Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11478

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1413

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1 straipsnio 2 dalį 5 punktu:

„5) gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams ir veterinarijos gydytojams rezidentams.“

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1688, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20187

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1688, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20187

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 1 straipsnio pakeitimo įstatymas