Suvestinė redakcija nuo 2022-11-11

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08294

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL dalinIO pastoviųjų išlaidų kompensaVIMO ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams TVARKOS APRAŠO ir subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams TVARKOS aprašO patvirtinimo

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 389

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 338 „Dėl lėšų skyrimo“ 1.3 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašą;

1.2. Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašą.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrą patvirtinti:

2.1. Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams paraiškos formą;

2.2. Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams paraiškos formą.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                           Gabrielius Landsbergis

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                              Aušrinė Armonaitė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 389

 

 

DaliniO pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųJŲ apgyvendinimo paslaugų teikėjams TVARKOS aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sąlygas, kurias atitinkantys klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų, nustatytų Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punkte (toliau – klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos), teikėjai gali kreiptis dėl dalinės pastoviųjų išlaidų kompensacijos ar vienkartinės išmokos visuotinės dotacijos būdu (toliau – Kompensacija) už patirtas komunalinių paslaugų išlaidas pagal priemonę „Dalinis pastoviųjų išlaidų kompensavimas ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams“ (toliau – Priemonė), Kompensacijos skyrimo, administravimo ir panaudojimo tvarką, reikalavimus Kompensacijai gauti ir institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Priemonę, funkcijas.

2.  Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais;

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, su visais pakeitimais;

2.3. 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais, (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;

2.4. 2022 m. balandžio 4 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022)2235 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA.102324 (2022/N) – Lietuva COVID-19: parama apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir kelionių organizatoriams“.

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 651/2014, Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Turizmo įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.  Priemonės tikslas – užtikrinti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų likvidumą ir veiklos tęstinumą dėl COVID-19 pandemijos sumažėjus klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų vartotojų skaičiui ir išaugus išlaidoms dėl didėjančių gamtinių dujų, elektros energijos, šilumos tiekimo paslaugų (toliau kartu – Komunalinės paslaugos) kainų.

5.  Paraišką gauti Kompensaciją (toliau – Paraiška) teikiantis klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas (toliau – Pareiškėjas) dėl Kompensacijos gali kreiptis pagal vieną iš šių sąlygų:

5.1. kai Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kompensuojama iki 50 procentų patirtų išlaidų už Paraiškoje nurodytame klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimo objekte, esančiame statinyje (toliau – Objektas), suteiktas Komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. Pareiškėjui, atitinkančiam Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatytas sąlygas. Pridėtinės vertės mokestis ir delspinigiai už laiku neapmokėtas Komunalines paslaugas Priemonės lėšomis nekompensuojami.

5.2. kai Pareiškėjas yra juridinis arba fizinis asmuo, skiriama iki 100 Eur (vieno šimto eurų) vienkartinė išmoka už kiekvieną Paraiškoje nurodytame Objekte esantį kambarį (numerį) Pareiškėjui, atitinkančiam Aprašo 12 ir 14 punktuose nustatytas sąlygas.

6.  Didžiausias galimas Kompensacijos dydis už vieną Objektą yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų). Už vieną Objektą Kompensacija skiriama tik vieną kartą.

7.  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) dalyvauja įgyvendinant Priemonę ir atlieka Aprašo III ir IV skyriuose nustatytas funkcijas.

8. Priemonei iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skiriama suma – 3 572 000 Eur (trys milijonai penki šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai eurų). Iš jų Kompensacijoms numatoma ne mažiau kaip 3 372 000 Eur (trys milijonai trys šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai eurų), iki 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) – „Invegos“ patirtoms Priemonės administravimo išlaidoms kompensuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22745

 

9.  Skiriama Kompensacija yra valstybės pagalba, teikiama laikantis valstybės pagalbos schemos ir Komunikato nuostatų.

10.  Bendra vienam Pareiškėjui ir su juo susijusioms įmonėms teikiama valstybės pagalbos pagal Komunikatą suma negali viršyti 2 300 000 Eur (dviejų milijonų trijų šimtų tūkstančių eurų), kaip nustatyta Komunikato 22a punkte.

11. Kvietimas teikti Paraiškas pagal Priemonę (toliau – Kvietimas) 2022 m. gegužės 2 d. paskelbiamas „Invegos“ interneto svetainėje www.invega.lt. Paraiškas pagal Kvietimą teikti galima nuo Kvietimo paskelbimo dienos iki 2022 m. gegužės 16 d. imtinai. Vieno Pareiškėjo pagal Kvietimą teikiamų Paraiškų skaičius neribojamas. Pareiškėjas vienoje Paraiškoje gali prašyti Kompensacijos tik už vieną Objektą.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

12.  Dėl Kompensacijos pagal Aprašo 5.1 arba 5.2 papunktį skyrimo gali kreiptis Pareiškėjas, atitinkantis šiuos bendruosius reikalavimus:

12.1. Pareiškėjo, jei jis juridinis asmuo, vykdoma pagrindinė veikla, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, turi būti priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – Klasifikatorius) grupei 55.1 „Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla“;

12.2. Paraiškos pateikimo metu jam nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra restruktūrizuojamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą (arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymą), kai paraišką teikia juridinis asmuo, arba jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą, kai paraišką teikia fizinis asmuo;

12.3. Pareiškėjas Lietuvos Respublikoje nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.4. Pareiškėjas ar įmonių grupė, kuriai priklauso Pareiškėjas, 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, arba 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomi patiriančiais sunkumų, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau Paraiškos pateikimo metu nėra tokiais laikomi;

12.5. Pareiškėjas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

12.6. Paraiškos pateikimo metu teikia klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas Paraiškoje nurodytame Objekte;

12.7. iki sprendimo dėl Kompensacijos skyrimo priėmimo Pareiškėjui, jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – naudos gavėjas), nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, ir jie nėra įtraukti į viešai skelbiamus sankcijų sąrašus, nurodytus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt, ir (arba) į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

13.  Dėl Kompensacijos pagal Aprašo 5.1 papunktį skyrimo gali kreiptis Pareiškėjas, atitinkantis šiuos specialiuosius reikalavimus:

13.1. yra juridinis asmuo – Juridinių asmenų registre registruotas ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d.;

13.2. Paraiškos pateikimo metu ir laikotarpiu iki 2019 m. gruodžio 31 d. turėjo išduotą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas Paraiškoje nurodytame Objekte;

13.3. Pareiškėjo pajamos 2021 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo ne mažiau kaip 40 procentų. Jei Pareiškėjas Juridinių asmenų registre registruotas vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d., lyginamas 2019 m. veiklos laikotarpio mėnesio pajamų vidurkis su 2021 m. mėnesio pajamų vidurkiu. Atitiktis reikalavimui vertinama pagal Pareiškėjo 2019 m. ir 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis.

14.  Dėl Kompensacijos pagal Aprašo 5.2 papunktį skyrimo gali kreiptis Pareiškėjas, atitinkantis vieną iš šių specialiųjų reikalavimų:

14.1. yra juridinis asmuo, kuris:

14.1.1. Juridinių asmenų registre registruotas ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.;

14.1.2. 2021 m. patyrė ne mažesnį kaip 1 Eur (vieno euro) nuostolį, remiantis Pareiškėjo pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis;

14.1.3. Paraiškos pateikimo metu turėjo galiojantį Turizmo įstatymo nustatyta tvarka išduotą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas Paraiškoje nurodytame Objekte, pirmą kartą Pareiškėjui išduotą laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

14.2. yra fizinis asmuo, kuris:

14.2.1. individualią veiklą pagal pažymą, kuri priskiriama Klasifikatoriaus grupei 55.1 „Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla“, įregistravo ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.;

14.2.2. Paraiškos pateikimo metu turėjo galiojantį Turizmo įstatymo nustatyta tvarka išduotą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas Paraiškoje nurodytame Objekte, išduotą ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS, KOMPENSACIJŲ
IŠMOKĖJIMAS IR PANAUDOJIMAS

 

15.  Pareiškėjas, siekdamas gauti Kompensaciją, per „Invegos“ elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://islaidukompensavimas.invega.lt, pasinaudojęs Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu, bet kuriuo metu po Kvietimo paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki Kvietimo galiojimo, nurodyto Aprašo 11 punkte, pabaigos, turi užpildyti ir pateikti Paraišką pagal Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams paraiškos formą ir kitus Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus. Paraiška pildoma lietuvių kalba.

16.       Jeigu Pareiškėjas neturi techninių galimybių per Elektroninių valdžios vartų portalą patvirtinti savo tapatybę, pateikti Paraišką ir atlikti kitus su Kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus, jis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali įgalioti kitą asmenį. Pareiškėjo įgaliotas asmuo elektroniniu paštu igaliojimai@invega.lt turi pateikti „Invegai“ įgaliojimo, kuriuo suteikiama teisė prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą ir Pareiškėjo vardu pateikti Paraišką dėl Kompensacijos ir atlikti kitus su Kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus, kopiją (pasirašyta elektroniniu parašu arba skaitmeninę (skenuota arba fotografuotą)). „Invega“, gavusi įgaliojimo kopiją, per 2 darbo dienas nuo įgaliojimo kopijos gavimo dienos suteikia technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti šiame Aprašo punkte nustatytus veiksmus Pareiškėjo vardu.

17.       Kartu su Paraiška Pareiškėjas turi pateikti:

17.1. užpildytą Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą F1, patvirtintą ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu. Šios deklaracijos forma pateikta Ministerijos interneto svetainėje adresu https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai;

17.2. Aprašo 13.3 papunktyje nurodytus pajamų kritimą pagrindžiančius dokumentus, kai kreipiamasi Kompensacijos pagal Aprašo 5.1 papunktį, arba Aprašo 14.1.2 papunktyje nustatytą patirtą nuostolį įrodančius dokumentas, o kai kreipiamasi pagal Aprašo 5.2 papunktį, pateikiamas atitinkamo laikotarpio Pareiškėjo finansinių ataskaitų rinkinys. Reikalavimas taikomas tik juridiniams asmenims;

17.3. sąskaitas faktūras už Komunalinių paslaugų suteikimą, kuriose nurodytas suteiktų paslaugų skaičius ir kurios išrašytos Pareiškėjui laikotarpiu nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. šių paslaugų teikėjų ir (arba) statinio, kuriame yra įsikūręs Objektas, savininko ir (arba) nuomotojo Objekto adresu, kai kreipiamasi Kompensacijos pagal Aprašo 5.1 papunktį;

17.4. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Ministerijos parengtą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“ paskelbtą rekomenduojamą formą, jei Pareiškėjas nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas;

17.5. įmonių grupės, jeigu Pareiškėjas priklauso įmonių grupei, ir Pareiškėjo 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame turi būti detaliai nurodyta nuosavo kapitalo sudėtis, išskyrus atvejus, kai Pareiškėjas yra įsteigtas nuo 2020 m. sausio 1 dienos. Reikalavimas taikomas tik juridiniams asmenims;

17.6. dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Aprašo 12.4 papunktyje nustatytam reikalavimui;

17.7. Pareiškėjo informaciją apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13 dalį, nurodant naudos gavėjo (-ų) tapatybę (-es) ir išrašą iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose (pavyzdžiui išrašą apie pareiškėją iš Juridinių asmenų registro, steigimo dokumentų išrašą iš Juridinių asmenų registro, išrašą iš Vertybinių popierių biržos ar kitus dokumentų išrašus iš Lietuvos Respublikos registrų, iš kurių būtų suprantama pareiškėjo nuosavybės ir kontrolės struktūra ir veiklos pobūdis).

18.  „Invega“, gavusi Paraišką, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Kvietimo pabaigos įvertina:

18.1. ar Pareiškėjas atitinka Aprašo 12 punkte nustatytus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius reikalavimus, nustatytus Aprašo 13 punkte, jei kreipiamasi Kompensacijos pagal Aprašo 5.1 papunktį, arba Aprašo 14 punkte, jei kreipiamasi Kompensacijos pagal Aprašo 5.2 papunktį;

18.2. ar pateikti visi Aprašo 17 punkte nurodyti dokumentai ir informacija;

18.3. ar Paraiškoje nurodytas prašomos Kompensacijos dydis vienam Objektui neviršija Aprašo 6 punkte nurodytos sumos. Jeigu dydis viršijamas, Objektui nustatoma didžiausia galima Kompensacijos suma, nustatyta Aprašo 6 punkte;

18.4. ar, skyrus Kompensaciją, nebus viršijama bendra Pareiškėjui ir su juo susijusioms įmonėms teikiama valstybės pagalbos pagal Komunikatą suma, nustatyta Aprašo 10 punkte. Jei suma bus viršijama, Pareiškėjui nustatoma didžiausia galima Kompensacijos suma, neviršijanti bendros Pareiškėjui ir su juo susijusiems asmenims teikiamos valstybės pagalbos pagal Komunikatą sumos, nustatytos Aprašo 10 punkte.

19.       „Invega“, vertindama Paraišką ir nustačiusi, kad pateikti ne visi Aprašo 17 punkte nustatyti dokumentai ir (ar) ne visi dokumentai tinkamai užpildyti ir (ar) nepakanka informacijos Paraiškos vertinimui atlikti, turi paprašyti Pareiškėjo pateikti trūkstamus ar papildomus dokumentus ir (ar) informaciją, patikslinti Paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus per „Invegos“ nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo „Invegos“ prašymo pateikimo Pareiškėjui dienos, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją „Invega“ gali patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose.

20.       Paraiškų vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, kai gautas didelis paraiškų skaičius arba „Invega“ dėl papildomos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as), ar sutrikus informacinių sistemų veiklai, „Invegos“ vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl termino pratęsimo priėmimo dienos elektroniniu paštu, nurodytu Paraiškoje, informuojami visi Pareiškėjai.

21.       Per Aprašo 18 punkte nustatytą terminą arba per Aprašo 20 punkte nustatytą pratęstą terminą baigusi visų pateiktų Paraiškų vertinimą, „Invega“ Pareiškėjui skiriamos Kompensacijos dydį nustato susumuodama visų Paraiškų, dėl kurių gali būti priimamas sprendimas skirti Kompensaciją, galimus skirti Kompensacijos dydžius. Jei gautas rezultatas viršija Aprašo 8 punkte nurodytą Kompensacijoms skirtą sumą, Pareiškėjams skiriamos Kompensacijos dydis sumažinamas vienodu procentu, kad bendra Pareiškėjams skiriama Kompensacijų suma neviršytų Aprašo 8 punkte nurodytos Kompensacijoms skirtos sumos. Skiriamos Kompensacijos dydis pagal matematines apvalinimo taisykles yra suapvalinamas 1 Eur (vieno euro) tikslumu.

22.       Atlikusi Aprašo 21 punkte nustatytą skaičiavimą, „Invega“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia ir Ministerijai pateikia motyvuotą rekomendaciją, kurioje nurodo Paraiškos numerį, Pareiškėjo pavadinimą ar vardą ir pavardę, Objekto pavadinimą, juridinio asmens kodą ar fizinio asmens kodą, Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numerį, elektroninio pašto adresą, nurodytą Paraiškoje, siūlymą skirti Kompensaciją, jeigu Pareiškėjas atitinka Aprašo 12 punkte nustatytus bendruosius reikalavimus ir 13 arba 14 punkte nustatytus specialiuosius reikalavimus, Aprašo 15, 16, 19 punktuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia visus Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus, taip pat nurodo siūlomos skirti Kompensacijos dydį arba siūlo neskirti Kompensacijos, jeigu Pareiškėjas neatitinka Aprašo 12 punkte nustatytų bendrųjų reikalavimų ir 13 arba 14 punkte nustatytų specialiųjų reikalavimų ir (arba) pateikia ne visus Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus ir „Invegos“ prašomi pateikti trūkstami ar papildomi dokumentai ir (ar) informacija nepateikiami ar Paraiškoje pateikta informacija ir (ar) dokumentai nepatikslinami per Aprašo 19 punkte nustatytą terminą.

23. Sprendimą dėl Kompensacijos skyrimo arba neskyrimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 22 punkte nurodytos rekomendacijos gavimo dienos priima ekonomikos ir inovacijų ministras. Sprendimas dėl Kompensacijos skyrimo arba neskyrimo įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu (kai Pareiškėjai juridiniai asmenys – įsakymu tvirtinamas sąrašas Pareiškėjų, kuriems skiriama arba neskiriama Kompensacija), kuriame nurodoma:

23.1. Pareiškėjas, kuriam skiriama Kompensacija, arba atsisakoma skirti Kompensaciją;

23.2. Objekto pavadinimas;

23.3 Pareiškėjui skiriamos Kompensacijos suma (jei Kompensacija skiriama);

23.4. teisinis ir faktinis pagrindas skirti Kompensaciją arba jos neskirti;

23.5. apskundimo tvarka ir terminai.

24.       Ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimo priėmimo dienos elektroniniu paštu pateikia Pareiškėjui ir „Invegai“ priimtą ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimą dėl Kompensacijos skyrimo arba neskyrimo (dėl Pareiškėjams juridiniams asmenims priimtų sprendimų teikiama nuoroda į priimtą ir Teisės aktų registre paskelbtą ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimą dėl Kompensacijos skyrimo arba neskyrimo).

25.       Ministerija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimo dėl Kompensacijos skyrimo arba neskyrimo įsigaliojimo dienos Pareiškėjams, kuriems skiriama Kompensacija, perveda ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime nurodytą Kompensacijos sumą į Paraiškoje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

26.       „Invega“ informaciją apie Pareiškėjui skirtą Kompensaciją pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

27.       Jeigu Aprašo 17.3 papunktyje nurodytos sąskaitos faktūros už Komunalines paslaugas nėra apmokėtos, Pareiškėjas, gavęs Kompensaciją, sumoka Komunalinių paslaugų teikėjams pagal minėtas sąskaitas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Kompensacijos gavimo. Pareiškėjas privalo saugoti apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

28.       „Invega“ atlieka atrankines Pareiškėjų, kuriems skirtos Kompensacijos, patikras pagal „Invegos“ vadovo patvirtintą tvarką, siekdama įvertinti Paraiškoje pateiktos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) teisingumą ir Komunalinių paslaugų išlaidų apmokėjimo faktą, ir pasirinktinai iki kalendorinių metų pabaigos patikrina ne mažiau kaip dešimt procentų Pareiškėjų, dėl kurių buvo priimtas ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimas dėl Kompensacijos skyrimo. Pareiškėjas įsipareigoja atrankinių patikrų ir (ar) audito metu pateikti informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), pagrindžiančius Aprašo reikalavimų įgyvendinimą ir (ar) patirtų Komunalinių paslaugų išlaidų tinkamumą pagal Aprašą per „Invegos“ nurodytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų.

29.       „Invega“, nustačiusi, kad Pareiškėjas Paraiškoje pateikė klaidingą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), kuria remiantis buvo priimtas ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimas skirti Kompensaciją, arba gavo didesnę nei, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, priklausanti Kompensacija, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų informuoja apie tai Ministeriją.

30.       Gavus Aprašo 29 punkte nurodytą informaciją, ekonomikos ir inovacijų ministras per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Kompensacijos arba jos dalies grąžinimo ir su Kompensacijos ar jos dalies grąžinimu susijusių palūkanų sumokėjimo. Apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Ministerija informuoja Pareiškėją Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

31. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl Kompensacijos arba jos dalies grąžinimo ir su Kompensacijos ar jos dalies grąžinimu susijusių palūkanų sumokėjimo Pareiškėjui nustatomas 30 kalendorinių dienų terminas Kompensacijai ar jos daliai grąžinti. Pareiškėjui praleidus Kompensacijos arba jos dalies grąžinimo ir su Kompensacijos ar jos dalies grąžinimu susijusių palūkanų grąžinimo terminą, Ministerija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sprendime nustatyto termino pabaigos inicijuoja Kompensacijos arba jos dalies ir su Kompensacija ar jos dalimi susijusių palūkanų ir mokėtinų delspinigių išieškojimą.

32.       Ministerija susigrąžintas lėšas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų susigrąžinimo dienos perveda į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą.

33.       Esant Aprašo 30 punkte nurodytoms aplinkybėms, Pareiškėjas privalo grąžinti visą nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gautą Kompensaciją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34.       Už Paraiškoje ir kartu su Paraiška pateiktų dokumentų ir informacijos (duomenų) teisingumą atsako Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs Paraišką.

35.       Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, suteikta valstybės pagalba teikiant Kompensaciją gali būti sumuojama su nereikšminga (de minimis) pagalba arba pagal bendrosios išimties reglamentus toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, kaip tai nustatyta Komunikato 20 punkte, leidžiamomis derinti paramos priemonėmis, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar suma.

36.       Vadovaudamasi Komunikato 103 punktu, Ministerija informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą, viršijančią 100 000 Eur (vieną šimtą tūkstančių eurų) vienam Pareiškėjui, paskelbia Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos.

37.       Visi su Kompensacijos skyrimu susiję dokumentai tvarkomi, apskaitomi ir saugomi 10 metų nuo datos, kai paskutinį kartą pagal šią schemą buvo suteikta individuali pagalba, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

38.       Pareiškėjų pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – įvertinti Pareiškėjo tinkamumą gauti Kompensaciją, ją apskaičiuoti ir išmokėti, vykdyti Pareiškėjui suteiktų Kompensacijų apskaitą, registruoti informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą, atlikti „Invegos“ suteiktų Kompensacijų auditą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojų, į kuriuos kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo – Ministerijos arba „Invegos“, – ir Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo datos, kai paskutinį kartą pagal šią schemą buvo suteikta individuali pagalba.

39.       „Invega“ audito tikslais ir gavusi Reglamento (ES) Nr. 2016/679 reikalavimus atitinkantį oficialų Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos institucijų (Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos, Ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir (ar) kitų kompetentingų institucijų) paklausimą teikia asmens duomenis šioms kompetentingoms institucijoms. Taip pat asmens duomenys teikiami atsakant į gautus oficialius Reglamento (ES) Nr. 2016/679 reikalavimus atitinkančius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir kitų teisėsaugos ir verslo priežiūrą vykdančių kompetentingų institucijų paklausimus.

40.       Pareiškėjas, kuriam skirta Kompensacija, visus dokumentus, reikalingus auditui ar patikroms atlikti, teikia neatlygintinai.

 

____________________________

part_ac508e6be34d4150b433c5f849d01125_end


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 389

 

 

SUBSIDIJų ATVYKSTAMOJO TURIZMO KELIONIŲ ORGANIZATORIAMS TVARKOS aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sąlygas, kurias atitinkantys juridiniai asmenys, turintys atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimą, gali kreiptis dėl negrąžinamosios subsidijos visuotinės dotacijos būdu (toliau – Subsidija) už turistams iš užsienio valstybių Lietuvos Respublikoje suteiktas organizuotos turistinės kelionės paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje (toliau – Kelionės paslaugos), pagal priemonę „Subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams“ (toliau – Priemonė), Subsidijos skyrimo ir administravimo tvarką, taip pat įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių institucijų funkcijas.

2.    Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais;

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais;

2.3. 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais (toliau – Komunikatas) 3.1 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;

2.4. 2022 m. balandžio 4 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022)2235 patvirtintą Valstybės pagalbos schemą „SA.102324 (2022/N) – Lietuva COVID-19: parama apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir kelionių organizatoriams“.

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir vartojamos Reglamente (ES) Nr. 651/2014, Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Turizmo įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.    Priemonės tikslas – užtikrinti atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių, dėl COVID-19 pandemijos 2021 m. patyrusių ne mažesnį kaip 30 proc. pajamų kritimą, palyginti su 2019 m., likvidumą ir veiklos tęstinumą.

5.    Paraišką Subsidijai gauti (toliau – Paraiška) teikiantis galiojantį atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimą turintis juridinis asmuo (toliau – Pareiškėjas) gali kreiptis dėl Subsidijos už laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. turistams iš užsienio valstybių suteiktas Kelionės paslaugas.

6.    Mažiausia galima Pareiškėjui skiriama suma už visas per Aprašo 5 punkte nustatytą laikotarpį vienam turistui suteiktas Kelionės paslaugas – 3 Eur (trys eurai). Didžiausia galima vienam Pareiškėjui skirtos Subsidijos suma – 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

7.    Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) dalyvauja įgyvendinant Priemonę ir atlieka Aprašo III ir IV skyriuose nustatytas funkcijas.

8. Priemonei iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skiriama suma –
428 000 Eur (keturi šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai eurų). Iš jų Subsidijoms numatoma skirti ne mažiau kaip 328 000 Eur (tris šimtus dvidešimt aštuonis tūkstančius eurų), iki 95 000 Eur (devyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) – „Invegos“ patirtoms Priemonės administravimo išlaidoms kompensuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22745

 

9.    Skiriama Subsidija yra valstybės pagalba, teikiama laikantis valstybės pagalbos schemos ir Komunikato nuostatų.

10.  Bendra vienam Pareiškėjui ir su juo susijusioms įmonėms, teikiama valstybės pagalbos pagal Komunikatą suma negali viršyti 2 300 000 Eur (dviejų milijonų trijų šimtų tūkstančių eurų), kaip nustatyta Komunikato 22a punkte.

11.       Kvietimas teikti Paraiškas pagal Priemonę (toliau – Kvietimas) paskelbiamas 2022 m. balandžio 25 d. „Invegos“ interneto svetainėje www.invega.lt. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. gegužės 9 d. imtinai. Paraiška pagal Kvietimą vieno Pareiškėjo gali būti teikiama ir Subsidija skiriama tik vieną kartą.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

12.         Pagal Aprašą dėl Subsidijos gali kreiptis Pareiškėjas, atitinkantis šiuos reikalavimus:

12.1.      Pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė, Juridinių asmenų registre registruotas ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d.

12.2.      Paraiškos pateikimo metu ir Aprašo 12.4 papunktyje nurodytu laikotarpiu Pareiškėjas turėjo Turizmo įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojantį atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimą.

12.3.    Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, turi būti priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) grupei 79.1 „Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla“.

12.4.      Paraiškos pateikimo metu Pareiškėjas yra pateikęs Lietuvos statistikos departamentui F-09 statistinį formuliarą, tvirtinamą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu (toliau – F-09 statistinis formuliaras), už 2019–2021 m. ketvirčius, už kuriuos prašoma skirti Subsidiją, F-09 statistiniame formuliare nurodytu laiku.

12.5.      Pareiškėjo pajamos 2021 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. Jei Pareiškėjas registruotas Juridinių asmenų registre vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d., lyginamas 2019 m. veiklos laikotarpio mėnesio pajamų vidurkis su 2021 m. mėnesio pajamų vidurkiu. Atitiktis reikalavimui vertinama pagal Pareiškėjo 2019 m. ir 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis.

12.6.    Pareiškėjas Lietuvos Respublikoje nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

12.7.      Paraiškos pateikimo metu Pareiškėjui nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra restruktūrizuojamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymą.

12.8.    Pareiškėjas ar įmonių grupė, kuriai priklauso Pareiškėjas, 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, arba 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomi patiriančiais sunkumų, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau Paraiškos pateikimo metu nėra tokiais laikomi.

12.9.    Iki sprendimo dėl Subsidijos skyrimo priėmimo Pareiškėjui, jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – naudos gavėjas), nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, ir jie nėra įtraukti į viešai skelbiamus sankcijų sąrašus, nurodytus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt, ir (arba) į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

12.10.  Pareiškėjas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje.

13.       Pareiškėjas, siekdamas gauti Subsidiją, Aprašo 11 punkte nustatytu laikotarpiu „Invegai“ elektroninio pašto adresu kosubsidijos@invega.lt pateikia užpildytą Paraišką, kurios formą tvirtina ekonomikos ir inovacijų ministras, ir šiuos duomenis ir dokumentus:

13.1.    Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (forma F1), patvirtintą ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu. Šios deklaracijos forma pateikta Ministerijos interneto svetainėje adresu https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai;

13.2.    F-09 statistinį formuliarą už 2019 m., 2020 m. ir 2021 m. I–IV ketvirtį arba tą laikotarpį, kuriuo Pareiškėjas teikė Kelionės paslaugas, ir kuris F-09 statistiniame formuliare nurodytu laiku buvo pateiktas Lietuvos statistikos departamentui;

13.3.    įmonių grupės, jeigu Pareiškėjas priklauso įmonių grupei, ir Pareiškėjo 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame turi būti detaliai nurodyta nuosavo kapitalo sudėtis;

13.4.    Pareiškėjo 2021 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą;

13.5.    Pareiškėjo informaciją apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13 dalį, nurodant naudos gavėjo (-ų) tapatybę (-es) ir išrašą iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose (pavyzdžiui išrašą apie pareiškėją iš Juridinių asmenų registro, steigimo dokumentų išrašą iš Juridinių asmenų registro, išrašą iš Vertybinių popierių biržos ar kitus dokumentų išrašus iš Lietuvos Respublikos registrų, iš kurių būtų suprantama pareiškėjo nuosavybės ir kontrolės struktūra ir veiklos pobūdis).

14.       Paraiška ir kiti Aprašo 13 punkte nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Jeigu dokumentus pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo, kartu su Paraiška turi būti pateiktas įgaliojimas.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, SUBSIDIJOS SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

15.  „Invega“, gavusi Aprašo 13 punkte nurodytus duomenis ir dokumentus, įvertina:

15.1.    ar Pareiškėjas atitinka Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus;

15.2.    ar pateikti visi Aprašo 13 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys;

15.3. ar, skyrus Subsidiją, nebus viršijama bendra Pareiškėjui ir su juo susijusioms įmonėms teikiama valstybės pagalbos pagal Komunikatą suma, nustatyta Aprašo 10 punkte. Jei suma bus viršijama, Pareiškėjui nustatoma didžiausia galima Subsidijos suma, neviršijanti bendros Pareiškėjui ir su juo susijusiems asmenims teikiamos valstybės pagalbos pagal Komunikatą sumos, nustatytos Aprašo 10 punkte.

16.  „Invega“, vertindama Paraišką ir nustačiusi, kad pateikti ne visi Aprašo 13 punkte nustatyti dokumentai ir (ar) nepakanka informacijos Paraiškos vertinimui atlikti, turi paprašyti Pareiškėjo pateikti trūkstamus ar papildomus dokumentus ir (ar) informaciją, patikslinti Paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus per „Invegos“ nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo „Invegos“ prašymo pateikimo Pareiškėjui dienos, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją „Invega“ gali patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose.

17.       „Invega“ pagal Kvietimą gautas Paraiškas įvertina per 20 darbo dienų nuo Aprašo 11 punkte nustatyto Kvietimo pabaigos. Paraiškų vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, kai gautas didelis Paraiškų skaičius arba „Invega“ dėl papildomos informacijos ir (ar) dokumentų turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as), „Invegos“ vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl vertinimo termino pratęsimo priėmimo dienos elektroniniu paštu, nurodytu Paraiškoje, informuojami visi Pareiškėjai.

18.       Per Aprašo 17 punkte nustatytą terminą baigusi Pareiškėjo pateiktos Paraiškos vertinimą, „Invega“ Pareiškėjui skiriamos Subsidijos dydį nustato susumuodama visų Pareiškėjų, dėl kurių gali būti priimamas sprendimas skirti Subsidiją, galimus skirti Subsidijos dydžius. Jei gautas rezultatas viršija Aprašo 8 punkte nurodytą Subsidijoms skirtą sumą, Pareiškėjams skiriamos Subsidijos dydis sumažinamas vienodu procentu, kad bendra Pareiškėjams skiriama Subsidijų suma neviršytų Aprašo 8 punkte nurodytos Subsidijoms skirtos sumos. Skiriamos Subsidijos dydis pagal matematines apvalinimo taisykles yra suapvalinamas 1 Eur (vieno euro) tikslumu.

19.       Atlikusi Aprašo 18 punkte nustatytą skaičiavimą, „Invega“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia ir Ministerijai pateikia motyvuotą rekomendaciją, kurioje nurodo Paraiškos numerį, Pareiškėjo pavadinimą, juridinio asmens kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, elektroninio pašto adresą, nurodytą Paraiškoje, pasiūlymą skirti Subsidiją, jeigu Pareiškėjas atitinka Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus, ir per Aprašo 16 punkte nustatytą terminą pateikia Aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus, taip pat nurodo siūlomos skirti Subsidijos dydį arba siūlo neskirti Subsidijos, jeigu Pareiškėjas neatitinka Aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų ir (arba) pateikiami ne visi Aprašo 13 punkte nustatyti dokumentai ir (ar) nepakanka informacijos Paraiškos vertinimui atlikti ir „Invegos“ prašomi pateikti trūkstami ar papildomi dokumentai ir (ar) informacija nepateikiami ar Paraiškoje pateikta informacija ir (ar) dokumentai nepatikslinami per Aprašo 16 punkte nustatytą terminą.

20.       Sprendimą dėl Subsidijos skyrimo arba neskyrimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nurodytos rekomendacijos gavimo dienos priima ekonomikos ir inovacijų ministras. Sprendimas dėl Subsidijos skyrimo arba neskyrimo įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, kuriame nurodoma:

20.1.    teisinis ir faktinis pagrindas skirti Subsidiją arba jos neskirti;

20.2.    pareiškėjų, kuriems skiriama Subsidija, sąrašas, kuriame nurodomas Pareiškėjo pavadinimas ir Pareiškėjui skiriamos Subsidijos suma;

20.3.    pareiškėjų, kuriems neskiriama Subsidija, sąrašas, kuriame nurodomas Pareiškėjo pavadinimas ir atsisakymo skirti Subsidiją motyvai;

20.4. sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

21.       Ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo dėl Subsidijos skyrimo arba neskyrimo priėmimo dienos elektroniniu paštu pateikia Pareiškėjui ir „Invegai“ nuorodą į priimtą ir Teisės aktų registre paskelbtą ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimą dėl Subsidijos skyrimo arba neskyrimo, informuoja apie neskyrimo motyvus ir nurodo sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

22.       Ministerija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo dėl Subsidijos skyrimo ar neskyrimo įsigaliojimo dienos pareiškėjams perveda sprendime dėl Subsidijos skyrimo ar neskyrimo nurodytą Subsidijos sumą į Paraiškoje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

23.       „Invega“ informaciją apie Pareiškėjui skirtą Subsidiją pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

24.       „Invega“, nustačiusi, kad Pareiškėjas Paraiškoje pateikė klaidingą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), kuria remiantis buvo priimtas sprendimas išmokėti jam Subsidiją, arba gavo didesnę nei, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, priklausanti Subsidija, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų informuoja apie tai Ministeriją.

25.       Gavus Aprašo 24 punkte nurodytą informaciją, ekonomikos ir inovacijų ministras per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Subsidijos arba jos dalies grąžinimo ir su Subsidija ar jos dalies grąžinimu susijusių palūkanų sumokėjimo. Apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Ministerija informuoja Pareiškėją Paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

26. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl Subsidijos arba jos dalies grąžinimo ir su Subsidija ar jos dalies grąžinimu susijusių palūkanų sumokėjimo Pareiškėjui nustatomas 30 kalendorinių dienų terminas Subsidijai ar jos daliai ir su Subsidija ar jos dalimi susijusioms palūkanoms grąžinti. Pareiškėjui praleidus Subsidijos ar jos dalies ir su Subsidija ar jos dalimi susijusių palūkanų grąžinimo terminą, Ministerija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sprendime nustatyto termino pabaigos inicijuoja Subsidijos ar jos dalies ir su Subsidija ar jos dalimi susijusių palūkanų ir mokėtinų delspinigių išieškojimą.

27.       Ministerija iš Pareiškėjų susigrąžintas lėšas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų susigrąžinimo dienos perveda į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą.

28.       Esant Aprašo 24 punkte nurodytoms aplinkybėms, Pareiškėjas privalo grąžinti visą nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gautą Subsidiją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.       Už Paraiškoje ir kartu su Paraiška pateiktų dokumentų ir informacijos (duomenų) teisingumą atsako Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs Paraišką.

30.       Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, suteikta valstybės pagalba teikiant Subsidiją gali būti sumuojama su nereikšminga (de minimis) pagalba arba pagal bendrosios išimties reglamentus toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, kaip tai nustatyta Komunikato 20 punkte, leidžiamomis derinti paramos priemonėmis, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar suma.

31.       Vadovaudamasi Komunikato 103 punktu, Ministerija informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą, viršijančią 100 000 Eur (vieną šimtą tūkstančių eurų) vienam Pareiškėjui, turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos.

32.       Visi su Subsidija susiję dokumentai tvarkomi, apskaitomi ir saugomi 10 metų nuo datos, kai paskutinį kartą pagal Aprašą buvo suteikta Subsidija, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

33.       Pareiškėjų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys tvarkomi siekiant identifikuoti asmenis, turinčius teisę veikti ir (ar) pateikti dokumentus Pareiškėjo vardu, vertinant Pareiškėjo tinkamumą gauti Subsidiją, ją apskaičiuojant ir išmokant, vykdant Pareiškėjui suteiktų Subsidijų apskaitą, registruojant informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojų, į kuriuos kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo – Ministerijos arba „Invegos“, – ir Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo datos, kai paskutinį kartą pagal Aprašą buvo suteikta Subsidija.

34.       „Invega“ audito tikslais ir gavusi Reglamento (ES) Nr. 2016/679 reikalavimus atitinkantį oficialų Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos institucijų (Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos, Ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir (ar) kitų kompetentingų institucijų) paklausimą teikia asmens duomenis šioms kompetentingoms institucijoms. Taip pat asmens duomenys teikiami atsakant į gautus oficialius Reglamento (ES) Nr. 2016/679 reikalavimus atitinkančius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir kitų teisėsaugos ir verslo priežiūrą vykdančių kompetentingų institucijų paklausimus.

35.       Pareiškėjas, kuriam skirta Subsidija, visus dokumentus, reikalingus patikroms ir (ar) auditui atlikti, teikia neatlygintinai.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1104, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22745

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo ir Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_b444bb7a11ec4914b5e6f409e694127e_end