Suvestinė redakcija nuo 2019-07-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17002

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO VYKDYTOJO, PRETENDUOJANČIO GAUTI PARAMĄ IŠ EUROPOS JŪRŲ REIKALŲ IR ŽUVININKYSTĖS FONDO PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRiemones, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ Pirkimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 28 d. Nr. 3D-799

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ 3.1.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 165.2 papunktį,

t v i r t i n u Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799

(2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 3D-452 redakcija)

 

 

 

PROJEKTO VYKDYTOJO, PRETENDUOJANČIO GAUTI PARAMĄ IŠ europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo PAGAL LIETUVOS žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 METŲ veiksmų programos PRiemones, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ Pirkimo TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visus projektų vykdytojų prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, dėl kurių prašoma paramos, išskyrus pirkimus tų projektų vykdytojų, kurie, pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Dvisektorė vietos plėtros strategija iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojama vietos plėtros strategija, kurioje nustatomi kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

2.2. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo komisija (toliau – pirkimo komisija) – fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens sudaroma komisija prekių, paslaugų ar darbų pirkimams pagal Taisykles organizuoti ir vykdyti.

2.3. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo organizatorius (toliau – pirkimo organizatorius) – fizinis asmuo, organizuojantis ir (arba) vykdantis prekių, paslaugų ar darbų pirkimą pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2.4. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – projekto vykdytojo ir konkursą arba apklausą laimėjusio tiekėjo sutartis dėl prekių pirkimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo.

2.5. Projekto vykdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, pateikęs projektą ir pretenduojantis gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones.

2.6. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nurodyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama prekė, paslauga ar darbas.

2.7. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba tokių asmenų grupė, galintys siūlyti arba siūlantys prekes, paslaugas ar darbus. 

2.8. Tiekėjo pasiūlymas (toliau – pasiūlymas) – tiekėjo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikiamų dokumentų visuma siūlant tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

2.9. Vietos plėtros strategijos vykdytoja – dvisektorė arba žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupė, gavusi paramą dvisektorei arba žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

2.10. Vietos projektas – pagal dvisektorę vietos plėtros strategiją arba žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją įgyvendinamas žvejybos ir akvakultūros vietos projektas, kuriuo siekiama žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros tikslų.

2.11. Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija – iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojama žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija, kurioje nustatomi žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti. Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją rengia ir įgyvendina žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupė.

3. Taisyklėse nurodyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais.

II skyrius

PIRKIMO PRADŽIA IR PABAIGA

 

4. Perkant konkurso būdu pirkimas pradedamas apie jį paskelbus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainėje www.nma.lt, skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ (toliau – Agentūros interneto svetainė), derybų būdu – kai pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius kreipiasi į tiekėją (-us) tiesiogiai, prašydamas pateikti perkamų prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymus.

5. Pirkimas pasibaigia, kai:

5.1. sudaroma pirkimo sutartis;

5.2. atmetami visi pasiūlymai;

5.3. per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas;

5.4. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų valios;

5.5. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį;

5.6. pirkimo komisija, pirkimo vykdytojas ar pirkimo organizatorius pirkimo procedūras nutraukia dėl svarbių ir objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo pradžioje.

 

III SKYRIUS

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO BŪDAI

 

6. Perkant prekes, paslaugas ar darbus, gali būti naudojami šie pirkimo būdai:

6.1. konkursas – kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 58 000 Eur be PVM, o darbų – 145 000 Eur be PVM. Konkursas gali būti organizuojamas visais atvejais, neatsižvelgiant į pirkimo vertę;

6.2. derybos.

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

7. Kai projekto vykdytojas yra juridinis asmuo, prekių, paslaugų ar darbų pirkimui konkurso būdu organizuoti ir atlikti juridinio asmens vadovo sprendimu (potvarkiu, nutarimu, įsakymu) sudaroma pirkimo komisija (ne mažiau kaip iš 3 asmenų). Juridinio asmens vadovo sprendime (potvarkyje, nutarime, įsakyme) turi būti nurodoma komisijos personalinė sudėtis ir funkcijos.

8. Kai projekto vykdytojas yra pirkimo organizatorius, komisija gali būti nesudaroma.

9. Apie vykdomą konkursą privaloma skelbti Agentūros interneto svetainėje.

10. Skelbime turi būti ši informacija:

10.1. projekto vykdytojo pavadinimas (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas), buveinė (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

10.2. bendras pirkimo objekto apibūdinimas;

10.3. vokų su pasiūlymais atplėšimo data, kuri negali būti ankstesnė kaip 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos, bei tikslus laikas (valanda ir minutė).

11. Kvietime pateikti pasiūlymą, kuris siunčiamas visiems į skelbimą atsiliepusiems tiekėjams arba skelbiamas Agentūros interneto svetainėje, turi būti informacija, nurodyta Taisyklių 1 priede. Kvietime informacija tiekėjams pateikiama lietuvių kalba (gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas).

 

12. Kvietime pateikti pasiūlymą nurodoma informacija negali skirtis nuo informacijos, nurodytos skelbime.

13. Pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija pasiūlymus vertina pagal mažiausios kainos (kai pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija pasirenka kvalifikacinius ir techninius reikalavimus atitikusį tiekėją, pasiūliusį mažiausią kainą) vertinimo kriterijų arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kai pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija pasirenka kvalifikacinius ir techninius reikalavimus atitikusį tiekėją, pasiūliusį ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą) vertinimo kriterijų. Jei projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas, turi būti vertinamos tiekėjų kainos be PVM. Jei projekto vykdytojas nėra PVM mokėtojas, turi būti vertinamos tiekėjų pasiūlymų kainos su PVM.

Ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui įvertinti pasirinktini kriterijai, kurie padidintų perkamo objekto naudojimo efektyvumą: kainą (kaina yra privalomas kriterijus), kokybę, techninius privalumus, funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo datą, taip pat kitus, tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius, kriterijus.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai nustatomi taip, kad kainos lyginamojo svorio (X), kuris negali būti mažesnis kaip 60 balų, ir kitų kriterijų lyginamųjų svorių (Yi) balų intervalų viršutinių ribų suma būtų lygi 100:

X + ΣYi = 100.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

 

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainai vertinti skirto balų intervalo viršutinės ribos (Xmax):

.

 

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

 

.

 

Kriterijams (Ti) balai skiriami pagal detalizuotą balų skyrimo sistemą.

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bei jų skyrimo sistema turi būti tiksli, aiški (detalizuota), neturi būti dviprasmybių, kad pasiūlymai būtų vertinami skaidriai ir tiekėjai galėtų suprasti balų skyrimo tvarką.

14. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija gali išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, nustatydami kvalifikacinius reikalavimus. Tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui.

15. Vykdant pirkimą konkurso būdu, draudžiamos derybos tarp pirkimo organizatoriaus ar pirkimo komisijos ir tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, išskyrus Taisyklių 22 punkte numatytą atvejį.

16. Tiekėjai, teikiantys pasiūlymus, arba jų atstovai gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje. Jei pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, posėdyje, kuriame atplėšiami vokai, turi būti skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas) ir pasiūlyme nurodyta kaina. Jeigu pasiūlymai yra vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, tai pirmojo voko atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas) ir pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos, o antrojo voko atplėšimo procedūroje – kaina. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Jeigu bent vienas tiekėjas ar jo atstovas pageidauja, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

17. Su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais susipažįsta vokų atplėšimo posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai arba pirkimo organizatorius. Pasiūlymų kainos turi būti fiksuojamos vokų atplėšimo posėdžio protokole arba sprendime, jei pirkimą vykdo pirkimo organizatorius. Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui.

18. Jeigu pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais (išskyrus derybų atvejį) turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis.

19. Jeigu pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, ji privalo iš pradžių patikrinti ir įvertinti tik pasiūlymų techninius duomenis, po to, dalyviams pranešusi apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atlikti bendrą pasiūlymo įvertinimą atsižvelgdama į pasiūlymo kainą.

20. Pasiūlymai vertinami tiekėjams nedalyvaujant.

21. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija pasiūlymą atmeta, jeigu:

21.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų arba, jei tiekėjas pirkimo organizatoriaus ar pirkimo komisijos prašymu nepatikslino pateiktų neišsamių ar netikslių duomenų apie savo kvalifikaciją (jeigu buvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai);

21.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

21.3. tiekėjas pasiūlė per didelę, projekto vykdytojui nepriimtiną, kainą;

21.4. tiekėjas pasiūlė neįprastai mažą kainą:

21.4.1. pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkimo organizatoriaus ar pirkimo komisijos vertinimu gali būti nepakankama pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui;

21.4.2. jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija privalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija turi paprašyti pateikti pasiūlymo ekonomiškumo ir jo mažos kainos pagrindimo dokumentus. Tai gali būti:

21.4.2.1. ekonomiško gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo aprašymas;

21.4.2.2. pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas;

21.4.2.3. išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagrindimas (pavyzdžiui, susitarimai su tiekėjais);

21.4.2.4. siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumo įrodymai (pavyzdžiui, technologijos patentas);

21.4.2.5. įrodymai, kad tiekėjas laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje (pavyzdžiui, pažyma apie ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius);

21.4.2.6. informacija apie tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą;

21.4.2.7. darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, kurios leistų sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas (pavyzdžiui, duomenys apie planuojamą pasitelkti darbo jėgą);

21.4.2.8. subrangovų ar paslaugų subteikėjų pasitelkimo sąlygų, kurios leistų sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas;

21.4.2.9. naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymas;

21.4.2.10. nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir pagrindimas, ypač kai nuolaida suteikiama trečiojo asmens (subrangovo ar subteikėjo) atliekamoje dalyje;

21.4.2.11. kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytos kainos pagrindimas;

21.4.3. pasiūlyme nurodytai prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažai kainai pagrįsti turi būti nustatytas ne trumpesnis kaip 3 darbo dienų terminas;

21.4.4. jeigu pirkimo organizatoriui ar pirkimo komisijai kyla neaiškumų dėl tiekėjo pateikto kainos pagrindimo (tiekėjas pateikia tinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus, tačiau jie nėra visiškai aiškūs), ji gali prašyti tiekėjo paaiškinti savo pateiktą pagrindimą;

21.4.5. pasiūlymas turi būti atmestas, jei tiekėjas nepateikia arba pateikia netinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus.

22. Tais atvejais, kai konkursas laikomas neįvykusiu (jei nepateikiamas nė vienas pasiūlymas arba visi pasiūlymai atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų), ir  pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, gali būti organizuojamos derybos Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka. Jeigu konkursas laikomas neįvykusiu dėl pasiūlytos per didelės projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurie atitinka projekto vykdytojo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei jie buvo keliami) ir kurių pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kviečiami į derybas. Jų metu projekto vykdytojas, laikydamasis Taisyklių 3 punkte nustatytų principų, su kiekvienu tiekėju atskirai derasi dėl kainos, kuri negali būti didesnė nei nurodyta pasiūlyme. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka projekto vykdytojo reikalavimus.

23. Pirkimo komisijos sprendimai įforminami protokolais, o pirkimo organizatoriaus – sprendimais.

24. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo priėmimo dienos turi apie tai raštu pranešti tiekėjams, dalyvavusiems konkurse (jeigu dalyvavo bent vienas).

 

 

V skyrius

TIEKĖJO KONKURSINIO PASIŪLYMO RENGIMAS IR PATEIKIMAS

 

25. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

26. Jei tiekėjas yra fizinių ar juridinių asmenų grupė, jis gali pateikti pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Steigti naujo juridinio asmens nebūtina.

27. Pasiūlyme turi būti informacija, nurodyta Taisyklių 2 priede, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, ir Taisyklių 3 ir 4 prieduose, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus.

28. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami tiekėjo kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai, jei jų buvo prašoma.

29. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, pateikiamas Agentūros interneto svetainėje (nuostata netaikoma vykdant pirkimą derybų būdu). Jeigu pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename el. voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame el. voke. El. vokas su pasiūlymo kaina bei el. vokas su techniniais duomenimis Agentūros interneto svetainėje pateikiami vienu metu.

30. Tiekėjo pasiūlymas bei kita informacija, susijusi su pasiūlymu, pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų  tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimai į lietuvių kalbą. 

31. Pasiūlymų kainos pateikiamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turi būti perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

32. Į prekių, paslaugų ar darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.).

33. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime ir kvietime pateikti pasiūlymą nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija neatsako už pašto vėlavimo ir Agentūros interneto svetainės sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami.

34. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jei jis gaunamas raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

35. Pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija praneša raštu visiems tiekėjams, atsiliepusiems į skelbimą.

 

VI SKYRIUS

DERYBŲ ORGANIZAVIMAS

 

36. Derybas vykdo pirkimo organizatorius, o jei projekto vykdytojas yra juridinis asmuo, deryboms vykdyti sudaroma komisija.

37. Pirkimas derybų būdu atliekamas šiais atvejais:

37.1. jei paskelbus konkursą nebuvo gauta pasiūlymų arba visi pasiūlymai atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

37.2. kai prekes, paslaugas ar darbus dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių priežasčių gali pateikti (tiekti, atlikti, suteikti) tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos;

37.3. perkant pašto, telekomunikacijų, transporto paslaugas ar degalus;

37.4. kai konkursas laikomas neįvykusiu dėl pasiūlytos per didelės projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos.

38. Vykdant derybas Taisyklių 37.1–37.3 papunkčiuose  nustatytais atvejais, rengiamas ir tiekėjams siunčiamas kvietimas teikti pasiūlymus, kuriame išdėstomos pagrindinės pirkimo sąlygos ir pirkimo objekto techninė specifikacija bei nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas pasiūlymams pateikti. Pirkimo objekto skaidymas į dalis ar leidimas pateikti alternatyvius pasiūlymus yra negalimas. Kvietimas turi būti siunčiamas tiekėjams el. paštu.

39. Derybos laikomos įvykusiomis, jei gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis kvietime pateikti pasiūlymą nurodytas sąlygas. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nevertinami.

40.Tiekėjų pasiūlymai fiksuojami pirkimo komisijos protokole arba pirkimo organizatoriaus sprendime.

41. Vykdant derybas Taisyklių 37.4 papunktyje nustatytu atveju, dėl derybų susitikimo vietos ir laiko visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurie atitinka projekto vykdytojo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, informuojami el. paštu. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu. Jų metu projekto vykdytojas, laikydamasis Taisyklių 3 punkte nustatytų principų, su kiekvienu tiekėju atskirai derasi dėl kainos, kuri negali būti didesnė nei nurodyta pasiūlyme. Derybos protokoluojamos. Protokolas pasirašomas derybų metu arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po derybų. Tuo atveju, jeigu tiekėjas atsisako pasirašyti protokolą ar nepasirašo jo per nustatytą terminą, laikoma, jog derybos yra neįvykusios. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka projekto vykdytojo reikalavimus.

 

VII skyrius

SUTARTIES SUDARYMAS, Pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

 

 

42. Pirkimo organizatorius, pirkimų vykdytojas ar pirkimo komisija sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pagal Taisyklių nuostatas. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia daugiau nei vienas tiekėjas, turi būti taikomas sutarties pasirašymo atidėjimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų.

43.  Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Prie jos gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas.

44. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki pirkimo organizatoriaus, pirkimų vykdytojo ar pirkimo komisijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį kvietime pateikti pasiūlymą bei pasiūlyme nurodytomis sąlygomis, pirkimo organizatorius, pirkimų vykdytojas ar pirkimo komisija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.                 

45. Pirkimo objekto kaina, nurodyta sutartyje, turi būti tokia pat, kaip ir pirkimo objekto kaina, nurodyta pasiūlyme arba derybų protokole. Kitos sutarties sąlygos negali prieštarauti skelbime ir kvietime pateikti pasiūlymą nurodytai informacijai.

46. Pirkimo organizatorius ar pirkimo vykdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo pabaigos Agentūros interneto svetainėje turi užpildyti ataskaitą apie pirkimo rezultatus.

47. Pirkimo komisija ar organizatorius, nustatęs laimėtoją, nedelsiant raštu informuoja pirkimo dalyvius apie pirkimo procedūros rezultatus.

48. Tiekėjai turi teisę per 10 kalendorinių dienų paštu, elektroniniu paštu ar pasirašytinai tiesiogiai / per kurjerį pateikti pretenziją (-as) projekto vykdytojui iki pirkimo sutarties sudarymo dienos, o projekto vykdytojas ar jo įgalioti vykdyti pirkimą asmenys privalo išnagrinėti pretenziją (-as) ir priimti pagrįstą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją (-as) pateikusiam tiekėjui.

49. Pirkimo organizatorius, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūras/sutarties pasirašymą, kol bus išnagrinėta pretenzija (-os) ir priimtas sprendimas. Pirkimo organizatorius negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją (-as) pateikusiam tiekėjui dienos.

VIII skyrius

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

50. Projekto vykdytojas, atlikęs pirkimą, privalo Agentūrai pateikti:

50.1. projekto vykdytojo vadovo sprendimo (potvarkio, nutarimo, įsakymo) dėl pirkimo komisijos sudarymo kopiją, jei pirkimą atliko pirkimo komisija;

50.2. įgaliojimo, jei pasiūlymas pasirašytas tiekėjo įgalioto asmens, kopiją;

50.3.  pirkimo organizatoriaus sprendimų arba pirkimo komisijos protokolų kopijas;

50.4. raštų, kuriais tiekėjai buvo informuoti apie laimėtojo nustatymą arba konkurso neįvykimo priežastis, kopijas;

50.5.  pasirašytos pirkimo sutarties kopiją;

50.6.  pretenzijų (jei tokių buvo gauta) ir atsakymų į jas kopijas.

51. Projekto vykdytojas pirkimo dokumentus ir kitą su pirkimu susijusią informaciją turi pateikti lietuvių kalba paštu, el. paštu, per kurjerį ar Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. siuntų pristatymo sistema). Dokumentai teikiami su lydraščiu, įsegti į segtuvą arba skenuoti. Kiekviena dokumento kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. Nereikia pateikti tų dokumentų, kurie pateikti Agentūros interneto svetainėje.

52. Pirkime dalyvavusių tiekėjų reikalavimu, projekto vykdytojas turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais (išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią).

53. Įtarusi Taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimą arba įtarusi ir (ar) nustačiusi, kad sutarties su tiekėju kaina neatitinka analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinės rinkos kainos, Agentūra turi teisę patikrinti, ar dalyvauti pirkime buvo kviesti potencialūs tiekėjai, iš projekto vykdytojo reikalauti papildomų pagrindimo dokumentų ir (ar) atlikti rinkos kainų patikrinimą. Agentūra rinkos kainą viršijančią išlaidų dalį turi teisę pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis.

 

IX skyrius

PIRKIMO SUTARTIES PAKEITIMAI

 

54. Pirkimo sutartis gali būti keičiama tik paaiškėjus, kad, siekiant ją tinkamai įvykdyti, būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams. Pirkimo sutarties pakeitimai prieš pasirašant sutarties šalims turi būti suderinti su Agentūra, o pagal dvisektorę vietos plėtros strategiją arba žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją įgyvendinamų žvejybos ir akvakultūros vietos projektų pirkimų atvejų – su atitinkama vietos plėtros strategijos vykdytoja – dvisektore arba žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupe, gavusia paramą dvisektorei arba žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Pirkimo sutarties pakeitimų derinti nereikia, kai keičiamo pirkimo objekto dalies vertė neviršija 5 proc. visos pirkimo sutarties vertės. Agentūra ir (arba) vietos plėtros strategijos vykdytoja, vertindama pakeitimų būtinybę, atsižvelgia į tai, ar, atlikus numatomus pakeitimus, nebus pažeisti Taisyklių 3 punkte įtvirtinti pirkimų principai, ar bus pasiekti numatyti projekto tikslai bei uždaviniai, ar pakeitimai yra ekonomiškai pagrįsti bei naudingi, o aplinkybių, dėl kurių kilo pirkimo sutarties keitimo poreikis, nebuvo galima numatyti vykdant pirkimą.

_________________

 

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Kvietimo teikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą forma)

 

 

___________________________________________________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas)

 

___________________________________________________________________________

(buveinė arba  adresas) 

 

___________________________________________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

________________________________________

(tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė)           

 

KVIETIMAS TEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ

________________ Nr._________

(data)                                                                          

 

Pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija kviečia Jus dalyvauti

________________________________________________konkurse ir pateikti pasiūlymą.

(konkurso pavadinimas)

 

I SKYRIUS

Pirkimo objektas

 

1.       Pirkimo objekto pavadinimas, techninė specifikacija.

2.       Perkamų prekių techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta, kad siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. Taip pat būtina nurodyti garantijas ir techninės priežiūros sąlygas, o jeigu perkamos prekės ar paslaugos, kurias būtina suderinti su jau turimomis prekėmis ar paslaugomis, nurodyti, jog siūlomos prekės ar paslaugos turi būti suderinamos su jau turimomis. Techninėje specifikacijoje negali būti nurodyta konkreti prekė, modelis,  gamintojas ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams  ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

3.       Informacija, kad draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, paslaugų ar darbų.

4.       Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

4.1. prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai (privaloma numatyti terminų pratęsimo galimybę konkrečiam laikotarpiui, išskyrus išimtinius atvejus);

4.2. mokėjimo sąlygos (taip pat privaloma numatyti konkrečią mokėjimo tvarką (avansinius mokėjimus, dalinius mokėjimus), kuri vėliau turi būti perkeliama iš kvietimo teikti pasiūlymą į pirkimo sutartį jos nekeičiant). 

 

II SKYRIUS

Tiekėjų kvalifikacija

 

5.       Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, taip pat ir tiekėjų, teikiančių pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ir kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo dokumentai bei informacija, kad kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

 

III SKYRIUS

DERYBOS

 

6. Informacija, kad, pasiūlius per didelę kainą, tiekėjai gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai informuojami el. paštu. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

 

IV SKYRIUS

Pasiūlymų vertinimas

 

7.       Informacija apie pasirinktą vertinimo kriterijų – mažiausios kainos ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Jeigu pasirinktas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos bus vertinamas pasiūlymas, kainos ir kitų pasirinktų kriterijų vertinimo balais intervalai, detalizuota pasirinktų kriterijų (išskyrus kainos) balų suteikimo sistema, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, informacija, jog kainos bus perskaičiuojamos eurais pagal euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

 

V SKYRIUS

Pasiūlymų rengimas

 

8.       Informacija, jog pasiūlymas turi būti pateiktas pagal pridedamą pasiūlymo formą (Taisyklių 2, 3, 4 priedai). Pasiūlymas  bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimai į lietuvių kalbą. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis Agentūros interneto svetainėje.

9.       Informacija, kaip turi būti apskaičiuota pasiūlymo kaina. Į kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.) bei nuolaidos.

10.     Informacija, jog pasiūlyme turi būti nurodytas minimalus pasiūlymo galiojimo terminas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai, kad terminas, jam nepasibaigus, gali būti pratęstas.

11.     Pasiūlymo pateikimo vieta, data, valanda bei minutė, iki kada galima pateikti pasiūlymą, bei vokų su pasiūlymais atplėšimo data, valanda bei minutė (vokų atplėšimo data negali būti ankstesnė kaip 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos. Data, valanda bei minutė, iki kada galima pateikti pasiūlymą, ir vokų atplėšimo data, valanda bei minutė turi sutapti). Pakeitus šį terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir susipažinimo su pasiūlymais laikas. Informacija, kad konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai, neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.

 

VI SKYRIUS

Konkurso sąlygų paaiškinimas

 

12.     Būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, taip pat būdai, kuriais projekto vykdytojas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (nekeisdamas paskelbtos informacijos esmės ir pateikdamas paaiškinimus (patikslinimus) visiems tiekėjams, kuriems pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija yra pateikę pirkimo dokumentus).

 

VII SKYRIUS

VOKŲ su pasiūlymais ATPLĖŠIMO procedūros

 

13. Vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė. Informacija, kad tiekėjai gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje.

14. Informacija, kad vokų atplėšimo metu tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) bei pasiūlyme nurodyta kaina, o jeigu pasiūlymai yra vertinami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, tai skelbiamos ir pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos. Taip pat informacija, kad, bent vienam tiekėjui pageidaujant, bus paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

 

Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

 

Pirkimo organizatorius /                 _________________________                 _____________      

pirkimo komisijos pirmininkas                     (parašas)                                           (vardas, pavardė)              

 

 

___________________________

(asmuo ryšiams, telefono numeris)

 

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus  2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)

 

_______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Projekto vykdytojui ____________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

_____________________________________________________

(įmonės kodas, buveinė arba adresas)

 

 

TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL ____________________________________________

(pirkimo pavadinimas)

 

____________________ Nr. ______________

(data)                                                                          

 

 

 

Pasiūlymas galioja ________ d.

 

 

Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas

 

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas

 

Tiekėjo buveinė / adresas

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Tel. Nr.

 

El. pašto adresas

 

 

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

 

1.1. konkurso skelbime, publikuotame Agentūros interneto svetainėje 

________________________________________ ;

(skelbimo data ir numeris)

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasiūlymo kaina ___________________________.

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šias ___________________________________________________________

(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)

 

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas

 

Kiekis

Mato

vnt.

Vieneto kaina, Eur su PVM

Kaina, Eur su PVM

3.1.

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.

Prekių, paslaugų ar darbų reikalaujamos savybės

Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės

4.1.

 

 

4.2.

 

 

4.3.

 

 

4.4.

 

 

4.5.

 

 

4.6.

 

 

 

5. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

 

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

 

Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento lapų skaičius

6.1.

Kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai

 

6.2.

 

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

 

Tiekėjas ar jo atstovas  _________________________                      _______________      

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

 

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Tiekėjo techninių duomenų pasiūlymo, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)

 

_______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Projekto vykdytojui ____________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

_____________________________________________________

(įmonės kodas, buveinė arba adresas)

 

 

TIEKĖJO TECHNINIŲ DUOMENŲ PASIŪLYMAS DĖL ____________________________________________

(pirkimo pavadinimas)

 

____________________ Nr. ______________

(data)                                                                          

 

 

 

Pasiūlymas galioja ________ d.

 

 

Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas

 

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas

 

Tiekėjo buveinė / adresas

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Tel. Nr. 

 

El. pašto adresas

 

 

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

 

1.1. konkurso skelbime, publikuotame Agentūros interneto svetainėje  ________________________________________ ;

( skelbimo data ir numeris )

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

 

2. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.

Prekių, paslaugų ar darbų reikalaujamos savybės

Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

 

3. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

 

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

 

Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento lapų skaičius

4.1.

Kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai

 

4.2.

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

Tiekėjas ar jo atstovas_________________________                      _______________

       (parašas)                                                          (vardas, pavardė)

 

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių

4 priedas

 

(Tiekėjo kainos pasiūlymo, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)

 

_______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Projekto vykdytojui ____________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

_____________________________________________________

(įmonės kodas, buveinė arba adresas)

 

 

TIEKĖJO KAINOS PASIŪLYMAS DĖL ____________________________________________

(pirkimo pavadinimas)

 

____________________ Nr. ______________

(data)                                                                                                       

 

 

 

Pasiūlymas galioja ________ d.

 

 

Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas

 

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas

 

Tiekėjo buveinė / adresas

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Tel. Nr.

 

El. pašto adresas

 

 

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

 

1.1. konkurso skelbime, publikuotame Agentūros interneto svetainėje

________________________________________ ;

(skelbimo data ir numeris )

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasiūlymo kaina ___________________________.

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šias ___________________________________________________________

(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)

 

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas

 

Kiekis

Mato

vnt.

Vieneto kaina, Eur su PVM

Kaina, Eur su PVM

3.1.

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiekėjas ar jo atstovas            _________________________                      _______________      

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-575, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24933

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-452, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12550

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo