Suvestinė redakcija nuo 2022-02-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08528

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠMOKŲ SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. V-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnio 8 dalimi:

1. Tvirtinu Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatus (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė

 

 

SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2020 m. balandžio 22 d. raštu Nr. (4.175E) I-2586

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-129

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-513 redakcija)

 

IŠMOKŲ SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS NUOSTATAI

 

1. Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato kreipimosi dėl išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims (toliau – Išmokos), Išmokų skyrimo ir  mokėjimo tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme (toliau – Įstatymas), Įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

3. Savarankiškai dirbantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje ir įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą (toliau - Sąrašas), pageidaujantys gauti Išmokas, turi užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir pateikti Užimtumo tarnybai prašymą skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui (1 priedas) (toliau – Prašymas).

4. Prašymas gali būti pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai:

4.1. iki Prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotam savarankiškai dirbančiam asmeniui elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje;

4.2. iki Prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotam savarankiškai dirbančiam asmeniui:

4.2.1. iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą Prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;

4.2.2. paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą Prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;

4.2.3. per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-271, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14396

Nr. V-36, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01917

 

5. Prašymą pateikus šių Nuostatų 4.2.1. papunktyje nurodytu būdu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, per 30 kalendorinių dienų savarankiškais dirbantys asmenys turi pateikti Prašymo originalą Užimtumo tarnybos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame jie yra registruoti, išskyrus atvejį, kai pateikiamas elektroniniu parašu pasirašytas Prašymas.

6. Informacija apie Prašymo pateikimo būdus skelbiama Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

7. Sprendimus dėl Išmokų skyrimo, neskyrimo ir mokėjimo nutraukimo (2 priedas) priima Užimtumo tarnyba, vadovaudamasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų kompetentingų institucijų duomenimis apie Prašymą pateikusio savarankiškai dirbančio asmens atitiktį Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytiems reikalavimams, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų ar dokumentų, patvirtinančių asmens atitiktį Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, gavimo dienos.

8. Užimtumo tarnyba Fondo valdybai užklausą dėl Prašymą pateikusio savarankiškai dirbančio asmens atitikties Įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 2 – 4 punktuose nurodytiems reikalavimams (toliau – Užklausa) pateikia elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos. Fondo valdyba Užimtumo tarnybai informaciją apie Prašymą pateikusio savarankiškai dirbančio asmens atitiktį Įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 2 – 4 punktuose nurodytiems reikalavimams (pagal kiekvieną sąlygą) neatlygintinai elektroniniu būdu pateikia ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Užklausos gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-271, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14396

 

9. Užimtumo tarnyba Valstybinei mokesčių inspekcijai užklausą, ar Prašymą pateikęs savarankiškai dirbantis asmuo yra įtrauktas į Sąrašą, pateikia elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos. Valstybinė mokesčių inspekcija Užimtumo tarnybai informaciją, ar Prašymą pateikęs savarankiškai dirbantis asmuo yra įtrauktas į Sąrašą, neatlygintinai elektroniniu būdu pateikia ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užklausos gavimo dienos.

10. Apie priimtus sprendimus dėl Išmokos skyrimo, neskyrimo ar mokėjimo nutraukimo Užimtumo tarnyba informuoja Prašymus pateikusius savarankiškai dirbančius asmenis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamų sprendimų priėmimo dienos, jų registracijos Užimtumo tarnyboje metu nurodyta nuotolinio aptarnavimo priemone. Priėmus sprendimą neskirti Išmokos arba nutraukti Išmokos mokėjimą, atsiradus Įstatymo 51 straipsnio 4 dalyje numatytiems pagrindams, sprendime turi būti nurodyta sprendimo neskirti Išmokos arba nutraukti Išmokos mokėjimą priežastis, teisinis pagrindas, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

11. Išmokas moka Fondo valdyba, vadovaudamasi Užimtumo tarnybos elektroniniu būdu pateiktais Išmokų mokėjimo žiniaraščiais, pervesdama Išmokas į savarankiškai dirbančių asmenų prašymuose nurodytas asmenines sąskaitas Lietuvoje registruotose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose. Jei savarankiškai dirbančių asmenų prašymuose nurodytos asmeninės sąskaitos užsienio valstybėse registruotose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose, Išmokos pervedamos pagal Užimtumo tarnybos raštu Fondo valdybai pateiktus Išmokų mokėjimo žiniaraščius. Iki Išmokos išmokėjimo dienos Fondo valdyba pagal Gyventojų registro duomenis nustačiusi, kad išmokos gavėjas yra miręs, Išmokos į Išmokos gavėjo sąskaitą neperveda.

12. Užimtumo tarnyba kiekvieną mėnesį, prieš skaičiuodama Išmokos dydį savarankiškai dirbantiems asmenims, įvertina ar savarankiškai dirbantys asmenys vis dar atitinka Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, elektroniniu būdu teikdama Nuostatų 8 ir 9 punktuose nurodytas užklausas Fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Fondo valdyba ir Valstybinė mokesčių inspekcija informaciją pagal užklausas Užimtumo tarnybai teikia Nuostatų 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka.

13. Tais atvejais, kai buvo priimtas sprendimas dėl Išmokos nutraukimo, vadovaujantis Įstatymo 51 straipsnio 4 dalies 2 punktu, nes savarankiškai dirbantis asmuo nebeatitiko Įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punktuose nustatytų sąlygų, arba sprendimas dėl Išmokos neskyrimo Įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkto pagrindu, Užimtumo tarnyba kiekvieną mėnesį įvertina, ar savarankiškai dirbantis asmuo atitinka Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, elektroniniu būdu teikdama užklausas Fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Nustačius, kad savarankiškai dirbantis asmuo minėtas sąlygas atitinka, Užimtumo tarnyba priima sprendimą išmoką skirti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-271, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14396

 

14. Išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, nuo 17 einamojo mėnesio dienos iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

15. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos Išmokos dydis proporcingai mažinamas pagal formulę:

Išmokos dydis = (K / M) × D, kai:

K – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas kalendorinėmis dienomis tą mėnesį, už kurį mokama Išmoka;

M – mėnesio, už kurį mokama Išmoka, kalendorinių dienų skaičius;

D –  vienas einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydis.

16. Duomenis apie savarankiškai dirbantiems asmenims išmokėtas Išmokas, taip pat duomenis apie neįskaitytas į savarankiškai dirbančių asmenų sąskaitas Išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų sąskaitų ar kitų priežasčių) Fondo valdyba neatlygintinai elektroniniu būdu ar raštu pateikia Užimtumo tarnybai nedelsdama, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Išmokos išmokėjimo ar neteisingai nurodytos sąskaitos fakto nustatymo dienos. Užimtumo tarnyba šiuos duomenis naudoja savarankiškai dirbantiems asmenims informuoti ir jų sąskaitoms tikslinti, pažymoms apie pajamas išduoti.

17. Prašymai skirti Išmokas, sprendimai skirti/neskirti Išmokas, duomenys apie savarankiškai dirbantiems asmenims išmokėtas Išmokas, taip pat duomenys apie neįskaitytas į savarankiškai dirbančių asmenų sąskaitas Išmokų sumas saugomi Užimtumo tarnyboje, jos nustatyta tvarka. Išmokų išmokėjimą įrodantys dokumentai saugomi Fondo valdyboje, jos nustatyta tvarka.

____________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas. PRAŠYMAS skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui (pagal V-513)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-175, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-20, i. k. 2020-10656

Nr. V-199, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12369

Nr. V-513, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28662

 

2 priedas. SPRENDIMAS (pagal V-271)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-513, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28662

Nr. V-271, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14396

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-175, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-20, i. k. 2020-10656

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-199, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12369

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-513, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28662

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-271, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14396

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-36, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01917

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo