Suvestinė redakcija nuo 2021-06-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04517

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS, PANEVĖŽIO IR ŠIAULIŲ APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ REORGANIZAVIMO

 

2018 m. kovo 26 d. Nr. 1R-57

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu ir 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimą Nr. 95 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybas“:

1. R e o r g a n i z u o j u  Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybas jungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – Lietuvos probacijos tarnybą, kuriai pereina visos reorganizuojamų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų teisės ir pareigos.

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašą;

2.2. Lietuvos probacijos tarnybos nuostatus.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 1R-134 „Dėl Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apygardų probacijos tarnybų nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Į p a r e i g o j u  Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo  ministerijos koordinuoti šio įsakymo 1 punkte nurodytą reorganizaciją, atlikti šio įsakymo 2 punkte  nurodytų reorganizavimo sąlygų aprašo ir nuostatų teisinę registraciją ir pasibaigus reorganizacijai išregistruoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

5. Nustatau, kad šio įsakymo 3 punktas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-132, 2018-07-19, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12234

Nr. 1R-147, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13005

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras,

laikinai einantis teisingumo ministro pareigas                                                           Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1R-57

 

VILNIAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS, PANEVĖŽIO IR ŠIAULIŲ APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu ir 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24  d. nutarimą Nr. 95 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybas.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamų juridinių asmenų duomenys:

3.1. Vilniaus apygardos probacijos tarnyba:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinė – Kareivių g. 1, 08221 Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.1.3. juridinio asmens kodas – 188779036;

3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vilniaus apygardos probacijos tarnybą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

3.2. Kauno apygardos probacijos tarnyba:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinė – Kęstučio g. 37, 44307 Kaunas, Lietuvos Respublika;

3.2.3. juridinio asmens kodas – 188779417;

3.2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Kauno apygardos probacijos tarnybą, – Juridinių asmenų registras.

3.3. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba:

3.3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3.2. buveinė – H. Manto g. 38, 92233 Klaipėda, Lietuvos Respublika;

3.3.3. juridinio asmens kodas – 188779221;

3.3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Klaipėdos apygardos probacijos tarnybą, – Juridinių asmenų registras.

3.4. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba:

3.4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.4.2. buveinė – Anykščių g. 4, 35171 Panevėžys, Lietuvos Respublika;

3.4.3. juridinio asmens kodas – 188779374;

3.4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Panevėžio apygardos probacijos tarnybą, – Juridinių asmenų registras.

3.5. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba:

3.5.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.5.2. buveinė – Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, Lietuvos Respublika;

3.5.3. juridinio asmens kodas – 188779189;

3.5.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Šiaulių apygardos probacijos tarnybą, – Juridinių asmenų registras.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

4. Reorganizavimo būdas – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybos reorganizuojamos jungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – Lietuvos probacijos tarnybą.

5. Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybos.

6. Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Lietuvos probacijos tarnyba.

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

7. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) 2018 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos probacijos tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-132, 2018-07-19, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12234

Nr. 1R-147, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13005

 

8. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų direktoriai sudaro savo biudžetinės įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus ir iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. perduoda po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos probacijos tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-132, 2018-07-19, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12234

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos probacijos tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

10. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse (http://www.krpi.lt; http://www.klaipedospi.lt; http://www.prpi.lt; http://www.srpi.lt; http://www.vrpi.lt) ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1R-57

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos probacijos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atliekant asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

 

3. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu Lietuvos probacijos tarnyba. Tarnybos buveinės adresas – Kalvarijų g. 129-302, Vilnius, LT-08221, Lietuvos Respublika.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-174, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08217

Nr. 1R-247, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13682

Nr. 1R-197, 2021-06-10, paskelbta TAR 2021-06-10, i. k. 2021-13335

 

4. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Tarnybos savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

6. Tarnyba turi interneto svetainę, kurioje skelbiami planavimo dokumentai, vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Tarnybos veiklos tikslai:

7.1. probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymas;

7.2. asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimas.

8. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

8.1. planuoja ir vykdo probuojamųjų priežiūrą;

8.2. atlieka probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus Kalėjimų departamentui arba pagal kompetenciją priima sprendimus dėl šios veiklos optimizavimo;

8.3. teikia informaciją apie probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas;

8.4. taiko atkuriamojo pobūdžio priemones, siekdama sutaikyti probuojamąjį ir nukentėjusįjį ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą;

8.5. organizuoja ir vykdo probuojamųjų teisės pažeidimų prevenciją;

8.6. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdama užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;

8.7. koordinuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių darbą su probuojamaisiais;

8.8. teisės aktų nustatyta tvarka kompensuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių išlaidas, patirtas vykdant probaciją;

8.9. parenka nuteistiesiems viešųjų, neatlygintinų, nemokamų ar auklėjamojo pobūdžio darbų atlikimo vietą, o nuteistiesiems viešųjų darbų bausme – ir darbą;

8.10. kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi Bausmių vykdymo kodekso nustatytų pareigų nuteistųjų, atliekančių viešųjų darbų bausmę, atžvilgiu;

8.11. kontroliuoja, kaip nuteistieji atlieka viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones;

8.12. teikia policijai duomenis, reikalingus probuojamųjų, nuteistųjų viešųjų darbų, laisvės apribojimo bausme, kurių buvimo vieta nežinoma, paieškai vykdyti;

8.13. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą;

8.14. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal Kalėjimų departamento aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

8.15. atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus pagal teismo pavedimus;

8.16. teisės aktų nustatyta tvarka padeda laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų;

8.17. dalyvauja planuojant ir organizuojant nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir resocializacijos priemonių nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, diegimą laisvės atėmimo vietų įstaigose ir vertinant jų veiksmingumą;

8.18. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu;

8.19. atlieka Tarnybos personalo administravimo funkcijas;

8.20. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Tarnybos buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;

8.21. teikia siūlymus Kalėjimų departamentui, taip pat savarankiškai rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamus projektus bausmių vykdymo ir probacijos srityse;

8.22. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Tarnybos kompetencijai;

8.23. informuoja visuomenę apie Tarnybos veiklą;

8.24. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Tarnybos dokumentų valdymą;

8.25. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS

 

9. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama savo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir dokumentus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti viešojo administravimo funkcijas;

9.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

10. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamu metiniu veiklos planu. Tarnybos metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

12. Tarnybos veikla reguliuojama Tarnybos direktoriaus įsakymais tvirtinamais darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, pataisos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais.

13. Tarnybai vadovauja direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui ir atskaitingas teisingumo ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

 

14. Neteko galios nuo 2019-01-04.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

 

15. Kai nėra Tarnybos direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas arba Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Tarnybos, Kalėjimų departamento ar kitos jam pavaldžios įstaigos pataisos pareigūnas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

 

16. Tarnybos direktorius:

16.1. sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą;

16.2. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

16.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Tarnyboje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

16.4. kasmet teikia Kalėjimų departamentui Tarnybos metinę veiklos ataskaitą; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Tarnybos veiklą;

16.5. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

16.6. pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Tarnybos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.7. priima į pareigas ar atleidžia iš jų Tarnybos pataisos pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

16.8. atlieka kitas įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

17. Tarnybos finansų kontrolė atliekama Tarnybos direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

18. Tarnybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Tarnybos veiklą taip pat prižiūri ir kontroliuoja kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos institucijos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-132, 2018-07-19, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12234

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-147, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13005

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-2, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00084

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-174, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08217

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-247, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-08-29, i. k. 2019-13682

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-197, 2021-06-10, paskelbta TAR 2021-06-10, i. k. 2021-13335

Dėl teisingumo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1R-57 „Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų reorganizavimo“ pakeitimo