Suvestinė redakcija nuo 2018-09-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10760

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ veiksmų PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. 1V-329

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, 16 punktu ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą (pridedama).

2. S i ū l a u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šio įsakymo 1 punkte patvirtintą planą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                                Tomas Žilinskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m.  balandžio 29  d. įsakymu Nr. 1V-329

 

 

VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

I. SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

 

1. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas (toliau – Planas) skirtas įgyvendinti Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, (toliau – Programa), nustatytus Programos tikslus ir uždavinius.

2. Plane pateikiamos:

2.1. 2016–2018 metų laikotarpio Programos nuostatas įgyvendinančios priemonės, šių priemonių įgyvendinimo veiksmai, jiems atlikti reikalingas finansavimas ir finansavimo šaltiniai, atsakingi šių veiksmų vykdytojai;

2.2. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“, Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“, Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“, Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės  „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“, Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“, Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“, Nr. 10.1.5-ESFA-V-923  priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“, Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ ir Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“  (toliau – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioritetas) lėšomis, prioritetinis sąrašas (priedas);

2.3. Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų rodiklių siekiamos reikšmės.

3. Plano priemonės atitinka Programoje nustatytų uždavinių įgyvendinimo kryptis.

4. Plano įgyvendinimo laikotarpiu dėmesys bus skiriamas visoms Programoje numatytoms viešojo valdymo tobulinimo sritims. Tačiau tam, kad minimaliomis laiko sąnaudomis būtų pasiekti pirmieji Programos nuostatų įgyvendinimo rezultatai, pirmaeiliai Plano įgyvendinimo veiksmai bus siejami su šių iniciatyvų įgyvendinimu:

4.1. viešojo valdymo institucijų turimos informacijos viešinimo politikos nustatymu ir konsultavimosi su visuomene sąlygų užtikrinimu;

4.2. visuomenei teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų inventorizacija ir jų teikimo sąlygų įvertinimu ir gerinimu;

4.3. įrodymais grįstos informacijos panaudojimu sprendimams priimti, reglamentavimo kokybės užtikrinimu;

4.4. viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimo gerinimu, pasitelkiant projektų / procesų valdymo praktiką;

4.5. aukštesniosios valstybės tarnybos grandies stiprinimu ir kompetencijomis grįsto valstybės tarnautojų valdymo modelio diegimu.

5. Plano priemonės atitinka Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ ir 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ nuostatas. Plano įgyvendinimo rezultatai prisidės prie minėtuose strateginiuose dokumentuose numatytų šalies pažangos vertinimo rodiklių pasiekimo.

6. Plano priemonių įgyvendinimo veiksmais bus padidintas viešojo valdymo atvirumas, sudarytos sąlygos aktyvesniam visuomenės dalyvavimui viešojo valdymo procesuose, bus sukurtos geresnės kokybės ir lengviau prieinamos viešosios ir administracinės paslaugos, o viešojo valdymo institucijų veikla bus labiau orientuota į rezultatus, valstybės tarnyba – profesionalesnė ir labiau kompetentinga.

7. Plano įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra vykdoma vadovaujantis Programos IV skyriaus „Programos įgyvendinimas ir atsakomybė“ nuostatomis.

II SKYRIUS

PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMAI, JIEMS REIKALINGAS FINANSAVIMAS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

 

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, priemonės įgyvendinimo veiklos

Institucijų planuojama lėšų suma priemonės įgyvendinimo veiksmų vykdymui (Eur)

Galimas finansavimo šaltinis

Įvykdymo terminas

Įgyvendinanti institucija

1.

Tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti

 

 

 

 

1.1.

Uždavinys – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

1.1.1.

Priemonė – nustatyti skelbiamos informacijos formą ir turinį. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.1.1.1.

Vykdyti gyventojų apklausas apie Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos ir teikiamų paslaugų žinomumą

2 751,00

Planuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Kasmet

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.1.1.2.

Įgyvendinti Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvą

365 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas)

1.1.1.3.

Didinti viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, perkeliant Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų veiklos informaciją į bendrą portalą „Mano Vyriausybė“

650 300,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

III ketv.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

1.2.

Uždavinys – skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose

 

 

 

 

1.2.1.

Priemonė – užtikrinti konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.2.1.1.

Vykdyti Atviros Vyriausybės ir kitas priemones, skatinančias visuomenę aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, sukuriant ir praktikoje išbandant viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose veiksmingumo ir vertinimo sistemą, parengiant ir įgyvendinant komunikacijos planą, skirtą viešinti informaciją apie Vyriausybės veiklą ir visuomenės dalyvavimo valdyme galimybes

2 939 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija

1.2.1.2.

Organizuoti viešąsias konsultacijas (forumą) su jaunimo organizacijomis, parengti strategiją vaikų ir jaunimo edukacijos darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, skatinti jaunimo užimtumą ir plėtoti nelaimingų atsitikimų darbe bei nelegalaus darbo prevenciją

-

-

2016–2018 m.

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.2.1.3.

Vykdyti gyventojų informavimą ir švietimą, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose

1 540 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

nevyriausybi-nės organizacijos

1.2.1.4.

Stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime

2 682 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

nevyriausybi-nės organizacijos

1.2.2.

Priemonė – nustatyti ir įgyvendinti priemones, skatinančias gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

1.2.2.1.

Vykdyti vietos gyventojų apklausų atlikimo ir gyventojų dalyvavimo jose stebėseną, jos rezultatus skelbti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir su jais supažindinti savivaldybes

-

-

Kasmet

Vidaus reikalų ministerija

2.

Tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą

 

 

 

 

2.1.

Uždavinys – gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

2.1.1.

Priemonė – užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – taikyti vieno langelio principą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

2.1.1.1.

Pagerinti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą asmenims, patobulinant viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemą ir padidinant informacijos apie paslaugas kokybę ir prieinamumą

1 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.1.2.

Pagerinti migracijos srities paslaugų kokybę, patobulinant šių paslaugų teikimo procesus ir jų valdymą, įdiegiant inovatyvią Lietuvos migracijos informacinę sistemą

3 300 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Migracijos departamen-tas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamen-tas prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamen-tas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, valstybės įmonė „Registrų centras“

2.1.1.3.

Didinti socialinės paramos paslaugų prieinamumą, parengti pakeistų ir naujų paslaugų teikimo tvarkas, gaires pakeistoms ir naujai sukurtoms paslaugų teikimo tvarkoms įdiegti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), taip pat įdiegti priemones, užtikrinančias SPIS prieinamumą ir nepertraukiamą veikimą

612 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.1.1.4.

Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant ir įdiegiant vieningo konsultavimo ir informavimo Lietuvos muitinėje tinklą muitinės klientams

799 200,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Muitinės departamen-tas prie Finansų ministerijos

2.1.1.5.

Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, patobulinant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokesčių informacijos centro konsultavimo telefonu sistemą

1 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

2.1.1.6.

Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, parengiant pagrindines mirties priežastis Lietuvoje lemiančių būklių diagnostikos, gydymo, medicininės reabilitacijos ir slaugos metodinius dokumentus  (metodikas,  protokolus, algoritmus) bei sukuriant jų rengimo ir atnaujinimo standartą

 

1 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

2.1.1.7.

Pagerinti Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų kokybę, sukuriant ir įdiegiant rizikų valdymo modulį bei specializuotą pagalbos centrų valdymo sistemą, paremtą EENA organizacijos pagalbos centrų valdymo standartu

1 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Bendrasis pagalbos centras

2.1.1.8.

Pagerinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teikiamų paslaugų kokybę įgyvendinant priemones, pagerinančias asmenų aptarnavimo administruojant nacionalinės paramos investicijas procesus

504 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2.1.1.9.

Supaprastinti leidimų būti ar verstis veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, būti vidaus vandenyse ar pasienio juostoje išdavimo procedūras

-

-

2016–2018 m.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2.1.1.10.

Pagerinti nacionalinės sveikatos sistemos priežiūros įstaigose teikiamų laboratorinės diagnostikos bei medicinos prietaisų ir priemonių sterilizavimo ir dezinfekcijos paslaugų priežiūrą ir kokybę bei tobulinti neaiškios kilmės medžiagų keliamų grėsmių valdymo paslaugas, diegiant Lietuvos ir tarptautinius standartus

1 730 827,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

2.1.1.11.

Pagerinti informacijos teikimą bei asmenų konsultavimą policijos įstaigose, įdiegiant vieningą informacijos teikimo telekomunikacinėmis priemonėmis liniją

493 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Policijos departamen-tas prie Vidaus reikalų ministerijos

2.1.1.12.

Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinant valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse valdymo efektyvumą

 

 

 

 

1 375 090,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

2.1.1.13.

Pagerinti kultūros paveldo apsaugos srities paslaugų teikimą, optimizuojant šių paslaugų teikimo procesus bei įdiegiant paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones

 

 

 

 

1 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kultūros ministerija

2.1.1.14.

Pagerinti informacijos, susijusios su asmens duomenų apsauga, teikimą bei asmenų konsultavimą sukuriant ir įdiegiant Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje vieningo konsultavimo modelį

-

-

2016–2017 m.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2.1.1.15.

Pagerinti informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimą, sukuriant ir įdiegiant vienodo konsultavimo sistemą

200 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras su departamen-tais apskrityse, Radiacinės saugos centras

2.1.1.16.

Užtikrinti socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, įdiegiant priemones, užtikrinančias socialinių paslaugų kokybės, priežiūros ir kontrolės efektyvumą

 

 

 

94 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Socialinių paslaugų priežiūros departamen-tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.1.1.17.

Pagerinti teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybę viešojo sektoriaus įstaigose: optimizuojant paslaugų teikimo procesus, standartizuojant gyventojų aptarnavimo praktiką, diegiant paslaugų ir aptarnavimo kokybės vertinimo įrankius, stiprinant komunikaciją ir paslaugų bei aptarnavimo kokybei užtikrinti reikalingas paskatas ir kompetencijas

900 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

2.1.1.18.

Pagerinti su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu susijusių paslaugų teikimo kokybę ir padidinti jų prieinamumą, sukuriant ir įdiegiant visuomenės poreikius atitinkančią paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo sistemą bei kokybės stebėsenos ir vertinimo priemones

1 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

Aplinkos ministerija, valstybės įmonė „Registrų centras“

2.1.1.19.

Pagerinti su aplinkosauga susijusių paslaugų teikimo kokybę ir padidinti jų prieinamumą, sukuriant ir įdiegiant visuomenės poreikius atitinkančią aplinkosauginių paslaugų teikimo sistemą

1 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos

2018 m.

Aplinkos ministerija

2.1.1.20.

Pagerinti viešojo valdymo institucijų, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, kuriant, tobulinant, diegiant su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu susijusius veiklos procesus, diegiant kokybės vadybos sistemas / metodus, rengiant piliečių chartijas, paslaugų ir aptarnavimo kokybės standartus, vykdant tyrimus, skirtus įvertinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, ir kitas paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

15 929 101,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Viešojo valdymo institucijos, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė

2.1.1.21.

Pagerinti viešąsias paslaugas teikiančių viešojo valdymo institucijų, kurių savininkė ar dalininkė – valstybė, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo organizavimą, kuriant, tobulinant, diegiant su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu susijusius veiklos procesus, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės (įskaitant visuomenės pasitenkinimą paslaugomis ir aptarnavimu) stebėsenos ir vertinimo priemones (įrankius); diegiant kokybės vadybos sistemas / metodus, rengiant piliečių chartijas, vykdant tyrimus, skirtus įvertinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, ir kitas paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

6 763 479,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-K-919 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Viešąsias paslaugas teikiančios viešojo valdymo institucijos (biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos), kurių savininkė ar dalininkė – valstybė

3.

Tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą

 

 

 

 

3.1.

Uždavinys – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą

 

 

 

 

3.1.1.

Priemonė – plačiau naudoti informaciją apie viešojo valdymo institucijų veiklos rezultatus ir jos analizės duomenis. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.1.1.

Įvertinus susitarimų tarp Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro dėl planuojamų pasiekti rezultatų ir asignavimo limitų, kasmet teikti pasiūlymus dėl programų vertinimo ir koordinuoti atitinkamų metų Vyriausybės patvirtintame programų vertinimo plane numatytų programų vertinimo atlikimą

-

-

Kasmet

Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija

3.1.1.2.

Sustiprinti strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimą Vyriausybės lygiu, stiprinant Vyriausybės kanceliarijos strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimui reikalingas analitines kompetencijas, atliekant sisteminius strateginio planavimo sistemos funkcionavimo vertinimus ir teikiant tobulinimo pasiūlymus, atliekant strateginio planavimo procesų kokybės priežiūrą, teikiant individualias konsultacijas kaip pagerinti veiklos valdymo procesus ministerijose, sukuriant strateginio planavimo ekspertų tinklą

558 480,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

3.1.1.3.

Tobulinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

340 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

3.1.1.4.

Stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais: tęsti kokybės standartų diegimą visoje teismų sistemoje, kelti teisėjų ir teismų darbuotojų kompetencijas teisingumo vykdymo ir įgyvendinimo procese, užtikrinti aiškesnį teismų sprendimų rašymą ir jų aiškinimą visuomenei, parengti ir įgyvendinti teismų komunikacijos strategiją paremtą visuomenės ir procesų dalyvių apklausomis

357 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė teismų administracija

3.1.1.5.

Sukurti ir įdiegti kūno kultūros ir sporto srities stebėsenos ir vertinimo sistemą, siekiant užtikrinti efektyvų kūno kultūros ir sporto srities informacijos valdymą ir šia informacija pagrįstų valdymo sprendimų priėmimą

300 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

Kūno kultūros ir sporto departamen-tas

3.1.1.6.

Didinti regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir kokybę

1 900 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - Centrinė projektų valdymo agentūra)

3.1.1.7.

 

Užtikrinti duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtrą savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir sustiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus

 

500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

3.1.1.8.

Įkurti kompetencijų centrą, siekiant stiprinti Energetikos ministerijos institucinius gebėjimus energetikos vartotojų elgsenos, energetikos sektoriaus duomenų analitikos ir rizikos valdymo srityje bei didinti energetikos politikos reglamentavimo efektyvumą

 

 

1 700 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Energetikos ministerija

3.1.1.9.

Įkurti analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą (i. MAMC), siekiant sustiprinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos institucinius gebėjimus mokesčių mokėtojų elgsenos modeliavimo, mokestinių pajamų analitikos ir rizikos valdymo srityje

3 095 769,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.1.1.10.

Tobulinti ir efektyvinti strateginio planavimo ir valdymo procesus Kultūros ministerijoje ir kultūros ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

 

 

Kultūros ministerija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Finansų ministerija

3.1.1.11.

Sukurti bei įdiegti švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemą

704 450,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

3.1.1.12.

Sukurti ir įdiegti žemės ūkio verslo analizės sistemą sprendimams priimti

1 800 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Žemės ūkio ministerija

3.1.1.13.

Sukurti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų derinimo, valdymo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą

1 164 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m

II ketv.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.1.1.14.

Plėtoti tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą ir didinti naudojamumą, atliekant esamos būklės analizę ir specifikavimą, įvertinant duomenų analizės priemonės pritaikymo galimybes ir jų rezultatyvumą svarbiausiose viešojo administravimo srityse, sukuriant ir įdiegiant duomenų išgavimo, paruošimo ir pateikimo priemones, įgyvendinant taikomuosius sprendimus, sukuriant ir išbandant pažangias tarpinstitucinės duomenų analizės priemones

720 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

3.1.1.15.

Stiprinti struktūrinių reformų bei viešosios politikos strateginių sprendimų kokybę, Vyriausybės lygiu sukuriant įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą prie Vyriausybės kanceliarijos, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ir kitus sisteminius vertinimus žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo, geresnio reglamentavimo, inovacijų (MTEPI) konkurencingumo didinimo, šešėlinės ekonomikos masto ir įtakos vertinimo ir kitose srityse, prisidėtų prie efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvaus viešosios politikos proceso formavimo ir valdymo

6 600 011,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

3.1.1.16.

Užtikrinti vieningos, viešuosius interesus atitinkančios, informacijos apie Lietuvą pateikimą, sukuriant ir įdiegiant konsoliduotą tokios informacijos rengimo ir valdymo modelį

 

1 384 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

 

3.1.2.

Priemonė – mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.2.1.

Atlikti pasirinktų valstybės politikos sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, mažinti administracinę naštą ir prisitaikymo išlaidas verslui minėtose srityse

800 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

3.1.2.2.

 

 

Atlikti administracinės naštos ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimą pasirinktose savivaldybėse ir parengti šios naštos mažinimo pasiūlymus

340 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2017 m. IV ketv.–2018 m.

Ūkio ministerija

3.1.2.3.

 

Įgyvendinti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones, siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos efektyvumą

685 401,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

3.1.2.4.

 

Sukurti ir įdiegti daugiafunkcinį ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų, tabako gaminių ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių komercines veiklas, konsultavimo modelį

95 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamen-tas

3.1.3.

Priemonė – stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir skatinti sutarimo kultūrą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.3.1.

Pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir įsitraukimą į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklas ir sustiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančiųjų šioje srityje, gebėjimus, rengiant strategiją, veiksmų planą, gaires dėl Lietuvos įsitraukimo į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo programas bei jas įgyvendinant, rengiant mokymus ir seminarus, taip pat „praktikų klubus“ valstybėms institucijoms, organizuojant pažintinius vizitus viešojo administravimo institucijoms, peržiūrint teisės aktus, organizuojant tarptautines konferencijas bei viešinant informaciją

467 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Užsienio reikalų ministerija

3.1.4.

Priemonė – gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir procesų valdymą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.4.1.

Sukurti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą (PAIIS), siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos efektyvumą ir ūkio subjektų pasitenkinimą šių institucijų veikla

7 040 952,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

II ketv.

Ūkio ministerija

3.1.4.2.

Sukurti ir įdiegti mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą, nustatant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų politikos prioritetus ir stiprinant viešojo valdymo institucijų gebėjimus

1 231 146,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Ūkio ministerija

3.1.4.3.

Sukurti žemės analizės veiklos modelį ir įdiegti žemės analizės sistemą, skirtą žemės valdymo ir administravimo sprendimams priimti

510 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.1.4.4.

Sukurti ir įdiegti sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemą, apibrėžiant sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) procesus, nustatant SPĮ tinklo pagrindines veiklas ir rodiklius, surenkant faktinių SPĮ tinklo pagrindinių veiklos rodiklių apskaičiavimui reikalingus duomenis, apibrėžiant sistemos tobulinimo gaires, parengiant SPĮ tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos palaikymo ir tobulinimo finansavimo modelį, sukuriant pacientų atsiliepimų surinkimo ir valdymo metodiką

1 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

3.1.4.5.

Gerinti sveikatos sektoriaus valdymo procesus plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną, kuriant ir diegiant sveikatos sektoriaus institucijų veiklos stebėsenos priemones, užtikrinant efektyvų sveikatos informacijos valdymą, sukuriant priemones jos objektyvesniam vertinimui ir šiam tikslui pasiekti reikiamų kompetencijų stiprinimui

2 069 892,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Higienos institutas

3.1.4.6.

 

Tobulinti kultūrinės plėtros projektų valdymą, atnaujinant  šių projektų programinį konkursinį finansavimo modelį ir sustiprinant kultūrinės plėtros projektų valdymo administracinius bei ekspertinius gebėjimus

500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ „skirtos lėšos

 

2018 m.

 

Lietuvos kultūros taryba

3.1.4.7.

 

Gerinti viešojo valdymo institucijų, dirbančių   nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos srityje, veiklos organizavimą, įdiegiant nepilnamečių pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo sistemą

 

102 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Kalėjimų departamen-tas prie Teisingumo ministerijos

3.1.4.8.

Gerinti viešojo valdymo institucijų  veiklos organizavimą jose įdiegiant LEAN metodu pagrįstą procesų valdymo sistemą

3 339 764,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

3.1.4.9.

Sustiprinti struktūrinių reformų ir kitų sisteminių darbų koordinavimą Vyriausybės lygiu ir gerinti veiklos organizavimą, Vyriausybei atskaitingose institucijose įdiegiant projektinį valdymą

 

1 519 340, 00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Vyriausybės kanceliarija

3.1.5.

Priemonė – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės vertinimą ir išryškinti jos svarbą viešajam valdymui. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.1.5.1.

Didinti valstybinio audito poveikį, įvertinant esamą valstybinių auditų rezultatų poveikį viešojo sektoriaus atskaitingumo didinimui ir valstybės turto lėšų naudojimui, nustatant Valstybės kontrolės veiklos tobulinimo planą bei parengiant valstybinio audito poveikio matavimo metodiką

153 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Valstybės kontrolė

3.1.5.2.

Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemą, siekiant įrodymais grįsto sprendimų priėmimo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre

279 185,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

3.1.5.3.

Pagerinti Lietuvos teismų ekspertizės centro procesų valdymą, įdiegiant kokybės standartus, akredituojant naujus tyrimo metodus

87 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Lietuvos teismų ekspertizės centras

3.1.5.4.

Įdiegti Bendrąjį vertinimo modelį Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos

-

-

2016–2018 m.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

3.1.5.5.

Sukurti ir įdiegti Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos

467 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

3.1.5.6.

Įdiegti kokybės vadybos sistemą Konkurencijos taryboje

40 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Konkurencijos taryba

3.1.5.7.

Tobulinti programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) projektų finansavimo modelį bei jo valdymo ir rezultatų priežiūrą, diegiant kokybės vadybos sistemą

-

-

2016–2018 m.

Lietuvos mokslo taryba

3.2.

Uždavinys – nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

 

 

 

 

3.2.1.

Priemonė – optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas, nuolat vertinti ir tobulinti šių institucijų valdymą ir gebėjimus. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.1.1.

Atlikti bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimus ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo užduočių kitiems metams

-

-

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, koordinuoja – Finansų ministerija

3.2.1.2.

Plėtoti informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą, parengiant informacinės visuomenės plėtros projektų rengimo metodines rekomendacijas, sukuriant visų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų vertinimo ir stebėjimo sistemą

150 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

I ketv.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

3.2.1.3.

Tobulinti teisinių institucijų informacijos mainų procesą ir didinti veiklos efektyvumą

500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

valstybės įmonė „Registrų centras“

3.2.1.4.

 

Plėtoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemą, organizuojant mediacijos mokymus, sukuriant mediatorių egzaminų programą ir mediatorių sąrašą, įrengiant patalpas ikiteisminės mediacijos vykdymui, įgyvendinant mediacijos viešinimo priemonių kompleksą

1 200 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Vyriausioji administracinių ginčų komisija

3.2.1.5.

Optimizuoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos procesus, gerinti institucijos veiklos valdymą

19 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016 m.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

3.2.1.6.

Didinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimo ir koordinavimo stebėsenos efektyvumą, kuriant ir diegiant neįgaliųjų integracijos stebėsenos sistemą

493 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m..

I ketv.

Neįgaliųjų reikalų departamen-tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

3.2.1.7.

Užtikrinti bendrą valstybinės kontrolės „nuo lauko iki stalo“ procesą, sukuriant ir įdiegiant ūkio subjektų rizikos vertinimo sistemą, apimančią visus maisto tvarkymo grandinėje dalyvaujančius ūkio subjektus

 

 

 

160 000,000

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkys-tės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė gyvulių veislininkys-tės priežiūros tarnyba, Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, viešoji įstaiga „Ekoagros“

3.2.1.8.

Užtikrinti Valstybės kontrolės veiklos efektyvumą, optimizuojant veiklos planavimo, auditų valdymo ir stebėsenos, dokumentų valdymo ir kitus veiklos procesus

 

 

 

200 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės kontrolė

3.2.1.9.

Didinti Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumą, kuriant ir diegiant priemones, skirtas stiprinti Europos Sąjungos politikų poveikio vertinimo gebėjimus ir Europos Sąjungos reikalų koordinavime dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimą, taikant standartizuotus sprendimus, vystant bendradarbiavimo Europos Sąjungos politikų komunikacijos klausimais tinklą ir vykdant informacinių sistemų plėtrą, sukuriant Europos Sąjungos politikų sprendimo projektų poveikio vertinimo bei tarpinstitucinę Europos Sąjungos reikalų komunikavimo sistemas, optimizuojant ir plečiant Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS) funkcionalumus, sukuriant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimą tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose skatinančias priemones

1 162 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Užsienio reikalų ministerija

3.2.2.

 

Priemonė – didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.2.2.1.

Parengti metodines gaires buhalterinės apskaitos funkcijoms centralizuoti

 

-

-

2016 m.

Finansų ministerija

3.2.2.2.

Gerinti sveikatos apsaugos valdymą, stiprinant epidemiologinę priežiūrą, optimizuojant ir modernizuojant užkrečiamų ligų valdymo procesus

 

 

 

 

 

 

 

483 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC)

3.2.2.3.

Tobulinti valstybės nekilnojamo turto centralizuotą valdymą, stiprinant valstybės turto valdytojų ir VTIPS naudotojų kompetencijas, pasitelkiant išorės pagalbą, adaptuojant ir įdiegiant informacinių technologijų įrankius

1 350 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m..

valstybės įmonė „Turto bankas“

3.2.2.4.

Užtikrinti efektyvų viešojo sektoriaus resursų naudojimą ir fiskalinę drausmę, didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą, pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius, stiprinant vidutinės trukmės biudžeto sistemą ir didinant biudžetų orientaciją į siekiamus rezultatus

3 560 000,00

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Centrinė projektų valdymo agentūra,

Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija

3.2.2.5.

 

Parengti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo metodinę ir teisinę bazę bei pertvarkos peržiūros procesus, siekiant sukurti tinkamą metodinę ir teisinę aplinką valstybės informacinių išteklių konsolidavimui įgyvendinti

3 220 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

3.2.2.6.

Sukurti ir įdiegti standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemį

1 971 265,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

II ketv.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.2.2.7.

Didinti teismų veiklos efektyvumą, analizuojant teismų sistemos išteklių valdymą ir parengiant optimizavimo ir architektūros modelius, perkeliant teismų veiklos pokyčius į elektroninę erdvę ir integruojant į teismų informacines sistemas, didinant darbuotojų kompetenciją

2 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Nacionalinė teismų administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“

3.2.2.8.

Sukurti Socialinių programų / priemonių administravimo ir vertinimo sistemą

220 500,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-912 Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2016–2017 m.

Socialinių paslaugų priežiūros departamen-tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

3.2.2.9.

 

 

Didinti viešojo sektoriaus statinių planavimui, projektavimui, statybai ir eksploatavimui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą ir užtikrinti tinkamą ir ilgalaikį informacijos panaudojimą, sukuriant ir įdiegiant nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, parengiant statinio informacinio modelio norminių dokumentų kompleksą, viešųjų pirkimų ir kitus bendrus metodinius dokumentus

4 500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Aplinkos ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba

3.2.2.10.

 

Padidinti mokesčių administravimo efektyvumą mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės srityje, sukuriant ir įdiegiant nuolatinę mokesčių mokėtojų kontrolės sistemą, leidžiančią operatyviai gauti informaciją nuotoliniu būdu, ją vertinti ir taikyti atitinkamas poveikio priemones taip mažinant fizinių patikrinimų skaičių sąžiningiems mokesčių mokėtojams

1 448 100,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3.2.2.11.

Neteko galios nuo 2018-09-12.

3.2.2.12

Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą personalo administravimo informacinę sistemą

5 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Valstybės tarnybos departamentas

3.2.2.13.

Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą dokumentų valdymo informacinę sistemą

4 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3.2.2.14.

Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą buhalterinės apskaitos informacinę sistemą

5 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Finansų ministerija

3.2.2.15.

Padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant sistemą, leidžiančią vienoje vietoje kaupti informaciją apie paskirtas pinigines sankcijas  ir ją tvarkyti

500 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3.3.1.

Priemonė – stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

3.3.1.1.

Stiprinti įstaigų vadovų lyderystę, teikti pasiūlymus dėl įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemos, ugdyti įstaigų vadovų lyderystės ir vadybines kompetencijas

1 125 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-925Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ skirtos lėšos

2017–2018 m.

Valstybės tarnybos departamen-tas

3.3.1.2.

Centralizuotai stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strategines kompetencijas (vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikacijos ir analizės bei pagrindimo), atliekant mokymo turinio tyrimą, rengiant mokymo programas, lektorius, metodinę mokymo medžiagą, organizuojant mokymus

760 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės tarnybos departamen-tas

 

3.3.2.

Priemonė – didinti valstybės tarnybos patrauklumą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

 

3.3.2.1.

Diegti ir plėtoti žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, sukuriant nuotolinių mokymų modulį ir mokymų programas, pritaikytas šiam moduliui, realizuojant viešojo administravimo institucijoje ir įstaigoje dirbančio asmens kvalifikacijos ir darbo patirties duomenų unifikuotą bylą, kuriant ir tobulinant priemones ar įrankius, skirtus efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, pritaikytus veikti debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūroje

1 599 900,00

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės tarnybos departamen-tas

3.3.2.2.

Stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strategines kompetencijas ir gebėjimus elektroninės erdvės bei elektroninės informacijos saugos srityse

1 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ skirtos lėšos

2018 m.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

3.3.2.3.

Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose kurti, diegti ir (ar) tobulinti personalo valdymo priemones (darbuotojų motyvavimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo ir adaptacijos naujiems ir (arba) po pertraukos į įstaigą grįžtantiems darbuotojams sistemas; atrankos, veiklos vertinimo, karjeros planavimo, mokymų planavimo ir organizavimo (įskaitant mentorystės ir nuotolinio mokymo) sistemas; pareigybių poreikio įvertinimo metodus),

3 071 800,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-K-926 „Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos

 

3.3.3.

Priemonė – tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio sistemas. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:

 

 

 

 

 

3.3.3.1.

Įdiegti kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo priemones valstybės tarnautojų atrankoje

800 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės tarnybos departamen-tas

3.3.3.2.

Įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą vidaus tarnybos sistemoje

600 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Vidaus reikalų ministerija

3.3.3.3.

 

Sukurti ir įdiegti Valstybės saugumo departamento žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą

-

-

2016–2018 m.

Valstybės saugumo departamen-tas

3.3.3.4.

 

Kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose diegimas: įstaigai būtinų profesinių kompetencijų nustatymas ir aprašymas; trūkstamų kompetencijų, tikslinių mokymų grupių ir jų mokymo poreikio identifikavimas; darbuotojų mokymas reikalingam kompetencijų lygiui pasiekti

1 000 000,00

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-K-926 „Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas“ skirtos lėšos

2016–2018 m.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos“

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-456, 2016-06-27, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17733

Nr. 1V-800, 2016-11-11, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26707

Nr. 1V-201, 2017-03-20, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04608

Nr. 1V-627, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14540

Nr. 1V-781, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-15, i. k. 2017-18044

Nr. 1V-200, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-15, i. k. 2018-03988

Nr. 1V-653, 2018-09-10, paskelbta TAR 2018-09-11, i. k. 2018-14324

 

III SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKIAMOS REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

2016 metų

2017 metų

2018 metų

1.

Tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti

 

 

 

 

 

Gyventojų, žinančių apie galimybes ir būdus teikti siūlymus viešojo valdymo institucijoms jiems svarbiais klausimais, dalis (procentais).

42

43

44

Vidaus reikalų ministerija

1.1.

Uždavinys – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

 

Gyventojų, kurie lankėsi valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse, teigiamai vertinančių šiose interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybę, dalis (procentais).

74

76

78

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

Gyventojų, per metus gavusių ar sužinojusių informaciją apie savivaldybės ar seniūnijos veiklą jiems svarbiais klausimais, dalis (procentais).

47

50

53

Vidaus reikalų ministerija

1.2.

Uždavinys – skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose

 

 

 

 

 

Ministerijų surengtų viešųjų konsultacijų visuomenei svarbiais klausimais, skaičius.

Kasmet iki 10

Kasmet iki 10

Kasmet iki 10

Vidaus reikalų ministerija

 

Gyventojų, per metus pareiškusių nuomonę, sprendžiant viešuosius vietos reikalus jiems svarbiu klausimu, dalis (procentais).

19

20

21

Vidaus reikalų ministerija

2.

Tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą

 

 

 

 

 

Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas.

0,85

0,86

0,86

Vidaus reikalų ministerija

2.1.

Uždavinys – gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę

 

 

 

 

 

Savivaldybių, turinčių piliečių chartijas, dalis (procentais).

20

25

30

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas dėl paslaugų kokybės, dalis (procentais).

48

50

55

Vidaus reikalų ministerija

 

Mažėjanti fizinio ar juridinio asmens dalyvavimo našta, gaunant gyvenimo įvykių elektronines paslaugas (procentais).

-

-5

-15

Vidaus reikalų ministerija

2.2.

Uždavinys – gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei

 

 

 

 

 

Prašymams išnagrinėti ir sprendimams priimti reikalinga informacija, kurią gauna pats asmens prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas (procentais).

73

74

75

Vidaus reikalų ministerija

3.

Tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą

 

 

 

 

 

Valdymo efektyvumo indeksas.

19

19

19

Vyriausybės kanceliarija

 

Gyventojų, manančių, kad viešojo valdymo institucijų veikla gerėja, dalis (procentais).

37

40

43

Vidaus reikalų ministerija

3.1.

Uždavinys – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą

 

 

 

 

 

Viešųjų išlaidų, kurias apima asignavimų valdytojų programų vertinimas ir funkcijų peržiūra, dalis (procentais kasmet).

Kasmet

5

Kasmet

5

Kasmet

5

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

 

Vyriausybės priimtų sprendimų, kurių poveikis vertinamas, dalis (procentais).

27

31

35

Vyriausybės kanceliarija

 

Valstybės tarnautojų, dalyvaujančių kompetencijų tinkluose, dalis (procentais).

8

10

12

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, taikančių projektinio ar procesų valdymo metodus, dalis (procentas).

40

42

45

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių ir diegiančių kokybės vadybos metodus / sistemas, dalis (procentais).

57

59

65

Vidaus reikalų ministerija

 

Atliktų tam tikrų sektorių teisinio reguliavimo peržiūrų –tinkamumo patikrų skaičius.

0

0

0

Ūkio ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų atliktų poveikio vertinimų, skirtų administracinei naštai ūkio subjektams nustatyti, didėjimas (procentais).

6

8

10

Ūkio ministerija

3.2.

Uždavinys – nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą

 

 

 

 

 

Pagerėjusių Vyriausybei atskaitingų institucijų bendrųjų funkcijų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų dalis (procentais).

65

70

75

Finansų ministerija

 

Sukurta ir paskelbta valstybės IRT sąveikumo sistema.

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija

 

Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių konsoliduotus informacinių technologijų valdymo standartus, dalis (procentais).

-

10

25

Vidaus reikalų ministerija

3.3.

Uždavinys – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją

 

 

 

 

 

Gyventojų, manančių, kad valstybės tarnautojų veikla gerėja, dalis (procentais).

25

26

27

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

Viešojo valdymo institucijų, taikančių kompetencijų modelį, dalis (procentais).

0

0

100

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

Valstybės tarnautojų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis (procentais).

53

54

55

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

 

_________________

 

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano

priedas

 

 

Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto lėšomis, prioritetinis sąrašas

 

Veiksmo prioritetinis Nr.

Veiksmo Nr. Veiksmų plane

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinančioji institucija

I. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1.

3.1.1.15.

Stiprinti struktūrinių reformų bei viešosios politikos strateginių sprendimų kokybę, Vyriausybės lygiu sukuriant įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą prie Vyriausybės kanceliarijos, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ir kitus sisteminius vertinimus žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo, geresnio reglamentavimo, inovacijų (MTEPI) konkurencingumo didinimo, šešėlinės ekonomikos masto ir įtakos vertinimo ir kitose srityse, prisidėtų prie efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvaus viešosios politikos proceso formavimo ir valdymo

Vyriausybės kanceliarija

2.

3.1.4.2.

Sukurti ir įdiegti mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą, nustatant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų politikos prioritetus ir stiprinant viešojo valdymo institucijų gebėjimus

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Ūkio ministerija

3.

3.2.2.4.

Užtikrinti efektyvų viešojo sektoriaus resursų naudojimą ir fiskalinę drausmę, didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius, stiprinant vidutinės trukmės biudžeto sistemą ir didinant biudžetų orientaciją į siekiamus rezultatus

Centrinė projektų valdymo agentūra, Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Viešųjų investicijų plėtros agentūra

4.

3.2.2.5.

Parengti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo metodinę ir teisinę bazę bei pertvarkos peržiūros procesus, siekiant sukurti tinkamą metodinę ir teisinę aplinką valstybės informacinių išteklių konsolidavimui įgyvendinti

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

5.

 

 

3.2.2.3.

Tobulinti valstybės nekilnojamo turto centralizuotą valdymą, stiprinant valstybės turto valdytojų ir VTIPS naudotojų kompetencijas, pasitelkiant išorės pagalbą, adaptuojant ir įdiegiant informacinių technologijų įrankius

Valstybės įmonė Turto bankas

6.

3.2.2.9.

 

 

Didinti viešojo sektoriaus statinių planavimui, projektavimui, statybai ir eksploatavimui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą ir užtikrinti tinkamą ir ilgalaikį informacijos panaudojimą, sukuriant ir įdiegiant nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, parengiant statinio informacinio modelio norminių dokumentų kompleksą, viešųjų pirkimų ir kitus bendrus metodinius dokumentus

Aplinkos ministerija,

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

7.

3.1.5.3.

Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemą, siekiant įrodymais grįsto sprendimų priėmimo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

8.

3.1.1.9.

Įkurti analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą (i. MAMC), siekiant sustiprinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos institucinius gebėjimus mokesčių mokėtojų elgsenos modeliavimo, mokestinių pajamų analitikos ir rizikos valdymo srityje

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

9.

3.1.1.16.

Užtikrinti vieningos, viešuosius interesus atitinkančios, informacijos apie Lietuvą pateikimą, sukuriant ir įdiegiant konsoliduotą tokios informacijos rengimo ir valdymo modelį

Vyriausybės kanceliarija

10.

3.2.2.10.

 

 

Padidinti mokesčių administravimo efektyvumą mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės srityje, sukuriant ir įdiegiant nuolatinę mokesčių mokėtojų kontrolės sistemą, leidžiančią operatyviai gauti informaciją nuotoliniu būdu, ją vertinti ir taikyti atitinkamas poveikio priemones taip mažinant fizinių patikrinimų skaičių sąžiningiems mokesčių mokėtojams

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

11.

3.1.4.4.

Sukurti ir įdiegti sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemą, apibrėžiant sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) procesus, nustatant SPĮ tinklo pagrindines veiklas ir rodiklius, surenkant faktinių SPĮ tinklo pagrindinių veiklos rodiklių apskaičiavimui reikalingus duomenis, įgyvendinant informacinių technologijų sprendimus, apibrėžiant sistemos tobulinimo gaires, parengiant SPĮ tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos palaikymo ir tobulinimo finansavimo modelį, sukuriant pacientų atsiliepimų surinkimo ir valdymo metodiką

Sveikatos apsaugos ministerija

12.

3.1.1.6.

Didinti regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir kokybę

 

 

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra

13.

3.1.1.7.

 

 

Užtikrinti duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtrą savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir sustiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus

Švietimo ir mokslo ministerija

14.

3.1.1.2.

Sustiprinti strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimą Vyriausybės lygiu, stiprinant Vyriausybės kanceliarijos strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimui reikalingas analitines kompetencijas, atliekant sisteminius strateginio planavimo sistemos funkcionavimo vertinimus ir teikiant tobulinimo pasiūlymus, atliekant strateginio planavimo procesų kokybės priežiūrą, teikiant individualias konsultacijas, kaip pagerinti veiklos valdymo procesus ministerijose, sukuriant strateginio planavimo ekspertų tinklą

Vyriausybės kanceliarija

15.

3.1.1.13.

Sukurti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų derinimo, valdymo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

16.

3.2.1.6.

Didinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimo ir koordinavimo stebėsenos efektyvumą, kuriant ir diegiant neįgaliųjų integracijos stebėsenos sistemą

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

17.

3.2.1.9.

Didinti Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumą, kuriant ir diegiant priemones, skirtas stiprinti Europos Sąjungos politikų poveikio vertinimo gebėjimus ir Europos Sąjungos reikalų koordinavime dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimą, taikant standartizuotus sprendimus, vystant bendradarbiavimo Europos Sąjungos politikų komunikacijos klausimais tinklą ir vykdant informacinių sistemų plėtrą, sukuriant Europos Sąjungos politikų sprendimo projektų poveikio vertinimo bei tarpinstitucinę Europos Sąjungos reikalų komunikavimo sistemas, optimizuojant ir plečiant Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS) funkcionalumus, sukuriant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimą tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose skatinančias priemones

Užsienio reikalų ministerija

18.

3.2.2.6.

Sukurti ir įdiegti standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemį

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

19.

3.1.4.5.

Gerinti sveikatos sektoriaus valdymo procesus plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną, kuriant ir diegiant sveikatos sektoriaus institucijų veiklos stebėsenos priemones, užtikrinant efektyvų sveikatos informacijos valdymą, sukuriant priemones jos objektyvesniam vertinimui ir šiam tikslui pasiekti reikiamų kompetencijų stiprinimui

Higienos institutas

20.

3.1.1.3.

Tobulinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Sveikatos apsaugos ministerija

21.

3.1.1.12.

Sukurti ir įdiegti žemės ūkio verslo analizės sistemą sprendimams priimti

Žemės ūkio ministerija

22.

3.1.4.6.

 

 

Tobulinti kultūrinės plėtros projektų valdymą, atnaujinant šių projektų programinį konkursinį finansavimo modelį ir sustiprinant kultūrinės plėtros projektų valdymo administracinius bei ekspertinius gebėjimus

Lietuvos kultūros taryba

23.

3.1.1.11.

Sukurti bei įdiegti švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemą

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

24.

3.2.1.2.

Plėtoti informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą, parengiant informacinės visuomenės plėtros projektų rengimo metodines rekomendacijas, sukuriant visų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų vertinimo ir stebėjimo sistemą, sukuriant / tobulinant technines priemones, leidžiančias kaupti ir tvarkyti visų finansavimo šaltiniais finansuojamų IRT projektų informaciją, stebint projektų įgyvendinimo rezultatus, projektų vertinimo rodiklius bei jų poveikį informacinės visuomenės plėtros procesams

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

25.

3.1.3.1.

Pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir įsitraukimą į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklas ir sustiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančiųjų šioje srityje, gebėjimus, rengiant strategiją, veiksmų planą, gaires dėl Lietuvos įsitraukimo į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo programas bei jas įgyvendinant, rengiant mokymus ir seminarus, taip pat „praktikų klubus“ valstybėms institucijoms, organizuojant pažintinius vizitus viešojo administravimo institucijoms, peržiūrint teisės aktus, organizuojant tarptautines konferencijas bei viešinant informaciją

Užsienio reikalų ministerija

26.

3.1.1.10.

Tobulinti ir efektyvinti strateginio planavimo ir valdymo procesus Kultūros ministerijoje ir kultūros ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose

Kultūros ministerija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Finansų ministerija

27.

3.1.1.14.

Plėtoti tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą ir didinti naudojamumą, atliekant esamos būklės analizę ir specifikavimą, įvertinant duomenų analizės priemonės pritaikymo galimybes ir jų rezultatyvumą svarbiausiose viešojo administravimo srityse, sukuriant ir įdiegiant duomenų išgavimo, paruošimo ir pateikimo priemones, įgyvendinant taikomuosius sprendimus, sukuriant ir išbandant pažangias tarpinstitucinės duomenų analizės priemones

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

28.

 

 

 

 

3.1.5.5.

Sukurti ir įdiegti Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

29.

3.2.2.15.

Padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant sistemą, leidžiančią vienoje vietoje kaupti informaciją apie paskirtas pinigines sankcijas  ir ją tvarkyti  

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

30.

3.1.5.1.

Didinti valstybinio audito poveikį, nustatant Valstybės kontrolės veiklos tobulinimo planą bei parengiant valstybinio audito poveikio matavimo metodiką

Valstybės kontrolė

31.

3.2.2.2.

Gerinti sveikatos apsaugos valdymą, stiprinant epidemiologinę priežiūrą, optimizuojant ir modernizuojant užkrečiamų ligų valdymo procesus

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC)

32.

3.1.1.8.

Įkurti kompetencijų centrą, siekiant stiprinti Energetikos ministerijos institucinius gebėjimus energetikos vartotojų elgsenos, energetikos sektoriaus duomenų analitikos ir rizikos valdymo srityje bei didinti energetikos politikos reglamentavimo efektyvumą

Energetikos ministerija

33.

3.1.1.5.

Sukurti ir įdiegti kūno kultūros ir sporto srities stebėsenos ir vertinimo sistemą, siekiant užtikrinti efektyvų kūno kultūros ir sporto srities informacijos valdymą ir šia informacija pagrįstų valdymo sprendimų priėmimą

Kūno kultūros ir sporto departamentas

34.

3.1.4.3.

Sukurti žemės analizės veiklos modelį ir įdiegti žemės analizės sistemą, skirtą žemės valdymo ir administravimo sprendimams priimti

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

35.

3.2.2.8.

Sukurti socialinių programų / priemonių administravimo ir vertinimo sistemą

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

36.

3.1.4.7.

 

 

Gerinti viešojo valdymo institucijų, dirbančių nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos srityje, veiklos organizavimą, įdiegiant nepilnamečių pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo sistemą

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

II. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1.

3.1.4.8.

Gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą jose įdiegiant LEAN metodu pagrįstą procesų valdymo sistemą

Vyriausybės kanceliarija

2.

3.1.4.9.

Sustiprinti struktūrinių reformų ir kitų sisteminių darbų koordinavimą Vyriausybės lygiu ir gerinti veiklos organizavimą, Vyriausybei atskaitingose institucijose įdiegiant projektinį valdymą

Vyriausybės kanceliarija

3.

3.2.2.12.

Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą personalo administravimo informacinę sistemą

Valstybės tarnybos departamentas

4.

3.2.2.13.

Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą dokumentų valdymo informacinę sistemą

Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

5.

3.2.2.14.

Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą buhalterinės apskaitos informacinę sistemą

Finansų ministerija

6.

3.2.1.8.

Užtikrinti Valstybės kontrolės veiklos efektyvumą, optimizuojant veiklos planavimo, auditų valdymo ir stebėsenos, dokumentų valdymo ir kitus veiklos procesus

Valstybės kontrolė

7.

3.1.5.6.

Įdiegti kokybės vadybos sistemą Konkurencijos taryboje

Konkurencijos taryba

8.

3.2.1.5.

Optimizuoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos procesus

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

III. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1.

1.1.1.2.

Įgyvendinti Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2.

1.2.1.1.

Vykdyti Atviros Vyriausybės ir kitas priemones, skatinančias visuomenę aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, sukuriant ir praktikoje išbandant viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose veiksmingumo ir vertinimo sistemą, parengiant ir įgyvendinant komunikacijos planą, skirtą viešinti informaciją apie Vyriausybės veiklą ir visuomenės dalyvavimo valdyme galimybes

Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija

3.

1.1.1.3

Didinti viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, perkeliant Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų veiklos informaciją į bendrą portalą „Mano Vyriausybė“

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

IV. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1.

2.1.1.17.

Pagerinti teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybę viešojo sektoriaus įstaigose: optimizuojant paslaugų teikimo procesus, standartizuojant gyventojų aptarnavimo praktiką, diegiant paslaugų ir aptarnavimo kokybės vertinimo įrankius, stiprinant komunikaciją ir paslaugų bei aptarnavimo kokybei užtikrinti reikalingas paskatas ir kompetencijas

Vidaus reikalų ministerija

2.

2.1.1.18.

Pagerinti su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu susijusių paslaugų teikimo kokybę ir padidinti jų prieinamumą, sukuriant ir įdiegiant visuomenės poreikius atitinkančią paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo sistemą bei kokybės stebėsenos ir vertinimo priemones

Aplinkos ministerija, valstybės įmonė „Registrų centras“

3.

2.1.1.2.

Pagerinti migracijos srities paslaugų kokybę, patobulinant šių paslaugų teikimo procesus ir jų valdymą, įdiegiant inovatyvią Lietuvos migracijos informacinę sistemą

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, valstybės įmonė Registrų centras

4.

2.1.1.3.

Didinti socialinės paramos paslaugų prieinamumą, parengiant pakeistų ir naujų paslaugų teikimo tvarkas, gaires pakeistoms ir naujai sukurtoms tvarkoms įdiegti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), taip pat įdiegti priemones, užtikrinančias SPIS prieinamumą ir nepertraukiamą veikimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5.

2.1.1.7.

Pagerinti Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų kokybę, sukuriant ir įdiegiant rizikų valdymo modulį bei specializuotą pagalbos centrų valdymo sistemą, paremtą EENA organizacijos pagalbos centrų valdymo standartu

Bendrasis pagalbos centras

6.

2.1.1.12.

Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinant valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse valdymo efektyvumą

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

7.

2.1.1.1.

Pagerinti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą asmenims, patobulinant viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemą ir padidinant informacijos apie paslaugas kokybę ir prieinamumą

Vidaus reikalų ministerija

8.

2.1.1.6.

Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, parengiant pagrindines mirties priežastis Lietuvoje lemiančių būklių diagnostikos, gydymo, medicininės reabilitacijos ir slaugos metodinius dokumentus (metodikas, protokolus, algoritmus) bei sukuriant jų rengimo ir atnaujinimo standartą

Sveikatos apsaugos ministerija

9.

2.1.1.4.

Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant ir įdiegiant vieningo konsultavimo ir informavimo Lietuvos muitinėje tinklą muitinės klientams

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

10.

2.1.1.11.

Pagerinti informacijos teikimą bei asmenų konsultavimą policijos įstaigose, įdiegiant vieningą informacijos teikimo telekomunikacinėmis priemonėmis liniją

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

11.

2.1.1.5.

Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, patobulinant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokesčių informacijos centro konsultavimo telefonu sistemą

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

12.

2.1.1.15.

Pagerinti informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimą, sukuriant ir įdiegiant vienodo konsultavimo sistemą

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras su departamentais apskrityse, Radiacinės saugos centras

13.

2.1.1.13.

Pagerinti kultūros paveldo apsaugos srities paslaugų teikimą, optimizuojant šių paslaugų teikimo procesus bei įdiegiant paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kultūros ministerija

14.

2.1.1.19.

Pagerinti su aplinkosauga susijusių paslaugų teikimo kokybę ir padidinti jų prieinamumą, sukuriant ir įdiegiant visuomenės poreikius atitinkančią aplinkosauginių paslaugų teikimo sistemą

Aplinkos ministerija

15.

2.1.1.10.

Pagerinti nacionalinės sveikatos sistemos priežiūros įstaigose teikiamų laboratorinės diagnostikos bei medicinos prietaisų ir priemonių sterilizavimo ir dezinfekcijos paslaugų priežiūrą ir kokybę bei tobulinti neaiškios kilmės medžiagų keliamų grėsmių valdymo paslaugas, diegiant Lietuvos ir tarptautinius standartus

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

16.

2.1.1.8.

Pagerinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teikiamų paslaugų kokybę įgyvendinant priemones, reikalingas padidinti asmenų aptarnavimo procesų administruojant nacionalinės paramos investicijas efektyvumą

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

17.

2.1.1.16.

Užtikrinti socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, įdiegiant priemones, užtikrinančias socialinių paslaugų kokybės, priežiūros ir kontrolės efektyvumą

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

V. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1. Veiksmai, susiję su geresnio reglamentavimo diegimu:

1.

3.1.2.1.

 

 

 

 

Atlikti pasirinktų valstybės politikos sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, mažinti administracinę naštą ir prisitaikymo išlaidas verslui minėtose srityse

Ūkio ministerija

 

 

2.

3.1.2.2.

Atlikti administracinės naštos ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimą pasirinktose savivaldybėse ir parengti šios naštos mažinimo pasiūlymus

Ūkio ministerija

2. Veiksmai, susiję su verslo priežiūros sistemos tobulinimu:

1.

3.1.4.1.

Sukurti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą (PAIIS), siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos efektyvumą ir ūkio subjektų pasitenkinimą šių institucijų veikla

Ūkio ministerija

2.

3.1.2.3.

Įgyvendinti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones, siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos efektyvumą

Ūkio ministerija

3.

3.1.2.4.

Sukurti ir įdiegti daugiafunkcinį ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų, tabako gaminių ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių komercines veiklas, konsultavimo modelį

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

4.

3.2.1.7.

Užtikrinti bendrą valstybinės kontrolės „nuo lauko iki stalo“ procesą, sukuriant ir įdiegiant ūkio subjektų rizikos vertinimo sistemą, apimančią visus maisto tvarkymo grandinėje dalyvaujančius ūkio subjektus

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, viešoji įstaiga „Ekoagros“

VI. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1.

3.2.1.4.

Plėtoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemą, organizuojant mediacijos mokymus, sukuriant mediatorių egzaminų programą ir mediatorių sąrašą, įrengiant patalpas ikiteisminės mediacijos vykdymui, įgyvendinant mediacijos viešinimo priemonių kompleksą

Teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Vyriausioji administracinių ginčų komisija

2.

3.2.2.7.

Didinti teismų veiklos efektyvumą, analizuojant teismų sistemos išteklių valdymą ir parengiant optimizavimo ir architektūros modelius, perkeliant teismų veiklos pokyčius į elektroninę erdvę ir integruojant į teismų informacines sistemas, didinant darbuotojų kompetenciją

Nacionalinė teismų administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“

3.

3.1.1.4.

Stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais: tęsti kokybės standartų diegimą visoje teismų sistemoje, kelti teisėjų ir teismų darbuotojų kompetencijas teisingumo vykdymo ir įgyvendinimo procese, užtikrinti aiškesnį teismų sprendimų rašymą ir jų aiškinimą visuomenei, parengti ir įgyvendinti teismų komunikacijos strategiją, paremtą visuomenės ir procesų dalyvių apklausomis

Nacionalinė teismų administracija

4.

3.1.5.3.

Pagerinti Lietuvos teismų ekspertizės centro procesų valdymą, įdiegiant kokybės standartus, akredituojant naujus tyrimo metodus

Lietuvos teismų ekspertizės centras

5.

3.2.1.3.

Tobulinti teisinių institucijų informacijos mainų procesą ir didinti veiklos efektyvumą

valstybės įmonė „Registrų centras“

VII. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1.

3.3.3.2.

Įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą vidaus tarnybos sistemoje

Vidaus reikalų ministerija

2.

3.3.3.1.

Įdiegti kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo priemones valstybės tarnautojų atrankoje

Valstybės tarnybos departamentas

3.

3.3.2.1.

Diegti ir plėtoti žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, sukuriant nuotolinių mokymų modulį ir mokymų programas, pritaikytas šiam moduliui, realizuojant viešojo administravimo institucijoje ir įstaigoje dirbančio asmens kvalifikacijos ir darbo patirties duomenų unifikuotą bylą, kuriant ir tobulinant priemones ar įrankius, skirtus efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, pritaikytus veikti debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūroje

Valstybės tarnybos departamentas

VIII. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1.

3.3.2.2.

Stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strategines kompetencijas ir gebėjimus elektroninės erdvės bei elektroninės informacijos saugos srityse.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

2.

3.3.1.2.

Centralizuotai stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strategines kompetencijas (vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikacijos ir analizės bei pagrindimo), atliekant mokymo turinio tyrimą, rengiant mokymo programas, lektorius, metodinę mokymo medžiagą, organizuojant mokymus

Valstybės tarnybos departamentas

IX. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ ir Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):

1.

3.3.1.1.

Stiprinti įstaigų vadovų lyderystę, teikti pasiūlymus dėl įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemos, ugdyti įstaigų vadovų lyderystės ir vadybines kompetencijas

Valstybės tarnybos departamentas

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-627, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14540

Nr. 1V-781, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-15, i. k. 2017-18044

Nr. 1V-200, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-15, i. k. 2018-03988

Nr. 1V-653, 2018-09-10, paskelbta TAR 2018-09-11, i. k. 2018-14324

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-456, 2016-06-27, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17733

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-800, 2016-11-11, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26707

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-201, 2017-03-20, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04608

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-627, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14540

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-781, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-15, i. k. 2017-18044

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-200, 2018-03-15, paskelbta TAR 2018-03-15, i. k. 2018-03988

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-653, 2018-09-10, paskelbta TAR 2018-09-11, i. k. 2018-14324

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo