Suvestinė redakcija nuo 2021-05-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03522

 

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. 2V-39 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.1.3 priemonę „įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plano priedo 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 5.2.4, 5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose nurodytas priemones;“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.       Tvirtinu:

1.1. Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Eitvydas Zurba – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus specialistas);

Monika Paulauskaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros l. e .p. direktoriaus pavaduotoja, projektų koordinatorė (komisijos pirmininkės pavaduotoja) (jos nesant, Rugilė Stakėnaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė);

Gintarė Stankevičienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė (jos nesant, Tania Gurova – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja);

Giedrė Valčiukaitė – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos pirmininkė (jos nesant, Justina Garbauskaitė –Jakimovska – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos valdybos narė);

Lauryna Jodko – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė (jos nesant, Lukas Kornelijus Vaičiakas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-83 (1.4), 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11809

 

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją Eglę Došienę (jos nesant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Laimą Jasionytę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiajai patarėjai Eglei Došienei teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkursą.

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 2V-39 (1.4)

 

INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.  Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.sppd.lt ir www.jrd.lt.

3Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir  (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

 

II SKYRIUS

NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekte numatytose veiklose (pvz., projekte numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

4.2. informacinė sistema – SPPD valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

4.3. inovacija – įgyvendinant jaunimo politiką jauniems žmonėms teikiamos efektyvesnės paslaugos, kurios paremtos mokslinių tyrimų rezultatais ir / ar informacinių technologijų raida ir / ar užsienio šalių ir / ar kitų Lietuvos savivaldybių ir / ar paties pareiškėjo gerąja patirtimi;

4.4. išmanusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu, naudojant skaitmenines medijas ir išmaniąsias technologijas;

4.5. jaunas žmogus asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.6. jaunimas – du ir (ar) daugiau  jaunų žmonių;

4.7. mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų;

4.8. pareiškėjas – valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti;

4.9. projektas – finansuojamas iš ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų (visuma dokumentų, kuriuose nurodomi projekto tikslo aprašyme, veiklų plane numatyti veiksmai, pagrįsti paraiškoje, jos prieduose bei tam tikrose duomenų bazėse esančia informacija, ir tam tikra lėšų suma numatytiems projekto tikslams pasiekti); 

4.10. projekto vadovas –   asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

4.11. projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), kuris atitinka visus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Departamento direktoriaus sprendimu skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – valstybės biudžeto lėšos) projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis) su SPPD;

4.12. projekto veiklų įgyvendintojas (toliau – vykdytojas) – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas,  atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas);

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

III SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDIS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 

7. Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos:

7.1. teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.1–9.4 papunkčiuose, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur;

7.2. visa Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma – 107 000 (vienas šimtas septyni tūkstančiai) Eur:

7.2.1. A priemonėms įgyvendinti – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

7.2.2. B priemonėms įgyvendinti – 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

7.2.3. C priemonėms įgyvendinti – 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

7.2.4. D priemonėms įgyvendinti – 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų.

8.  Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

IV SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS, REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

9.   Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

9.1. darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, jaunos moterys, patyrusios smurtą ir kt.) (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A priemonėms įgyvendinti);

9.2. darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos kėlimas, siekiant vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B priemonėms įgyvendinti);

9.3 jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška C priemonėms įgyvendinti);

9.4. jaunimo kritinio mąstymo ir media raštingumo ugdymas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška D priemonėms s įgyvendinti).

10. Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1. projektu numatyta įgyvendinti vieną iš Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų;     

10.2. projekto metu vykdomos veiklos skatins inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir / ar diegimą, ir / ar tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą;

10.3. projekto metu vykdomos veiklos prisidės prie COVID-19 (Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu ir (ar) esant paskelbtai ekstremaliajai padėčiai) sukeltų pasekmių mažinimo jauniems žmonėms.

11. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

12. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

13. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

13.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

13.2. skirtas siekti pelno;

13.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

13.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

13.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

13.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

13.7. skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti, bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

14. Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

14.1. pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris priklauso konkurso nuostatuose 4.8. punkte nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei, turintis ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirties (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų  30.2 papunktyje);

14.2. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

14.3. pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

14.4. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

14.5. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu 7 Nuostatų punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

15. Konkursui teikiamų projektų pareiškėjams keliama sąlyga - ne mažiau kaip 2/3 dalyvių turi būti jauni žmonės, išskyrus Nuostatų 9.2 papunktyje numatytai veiklai.

 

VI SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ESMINIAI KRITERIJAI IR RODIKLIAI

 

16. Finansavimą gavę pareiškėjai iki 2021 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

16.1. esminius kiekybinius:

16.1.1. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinama Nuostatų 9.1 papunktyje numatyta veikla;

16.1.2. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 40 unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinamos Nuostatų 9.3 ar 9.4 papunkčiuose numatytos veiklos;

16.1.3. paruošti programos (-ų) metodiką (-as);

16.1.4. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 su jaunimu dirbančių darbuotojų, pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 9.2 papunktyje numatytą veiklą;

16.1.5. užtikrinti, kad kvalifikacijos kėlimas vienam darbuotojui, dirbančiam su jaunimu, būtų ne trumpesnis nei 40 ak. val., pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 9.2 papunktyje numatytą veiklą;

16.2  kiekybinį –  į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 10 mažiau galimybių turinčių unikalių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), išskyrus Nuostatų 9.2 papunktyje numatytą veiklą;

16.3. kokybinius:

16.3.1. skatinti jaunų žmonių integraciją į pilietinę visuomenę (pvz., dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje, savanoriškose veiklose, iniciatyvose ir kt.);

16.3.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą;

16.3.3. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms;

16.3.4. sudaryti sąlygas darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, kelti kvalifikaciją, pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 9.2 papunktyje numatytą veiklą

16.3.5. padėti lengviau išgyventi COVID-19 laikotarpiu (Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu ir (ar) esant paskelbtai ekstremaliajai padėčiai) kylančius sunkumus, ugdyti jaunuolių socialinius, kasdienio gyvenimo ir mokymosi įgūdžius bei kurti saugią aplinką bendravimui su bendraamžiais.

17. Pareiškėjas, projekto vykdytojas privalo teikdamas paraišką ir įgyvendindamas projektą, laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą , reikalavimų renkant aktualią informaciją apie projekto dalyvius, jų sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir gavus Departamento ir (ar) SPPD prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui ir (ar) SPPD, jeigu tai neprieštarauja teisės aktams. 

18. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose. 

19. Pareiškėjas, projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei naudoti organizuojančios įstaigos patvirtintą logotipą, nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

20. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 

21. Projekto vykdytojas turi užtikrinti tvarų ir aplinkai draugišką projekto įgyvendinimą, siekti lygių galimybių ir gerovės visiems.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

22. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo.

23. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

23.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 70 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

23.1.1. projekto vadovo ir asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (tuo atveju, kai projekto vadovas ir (ar) asmuo vykdantis buhalterinę apskaitą, yra įdarbinamas projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartį);

23.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir darbo sutartis nėra sudaroma);

23.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

23.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (tuo atveju, kai vykdytojai yra įdarbinami projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartį) (prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti iki 100 proc. iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

23.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

23.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 vykdytojui per mėnesį), pašto);

23.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

23.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

23.2.2.4. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis (lektoriai, mokymų vadovai (ne daugiau kaip 50 Eur už 1 val.);

23.2.2.5. komunalinių paslaugų išlaidos (projekto vykdytojo patalpų, skirtų projekto veikloms vykdyti, šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

23.2.2.6. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

23.2.2.6.1. kitos Nuostatų 23.2.2.1–23.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

23.2.2.6.2. kitos Nuostatų 23.2.2.1–23.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

23.2.2.6.2.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos) ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per parą);

23.2.2.6.2.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

23.2.2.6.2.3 viešinimo paslaugos (lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

23.2.2.6.2.4. kitos Nuostatų 23.2.2.1–23.2.2.5 ir 23.2.2.6.2.1–23.2.2.6.2.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektas susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

24.  Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

24.1.    ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

24.2.  statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, statinių, teritorijos ir aplinkos priežiūros išlaidos;

24.3.  išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.), taip pat išlaidos, patirtos bei apmokėtos iki 2021 m. balandžio 30 d. imtinai;

24.4.  išlaidos, skirtos pareiškėjo, projekto vykdytojo įsiskolinimams padengti;

24.5. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje;

24.6.  išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

24.7 išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

24.8.  kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

25. Informacinėje sistemoje konkursas skaidomas į keturias dalis: A priemonėms įgyvendinti, B priemonėms įgyvendinti, C priemonėms įgyvendinti ir D priemonėms įgyvendinti. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 31 punkte nustatytas terminas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo konkursą organizuojančiai įstaigai dieną nurodo, kurią paraišką vertinti. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

26. Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

27. Paraiška turi būti surašyta lietuvių kalba.

28. Paraiškoje nurodoma:

28.1. projekto pavadinimas ir paraiškos užpildymo data;

28.2. informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą, finansininką;

28.3. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

28.4. informacija apie veiklą, kurią ketinama įgyvendinti iš Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų sąrašo;

28.5. informacija apie 2020 m. vykdytas veiklas, siekiant įgyvendinti veiklą, kuri pasirinkta iš Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų sąrašo;

28.6. projekto tikslas;

28.7. projekto uždaviniai;

28.8. projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės) apibūdinimas;

28.9  projekto santrauka (trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė);

28.10. inovacijos (-ų), kurios bus naudojamos/ kuriamos/ diegiamos/ palaikomos projekto įgyvendinimo metu, aprašymas;

28.11. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

28.12. projekto aprašymas, pagrindžiant kaip pasirinktos inovacijos sprendžia jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukia jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą;

28.13. pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (projekto vadovas, vykdytojai ir (ar) savanoriai) ir pajėgumas įgyvendinti projektą (kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas);

28.14. projekto atitiktis privalomosioms sąlygoms, dėl Nuostatų 10 punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimo;

28.15. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 14-15 punktuose nustatytam (-iems) reikalavimui (-ams);

28.16. projekto įgyvendinimo metu jaunimo įtraukimo būdų aprašymas (nurodant tikslinę grupę ir išskiriant jos pritraukimo būdus, išskyrus pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 9.2 punkte numatytą veiklą);

28.17. projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės) įtraukimo būdų aprašymas (pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 9.2  punkte numatytą veiklą);

28.18.  laukiami rezultatai ir projekto viešinimas;

28.19. projekto veiklų įgyvendinimo planas 2021 m., kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, uždaviniai, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 16 punkte;

28.20. detali projekto įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų); 

28.21.  pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu.

29. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose.

30. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

30.1. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

30.2. dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);

30.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

30.4. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

30.5. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas turi 9 punkte pasirinktos vykdyti veiklos patirties (pvz. veiklos ataskaitos);

30.6. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;

31. Nuostatai skelbiami SPPD, Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt). Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

32. Informacija apie konkursui pateiktų (gautų) paraiškų sąrašą per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos skelbiama SPPD interneto svetainėje.

33. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas egle.dosiene@jrd.lt, tel. 8 655 88322, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

34. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose. 

 

IX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

35. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka.

36. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų  14, 15, 25-27, 30-31 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

Projektų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir projektai, neatitinkantys formaliųjų kriterijų, atmetami Projektų administravimo taisyklių 28 punkte nustatyta tvarka.

37. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu. 

Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus,. vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą užpildo informacinėje sistemoje.

38. Ekspertai vertindami projekto turinio ir lėšų planavimą vertina ir (ar) skiria balus už:

38.1. projekto atitiktį Nuostatų 10 punkte ir 14 - 15 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“. Privalomųjų sąlygų neatitinkantis projektas toliau nevertinamas;

38.2. projekto aprašymo detalumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

38.3. projekto vadovo ir vykdytojų patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.4. projekto metu inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir / ar diegimą, ir / ar tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

38.5.  projekto veiklų pagrįstumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir jų įtraukimą į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.6.  projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.7. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti,  vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9 - 10 – atitinka;

38.8. projekto sąmatos pagrįstumą ir atitiktį numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka; 

38.9. pareiškėjo sukuriamą pridėtinę vertę vykdomomis veiklomis, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.10. projekto sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

38.11. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.12. projekto viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

39. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 68 balai vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 40 balų. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

Jeigu Nuostatų 9 punkte nurodyta viena iš veiklų ar kelios veiklos informacinėje sistemoje nesulauktų nei vienos paraiškos atitinkamiems A, B, C, D projektams įgyvendinti, 7.2 papunktyje nurodyta konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų suma pirmenybės tvarka teikiama rezervinių projektų sąraše esantiems projektams.

40. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektus vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai. 

41. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei argumentuotus siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektu, jos vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, konkursą administruojanti įstaiga apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente. 

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė ir (arba) veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo apimtis ar poreikis yra reikalingesnis.

42. Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo informacinėje sistemoje  informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo informacinėje sistemoje gavimo dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

43. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

44. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

45. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia nefinansuotų ir laukiančiųjų (rezervinių) projektų sąrašus. Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto dalies ar viso finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 48 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, per nustatytą terminą nepatikslina sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano arba esant papildomam finansavimui likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esančiam projektui skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

 

X SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

46. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, informacinės sistemos priemonėmis pasirašo su SPPD. Sutartis pasirašoma informacinės sistemos priemonėmis.

47. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ dienos, perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis.

48. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

49. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2021 metams. Projektams įgyvendinti 2021 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 8 punkte nurodytu laikotarpiu. 

50Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2020 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

51. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas projekto vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas panaudojo ne pagal paskirtį, projekto vykdytojas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

52. Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d., ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas bei pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., metinę projekto veiklos ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

52.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį); 

52.2. išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį); 

52.3. buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį);

52.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

52.4.1. informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis) pagal projekto tikslus;

52.4.2. informacija apie Nuostatų 16 punkte išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą.

53. Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje projekto vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

54. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą, ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

55. SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, kai:

55.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimų;

55.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba, sudarius Sutartį, įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui, Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

55.3. vadovaujantis Nuostatų 54 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

55.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

55.5. Jei dar kitaip netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesivadovaujama konkurso nuostatuose nustatytais esminiais kriterijais, Departamento direktoriaus įsakymu iš SPPD ir Departamento atstovų patvirtinama Sankcijų taikymo komisija, kuri vadovaudamasi Nuostatais, projekto vykdytojo pateikta informacija apie projekto įgyvendinimą ir SPPD paskirto atsakingo specialisto pateiktais duomenimis bei informacija, susijusia su projekto įgyvendinimu, gali organizuoti posėdį, kurio metu, jei yra galimybė, kviečiami ir projekto vykdytojas ar jo atstovas. Posėdyje svarstomas sankcijų projekto vykdytojui skyrimas. Nustačius, kad projekto vykdytojas pateikė klaidinančią ar melagingą informaciją dėl projekto vykdymo, ar paaiškėjus, kad per 2021 metus projekto vykdytojas neįvykdė Nuostatų 16 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų, Sankcijų taikymo komisija gali taikyti šias sankcijas:

55.5.1. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1, 9.3 ar 9.4 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

55.5.2. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.1, 9.3 ar 9.4 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų  ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

55.5.3. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė vieno iš Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 33 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

55.5.4. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 9.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 66 (šešiasdešimt šešis) procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

55.5.5. jei projekto vykdytoja, įgyvendinantis Nuostatų 9.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė trijų iš Nuostatų 16 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

55.6. nustatoma, kad pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra atsiskaitęs už 2020 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

56. Projektų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje (ši nuostata netaikoma projektų partneriams), įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti. 

57. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projekto vykdytojui. Projekto vykdytojui pašalinus šiame Nuostatų punkte nurodytas priežastis, atnaujinus projekte numatytų veiklų vykdymą ir apie tai raštu pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

58. Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu Departamentą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas. 

59. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą, nepažeisdamas Nuostatų 19 punkte nustatyto reikalavimo, atsako pareiškėjas, projekto vykdytojas. Dokumentus, susijusius su projektu ir jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų ir su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas, viešinimo veiklų rezultatus (publikacijas, vaizdo medžiagos nuorodas) tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po Sutarties galiojimo pabaigos (po 2021 m. gruodžio 31 d.).

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

60. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis, taip pat raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų projekto išlaidų sąmatą. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis. 

61. Prašymai tikslinti projekto sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį,  likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

62. Jeigu tikslinama projektų išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su SPPD Nuostatų 63–64 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o projekto vykdytoją – apie Nuostatų 63–64 punktuose nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

63. Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui elektroniniu paštu ir per informacinę sistemą pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti tik dar neįgyvendintų veiklų planą. Apie leidimą patikslinti veiklų planą SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu, ar raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 98 punktu, atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Departamento paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ir suderina sprendimą dėl projekto vykdytojo pateikto tikslinti veiklos plano įvertinimo.

64. Prašymas patikslinti veiklų planą pateikiamas SPPD atsakingam specialistui likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Departamentas ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl paraiškoje ir (arba) sutartyje nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo (projekto vykdytojo) nepasiekia laiškai arba su pareiškėju (projekto vykdytoju) negalima susisiekti kitu būdu. Pareiškėjas, projekto vykdytojas per 10 darbo dienų privalo informuoti konkursą organizuojančios įstaigos ir konkursą administruojančios įstaigos atstovus apie pasikeitusius pareiškėjo, projekto vykdytojo kontaktinius duomenis.

67. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo, projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

68. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojui gali būti skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos (neviršijant Nuostatų 7.1 papunktyje vienam projektui galimos skirti nustatytos sumos).

Šios valstybės biudžeto lėšos skiriamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui, kuriame turi būti nurodytos Nuostatų 68 punkte numatytos aplinkybės, rodikliai, kuriuos projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti, ir (ar) veiklos, kurias projekto vykdytojas įsipareigoja įvykdyti, prašomų lėšų pagrindimas.

Šiame Nuostatų punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų projektų vykdytojams skyrimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

69. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsirado nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojas negali vykdyti projekte numatytų veiklų, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojas gali keisti veiklas, jų įgyvendinimo terminus ar jų įgyvendinimo būdus (veiklas vykdyti pasitelkiant nuotolines ar bekontaktes priemones).

Veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonės gali būti keičiamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui. 

Šiame punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui.

Sprendimą dėl veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonių keitimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

70. Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma ir didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

71. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, konkursą administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimą. Jei ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o konkursą administruojanti įstaiga ir (ar) komisija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl ją atmeta, pareiškėjas šį konkursą administruojančios įstaigos ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________ 

 

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų

finansavimo 2021 metais konkurso 1 priedas

 

DEKLARACIJA

 

(data)

 

Aš, _________________________________________________,veikiantis (-i) pareiškėjo 

(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad nėra toliau

(pareiškėjo pavadinimas)

nurodytų aplinkybių:

1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas);

3. pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

4. pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo konkursą organizuojančiai įstaigai, kaip ji apibrėžta Projektų administravimo taisyklių 4 punkte, nurodytai konkurso nuostatuose, dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos konkursą organizuojančios įstaigos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, komisijų nariams;

5. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokų, mokėjimo įsipareigojimus ir šių įsipareigojimų suma neviršija 10 bazinės socialinės išmokos dydžių , išskyrus atvejus, kai konkurso nuostatuose numatyta kitokia suma (nurodoma, jei pareiškėjas neturėjo pareigos pateikti Projektų administravimo taisyklių 17.5 papunktyje nurodyto dokumento);

6. pareiškėjas turi konkurso nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančius reikalingus žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius gebėjimus įgyvendinti projektą;

 

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 108.4 papunkčiu, sudaryta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis bus vienašališkai nutraukta.

 

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba vertimai yra tikri.

 

______________________    ______________________    ____________________

(pareiškėjo vadovo ar jo          (parašas)                               (vardas ir pavardė ) 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-83 (1.4), 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11809

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2V-39 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo