Suvestinė redakcija nuo 2022-03-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14968

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. V-1016

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 3 ir 9 dalimis, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atliktus sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo, turinio ir sporto projektų išlaidų pagrįstumo vertinimus ir į Sporto projektų komisijos 2020 m. gegužės 20 d. protokole Nr. SG2-4 ir 2020 m. gegužės 29 d. protokole Nr. SG2-6 pateiktus siūlymus dėl sporto projektų finansavimo:

1.  S k i r i u šio įsakymo 1 priede nurodytiems 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą, nustatyto dydžio finansavimą.

2.  N e s k i r i u finansavimo šio įsakymo 2 priede nurodytiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.

3.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                        Algirdas Monkevičius

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

FAV_SRF2020_isakymui2 (pagal V-373)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1195, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17141

Nr. V-1391, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19405

Nr. V-1487, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20490

Nr. V-1592, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-10-19, i. k. 2020-21654

Nr. V-1614, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21842

Nr. V-1628, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22067

Nr. V-1802, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24497

Nr. V-1903, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26216

Nr. V-1996, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28647

Nr. V-10, 2021-01-05, paskelbta TAR 2021-01-05, i. k. 2021-00112

Nr. V-38, 2021-01-11, paskelbta TAR 2021-01-11, i. k. 2021-00368

Nr. V-337, 2021-03-01, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04020

Nr. V-1941, 2021-10-25, paskelbta TAR 2021-10-25, i. k. 2021-22148

Nr. V-373, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04574

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1195, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17141

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1391, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19405

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1487, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20490

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1592, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-10-19, i. k. 2020-21654

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1614, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21842

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1628, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22067

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1802, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24497

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1903, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26216

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1996, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28647

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-10, 2021-01-05, paskelbta TAR 2021-01-05, i. k. 2021-00112

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-38, 2021-01-11, paskelbta TAR 2021-01-11, i. k. 2021-00368

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-337, 2021-03-01, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04020

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1941, 2021-10-25, paskelbta TAR 2021-10-25, i. k. 2021-22148

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-373, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04574

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo