Suvestinė redakcija nuo 2021-12-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29349

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS GERŲJŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIŲ ATRANKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-894

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.9 papunkčiu, ir siekdamas viešinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pasiekimus ir gerųjų projektų pavyzdžius,

t v i r t i n u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gaires (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-894

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS GERŲJŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIŲ ATRANKOS GAIRĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP 2014–2020 m.) gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairės (toliau – Gairės) nustato, kaip gali būti atrenkami geriausi KPP 2014–2020 m. projektai.

2.         Gerųjų projektų pavyzdžių atrankos tikslas – remiantis nustatytais kriterijais atrinkti sėkmingiausius, originaliausius ir kitais teigiamais aspektais išsiskiriančius KPP 2014–2020 m. projektus, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, skatinti gerųjų KPP pavyzdžių sklaidą.

3.         Gerųjų projektų pavyzdžių atrankos paskirtis – įgyvendinant Lietuvos kaimo tinklo (toliau – LKT) tikslus kurti gerųjų Lietuvoje įgyvendintų (-amų) kaimo plėtros projektų bazę, kuri taptų vienu iš pagrindinių įrankių naudojantis viešinimo priemonėmis skatinti asmenis prisidėti prie kaimo plėtros procesų Lietuvoje ir padėti gerinti kaimo įvaizdį.

 

II SKYRIUS

ATRANKOS MODELIS

 

 

 

4.         Kiekvienai gerųjų projektų pavyzdžių atrankai LKT Sekretoriatas, atsižvelgdamas į KPP 2014–2020 m. priemones kuruojančių Žemės ūkio ministerijos specialistų nuomonę ir (arba) Europos kaimo plėtros tinklo aktualijas, atrenkant geruosius projektų pavyzdžius, bei kitą aktualią tematiką, užpildo 1 priedą „Gerųjų projektų pavyzdžių nominacijų sąrašas“, kuriame nurodo:

4.1.      gerųjų projektų pavyzdžių nominacijas;

4.2. Neteko galios nuo 2021-12-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-783, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25172

 

4.3.    vertinimo kriterijus, kaip nustatyta Gairių III skyriuje.

5.         Informaciją apie prašymų dalyvauti gerųjų projektų pavyzdžių atrankoje teikimą ir užpildytą 1 priedą „Gerųjų projektų pavyzdžių nominacijų sąrašas“ LKT Sekretoriatas skelbia šiais būdais:

5.1.    paskelbiant LKT interneto svetainėje;

5.2.      išsiunčiant elektroniniu paštu potencialiems prašymų teikėjams (pvz., Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA), Vietos veiklos grupių tinklas, KPP 2014–2020 paramos gavėjai, LKT nariai ir pan.);

5.3.      kitais būdais LKT Sekretoriato nuožiūra.

6.         Projektų teikimo trukmė gerųjų projektų pavyzdžių atrankai turi būti ne trumpesnė kaip 15 kalendorinių dienų ir ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų. Konkrečią trukmę kiekvienai gerųjų projektų pavyzdžių atrankai nustato LKT Sekretoriatas.

7.         NMA, kaip institucija atsakinga už KPP projektų administravimą, atskirai pateikia LKT Sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt savo gerųjų projektų pavyzdžių siūlymus užpildydami 2 priedo formą. Gerųjų projektų pavyzdžių gairės nenustato NMA vidinės atrankos proceso, NMA atranką atlieka pagal savo nustatytas vidines procedūras.

8.         Pasibaigus prašymų dalyvauti gerųjų projektų pavyzdžių atrankoje teikimui, LKT Sekretoriatas prašo NMA pateikti išvadas apie gerųjų projektų pavyzdžių atrankai pateiktus projektus. NMA teikia informaciją apie įgyvendinimo ar kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, taikomas (-ytas) sankcijas ar informaciją apie galimai rizikingus projektus per 14 kalendorinių dienų nuo LKT Sekretoriato užklausos pateikimo dienos.

9.         Susistemintą gautų prašymų ir NMA išvadų informaciją LKT Sekretoriatas pateikia KPP 2014–2020 m. gerųjų projektų pavyzdžių atrankos darbo grupei, kurios sudėtis tvirtinama atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – Darbo grupė). Darbo grupė gerųjų projektų pavyzdžių atrankos posėdžio metu atlieka vertinimą pagal Gairių 10-11 punktuose nurodytus kriterijus ir, įvertinusi gautą informaciją, priima galutinį sprendimą dėl gerųjų projektų pavyzdžių atrankos laimėtojų eilės sudarymo paprastosios daugumos balsavimo būdu.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

10.       Gerųjų projektų pavyzdžių atrankai gali būti teikiami tik jau baigti įgyvendinti KPP 2014–2020 m. projektai, dėl kurių nėra padaryta pažeidimų, gauta sankcijų bei pasiekti visi paraiškoje numatyti rodikliai.

11. Atrankos dalyviai pateikia LKT Sekretoriatui per Gairių 6 punkte numatytą terminą el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt savo gerųjų projektų pavyzdžių siūlymus, užpildydami 2 priedo formą. Atrankos dalyviai, pildydami 2 priedo formą, pasirenka tik 1 (vieną) iš 1 priede pateiktų nominacijų. Atrankos dalyviai, pildydami 2 priedo formą, pasirenka bent 1 (vieną) iš 1 priede pateiktų kriterijų pagal pasirinktą nominaciją ir formoje išsamiai pagrindžia atitiktį pasirinktam kriterijui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25172

 

IV SKYRIUS

APDOVANOJIMAI

 

12.       Kiekvienai gerųjų projektų pavyzdžių nominacijai LKT Sekretoriatas nustato prizinių vietų skaičių.

13.       LKT Sekretoriatas numato ir skiria laimėtojams apdovanojimus.

14.       LKT Sekretoriato sprendimu gali būti įsteigti specialūs teminiai apdovanojimai kai kuriems gerųjų projektų pavyzdžių atrankai pateiktiems projektams.

 

______________________________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos

gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairių

1 priedas

 

 

(Gerųjų projektų pavyzdžių nominacijų sąrašo forma)

 

 

 

GERŲJŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIŲ NOMINACIJŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Nominacija

Kriterijai

[Nominacijos pavadinimas]

[Kriterijaus pavadinimas]

...

[Nominacijos pavadinimas]

[Kriterijaus pavadinimas]

...

[Nominacijos pavadinimas]

[Kriterijaus pavadinimas]

...

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25172

 

 

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos

gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairių

2 priedas

 

 

(Gerojo projekto pavyzdžio forma)

 

 

 

GEROJO PROJEKTO PAVYZDYS

 

1.   Bendroji informacija apie projektą ir projekto vykdytoją

Projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto vykdytojo teisinė forma

 

Projekto vykdytojo adresas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto pradžios ir pabaigos datos

 

Kontaktinis asmuo, el. paštas, tel. Nr.

 

Kiti informacijos šaltiniai, interneto nuorodos, atsiliepimai, žiniasklaidos informacija

 

 

2.   Projekto finansavimas (Eur)

Bendras šio projekto biudžetas (i)+(ii)+(iii) =

 

+ (i) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos parama (a)+(b)

 

+ (a) EŽŪFKP (Europos Sąjungos) indėlis

 

+ (b) Valstybės narės indėlis

 

+ (ii) Privačios / Nuosavos lėšos

 

+ (iii) Kitos lėšos

 

 

3.   Ar projektas atitinka visas toliau nurodytas tinkamumo sąlygas?

·    projektas iš dalies arba visiškai finansuotas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis;

·    projektas visiškai įgyvendintas: pateikta galutinė įgyvendinimo ataskaita, išmokėta visa prašyta paramos suma bei pasiekti numatyti rodikliai;

·    projektas įgyvendintas be pažeidimų ar sankcijų.

 

Taip Ne

 

4.   Nominacija

Pasirinkite tik vieną nominaciją ir įrašykite jos pavadinimą.

 

 

5.   Projektas atitinka šiuos privalomus kriterijus

Įrašykite bent vieną pasirinktos nominacijos kriterijaus pavadinimą bei pagrįskite atitiktį kriterijui.

(Ne mažiau nei 200 žodžių)

 

 

6.   Projekto aprašymas

Trumpai aprašykite teikiamą projektą. Santraukoje turi būti nurodyta, kokios problemos šiuo projektu buvo sprendžiamos. Kodėl šis projektas buvo reikalingas? Kokia buvo pradinė situacija rengiant šį projektą? Projekto tikslų minėti nereikia – tik aprašyti kontekstą.

(Ne mažiau nei 200 žodžių)

 

 

 

 

 

7.   Projekto tikslai

Atsižvelgdami į aprašytą kontekstą, nurodykite, ką buvo norima pasiekti šiuo projektu (galima remtis ir projekto paraiškoje teikta informacija). Nerašykite apie projektą sudarančias veiklas, nes jos bus aprašytos toliau esančiame laukelyje.

Projekto tikslai turi būti numeruoti.

 

 

 

 

 

8.   Projekto veiklos ir rezultatai

Kokios veiklos buvo vykdytos šiame projekte (chronologiškai)? Kas buvo pasiekta šiuo projektu? Kas pasikeitė? Kur įmanoma, pateikite statistinius duomenis, tačiau pokyčiai gali būti aprašomi ir be skaičių, paprastais teiginiais (pvz.: padidėjo pajamos, pasikeitė socialinė / finansinė / gamtosauginė aplinka, į veiklą buvo įtrauktos įvairios kitos organizacijos, išaugo pardavimai ar lankytojų skaičius ir pan.).

(Ne mažiau nei 200 žodžių)

 

 

 

 

9.   Projekto metu išmoktos pamokos

Į kokius svarbiausius dalykus būtų verta atkreipti dėmesį kartojant šį projektą? Kas šiame projekte Jums buvo įdomaus ir netikėto? Ką šiame projekte būtų buvę galima atlikti geriau?

 

 

10. Projekto įgyvendinimą atspindinčios nuotraukos

Prašome pateikti bent 3 geros kokybės projekto įgyvendinimą atspindinčias nuotraukas. Esant galimybei, pateikite daugiau nuotraukų ar net filmuotą medžiagą. Prie Jūsų pateiktos medžiagos bus nurodoma jų autorystė, todėl būtinai nurodykite, kas yra nuotraukų ar filmuotos medžiagos savininkas.

 

 

________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25172

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-783, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25172

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-894 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairių patvirtinimo“ pakeitimo