Suvestinė redakcija nuo 2016-08-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-21, i. k. 2015-11520

 

Nauja redakcija nuo 2016-08-18:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS vidaus reikalų ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 metų EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO IR EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMŲ PROJEKTAMS VYKDYTI REIKALINGŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, NESANČIŲ PERKANČIOSIOMIS ORGANIZACIJOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 17 d. Nr. 1V-561

Vilnius

 

 

Siekdamas sklandaus 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės priemonės programų įgyvendinimo Lietuvoje ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 520 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“ 3.2.3 papunktį,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės priemonės programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisykles (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr.1V- 561

 

2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO IR EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMŲ PROJEKTAMS VYKDYTI REIKALINGŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, NESANČIŲ PERKANČIOSIOMIS ORGANIZACIJOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės priemonės programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) ir Europos kaimynystės priemonės (toliau – EKP) programų (toliau – programa, programos) projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, būdus, pirkimų subjektų teises ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Apklausa – pirkimo procedūra, kai Lietuvos partneris apklausia keletą pasirinktų tiekėjų dėl prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo, ir (ar) darbų atlikimo pagal Lietuvos partnerio nustatytas pirkimo sąlygas.

2.2. Atviras konkursas – pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.

2.3. Darbų pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardytų veiklos rūšių, arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius Lietuvos partnerio pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Darbas yra tam tikrų statybos darbų kaip visumos rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją.

2.4. Derybos – pirkimo būdas, kai Lietuvos partneris konsultuojasi su pasirinktais tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.

2.5. Konkurencinis dialogas pirkimo būdas, kai kiekvienas tiekėjas gali pateikti paraišką dalyvauti pirkimo procedūrose ir Lietuvos partneris veda dialogą su atrinktais tiekėjais, norėdamas atrinkti vieną ar keletą tinkamų, jo reikalavimus atitinkančių alternatyvių sprendinių, kurių pagrindu pasirinktus tiekėjus kviečia pateikti pasiūlymus.

2.6. Lietuvos partnerisLietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam skirta Europos Sąjungos parama programos projektui įgyvendinti ir kuriam ETBT programos atveju taikomos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL 2013, L 347, p. 259) 13 straipsnio nuostatos, EKP programos atveju – Komisijos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 897/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, nustatomos konkrečios finansuojamų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo nuostatos (OL 2014, L 244, p. 34), 45 straipsnio nuostatos.

2.7. Mažos vertės pirkimai – 1) pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 30 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų – mažesnė kaip 145 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio); 2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 30 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

2.8. Paraiška – tiekėjo pareikštas pageidavimas dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

2.9. Pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas, kuriuo  siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal Lietuvos partnerio nustatytus reikalavimus ir sąlygas, arba viešai (internete, reklaminėje medžiagoje, spaudoje ar kitaip) tiekėjų pateikiama informacija apie pirkimo objektą.

2.10. Paslaugų pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos; taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir paslaugos, jeigu paslaugų kaina viršija prekių kainą; ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas.

2.11. Pilietybės ir kilmės taisyklės – 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 236/2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės (toliau – Išorės veiksmų finansavimo reglamentas), 8 ir 9 straipsnių reikalavimai, taikomi EKP programos Lietuvos partnerio vykdomam pirkimui, kurio vertė viršija 100 000 eurų sumą. Pirkimo sutartys gali būti sudaromos tik su Išorės veiksmų finansavimo reglamento 9 straipsnio 1 punkto a, b, c papunkčiuose nurodytų šalių fiziniais asmenimis ir jose įsisteigusiais juridiniais asmenimis. Visų prekių ir medžiagų kilmės šalis turi būti pirmiau nurodytos šalys.

2.12. Pirkimas – Lietuvos partnerio atliekamas ir šiomis taisyklėmis reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas.

2.13. Pirkimo dokumentai – Lietuvos partnerio skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

2.14. Pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – Lietuvos partnerio ir vieno ar daugiau tiekėjų raštu arba žodžiu sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai ir kuria siekiama ekonominės naudos.

2.15. Pirkimo skelbimas – Lietuvos partnerio pranešimas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visoje Lietuvoje, apie organizuojamą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą; Lietuvos partneris turi teisę papildomai pirkimo skelbimą publikuoti kituose leidiniuose, interneto svetainėse ir naudoti kitus tiekėjų informavimo būdus, bet ne anksčiau, nei pirkimo skelbimas bus išspausdintas Taisyklių 18.2 papunktyje nurodytame nacionaliniame dienraštyje.

2.16. Pirkimo vertė – perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertė eurais be pridėtinės vertės mokesčio. Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra nustatoma pirkimo pradžioje.

2.17. Prekių pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos.

2.18. Projekto konkursas – tai pirkimo būdas, kai Lietuvos partneriui suteikiama galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir projekto vertinimo komisijos išrinktą projektą.

2.19. Ribotas konkursas – pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik Lietuvos partnerio pakviesti tiekėjai.

2.20. Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. pirkimo tikslas ir PAGRINDINIAI PIRKIMŲ PRINCIPAI 

 

4. Lietuvos partneris turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

5. Pirkimų tikslas – vadovaujantis Taisyklių 4 punkte nustatytais pirkimų principais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią skaidriai ir racionaliai naudojant skirtas lėšas įsigyti Lietuvos partneriui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų programos projektui tinkamai įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

6. Lietuvos partneris pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų.

7. Lietuvos partneris pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą organizaciją. Tam jis privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka; už Lietuvos partnerio įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako Lietuvos partneris, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą yra atsakingas Lietuvos partneris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

III. Numatomo PIRKIMO VERTĖS NUSTATYMAS

 

8. Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė nustatoma atsižvelgiant į numatomų sudaryti, vykdant programos projektą,  to paties tipo prekių, paslaugų, darbų pirkimo sutarčių numatomą vertę be pridėtinės vertės mokesčio pagal Lietuvos partneriui priskirtą programos projekto biudžeto dalį. Pirkimo vertė nustatoma pirkimo pradžioje. Į apskaičiuotą vertę taip pat įeina prekių išdėstymo ir įrengimo vertė, su paslaugų suteikimu ar darbų įvykdymu susijusių darbų bei prizų ar piniginių išmokų, vykdant konkurencinį dialogą ar projekto konkursą, vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

9. To paties tipo prekių pirkimo sutartys – tai sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios rūšies prekių. Tos pačios rūšies prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1-562), skaitmeninio kodo pirmuosius tris skaitmenis.

10. To paties tipo paslaugų pirkimo sutartys – tai sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios kategorijos paslaugų. Perkamų paslaugų kategorijos suprantamos taip, kaip jos yra nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje.

11. Jeigu prekės ir paslaugos perkamos kartu, numatomo pirkimo vertė yra prekių ir paslaugų verčių suma nepriklausomai nuo to, kokią pirkimo dalį jos sudaro.

12. Jeigu prekių ar paslaugų pirkimas įgyvendinant programos projektą atliekamas vieną kartą, šio pirkimo vertė yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, jei keletą kartų – pirkimo vertė yra numatoma bendra visų to paties tipo pirkimo sutarčių, sudaromų programos projektui įgyvendinti, vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

13. Darbų pirkimo vertė nustatoma atsižvelgiant į visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių verčių sumą, įskaitant ir numatomo projektavimo (tuo atveju, kai kartu perkamas darbų atlikimas ir projektavimas), ir kitų darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti būtinų prekių ir paslaugų numatomas vertes.

14. Lietuvos partneris, vykdydamas konkrečių prekių, paslaugų arba darbų pirkimus, turi teisę skaidyti pirkimo vertę į dalis. Pirkimo vertė gali būti skaidoma skaidant į dalis Lietuvos partnerio vykdomus pirkimus tik tuo atveju, jei visoms išskaidytoms pirkimo dalims bus taikomas pirkimo būdas, pagal Taisyklių  8–13 punktų nuostatas taikytinas visai pirkimo vertei.

 

IV. PIRKIMO PRADŽIA IR PABAIGA

 

15. Pirkimas prasideda Lietuvos partneriui paskelbus apie pirkimą nacionaliniame dienraštyje; kai pirkimas atliekamas derybų būdu – pateikus tiekėjui (tiekėjams) kvietimą dalyvauti derybose; kai atliekamas mažos vertės pirkimas, taikant apklausos pirkimo būdą, kai Lietuvos partneris kreipiasi į tiekėją (tiekėjus), prašydamas pateikti pasiūlymą su perkamų prekių, paslaugų ar darbų kainomis ir sąlygomis.

16. Pirkimas pasibaigia, kai:

16.1. sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas;

16.2. atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;

16.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

16.4. per Lietuvos partnerio nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;

16.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir nesudaroma pirkimo sutartis dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Lietuvos partnerio;

16.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

 

V. PIRKIMO BŪDAI

 

17. Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo būdai:

17.1. atviras konkursas;

17.2. ribotas konkursas;

17.3. derybos;

17.4. konkurencinis dialogas;

17.5. pirkimas vykdant projekto konkursą;

17.6. mažos vertės pirkimai, atliekami apklausos būdu.

18. Atviras konkursas gali būti vykdomas visais atvejais, vadovaujantis šiomis nuostatomis:

18.1. Lietuvos partneris privalo atskirai paskelbti apie kiekvieną pirkimą;

18.2. pirkimo skelbimas apie organizuojamą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą privalo būti skelbiamas nacionaliniame dienraštyje, kuris leidžiamas ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamas visoje Lietuvoje; jame turi būti nurodoma:

18.2.1. Lietuvos partnerio pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kuriuo galima kreiptis norint gauti techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus;

18.2.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, pagrindinės charakteristikos;

18.2.3. pirkimo būdas;

18.2.4. informacija, kad pasiūlymus tiekėjai turi pateikti raštu;

18.2.5. pasiūlymų pateikimo terminas, pateikimo adresas, pasiūlymų kalba, vokų su pasiūlymais atplėšimo data, vieta ir laikas;

18.3. pirkimo skelbimas rengiamas ir spausdinamas lietuvių kalba; papildomai skelbimas apie pirkimą gali būti spausdinamas ir kitomis Lietuvos partnerio pasirinktomis kalbomis;

18.4. Lietuvos partneris turi saugoti nacionalinio dienraščio, kuriame paskelbtas pirkimo skelbimas, originalą;

18.5. Lietuvos partneris turi teisę pirkimo skelbimą papildomai publikuoti kituose leidiniuose, interneto svetainėse ir naudoti kitus tiekėjų informavimo būdus, bet ne anksčiau, nei pirkimo skelbimas bus išspausdintas Taisyklių 18.2 papunktyje nurodytame nacionaliniame dienraštyje;

18.6. Lietuvos partneris, pirkdamas prekes, paslaugas ir darbus, privalo nustatyti ne trumpesnį kaip 21 dienos nuo pirkimo paskelbimo dienos pasiūlymų pateikimo terminą;

18.7. Lietuvos partneris neturi teisės atviro konkurso metu derėtis su tiekėjais dėl pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų ar tiekėjų pateiktų pasiūlymų;

18.8. atviras konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.

19. Ribotas konkursas gali būti vykdomas, vadovaujantis šiomis nuostatomis:

19.1. Lietuvos partneris ribotą konkursą vykdo etapais:

19.1.1. Taisyklių 18.1–18.5 papunkčiuose nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir remdamasis kvalifikacijos kriterijais atrenka tuos tiekėjus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus; turi būti pakviesti pateikti pasiūlymus ne mažiau kaip trys tiekėjai;

19.1.2. vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir lygina pakviestų tiekėjų pateiktus pasiūlymus;

19.2. Lietuvos partneris pirkimo dokumentuose turi nustatyti mažiausią tiekėjų, kuriuos atrinks ir pakvies pateikti pasiūlymus, skaičių ir tiekėjų kvalifikacijos atrankos kriterijus ir tvarką;

19.3. Lietuvos partneris turi pakviesti pateikti pasiūlymus ne mažiau tiekėjų, atitinkančių pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, negu nustatyta pirkimo dokumentuose; jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau tiekėjų, negu nustatyta pirkimo dokumentuose, Lietuvos partneris pateikti pasiūlymus kviečia visus tiekėjus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; šios procedūros metu Lietuvos partneris negali kviesti dalyvauti pirkime kitų paraiškų nepateikusių tiekėjų arba tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

19.4. Lietuvos partneris, nustatydamas atrenkamų tiekėjų skaičių, kvalifikacinės atrankos kriterijus ar tvarką, privalo laikytis visų šių reikalavimų:

19.4.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija;

19.4.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti aiškūs ir nediskriminuojantys;

19.5. kvietimus pateikti pasiūlymus visiems atrinktiems tiekėjams Lietuvos partneris išsiunčia vienu metu;

19.6. Lietuvos partneris privalo nustatyti paraiškų dalyvauti pirkime, vykdomame riboto konkurso būdu, pateikimo terminą ne trumpesnį kaip 21 diena nuo pirkimo skelbimo paskelbimo dienos ir nustatyti pasiūlymų pateikimo terminą ne trumpesnį kaip 7 dienos nuo kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos;

19.7. Lietuvos partneris neturi teisės riboto konkurso metu derėtis su tiekėjais dėl pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų ar tiekėjų pateiktų pasiūlymų;

19.8. ribotas konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.

20. Pirkimas derybų būdu galimas tik tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

20.1. atviras, ribotas konkursas ar konkurencinis dialogas neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

20.2. atviro, riboto konkurso ar konkurencinio dialogo metu gauti visi pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Lietuvos partneriui nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; šiuo atveju į derybas turi būti kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Lietuvos partnerio nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

20.3. dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, kai prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas ir nėra jokios kitos alternatyvos;

20.4. jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio Lietuvos partneris negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro ar riboto konkurso būdais per šiems būdams nustatytus terminus; aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo Lietuvos partnerio;

20.5. jeigu Lietuvos partneris pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekį, kai, pakeitus tiekėją, Lietuvos partneriui reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per dideli techniniai eksploatacijos ir priežiūros sunkumai; tokių sutarčių, kaip ir sutarčių dėl pradinės sutarties pratęsimo, trukmė negali viršyti 3 metų skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;

20.6. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

20.7. kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurios nebuvo įrašytos į anksčiau sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo; tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis; o jos ir visų kitų pirkimo sutarčių dėl pradinės sutarties pratęsimo kaina neturi viršyti 15 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

20.8. perkant iš esamo tiekėjo tokias pat naujas paslaugas ar darbus, panašius į tuos, kurie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta paskelbus atvirą ar ribotą konkursą, kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, apie galimybę pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi pirkimai yra skirti tam pačiam programos projektui įgyvendinti; visų sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

21. Lietuvos partneris, atlikdamas pirkimą derybų būdu:

21.1. kai kviečia jose dalyvauti daugiau kaip vieną tiekėją, patikrina, ar tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, išskyrus Taisyklių 20.2 papunktyje nurodytą atvejį, derasi su jais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas ekonomiškiausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus nustato laimėjusį pasiūlymą;

21.2. kai kviečia jose dalyvauti tik vieną tiekėją, patikrina, ar tiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, išskyrus Taisyklių 20.2 papunktyje nurodytą atvejį, derasi su juo dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas ekonomiškiausio rezultato; šiuo atveju Lietuvos partneris turi teisę pateikti tiekėjui ne visą pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją, jeigu mano, kad kita informacija nereikalinga ar yra derybų objektas.

22. Pirkimas derybų būdu atliekamas vadovaujantis šiomis nuostatomis:

22.1. derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas ir reikalavimus;

22.2. derybos vedamos atskirai su kiekvienu tiekėju ir protokoluojamos; derybų protokolą pasirašo pirkimų komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas;

22.3. vykstant deryboms Lietuvos partneris tretiesiems asmenims be tiekėjo sutikimo negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos, tiekėjas nėra informuojamas apie susitarimus, sudarytus su kitais tiekėjais;

22.4. visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdamas informaciją Lietuvos partneris neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai.

23. Pirkimas taikant konkurencinį dialogą vykdomas tuo atveju, jeigu Lietuvos partneris mano, kad ypač sudėtingų pirkimų neįmanoma atlikti atviro arba riboto konkurso būdu ir kai yra bent viena iš šių sąlygų:

23.1. remiantis paskelbtais kvalifikacijos kriterijais negalima objektyviai nustatyti pirkimo objekto techninių reikalavimų, kurie tenkintų Lietuvos partnerio poreikius arba tikslus;

23.2. negalima objektyviai apibrėžti pirkimo objekto teisinio statuso ar jo finansinės sandaros.

24. Pirkimas konkurencinio dialogo būdu gali būti atliekamas tik taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

25. Lietuvos partneris Taisyklių 18.1–18.5 papunkčiuose nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, nurodydamas savo poreikius ir reikalavimus pačiame pirkimo skelbime ir (ar) pirkimo dokumentuose.

26. Remdamasis paskelbtais kvalifikacinės atrankos kriterijais Lietuvos partneris atrenka tiekėjus ir kviečia juos pradėti konkurencinį dialogą (toliau – dialogas). Tiekėjams, kurie nekviečiami dalyvauti dialoge, pranešama apie atrankos rezultatus.

27.  Lietuvos partneris pradeda ir tęsia dialogą tol, kol gali nustatyti savo poreikius atitinkantį vieną ar kelis sprendinius.

28. Lietuvos partneris, baigęs dialogą, apie tai praneša dalyvavusiems tiekėjams ir prašo pateikti galutinius pasiūlymus tų tiekėjų, kurių sprendiniai atitiko Lietuvos partnerio poreikius. Tiekėjams, kurie nekviečiami pateikti pasiūlymo, pranešama, kurių tiekėjų sprendiniai pasirinkti, nurodomos esminės jų pasirinkimo priežastys. Galutiniai pasiūlymai rengiami dialogo metu pateiktų ir patikslintų sprendinių pagrindu. Šie pasiūlymai turi apimti visus būtinus ir pirkimui atlikti reikalingus elementus.

29. Lietuvos partneris įvertina pateiktus pasiūlymus pagal kriterijus, nurodytus pirkimo skelbime ir (ar) pirkimo dokumentuose, ir pasirenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

30. Vykdant pirkimą dialogo būdu nors ir gali būti ribojamas tiekėjų, kurie bus pakviesti konkurencinio dialogo, skaičius, tačiau skelbime apie pirkimą Lietuvos partneris turėtų nurodyti objektyvius ir nediskriminuojančius kriterijus ir taisykles, kurias jis ketina taikyti atrinkdamas tiekėjus. Lietuvos partneris pirkimo skelbime nurodo mažiausią kviečiamų dialogo tiekėjų skaičių, kuris negali būti mažesnis kaip 3 tiekėjai, ir jei reikia didžiausią tiekėjų skaičių. Lietuvos partneris dialogo konkursui turi pakviesti ne mažiau tiekėjų, negu jo nustatytas mažiausias kviečiamų tiekėjų skaičius. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau tiekėjų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų tiekėjų skaičius, Lietuvos partneris kviečia dialogui visus tiekėjus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Šios procedūros metu Lietuvos partneris negali kviesti dalyvauti pirkime paraiškų  dalyvauti dialoge nepateikusių tiekėjų arba tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

31. Vykdant pirkimą dialogo būdu gali būti nustatomos viena po kitos einančios pakopos, kad būtų galima, remiantis pirkimo skelbime ar pirkimo dokumentuose nurodytais kriterijais, laipsniškai mažinti dialogo metu aptariamų sprendinių skaičių. Pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, ar bus pasinaudota šia galimybe.

32. Vykdant pirkimą dialogo būdu turi būti laikomasi šių sąlygų:

32.1. esminiai ar pagrindiniai pirkimo skelbime arba pirkimo dokumentuose pateikti elementai negali būti keičiami;

32.2. atrinkti tiekėjai dalyvauti dialoge kviečiami raštu ir vienu metu;

32.3. dialogas vedamas su kiekvienu tiekėju atskirai ir protokoluojamas; konkurencinio dialogo protokolą pasirašo pirkimų komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo konsultuotasi, įgaliotas atstovas;

32.4. vykstant dialogui Lietuvos partneris tretiesiems asmenims be tiekėjo sutikimo negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos, tiekėjas nėra informuojamas apie susitarimus, sudarytus su kitais tiekėjais;

32.5. dialogo metu visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija;

32.6. galutiniai pasiūlymai turi būti rengiami kiekvieno iš tiekėjų, kurie kviečiami pateikti pasiūlymus, dialogo metu pateiktų ir patikslintų sprendimų pagrindu; galutiniai pasiūlymai turi apimti visus būtinus ir pirkimui atlikti reikalingus elementus;

32.7. Lietuvos partneris gali:

32.7.1. prašyti tiekėjų paaiškinti, patikslinti ir smulkiai apibūdinti galutinius pasiūlymus, tačiau toks paaiškinimas, patikslinimas, smulkus apibūdinimas arba papildoma informacija negali pakeisti pasiūlymo esmės arba dalyvavimo dialoge reikalavimų, iškreipti ar apriboti konkurencijos ir diskriminuoti tiekėjų;

32.7.2. prašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo paaiškinti pasiūlymo aspektus arba patvirtinti pasiūlyme pateiktus įsipareigojimus, su sąlyga, kad dėl to nebus pakeisti esminiai pasiūlymo ar kvietimo pateikti pasiūlymą reikalavimai ir tai nesukels pavojaus konkurencijai ar neturės įtakos diskriminacijai atsirasti;

32.8. paraiškų dalyvauti dialoge pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pirkimo skelbimo paskelbimo nacionaliniame dienraštyje dienos.

33. Lietuvos partneris tiekėjams gali nustatyti prizus ir pinigines išmokas.

34. Projekto konkursas gali būti vykdomas, kai yra perkamos teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo ar panašaus pobūdžio paslaugos.

35. Projekto konkursas skelbiamas vadovaujantis Taisyklių 18.1–18.5 papunkčių nuostatomis.

36. Projekto konkursas vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo) pateikusį tiekėją (-us), jeigu:

36.1. projekto konkursas vykdomas kaip paslaugų pirkimo dalis, kai su projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, arba

36.2. projekto konkurso laimėtoją (-us) ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą; šiuo atveju Lietuvos partneris turi teisę paslaugų pirkimą tęsti derybų būdu, į derybas pakviesdamas projekto konkurso laimėtoją arba visus laimėtojus (pirmąsias vietas užėmusius konkurso dalyvius).

37. Projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupė.

38. Dalyvavimas projekto konkurse, susijusiame su ETBT programos įgyvendinimu, negali būti ribojamas teritoriniu pagrindu ar kitaip diskriminuojami tiekėjai. EKP programos atveju Lietuvos partneris turi laikytis pilietybės ir kilmės taisyklių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

39. Pasiūlymų pateikimo terminas, nustatytas pirkimo dokumentuose, negali būti trumpesnis kaip 52 dienos nuo pirkimo skelbimo nacionaliniame dienraštyje paskelbimo dienos.

40. Lietuvos partneris gali vykdyti tiekėjų, kuriuos pakvies pateikti planus ar projektus, kvalifikacinę atranką. Šiuo atveju Lietuvos partneris pirkimo dokumentuose turi nustatyti nediskriminuojančius ir realią konkurenciją užtikrinančius kvalifikacinės atrankos kriterijus.

41. Lietuvos partneriams, vykdantiems projekto konkursą, rekomenduojama vadovautis Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 97, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.

42Mažos vertės pirkimai vykdomi tik apklausos būdu. Tiekėjų apklausa gali būti atliekama žodžiu arba raštu:

42.1. apklausą raštu vykdo Pirkimų komisija, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra nuo 13 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), bet ne daugiau kaip 30 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – pirkimo vertė yra nuo 13 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), bet ne daugiau kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

42.2. apklausą žodžiu vykdo – Lietuvos partnerio vadovo paskirti darbuotojai, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 13 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

42.3. pirkimą atliekantys Lietuvos partnerio vadovo paskirti darbuotojai, turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją (Taisyklių 1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Taisyklių 2 priedas);

42.4. mažos vertės pirkimui organizuoti turi būti parengta bent Taisyklių 50.8 ir 50.10 papunkčiuose išvardyta informacija. Taisyklių 50.5 papunktyje nurodytas reikalavimas privalomas sudarant pirkimo sutartį raštu. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, šio punkto reikalaujama informacija turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose. Atliekant tikrintojo paslaugų pirkimą, turi būti taikomi ir kiti privalomi reikalavimai, nustatyti atitinkamos ETBT programos įgyvendinimo dokumentuose;

42.5. vykdydami mažos vertės pirkimus Pirkimų komisija arba Lietuvos partnerio vadovo paskirti darbuotojai turi pakviesti pateikti pasiūlymus arba apklausti ne mažiau kaip 3 tiekėjus, jei nėra 3 tiekėjų, turi būti pakviesti pateikti pasiūlymus arba apklausti visi esami tiekėjai;

42.6. vykdydami mažos vertės pirkimus, Pirkimų komisija arba Lietuvos partnerio vadovo paskirti darbuotojai gali kreiptis į vieną tiekėją ir su juo derėtis dėl kainos ir kitų sąlygų šiais atvejais, kai:

42.6.1. susidariusios ypatingos aplinkybės (avarija, stichinė nelaimė, epidemija ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis);

42.6.2. dėl įvykių, kurių Lietuvos partneris negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Lietuvos partnerio arba nuo kito projekto partnerio;

42.6.3. dėl techninių, meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, kai prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas ir nėra jokios kitos alternatyvos;

42.6.4. numatomos sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 290 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio); darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 1500 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);

42.6.5. pagal ankstesnę sutartį iš tiekėjo pirko prekių, paslaugų ar darbų ir nustatė, kad tikslinga pirkti papildomai, jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs ir nesikeičia esminės pirkimo sutarties sąlygos; papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;

42.6.6. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo; tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

42.7. Lietuvos partneris prekes, paslaugas, darbus privalo įsigyti iš to tiekėjo, kuris pasiūlė mažiausią kainą ar pateikė ekonomiškiausią pasiūlymą pagal Taisyklių 87.1–87.2 papunkčiuose nurodyta tvarka atlikto pasiūlymo vertinimo rezultatus; perkant prekes, paslaugas ar darbus pateikti pasiūlymai gali būti vertinami remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijumi, arba pagal perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, pažeidžiant Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus;

42.8. sprendimą dėl atliekamo mažos vertės pirkimo (Taisyklių 3 priedas) turi patvirtinti Lietuvos partnerio vadovas arba jo įgaliotas asmuo, jeigu pirkimą vykdo Pirkimo komisija – sprendimas įtvirtinamas protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas;

42.9. mažos vertės pirkimo metu su tiekėjais gali būti deramasi dėl pirkimo sąlygų. Lietuvos partneris pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi, ir derėjimosi tvarką.

 

VI. PIRKIMO ir projektų vertinimo KOMISIJos

 

43. Lietuvos partneris pirkimui, atliekamam atviro, riboto konkurso, konkurencinio dialogo ar derybų būdu, organizuoti ir atlikti privalo sudaryti Pirkimo komisiją, nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Pirkimo komisija dirba pagal Lietuvos partnerio patvirtintą darbo reglamentą, yra jam atskaitinga ir vykdo tik raštiškas jo užduotis ir įpareigojimus. Už pirkimo komisijos veiksmus atsako Lietuvos partneris.

44. Pirkimo komisija sudaroma Lietuvos partnerio vadovo įsakymu iš ne mažiau kaip 3 narių (vienas iš jų skiriamas pirkimo komisijos pirmininku) ir sekretoriaus. Pirkimo komisijos narių skaičius turi būti nelyginis.

45. Kiekvienas pirkimo komisijos narys ir kiti pirkimo komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys gali dalyvauti pirkimo komisijos darbe tik prieš tai kiekvienas atskirai pasirašę nešališkumo deklaraciją  (Taisyklių 1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Taisyklių 2 priedas).

46. Pirkimo komisijos priimti sprendimai protokoluojami. Protokole turi būti nurodyti komisijos sprendimo motyvai, pateikiama kiekvieno komisijos nario atskiroji nuomonė priimant sprendimą. Protokolą pasirašo visi pirkimo komisijos posėdyje dalyvavę pirkimo komisijos nariai.

47. Projekto konkurso vykdymui Lietuvos partneris turi sudaryti projekto vertinimo komisiją. Lietuvos partneris privalo suteikti vertinimo komisijai visus įgaliojimus, reikalingus planams ar projektams vertinti ir laimėtojams nustatyti.

48. Vertinimo komisiją turi sudaryti su projekto konkurso dalyviais nesusiję fiziniai asmenys. Vertinimo komisijos pirmininku ir nariais skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, pasirašę nešališkumo deklaraciją (Taisyklių 1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Taisyklių 2 priedas). Jeigu projekto konkurso dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, ne mažiau kaip trečdalis vertinimo komisijos narių turi būti bent jau tokios pačios arba artimos kvalifikacijos. Vertinimo komisija sprendimus gali priimti tik posėdyje. Vertinimo komisijos posėdžiai protokoluojami.

 

VII. PIRKIMO DOKUMENTAI

 

49. Lietuvos partneris pirkimo dokumentuose pateikia visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

50. Pirkimo dokumentuose turi būti pateikta:

50.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai;

50.2. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, įskaitant ir reikalavimus pasiūlymą pagal jungtinės veiklos sutartį pateikiantiems tiekėjams;

50.3. tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka;

50.4. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija apie pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija, jei tokią reikės pateikti;

50.5. reikalavimas pateikti tiekėjo sąžiningumo deklaraciją (Taisyklių 4 priedas);

50.6. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, prekių kiekis, darbų, paslaugų apimtis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

50.7. techninė specifikacija;

50.8. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

50.9. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina; į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

50.10. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas;

50.11. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;

50.12. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;

50.13. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas;

50.14. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar Lietuvos partneris ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Lietuvos partneris savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

50.15. vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė;

50.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;

50.17. kitos pirkimo sąlygos.

51. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Lietuvos partneris nupirkti tai, ko reikia.

52. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.

 

VIII. PASIŪLYMŲ IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

53. Lietuvos partneris privalo pirkimo dokumentuose nustatyti pakankamą, ne trumpesnį kaip Taisyklių 18.6, 19.6 32.8 papunkčiuose ar 39 punkte nurodytą, paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminą. Nustatydamas šį terminą Lietuvos partneris privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą pasiūlymams parengti.

54. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų (projektų) ir paraiškų  rengimo ir pateikimo reikalavimus, turi būti nurodyta, kad:

54.1. pasiūlymas (projektas) ir paraiška turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens;

54.2. pasiūlymai turi būti įdėti į voką, kuris užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas ir nurodoma „neatplėšti iki...“ (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos);

54.3. jeigu Lietuvos partneris numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, tiekėjai pasiūlymo kainą turi pateikti viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatplėšti iki ...“ (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Reikalavimas pasiūlymą pateikti dvejuose vokuose netaikomas, pirkimą atliekant  derybų būdu ar apklausos būdu, kai gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų;

54.4. Projekto konkursui projektai pateikiami užklijuotoje pakuotėje su ant pakuotės užrašytu projekto devizu (trumpu projekto idėjos apibūdinimu); kartu su projektu pateikiamas atskiras užklijuotas vokas su užrašytu tuo pačiu devizu; voke turi būti įdėtas projekto devizo šifras – tiekėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei fakso numeriai ir projekto galiojimo užtikrinimo dokumentai (jeigu buvo reikalaujama); projekto konkurso atveju į šį voką įdedami tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

54.5. pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti siūlu, kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo į pasiūlymą įdėti naujus, išplėšti esančius lapus ar juos pakeisti. Pasiūlymo paskutiniojo lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio pasirašo tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo. Pasiūlymo paskutinio lapo pusėje nurodomas pasirašančiojo asmens vardas, pavardė ir pareigos, pasiūlymo lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija (jei to reikalaujama), o pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką.

55. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

56. Pasiūlymą gali pateikti ir pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti ūkio subjektų grupė. Pasiūlymui pateikti ūkio subjektų grupė įsteigti juridinio asmens neprivalo.

57. Lietuvos partneris pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu ir pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Be to, pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame ir antspauduotame voke.

58. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

59. Lietuvos partneris pirkimo dokumentus tiekėjui gali pateikti:

59.1. tiekėjo prašymu;

59.2. kartu su kvietimu pateikti pasiūlymus ar pirkimo skelbime;

59.3. paskelbdamas internete ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

60. Lietuvos partneris privalo pirkimo dokumentus pateikti per 3 darbo dienas nuo tiekėjų prašymo pateikti pirkimo dokumentus gavimo dienos. Tiekėjai dėl pirkimo dokumentų privalo kreiptis ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Šiame straipsnyje nustatyti pirkimo dokumentų pateikimo terminai netaikomi, kai Lietuvos partneris pirkimo dokumentus tiekėjams teikia nemokamai ir tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis tuojau pat po pirkimo skelbimo išspausdinimo dienos ar kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.

61. Už pirkimo dokumentus Lietuvos partneris iš visų tiekėjų gali imti vienodo dydžio mokestį. Jį sudaro dokumentų kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos. Už pirkimo dokumentų vertimą į užsienio kalbą gali būti imamas papildomas mokestis. Jį sudaro vertimo į užsienio kalbą išlaidos.

62. Šio skyriaus nuostatos dėl pasiūlymų pateikimo neprivalomos vykdant mažos vertės pirkimus apklausos būdu.

 

IX. VOKŲ ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA

 

63. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Pirkimo komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų ar konkurencinio dialogo būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.

64. Jeigu Lietuvos partneris pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais (išskyrus derybų atvejį) turi būti atplėšiami dviejuose Pirkimo komisijos posėdžiuose. Pirmajame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrajame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antrasis posėdis gali įvykti tik tada, kai Lietuvos partneris patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šių Taisyklių nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Lietuvos partneris privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu Lietuvos partneris, patikrinęs ir įvertinęs pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais pagal Taisyklių 106 punkte  nustatytą tvarką.

65. Vokus atplėšia vienas iš Pirkimo komisijos narių, pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos posėdyje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjas ar jo atstovas neatvyksta.

66. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Pirkimo komisijos nariai.

67. Pirkimo komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.

68. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

69. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

70. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

71. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams arba jų atstovams skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Šios kainos turi būti nurodomos ir vokų su kainomis atplėšimo posėdžio protokole.

72. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Pirkimo komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Pirkimo komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

73. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Lietuvos partneris negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

74. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Pirkimo komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.  

75. Šio skyriaus nuostatos taikomos vykdant mažos vertės pirkimus apklausos būdu tik tuo atveju, kai pasiūlymus prašoma pateikti vokuose ir numatoma vykdyti vokų atplėšimo procedūrą.

 

X. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

 

76. Lietuvos partneris privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl jis turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos (pvz., teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio pajėgumo ir kt.) reikalavimus ir pareikalauti, kad tiekėjai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

77. Lietuvos partnerio nustatyti minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti tiekėjai, reikalavimai nustatomi pirkimo dokumentuose.

78. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Lietuvos partnerio pirkimo dokumentuose nustatytų, kvalifikaciją patvirtinančių reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus tiekėjo kvalifikacijai keliamus reikalavimus.

79. Lietuvos partneris turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

80. Tiekėjų kvalifikacijos duomenys vertinami vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais ir procedūromis. Pirkimo komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos duomenų. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Lietuvos partnerio keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

81.  Vykdant mažos vertės pirkimus, tiekėjo kvalifikacija gali būti tikrinama:

81.1 remiantis Lietuvos partnerio turima informacija apie tiekėjo kvalifikaciją ir nereikalaujant, kad jis pateiktų informaciją apie savo kvalifikaciją; tokiu atveju apie tiekėjo kvalifikaciją, kompetenciją, patikimumą ir pajėgumą sprendžiama remiantis Lietuvos partnerio patirtimi ar kita jam prieinama informacija apie tiekėjus; arba

81.2. Lietuvos partneris gali prašyti tiekėjų pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją (Taisyklių 5 priedas); tokiais atvejais atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.

 

XI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

 

82. Lietuvos partneris gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus. Tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitus pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Lietuvos partneris, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas per Lietuvos partnerio nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atliekant pirkimą derybų būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, tačiau negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose.

83. Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti Lietuvos partneriui, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

84. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Lietuvos partneris privalo nepažeisdamas viešųjų pirkimų principų prašyti tiekėjo šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

85. Lietuvos partneris pasiūlymą privalo atmesti, jeigu:

85.1. paraišką ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba Lietuvos partnerio prašymu per jo nustatytą protingą terminą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

85.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

85.3. visų tiekėjų buvo pasiūlytos per didelės, Lietuvos partneriui nepriimtinos kainos.

86. Lietuvos partneris pasiūlymus vertina remdamasis šiais kriterijais:

86.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su tiekėju, pateikusiu Lietuvos partneriui naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal vertinimo kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko, arba

86.2. mažiausios kainos.

87. Lietuvos partneris, norėdamas priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi:

87.1. pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdamas įvertinti pateiktus tiekėjų pasiūlymus, Taisyklių 81.2. papunktyje nurodytu atveju patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę, (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka; tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai; tais atvejais, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai;

87.2. nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, turi raštu pranešti pasiūlymus pateikusiems tiekėjams apie preliminarią pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, o tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, ir jų pasiūlymų atmetimo priežastis;

88. Projekto konkurso vertinimo metu:

88.1. vertinimo komisija sprendimus priima savarankiškai; vertinami tik anonimiškai pateikti projektai (vertinimo komisijos nariai gali sužinoti, kas pateikė pasiūlymus, tik komisijai priėjus prie bendros nuomonės ar priėmus sprendimą dėl geriausio plano ar projekto);

88.2.  pateikti projektai vertinami pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus, kurie nebūtinai turi būti susiję su mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi; vertinimo komisija narių pasirašytame protokole nurodo projektų eiliškumą, remdamasi kiekvieno projekto atitikimu vertinimo kriterijams, kartu pateikdama savo pastabas, dėl kurių reikia papildomo paaiškinimo;

88.3. po to, kai vertinimo komisija prieina prie bendros nuomonės ar priima sprendimą, prireikus tiekėjai gali būti kviečiami atsakyti į klausimus, kuriuos vertinimo komisija yra nurodžiusi protokole. Vertinimo komisijos narių ir tiekėjų pokalbiai protokoluojami.

 

XII. PIRKIMO SUTARTIS

 

89. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusiu pripažintą pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai pirkime dalyvauja ar kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka Lietuvos partnerio pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tiekėjas sudaryti sutarties kviečiamas raštu (išskyrus Taisyklių 96 punkte nustatytą atvejį, kai sutartis sudaroma žodžiu), taip pat jam pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o derybų su vienu tiekėju atveju – kad jo pasiūlymas atitinka keliamus reikalavimus, ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį.

90. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba jei tiekėjo pateikta sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba iki Lietuvos partnerio nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta Taisyklių 91 punkte, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju Lietuvos partneris siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

91. Lietuvos partneris gali reikalauti, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Lietuvos partneriui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Teisinės formos reikalavimai turi būti nustatyti pirkimo dokumentuose. Jeigu Lietuvos partneris, parinkdamas teisinę formą reikalauja, kad ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, įsteigtų juridinį asmenį, jis pirkimo sutartį sudaro su šių ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asmeniu. Ūkio subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties sąlygų įvykdymu. Tai turi būti nurodyta ir pirkimo dokumentuose.

92. Pirkimo sutartyje, sudaromoje raštu, turi būti nustatyta:

92.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;

92.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma,– tikslūs jų kiekiai;

92.3. kaina arba kainodaros taisyklės;

92.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarką;

92.5. prievolių įvykdymo terminai;

92.6. ginčų sprendimo tvarka;

92.7. sutarties nutraukimo tvarka;

92.8. sutarties galiojimas;

92.9. subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka.

93. Pagrindinės sutarties sąlygos (sutarties šalių teisės ir pareigos; perkamos prekės, paslaugos ar darbai; atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka; prievolių įvykdymo tvarka; ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimas) nustatomos pirkimo dokumentuose. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

94. Lietuvos partneris sudaręs sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju, privalo apie tai pranešti kitiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams.

95. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma tol, kol nesibaigė tiekėjų pretenzijų pateikimo terminas, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.

96. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, jeigu prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 2900 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).“

 

XIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

97. Visi tiekėjai  turi teisę pateikti Lietuvos partneriui pretenziją dėl pirkimo dokumentų, pirkimo procedūrų, su pirkimu susijusių Lietuvos partnerio veiksmų ar neveikimo, jeigu mano, kad tai pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus. Esant tiekėjo  pageidavimui jis turi būti žodžiu ar raštu supažindintas su pretenzijos pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. Pretenzijos pateikiamos raštu per 5 kalendorines dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

98. Nagrinėjamos tik tos tiekėjų pretenzijos, kurios gautos šių Taisyklių 97 punkte nustatytu terminu ir iki pirkimo sutarties sudarymo.

99. Gavus tiekėjo rašytinę pretenziją, pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu pirkimo procedūros yra sustabdomos, o atskirų procedūrų vykdymo terminai atidedami, kol šios pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius Lietuvos partneris ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas.

100. Pirkimo procedūrų terminai privalo  būti pratęsti pirkimo procedūrų sustabdymo laikui.

101. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai tiekėjams turi būti išsiųsti pranešimai, nurodant terminų pratęsimo priežastis.

102. Pretenzija turi būti išnagrinėta ir motyvuotas sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti išsiųstas pranešimas pretenziją pateikusiam tiekėjui.

103. Jeigu nagrinėjama pretenzija dėl pirkimo dokumentų reikalavimų iki vokų atplėšimo, pripažinus pretenziją pagrįsta ir ją patenkinus (ištaisius pirkimo dokumentų reikalavimų prieštaravimus, neatitikimus įstatymui, (pakeitus / patikslinus kvalifikacinius, techninius reikalavimus ir kt.) Lietuvos partneris privalo visą viešai skelbiamą informaciją paskelbti, atitinkamai nukeliant vokų atplėšimo terminus, apie tai informuojant visus pareiškusius norą dalyvauti pirkime dalyvius.

104. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja ir sprendimą dėl pretenzijos priima Pirkimo komisija, jeigu pirkimą vykdė Pirkimo komisija, arba Lietuvos partnerio vadovo paskirti darbuotojai, jeigu pirkimą vykdė Lietuvos partnerio vadovo paskirti darbuotojai.

 

XIV. Baigiamosios nuostatos

 

105. Išlaidos, kurias Lietuvos partneris patyrė pažeisdamas Taisyklėse nustatytus reikalavimus, pripažįstamos netinkamomis, o jei tokios išlaidos jau buvo apmokėtos ir pažeidimo faktas paaiškėjo vėliau – Lietuvos partneris turi grąžinti išmokėtas lėšas teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

106. Pirkimo sutartys, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai ETBT programos Lietuvos partnerio turi būti saugomi ne trumpiau kaip iki 2028 m. birželio 30 d., EKP programos – ne trumpiau kaip iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

 

______________


 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių

1 priedas

 

(Pirkimo komisiją sudariusios organizacijos pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(Pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

pirkimo komisijos PIRMININKO, nario AR eksperto

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

200__ m._____________d. Nr. ______

__________________________

(Vietovės pavadinimas)

 

 

Būdamas Pirkimo komisijos _______________________________ , pasižadu:

(Pirmininku, nariu, ekspertu)

 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti Pirkimo komisijos _________________________ pareigas;

(Pirmininko, nario, eksperto)

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame,

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų,

nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane Pirkimo komisijos ____________________________

(Pirmininku, nariu, ekspertu)

paskyrusios Lietuvos partnerio vadovui ir nusišalinti.                        

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

 

 

 

 

____________________                                                                                      ______________________________

(Parašas)                                                                                                                           (Vardas, pavardė)

 


 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių

2 priedas

 

 

________________________________________________________________________________

(Pirkimo komisiją sudariusios organizacijos pavadinimas)

 

________________________________________________________________________

(Pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

pirkimO komisijos PIRMININKO, nario AR eksperto

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

200__ m.________________ d.

___________ _________

(Vietovės pavadinimas)

 

Būdamas Pirkimų komisijos ______________________________________,

(Pirmininku, nariu, ekspertu)

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Pirkimų komisijos pirmininku, nariu ar ekspertu;

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Taisyklių ir kitų su Pirkimų įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas Pirkimo komisijos ar Lietuvos partnerio vadovo. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Taisyklės  ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Lietuvos partneriui ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

 

 

___________________                                                                   ____________________________

(Parašas)                                                                                                                (Vardas, pavardė)

 


 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių

3 priedas

 

(Tiekėjų apklausos lentelės ir sprendimo dėl pirkimo formos pavyzdys)

 

TVIRTINU

Lietuvos partnerio vadovas arba įgaliotas asmuo

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS LENTELĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO

(Mažos vertės pirkimams)

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:

 

 

Pirkėjas:

 

 


Tiekėjai:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Adresas, telefonas, faksas

Vadovas arba įgaliotas asmuo (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Tiekėjų pasiūlymai:

 

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymo data

Vertinimo kriterijai (nurodyti konkrečius kriterijus)

A

B

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO:

Laimėtoju pripažintas tiekėjas:

 

 


(tiekėjo pavadinimas ir pasiūlymo numeris)

 

Jeigu įvertinti mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai, nurodyti priežastis:

 

 


Pažymą parengė:

 

(pareigos)

(parašas, data)

(vardas ir pavardė)

 


 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių

4 priedas

 

(Herbas arba prekių ženklas)

 

_______________________________________________________________________________________ (tiekėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(tiekėjo kodas ir kiti duomenys)

__________________________________

(adresatas (perkančioji organizacija))

 

TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

20___m. ________________________ d. Nr.

________________________

(deklaracijos sudarymo vieta)

 

1.Aš,________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))________________________________ ,

( tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i)________________________________________________________________

(Lietuvos partnerio pavadinimas)

atliekamame_____________________________________________________________________

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas)

_______________________________________________________________________________ ,

 

skelbtame _______________________________________________________________________

(leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,

_____________________________________________________________________________

data ir numeris arba kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose išsiuntimo

_______________________________________________________________________________ ,

data ir numeris)

nedavė ir neketina duoti Lietuvos partneriui pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti Pirkimą.

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, __________________________________________________ pateiktas pasiūlymas bus

(tiekėjo pavadinimas)

nenagrinėjamas ir atmestas, o tuo atveju, jeigu pasiūlymas bus jau pripažintas laimėjusiu, bus laikoma, kad _____________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas)

tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį ir su juo pirkimo sutartis nebus sudaroma.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu Pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

 

____________________________                  ________________                   ____________________

(deklaraciją sudariusio asmens pareigos)                                (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

 

______________

 


 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių

5 priedas

 

 

     

(Tiekėjo pavadinimas)

 

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

     

(data, numeris)

 

     

(vieta)

 

Aš,________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))________________________,

( tiekėjo pavadinimas)

dalyvauja ________________________________________________________

(Lietuvos partnerio pavadinimas)

atliekamame____________________________________________________________

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas)

______________________________________________________________________,

skelbtame ______________________________________________________________

(leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,

_____________________________________________________________________________

data ir numeris arba kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose išsiuntimo

_______________________________________________________________________,

data ir numeris)

 

1.             Kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose numatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

2.             Šiame pirkime pasitelkiamų bei pasiūlyme nurodytų subtiekėjų  / subteikėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus,  (jei subtiekėju / subteikėjų  nenumatoma pasitelkti ir (ar) pasiūlyme jie nenurodyti ir (ar) konkurso sąlygose jiems minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nėra nustatyti, šį punktą išbraukti ir pernumeruoti toliau esančius punktus).

3.             Lietuvos partneriui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys, pirkimo dokumentuose  numatyti dokumentai.

4.             Man yra žinoma, kad Lietuvos partneriui nustačius, kad mano pateikti kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau negu per Lietuvos partnerio nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas ir galimu laimėtoju pagal pasiūlymo vertinimo rezultatus pripažintas kitas tiekėjas / teikėjas, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas po mano pasiūlymo.

 

Tiekėjas / teikėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją užpildo kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.

 

____________________________                  ________________             ____________________

(deklaraciją sudariusio asmens pareigos)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-569, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22416

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-561 „Dėl 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo