Suvestinė redakcija nuo 2018-11-15 iki 2019-02-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10665

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos

ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo

 

2014 m. liepos 29 d. Nr. V- 334

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 361-367 straipsniais bei Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.511 „Dėl Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“:

1. T v i r t i n u   Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. V-6 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atliekamų planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir kitų priežiūros būdų taisyklių patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

4. P a v e d u:

4.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

4.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto svetainėje;

4.3. VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vedėjui iki 2014 m. gruodžio 1 d. organizuoti susijusių Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų peržiūrą;

4.4. VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėjui iki 2014 m. gruodžio 1 d. organizuoti Pranešimo apie patikrinimą naujosios formos parengimą Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje (DSS IS), numatant jo išsiuntimą automatiniu būdu;

4.5. VDI teritorinių skyrių vedėjams supažindinti vadovaujamo skyriaus darbo inspektorius su šio įsakymo nuostatomis;

4.6. įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Vilius Mačiulaitis 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334    

(Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio inspektoriaus 2016 m. gegužės 16 d.

įsakymo Nr. EV-151 redakcija)  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų rūšis ir pagrindus, kriterijus, tvarką bei trukmę.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, nuostatomis bei atsižvelgiant į Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr.81 „Dėl Darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje“, ratifikuotos Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.I-507 „Dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo“, apibrėžtus pagrindinius tarptautinius šių inspekcijų veiklos principus.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Taisyklių 2 punkte nurodytų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų (toliau – teisės aktai) sąvokas.

 

II SKYRIUS

PATIKRINIMŲ RŪŠYS IR PAGRINDAI

 

4. Vykdydama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų ir teisės aktų pažeidimų prevenciją, taip pat teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolę, VDI pagal kompetenciją atlieka ūkio subjektų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus.

5. Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų tikslas informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos suteikimas, išvykstant į ūkio subjektą atlikti tikrinimą ar (ir) tyrimą.

6. Planiniai patikrinimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu VDI metiniu veiklos planu, kuriame nustatomos šių patikrinimų kryptys, tikrintini ekonominės veiklos sektoriai, specifika ir apimtys. Planinių patikrinimų skaičius nustatomas pagal VDI skiriamus finansinių ir žmogiškųjų išteklių resursus.

7. Neplaniniai patikrinimai vykdomi tiriant įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, ir profesinių ligų priežastis, tikrinant VDI gautą ar visuomenės informavimo priemonėse skelbtą informaciją apie teisės aktų pažeidimus bei ginant viešąjį interesą teisės aktų vykdymo klausimais, taip pat siekiant sumažinti įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai (toliau – nelaimingi atsitikimai darbe), profesinių ligų skaičių, galimų teisės aktų reikalavimų pažeidimų tikimybę.

8. Planiniai ir neplaniniai patikrinimai vykdomi vadovaujantis Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodikoje nustatytais kriterijais, įvertinus ūkio subjekto rizikingumą pažeisti teisės aktų reikalavimus, išskyrus Taisyklių 10.3, 11 ir 12 punktuose numatytus atvejus. Šią metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius (toliau – Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius).

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

9. Ūkio subjektų, kurie pagal Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodikos darbuotojų saugos ir sveikatos rizikingumo laipsnio reikšmes patenka į nustatytą rizikingumo intervalą „Tikrinti“, planiniai patikrinimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per 3 metus, išskyrus Taisyklių 10-13 punktuose numatytus atvejus.

10. Ne dažniau kaip vieną kartą per 2 metus, nustatant planinių patikrinimų skaičių VDI metiniame veiklos plane, atliekami šie planiniai patikrinimai:

10.1. socialinių įmonių (įskaitant ir neįgaliųjų socialines įmones);

10.2. subsidijų gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti ir remiamojo įdarbinimo priemones (toliau – subsidijos gavėjai);

10.3. potencialiai pavojingų įrenginių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

11. Dėl reikšmingos žalos visuomenei ar konkretiems asmenims bei padidintos rizikos nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti nenustatant periodiškumo ir nevertinant ūkio subjektų rizikingumo pagal Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką atliekami:

11.1. nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos savarankiškos veikos bei užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų kontrolės (toliau – nelegalaus darbo kontrolė) planiniai patikrinimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

11.2. ūkio subjektų, vykdančių statybos darbus, statybos objektų ir statybviečių (toliau – statybvietės) planiniai patikrinimai.

12. Pavojingų objektų planiniai patikrinimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programą, kurią tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius.

13. Ūkio subjektų, kurie Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka deklaravo VDI duomenis (informaciją) apie teisės aktų reikalavimų laikymosi būklę (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalis), planiniai patikrinimai neatliekami 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinio deklaravimo (informacijos atnaujinimo) datos. Ši nuostata netaikoma vykdant planinius patikrinimus pagal Taisyklių 10-12 punktus, taip pat VDI metiniame veiklos plane nurodytuose tikrintinuose ekonominės veiklos sektoriuose bei kitais atvejais, kai vykdyti ūkio subjekto planinius patikrinimus reikalauja teisės aktai.

14. Sprendimą dėl planinių patikrinimų pagal Taisyklių 9, 10.1, 10.3 punktus priima Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, kuris tvirtina šių patikrinimų viešai skelbiamą sąrašą artimiausiam vieno ketvirčio laikotarpiui, taip pat, esant objektyvioms priežastims, priima motyvuotą sprendimą dėl šio sąrašo tikslinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

15. VDI nevykdo ūkio subjekto planinio patikrinimo pagal Taisyklių 9 punktą, jeigu paaiškėja, kad tuo metu ūkio subjekte kitos priežiūros institucijos jau atlieka du ir daugiau jo veiklos planinių tikrinimų.

16. Ūkio subjektai, įtraukti į ketvirčio planinių patikrinimų sąrašą pagal Taisyklių 9, 10.1, 10.3 punktus, informuojami apie patikrinimą iki jo likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

17. Vykdant planinį patikrinimą pagal Taisyklių 9 ir 10 punktus, VDI inspektorių buvimo ūkio subjekte maksimali trukmė neturi viršyti 3 darbo dienų; esant poreikiui, ši trukmė pailginama VDI teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu.

18. Sprendimą dėl planinių patikrinimų pagal Taisyklių 11 punktą priima VDI teritorinių skyrių vedėjai, kurie tvirtina šių patikrinimų sąrašus artimiausiam vienam mėnesiui, taip pat, esant objektyvioms priežastims, priima motyvuotą sprendimą dėl jų tikslinimo, jei Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius nenustato kitaip. VDI teritorinių skyrių vedėjai taip pat priima sprendimą dėl dalyvavimo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) inicijuotuose subsidijos gavėjų planiniuose patikrinimuose (Taisyklių 10.2 papunktis).

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

19. Informacija apie planinius patikrinimus pagal Taisyklių 11 punktą viešai neskelbiama. Apie juos ūkio subjektas iš anksto neinformuojamas dėl reikšmingos žalos visuomenei ar konkretiems asmenims bei padidintos rizikos nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti.

 

IV SKYRIUS

NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

20. Neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai gali būti atliekami šiais atvejais:

20.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą arba kitos kompetentingos valstybės institucijos prašymą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą;

20.2. vykdant nelegalaus darbo kontrolę pagal gautą informaciją, nepaisant jos rūšies, bei reaguojant į visuomenės informavimo priemonėse publikuotą ar kitaip paviešintą informaciją dėl viešojo intereso pažeidimo teisės aktų vykdymo klausimais;

20.3. kontroliuojant ankstesnio patikrinimo metu duotų nurodymų pašalinti pažeidimus vykdymą ir (ar) vertinant pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

20.4. kai neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas:

20.4.1. tiriant įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, ar profesinės ligos priežastis, taip pat pakartotinai nustačius, kad įvykis darbe arba nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo ištirtas ir (ar) tyrimo rezultatai įforminti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

20.4.2. nagrinėjant skundą ar pranešimą;

20.4.3. kitais atvejais, kai neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas;

20.5. pastebėjus šiurkštų (-čius) teisės aktų pažeidimą (-us), galintį (-čius) turėti įtakos darbuotojų gyvybei ir sveikatai, bet tik ta apimtimi, kuri reikalinga šiam (-iems) pažeidimui (-ams) pašalinti;

20.51. gavus pranešimą apie įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, nepaisant šio pranešimo gavimo būdo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. EV-38, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08889

 

20.6. vykdant neplaninius patikrinimus (akcijas) tam tikruose ekonominės veiklos sektoriuose, regionuose, ūkio subjektų ar darbuotojų grupėse ar vadovaujantis kitais teisės aktuose, VDI metiniame veiklos plane arba Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymuose nurodytais tikslais.

21. Sprendimus atlikti neplaninius patikrinimus priima:

21.1. VDI teritorinio skyriaus vedėjas – pagal Taisyklių 20.1-20.4, 20.51 papunkčius;

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-38, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08889

 

21.2. VDI inspektorius – pagal Taisyklių 20.5 papunktį, apie šį sprendimą informuodamas VDI teritorinio skyriaus vedėją;

21.3. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius – pagal Taisyklių 20.6 papunktį.

22. Ūkio subjektas iš anksto yra informuojamas apie VDI neplaninį patikrinimą, išskyrus Taisyklių 20.2, 20.5 ir 20.51 papunkčiuose numatytus atvejus, taip pat VDI inspektoriaus dalyvavimą neplanine tvarka išorės kompetentingų institucijų ir įstaigų patikrinimuose bei kitus atvejus, kai informacijos atskleidimas gali sutrukdyti siekti VDI ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų arba gali būti pažeisti kituose teisės aktuose nustatyti konfidencialumo reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-38, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08889

 

23. Sprendimą dėl ūkio subjekto išankstinio informavimo apie neplaninį patikrinimą kiekvienu konkrečiu atveju priima VDI inspektorius, kuriam pavesta jį atlikti, išskyrus Taisyklių 29 punkte numatytą atvejį.

24. Neplaninio patikrinimo trukmė priklauso nuo faktinių tyrimo eigos aplinkybių.

25. Jeigu atsiranda poreikis atlikti neplaninį patikrinimą, bet ūkio subjekte jau numatyta atlikti planinį patikrinimą arba neplaninį patikrinimą dėl kitos priežasties, atliekamas tik vienas planinis ar neplaninis patikrinimas, kompleksiškai tikrinant visus klausimus.

 

V SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ INFORMAVIMO APIE PATIKRINIMĄ BŪDAI

 

26. Apie planinius ir neplaninius patikrinimus ūkio subjektai informuojami oficialiuoju ūkio subjekto elektroninio pašto adresu (tam nesant techninių galimybių – faksu) išsiunčiant Taisyklių priede nustatytos formos pranešimą, išskyrus Taisyklių 29 punkte numatytą atvejį.

27. Pranešimas apie planinį ar neplaninį patikrinimą gali būti siunčiamas paštu ūkio subjekto deklaruotu registracijos arba kitu žinomu veiklos adresu.

28. Planinis ar neplaninis patikrinimas vykdomas nepaisant to, ar ūkio subjektas patvirtino pranešimo gavimą, ar ne.

29. Apie neplaninius patikrinimus (akcijas) pagal Taisyklių 20.6 papunktį ūkio subjektai informuojami VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt) ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis.

30. Jei ūkio subjektas nebuvo iš anksto informuotas apie planinį ar neplaninį patikrinimą, VDI inspektorius apie šį patikrinimą praneša atvykęs jo atlikti.

 

VI SKYRIUS

PAVEDIMAS ATLIKTI ŪKIO SUBJEKTO PATIKRINIMĄ

 

31. Planiniai ir neplaniniai patikrinimai atliekami VDI inspektoriui pateikus valstybės tarnautojo pažymėjimą, įgaliojimą bei pavedimą atlikti ūkio subjekto patikrinimą, išskyrus Taisyklių 33 punkte numatytą atvejį.

32. Pavedime atlikti ūkio subjekto patikrinimą nurodomi VDI inspektorių vardai, pavardės, pareigos, patikrinimo tikslas ir rūšis, sritis (-ys), vietovė (-ės), patikrinimo vykdymo data ar (ir) laikotarpis, ūkio subjekto pavadinimas (esant poreikiui – fizinio asmens vardas ir pavardė) ir buveinė ar ūkio subjekto registracijos adresas, kita su patikrinimu susijusi informacija. Vykdant nelegalaus darbo kontrolės ir statybviečių planinius ar neplaninius patikrinimus, ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai) pavedime gali būti nenurodomas (-i).

33. Neplaninis patikrinimas pagal Taisyklių 20.5 ir 20.51 papunkčius atliekamas pateikus tik valstybės tarnautojo pažymėjimą ir įgaliojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-38, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08889

 

VII SKYRIUS

KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ TAIKYMAS

 

34. Ūkio subjektų planiniai ir neplaniniai patikrinimai, jeigu VDI lokaliniai teisės aktai nenustato kitaip, atliekami pagal Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintus kontrolinius klausimynus.

35. Į kontrolinius klausimynus įtraukti klausimai pagal pagrindinius teisės aktų reikalavimus, iš kurių bent vieno nesilaikymas gali labai padidinti riziką nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti arba (ir) padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, visuomenei, aplinkai, kitų asmenų interesams.

36. Kontroliniai klausimynai gali būti nenaudojami:

36.1. atliekant nelegalaus darbo kontrolę;

36.2. tikrinant ūkio subjektus, turinčius licenciją vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklą;

36.3. kontroliuojant ankstesnio patikrinimo metu duotų nurodymų pašalinti pažeidimus vykdymą ir (ar) vertinant pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

36.4. dalyvaujant išorės kompetentingų institucijų ir įstaigų kvietimu jų neplaniniuose patikrinimuose;

36.5. atliekant neplaninį patikrinimą pagal Taisyklių 20.5 ir 20.51 papunkčius;

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-38, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08889

 

36.6. tikrinant ūkio subjektą per praėjusius iki tikrinimo dvylika mėnesių antrą ir daugiau kartų, jeigu atliktų tikrinimų metu buvo naudojami atitinkami kontroliniai klausimynai, išskyrus Taisyklių 37 punkte numatytą atvejį.

37. Vykdant socialinių įmonių bei subsidijos gavėjų planinius ir neplaninius patikrinimus kontrolinis klausimynas naudojamas visais atvejais, nepaisant to, kad per praėjusius iki tikrinimo dvylika mėnesių socialinė įmonė ar subsidijos gavėjas yra tikrinamas antrą ir daugiau kartų ir atliktų tikrinimų metu buvo naudojami atitinkami kontroliniai klausimynai.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

38. Esant poreikiui, Taisyklių 36 punkte numatytais atvejais VDI inspektorius (-iai), atliekantis (-ys) planinį ar neplaninį patikrinimą, taip pat gali naudoti kontrolinius klausimynus ir pagal juos atlikti patikrinimą.

39. Planinio ar neplaninio patikrinimo metu naudojamas vienas ir, esant poreikiui, daugiau kontrolinių klausimynų.

 

VIII SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, KURIE PATIKRINIMO METU LAIKOMI MAŽAREIKŠMIAIS

 

40. Ūkio subjekto veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus kontrolinius klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 369 straipsnio nustatyta tvarka.

41. Planinio ar neplaninio patikrinimo metu pastebėjus teisės aktų reikalavimų, neįtrauktų į kontrolinius klausimynus, pažeidimus, žodžiu pareikalaujama juos pašalinti (pageidautina – iki patikrinimo pabaigos), įrašant dėl šių pažeidimų kontroliniame klausimyne probleminių klausimų sprendimo rekomendacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

42. Kai teisės akto reikalavimo, neįtraukto į kontrolinį klausimyną, pažeidimas gali padidinti riziką nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti arba (ir) padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, visuomenei, aplinkai, kitų asmenų interesams, taikomos teisės aktų numatytos poveikio priemonės.

 

IX SKYRIUS

PATIKRINIMO UŽBAIGIMAS

 

43. Baigęs planinį ar neplaninį patikrinimą, VDI inspektorius ūkio subjektui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo ar tyrimo užbaigimo elektroninio ryšio priemonėmis (tam nesant techninių galimybių – faksu ar paštu) išsiunčia užpildytus kontrolinius klausimynus, kuriuose pateikia probleminių klausimų sprendimo rekomendacijas, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka išsiunčia arba įteikia kitus ūkio subjekto patikrinimo metu surašytus dokumentus.

44. Socialinės įmonės ir subsidijos gavėjo planinio ir neplaninio patikrinimo rezultatus, išsiųsdami elektroninio ryšio priemonėmis užpildytą kontrolinį klausimyną ir kitus šio patikrinimo metu surašytus dokumentus, per vieną mėnesį po patikrinimo užbaigimo VDI teritoriniai skyriai pateikia Užimtumo tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-61, 2018-03-05, paskelbta TAR 2018-03-05, i. k. 2018-03529

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

45. Jeigu patikrinimo metu socialinei įmonei ar subsidijos gavėjui buvo pateiktas nurodymas pašalinti teisės aktų pažeidimus ir socialinė įmonė ar subsidijos gavėjas pranešė apie jų pašalinimą, VDI teritorinis skyrius informuoja apie tai Užimtumo tarnybą per vieną mėnesį nuo tokio pranešimo gavimo. Jeigu socialinė įmonė ar subsidijos gavėjas apie pažeidimų pašalinimą nepranešė, VDI atlieka neplaninį patikrinimą ankstesnio patikrinimo metu duotų nurodymų vykdymo ir (ar) pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolei atlikti ir per vieną mėnesį po tikrinimo atitinkamai Užimtumo tarnybai pateikia informaciją apie tikrinimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-61, 2018-03-05, paskelbta TAR 2018-03-05, i. k. 2018-03529

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

X SKYRIUS

VDI INSPEKTORIŲ VEIKSMŲ IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

46. VDI valstybės tarnautojų veiksmai (neveikimas) ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundas turi būti paduotas per vieną mėnesį nuo skundžiamo dokumento paskelbimo ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos      

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-224, 2016-08-03, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21262

 

47. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-224, 2016-08-03, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21262

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Ūkio subjektų priežiūra“ skelbiami kontroliniai klausimynai, Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodika, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtinti ketvirčio planinių patikrinimų sąrašai bei šių sąrašų pakeitimai, taip pat kita ūkio subjektams aktuali informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalyje.

49. Atliekant ūkio subjekto patikrinimą pirmaisiais jo veiklos metais, šiam ūkio subjektui įteikiama Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų.

50. VDI gali inicijuoti bendrą kartu su kitomis priežiūros įstaigomis ūkio subjekto planinį ar neplaninį patikrinimą, jeigu jų priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir taip bus sumažinama priežiūros našta ūkio subjektui.

51. Planinio ar neplaninio patikrinimo metu paaiškėjus, kad yra būtinybė tikrinti ir kitas sritis, kurios nebuvo nurodytos tiksluose ar pranešime apie patikrinimą, VDI inspektorius turi teisę išplėsti patikrinimo sritis bei patikrinimo laiką.

52. Juridinio asmens faktine veiklos pradžia laikoma gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos pirmą kartą data, šios deklaracijos nesant – pirma įmonės gauta ir pateikta sąskaita – faktūra arba pirmas įmonės pateiktas važtaraštis. Tad juridinio asmens veiklos pradžiai nustatyti naudojami šios inspekcijos duomenys. Jeigu atitinkamai veiklai reikia gauti leidimą ar/ir licenciją, ūkio subjekto veiklos pradžia laikoma leidimo ar/ir licencijos išdavimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

53. Neteko galios nuo 2018-11-15

Punkto naikinimas:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

53. VDI inspektoriai, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. EV-151, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12871

 

 

Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių

priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

 

 

 

SKYRIUS

 

 

(pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

(adresas, telefonas, el. paštas, faksas)

 

Ūkio subjektui:

 

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas, ūkio subjekto vadovo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, faksas)

Kopija: ūkio subjekto atskiram padaliniui

 

(siunčiama, jei numatoma tikrinti ūkio subjekto atskirą padalinį;

nurodomas pavadinimas, adresas, padalinio vadovo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, faksas)

 

 

PRANEŠIMAS APIE PATIKRINIMĄ

 

 

 

 

20

m.

 

 

 

d.

 

Nr.

 

 

 

 

 

1. Aš

 

 

 

(nurodomos pareigos, vardas, pavardė, telefonas, el. paštas)

 

informuoju, kad_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(nurodoma patikrinimo data (nuo.....iki.....ar patikrinimo laikotarpis)

(dėl konkrečios patikrinimo laiko pradžios Jus informuosiu papildomai telefonu arba elektroniniu  paštu) pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas Lietuvos Respublikos darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles atliksiu patikrinimą darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais, vadovaudamasis 

 

 

(nurodoma Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymo data ir numeris arba VDI teritorinio skyriaus vedėjo pavedimo data ir numeris)

 

 

 

2. Patikrinimas bus atliekamas pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintus ūkio subjektų patikrinimo kontrolinius klausimynus (paskelbti Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje (www.vdi.lt), rubrika „Ūkio subjektų priežiūra“).

 

3. Patikrinime dalyvaus pareigūnai (pildoma kitų pareigūnų dalyvavimo atveju):

 

3.1. 

 

(nurodomos dalyvausiančių pareigūnų, taip pat iš kitų institucijų, pareigos, vardai, pavardės;

dėl nenumatytų aplinkybių ar priežasčių pareigūnai gali keistis)

 

 

 

 

4. Numatoma patikrinimo trukmė (tik planinio patikrinimo atveju):________________

 

5. Rekomenduoju apie patikrinimą informuoti ir pakviesti dalyvauti:

 

5.1. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą, dirbantį ūkio subjekte;

5.2. juridinį (fizinį) asmenį, pagal sutartį atliekantį darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;

5.3. darbuotojų atstovą (iš profesinės sąjungos ar darbo tarybos);

5.4. darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto (jeigu sudarytas) atstovą;

5.5. darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai.

 

 

 

6. Prašau tikrinimo pradžiai pateikti šiuos dokumentus:

 

6.1.

 

(jeigu tikrinimo metu nustatoma, kad tikrinimui atlikti yra būtini ir kiti dokumentai, pareigūnai turi teisę pareikalauti juos pateikti)

 

 

 

7. Informacija apie Jūsų teises ir pareigas patikrinimo metu paskelbta Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Ūkio subjektų priežiūra“, kurioje Jūs galite su ja susipažinti.

 

PASTABA. Prašau informuoti mane apie šio pranešimo gavimą  Jūsų pasirinkta ryšio priemonių forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorius

 

 

 

 

 

(inspektoriaus spaudas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-315, 2015-10-28, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17028

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-151, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12871

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-224, 2016-08-03, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21262

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-38, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08889

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-61, 2018-03-05, paskelbta TAR 2018-03-05, i. k. 2018-03529

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-288, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-14, i. k. 2018-18381

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo