Suvestinė redakcija nuo 2019-12-10

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07323

 

Nauja redakcija nuo 2017-05-10:

Nr. 338, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07857

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 27 d. Nr. 478

Vilnius

 

Įgyvendindama Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, 19 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

 

1. Patvirtinti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, taip pat viešosioms įstaigoms „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Vilniaus universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, „Versli Lietuva“, „Plačiajuostis internetas“, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, asociacijai „Langas į ateitį“ dalyvauti įgyvendinant Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 841, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13473

Nr. 1225, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19796

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478

 

 

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROsios nuostatos

 

1. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) paskirtis – naudojantis informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) teikiamomis galimybėmis pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę, didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti, kad iki 2020 metų ne mažiau kaip 85 procentai Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu, o 95 procentai įmonių – sparčiuoju internetu.

2. Planas parengtas siekiant įgyvendinti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau – Programa), nustatytus tikslus ir uždavinius. Planas įgyvendinamas, iki bus įgyvendinta Programa.

3. Įgyvendinus Programoje nustatytus tikslus ir uždavinius, bus geriau naudojamasi IRT teikiamomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis, pirmiausia internetu – labai svarbia ekonominės ir socialinės veiklos priemone, kuria naudojantis galima teikti ir gauti paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę.

 

 

II SKYRIUS

 

INSTITUCIJOS, DALYVAUJANČIOS ĮGYVENDINANT PROGRAMĄ, IR PRIEMONĖS, PRISIDEDANČIOS PRIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

 

 

 

4. Prie Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės:

4.1. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstituciniame veiklos plane numatytos priemonės, susijusios su elektroninės sveikatos paslaugų ir elektroninių sprendinių plėtra (Programos tikslo „Kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis“ uždavinys „Kurti ir plėtoti su sveikata susijusias elektronines paslaugas ir IRT produktus“);

Punkto pakeitimai:

Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

 

4.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos priemonė „Sudaryti sąlygas plačiajuosčio ryšio plėtrai, naudojant 3G ir 4G judrųjį ryšį (IMT-2000, LTE ir kt.), plačiajuostės belaidės prieigos (BWA) technologijas, 3G palydovinio ir antžeminio radijo ryšio mišrias duomenų perdavimo technologijas“ (Programos tikslo „Užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis“ uždavinys „skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis“);

4.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos priemonė „Vertinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos procesus, kad asmenims būtų teikiamos patikimos bei reikalavimus atitinkančios patikimumo užtikrinimo paslaugos, ir teikti pagalbą bei informaciją patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir naudotojams“ (Programos tikslo „Užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą“ uždavinys „Skatinti gyventojus naudotis elektroninės atpažinties priemonėmis ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugomis“);

Punkto pakeitimai:

Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

 

4.4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos priemonė „Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kompiuterinių programų lietuviškų versijų naudojimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose projektą“ (Programos tikslo „Puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas“ uždavinys „Kurti ir plėtoti viešai prieinamus lietuvių kalbos ir raštijos skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas“);

Punkto pakeitimai:

Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

 

4.5. Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano priemonės (Programos tikslo „užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą“ uždavinys „užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą“);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1225, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19796

 

4.6. kitų valdymo sričių plėtros programų įgyvendinimo priemonės, susijusios su IRT sprendimais, skatinančiais visuomenę naudotis elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1225, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19796

 

5. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, dalyvaujančios įgyvendinant Plane numatytas priemones, pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai pasiūlymus dėl Plano tobulinimo, konkrečių įgyvendinimo priemonių tikslinimo ir lėšų poreikio joms įgyvendinti iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1225, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19796

 

6. Plano tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai, dalyvaujančios institucijos ir galimi vykdytojai pateikti 1 priede, o vertinimo kriterijai ir jų reikšmės – 2 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1225, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19796

 

––––––––––––––––––––

 

 

Informacinės visuomenės plėtros

2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė

darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
1 priedas

 

 

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, ASIGNAVIMŲ IR ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2020 metų asignavimai, tūkst. eurų

2021 metų asignavimai, tūkst. eurų

2022 metų asignavimai, tūkst. eurų

ES paramos lėšos 2014–2020 metais iš viso tūkst. eurų

Dalyvaujanti institucija / galimi vykdytojai

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kad jie saugiai, sumaniai ir naudingai naudotųsi informacinėmis ir ryšių technologijomis (toliau – IRT)

3 706

3 206

371

500

1 799

1 299

66

500

1 534

1 034

0

500

5 988

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo  ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

1.1.

Uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes

2 172

2 172

371

0

265

265

66

0

0

0

0

0

5 988

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

1.1.1.

Priemonė – skatinti gyventojus naudotis IRT, į šią veiklą įtraukti ir vietos bendruomenes

2 172

2 172

371

0

265

265

66

0

0

0

0

0

5 988

Susisiekimo ministerija; galimi vykdytojai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

1.2.

Uždavinys – sudaryti palankesnes mokymo ir mokymosi sąlygas, grįstas šiuolaikinėmis IRT, užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybes mokytis skaitmeninėje erdvėje visą gyvenimą

1 534

1 034

0

500

1 534

1 034

0

500

1 534

1 034

0

500

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.2.1.

Priemonė – aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis

96

96

0

0

96

96

0

0

96

96

0

0

 

Kultūros ministerija

1.2.2.

Priemonė – plėtojant LITNET tinklą sudaryti galimybes mokslo ir studijų institucijoms bei švietimo įstaigoms naudotis IRT

280

280

0

0

280

280

0

0

280

280

0

0

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.2.3.

Priemonė – įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros programą (įskaitant eLABA, EDINA, ŠVIS ir kt.)

537

537

0

0

537

537

0

0

537

537

0

0

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.2.4.

Priemonė – pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams

621

121

0

500

621

121

0

500

621

121

0

500

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2.

Tikslas – kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis

15 842

7 985

1 852

7 857

8 329

5 333

507

2 996

436

436

48

0

48 810

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2.1.

Uždavinys – perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų, tobulinti jau sukurtų paslaugų funkcionalumą

13 546

6 705

1 518

6 841

4 523

2 324

459

2 199

70

70

48

0

34 632

Vidaus reikalų ministerija, visos ministerijos

2.1.1.

Priemonė –   modernizuoti Gyventojų registrą ir sukurti susijusias elektronines paslaugas

2 035

174

112

1 861

0

0

0

0

0

0

0

0

3 827

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – valstybės įmonė Registrų centras

2.1.2.

Priemonė – sukurti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių plėtros, bendro naudojimo paslaugas

1 041

1 041

77

0

1 454

1 454

34

0

0

0

0

0

2 960

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2.1.3.

Priemonė – sukurti Topografijos ir infrastruktūros informacinę sistemą ir naujas sudėtines e. paslaugas

800

225

225

575

0

0

0

0

0

0

0

0

2 854

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

2.1.4.

Priemonė – plėtoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra

756

719

177

37

142

142

81

0

0

0

0

0

1 802

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

2.1.5.

Priemonė – plėtoti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) elektronines paslaugas

874

874

45

0

279

279

7

0

0

0

0

0

2 036

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.1.6.

Priemonė – sukurti paslaugas, skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu

1 932

252

36

1 680

0

0

0

0

0

0

0

0

2 519

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2.1.7.

Priemonė – plėtoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su teritorijų planavimu

1 581

1 581

156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 388

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2.1.8.

Priemonė – integruoti Europos Sąjungos elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą (EGS) į Vartotojų teisių informacinę sistemą

331

8

4

323

331

8

4

323

0

0

0

0

1 103

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

2.1.9.

Priemonė – perkelti teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugas į elektroninę erdvę

566

142

95

424

0

0

0

0

0

0

0

0

1 255

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas –   VĮ Registrų centras

2.1.10.

Priemonė – modernizuoti ir plėtoti informavimo, konsultavimo ir mokymų elektronines paslaugas, skirtas integruotai augalų apsaugai užtikrinti

232

232

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 343

 

 

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

2.1.11.

Priemonė – sukurti efektyvaus migracijos procesų ir paslaugų valdymo sprendinius

540

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

960

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2.1.12.

Priemonė – sukurti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) posistemes, kurių paskirtis – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas, didinti mokesčių pajamų apskaitymo, mokesčių surinkimo, šalies mokesčių sistemos skaidrumą ir konkurencingumą

2 021

145

60

1 876

1 906

30

29

1 876

0

0

0

0

9 092

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2.1.13.

Priemonė – sukurti Žemės ūkio verslo analizės sistemą, skirtą sprendimams, susijusiems su žemės ūkio verslu, priimti, taikant analitinius ir įrodymais grįstus metodus

823

758

371

65

411

411

304

0

70

70

48

0

1 816

 

Žemės ūkio ministerija

2.1.14

Priemonė – užtikrinti oficialiojo elektroninio dokumento ADOC formatu pasirašymo ir tikrinimo paslaugos teikimo vartotojams tęstinumą

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

2.2.

Uždavinys – plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus

2 296

1 280

334

1 016

3 806

3 009

48

797

366

366

0

0

14 178

Susisiekimo ministerija,  VĮ Registrų centras,
Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2.2.1.

Priemonė – sukurti Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemą

925

925

0

0

2 945

2 945

0

0

366

366

0

0

4 958

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja –  Lietuvos transporto saugos administracija

2.2.2.

Priemonė – sukurti kelių duomenų elektroninę paslaugą

1 062

60

39

1 002

816

19

3

797

0

0

0

0

3 110

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja –  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2.2.3.

Priemonė – plėsti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo

309

295

295

14

45

45

45

0

0

0

0

0

1 376

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas –

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformati-kos centras „GIS-Centras“

3.

Tikslas – IRT priemonėmis puoselėti Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą: kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas

14 769

13 483

4 640

1 287

7 305

5 386

1 530

1 919

1 507

1 507

70

0

45 093

Kultūros ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija

3.1.

Uždavinys – skaitmeninti Lietuvos kultūros objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti Lietuvos kultūros objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir ES vienoda

9 337

8 517

2 967

820

7 027

5 108

1 309

1 919

1 400

1 400

0

0

32 278

Kultūros ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

3.1.1.

Priemonė – išsaugoti ir skleisti modernų elektroninį turinį

980

980

107

0

478

478

44

0

0

0

0

0

2 590

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja –  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

3.1.2.

Priemonė – sukurti virtualų muziejų

1 450

1 430

301

20

465

465

170

0

0

0

0

0

4 238

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas –  Lietuvos dailės muziejus

3.1.3.

Priemonė – modernizuoti ir plėtoti informacinę sistemą E. KINAS

920

920

313

0

920

920

313

0

0

0

0

0

3 411

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos centrinis valstybės archyvas

3.1.4.

Priemonė – sukurti naujos kartos elektronines paslaugas Lietuvos radijo ir televizijos archyvo duomenų pagrindu

520

84

84

436

20

20

20

0

0

0

0

0

2 535

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

3.1.5.

Priemonė – sukurti Elektroninės archyvo informacinės sistemos paslaugą (EAIS) „Skaitmeninė skaitykla“

546

182

122

364

2 081

162

101

1919

0

0

0

0

3 000

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

3.1.6.

Priemonė – sukurti MOBILaIT („Mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms su skaitymo sutrikimais per Lietuvos bibliotekų tinklą“)

458

458

398

0

322

322

322

0

0

0

0

0

1 471

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – Lietuvos aklųjų biblioteka

3.1.7.

Priemonė – sukurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vartus

786

786

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 027

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas

3.1.8.

Priemonė – plėtoti visuomenės poreikius atitinkančią virtualią kultūrinę erdvę

3 677

3 677

1 555

 

0

1 241

1 241

339

0

0

0

0

0

9 917

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

3.1.9.

Priemonė – skaitmeninti kino teatrus ir kino rodymo vietas

0

0

0

0

1 500

1500

0

0

1 400

1 400

0

0

2 997

Susisiekimo ministerija;

Galimas vykdytojas –Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos

3.2.

Uždavinys – kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas

5 432

4 966

1 673

467

278

278

221

0

107

107

70

0

12 815

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

3.2.1.

Priemonė – plėtoti lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešąsias paslaugas (SEMANTIKA 2)

835

835

318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 939

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas

3.2.2.

Priemonė – tobulinti mašininio vertimo sistemas, kurti naujus lingvistinius išteklius ir paslaugas, siekiant mašininį vertimą padaryti kuo labiau atitinkantį visuomenės poreikius, patrauklų ir patogų naudoti kasdienėje veikloje tiek Lietuvos, tiek užsienio naudotojams

1 644

1 644

401

0

48

48

48

0

 

0

0

0

0

3 845

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas

3.2.3.

Priemonė – plėtoti lietuvių šneka valdomas paslaugas (LIEPA 2)

1 175

709

662

467

78

78

75

0

0

0

0

0

2 851

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas

3.2.4.

Priemonė – plėtoti lietuvių kalbos išteklių informacines sistemas (LKIIS 2)

1 519

1 519

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 788

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvių kalbos institutas

3.2.5.

Priemonė – plėtoti integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacines sistemas (Raštija 2)

135

135

54

0

30

30

28

0

0

0

0

0

391

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas

3.2.6.

Priemonė – plėtoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų (Lietuvos Respublikos terminų banko, Konsultacijų banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų prieigą

124

124

70

0

122

122

70

0

107

107

70

0

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

4.

Tikslas atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) turimus duomenis visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis  inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas

2 720

2 720

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 644

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija

4.1.

Uždavinys – sukurti veiksmingas ir inovatyvias priemones, leisiančias užtikrinti bendrą ir standartizuotą  įstaigų  turimų atvirų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie šių duomenų ir galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti

1 217

1 217

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

5 690

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

4.1.1.

Priemonė – sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis

1 217

1 217

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas

4.2.

Uždavinys – didinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingu-mą: skatinti jas diegti ir naudoti IRT

1 503

1 503

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 954

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

4.2.1.

Priemonė – įgyvendinti antros kartos kontaktinio centro veiklos modelį

1 503

1 503

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 954

Susisiekimo ministerija; galimos vykdytojos: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“

5.

Tikslas – užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis

17 943

15 087

145

2 856

4 236

4 021

12

215

211

0

0

211

60 456

Susisiekimo ministerija

5.1.

Uždavinys – plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo

14 408

14 408

0

0

4 004

4 004

0

0

0

0

0

0

49 747

Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija

5.1.1.

Priemonė – plėtoti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą kaimo vietovėse, siekiant užtikrinti jos prieinamumą visiems elektroninių ryšių operatoriams ir efektyvų naudojimą

14 408

14 408

0

0

4 004

4 004

0

0

0

0

0

0

49 000

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja –  VšĮ „Plačiajuostis internetas“

5.2.

Uždavinys – skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis

41

0

0

41

12

0

0

12

8

0

0

8

 

Ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo ministerija

5.2.1.

Priemonė –  įsigyti ir atnaujinti įrangą, skirtą viešųjų elektroninių ryšių paslaugų kokybės kontrolei atlikti

41

0

0

41

12

0

0

12

8

0

0

8

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

5.3.

Uždavinys – atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą

3 494

679

145

2 815

220

17

12

203

203

0

0

203

10 707

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

5.3.1.

Priemonė – atnaujinti bibliotekų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą

203

0

0

203

203

0

0

203

203

0

0

203

 

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

5.3.2.

Priemonė – atnaujinti ir plėtoti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose – sudaryti sąlygas viešosioms bibliotekoms dalyvauti gyventojų skaitmeninių kompetencijų ugdymo, vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose

3 291

679

145

2 612

17

17

12

0

0

0

0

0

10 707

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja –  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

6.

Tikslas – užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios šalies IRT infrastruktūros plėtrą

11 182

1 834

1 008

9 348

9 593

1 692

1 066

7 901

5 987

1 636

1 008

4 351

46 227

 

 

Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos

6.1.

Uždavinys – užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą

10 760

1 412

748

9 348

9 146

1 245

806

7 901

5 642

1 291

748

4 351

38 263

Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos

6.1.1.

Priemonė – sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą debesijos paslaugoms teikti

10 760

1 412

748

9 348

9 146

1 245

806

7 901

5 642

1 291

748

4 351

35 711

Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas –  Informacinės visuomenės plėtros komitetas

6.2.

Uždavinys – užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą

422

422

260

0

447

447

260

0

345

345

260

0

7 964

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija          

6.2.1.

Priemonė – sukurti Saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą ir kibernetinių atakų prevencijos sistemą

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

7 813

Susisiekimo ministerija; galima vykdytoja –Krašto apsaugos ministerija

6.2.2.

Priemonė – valdyti ir tvarkyti Teisės aktų registrą, užtikrinti nepertraukiamą jo veikimą ir gerinti funkcionalumą

422

422

260

0

445

445

260

0

345

345

260

0

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

7.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

66 162

44 315

8 143

21 848

31 262

17 731

3 181

13 531

9 675

4 613

1 126

5 062

214 218

 

7.1.

bendrojo finansavimo lėšos

9 574

6 408

1 172

3 166

4 342

2 419

428

1 922

1 122

469

119

653

 

 

7.2.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

54 250

36 313

6 641

17 938

24 604

13 710

2 423

10 894

6 356

2 658

677

3 698

 

 

7.3.

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

41

0

0

41

12

0

0

12

8

0

0

8

 

 

8.

Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

9.

Iš viso planui finansuoti (7+8)

66 162

44 315

8 143

21 848

31 262

17 731

3 181

13 531

9 675

4 613

1 126

5 062

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 840, 2015-08-12, paskelbta TAR 2015-08-13, i. k. 2015-12270

Nr. 84, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-28, i. k. 2016-01711

Nr. 338, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07857

Nr. 622, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12977

Nr. 955, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18962

Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

Nr. 1225, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19796

 

 

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų

programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė

darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
2 priedas

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SĄRAŠAS

 

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2020 metų

2021 metų

2022 metų

1.

Tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kad jie saugiai, sumaniai ir naudingai naudotųsi informacinėmis ir ryšių technologijomis (toliau – IRT)

 

 

 

 

R-1-1

Gyventojų, nesinaudojančių internetu, dalis, procentais

10

10

10

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

1.1.

Uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes

 

 

 

 

P-1-1-1

Skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų, turinčių interneto prieigą namuose, dalis, procentais

54

57

60

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

P-1-1-2

Per metus viešosiose bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokymo renginiuose mokyti ir konsultuoti gyventojai (tūkst. gyventojų)

300

305

310

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

1.2.

Uždavinys – sudaryti palankesnes mokymo ir mokymosi sąlygas, grįstas šiuolaikinėmis IRT, užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybes mokytis skaitmeninėje erdvėje visą gyvenimą

 

 

 

 

P-1-2-1

Gyventojų, kurie naudojasi internetu mokymosi tikslais, dalis, procentais

20

27

28

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2.

Tikslas – kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis

 

 

 

 

R-2-1

Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, procentais

60

60

61

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

R-2-2

Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, teikiamomis per elektroninius valdžios vartus, dalis, procentais

50

52

54

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

2.1.

Uždavinys – perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų, tobulinti jau sukurtų paslaugų funkcionalumą

 

 

 

 

P-2-1-1

Viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, dalis, procentais

50

50

50

Vidaus reikalų ministerija, visos ministerijos

2.2.

Uždavinys – plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus

 

 

 

 

P-2-2-1

Sukurtos transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtos elektroninės paslaugos ir IRT produktai (skaičius)

45

45

46

Susisiekimo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

3.

Tikslas – IRT priemonėmis puoselėti Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą: kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas

 

 

 

 

R-3-1

Gyventojų, kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis,  procentais

20

20

20

Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

R-3-2

Gyventojų, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais

25

25

25

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

3.1.

Uždavinys – skaitmeninti Lietuvos kultūros objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti Lietuvos kultūros objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir Europos Sąjungoje vienoda

 

 

 

 

P-3-1-1

Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ prieinamų suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo objektų skaičius (tūkst. vnt.)

205

210

215

Kultūros ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

3.2.

Uždavinys – kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas

 

 

 

 

P-3-2-1

Sukurtų ir viešai prieinamų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, priemonių, elektroninių paslaugų dalis, procentais

66

68

69

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

P-3-2-2

Lietuvių kalbos sprendinių integravimas į kitas viešąsias ir administracines elektronines paslaugas (integruotų sprendinių skaičius, vnt.)

50

50

50

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

4.

Tikslas – atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) turimus duomenis visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis  inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas

 

 

 

 

R-4-1

Įmonių, kurios naudoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją savo komercinei veiklai, dalis, procentais

66

66

66

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija

4.1.

Uždavinys – sukurti veiksmingas ir inovatyvias priemones, leisiančias užtikrinti bendrą ir standartizuotą įstaigų turimų atvirųjų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie šių duomenų ir galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti

 

 

 

 

P-4-1-1

Įstaigų atvirų duomenų rinkinių kiekio padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale, procentais

20

15

15

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

4.2.

Uždavinys – didinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą: skatinti jas diegti ir naudoti IRT

 

 

 

 

R-4-2

Investicijas gavusių įmonių darbo našumo padidėjimas, proc.

23

24

25

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

5.

Tikslas – užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis

 

 

 

 

R-5-1

Namų ūkių, kurie naudojasi 100 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu, dalis, procentais

50

50

55

Susisiekimo ministerija

5.1.

Uždavinys – plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo

 

 

 

 

P-5-1-1

Namų ūkiai, esantys šalies teritorijoje, kurioje veikia sparčiojo interneto (30 Mbps ir daugiau) ryšys (visų Lietuvos namų ūkių procentais)

100

100

100

Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija

5.2.

Uždavinys – skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis

 

 

 

 

P-5-2-1

Plačiajuosčio interneto prieigos skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų)

65

67

71

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo ministerija

5.3.

Uždavinys – atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą

 

 

 

 

P-5-3-1

Viešųjų bibliotekų viešosios interneto prieigos vietų, kuriose naudojama ne mažesnė kaip 30 Mbps  interneto sparta, dalis,  procentais

95

95

95

Kultūros ministerija,  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

6.

Tikslas – užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą

 

 

 

 

R-6-1

Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu, dalis, procentais

75

77

79

Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos

6.1.

Uždavinys – užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą

 

 

 

 

P-6-1-1

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomis, dalis, procentais

60

75

80

Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos

P-6-1-2

Naudojamų valstybės registrų ir informacinių sistemų, kuriose įdiegta automatinė sąveika, dalis, procentais

95

97

97

Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos

6.2.

Uždavinys – užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą

 

 

 

 

P-6-2-1

Kibernetinio saugumo reikalavimus atitinkančios ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių dalis,  procentais

60

60

75

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

P-6-2-2

Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais

1

1

1

Krašto apsaugos ministerija

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 84, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-28, i. k. 2016-01711

Nr. 338, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07857

Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

Nr. 1225, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19796

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 840, 2015-08-12, paskelbta TAR 2015-08-13, i. k. 2015-12270

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 84, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-28, i. k. 2016-01711

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 338, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07857

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 622, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12977

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 955, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18962

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 841, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13473

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1225, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19796

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo