Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04522

 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. T1-47

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 12 straipsnio 1 ir 6 punktais, 15 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T1-240 „Dėl socialinės paramos teikimo mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo“ ir jį keitusius sprendimus;

2.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m.  sausio 23 d. sprendimą Nr. T1-17 „Dėl  mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų dydžio nustatymo“ ir jį keitusius sprendimus.

3. Paskelbti šį sprendimą  Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. kovo 21 d.

sprendimu Nr.T1-47

 

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarką, paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarką, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties atveju tvarką.

2. Socialinė parama mokiniams Plungės rajono savivaldybės gyventojams teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu  (toliau – Įstatymas), šiuo Aprašu ir teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos mokiniams teikimą.

3. Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja Įstatymas.

4. Tvarkos aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – Mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą, taip pat mokiniams iki 21 metų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, išskyrus Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos  socialinės paramos mokiniams  įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialinės paramos mokiniams teikimą, apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS RŪŠYS  IR FINANSAVIMAS

 

6. Socialinės paramos mokiniams rūšys:

6.1. mokinių nemokamas maitinimas:

6.1.1. pietūs;

6.1.2. maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose;

6.1.3. pusryčiai ar pavakariai;

6.2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

7. Socialinė parama mokiniams finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ir Savivaldybės biudžeto lėšų:

7.1. socialinės paramos mokiniams išlaidos, finansuojamos iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams:

7.1.1. išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai;

7.1.2. išlaidos mokinio reikmenims (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) įsigyti;

7.1.3. išlaidos socialinei paramai mokiniams administruoti (šią paramą administruojančių darbuotojų darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, ryšių, pašto paslaugos ir kitos išlaidos);

7.2. patiekalų gamybos išlaidos  gali būti  finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

 

8. Sąlygos, kurioms esant mokiniai turi teisę į socialinę paramą mokiniams, nustatytos Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnyje.

9. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.

Nuo 2021 metų rugsėjo 1 dienos  mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-60, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08664

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

10. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiai atvejais: ligos atveju,  nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-60, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08664

 

11. Įstatyme nenustatytais atvejais,  jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, nemokami pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama:

11.1. šeimos nario ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų  (motinos, tėvo, brolio, sesers) ligos atveju;

11.2. nelaimingo atsitikimo;

11.3. netekus maitintojo;

11.4. kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);

11.5. kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;

11.6. kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;

11.7. kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

12. Tvarkos aprašo 11 punkte išvardintais atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriami Socialinės paramos skyriaus specialistams ir seniūnijų socialinio darbo organizatoriams patikrinus bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas bei surašius buities tyrimo aktą. Tam tikslui gali būti panaudojama iki 6 procentų socialinei paramai mokiniams numatytoms išlaidoms finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydžio suma.

13. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos Įstatymo 6 straipsnyje  ir  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

14. Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsniu ir Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, pagal mokinių amžiaus grupes:

14.1. pusryčiams  ar pavakariams  viena dienos maitinimo norma visų amžių grupėms;

14.2. pietums – besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programas ir  besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo programas - dviem amžiaus grupėms;

14.3. maitinimui vasaros poilsio stovyklose – viena dienos maitinimo norma visų amžių grupėms.

15. Parama mokinio reikmenims įsigyti  (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio suma.

16. Jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, individualios mokymosi priemonės į mokinio reikmenų rinkinius įtraukiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu.

 

IV SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMAS

 

17. Kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams gali vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą (toliau-Pareiškėjai).

Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje besimokantiems mokiniams nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą. Jeigu atsisakius paramos atsiranda jos poreikis – vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali kreiptis į mokyklos administraciją dėl šios paramos skyrimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-60, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08664

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

18. Pareiškėjai, kurie savo gyvenamąją vietą deklaruoja arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba gyvenamosios vietos nedeklaravę ir neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių  asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys savivaldybės teritorijoje, dėl nemokamo maitinimo skyrimo mokiniui kreipiasi, užpildydami patvirtintos formos prašymą-paraišką, ir prideda reikalingus dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje (išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą), atitinkamai į Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau - Socialinės paramos skyrius) arba Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijas (toliau - seniūnijos). 

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą gauti socialinę paramą mokiniams. Prašyme nurodo: savo ir mokinio vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, mokyklos pavadinimą, klasę, mokėjimo ar kredito įstaigos pavadinimą, sąskaitos numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

19. Pareiškėjai  dėl socialinės paramos mokiniams patvirtintą prašymą-paraišką gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai. Šiuo atveju mokyklos administracija patvirtintą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą dieną, kai buvo gautas patvirtintas prašymas paraiška, perduoda Socialinės paramos skyriui.

20. Tam, kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, Pareiškėjas prašymą-paraišką gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, Pareiškėjas prašymą-paraišką gali pateikti nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus nustatytą atvejį, kai atskiras prašymas-paraiška nereikalingas. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą-paraišką Pareiškėjas gali pateikti iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.       

21.     Prašymas-paraiška gali būti pateiktas tiesiogiai, paštu, elektroniniu būdu, kai elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą. Kai prašymas-paraiška teikiamas per atstovą, nurodomi šie atstovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

22. Pareiškėjas, kreipdamasis dėl paramos mokiniams, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos prašymą paraišką ir jos priedus ir prašyme paraiškoje nurodo socialinės paramos mokiniams skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, veiklos pobūdį, kitą  socialinei paramai mokiniams gauti būtiną informaciją. Prie prašymo paraiškos pridedamos pažymos apie pajamas, išskyrus atvejus, kai Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Visų prašyme paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą prašymą paraišką pateikęs asmuo patvirtina savo parašu. 

23. Prašymas paraiška užregistruojamas prašymo paraiškos pateikimo dieną ir prašymą paraišką pateikusiam asmeniui įteikiamas informacinis lapelis. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai piniginės socialinės paramos dydis apskaičiuojamas pagal kreipimosi mėnesio pajamas.  Kai teisė į socialinę paramą mokiniams nustatoma pagal kreipimosi mėnesio pajamas,  trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo paraiškos pateikimo dienos.

24. Socialinės paramos skyriaus specialistai, patikrinę Pareiškėjo pateiktą informaciją, suveda į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę duomenis ir parengia sprendimą dėl socialinės paramos skyrimo.

25. Sprendimo projektas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo parengiamas Socialinės paramos skyriuje, užpildant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą formą SP-12.

26. Priklausomai nuo prašymo - paraiškos ir visų dokumentų pateikimo dienos, nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos; pateikus prašymą – paraišką mokslo metais, - nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos. Jeigu mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, per laikotarpį, kurį jam paskirtas nemokamas maitinimas, sukanka 21 metai, nemokamas maitinimas teikiamas iki mokslo metų ugdymo pabaigos ar iki brandos egzaminų sesijos pabaigos. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki  einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

Mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą. Šį sąrašą iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia mokinių nemokamą maitinimą administruojančiai institucijai mokyklos administracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

27. Sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priima (pasirašo) Socialinės paramos skyriaus vedėjas.  Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. SPIS sistemoje priimtas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams  per 3 darbo dienas perduodamas mokyklos administracijai elektroniniu paštu.

28. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi. Nemokamas maitinimas teikiamas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

Karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio visiems ar daliai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams gali būti išduodami maisto daviniai. Maisto davinys tėvams (globėjams, rūpintojams) ir (ar) pilnamečiams mokiniams išduodamas pagal mokyklų iš anksto nustatytą grafiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

29. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus mokinius, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-60, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08664

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

30. Mokiniams vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

31. Mokiniui pakeitus mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija naujos mokyklos administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (asmeniškai, paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą. Laisvos formos pažymoje mokyklos administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos po to, kai pažyma buvo gauta mokykloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

 

32. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal  Pareiškėjo  gyvenamąją vietą.

33. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

33.1. pinigais, kai lėšas mokinio reikmenims įsigyti Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius) perveda į Pareiškėjo banko sąskaitą pagal Socialinės paramos skyriaus suformuotus žiniaraščius;

33.2. nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, išskyrus atvejus, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine forma.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-60, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08664

 

34. Socialinę riziką patyrusių mokinių, kurie gyvena ir mokosi Plungės rajono savivaldybės mokyklose, aprūpinimą mokinio reikmenimis nepinigine forma  organizuoja mokyklos. Mokinių, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Plungės rajono savivaldybėje, bet nesimoko Plungės rajono savivaldybės mokyklose, mokinio reikmenų rinkiniais aprūpinimą organizuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų ir Plungės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, bendradarbiaudami su mokyklomis. Individualiosios mokymosi priemonės į mokinio reikmenų rinkinius įtraukiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu. Mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų auginamų vaikų skaičių, jų jau turimus mokinio reikmenis.

35. Lėšos mokinio reikmenims įsigyti  nepinigine forma, nurodyta Aprašo 34 punkte, gali būti išmokamos:

35.1. pervedamos į  socialinę kortelę,  kurią pašalpos gavėjui išduoda  Socialinės paramos skyriaus pasirašytinai;

35.2. pervedant į mokyklų sąskaitas, kai socialiniai pedagogai  kiekvienam mokiniui  padeda įsigyti  individualius mokinio reikmenis;

35.3 neteko galios nuo 2020-04-25.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-60, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08664

 

36. Pareiškėją dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo informuoja Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu socialinė parama mokiniui neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai jam grąžinami. Apskundimo dėl Savivaldybės administracijos priimto sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo tikslu šių dokumentų kopijos saugomos ir tvarkomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

37. Socialinės paramos skyrius koordinuoja socialinės paramos mokiniams skyrimą:

37.1. priima Pareiškėjų prašymus-paraiškas ir seniūnijų pateiktas Pareiškėjų bylas dėl mokinių nemokamo maitinimo  ir paramos mokinio reikmėms įsigyti skyrimo;

37.2. tikrina Pareiškėjo pateiktą informaciją, surenka reikalingą papildomą informaciją iš turimų duomenų bazių, turinčią įtakos teisei į  nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti;

37.3. suveda informaciją į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) ir ją nuolat tvarko pagal mokyklų pateiktus pranešimus apie mokinių išvykimą (atvykimą), išbraukimą iš mokyklos sąrašo, tėvų, globėjų (rūpintojų) pateiktus pranešimus dėl nemokamo maitinimo atsisakymo mokslo metų eigoje bei kitus iš įvairių institucijų gautus dokumentus, turinčius įtakos socialinei paramai;

37.4. kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija apie gaunamas pajamas, kartu su seniūnijomis tikrina šeimos gyvenimo sąlygas įvertindami mokinio poreikį nemokamam maitinimui gauti ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

37.5. priima sprendimą skirti (neskirti, nutraukti) nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti ir nustatytais terminais informuoja Pareiškėją bei nemokamą maitinimą administruojančias įstaigas (mokyklas) apie priimtus sprendimus;

37.6. suformuoja  mokinių nemokamo maitinimo žurnalus ir skirtos paramos mokinio reikmėms įsigyti mokėjimo žiniaraščius;

37.7. renka ir kaupia duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, analizuoja duomenis apie remiamus mokinius, taip pat derina informaciją, teikiamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai  apie lėšų poreikį  socialinei paramai mokiniams teikti. Pareiškėjo pateikti dokumentai saugomi Socialinės paramos skyriuje;

37.8. atsako už valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui skiriamų socialinei paramai mokiniams tikslingą panaudojimą.

38. Seniūnijos:

38.1. informuoja bei konsultuoja seniūnijoje gyvenančius gyventojus socialinės paramos  mokiniams skyrimo klausimais;

38.2. iš Pareiškėjų priima Pareiškėjų prašymus - paraiškas,  reikiamus dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti, tvirtina asmens dokumentų kopijas, suformuotas bylas pateikia Socialinės paramos skyriui;

38.3. tikrina bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas bei surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, renka  reikalingus dokumentus. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti.

39. Seniūnijų  socialiniai darbuotojai  atsako už seniūnijose gyvenančių mokinių kreipimąsi ir reikalingų dokumentų pateikimą socialinei paramai gauti, už savalaikį  dokumentų ir kitos reikalingos informacijos dėl vaiko aprūpinimo mokinio reikmėmis pateikimą Socialinės paramos skyriui.

40. Plungės rajono savivaldybės administracijos švietimo padalinys koordinuoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą Plungės rajono ugdymo įstaigose:

40.1. analizuoja ir vertina mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokyklose;

40.2. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ir Socialinės paramos skyriui dėl nemokamo maitinimo kainų nustatymo;

40.3. teikia Socialinės paramos skyriui informaciją apie prognozuojamą moksleivių skaičių rajono mokyklose ir mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

41. Buhalterinės apskaitos skyrius:

41.1. planuoja valstybės biudžeto tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšas, skirtas socialinei paramai mokiniams teikti,  veda jų apskaitą;

41.2. perveda lėšas, skirtas mokinio  reikmenims įsigyti, į Pareiškėjų banko sąskaitas, mokyklų, Socialinių paslaugų centro sąskaitas ar pašto skyrių;

41.3. kiekvieną mėnesį  perveda lėšas pagal pateiktas įstaigų mokėjimo paraiškas  už įsigytus produktus, skirtus mokinių nemokamam maitinimui, prieš tai sutikrinęs su mokyklų užpildytais mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalais;

41.4. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai  duomenis apie lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams, vadovaudamasis ministro patvirtinta Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarka,  prieš tai raštu  suderinęs  su Socialinės paramos skyriumi;

41.5. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamasis ministro patvirtinta Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarka;

41.6. teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis,  suderinęs su Finansų ir biudžeto bei Socialinės paramos skyriais, apie lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams ateinantiems metams finansuoti ir informaciją apie numatomas nepanaudoti einamaisiais valstybės biudžeto lėšas;

41.7. priima iš ugdymo įstaigų užpildytų mokinių nemokamo maitinimo žurnalų kopijas, tikrina juose pateiktą informaciją su pateikta informacija SPIS duomenų bazėje. Netinkamai užpildyti žiniaraščiai grąžinami jų teikėjams patikslinti duomenis;

41.8. tvarko mokinių nemokamam maitinimui organizuoti gautų valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą, atlieka šių lėšų panaudojimo analizę.

 

VI SKYRIUS

UGDYMO ĮSTAIGŲ (MOKYKLŲ) FUNKCIJOS, ORGANIZUOJANT MOKINIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

 

42. Mokyklų vadovai:

42.1. patvirtina mokinių nemokamo maitinimo organizavimo mokyklose tvarką ir organizuoja mokinių nemokamą maitinimą;

42.2. paskiria darbuotoją, atsakingą už mokinių nemokamo maitinimo apskaitą mokykloje, kuris:

42.2.1. pasinaudodamas internetine prieiga, užpildo mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą iki  kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos;

42.2.2. mokiniams, patyrusiems socialinę riziką, sudaro  individualius mokymosi priemonių sąrašus ir organizuoja mokymosi priemonių įsigijimą;

42.2.3. kalendorinio mėnesio paskutinę darbo dieną sutvarko žiniaraščio apskaitą, pateikia jį derinti ugdymo įstaigos buhalteriui, kuris išrašo  mokėjimo paraišką biudžeto lėšoms gauti ir pateikia Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui;

42.3. užtikrina ir kontroliuoja, kad mokinių nemokamas maitinimas būtų organizuojamas pagal Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, reikalavimus;

42.4. vykdo griežtą nemokamo mokinių maitinimo apskaitos kontrolę, šalina pasitaikančius piktnaudžiavimo atvejus;

42.5. mokiniui pakeitus mokyklą,  pateikia pranešimą apie išvykimą iš mokyklos ir mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą naujajai mokyklai ir Socialinės paramos skyriui, priėmusiam sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo;

42.6. organizuoja mokyklos dalyvavimą kitų institucijų vykdomose vaikų maitinimo programose (programoje „Pienas vaikams“, Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje ir kitose).

43. Maitinimo paslaugą teikiančių įmonių vadovai atsako už maisto gamybos proceso mokyklose organizavimą, produktų ir patiekalų asortimento kokybę.

44. Mokyklų vadovai atsako:

44.1. už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokyklose ir maitinimo kokybę;

44.2. mokinių nemokamo maitinimo paslaugų teikėjų parinkimą ir sutarčių su jais sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka;

44.3. už valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui  teikti ir organizuoti, planavimą ir tikslinį bei pagrįstą panaudojimą.

 

VII SKYRIUS

PAREIŠKĖJO PAREIGOS IR NETEISĖTAI GAUTOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IŠIEŠKOJIMAS

 

45. Pareiškėjas privalo:

45.1. prašyme-paraiškoje nurodyti išsamią ir teisingą informaciją, įrodančią asmens teisę gauti socialinę paramą mokiniams, ir pateikti šiai paramai gauti būtinus dokumentus;

45.2. informuoti Socialinės paramos skyrių arba Pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį specialistą apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos;

45.3. sudaryti Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų, ugdymo įstaigų darbuotojams galimybę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;

45.4. paramą mokinio reikmenims įsigyti naudoti pagal tikslinę jos paskirtį.

46. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo Socialinės paramos skyriui grąžinti neteisėtai gautos paramos dydžio pinigines lėšas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Socialinei paramai mokiniams skirtų lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Neteisėtai gauta socialinė parama mokiniui ar panaudota ne pagal tikslinę paskirtį išieškoma Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka.

49. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

50. Nemokamo maitinimo skyrimo tikslu renkami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Asmens duomenų tvarkymo Plungės rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis.

51. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-60, 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08664

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-143, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-11937

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo