Suvestinė redakcija nuo 2020-10-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21074

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2020 METŲ PROGRAMOS I DALIES

PATVIRTINIMO

 

 

2019 m.  gruodžio 20 d. Nr. 1K-397

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1.         T v i r t i n u Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalį (pridedama).

2.         N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2020 m. Oficialiosios statistikos programa

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-161, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12399

Nr. 1K-344, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22105

 

2020 m. Oficialiosios statistikos programos priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-161, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12399

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-161, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12399

Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-397 „Dėl oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-344, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22105

Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-397 „Dėl Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo