Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07136

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. birželio 2 d. Nr. D1-492

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsniu, 2 straipsnio 27 dalimi, 341 straipsnio 14, 16, 17, 18 ir 25 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.4 papunkčiu ir įgyvendindamas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) reikalavimus:“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse:

2.1. pakeičiu 2 punktą ir išdėstau jį taip:

2. Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurių veikla susijusi su elektros ir elektroninės įrangos gamyba, importu (įvežimu iš kitų valstybių), eksportu (išvežimu į kitas valstybes), platinimu ir (ar) šios įrangos atliekų tvarkymu. Taisyklės netaikomos:

2.1. asmenims, kurie įsigyja kito asmens pagamintą, importuotą ir (ar) iš kitų valstybių įvežtą paženklintą elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) ją perleidžia kitam asmeniui;

2.2. asmenims, kurie pagal finansavimo sutartis tik finansuoja Taisyklių 2.1 punkte nurodytos elektros ir elektroninės įrangos įsigijimą kitam asmeniui.“;

2.2. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

2.3. pripažįstu netekusiu galios 4 punktą;

2.4. pakeičiu 5 punktą ir išdėstau jį taip:

5. Asmenys, užsiimantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymu, pirmiausia įvertina, ar atskirai surinkta neišardyta elektros ir elektroninė įranga tinka paruošimui naudoti pakartotinai. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojai užtikrina, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos pirmiausia būtų paruošiamos naudoti pakartotinai. Netinkamos paruošti naudoti pakartotinai elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tvarkomos pasirenkant tinkamiausius atliekų perdirbimo būdus pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.“;

2.5. pakeičiu 6 punktą ir išdėstau jį taip:

6. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/112/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L345, p. 68), reikalavimus. Taisyklės taikomos nedarant poveikio reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose dėl visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos, cheminių medžiagų, visų pirma 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą ir (ar) produktų projektavimą.“;

2.6. pakeičiu 7.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

7.1. Apdorojimas – elektros ir elektroninės įrangos atliekose esančių teršalų atskyrimas, įrangos atliekų išardymas, smulkinimas, naudojimas, taip pat paruošimas šalinti ir bet kuri kitokia operacija, vykdoma siekiant naudoti ir (ar) šalinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kai jos perduotos atliekų tvarkytojams.“;

2.7. pripažįstu netekusiu galios 7.4 papunktį;

2.8. pakeičiu 7.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

7.5. Taisyklėse vartojamos sąvokos „atliekų naudojimas, atliekų perdirbimas, atliekų surinkimas, atliekų šalinimas, atliekų tvarkymas, paruošimas naudoti pakartotinai, pakartotinis naudojimas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninės įrangos platintojas, gamintojas, importuotojas, laikymas“ atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.“;

2.9. pakeičiu 7.10 papunktį ir išdėstau jį taip:

7.10. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vieta – buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vieta, įrengta elektros ir elektroninės įrangos gamintojo, importuotojo ar licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, vykdančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantą (toliau – Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantas)“;

2.10. pakeičiu 7.11 papunktį ir išdėstau jį taip:

7.11. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploatavimas – elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų priežiūra, rašytinėmis sutartimis pagrįstas tokiose vietose priimtų buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo ir perdavimo atitinkamiems atliekų tvarkytojams koordinavimas, priimtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaita ir apskaitos ataskaitų teikimas, visuomenės informavimas apie šias elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas.“;

2.11. pripažįstu netekusiu galios 7.12 papunktį;

2.12. papildau 7.13 papunkčiu:

7.13. Atskyrimas – apdirbimas rankiniu, mechaniniu, cheminiu arba metalurginiu būdu, kad pavojingos medžiagos, preparatai ir dalys apdorojimo procese sudarytų aiškiai atpažįstamą atliekų srautą ar aiškiai atpažįstamą atliekų srauto dalį. Medžiagos, preparatai arba dalys laikomi aiškiai atpažįstamais, jei juos galima stebėti siekiant patikrinti, ar jie apdoroti aplinkai nekenksmingu būdu.“;

2.13. pakeičiu 8.4 papunktį ir išdėstau jį taip:

8.4. organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų, susidariusių naudojant gamintojų ir (ar) importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninę įrangą, surinkimą, vežimą, apdorojimą ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, apmokėti minėtas atliekų tvarkymo išlaidas;“;

2.14. pripažįstu netekusiu galios 9 punktą;

2.15. pakeičiu 111 punktą ir išdėstau jį taip:

111. Naujos rūšies elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo teikti informaciją atliekų tvarkymo įmonėms apie elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir dalis, jų išmontavimą, galimą paruošimą naudoti pakartotinai, šioje įrangoje esančias pavojingas medžiagas bei mišinius ir jų buvimo vietas.“;

2.16. pakeičiu 112 punktą ir išdėstau jį taip:

112. Taisyklių 111 punkte nurodyta informacija atliekų tvarkymo įmonėms turi būti pateikiama leidiniuose ar elektronine forma (pavyzdžiui, kompaktiniuose diskuose ir (ar) internetu) ne vėliau kaip po vienerių metų nuo gaminio išleidimo į rinką datos.“;

2.17. pakeičiu 121 punktą ir išdėstau jį taip:

121. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo nemokamai priimti vartotojo atiduodamas buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jeigu šios atliekos yra tos pačios paskirties kaip platintojo platinama elektros ir elektroninė įranga.“;

2.18. pakeičiu 122 punktą ir išdėstau jį taip:

122. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali nesilaikyti Taisyklių 121 punkte nustatyto reikalavimo ir nemokamai nepriimti vartotojo atiduodamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, jeigu šias atliekas sudaro elektros ir elektroninė įranga be pagrindinių tokios įrangos dalių ar jose yra atliekų, nepriskiriamų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms ir (ar) šios atliekos dėl užterštumo kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui. Kai elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl užterštumo kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui, elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo tokias atliekas perduoti pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.“;

2.19. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:

IV. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMAS IR VEŽIMAS“;

2.20. papildau 171 punktu:

171. Prieš vežant elektros ir elektroninės įrangos atliekas iš surinkimo vietų ir įrenginių, atliekas tvarkančios įmonės, kai tikslinga, pirmiausia įvertina, ar atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos tinka paruošimui naudoti pakartotinai, ir, jeigu pačios nevykdo paruošimo naudoti pakartotinai veiklos, perduoda jas atliekų tvarkymo įmonėms, vykdančioms paruošimo naudoti pakartotinai veiklą.“;

2.21. papildau 172 punktu:

172. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos ir vežamos, sudarant sąlygas elektros ir elektroninės įrangos atliekas paruošti naudoti pakartotinai, perdirbti ir izoliuoti pavojingas medžiagas.“;

2.22. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:

V. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ APDOROJIMAS“;

2.23. pakeičiu 19 punktą ir išdėstau jį taip:

19. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės, apdorojančios elektros ir elektroninės įrangos atliekas, turi vykdyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, apdorojant elektros ir elektroninės įrangos atliekas įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančioms įmonėms rekomenduojama įdiegti Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas, vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1).“;

2.24. pakeičiu 191 punktą ir išdėstau jį taip:

191. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančios įmonės turi įvykdyti Nutarimu nustatytus minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus.“;

2.25. pakeičiu 20 punktą ir išdėstau jį taip:

20. Atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tinkamai apdorotos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės pirmiausia įvertina, ar atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir (ar) jos dalys yra tinkamos paruošimui naudoti pakartotinai, ir, jei tinkamos, paruošia jas naudoti pakartotinai pačios arba perduoda atliekų tvarkymo įmonėms, vykdančioms paruošimo naudoti pakartotinai veiklą. Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti laikomos ir apdorojamos tik tam skirtose vietose, įrengtose pagal Taisyklių 21.1–22.8 papunkčių reikalavimus.“;

2.26. pakeičiu 21 punktą ir išdėstau jį taip:

21. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų laikymo vietose turi būti:“;

2.27. pakeičiu 22.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

22.5. išardytų elektros ir elektroninės įrangos dalių laikymo priemonės (konteineriai, stelažai, lentynos ir kitos);“;

2.28. pakeičiu 23 punktą ir išdėstau jį taip:

23. 21.4, 22.7 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi, kai elektros ir elektroninės įrangos laikymo ir apdorojimo vietos įrengtos po krituliams nepralaidžiu stogu.“;

2.29. papildau 241 punktu:

241. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus atvejus, kai jos paruošiamos naudoti pakartotinai, turi būti apdorotos nors pagal Taisyklių 25–26.4 punktuose nustatytus reikalavimus.“;

2.30. pakeičiu 26.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

25.5. spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir panašios įrangos skystų ar tirštų dažų ir (ar) dažomųjų miltelių kasetės;“;

2.31. pakeičiu 26.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

26.2. įrangos, turinčios ozono sluoksnį ardančių dujų arba dujų, kurių klimato atšilimo skatinimo potencialas viršija 15, putose ir šaldymo kontūruose esančios dujos turi būti tinkamai ištraukiamos ir apdorojamos pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimus (OL L 286, 2009 10 31, p. 1);“;

2.32. pakeičiu 29 punktą ir išdėstau jį taip:

29. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaita vykdoma įmonės vadovo nustatyta tvarka ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Atliekų tvarkymo apskaitoje nurodomi duomenys apie kiekvienos Taisyklių 1 priede nurodytos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos atliekas:

29.1. Lietuvoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant surinktų buitinių ir ne buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorį;

29.2. apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir ne Europos Sąjungos valstybėse apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorį;

29.3. panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse panaudotų atliekų svorį;

29.4. perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse perdirbtų atliekų svorį;

29.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekų, paruoštų naudoti pakartotinai, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse paruoštų naudoti pakartotinai atliekų svorį.“;

2.33. pakeičiu 30 punktą ir išdėstau jį taip:

30. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonės, apdorojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) apdoroti Lietuvoje surinktas elektros ir elektroninės įrangos atliekas, pagal atliekų tvarkymo apskaitos duomenis turi rengti metinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ataskaitą (toliau – Ataskaita). Ataskaita rengiama užpildant Taisyklių 3 priede pateiktą formą pagal Taisyklių 4 priede išdėstytus reikalavimus.“;

2.34. pakeičiu 32 punktą ir išdėstau jį taip:

32. Jei elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo įmonė (toliau – Pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes (-ę) ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius, Pagrindinė įmonė teikia Agentūrai bendrą Ataskaitą. Pagrindinė įmonė privalo turėti savo Padalinių Ataskaitų kopijas.“;

2.35. pakeičiu 33 punktą ir išdėstau jį taip:

33. Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorotos, panaudotos, paruoštos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbtos ne Lietuvoje, su Ataskaita turi būti pateikiama:

33.1. vežimo kontrolės dokumentų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 53 „Dėl pranešimo ir vežimo kontrolės formų, pranešimo ir vežimo kontrolės formų spausdinimo reikalavimų bei pranešimo ir vežimo kontrolės formų pildymo ir įforminimo tvarkos patvirtinimo“, užpildytų atliekų gavėjo pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir 2007 m. liepos 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 801/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL L 316, 2007 12 4, p. 6) reikalavimus, kopijos, arba

33.2. sutarties su elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančia, naudojančia ir (ar) perdirbančia įmone kopija. Sutartyje turi būti nurodyta, kad užsienio įmonėje elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorojamos, naudojamos ir (ar) perdirbamos laikantis 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimams lygiaverčių sąlygų.“;

2.36. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:

VII. REIKALAVIMAI BUITINIŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETOMS“;

2.37. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Priėmimo vietos gali būti įrengiamos degalinių, prekybos centrų, parduotuvių, įmonių, organizacijų ir pan. teritorijose ar patalpose. Priėmimo vietos gali būti įrengiamos tik suderinus su savivaldybe, kurios teritorijoje steigiama Priėmimo vieta, pagal Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką.“;

2.38. pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Kolektyviai gamintojų, importuotojų arba jų organizacijų įsteigtų Priėmimo vietų, užtikrinančių minimalų Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantui įvykdyti reikalingą Priėmimo vietų skaičių (toliau – minimalus Priėmimo vietų skaičius), negali būti daugiau kaip:

37.1. Vilniaus ir Kauno miestuose – viena Priėmimo vieta 80 000 gyventojų;

37.2. Klaipėdos ir Šiaulių miestuose – viena Priėmimo vieta 40 000 gyventojų;

37.3. Panevėžio ir Alytaus miestuose – viena Priėmimo vieta 30 000 gyventojų;

37.4. miestuose, turinčiuose nuo 15 000 iki 50 000 gyventojų, – 2 Priėmimo vietos;

37.5. kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose – viena Priėmimo vieta.“;

2.39. pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Papildomas, viršijančias minimalų Priėmimo vietų skaičių, Priėmimo vietas gamintojai, importuotojai arba jų organizacijos gali steigti neatsižvelgdami į 37 punkte nustatytus apribojimus.“;

2.40. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Priėmimo vietos adresas gali būti keičiamas motyvuotu Įrengėjo prašymu, suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra ir savivaldybe, kurios teritorijoje įsteigta Priėmimo vieta.“;

2.41. pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Priėmimo vietoje visos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti priimamos nemokamai, nereikalaujant pirkti naują elektros ir elektroninę įrangą.“;

2.42. pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Įrengėjas privalo sudaryti sutartis su atitinkamais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo ir užtikrinti Priėmimo vietoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdavimą atliekų apdorojimo veiklą vykdančiai įmonei.“;

2.43. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Įrengėjas privalo informuoti visuomenę apie galimybę atiduoti buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas, nurodydamas Įrengėjo įrengtos Priėmimo vietos (-ų) adresą (-us). Ši informacija turi būti paskelbta bent Įrengėjo interneto svetainėje ir ne rečiau kaip kas tris mėnesius skelbiama regioninėje spaudoje.“;

2.44. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:

VIII. REIKALAVIMAI BUITINIŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ APRAŠYMUI IR INFORMACIJOS APIE ŠIŲ VIETŲ EKSPLOATAVIMĄ PATEIKIMUI“;

2.45. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Gamintojas, importuotojas ar licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, pasirinkę vykdyti Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2 užduoties vykdymo variantą, registruodamiesi ir teikdami elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas, turi pateikti numatomų įrengti ar įrengtų Priėmimo vietų aprašymą (Taisyklių 5 priedas) ir informaciją apie Priėmimo vietų eksploatavimą (Taisyklių 6 priedas).“;

2.46. pakeičiu IX skyrių ir išdėstau jį taip:

 

IX. Minimalūs NAUDOTOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS vežimo TRANZITU, IŠVEŽIMO iš Lietuvos Respublikos ir įvežiMO į Lietuvos Respubliką reikalavimai

 

57. Naudotos elektros ir elektroninės įrangos turėtojas, kuris ketina arba veža tranzitu, išveža iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įveža į Lietuvos Respubliką naudotą elektros ir elektroninės įrangą, privalo turėti:

57.1. važtaraščio ir elektros ir elektroninės įrangos pardavimo ir (arba) nuosavybės teisių perdavimo sutarties, kurioje nurodyta, kad įranga skirta pakartotinai naudoti ir kad ji gerai veikia, kopiją;

57.2. kiekvieno siuntoje esančio objekto įvertinimą ar išbandymą įrodančių dokumentų (bandymo sertifikato, funkcinę gebą įrodančio dokumento) kopijas ir protokolą, kuriame pateikiama visa 60 ir 61 punktuose minima informacija;

57.3. naudotos elektros ir elektroninės įrangos turėtojo, organizuojančio jos vežimą, deklaraciją, kad siuntoje esančios medžiagos arba įranga nelaikomos atliekomis, kaip apibrėžta Atliekų tvarkymo įstatyme;

57.4. tinkamą apsaugą nuo apgadinimo krovinį vežant, pakraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai jį supakuojant ir išdėstant.

58. 57.1, 57.2 papunkčiai ir 59, 60, 61 punktai netaikomi tuo atveju, kai neginčijamais įrodymais patvirtinama, kad elektros ir elektroninė įranga išvežama iš Lietuvos Respublikos ar įvežama į Lietuvos Respubliką pagal įmonių tarpusavio susitarimą ir kad:

58.1. elektros ir elektroninė įranga dėl defektų grąžinama gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai taisyti pagal garantiją, siekiant ją pakartotinai naudoti;

58.2. naudota profesionaliam naudojimui skirta elektros ir elektroninės įranga gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai, arba į trečiosios šalies gamyklas, esančias valstybėse, kuriose galioja 2001 m. birželio 14 d. EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl panaudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, pagal galiojančią sutartį siunčiama atnaujinti arba pataisyti, siekiant ją pakartotinai naudoti;

58.3. defektų turinti naudota profesionaliam naudojimui skirta elektros ir elektroninė įranga, pvz., medicinos prietaisai ar jų dalys, gamintojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai pagal galiojančią sutartį siunčiama defektų priežasčių analizei, kai tokią analizę gali atlikti tik gamintojas arba jo vardu veikianti trečioji šalis.

59. Įrodymui, kad iš Lietuvos Respublikos išvežamos ar į Lietuvos Respubliką įvežamos ne elektros ir elektroninės įrangos atliekos, o naudota elektros ir elektroninė įranga, reikia atlikti 60 ir 61 punkte nurodytas naudotos elektros ir elektroninės įrangos bandymo ir dokumentavimo procedūras.

60. Bandymo procedūra atliekama tokiu būdu:

60.1. bandoma įrangos funkcinė geba ir vertinamas pavojingųjų medžiagų kiekis (bandymas atliekamas atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos rūšį; daugeliu atvejų užtenka išbandyti naudotos elektros ir elektroninės įrangos pagrindines funkcijas);

60.2. vertinimo ir bandymo rezultatai registruojami.

61. Dokumentavimo procedūra atliekama tokiu būdu:

61.3. dokumentai gerai pritvirtinami prie elektros ir elektroninės įrangos (jei nesupakuota) arba ant pakuotės, kad juos būtų galima perskaityti neišpakuojant įrangos;

61.4. dokumentuose nurodoma:

61.4.1. objekto pavadinimas (elektros ir elektroninės įrangos pavadinimas, jei nurodytas Taisyklių 1 priede, ir kategorija, nustatyta Taisyklių 1 priede);

61.4.2. objekto identifikacinis numeris (tipo numeris), kai taikytina;

61.4.3. gamybos metai (jei žinomi);

61.4.4. už įrangos funkcinės gebos įrodymus atsakingos bendrovės pavadinimas ir adresas;

61.4.5. bandymo procedūroje aprašyto bandymo rezultatai ir funkcinės gebos išbandymo data;

61.4.6. atlikto bandymo rūšis.

62. Be dokumentų, kurių reikalaujama pagal 57, 58, 60 ir 61 punktus, prie kiekvieno elektros ir elektroninės įrangos krovinio (pvz., vežimo konteinerio, sunkvežimio) turi būti pridedama:

62.1. atitinkamas transporto dokumentas, pvz., tarptautinių krovinių vežimo keliais sutartis (CMR) arba važtaraštis;

62.2. atsakingo asmens deklaracija apie jo atsakomybę.

63. Jei nepateikiami Taisyklių 57, 58, 60, 61 ir 62 punktuose nurodyti dokumentai, įrodantys, kad objektas yra naudota elektros ir elektroninė įranga, o ne elektros ir elektroninės įrangos atliekos, ir jei įranga nėra tinkamai apsaugota nuo apgadinimo transportuojant, pakraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai supakuojant ir deramai išdėstant krovinį (tai yra turėtojo, organizuojančio vežimą, pareiga), laikoma, kad objektas yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir krovinys vežamas neteisėtai. Tokiu atveju su kroviniu elgiamasi kaip nurodyta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo.

64. Gamintojų ar jų vardu veikiančių trečiųjų šalių ar kitų asmenų, organizuojančių naudotos elektros ir elektroninės įrangos, kuri, kaip įtariama, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos, vežimą, gali būti pareikalauta padengti naudotos elektros ir elektroninės įrangos, kuri, kaip įtariama, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos, atitinkamų analizių, tikrinimų, įskaitant saugojimo, išlaidas.“;

2.47. buvusį IX skyrių laikau X skyriumi;

2.48. buvusį 57 punktą laikau 65 punktu;

2.49. pakeičiu 1 priedo 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.7. Gruzdintuvės“;

2.50. pakeičiu 1 priedo 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:      

2.8. Smulkintuvai, kavos aparatai ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga“;

2.51. pakeičiu 1 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės“;

2.52. papildau 1 priedą 4.10 papunkčiu:

4.10. Fotovoltinės plokštės.“;

2.53. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

 

2.54. pakeičiu 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO 20_ M. ATASKAITA

__________________

(Pildymo data)

 

3. Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:

 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos

Lietuvoje surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, t

Apdorotos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimas, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimas, t

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, paruoštos naudoti pakartotinai, t

buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekos

ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekos

apdorota Lietuvoje

apdorota kitose ES valstybėse narėse

apdorota kitose (ne ES) valstybėse

panaudota Lietuvoje

panaudota kitose valstybėse

perdirbta Lietuvoje

perdirbta kitose valstybėse

paruošta naudoti pakartotinai Lietuvoje

paruošta naudoti pakartotinai kitose valstybėse

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IT ir telekomunikacinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a. Dujošvytės lempos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius elektrinius prietaisus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juodai pažymėtos lentelės skiltys nepildomos.“;

 

2.55. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

 

2.56. pakeičiu 4 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3 dalis „Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą“. Šioje dalyje pateikiami duomenys apie Lietuvoje surinktas ir apdorotas elektros ir elektroninės įrangos atliekas; taip pat pateikiami duomenys apie Lietuvoje surinktas ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse apdorotas bei kitose valstybėse (ne Europos Sąjungos valstybėse narėse) apdorotas elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

3.1 skiltyje nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pagal Taisyklių 1 priede pateiktą sąrašą. Kiekvienos 3.1 skiltyje nurodytos kategorijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris nurodomas tonomis (trys ženklai po kablelio).

3.2 skiltyje – Lietuvoje surinktų buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.3 skiltyje – Lietuvoje surinktų ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.4 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.5 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.6 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose valstybėse (ne Europos Sąjungos valstybėse narėse) apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.7 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.8 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose valstybėse panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.9 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.10 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose valstybėse perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.11 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir paruoštų naudoti pakartotinai elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

3.12 skiltyje – Lietuvoje surinktų ir kitose valstybėse paruoštų naudoti pakartotinai elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris.

PASTABA. Jei Ataskaitoje pildomos 3.5, 3.6, 3.8, 3.10 ir 3.12 skiltys, su Ataskaita turi būti pateikiamos vežimo kontrolės dokumentų, įrodančių, kad atliekos buvo apdorotos, panaudotos, paruoštos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbtos, kopijos (kaip nurodyta Taisyklių 33.1 punkte) arba sutarties su užsienio įmone, kurioje elektros ir elektroninės įrangos atliekos buvo apdorotos, panaudotos, paruoštos naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbtos, kopija (kaip nurodyta Taisyklių 33.2 punkte).“;

 

2.57. pakeičiu 6 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

6. Informacija apie Priėmimo vietose surinktų atliekų kiekį ir atliekų tvarkytojus, kuriems perduotos atliekos:

Kategorija

Elektros ir elektroninė įranga

Eil. Nr.

Atliekų vežėjas, perdavimo data

Atliekų naudotojas

Iš viso per metus surinkta atliekų, t*

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

3A

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

3B

Kompiuterių monitoriai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

4B

Televizoriai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

5B

Dujošvytės lempos (tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

6

Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

8

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Iš viso:

 

* Surinktų atliekų kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

 

2.58. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

 

2.59. pakeičiu 7 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Informacija apie regione Priėmimo vietose surinktų atliekų kiekį:

Kategorija

Elektros ir elektroninė įranga

Iš viso per metus surinkta atliekų, t*

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

3A

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

 

3B

Kompiuterių monitoriai

 

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

 

4B

Televizoriai

 

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

5B

Dujošvytės lempos (tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos)

 

6

Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

8

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

* Surinktų atliekų kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.“;

 

2.60. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

3. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Valentinas Mazuronis

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1059, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21697

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo