejų matuoklių (tiekiamo ir grįžtamo vandens srautų) apskaitos prietaisai, jei šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys nesusitaria kitaip.

97. Tais atvejais, kai dėl konkrečių priežasčių šilumos gamintojas negali įrengti šilumos apskaitos prietaisų ties šilumos pirkimo–pardavimo riba, šilumos apskaitos prietaisai turi būti įrengiami arčiausiame prie šilumos pirkimo–pardavimo taško esančiame taške. Tokiu atveju, kai šilumos apskaitos prietaisai įrengiami ne ties šilumos prikimo–pardavimo taške, šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys privalo įvertinti šilumos tiekimo nuostolių, apskaičiuojamų vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 262 patvirtintos Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos nuostatomis, įtaką šilumos apskaitai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

98. Už komercinių šilumos apskaitos prietaisų įrengimą bei į šilumos perdavimo tinklą patiektos šilumos apskaitą atsako  šilumos gamintojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

99.  Šilumos gamintojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros (įrengimo) privalo iškviesti šilumos tiekėjo atstovą apskaitos prietaisų apžiūrai. Po apžiūros komerciniai šilumos apskaitos prietaisai plombuojami šilumos tiekėjo plombomis ir šilumos pirkimo–pardavimo šalys surašo apskaitos prietaisų plombavimo aktą. Prie akto turi būti pridedamos apskaitos prietaisų patikros dokumentų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

100. Komercinių šilumos apskaitos prietaisų techninės charakteristikos turi atitikti naudojamus optimaliausius technologinius standartus, Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose keliamus reikalavimus.

101. Šilumos tiekėjui pareikalavus,  šilumos gamintojas privalo atlikti papildomą neeilinę komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinę patikrą. Šilumos tiekėjas privalo atlyginti Gamintojo patirtas papildomos neeilinės komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros išlaidas, jeigu metrologinės patikros rezultatai patvirtina, kad prietaisas atitiko metrologinius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

102.  Šilumos gamintojas privalo suteikti šilumos tiekėjui nuolatinę ir neribotą prieigą prie komercinių šilumos apskaitos prietaisų, išskyrus komercinius šilumos apskaitos prietaisus, kurie integruoti į šilumos įrenginius. Šilumos tiekėjas bet kuriuo metu be jokių apribojimų gali pareikalauti atlikti komercinių šilumos apskaitos prietaisų tikslumo bei profilaktinius patikrinimus, jei  šilumos gamintojo atlikti matavimai, šilumos tiekėjo manymu, yra neteisingi. Tokie profilaktiniai patikrinimai atliekami šilumos tiekėjo sąnaudomis, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad tiekėjo įtarimai dėl atliktų matavimų neteisingumo yra pagrįsti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

103. Sugedus komerciniams šilumos apskaitos prietaisams, už patiektą šilumos kiekį atsiskaitoma šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta tvarka. Šilumos supirkimas iš šilumos gamintojo negali būti vykdomas ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jeigu šiluma apskaitoma sugedusiais komercinės apskaitos prietaisais.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

XII SKYRIUS

ŠILUMOS PIRKIMO‒PARDAVIMO RIBOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 

104. Šilumos supirkimas iš šilumos gamintojo gali būti laikinai apribojamas ar nutraukiamas nesant gamintojo kaltės šiais atvejais:

104.1. planiniams šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams atlikti. Tokiais atvejais šilumos tiekėjas gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos supirkimą iš  šilumos gamintojo tik pagal Sąvado 70 punkte įvardytą planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką;

104.2. esant avarinei situacijai, kai būtina apriboti arba nutraukti šilumos supirkimą šilumos tinklų ruože, per kurį  šilumos gamintojas tiekia šilumą. Šiuo atveju šilumos tiekėjas, nedelsdamas pranešęs  šilumos gamintojui, gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos supirkimą iš  šilumos gamintojo ne ilgesniam kaip avarinės situacijos likvidavimo laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

105. Šilumos supirkimas iš šilumos gamintojų gali būti apribojamas ar nutraukiamas ir tais atvejais, kai:

105.1. Taryba nustato, kad šilumos gamintojo valdomas (eksploatuojamas) šilumos įrenginys yra techniškai netvarkingas ir kelia grėsmę šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui. Šiuo atveju šilumos tiekėjas atnaujina šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo, gavęs gamintojo patvirtinimą apie tai, kad šilumos įrenginys yra sutvarkytas, pašalintos visos galimos grėsmės šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui, bei atitinkamą Tarybos išvadą (pažymą);

105.2. dėl neteisėtų  šilumos gamintojo veiksmų nepagrįstai padidėja šilumos tiekimo sąnaudos. Tokiais veiksmais gali būti laikomas sistemingas dispečerio nurodymų nevykdymas ar šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, nesilaikymas, tačiau bet kokiu atveju baigtinis tokių veiksmų sąrašas turi būti įtvirtintas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Prieš apribodamas ar nutraukdamas šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo šiame punkte nustatytais atvejais, šilumos tiekėjas visų pirma privalo kreiptis į šilumos gamintoją su prašymu pateikti informaciją dėl dispečerio nurodymų nevykdymo. Šilumos gamintojas privalo nedelsiant pateikti prašomą informaciją, o atsisakius suteikti prašomą informaciją arba jos nepateikus per 12 valandų, šilumos tiekėjas turi teisę nedelsiant apriboti šilumos supirkimą. Gamintojui pateikus prašomą informaciją, šilumos tiekėjas kaip įmanoma greičiau turi gamintojui pateikti veiksmų ir priemonių planą, pagal kurį bus užtikrinamas patikimas ir saugus šilumos tiekimas defekto likvidavimo laikotarpiu. Šilumos tiekėjas, įvertinęs šilumos gamintojo šilumos  nurodytas priežastis, turi teisę kreiptis į Tarybą dėl šilumos gamintojo šilumos įrenginių neplaninio patikrinimo;

105.3. tais atvejais, kai šilumos gamintojas nevykdo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, o tokie veiksmai gali sukelti avarinę situaciją šilumos tiekimo sistemoje, šilumos tiekėjas turi teisę nedelsiant nutraukti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo. Visais atvejais apie nutraukiamą šilumos supirkimą šilumos tiekėjas nedelsiant raštu (faksu arba el. paštu) privalo informuoti  šilumos gamintoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

106.  Šilumos gamintojas turi teisę apriboti ar nutraukti šilumos pardavimą nesant šilumos tiekėjo kaltės šiais atvejais:

106.1. avarijų šilumos gamintojo šilumos gamybos sistemoje atveju. Šiuo atveju  šilumos gamintojas, nedelsdamas pranešęs šilumos tiekėjui, gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos pardavimą ne ilgesniam kaip avarijos padarinių likvidavimo laikotarpiui;

106.2. planiniams šilumos gamybos sistemos ir (ar) šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams neviršijant šilumos gamintojo atsakomybės ribų atlikti. Tokiais atvejais šilumos gamintojas gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos pardavimą tik pagal Sąvado 70 punkte įvardytą planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką.

106.3. Sąvado 106.1 punkte numatytais atvejais, kai šilumos gamintojas dėl avarijos šilumos gamybos sistemoje apriboja arba nutraukia šilumos tiekimą šilumos tiekėjui, nuo to momento, kai šilumos tiekėjas gamintojui pateikia Sąvado 105.2 punkte numatytą veiksmų ir priemonių planą, pagal kurį bus užtikrinamas patikimas ir saugus šilumos tiekimas avarijos likvidavimo laikotarpiu, bei Sąvado 106.2 punkte numatytais atvejais šilumos gamintojui nėra skaičiuojamos balansavimo sąnaudos.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

107. Šilumos gamintojas, pageidaujantis atjungti šilumos įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklo, privalo informuoti apie tai šilumos tiekėją iki atjungimo momento likus vienam šildymo sezonui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

108. Šilumos gamintojas, ketinantis parduoti arba perleisti šilumos įrenginius kitam ūkio subjektui, besiverčiančiam šilumos gamybos veikla toje pačioje sistemoje, apie tai šilumos tiekėjui privalo pranešti likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki šilumos įrenginių perleidimo momento. Tuo atveju, jei  šilumos gamintojas šilumos įrenginius ketina parduoti arba perleisti kitam ūkio subjektui, dar nevykdančiam, tačiau ketinančiam vykdyti šilumos gamybos veiklą, šilumos gamintojas apie tai privalo informuoti šilumos tiekėją likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki šilumos įrenginių perleidimo momento. 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

XIII SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

109. Iki šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento  šilumos gamintojas privalo:

109.1. šilumos tiekėjui preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklo išlaidas (taikoma tik nepriklausomiems šilumos gamintojams); Šilumos tiekėjui preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti ekonomiškai pagrįstas atliekinės šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo sąnaudas viršijančias išlaidas  (taikoma tik atliekinės šilumos gamintojams). Pagrįstos atliekinę šilumą generuojančio asmens šilumos įrenginių prijungimo sąnaudas viršijančios išlaidos, apskaičiuojamos vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašu;

109.2. Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų apraše bei preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti ir sėkmingai užbaigti bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus);

109.3. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

110. Po šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento  šilumos gamintojas privalo:

110.1. užtikrinti, kad jo tiekiama šilumos energija atitiktų šilumos pirkimo‒pardavimo sutarties ir teisės aktų nustatytus kokybės ir tiekimo patikimumo reikalavimus;

110.2. užtikrinti šilumos įrenginių paruošimą šilumos gamybos veiklai bei nenutrūkstamam šilumos tiekimui ties šilumos apskaitos vieta šilumos tiekėjui ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną, išskyrus teisės aktuose numatytus šilumos gamybos ar tiekimo sustabdymo ir (ar) apribojimo atvejus;

110.3. pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinti reikiamą šilumos įrenginių techninę būklę. Tik nepriklausomas šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas privalo užtikrinti teisės aktų nustatytas energijos išteklių (kuro) rezervines atsargas;

110.4. užtikrinti šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodytus tiekiamos šilumos parametrus ir galią. Šilumos gamintojas vykdo šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodymus šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka;

110.5. Sąvade ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka derinti su šilumos tiekėju šilumos tiekimo pradžią bei išjungimo laiką, taip pat šilumos įrenginių remonto terminus;

110.6. operatyviai vykdyti šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodymus dėl tiekiamos šilumos režimo koregavimo;

110.7. leisti šilumos tiekėjo atstovams apžiūrėti komercinius šilumos apskaitos prietaisus;

110.8. užtikrinti, kad būtų laiku atliekama komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra ir patikrinta jų atitiktis teisės aktų keliamiems reikalavimams;

110.9. šilumos tiekėjui pareikalavus, atlikti papildomą neeilinę komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinę patikrą;

110.10. nedelsiant informuoti šilumos tiekėjo dispečerinę tarnybą, kai neišlaikomi nustatyti šilumnešio parametrai dėl šilumą generuojančių, tiekiančių įrenginių sutrikimų, gedimų ar kitų priežasčių, ir nurodyti šilumnešio parametrų neišlaikymo priežastis;

110.11. padengti šilumos perdavimo tinkle šilumos tiekėjo patirtas šilumos balansavimo faktines išlaidas, atsiradusias dėl šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą ties šilumos apskaitos vieta nepatiekto arba patiektos šilumos energijos, kuri neatitinka šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ar teisės aktuose nustatytų šilumos kokybės reikalavimų;

110.12. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

111. Šilumos tiekėjas privalo:

111.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti jo veiklos teritorijoje esančius  šilumos gamintojo šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklo;

111.2. vykdyti dispečerinį šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų valdymą;

111.3. supirkti šilumą iš  šilumos gamintojų remdamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, prioritetais ir sąlygomis;

111.4. vadovautis patvirtintu temperatūros grafiku, nurodyti šilumos gamintojui reikiamą šilumnešio tiekimo temperatūrą;

111.5. šio Sąvado ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti šiame Sąvade ir kituose teisės aktuose nurodytą informaciją  šilumos gamintojams, Tarybai ir kitiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims;

111.6. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

112. Asmenys, nesilaikantys ar nevykdantys šio Sąvado reikalavimų, atsako šio Sąvado ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

113. Ginčus tarp potencialių  šilumos gamintojų, šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų Energetikos įstatyme nustatyta išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja Taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

114. Taryba iš šilumos tiekėjų bei potencialių šilumos gamintojų ir šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-182, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02359

Dėl Valstyvinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ klaidos ištaisymo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-155, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07882

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-1407, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18894

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo