Suvestinė redakcija nuo 2022-05-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27934

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2022 METŲ PROGRAMOS I DALIES

PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. 1K-411

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalį (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Oficialiosios_statistikos_2022_metų_programos_I_dalis

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-158, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09395

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-158, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09395

Dėl finansų ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-411 „Dėl Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo