Suvestinė redakcija nuo 2021-03-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03417

 

Nauja redakcija nuo 2021-01-30:

Nr. V-159, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01718

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 10 d. Nr. V-190

Vilnius

 

 

 

T v i r t i n u Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                               Dainius Pavalkis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro

2021  m. sausio 29 d. įsakymu

Nr. V-159

 

SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir pretenduojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos sporto studijų krypčių grupės studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas arba studijų vietas su studijų stipendija (toliau – stojantieji), nacionalinių ir tarptautinių sporto pasiekimų (toliau – sporto pasiekimai) vertinimo tvarką.

2. Asmens sporto pasiekimai vertinami pagal aprašo 1 priede nurodytus balus. Asmens, dirbančio treneriu, sporto pasiekimai gali būti vertinami pagal vieną geriausią auklėtinio (-ių) paskutinių ketverių metų sporto pasiekimą, taikant 1 priede nurodytus balus.

 

3. Jeigu stojantysis turi kelis sporto pasiekimus, vertinamas vienas didžiausias aprašo 2 priede nurodytų sporto šakų sporto pasiekimas suaugusiųjų, jaunimo, jaunių Lietuvos ir tarptautinėse varžybose – pasaulio, Europos čempionatuose arba pirmenybėse, olimpinėse žaidynėse, olimpinėse jaunimo žaidynėse, Europos jaunimo festivaliuose, parolimpinėse, kurčiųjų žaidynėse, neįgaliųjų pasaulio ir Europos čempionatuose, specialiosios olimpiados žaidynėse.

 

4. Bendrą sporto pasiekimų vertinimą sudaro sporto pasiekimų įvertinimo ir fizinio ugdymo metinio pažymio, padaugintų iš atitinkamų svertinių koeficientų, suma:

 

4.1. atitinkamas sporto pasiekimų įvertinimas (nuo 4 ir 10 balų) dauginamas iš 0,3 svertinio koeficiento;

 

4.2. fizinio ugdymo metinis pažymys dauginamas iš 0,1 svertinio koeficiento (fizinio ugdymo pažymiui netaikomi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo tvarkos apraše nustatyti metinių pažymių perskaičiavimo principai);

 

4.3. sporto pasiekimų įvertinimo dedamoji ir fizinio ugdymo metinio pažymio dedamoji, padaugintos iš atitinkamų svertinių koeficientų, sumuojamos.

 

5. Jeigu stojantysis neturi sporto pasiekimų, skaičiuojant konkursinį balą, imamas tik fizinio ugdymo metinis pažymys, padaugintas iš 4.2 papunktyje nurodyto svertinio koeficiento.

 

6. Skaičiuojant stojančiojo bendrą konkursinį balą, bendras sporto pasiekimų įvertinimas, nurodytas 4 punkte, dauginamas iš 0,4 svertinio koeficiento.

 

7. Stojantieji į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotos institucijos bendrajam stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti (toliau – įgaliota institucija) nustatytais terminais ir tvarka pateikia dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus, nurodytus aprašo 1 priede.

 

8. Įgaliotos institucijos darbuotojai, atsakingi už stojančiųjų duomenų įvedimą į įgaliotos institucijos duomenų bazę, vadovaudamiesi aprašo 1 priedu, įvertina stojančiojo sporto pasiekimus ir jo rezultatą (nuo 4 iki 10 balų) įrašo įgaliotos institucijos duomenų bazėje. Stojantysis gali susipažinti su savo sporto pasiekimų įvertinimu, naudodamasis įgaliotos institucijos interneto aptarnavimo sistemos vartotojo numeriu.

 

9. Klausimus, iškilusius dėl sporto šakų atitikties aprašo 2 priede nurodytam sporto šakų sąrašui, sporto varžybų ar sporto pasiekimus pagrindžiančių dokumentų, svarsto įgaliotos institucijos sudaryta komisija.

 

______________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas (nauja redakcija pagal V-159)

 

2 priedas (nauja redakcija pagal V-159)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-622, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09637

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-950, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19384

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-528, 2019-05-03, paskelbta TAR 2019-05-03, i. k. 2019-07262

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1045, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15633

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1205, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-11, i. k. 2020-17189

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-159, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01718

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo