Suvestinė redakcija nuo 2021-06-11

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-09-16, i. k. 2015-13877

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENŲ prašymų, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. KS-166

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2015 m. gegužės 21 d. įstatymo Nr. XII-1731 redakcija) 48 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                    Edmundas Vaitekūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-166

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2021 m. birželio 9 d. sprendimo  Nr. KS-119

redakcija)

 

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys) prašymų ir skundų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje (toliau – Komisija).

2. Aprašo nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į Komisiją, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Komisijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, (toliau – darbuotojai) piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, Aprašo IV skyriuje nurodyti prašymai atlikti tyrimą ir kitokie asmenų kreipimaisi į Komisiją.

3. Komisija, nagrinėdama asmenų prašymus ir skundus vadovaujasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais, Aprašu ir kitais teisės aktais.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo ar skundo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, pateikiama informacija, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma Komisijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus, priimamas administracinis sprendimas.

4.2. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į Komisiją, prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą, licenciją, dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą. Taip pat nustatyta tvarka pateikti Komisijos turimą informaciją ar priimti administracinį sprendimą ar kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreiškiama Komisijos valia bei atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

4.3. Prašymo ar skundo nagrinėjimas – Komisijos administracijos darbuotojo (darbuotojų) veikla, apimanti asmens prašymo ar skundo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, faktinių duomenų patikrinimą (jeigu to reikia), faktų ir aplinkybių atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.

4.4. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į Komisiją, kuriame nurodoma, kad Komisijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais arba kito asmens (ne Komisijos) veiksmais ar neveikimu yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai ir prašoma juos apginti.

4.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Apraše nustatytų terminų eiga skaičiuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6. Draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus ir  skundus dėl to, kad nėra šią funkciją atliekančio Komisijos administracijos darbuotojo. Komisijos administracijos darbuotojų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe atvejais asmenų prašymus ir skundus nagrinėti pavedama kitiems darbuotojams.

7. Nagrinėjantis prašymą ar skundą Komisijos administracijos darbuotojas pats nusišalina nuo jo nagrinėjimo arba yra nušalinamas Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimu, jeigu atsiranda Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gavęs pavedimą nagrinėti prašymą ar skundą, Komisijos administracijos darbuotojas, atsiradus minėtoms aplinkybėms, pats turi pranešti savo tiesioginiam vadovui ir Komisijos pirmininkui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jo priežastis. Sprendimą dėl Komisijos pirmininko nusišalinimo nuo prašymo ar skundo nagrinėjimo priima jis pats arba jį į pareigas paskyręs institucijos vadovas.

8. Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami pagal Komisijos kompetenciją. Jeigu Komisija neturi įgaliojimų spręsti dėl prašyme ar skunde išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Komisijoje išsiunčia prašymą ar skundą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo ar skundo kopiją), kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo ar skundo persiuntimo priežastis. Jeigu nėra kitos Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, kuriai prašymas ar skundas galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindama jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.

9. Asmenų prašymai ir skundai, kuriuose yra informacijos, susijusios su specialių kategorijų asmens duomenimis, persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą, išskyrus atvejus, kai institucija, kuriai persiunčiamas asmens prašymas, pagal kompetenciją yra įgaliota tvarkyti to asmens specialių kategorijų asmens duomenis. Komisija per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo kreipiasi į asmenį prašydama per nustatytą terminą pateikti rašytinį sutikimą. Jeigu per šį terminą rašytinis sutikimas negaunamas, prašymas ar skundas grąžinamas asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Jeigu dalis prašyme ar skunde keliamų klausimų susiję su Komisijos kompetencija, negavus asmens rašytinio sutikimo dėl prašymo ar skundo persiuntimo, prašymas ar skundas nagrinėjimas ta dalimi, kiek tai susiję su Komisijos kompetencija.

10. Asmens prašymo ar skundo, adresuoto Komisijai, kai prašyme nurodyti klausimai priskiriami kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja ir į jį atsako Komisija. Kitos institucijos, su kurių kompetencija susijęs prašymo ar skundo nagrinėjimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos persiųsto prašymo ar skundo užregistravimo institucijoje pagal kompetenciją atsako Komisijai.

11. Asmens prašymo ar skundo, adresuoto kelioms Lietuvos Respublikos institucijoms ir priklausančio kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja, apibendrina gautus kitų institucijų atsakymus ir į jį atsako prašyme ar skunde nurodytas pirmasis adresatas. Jeigu Komisija nurodyta ne pirmuoju adresatu, tai ji be atskiro pirmojo adresato prašymo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ar skundo užregistravimo dienos pateikia pagal kompetenciją savo pasiūlymus dėl prašymo ar skundo nagrinėjimo pirmuoju adresatu nurodytai institucijai.

12. Prašymas ar skundas, su kuriuo per vienus metus tas pats asmuo kreipiasi į Komisiją tuo pačiu klausimu, kurį Komisija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmęs teismas, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo ar skundo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas ar skundas nenagrinėjamas, Komisija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo ar skundo užregistravimo Komisijoje praneša asmeniui nenagrinėjimo priežastis.

13. Jeigu asmens prašymo ar skundo ir (ar) prie jo pridedamų dokumentų turinyje yra nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, Komisija per 5 darbo dienas nuo šio prašymo ar skundo užregistravimo persiunčia tokio prašymo ar skundo kopiją ir prie jo pridedamų dokumentų kopijas institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės pažeidimus (toliau – kompetentinga institucija). Komisija tokį prašymą ar skundą nagrinėja pagal kompetenciją, laikydamasi Aprašo 33 punkte nustatyto termino. Tais atvejais, kai tolesniam prašymo ar skundo nagrinėjimui būtinas kompetentingos institucijos atsakymas, prašymo ar skundo nagrinėjimas Komisijos pirmininko sprendimu gali būti sustabdytas iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinio nusižengimo bylos teiseną arba iki bus baigta baudžiamoji byla ar administracinio nusižengimo bylos teisena. Apie tokio prašymo ar skundo nagrinėjimo sustabdymą Komisija nedelsdama raštu praneša asmeniui.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS

 

14. Asmenų prašymai ir skundai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Komisiją, atsiuntus paštu, per kurjerį arba elektroniniais ryšiais). Asmenų prašymai gali būti pateikiami ir žodžiu (elektroniniais ryšiais, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Komisiją), o asmenų skundai taip pat gali būti pateikiami Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriuje „E-skundas“ užpildžius pateiktą elektroninę formą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.

15. Komisijos administracijos darbuotojas, jam Komisijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą ar skundą, turi nedelsdamas persiųsti jį Komisijos elektroninio pašto adresu lrtk@rtk.lt, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs.

16.  Komisija taip pat teikia asmenims konsultacijas radijo ir (ar) televizijos programų transliavimą, retransliavimą, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais. Konsultacijų asmenims rengimo, teikimo ir skelbimo tvarką Komisijoje nustato Asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. KS-45 „Dėl asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

17. Asmenų prašymai, pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Komisijos interesų, Komisijoje neregistruojami. Į tokius prašymus atsakoma nedelsiant. Jeigu į žodžiu pateiktą asmens prašymą negalima atsakyti nedelsiant, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu arba, jeigu yra galimybė fiksuoti ir saugoti prašymo turinį, asmens tapatybės nustatymo ir autentifikavimo procesą, panaudojant technines priemones, žodžiu. Asmuo turi būti įspėtas apie prašymo turinio, asmens tapatybės nustatymo ir autentifikavimo proceso fiksavimą ir saugojimą Komisijoje.

18. Asmens prašymas, pateiktas žodžiu, fiksuojant ir saugant prašymo turinį ir prašymą teikiančio asmens tapatybės nustatymo (autentifikavimo) procesą, nagrinėjamas kaip asmens prašymas, pateiktas raštu.

19. Jeigu prašymą žodžiu teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinių nusižengimo požymių, arba asmens prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, arba bendraujant su asmeniu nepavyksta išsiaiškinti prašymo turinio, Komisijos administracijos darbuotojas turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį tiesioginiam vadovui. Šio vadovo sprendimu apie asmenų elgesį, turintį nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms.

20. Asmens pageidavimu asmens priėmimas Komisijoje ir tiesioginis prašymo išdėstymas gali būti derinamas iš anksto žodžiu ir raštu Aprašo 14 punkte nurodytais būdais. Tam gali būti naudojamos asmenų aptarnavimo kortelės ar kitos priemonės, kuriose nurodomas asmens priėmimo Komisijoje laikas ir vieta, Komisijos administracijos darbuotojo, kuris priims asmenį, vardas ir pavardė, pareigos.

21. Asmenų prašymai žodžiu gali būti pateikiami prašymą teikiančiajam ir jį aptarnaujančiam Komisijos administracijos darbuotojui suprantama kalba. Jeigu asmuo nemoka valstybinės kalbos, o Komisijoje nėra valstybės tarnautojo, suprantančio kalbą, kuria asmuo kreipiasi, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Komisiją turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į Komisiją, savo iniciatyva.

22. Asmenų prašymai ir skundai raštu turi būti:

22.1. parašyti valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus Aprašo 24 punkte nurodytus atvejus;

22.2. parašyti įskaitomai.

22.3 asmens pasirašytas.

23. Asmenų prašymuose ir skunduose raštu turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

24. Nevalstybine kalba raštu pateikti asmenų prašymai ir skundai Komisijoje gali būti priimami, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į instituciją raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija, arba užsienio valstybėje įsisteigęs radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojas, retransliuotojas, televizijos programų ir  (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjas.

25. Asmens skundas, kurio nagrinėjimas susijęs su faktinių aplinkybių patikrinimu, radijo ar televizijos programų ar atskirų programų stebėsena, turi būti pateikiamas užpildant Aprašo 1 priede pateiktą Skundo/prašymo atlikti tyrimą formą, nurodant konkretų  transliuotoją, retransliuotoją, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėją, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėją, televizijos, radijo programą (pavadinimą) ir konkrečią atskirą programą (jos pavadinimą,  transliavimo (retransliavimo) datą, laiką), dėl kurios turinio pateikiamas skundas.

26. Atstovaujamo asmens vardu į Komisiją kreipdamasis asmens atstovas savo prašyme ar skunde turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

27. Kai prašymą ar skundą Komisijai paduoda asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

28. Asmens prašymas ar skundas raštu, atsiųstas elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Komisijos interesų, į asmens prašymą ar skundą galima atsakyti nedelsiant.

29. Elektroniniais ryšiais raštu pateikti prašymai ir skundai, neatitinkantys Aprašo 28 punkto reikalavimų, priimami ir nagrinėjami, jeigu jie pateikiami taip, kad būtų galima:

29.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

29.2. atidaryti ir apdoroti juos elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis Komisijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

29.3. atpažinti prašymo ar skundo turinį;

29.4. identifikuoti prašymą ar skundą pateikusį asmenį.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

30. Prašymai ir  skundai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, Komisijos elektroninio pašto adresu lrkt@rtk.lt, užpildžius Aprašo 14 punkte nurodytą elektroninę formą ar kitais elektroniniais ryšiais, registruojami Komisijos dokumentų valdymo sistemoje, atitinkamame Komisijos dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

31. Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Komisijoje asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Aprašo 2 priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.

32. Užregistruoti prašymai ir skundai perduodami Komisijos pirmininkui ar jo įgaliotiems asmenims rezoliucijoms įrašyti. Draudžiama perduoti skundą nagrinėti Komisijos administracijos padaliniui ar darbuotojui, kai skundžiami šio padalinio ar darbuotojo veiksmai ar neveikimas. Jei prašymą ar skundą pavedama nagrinėti keliems Komisijos administracijos darbuotojams, už jo išnagrinėjimą laiku atsako tas darbuotojas, kuris nurodytas pirmuoju užduoties vykdytoju. Kiti užduoties vykdytojai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pagal savo kompetenciją privalo jam pateikti reikalingą informaciją (žodžiu ar raštu) bei pasiūlymus dėl prašymo ar skundo išnagrinėjimo.

33. Asmenų prašymai ir skundai, išskyrus asmenų prašymus ir skundus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Komisijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų užregistravimo (su visais papildomais dokumentais ir informacija) Komisijoje arba per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo Komisijoje (kai prašymui ar skundui išnagrinėti reikia kreiptis į kitus subjektus dėl dokumentų ir informacijos gavimo), jei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas ar jo pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip.

34. Jei prašymo ar skundo nagrinėjimo metu asmuo jį patikslina (papildo) arba suformuluoja iš esmės naujus reikalavimus, nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto (papildyto) prašymo ar skundo gavimo dienos.

35. Jeigu prašymo ar skundo nagrinėjimas susijęs su Komisijos posėdžio sušaukimu, faktinių duomenų patikrinimo organizavimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis ar yra kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ar skundo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo Komisijoje, Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Aprašo 33 punkte nustatytą terminą, Komisija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo  prašymo ar skundo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

36. Jeigu asmens prašymui ar skundui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą ar skundą atsiuntęs asmuo, ir Komisija tokių duomenų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo ar skundo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per Komisijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Komisija pasilieka prašymo ar skundo ir gautų dokumentų kopijas.

37. Jeigu asmens prašymas ar skundas nebuvo nagrinėjamas dėl to, kad trūko būtinos papildomos informacijos, reikalingos prašymui ar skundui išnagrinėti, asmeniui dar kartą pateikus prašymą ar skundą su būtina papildoma informacija, toks prašymas ar skundas nelaikomas teikiamu pakartotinai.

38. Jeigu Komisija, užregistravusi asmens prašymą ar skundą, nustato, kad prašymas ar skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba prašymo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Komisija negali tokio prašymo išnagrinėti, prašymo ar skundo nagrinėjimas Komisijos pirmininko sprendimu nutraukiamas. Apie tokio prašymo ar skundo nagrinėjimo nutraukimą Komisija nedelsdama praneša asmeniui.

39. Asmenų prašymai ir skundai, pateikti nesilaikant Aprašo 22 punkte nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo ir pridedamų dokumentų užregistravimo Komisijoje grąžinami asmeniui ir valstybine kalba nurodoma grąžinimo priežastis ir siūlant pasidaryti vertimą į valstybinę kalbą ar ištaisyti kitus trūkumus. Komisija pasilieka prašymo ar skundo ir gautų dokumentų kopijas.

40Asmenų prašymai ir skundai, pateikti nesilaikant Aprašo 23 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Komisijoje asmeniui išsiunčiama informacija apie prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, informacija apie prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme ar skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta.

41Asmenų prašymai ar skundai, pateikti raštu nesilaikant Aprašo 26 ir 27 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami. Per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Komisijoje asmeniui išsiunčiama informacija apie prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, informacija apie prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme ar skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta.

42. Asmenų prašymai ar skundai, pateikti elektroniniais ryšiais nesilaikant Aprašo 28 ir 29 punktuose nustatytų reikalavimų, per 2 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Komisijoje grąžinami asmeniui ir nurodoma tokio prašymo ar skundo grąžinimo priežastis. Jeigu minėtame prašyme ar skunde nenurodytas elektroninio pašto adresas, informacija apie prašymo,  ar skundo grąžinimo priežastį teikiama pagal kitus prašyme ar skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta. 

43. Skundas, pateiktas neteisingai užpildžius Aprašo 14 punkte nurodytos elektroninės formos langelius, pažymėtus simboliu *, paliekamas nenagrinėtas, jeigu Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

44. Skundų nenagrinėjimo atvejai:

44.1. nėra galimybės skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti skundo autentiškumo;

44.2. išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas nagrinėja skundą tuo pačiu klausimu;

44.3. skundas paduotas ne pagal Komisijos kompetenciją;

44.4. skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Komisija negali tokio skundo išnagrinėti;

44.5. yra Aprašo 12 punkte nurodytos aplinkybės;

44.6. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.

45. Skundų nagrinėjimo nutraukimo atvejai:

45.1. pradėjus nagrinėti skundą, paaiškėja, kad egzistuoja Aprašo 44 punkte nurodytos aplinkybės;

45.2. skundo nagrinėjimo metu paaiškėja, kad pareiškėjas piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis ar veikė nesąžiningai.

46. Kai skundas nenagrinėjamas ar skundo nagrinėjimas nutraukiamas, Komisija per 5 darbo dienas nuo skundo užregistravimo Komisijoje praneša asmeniui nenagrinėjimo ar nagrinėjimo nutraukimo priežastis.

47. Jeigu Komisija neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo ir nėra kitos institucijos, kuriai galėtų perduoti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui.

48. Komisija pagal gautą prašymą ar skundą, nustačiusi viešojo intereso pažeidimų, jei pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją Komisijai nesuteikta teisė imtis priemonių dėl jo gynimo, persiunčia visą reikalingą medžiagą prokuratūrai, prašydama įstatymų nustatyta tvarka ginti viešąjį interesą.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ ATLIKTI TYRIMĄ DĖL NESKELBTINOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PASKLEIDIMO NAGRINĖJIMO YPATUMAI

 

49. Komisija nagrinėja asmenų prašymus atlikti tyrimą dėl galimai neskelbtinos viešosios informacijos paskleidimo radijo ir (ar) televizijos programoje ar atskiroje programoje (toliau – prašymas atlikti tyrimą).

50. Prašymas atlikti tyrimą turi būti motyvuotas ir atitikti Aprašo 22 ir 23 punktų reikalavimus. Prašymas atlikti tyrimą pateikiamas užpildant Aprašo 1 priede pateiktą Skundo/prašymo atlikti tyrimą formą, jame nurodant:

50.1. konkretų transliuotoją, retransliuotoją, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėją, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėją, televizijos, radijo programą (pavadinimą) ir konkrečią atskirą programą (jos pavadinimą,  transliavimo (retransliavimo) datą, laiką), kurioje buvo paskleista galimai  neskelbtina viešoji informacija;

50.2. kokia galimai neskelbtina viešoji informacija buvo paskleista;

50.3. prašymą atlikti tyrimą pateikusio asmens prašymą Komisijai;

50.4. prašymo atlikti tyrimą surašymo datą.

51. Prie prašymo atlikti tyrimą gali būti pridedami turimi įrodymai, dokumentai ar jų aprašymas.

52. Komisija nenagrinėja prašymo atlikti tyrimą, jeigu jis nėra motyvuotas ir jame nėra nurodyta Aprašo 50 punkte nurodyta informacija. Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo atlikti tyrimą užregistravimo Komisijoje informuojamas apie jo pateikto prašymo atlikti tyrimą turinio reikalavimų trūkumus ir nurodomas terminas jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus asmens prašymas atlikti tyrimą nagrinėjamas šiame skyriuje nustatyta tvarka. Prašymo atlikti tyrimą užregistravimo Komisijoje diena laikoma ta diena, kai gaunamas asmens prašymas atlikti tyrimą su pašalintais trūkumais.

53. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo atlikti tyrimą užregistravimo Komisijoje išnagrinėja prašyme atlikti tyrimą nurodytas aplinkybes ir informuoja prašymą atlikti tyrimą pateikusį asmenį apie nagrinėjimo rezultatus.

54. Komisija, atlikusi Aprašo 53 punkte nurodytą tyrimą ir nustačiusi, kad radijo ir (ar) televizijos programoje buvo paskelbta neskelbtina informacija, per 20 darbo dienų nuo prašymą atlikti tyrimą pateikusio asmens informavimo apie prašymo atlikti tyrimą nagrinėjimo rezultatus priima sprendimą, kuriuo patvirtinamas neskelbtinos informacijos paskleidimo faktas ir kuriame nurodomos objektyviai būtinos poveikio priemonės transliuotojui ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjui.

55. Komisija atsisako nagrinėti prašymą atlikti tyrimą ar nutraukia prašymo atlikti tyrimą nagrinėjimą Aprašo 44 ir 45 punktuose numatytais atvejais.

 

V SKYRIUS

ATSAKYMŲ Į PRAŠYMUS IR SKUNDUS PARENGIMAS IR IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIMS

 

56. Į asmenų prašymus ir skundus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu jie pateikti, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Į skundą, pateiktą užpildžius Aprašo 14 punkte nurodytą elektroninę formą, atsakoma skunde nurodytu elektroninio pašto adresu, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Prireikus į prašymą ar skundą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą ar skundą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija. Atsakymas, siunčiamas elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašytas Komisijos pirmininko arba jo įgalioto Komisijos pirmininko pavaduotojo ar Komisijos administracijos darbuotojo saugiu elektroniniu parašu, išskyrus atvejus, kai atsakoma į tokius asmenų prašymus ar skundus į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Komisijos interesų, galima atsakyti nedelsiant.

57. Atsakymai rengiami ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

58. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo ar skundo turinį:

58.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti licenciją, leidimą, dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

58.2. į prašymą pateikti Komisijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

58.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – sprendimą ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta Komisijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

58.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Komisijos ar jos administracijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie Komisijos administracijos darbuotojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma;

58.5. į skundą atsakoma pateikiant dėl jo priimtą administracinį sprendimą;

58.6. į prašymą atlikti tyrimą atsakoma pateikiant atsakymą, kuriuo prašymą atlikti tyrimą pateikęs asmuo informuojamas apie tyrimo rezultatus, o nustačius neskelbtinos viešosios informacijos faktą, – pateikiant Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinamas neskelbtinos informacijos paskleidimo faktas ir nurodomos taikytinos poveikio priemonės, kopiją.

59. Komisija, pati pastebėjusi ar gavusi pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme į prašymą ar skundą esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, nedelsdama jas ištaiso ir pateikia asmeniui ištaisytą atsakymą arba praneša jam, kodėl klaidos nebuvo taisomos.

 

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKSMŲ, NEVEIKIMO, ATSAKYMŲ IR ADMINISTRACINIŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

60. Asmuo, nesutinkantis su Komisijos atsakymu į jo prašymą ar skundą arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo ar skundo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka  administraciniam teismui.

61. Dėl Komisijos administracijos darbuotojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

62. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba Komisijos siunčiamame, vadovaujantis Aprašo 12, 38–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.

63. Prašymą atlikti tyrimą pateikęs asmuo turi teisę skųsti Komisijos priimtą sprendimą, o tais atvejais, kai Komisija per 20 darbo dienų nuo prašymą atlikti tyrimą pateikusio asmens informavimo apie prašyme atlikti tyrimą nurodytų aplinkybių patvirtinimą dienos nepriima sprendimo, asmuo gali skųsti Komisijos neveikimą, paduodamas motyvuotą skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

64. Dėl Komisijos atsakymų ir sprendimų dėl prašymo atlikti tyrimą prokuroras ir (ar) visuomenės informavimo srityje veikiančios asociacijos, turinčios pagrindą manyti, kad Komisija nevykdė arba netinkamai vykdė jai teisės aktuose nustatytas pareigas, susijusias su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos neskelbtinos informacijos kontrole, ir tokiais veiksmais buvo pažeistas viešasis interesas visuomenės informavimo srityje, kreipiasi į Komisiją su motyvuotu prašymu imtis būtinų veiksmų pažeidimui pašalinti.

65. Tais atvejais, kai Komisija per 20 darbo dienų nepriima sprendimo, kuriuo pašalinamas viešojo intereso pažeidimas, prokuroras ir (ar) visuomenės informavimo srityje veikiančios asociacijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Komisijos neveikimo su motyvuotu prašymu įpareigoti Komisiją tinkamai vykdyti neskelbtinos informacijos kontrolės funkciją ir taikyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nurodytas poveikio priemones.

 

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

 

66. Asmenys Komisijos internetiniame puslapyje turi teisę anonimiškai užpildyti Komisijos teikiamų paslaugų kokybės vertinimo anketą. Asmenys Komisijos elektroninio pašto adresu lrtk@rtk.lt taip pat turi teisę anonimiškai pareikšti savo nuomonę apie prašymų ar skundų nagrinėjimą ir aptarnavimo Komisijoje kokybę, pateikti pageidavimus ir siūlymus, informaciją:

66.1. ar jiems užtenka informacijos apie Komisijos kompetenciją ir vykdomas funkcijas;

66.2. ar jie pakankamai informuoti apie Komisijos administracijos darbo laiką;

66.3. ar jiems patogus Komisijos administracijoje nustatytas asmenų priėmimo laikas;

66.4. ar jiems tenka ilgai laukti priėmimo;

66.5. ar jie buvo atidžiai išklausyti juos aptarnavusių Komisijos administracijos darbuotojų;

66.6. ar aiškiai ir tiksliai buvo atsakyta į jų klausimus;

66.7. per kiek laiko asmenys sulaukė atsakymo į pateiktą klausimą;

66.8. ar jie informuoti apie veiksmus, kurių institucija ėmėsi spręsdama jų klausimus;

66.9. kaip jie vertina Komisijos veiklą.

67. Aprašo 66 punkto pagrindu gauti duomenys naudojami asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimui ir jų aptarnavimui Komisijos administracijoje gerinti.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. KS-119, 2021-06-09, paskelbta TAR 2021-06-10, i. k. 2021-13316

 

 

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo

ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir

televizijos komisijoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Skundo / prašymo atlikti tyrimą formos pavyzdys)

 

 

_____________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė/ pavadinimas)

_____________________________________________________________________

(adresas, kiti kontaktiniai duomenys, kuriais pageidauja gauti atsakymą)

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai

Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius

 

 

SKUNDAS / PRAŠYMAS ATLIKTI TYRIMĄ

(tinkamą pabraukti)

 

________________

(data)

________________

(vieta)

 

 

1. Informacija apie skundžiamą juridinį asmenį, radijo ar televizijos programą ir atskirą programą:

1.1. Transliuotojas / retransliuotojas / televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjas / užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas / dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjas (pavadinimas).............................................................................................................

1.2. Televizijos / radijo programa (pavadinimas)..........................................................................

1.3. Konkreti atskira programa, dėl kurioje paskleistos informacijos teikiamas skundas / prašymas atlikti tyrimą:                                                                                                                          

1.3.1. pavadinimas.........................................................................................................................

1.3.2. transliavimo (retransliavimo) data, laikas...........................................................................

2. Skundžiamas veiksmas (neveikimas): išsamiai išdėstykite aplinkybes ir faktus, kuriais grindžiate savo skundą / prašymą atlikti tyrimą, jei kreipiatės dėl neskelbtinos informacijos paskleidimo, nurodykite, kokia galimai neskelbtina viešoji informacija buvo paskleista. 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... .................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Ar kreipėtės į transliuotoją / retransliuotoją / televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėją / užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėją ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėją, dėl kurio televizijos ar radijo programoje paskleistos informacijos ar jo veiksmų (neveikimo) teikiate skundą / prašymą atlikti tyrimą? Nurodykite aplinkybes, kada ir kokia forma (telefonu, raštu, kt.) kreipėtės, kokio sulaukėte atsakymo. Jeigu turite, pridėkite kreipimosi bei gauto atsakymo kopijas.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4. Pareiškėjo reikalavimas / prašymas.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Ar skundas tuo pačiu klausimu jau išnagrinėtas ar dar nagrinėjamas teisme? Jeigu išnagrinėtas ar nagrinėjamas, nurodykite, kada ir kokiame teisme.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Pridedamų dokumentų, kitų įrodymų sąrašas (pridėkite dokumentus ir kitus įrodymus, patvirtinančius Jūsų išdėstytas aplinkybes):

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................

5. ............................................................................................................................................................

Patvirtinu, kad visa mano pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

Pastaba. Jeigu esate įgaliotas pateikti kito asmens skundą / prašymą atlikti tyrimą, pridėkite įstatymo nustatyta tvarka tinkamai patvirtintą įgaliojimo kopiją.

 

____________________                             ______________________

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

____________________                             ______________________

(atstovo parašas)                                       (atstovo vardas, pavardė)

 

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo

ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir

televizijos komisijoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo ar skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma)

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga. Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, tel. (8 5) 233 0660, faks. (8 5) 264 7125, el. p. lrtk@rtk.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188741498

 

 

 

 

(pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris arba pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris*)

 

 

 

 

PAŽYMA APIE PRIIMTUS DOKUMENTUS

 

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

 

 

Jūsų prašymas / skundas / dėl ______________________________________________

(trumpas turinio apibūdinimas)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________  gautas ____________ Nr. _______________.

(data)                      (registracijos numeris)

 

 

 

Dokumentus priėmė

 

_______________________                  ______________                  _______________________

(pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

________________

(telefono numeris)

 

––––––––––––––––––––

 

___________________________

* Jeigu pareiškėjas duomenis nurodo.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-73, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17351

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-166 „Dėl Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-119, 2021-06-09, paskelbta TAR 2021-06-10, i. k. 2021-13316

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-166 „Dėl Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo