Suvestinė redakcija nuo 2017-04-08 iki 2018-09-20

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17239

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

 

2014 m. lapkričio 13 d. Nr. 5TS-1323

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu,  16 straipsnio 2 dalies 37  punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi ir 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socializacinės globos įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo, organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir socialinės globos įstaigose aprašo patvirtinimo“, Lazdijų  rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, dienos maitinimo normą:

1.1. lopšelio grupėse – 5,55 Lt (1,61 Eur);

1.2. darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 6,30 Lt (1,82 Eur).

2. Paskirstyti dienos maitinimo normą taip:

2.1. pusryčiams – 30 proc. dienos maitinimo normos;

2.2. pietums – 45 proc. dienos maitinimo normos;

2.3. pavakariams – 25 proc. dienos maitinimo normos.

3. Nustatyti, kad:

3.1. mokestis už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose – 70 proc. šio sprendimo 1 punkte nustatytos vaikų dienos maitinimo kainos už kiekvieną lankytiną dieną;

3.2. mokestis už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nemokamas, jeigu vaikas nelanko švietimo įstaigos šiais atvejais:

3.2.1. dėl ligos ir savaitę po jos, pateikus gydymo įstaigos pažymą;

3.2.2. tėvų kasmetinių atostogų metu, pateikus pažymą iš darbovietės, ir vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais) pagal tėvų pateiktą prašymą;

3.2.3. tėvų nemokamų atostogų metu, pateikus pažymą iš darbovietės;

3.2.4. moksleivių  atostogų metu, jeigu šeimoje yra mokyklinio amžiaus vaikų, pagal tėvų pateiktą prašymą;

3.2.5. kai tėvai nuolat dirba pamainomis ir turi laisvų darbo dienų, bet ne daugiau kaip 8 darbo dienas per mėnesį, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų bei motinystės (tėvystės) atostogų laikotarpiu arba kai vienas iš tėvų augina vaiką iki 3 metų;

3.2.6. jeigu vaikas neatvyksta į švietimo įstaigą žiemos metu, esant 20 ir daugiau laipsnių šalčio;

3.2.7. kai švietimo įstaiga negali priimti vaikų dėl remonto darbų, karantino, stichinių nelaimių ir kitų nenugalimos jėgos atvejų;

3.3. nuo užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje atleidžiama:

3.3.1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus pažymą apie pašalpos skyrimą iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus. Lengvata taikoma socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu, kuris nurodytas pažymoje;

3.3.2. vaikai iš socialinės rizikos šeimų, kas pusę metų pateikus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą;

3.3.3. vaikai su negalia, švietimo įstaigai pateikus neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

3.3.4. šeimai, patekus į sunkią materialinę padėtį dėl stichinių nelaimių, gaisro, rekomendavus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui;

3.3.5. vaikai, globojami budinčių globėjų šeimose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 5TS-825, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05809

 

3.4. tėvams atsisakius pusryčių ir/ar pavakarių, mokestis už šiuos maitinimus neskaičiuojamas;

3.5. užmokestis už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose mažinamas 50 proc. (išskyrus vaikus, už kuriuos mokama globos (rūpybos) išmoka), jeigu:

3.5.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs arba išsituokę ir tėvui (motinai) nepriteistas vaiko išlaikymas dėl to, kad teismas negali priteisti išlaikymo), vaikas (vaikai) yra nesusituokusių asmenų, kai įstatymo nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo (motinos) tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaikui išlaikymo. Šis punktas taikomas ir šeimai, kurios tėvystės nustatymo bylą nagrinėja teismas;

3.5.2. šeima augina 3 ir daugiau vaikų (įvaikių), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų programą, pateikus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos pagal gyvenamąją vietą pažymą apie šeimos sudėtį bei pažymą, kad mokosi;

3.5.3. vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;

3.5.4. vaikas auga moksleivių ar studentų iki 24 m. šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;

3.6. jeigu tėvai nesumoka už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje už 2 mėnesius, švietimo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš lankančių vaikų sąrašų;

3.7 dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į švietimo įstaigą ir pasikeitus šeimos sudėčiai ar socialinei padėčiai per vieną mėnesį nuo aplinkybių atsiradimo. Nepateikus reikiamų dokumentų, užmokestis imamas bendra tvarka. Naujas mokestis nustatomas nuo to mėnesio pirmos dienos,  kada pateikiami atitinkami dokumentai. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma lengvata, tėvai privalo per vieną mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo pranešti švietimo įstaigai ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Naujas mokestis nustatomas nuo sekančio mėnesio pirmos dienos  po aplinkybių pasikeitimo;

3.8. jei vaikams, ugdomiems pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, skiriamas nemokamas maitinimas (pietūs arba pusryčiai ir pietūs) pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tai už pavakarius arba pusryčius ir pavakarius užmokestis nustatomas vadovaujantis šio sprendimo 3.1–3.7 papunkčiais.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. 5TS-1491 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Lazdijų rajono savivaldybės ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. 5TS-1494 „Dėl vaikų dienos maitinimo normų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Artūras Margelis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-825, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05809

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1323 „Dėl užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo