Suvestinė redakcija nuo 2020-12-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06023

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 7 DALYJE NUSTATYTIEMS PROJEKTAMS AR PROGRAMOMS FINANSUOTI PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. 3-163

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalimi ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 74 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“,

t v i r t i n u  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymą Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nustatytiems projektams ar programoms finansuoti (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                  Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3-163

 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymas Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
13 straipsnio 7 dalyje nustatytiems projektams ar programoms finansuoti

 

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Suma, tūkst. eurų

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalies nuostatas suteikiama teisė skirti lėšų projektams ar programoms ir kitiems svarbiems projektams finansuoti (įskaitant 9 802 tūkst. Eur šioms veikloms vykdyti 2019 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutį, neviršijantį 2019 metais skirtos sumos),

iš jų:

154 802

1.1.

valstybinės reikšmės rajoniniams keliams su žvyro danga asfaltuoti

99 802

1.2.

vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti

20 000

1.3.

projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti

20 000

1.4.

projektui „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. Žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“

1 600

1.5.

projektui „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti

13 400

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-733, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25847

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-733, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25847

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3-163 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nustatytiems projektams ar programoms finansuoti patvirtinimo“ pakeitimo