Suvestinė redakcija nuo 2017-12-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-28, i. k. 2016-24146

 

OLE-object

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

 

Įsakymas

DĖL Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo

 

 

2016 m. rugsėjo 28 d. Nr. 5-V-775

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymu:

1. Tvirtinu Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos išduoti leidimai laikyti sprogmenis galioja neterminuotą laiką;

2.2. juridiniams ar fiziniams asmenims, kurie turi apskrities vyriausiojo policijos komisariato leidimą laikyti ginklus ir laiko ginklų šaudmenų užtaisus (parakus), jeigu laikomų užtaisų (parakų) bendras svoris vienoje patalpoje, pastate neviršija 100 kilogramų, kreiptis dėl leidimo laikyti sprogmenis nereikia;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                        Linas Pernavas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 5-V-775

 

 

Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisyklĖs

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato leidimų, patvirtinančių, kad patalpos sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti atitinka nustatytus reikalavimus, išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarką, taip pat nustato minimalius reikalavimus patalpoms, skirtoms sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti, ir sprogmenų laikymo, apsaugos nuo įsilaužimo ar užpuolimo organizavimo reikalavimus.

2. Bendruosius patalpų statybos, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus nustato kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų.

3.2. Apsauginė signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, registruojančių bandymą įsibrauti, įsibrovimą, užpuolimą ar gaisrą ir pranešančių apie šiuos įvykius.     

3.3. Apsauginė užpuolimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių (pavojaus mygtukų), kurias įjungus nustatomas ir fiksuojamas užpuolimas.

3.4. Centralizuoto stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdami reaguoja apsaugą vykdančios tarnybos ginkluoti darbuotojai.

3.5. Įeigos kontrolės sistema – įrenginys (ar jų grupė), kuris nustato asmens tapatybę pagal surinktą kodą ar iš tam tikrų informacijos laikmenų nuskaitytą koduotą informaciją arba pagal  individualius antropometrinius parametrus (akies rainelę, papiliarinius raštus ir pan.) ir suteikia galimybę asmeniui patekti į tam tikras patalpas arba jos nesuteikia.

3.6. Objektas – pastatas, statinys, kuriame yra įrengtos, rengiamos patalpos, skirtos sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti.

3.7. Objekto apsaugos pultas – prietaisas, kuris kontroliuoja ir valdo objekto signalizacijos priemones bei perduoda informaciją apie jų būklę kitoms sistemoms.

3.8. Patalpos – sandėlis arba kita patalpa sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti. Patalpų durys ir langai turi būti patikimi, saugiai užrakinami ir turi užsidaryti švelniai, be smūgių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

3.9. Vietinio stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomo objekto (saugomas objektas turi būti vienas) apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose.

4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme.

5. Leidimai laikyti sprogmenis gali būti išduodami tik fiziniam ar juridiniam asmeniui, turinčiam Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) išduotą licenciją ar rašytinį sutikimą verstis sprogmenų gamyba, prekyba ar naudojimu. 

6. Leidimai laikyti sprogmenis taip pat išduodami juridiniams ar fiziniams asmenims, kurie turi apskrities vyriausiojo policijos komisariato išduotą leidimą laikyti ginklus ir laiko ginklų šaudmenų užtaisus (parakus), jeigu laikomų užtaisų (parakų) bendras svoris viename objekte viršija 100 kilogramų.

7. Gaminti, laikyti sprogmenis ar jais prekiauti galima tik tose vietose, patalpose, kurioms apskrities vyriausiasis policijos komisariatas išdavė leidimą (-us) laikyti sprogmenis.

8. Leidimo laikyti sprogmenis forma pateikiama taisyklių priede.

 

II SKYRIUS

patalpų, kuriose gaminami, laikomi sprogmenys ar jais prekiaujama, įrengimo ir apsaugos reikalavimai

 

9. Objektai turi būti nutolę ne mažesniu kaip 500 metrų atstumu nuo gyvenamųjų namų. Mažesnis reikalaujamas atstumas gali būti nustatomas atsižvelgiant į teritorijos reljefą, vietovės apgyvendinimą ir vienu metu norimų laikyti sprogmenų maksimalų svorį, tačiau neturi būti mažesnis negu 200 metrų. Jeigu atstumas nuo gyvenamųjų namų iki objekto, kur laikomi sprogmenys, mažesnis negu 500 metrai, tai prie objekto, kurio patalpose laikomi sprogmenys, turi būti įrengtas apsauginis pylimas, kurio aukštis 1 metru aukštesnis negu aukščiausias pastato, kuriame laikomi sprogmenys, taškas. Vietoj pylimo tomis pačiomis sąlygomis gali būti įrengtas objekto įgilinimas. Atstumas tarp pylimo ir objekto, kuriame saugomi sprogmenys, sienos turi būti nuo 1 iki 2 metrų. Pylimas turi būti padarytas iš birių ir plastiškų medžiagų (pavyzdžiui, iš smėlio).

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

91. Sprogmenys turi būti laikomi atskiruose objektuose pagal suderinamumo grupes, nustatytas Sprogdinimo darbų saugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. A1-216 „Dėl Sprogdinimo darbų saugos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Sprogdinimo darbų saugos reikalavimai). Atstumai tarp pastatų, kuriuose laikomi skirtingų suderinamumo grupių sprogmenys, nustatomi pagal Sprogdinimo darbų saugos reikalavimuose nustatytą metodiką. Jeigu vietovės sąlygos neleidžia išdėstyti objektų pagal nustatytus atstumus, tarp jų įrengiami pylimai taisyklių 9 punkto nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

10. Visa teritorija, kurioje yra įrengti objektai, turi būti aptverta ne žemesne kaip 3 metrų aukščio tvora. Ši tvora turi būti iš vielinio tinklo, pritvirtinto prie stovų. Tinklo aukštis turi būti ne žemesnis negu 2,8 m. Stovai turi baigtis šakotinėmis, tarp kurių ištemptos spygliuotos vielos ar pjaunančios vielos spiralės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

101. Ant tvoros turi būti montuojami techninės apsaugos priemonių elementai, reaguojantys į bandymą perlipti tvorą ar prakirpti tinklą. Saugomos teritorijos viduje, išilgai tvoros, turi būti montuojami techninių apsaugos priemonių elementai, reaguojantys į žmogaus judesį. Siekiant mažinti klaidingo sistemos suveikimo tikimybę, toje pačioje tvoros atkarpoje turi būti naudojami ne mažiau kaip dviejų skirtingų tipų techninės apsaugos priemonių jautrieji elementai. Konkrečios perimetro signalizacijos sudedamosios dalys ir jų įrengimo vietos nustatomos rengiant įmonės apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, perimetro signalizacijos įrengimo projektą. Projektas turi būti suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rinktine „Vytis“.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

102. Perimetro signalizacija turi būti padalyta į atkarpas. Suveikus perimetro signalizacijai apsaugos darbuotojas privalo turėti galimybę nustatyti atkarpą, kurioje buvo pažeista sistema. Atkarpų skaičius minimalus, tačiau vienos atkarpos ilgis neturi būti didesnis nei 200 m.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-1057, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20644

 

103. Perimetro signalizacijos jautrieji elementai turi užtikrinti patikimą sistemų suveikimą esant ribinėms aplinkos klimatinėms sąlygoms (temperatūra, drėgmė, rūkas, lietus, sniegas, atodrėkis, šerkšnas ir pan.).

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

104. Perimetro signalizacija turi užtikrinti viso perimetro kontrolę, neturi būti jokių nekontroliuojamų perimetro atkarpų.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

105. Perimetro signalizacijos stebėjimas turi būti užtikrinamas įrengtame kontrolės poste arba techninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

11. Objekto teritorija turi būti stebima, turi būti užtikrinama, kad į teritoriją galima būtų patekti tik turint objekto administracijos išduotus leidimus.

12. Objekte turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija, įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą.

13. Patalpos turi būti įrengtos laikantis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

14. Objekto, kuriame laikomi sprogmenys, apsauga užtikrinama techninėmis priemonėmis, signalizaciją įjungiant į centralizuotą stebėjimo pultą. Jeigu objekte bus laikoma daugiau kaip 10 tonų sprogmenų, objektą privalo saugoti ne mažiau kaip 1 apsaugos darbuotojas, ginkluotas šaunamuoju ginklu. Jeigu objekte bus laikoma daugiau kaip 50 tonų sprogmenų, objektą privalo saugoti ne mažiau kaip 2 apsaugos darbuotojai, ginkluoti šaunamaisiais ginklais. Saugos tarnybos reagavimas į apsauginės užpuolimo signalizacijos suveikimą turi būti ne ilgesnis kaip 15 minučių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

Nr. 5-V-1057, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20644

 

15. Prie kiekvienos patalpos turi būti įrengti privažiavimo keliai.

16. Objekte turi būti užtikrinama įeigos kontrolė. Jeigu objekto, kuriame saugomi sprogmenys, apsauga yra užtikrinama tik techninėmis priemonėmis, turi būti įrengta įeigos kontrolės sistema. Jeigu objektą saugo ginkluoti apsaugos darbuotojai, įeigos kontrolė gali būti užtikrinama ir kitomis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

17. Patalpų apsauginė įsilaužimo signalizacija turi kontroliuoti visus įėjimus, pro kuriuos galima patekti į patalpas (duris, vartus, langus, stoglangius), taip pat pranešti apie asmenų patekimą į patalpas ar buvimą jose.

18. Objekte turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo sistema turi turėti įrenginį, 24 valandas per parą realiuoju laiku įrašantį vaizdo kamerų perduodamus tuo metu stebimus vaizdus. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 mėnesius. Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius parenkamas toks, kuris užtikrintų objekto teritorijos ir sprogmenų patalpų bei įėjimo, įvažiavimo į objektą ir prieigų stebėjimą.

19. Visos apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos turi turėti rezervinį maitinimo šaltinį, kuris, nutraukus elektros srovės tiekimą, užtikrintų nenutrūkstamą šių sistemų funkcionavimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

191. Jeigu planuojama saugoti sprogmenis tokiais kiekiais, kurie yra numatyti Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“, tai patalpoms įrengti ir sprogmenims laikyti turi būti taikomi ir šiuose nuostatuose keliami reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

192. Jeigu sprogmenų laikymas yra susijęs su sprogmenų gamyba, tai sprogmenims laikyti taikomi ir Sprogmenų gamybos saugos, atitikties vertinimo ir sprogmenų techninių dokumentų suderinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 5-V-1089 „Dėl Sprogmenų gamybos saugos, atitikties vertinimo ir sprogmenų techninių dokumentų suderinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

193. Suderinęs su Policijos departamentu, fizinis ar juridinis asmuo gali laikyti sprogmenis kitokio tipo saugyklose, jeigu jose sprogmenų laikymo sauga ir saugumas užtikrinamas geresnėmis priemonėmis, nei nustatyta šiame taisyklių skyriuje.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

III SKYRIUS

leidimų laikyti sprogmenis išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarka

 

20. Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti sprogmenis, apskrities vyriausiajam policijos komisariatui pateikia šiuos dokumentus ir duomenis:

20.1. prašymą išduoti leidimą laikyti sprogmenis, kuriame nurodoma:

20.1.1. juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefono ir, jei turi, fakso numeriai; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, o jei asmens kodo neturi, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono ir, jei turi, fakso numeriai;

20.1.2. veiklos, kuria verstis Policijos departamentas yra išdavęs licenciją ar rašytinį sutikimą, rūšis – sprogmenų naudojimas, gamyba ar prekyba (jei Policijos departamentas juridiniam ar fiziniam asmeniui yra išdavęs daugiau kaip vieną licenciją ar rašytinį sutikimą), arba nurodomas apskrities vyriausiojo policijos komisariato išduotas leidimas laikyti ginklus (taisyklių 6 punkte nustatytu atveju);

20.1.3. objekto adresas;

20.1.4. juridinio asmens administracijos vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, asmens kodas, o jei asmens kodo neturi, gimimo data;

20.1.5. vienu metu norimų laikyti sprogmenų maksimalus svoris;

20.1.6. asmens, įgalioto pateikti dokumentus leidimui laikyti sprogmenis gauti ir paimti leidimą laikyti sprogmenis, vardas, pavardė ir asmens kodas, o jei asmens kodo neturi, gimimo data;

20.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą, kad patalpos atitinka nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus;

20.3. objekto statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą;

20.4. teritorijos, patalpų projektų dokumentus, paslėptų darbų aktus;

20.5. gamintojų išduotus durų, seifų, apsauginių žaliuzių pasus, apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų priemonių gamintojų aprašymus valstybine kalba;

20.6. apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos projektus, suderintus su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rinktine „Vytis“;

20.7. dokumentus, patvirtinančius, kad parengtas pavojingo objekto avarijų prevencijos planas, jei planuojama laikyti daugiau kaip 10 tonų sprogmenų;

20.8. objekto ir jo teritorijos, kur ketinama laikyti sprogmenis, valdymo, naudojimo ar disponavimo pagrindimo dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

21. Taisyklių 20 punkte nurodyti dokumentai apskrities vyriausiajam policijos komisariatui pateikiami tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą. Gauti dokumentai registruojami Policijos licencijuojamos veiklos posistemyje (toliau –  PLVIS).

22. Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, priėmęs pareiškėjo pateiktą prašymą ir kitus dokumentus, sutikrina pareiškėjo asmens tapatybę su pateiktu asmens dokumentu ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėto prašymo gavimo dienos informuoja pareiškėją, kad prašymas gautas. Pažymoje taip pat nurodoma, kad sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų taisyklių 20 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, taip pat nurodoma sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

23. Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prašymo išduoti leidimą laikyti sprogmenis ir reikalingų dokumentų, nurodytų taisyklių 20 punkte, gavimo dienos sudaro komisiją objektui, jo teritorijai ir apsaugos priemonėms įvertinti (toliau – Komisija). Komisija vertina, ar objektas, jo teritorija ir apsaugos organizavimas atitinka taisyklėse nurodytus reikalavimus (toliau – objekto reikalavimai). Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 4 asmenų, įtraukiant Policijos departamento ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ atstovus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

24. Komisija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo, dalyvaujant juridinio ar fizinio asmens, kuris įrengė apsauginę, įsilaužimo ir užpuolimo signalizaciją, atstovui (-ams), įvertina, ar objekto ir patalpų apsaugos organizavimas ir įrengimas atitinka nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

25. Komisija apžiūri objektą, jo teritoriją, išbando technines apsaugos priemones, įvertina, ar objektas, jo teritorija, techninės apsaugos priemonės atitinka keliamus reikalavimus, ir surašo objekto tinkamumo naudoti sprogmenims laikyti, gaminti ar prekiauti aktą (toliau – aktas) 2 egzemplioriais. Jei objektas, jo teritorija, techninės apsaugos priemonės neatitinka nustatytų reikalavimų, Komisija trūkumus, neatitiktis raštu išdėsto fiziniam ar juridiniam asmeniui, pateikusiam prašymą gauti leidimą laikyti sprogmenis. Vienas akto egzempliorius atiduodamas apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, antrasis – fiziniam ar juridiniam asmeniui, pateikusiam prašymą gauti leidimą laikyti sprogmenis (akto kopija įkeliama į PLVIS). Pakartotinė objekto, jo teritorijos ir techninių apsaugos priemonių apžiūra atliekama ir naujas aktas surašomas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gauna fizinio ar juridinio asmens, pateikusio prašymą gauti leidimą laikyti sprogmenis, rašytinį pranešimą apie trūkumų pašalinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

26. Sprendimas dėl leidimo laikyti sprogmenis išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo taisyklių 25 punkte nurodyto akto, kuriame nėra nurodytų trūkumų, surašymo dienos. Sprendimą dėl leidimo laikyti sprogmenis išdavimo priima apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

27. Fiziniam ar juridiniam asmeniui išduodama tiek leidimų laikyti sprogmenis, kiek jis turi objektų, t. y. atskirų pastatų, statinių, kuriuose laiko, gamina sprogmenis ar jais prekiauja.

28. Leidimas laikyti sprogmenis išduodamas neterminuotam laikotarpiui, naudojantis PLVIS.

29. Leidime laikyti sprogmenis nurodomi šie duomenys:

29.1. leidimo išdavimo data ir numeris;

29.2. leidimą išdavusios institucijos pavadinimas;

29.3. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas ar fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data;

29.4. patalpų adresas;

29.5. leidžiamų vienu metu laikyti sprogmenų maksimalus svoris (sprogmenų kiekį prašyme nurodo fizinis ar juridinis asmuo).

30. Leidimas laikyti sprogmenis neišduodamas, jei:

30.1. juridinis ir fizinis asmuo neturi Policijos departamente išduotos licencijos gaminti, prekiauti ar naudoti sprogmenis arba apskrities vyriausiojo policijos komisariato išduoto leidimo laikyti ginklus taisyklių 6 punkte nustatytu atveju;

30.2. nustatoma, kad leidimui laikyti sprogmenis gauti pateikti ne visi dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

30.3. nustatoma, kad leidimui laikyti sprogmenis gauti pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir jie nebuvo tinkamai ištaisyti;

30.4. nustatoma, kad patalpos, objektas, jo teritorija ar techninės apsaugos priemonės neatitinka nustatytų reikalavimų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

31. Leidimas tikslinamas, kai:

31.1. keičiasi juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas ar fizinio asmens vardas, pavardė;

31.2. dėl pasikeitusių sprogmenų laikymo sąlygų, keičiasi taisyklių 29.5 papunktyje įrašyti duomenys;

31.3. išduotame leidime yra rašybos klaidų.

32. Atsiradus taisyklių 31 punkte nurodytoms aplinkybėms, fizinis ar juridinis asmuo, turintis išduotą leidimą laikyti sprogmenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo privalo kreiptis į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl leidimo laikyti sprogmenis patikslinimo.

33. Jeigu juridinis ar fizinis asmuo praranda ar sugadina leidimą laikyti sprogmenis, jis privalo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio leidimo praradimo raštu kreiptis į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą su prašymu išduoti leidimo laikyti sprogmenis dublikatą, prašyme privalo nurodyti priežastis, dėl kurių reikalingas leidimo laikyti sprogmenis dublikatas. Leidimo laikyti sprogmenis dublikatas išduodamas remiantis anksčiau išduotam leidimui laikyti sprogmenis gauti pateiktais dokumentais.

34. Leidimo laikyti sprogmenis galiojimas sustabdomas, kai:

34.1. gaunamas juridinio ar fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas laikyti sprogmenis, prašymas;

34.2. nustatoma, kad patalpos, objektas, jo teritorija ar techninės apsaugos priemonės neatitinka nustatytų reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

34.3. nustatoma, kad sprogmenys laikomi pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

35. Leidimo laikyti sprogmenis turėtojui per apskrities vyriausiojo policijos komisariato nustatytą terminą pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebeliko aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo laikyti sprogmenis galiojimas, apskrities vyriausiojo policijos komisariato sprendimu leidimo laikyti sprogmenis galiojimo sustabdymas panaikinamas.  

36. Leidimas laikyti sprogmenis panaikinamas, kai:  

36.1. juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas laikyti sprogmenis, likviduojamas;

36.2. miršta fizinis asmuo, kuriam išduotas leidimas laikyti sprogmenis;

36.3. juridinis ar fizinis asmuo, kuriam išduotas leidimas laikyti sprogmenis, prašo panaikinti leidimo laikyti sprogmenis galiojimą;

36.4. juridinis ar fizinis asmuo, kuriam išduotas leidimas laikyti sprogmenis, per apskrities vyriausiojo policijos komisariato nustatytą laiką nepašalina taisyklėse nurodytų reikalavimų pažeidimų;

36.5. nustatoma, kad Policijos departamentui ar kitoms sprogmenų apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms buvo pateikta informacija, žinant, kad ji klaidinga arba suklastota.

37. Panaikinus leidimą laikyti sprogmenis, sprogmenys paimami policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka. Apie sprendimą panaikinti leidimą laikyti sprogmenis apskrities vyriausiasis policijos komisariatas per 3 darbo dienas registruotu laišku informuoja fizinį ar juridinį asmenį, nurodydamas tokio sprendimo motyvus. Sprendimas panaikinti leidimą laikyti sprogmenis įsigalioja tą dieną, kai fizinis ar juridinis asmuo gauna pranešimą apie šio leidimo panaikinimą, ir nesvarbu, ar sprendimas panaikinti šį leidimą yra apskundžiamas. Jeigu leidimo laikyti sprogmenis panaikinimas nesusijęs su licencijos verstis sprogmenų gamyba, naudojimu ar prekyba panaikinimu, sprogmenis iš patalpų, kuriose laikyti juos panaikintas leidimas, per Policijos departamento nustatytą terminą gali pervežti į kitas savo ar kito fizinio ar juridinio asmens patalpas, kurioms yra išduotas leidimas laikyti sprogmenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

 

IV SKYRIUS

Sprendimų apskundimas

 

38. Atsisakymas išduoti leidimą laikyti sprogmenis, leidimo panaikinimas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo gavimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

V SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

39. Patalpų apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas gali projektuoti ir įrengti tik subjektai, turintys tokiems darbams atlikti reikiamus valstybės įstaigų išduotus atestatus.

40. Patalpų sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti įrengimo ir taisyklėse nustatytų reikalavimų atitikimą kontroliuoja apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Policijos departamentas ir kitos institucijos pagal kompetenciją.

41. Už leidimų laikyti sprogmenis išdavimą, patikslinimą ir leidimo laikyti sprogmenis dublikato išdavimą, išskyrus taisyklių 31.3 papunktyje nurodytą atvejį, imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.

42. Asmenys, pažeidę taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

___________________

 


 

Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisyklių

priedas

 

 

(Leidimo laikyti sprogmenis formos pavyzdys)

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

 

 

 

LEIDIMAS LAIKYTI SPROGMENIS

 

 

 

20 __ – __ – __ Nr. __

________________________

 

(išdavimo vieta)

 

 

 

 

 

Šiuo leidimu patvirtinama, kad patalpos, skirtos sprogmenims _____________________ ar

(kas reikalinga, įrašyti)  

jais prekiauti, atitinka nustatytus reikalavimus ir

 

 

(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

turinčiam (-čiai) licenciją,

(licencijos, rašytinio sutikimo rūšis)

 

 

leidžiama

(patalpų, kuriose laikomi sprogmenys, adresas)

 

laikyti ne daugiau kaip

(nurodomas leidžiamų laikyti sprogmenų svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)                                     (parašas)                         (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-520, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-01, i. k. 2017-09291

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 5-V-775 „Dėl Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-1057, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20644

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 5-V-775 „Dėl Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo