Suvestinė redakcija nuo 2019-03-27

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-01-16, i. k. 2018-00657

 

Nauja redakcija nuo 2019-03-27:

Nr. 265, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04623

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ATLYGINIMO UŽ registro objekto registravimą, DOKUMENTŲ TEIKIMĄ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO registro objekto registravimą, REGISTRO DUOMENŲ, REGISTRO INFORMACIJOS, REGISTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) JŲ KOPIJŲ, VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ TEIKIMĄ MOKĖJIMO tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 4 ir 5 dalimis ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 10 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti pridedamą Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimoregistro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą (toliau – Tarnyba) atlikti atlyginimo už dokumentų teikimą ir registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo priežiūros institucijos funkcijas. 

3. Pavesti Tarnybai iki 2019 m. balandžio 1 d. patvirtinti tipines atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo ir kompensuojamų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų technines užduotis ir sąnaudų priskyrimo registro objekto registravimo veikloms reikalavimus.

4. Pavesti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas, arba atliekančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus, valstybės archyvus, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus (toliau – institucijos), vadovaujantis Tarnybos patvirtintais sąnaudų priskyrimo dokumentų teikimo veikloms reikalavimais patvirtinti sąnaudų priskyrimo atskiroms dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašus.

5. Pavesti registrų tvarkytojams, kurių teisinė forma yra valstybės įmonė, vadovaujantis Tarnybos patvirtintais sąnaudų priskyrimo registro objekto registravimo veikloms reikalavimais patvirtinti sąnaudų priskyrimo atskiroms registro objekto registravimo veikloms tvarkos aprašus.

6. Nustatyti, kad pirmą kartą pagal Aprašą atlyginimo už dokumentų teikimą dydžiai apskaičiuojami ir tvirtinami laikantis šios tvarkos ir  terminų:

6.1. institucijos teisės akto, kuriuo tvirtinami atlyginimo už dokumentų teikimą dydžiai, projektą kartu su kitais Aprašo 17 punkte nurodytais dokumentais Tarnybai pateikia iki 2019 m. liepos 1 d.;

6.2. institucijų patvirtinti atlyginimo už dokumentų teikimą dydžiai turi galioti iki kalendorinių metų pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.

7. Nustatyti, kad pirmą kartą pagal Aprašą atlyginimo už registro objekto registravimą dydžiai apskaičiuojami ir tvirtinami laikantis šios tvarkos ir  terminų:

7.1. registrų tvarkytojai, kurių teisinė forma yra valstybės įmonė, teisės akto, kuriuo tvirtinami atlyginimo už registro objekto registravimą dydžiai, projektą kartu su kitais Aprašo 17 punkte nurodytais dokumentais Tarnybai pateikia iki 2019 m. liepos 1 d.;

7.2. registrų tvarkytojų, kurių teisinė forma yra valstybės įmonė, patvirtinti atlyginimo už registro objekto registravimą dydžiai turi galioti iki tam tikrų kalendorinių metų pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                        Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                         Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. kovo 20 d.  nutarimo Nr. 265

redakcija)

 

ATLYGINIMO UŽ REGISTRO OBJEKTO REGIsTRAVIMĄ, DOKUMENTŲ teikimą dydžių APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO REGISTRO OBJEKTO REGIsTRAVIMĄ, REGISTRO DUOMENŲ, REGISTRO INFORMACIJOS, REGISTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) JŲ KOPIJŲ, VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ TEIKIMĄ MOKĖJIMO tvarkos Aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų ir (arba) registro pakeistos informacijos registravimą, registro objekto išregistravimą (toliau kartu – registro objekto registravimas), registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą, taip pat atlyginimo už dokumentų, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinių sistemų duomenis, teikimą pakartotinai naudoti (toliau kartu – dokumentų teikimas) dydžių apskaičiavimo, derinimo ir tvirtinimo, perskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarką, institucijos, atliekančios atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūros institucijos funkcijas (toliau - priežiūros institucija), funkcijas.

2Aprašo nuostatos dėl atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos taikomos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas, arba atliekančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus (toliau – institucijos), išskyrus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytus atvejus.

3. Aprašo nuostatos dėl atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą mokėjimo tvarkos taikomos registro tvarkytojams, kurių teisinė forma yra valstybės įmonė (toliau – registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą).

4Aprašas taikomas tada, kai įstatymų nustatytais atvejais yra imamas atlyginimas už dokumentų teikimą (arba iš dokumentų gavėjų, arba kai sąnaudos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų) ir (ar) imamas atlyginimas už registro objekto registravimą (arba iš duomenų, reikalingų registro objektui registruoti, teikėjų, arba kai sąnaudos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų), išskyrus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytus atvejus.

5. Aprašo III skyriaus ir 19–23 punktų nuostatos, kiek jos susijusios su reikalavimu perskaičiuotus atlyginimų už dokumentų teikimą dydžius derinti pagal Aprašo III skyriaus nuostatas, netaikomos institucijoms, išskyrus registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kurių pajamos už dokumentų teikimą per kalendorinius metus, einančius prieš kalendorinius metus, kuriais apskaičiuojami ar perskaičiuojami atlyginimo dydžiai, neviršija 3 tūkst. eurų.

6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

 

Ii SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMĄ IR DOKUMENTŲ TEIKIMĄ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMAS

 

7. Atlyginimo už registro objekto registravimą ar dokumentų teikimą dydžiai (toliau kartu – atlyginimo dydžiai) apskaičiuojami ateinančiam 3 kalendorinių metų laikotarpiui (toliau – apskaičiuojamasis laikotarpis).

8. Institucijos atlyginimo už dokumentų teikimą dydžius apskaičiuoja taikydamos Atlyginimo už dokumentų, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą dydžių apskaičiavimo metodikoje (toliau – Metodika) (1 priedas) nurodytą atitinkamą metodą:

8.1. sąnaudų susigrąžinimo; šį metodą turi taikyti institucija, kuri įstatymų nustatyta tvarka pajamomis už dokumentų teikimą finansuoja daugiau kaip 50 procentų sąnaudų, patiriamų juos rengiant, dauginant ir teikiant, arba institucija, kuri įstatymų nustatyta tvarka pajamomis už dokumentų teikimą finansuoja daugiau kaip 50 procentų sąnaudų, patirtų jai teikiant viešąsias ar administracines paslaugas ar atliekant kitas viešąsias funkcijas;

8.2. ribinių sąnaudų; šį metodą turi taikyti institucija, kuri neatitinka Aprašo 8.1 papunktyje nustatytų sąlygų.

9. Registrų tvarkytojai, registruojantys registro objektą, atlyginimo už registro objekto registravimą dydžius apskaičiuoja taikydami sąnaudų susigrąžinimo metodą, nurodytą Atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo metodikoje (2 priedas).

10. Bibliotekos (įskaitant aukštųjų mokyklų bibliotekas), muziejai ir valstybės archyvai turi teisę taikyti vieną iš Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytų metodų pasirinktinai.

11. Institucijos atitiktis Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytiems metodams vertinama pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais apskaičiuojami ar perskaičiuojami atlyginimo dydžiai, duomenis.

12. Apskaičiuojant atlyginimo dydžius, leidžiama įtraukti tik būtinas ir pagrįstas sąnaudas, tiesiogiai susijusias su dokumentų teikimo veiklomis, kurių sąrašas pateiktas Metodikoje, ir tik būtinas ir pagrįstas sąnaudas, susijusias su registro objekto registravimo veiklomis, kurių kategorijos pateiktos Atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo metodikoje.

 

IiI SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIŲ DERINIMAS IR TVIRTINIMAS

 

13Institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, pagal Aprašo II skyriaus nuostatas apskaičiavę atlyginimo dydžius, turi su auditoriumi ar audito įmone, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme (toliau – audito įmonė), sudaryti apskaičiuotų atlyginimo dydžių patikrinimo (toliau – patikrinimas) sutartį. Institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, atlyginimo už registro objekto registravimą arba dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo patikrinimo paslaugų techninę užduotį parengia pagal tipinę atlyginimo už registro objekto registravimą arba už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo patikrinimo paslaugų techninę užduotį, kurią, konsultuodamasi su Lietuvos auditorių rūmais, tvirtina priežiūros institucija.

14. Institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, pateikia audito įmonei visą detalią informaciją, kuria pagrindžiamas atlyginimo dydžių apskaičiavimas, t. y. informaciją apie būtinas ir pagrįstas pastoviąsias ir kintamąsias registro objekto registravimo ar dokumentų teikimo sąnaudas (Metodikos 6 punktas, Atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo metodikos 4 punktas) pagal institucijos arba registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, patvirtintą sąnaudų priskyrimo atskiroms registro objekto registravimo arba dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašus, taip pat laikotarpio, einančio prieš laikotarpį, už kurį skaičiuojamas atlyginimas, sąnaudas ir prognozuojamą registro objektų, teiktinų dokumentų apimtį ir kitą reikalingą informaciją.

15Audito įmonė iš institucijos arba registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, turi teisę gauti papildomų duomenų, kurių reikia pateiktiems atlyginimo dydžiams įvertinti, ar paaiškinimų, kokios priežastys ar veiksniai turėjo įtakos atlyginimo dydžių skaičiavimo rezultatams.

16. Audito įmonei atlikus patikrinimą ir pateikus atlyginimo dydžių patikrinimo ataskaitą, kurioje nurodyta atlyginimo dydžių apskaičiavimo trūkumų, institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, privalo pašalinti audito įmonės nurodytus trūkumus. Šiame punkte nurodytu atveju turi būti gauta papildoma audito įmonės atlyginimo dydžių patikrinimo ataskaita.

17.  Audito įmonei atlikus patikrinimą ir nenustačius atlyginimo dydžių apskaičiavimo trūkumų, institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, parengia teisės akto, kuriuo tvirtinami atlyginimo dydžiai, projektą. Institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, šį projektą kartu su atlyginimo dydžių patikrinimo ataskaita pateikia priežiūros institucijai. Priežiūros institucija per 30 darbo dienų nuo visos išvadai pateikti reikalingos informacijos gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai užsakomas papildomas auditorių patikrinimas, nurodytas Aprašo 35.4 papunktyje, pateikia išvadą, ar atlyginimo dydžiai yra apskaičiuoti laikantis Aprašo reikalavimų. Priežiūros institucijai pateikus išvadą, kad atlyginimo dydžiai apskaičiuoti nesilaikant Aprašo reikalavimų, institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, per priežiūros institucijos nustatytą ne trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą, turi ištaisyti priežiūros institucijos nustatytus trūkumus ir pakartotinai pateikti teisės akto, kuriuo tvirtinami atlyginimo dydžiai, projektą priežiūros institucijos išvadai gauti. Teisės akto, kuriuo tvirtinami atlyginimo dydžiai, projektas priežiūros institucijos išvadai gauti pakartotinai teikiamas ir priežiūros institucijos išvada teikiama šiame punkte nustatyta tvarka. Jeigu užsakomas Aprašo 35.4 papunktyje nurodytas papildomas auditorių patikrinimas, priežiūros institucija išvadą pateikia per 10 darbo dienų nuo papildomo auditorių patikrinimo išvados gavimo dienos.

18. Institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, tik gavę priežiūros institucijos išvadą, kad atlyginimo dydžiai apskaičiuoti laikantis Aprašo reikalavimų, teisės akto, kuriuo tvirtinami atlyginimo dydžiai, projektą kartu su priežiūros institucijos išvada teikia tvirtinti subjektui, kuriam įstatymu suteikti įgaliojimai patvirtinti atlyginimo dydžius, išskyrus atvejus, kai atlyginimo dydžius turi teisę patvirtinti juos apskaičiavusi institucija arba registro objektą registruojantis registro tvarkytojas. Jeigu institucija arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, nėra registro ar valstybės informacinės sistemos valdytojas (toliau – valdytojas), teisės akto, kuriuo tvirtinami atlyginimo dydžiai, projektą kartu su priežiūros institucijos išvada tvirtinti subjektui, kuriam įstatymu suteikti įgaliojimai patvirtinti atlyginimo dydžius, teikia valdytojas.

 

IV SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIŲ PERSKAIČIAVIMAS

 

19.  Prireikus atlyginimo dydžiai perskaičiuojami, bet ne rečiau kaip kartą per 3 kalendorinius metus, ir teikiami Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka priežiūros institucijai iki atitinkamų metų rugpjūčio 1 dienos.

20. Jeigu institucijos pripažintos pajamos už dokumentų teikimą per laikotarpį nuo paskutinio atlyginimo dydžio perskaičiavimo kalendorinių metų pradžios (neįskaitant einamųjų kalendorinių metų, kuriais perskaičiuojami atlyginimo dydžiai) viršijo dokumentų rengimo, dauginimo, saugojimo, atsiskaitymo už intelektinės nuosavybės teises ir teikimo sąnaudas kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą (kai taikomas sąnaudų susigrąžinimo metodas), institucija, apskaičiuodama ateinančio apskaičiuojamojo laikotarpio atlyginimo dydžius, privalo sumažinti juos ta dalimi, kuri viršijo dokumentų rengimo, dauginimo, saugojimo, atsiskaitymo už intelektinės nuosavybės teises ir teikimo sąnaudas kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą (kai taikomas sąnaudų susigrąžinimo metodas). Šiuo atveju atlyginimo dydžiai derinami ir tvirtinami pagal Aprašo III skyriaus nuostatas.

21. Jeigu registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, pripažintos pajamos už registro objekto registravimą per laikotarpį nuo paskutiniojo atlyginimo dydžio perskaičiavimo kalendorinių metų pradžios (neįskaitant einamųjų kalendorinių metų, kuriais perskaičiuojami atlyginimo dydžiai) viršijo registro objekto registravimo sąnaudas kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą, registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, apskaičiuodamas ateinančio apskaičiuojamojo laikotarpio atlyginimo dydžius, privalo sumažinti juos ta dalimi, kuri viršijo registro objekto registravimo sąnaudas kartu su pagrįsta investicijų grąža. Šiuo atveju atlyginimo dydžiai derinami ir tvirtinami pagal Aprašo III skyriaus nuostatas.

22. Jeigu institucijos pripažintos pajamos už dokumentų teikimą per laikotarpį nuo paskutiniojo atlyginimo dydžio perskaičiavimo kalendorinių metų pradžios (neįskaitant einamųjų kalendorinių metų, kuriais perskaičiuojami atlyginimo dydžiai) yra mažesnės nei dokumentų rengimo, dauginimo, saugojimo, atsiskaitymo už intelektinės nuosavybės teises ir teikimo sąnaudos kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą (kai taikomas sąnaudų susigrąžinimo metodas), institucija, apskaičiuodama ateinančio apskaičiuojamojo laikotarpio atlyginimo dydžius, gali juos padidinti ta dalimi, kuri nesiekė šių dokumentų rengimo, dauginimo, saugojimo, atsiskaitymo už intelektinės nuosavybės teises ir teikimo sąnaudų dydžio kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą (kai taikomas sąnaudų susigrąžinimo metodas). Šiuo atveju atlyginimo dydžiai derinami ir tvirtinami pagal Aprašo III skyriaus nuostatas.

23. Jeigu registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, pripažintos pajamos už registro objekto registravimą per laikotarpį nuo paskutiniojo atlyginimo dydžio perskaičiavimo kalendorinių metų pradžios (neįskaitant einamųjų kalendorinių metų, kuriais perskaičiuojami atlyginimo dydžiai) yra mažesnės nei registro objekto registravimo sąnaudos kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą, registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, apskaičiuodamas ateinančio apskaičiuojamojo laikotarpio atlyginimo dydžius, gali juos padidinti ta dalimi, kuri nesiekė registro objekto registravimo sąnaudų kartu su leistinu pelnu, įskaitant   pagrįstą investicijų grąžą. Šiuo atveju atlyginimo dydžiai derinami ir tvirtinami pagal Aprašo III skyriaus nuostatas.

24.  Kito apskaičiuojamojo laikotarpio atlyginimo dydžiai turi būti perskaičiuojami remiantis atitinkamai Metodikos V skyriuje ar Atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo metodikos III skyriuje nurodyta tvarka.

25. Perskaičiuoti ir patvirtinti atlyginimų dydžiai įsigalioja kitų metų sausio 1 dieną. Nepatvirtinus perskaičiuotų atlyginimų dydžių iki atitinkamų metų sausio 1 d., lieka galioti prieš tai patvirtinti atlyginimų dydžiai.

26. Institucijos privalo kiekvienais metais įvertinti, ar praėjusių vienų kalendorinių metų pripažintos pajamos už dokumentų teikimą neviršija tų metų dokumentų rengimo, dauginimo, saugojimo, atsiskaitymo už intelektinės nuosavybės teises ir teikimo sąnaudų kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą (kai taikomas sąnaudų susigrąžinimo metodas).

27. Registro tvarkytojai, registruojantys registro objektus, privalo kiekvienais metais įvertinti, ar praėjusių vienų kalendorinių metų pripažintos pajamos už registro objekto registravimą neviršija tų metų registro objekto registravimo sąnaudų kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą.

28. Jeigu atlikus Aprašo 26 punkte nurodytą vertinimą nustatoma, kad:

28.1. praėjusių vienų kalendorinių metų pripažintos pajamos už dokumentų teikimą viršija tų metų dokumentų rengimo, dauginimo, saugojimo, atsiskaitymo už intelektinės nuosavybės teises ir teikimo sąnaudas kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą (kai taikomas sąnaudų susigrąžinimo metodas), daugiau kaip 10 procentų, institucija privalo einamaisiais metais inicijuoti patvirtintų atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių sumažinimą pagal Aprašo III skyriaus nuostatas;

28.2. praėjusių vienų kalendorinių metų pripažintos pajamos už dokumentų teikimą neviršija 10 procentų tų metų dokumentų rengimo, dauginimo, saugojimo, atsiskaitymo už intelektinės nuosavybės teises ir teikimo sąnaudų kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą (kai taikomas sąnaudų susigrąžinimo metodas), patvirtinti atlyginimo už dokumentų teikimą dydžiai neperskaičiuojami.

29. Jeigu atlikus Aprašo 27 punkte nurodytą vertinimą nustatoma, kad:

29.1. praėjusių vienų kalendorinių metų pripažintos pajamos už registro objekto registravimą tų metų registro objekto registravimo sąnaudas kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą, viršija daugiau kaip 10 procentų, registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, privalo einamaisiais metais inicijuoti patvirtintų atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių sumažinimą pagal Aprašo III skyriaus nuostatas;

29.2. praėjusių vienų kalendorinių metų pripažintos pajamos už registro objekto registravimą neviršija 10 procentų tų metų registro objekto registravimo sąnaudų kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą, patvirtinti atlyginimo už registro objekto registravimą dydžiai neperskaičiuojami.

 

V SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMĄ, REGISTRO DUOMENŲ, REGISTRO INFORMACIJOS, REGISTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) JŲ KOPIJŲ, VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ TEIKIMĄ MOKĖJIMAS

 

30Registrų ir (arba) valstybės informacinių sistemų tvarkytojas (toliau – tvarkytojas), gavęs asmens (toliau – pareiškėjas) prašymą dėl registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų (toliau – regisro ar informacinės sistemos dokumentai) pateikimo, prašymą juos pateikti, remdamasis prašyme nurodytomis registro ar informacinės sistemos dokumentų teikimo sąlygomis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apskaičiuoja atlyginimą už jų teikimą ir nurodo pareiškėjui atlyginimo mokėjimo tvarką pagal Aprašo 31 punkto nuostatas.

31.  Atlyginimo už registro ar informacinės sistemos dokumentų teikimą pagal pareiškėjo prašymą mokėjimo tvarka skelbiama tvarkytojo interneto svetainėje. Jeigu registro ar informacinės sistemos dokumentai teikiami ne pagal vienkartinius prašymus, atlyginimo mokėjimo tvarka gali būti nustatoma tvarkytojo ir pareiškėjo tarpusavyje sudarytoje registro ar informacinės sistemos dokumentų teikimo sutartyje, kurios tipinę formą parengia tvarkytojas ir skelbia savo interneto svetainėje. 

32.  Kai registro ar informacinės sistemos dokumentai teikiami pagal vienkartinius prašymus, atlyginimas mokamas tik už pareiškėjui pateiktų registro ar informacinės sistemos dokumentų teikimą. Kai registro ar informacinės sistemos dokumentai teikiami ne pagal vienkartinius prašymus ir yra sudaryta registro ar informacinės sistemos dokumentų teikimo sutartis, atlyginimas mokamas už visų pareiškėjui faktiškai pateiktų registro ar informacinės sistemos dokumentų teikimą.

 

VI SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMĄ, DOKUMENTŲ TEIKIMĄ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMAS IR ATLYGINIMO UŽ REGISTRO DUOMENŲ, REGISTRO INFORMACIJOS, REGISTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) JŲ KOPIJŲ, VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ TEIKIMĄ MOKĖJIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO

 

33Tvarkytojo sąnaudos, patirtos dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino dokumentų teikimo, arba registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, sąnaudos, patirtos dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino registro objekto registravimo (toliau – kompensuojamosios sąnaudos), įstatymų nustatytais atvejais finansuojamos iš šiam tvarkytojui skiriamų valstybės biudžeto lėšų laikantis šios tvarkos:

33.1. Tvarkytojas arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, praėjusių kalendorinių metų kompensuojamųjų sąnaudų dydį apskaičiuoja remdamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar valdytojo pagal Aprašą apskaičiuotais ir patvirtintais atlyginimo dydžiais, daugindami juos atitinkamai iš faktiškai duomenų gavėjams neatlygintinai pateiktų dokumentų arba užregistruotų registro objektų kiekio.

33.2. Tvarkytojas arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, apskaičiavę kompensuojamųjų sąnaudų dydį, privalo su audito įmone sudaryti apskaičiuoto kompensuojamųjų sąnaudų dydžio patikrinimo sutartį. Tvarkytojas arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, atitinkamų kompensuojamųjų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų techninę užduotį parengia pagal tipinę atitinkamų kompensuojamųjų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų techninę užduotį, kurią, konsultuodamasi su Lietuvos auditorių rūmais, tvirtina priežiūros institucija.

33.3. Audito įmonės atliekamam kompensuojamųjų sąnaudų dydžio patikrinimui mutatis mutandis taikomos Aprašo 1416 punktų nuostatos.

33.4. Audito įmonei atlikus kompensuojamųjų sąnaudų dydžio patikrinimą, tvarkytojas arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, informaciją apie kompensuojamųjų sąnaudų dydį kartu su audito įmonės atlikto patikrinimo ataskaita ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos pateikia priežiūros institucijai.

33.5. Priežiūros institucija per 30 darbo dienų nuo tvarkytojo arba registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, pateiktų duomenų apie patirtas sąnaudas ir audito įmonės atlikto patikrinimo ataskaitos gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai užsakomas papildomas auditorių patikrinimas, nurodytas Aprašo 35.4 papunktyje, įvertina tvarkytojo arba registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, nurodytų kompensuojamųjų sąnaudų, kurias prašoma atlyginti iš valstybės biudžeto lėšų, dydžio pagrįstumą ir pateikia tvarkytojui išvadą dėl kompensuojamųjų sąnaudų dydžio pagrįstumo (toliau – priežiūros institucijos išvada). Priežiūros institucijai pateikus išvadą, kad kompensuojamųjų sąnaudų dydis yra nepagrįstas, tvarkytojas arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, per 10 darbo dienų  nuo priežiūros institucijos išvados gavimo dienos turi ištaisyti priežiūros institucijos nustatytus trūkumus ir pakartotinai pateikti patikslintą informaciją apie kompensuojamųjų sąnaudų dydį priežiūros institucijos išvadai gauti. Informacija apie kompensuojamųjų sąnaudų dydį priežiūros institucijos išvadai gauti pakartotinai teikiama ir priežiūros institucijos išvada teikiama šiame papunktyje nustatyta tvarka. Jeigu užsakomas Aprašo 35.4 papunktyje nurodytas papildomas auditorių patikrinimas, priežiūros institucija išvadą pateikia per 10 darbo dienų nuo papildomo auditorių patikrinimo išvados gavimo dienos.

33.6. Tvarkytojas arba registro tvarkytojas, registruojantis registro objektą, gavę priežiūros institucijos išvadą, kad kompensuojamųjų sąnaudų dydis yra pagrįstas, informaciją apie prašomų kompensuoti sąnaudų dydį pateikia valdytojui, jeigu tvarkytojas ir valdytojas nėra tas pats asmuo. Valdytojas, jeigu jis pats nevaldo asignavimų, informuoja asignavimų valdytoją apie lėšų, kurių reikia tvarkytojo arba registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, kompensuojamųjų sąnaudų dydžiui padengti, poreikį ir kartu pateikia priežiūros institucijos išvadą.

33.7. Valstybės biudžeto lėšos tvarkytojui arba registro tvarkytojui, registruojančiam registro objektą, gali būti numatytos tik gavus priežiūros institucijos išvadą, kad kompensuojamųjų sąnaudų dydis yra pagrįstas.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

34. Priežiūros institucija, įskaitant ir kitas Apraše nurodytas funkcijas, taip pat atlieka šias funkcijas:

34.1. prižiūri, kaip institucijos ir (arba) registrų tvarkytojai, registruojantys registro objektus, įgyvendina Aprašo nuostatas;

34.2. tvirtina sąnaudų priskyrimo dokumentų teikimo ir registro objekto registravimo veikloms reikalavimus;

34.3. teikia institucijoms ir (arba) registrų tvarkytojams, registruojantiems registro objektus, metodinę pagalbą Aprašo nuostatų taikymo klausimais;

34.4. ne rečiau kaip kartą per metus rengia ir savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją apie Aprašo nuostatų įgyvendinimą.

35. Priežiūros institucija turi teisę:

35.1. pareikalauti iš institucijų ir (arba) registro tvarkytojo, registruojančio registro objektus, papildomos informacijos, susijusios su Aprašo nuostatų taikymu, ir nustatyti protingą terminą šiai informacijai pateikti;

35.2. tikrinti institucijų ir registrų tvarkytojų, registruojančių registro objektus, apskaitos duomenis ir kitą informaciją, pagal kurią nustatomas atlyginimo dydis ar kompensuojamųjų sąnaudų dydis;

35.3. audito įmonės prašyti pateikti informaciją ar paaiškinimus dėl atlikto apskaičiuoto atlyginimo dydžių ar kompensuojamųjų sąnaudų dydžio patikrinimo;

35.4. savo sąskaita užsakyti papildomą institucijos ir (arba) registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, apskaičiuoto atlyginimo dydžio ar kompensuojamųjų sąnaudų dydžio auditorių patikrinimą.

36. Institucijos ir (arba) registrų tvarkytojai, registruojantys registro objektus, ir audito įmonė privalo pateikti priežiūros institucijai visus su atlyginimo dydžių ir (ar) kompensuojamųjų sąnaudų dydžio apskaičiavimu ir tikrinimu susijusius dokumentus, taip pat kitą jos prašomą informaciją, susijusią su Aprašo įgyvendinimu, jos nustatytais terminais.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Atlyginimo už dokumentų teikimą (kiekvieną bazinį vienetą (vienas megabaitas (MB), viena užklausa, A4 formato lapas, CD ir (arba) DVD, USB laikmena ir kt.), registro objekto registravimą dydžiai, institucijos patvirtinti sąnaudų priskyrimo atskiroms dokumentų teikimo, registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, patvirtinti registro objekto registravimo veikloms tvarkos aprašai, atlyginimo už dokumentų teikimą ir (ar) registro objektų registravimą dydžių patikrinimo ataskaitos ir priežiūros institucijos išvados viešai skelbiami institucijos ir (arba) registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, interneto svetainėje.

38.  Institucijos ir (arba) registro tvarkytojai, registruojantys registro objektus, kasmet iki gegužės 1 d. teikia priežiūros institucijai informaciją apie gautą atlyginimą už dokumentų teikimą, registro objekto registravimą, tai yra teikia informaciją apie pateiktą dokumentų ir (ar) įregistruotų registro objektų kiekį, gautas pajamas ir patirtas sąnaudas pagal kiekvieną patvirtintą atlyginimo už bazinį vienetą dydį (dokumentų teikimo atveju) ir (ar) registro objekto registravimo sąnaudų kategoriją.

––––––––––––––––––––

 

Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ATLYGINIMO UŽ dokumentų, REGISTRO DUOMENŲ, REGISTRO INFORMACIJOS, REGISTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) JŲ KOPIJŲ, VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ teikimą DYDŽIų apskaičiavimo metodika

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už dokumentų, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą dydžių apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) nustato atlyginimo už dokumentų, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis, teikimą dydžių (toliau – atlyginimo dydžiai) apskaičiavimo taisykles.

2.  Metodikos tikslas – užtikrinti vienodą praktiką ir skaidrumą apskaičiuojant atlyginimo dydžius.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3.  Atlyginimo dydžiai gali būti nustatomi:

3.1. ribinių sąnaudų metodu;

3.2. sąnaudų susigrąžinimo metodu.

4. Institucijų, kurios naudoja ribinių sąnaudų metodą, sąnaudos, patirtos teikiant dokumentus elektroniniais ryšiais ir (arba) vykdant Metodikos 7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodytas veiklas, nėra įtraukiamos į atlyginimo dydžius.

5.  Atlyginimo dydžiai yra apskaičiuojami pagal bazinius vienetus atsižvelgiant į dokumentų teikimo būdą (pateikiami elektroniniais ryšiais (peržiūra leidžiamosios kreipties būdu internetu, elektroninių ryšių tinklais, perduodant duomenis iš sistemos į sistemą kliento sukurtomis ir duomenų teikėjo pateiktomis duomenų teikimo taikomosiomis programomis ir kitais būdais) arba ne elektroniniais ryšiais (raštu ir (arba) ne elektroninių ryšių priemonėmis), kuris nurodytas teisės aktuose (registro ar valstybės informacinės sistemos atveju – jų nuostatuose):

5.1. kai skaitmeninio formato dokumentai teikiami elektroniniais ryšiais, atlyginimo dydžiai apskaičiuojami pagal bazinį vienetą, kurį sudaro vienas megabaitas (MB) (kai dokumentą sudaro neagreguoti ir (arba) struktūrizuoti agreguoti duomenys) arba viena užklausa (kai dokumentą sudarančių reikšmingų duomenų aibė yra mažesnė už metaduomenų aibę), pridedant intelektinės nuosavybės teisių įsigijimo sąnaudas (taikoma tik bibliotekoms (įskaitant aukštųjų mokyklų bibliotekas), muziejams ir archyvams);

5.2.    kai skaitmeninio formato dokumentai teikiami ne elektroniniais ryšiais, atlyginimo dydžiai apskaičiuojami pagal Metodikos 5.1 papunktyje nurodytą metodą ir papildomai už bazinį vienetą dokumentus teikiant ne elektroniniais ryšiais šiomis priemonėmis:

5.2.1.  USB laikmena;

5.2.2.  CD ir (arba) DVD;

5.2.3.  A4 formato lapu, kurį sudaro 1 600 spaudos ženklų be tarpų;

5.2.4.  kitais dokumento teikimo ne elektroninių ryšių priemonėmis būdais.

6.  Apskaičiuojant atlyginimo dydžius tvarkytojui leidžiama įtraukti tik būtinas ir pagrįstas pastoviąsias ir kintamąsias sąnaudas.

7.  Būtinos ir pagrįstos sąnaudos turi būti tiesiogiai susijusios su dokumentų teikimu ir tinkamai priskirtos šioms dokumentų teikimo veikloms remiantis institucijos patvirtintu Sąnaudų priskyrimo atskiroms dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašu:

7.1.    pastoviosios sąnaudos, susijusios su dokumentų sukūrimo veiklomis:

7.1.1.   duomenų modelio (licencijavimo, panaudojimo, formatų ir pan.) sąlygų, dokumentų ar dokumentų rinkinių parengimas, įskaitant duomenų aktualumo ir kokybės užtikrinimą;

7.1.2. duomenų teikimo būdo techninio modelio parengimas (įskaitant nuasmeninimo modelio parengimą, atveriant duomenis);

7.1.3. techninės ir programinės įrangos, skirtos dokumentams ir (ar) dokumentų rinkiniams teikti, kūrimas, priežiūra ir plėtra;

7.1.4.   duomenų saugojimas ir laikymas (taikoma tik bibliotekoms (įskaitant aukštųjų mokyklų bibliotekas), muziejams ir archyvams);

7.2.    pastoviosios sąnaudos, susijusios su dokumentų teikimo veiklomis:

7.2.1.   ryšio infrastruktūros priežiūra ir administravimas;

7.2.2.   kibernetinės ir duomenų saugos užtikrinimas;

7.3.    kintamosios sąnaudos, susijusios su duomenų ir dokumentų teikimo veiklomis:

7.3.1. duomenų ir dokumentų teikimo (įskaitant sutarčių sudarymą, gavėjų patikras, mokėjimų administravimą ir pan.) administravimas;

7.3.2.   užsakytų duomenų ir dokumentų parengimas, dokumentų spausdinimas ir (ar) įrašymas į išorines laikmenas (CD ir (arba) DVD, USB laikmeną ir pan.);

7.3.3.   duomenų ir dokumentų pristatymas (pvz., institucijoje, paštu).

 

IIi SKYRIUS

RIBINIŲ SĄNAUDŲ METODAS

 

8.       Kai taikomas ribinių sąnaudų metodas, atlyginimo dydžiai negali viršyti ribinių sąnaudų, patiriamų rengiant, dauginant ir teikiant dokumentus.

9.       Ribinių sąnaudų metodu atlyginimas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– atlyginimo dydžiai, apskaičiuojami vienam baziniam vienetui (vienas A4 formato lapas, CD ir (arba) DVD, USB laikmena ir pan.), priklausomai nuo dokumentų teikimo ne elektroniniais ryšiais būdo;

– kintamosios būtinos ir pagrįstos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su Metodikos 7 punkte nurodytomis veiklomis, kai dokumentai teikiami ne elektroninių ryšių priemonėmis;

– paramos ir (ar) valstybės subsidijos suma, kuria buvo kompensuotos kintamosios sąnaudos () (paramos ir (ar) valstybės subsidijos lėšos nelaikomos valstybės ar savivaldybės biudžeto asignavimais, skirtais institucijos veiklai);

– į skaičiavimus įtraukiamų būtinų ir pagrįstų kintamųjų sąnaudų -ųjų eilučių  ir (arba) paramos ir (ar) valstybės subsidijos -ųjų eilučių  skaičius.

 

IV SKYRIUS

SĄNAUDŲ SUSIGRĄŽINIMO METODAS

 

10.     Kai taikomas sąnaudų susigrąžinimo metodas, bendros institucijos pajamos, gautos už dokumentų teikimą, neturi viršyti šių dokumentų rengimo, dauginimo ir teikimo sąnaudų kartu su leistinu pelnu, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą, išskyrus atvejus, kai metodas taikomas bibliotekoms, muziejams ir archyvams, kurie į sąnaudas gali papildomai įtraukti saugojimo ir atsiskaitymo už intelektinės nuosavybės teises sąnaudas.

11.     Sąnaudų susigrąžinimo metodu atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– atlyginimo už faktiškai pareiškėjui pateiktą dokumentų kiekį dydis;

– pareiškėjui teikiamų dokumentų kiekis, matuojamas megabaitais (MB) arba užklausomis (vnt.);

– atlyginimo už bazinį vieną megabaitą (MB) arba vienos užklausos vienetą dydis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– prognozuojamų pastoviųjų būtinų ir pagrįstų apskaičiuojamojo laikotarpio sąnaudų, tiesiogiai susijusių su Metodikos 7 punkte nurodytomis dokumentų teikimo veiklomis, vidurkis;

– prognozuojamas apskaičiuojamojo laikotarpio dokumentų teikimo apimties vidurkis, matuojamas megabaitais (MB) arba užklausomis (vnt.);

– prognozuojamos apskaičiuojamojo laikotarpio paramos ir (ar) valstybės subsidijos, kuria bus kompensuotos pastoviosios sąnaudos (), vidurkis (paramos ir (ar) valstybės subsidijos lėšos nelaikomos valstybės ar savivaldybės biudžeto asignavimais, skirtais institucijos veiklai);

– į skaičiavimus įtraukiamų būtinų ir pagrįstų pastoviųjų sąnaudų -ųjų eilučių  ir (arba) paramos ir (ar) valstybės subsidijos -ųjų eilučių  skaičius;

– leistinas pelnas, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– prognozuojamo ilgalaikio turto (išskyrus turtą, įsigytą už paramą ir (ar) subsidiją) ar jo dalies (jeigu ilgalaikis turtas naudojamas ne tik dokumentų teikimo veiklai), tiesiogiai susijusios su dokumentų teikimo veikla, apskaičiuojamojo laikotarpio balansinių verčių gruodžio 31 d. vidurkis;

– investicijų grąžos norma, kuri negali daugiau kaip 5 procentiniais punktais viršyti Europos Centrinio Banko nustatytos fiksuotos palūkanų normos;

– atlyginimo vienam konkrečiam baziniam vienetui (vienas A4 formato lapas, CD ir (arba) DVD, USB laikmena ir pan.) dydžiai priklausomai nuo dokumentų teikimo būdo apskaičiuojami pagal šią formulę:

 

kur:

– prognozuojamos kintamosios būtinos ir pagrįstos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su Metodikos 7.3 papunktyje nurodytomis konkrečiomis veiklomis;

– prognozuojama parama ir (ar) valstybės subsidija (paramos ir (ar) valstybės subsidijos lėšos nelaikomos valstybės ar savivaldybės biudžeto asignavimais, skirtais institucijos veiklai), kuria bus kompensuotos kintamosios sąnaudos ();

– į skaičiavimus įtraukiamų būtinų ir pagrįstų kintamųjų sąnaudų -ųjų eilučių  ir (arba) paramos ir (ar) valstybės subsidijos -ųjų eilučių  skaičius.

 

V SKYRIUS

Atlyginimo DYDŽIO perskaičiavimas

 

12. Kito apskaičiuojamojo laikotarpio dokumentų teikimo dydis už bazinį vieną megabaitą (MB) arba vienos užklausos vienetą turi būti perskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– kito apskaičiuojamojo laikotarpio dokumentų teikimo atlyginimo dydis už bazinį vieną megabaitą (MB) arba vienos užklausos vienetą;

– atlyginimo dydis už bazinį vieną megabaitą (MB) arba vienos užklausos vienetą, apskaičiuojamas remiantis Metodikos 11 punktu;

– prognozuojamas kito apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų dokumentų teikimo mastas, matuojamas megabaitais (MB) arba užklausomis (vnt.);

– kito apskaičiuojamojo laikotarpio, kurio atlyginimo dydis nustatomas, metų skaičius;

– skirtumas tarp gauto ir leistino praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio pelno (įskaitant investicijų grąžą), apskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio kalendoriniai metai iki atlyginimo dydžio perskaičiavimo;

d(k) – praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų (k-ųjų) kalendorinių metų skirtumas tarp gauto ir leistino pelno (įskaitant investicijų grąžą);

– praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų pripažintos pajamos už dokumentų teikimą;

– faktinės praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų dokumentų teikimo sąnaudos;

– faktinė praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų parama ir (ar) subsidija, kuria buvo kompensuotos patirtos sąnaudos  (paramos ir (ar) valstybės subsidijos lėšos nelaikomos valstybės ar savivaldybės biudžeto asignavimais, skirtais institucijos veiklai);

– faktinis praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio metų skaičius;

– faktinis praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų leistinas pelnas (įskaitant pagrįstą investicijų grąžą), apskaičiuojamas pagal šią formulę:

,

kur:

faktinė praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio ilgalaikio turto (išskyrus turtą, įsigytą už paramą ir (ar) subsidiją), kuris tiesiogiai susijęs su dokumentų teikimo veikla, balansinė vertė atitinkamų kalendorinių metų gruodžio 31 d.;

– praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų faktinė investicijų grąžos norma.

 

––––––––––––––––––––

 

Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ATLYGINIMO UŽ REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMĄ DYDŽIų apskaičiavimo metodika

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) nustato atlyginimo už registro objekto įregistravimą, registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą dydžių (toliau – atlyginimo dydžiai) apskaičiavimo taisykles.

2.  Metodikos tikslas – užtikrinti vienodą praktiką ir skaidrumą apskaičiuojant atlyginimo dydžius.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3.  Apskaičiuojami vieno registruojamo registro objekto, t. y. registre registruojamo asmens, veiklos, daikto, daikto buvimo vietos, daiktinės teisės, teisės suvaržymo, juridinio fakto, dokumento, teritorijos, gamtos ištekliaus, kultūros vertybės, intelektinės (pramoninės) nuosavybės, komunikacijų priemonės ir (arba) kito objekto, registro duomenų ir (arba) registro pakeistos informacijos registravimo, registro objekto išregistravimo atlyginimo dydžiai.

4.  Apskaičiuojant atlyginimo dydžius registro tvarkytojui, registruojančiam registro objektą, leidžiama įtraukti tik būtinas ir pagrįstas pastoviąsias ir kintamąsias sąnaudas, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą.

5.  Būtinos ir pagrįstos pastoviosios ir kintamosios sąnaudos turi būti susijusios su registro objekto registravimo veiklomis (įskaitant registro objekto duomenų pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą) ir apskaičiuotos remiantis registro tvarkytojo, registruojančio registro objektą, patvirtintu Sąnaudų priskyrimo registro objekto registravimo veikloms tvarkos aprašu.

6. Sąnaudų kategorijos, kurias galima įtraukti apskaičiuojant atlyginimo dydį:

6.1. pastoviosios sąnaudos, susijusios su registro objekto registravimu (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą):

6.1.1. techninės ir programinės įrangos amortizacijos, priežiūros ir plėtros sąnaudos;

6.1.2. elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūros ir administravimo sąnaudos;

6.1.3. patalpų išlaikymo sąnaudos;

6.1.4. duomenų ir dokumentų saugojimo (archyvavimo) sąnaudos;

6.2. kintamosios sąnaudos, susijusios su registro objekto registravimu (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą):

6.2.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos;

6.2.2. su registro tvarkymu susijusios institucijos valdymo ir administravimo sąnaudos;

6.2.3. veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos.

7. Registrų tvarkytojai, registruojantys registro objektus, apskaičiuodami atlyginimo dydžius, įvertina darbuotojų, registruojančių registro objektus, registravimo (registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimo, registro objekto išregistravimo) procedūrai atlikti naudojamų informacinių technologijų sprendimų įdiegimo investicijų grąžą ir šių informacinių technologijų sprendimų taikymo sąnaudas.

8.  Atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– atlyginimo už registro objekto registravimą (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą) dydis;

– praėjusio ataskaitinio laikotarpio būtinų ir pagrįstų sąnaudų, susijusių su Metodikos 6 punkte nurodytomis sąnaudų kategorijomis, vidurkis;

– prognozuojamas apskaičiuojamojo laikotarpio registruotinų objektų (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą) skaičius, matuojamas vnt.;

– prognozuojamos apskaičiuojamojo laikotarpio paramos ir (ar) valstybės subsidijos, kuria bus kompensuotos sąnaudos (), vidurkis;

– į skaičiavimus įtraukiamų būtinų ir pagrįstų sąnaudų -ųjų eilučių  ir (arba) paramos ir (ar) valstybės subsidijos -ųjų eilučių  skaičius;

– leistinas pelnas, įskaitant pagrįstą investicijų grąžą, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– prognozuojamo ilgalaikio turto (išskyrus turtą, įsigytą už paramą ir (ar) subsidiją) ar jo dalies (jeigu ilgalaikis turtas naudojamas ne tik objektų registravimo veiklai), tiesiogiai susijusios su registro objektų registravimo veikla, apskaičiuojamojo laikotarpio balansinių verčių gruodžio 31 d. vidurkis;

– investicijų grąžos norma, kuri negali daugiau kaip 5 procentiniais punktais viršyti Europos Centrinio Banko nustatytos fiksuotos palūkanų normos.

 

III SKYRIUS

Atlyginimo DYDŽIO perskaičiavimas

 

9. Kito apskaičiuojamojo laikotarpio atlyginimo dydis turi būti perskaičiuojamas pagal šią formulę:

kur:

– kito apskaičiuojamojo laikotarpio atlyginimo už vieną registro objektą (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą) (įskaitant visus tam objektui priklausančius rekvizitus) dydis;

– atlyginimo dydis, apskaičiuojamas remiantis Metodikos 8 punktu;

– prognozuojamas kito apskaičiuojamojo laikotarpio registruotinų objektų (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą) skaičius, matuojamas vnt.;

– kito apskaičiuojamojo laikotarpio, kurio atlyginimo dydis nustatomas, metų skaičius;

– skirtumas tarp gauto ir leistino praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio pelno (įskaitant investicijų grąžą), apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

kur:

– praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio kalendoriniai metai iki atlyginimo dydžio perskaičiavimo;

d(k) – praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų (k-ųjų) kalendorinių metų skirtumas tarp gauto ir leistino pelno (įskaitant investicijų grąžą);

– praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų pripažintos pajamos už registro objektų registravimą (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą);

– faktinės praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų registro objektų registravimo (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą) sąnaudos;

– faktinė praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų parama ir (ar) subsidija, kuria buvo kompensuotos patirtos sąnaudos  (paramos ir (ar) valstybės subsidijos lėšos nelaikomos valstybės ar savivaldybės biudžeto asignavimais, skirtais institucijos veiklai);

– faktinis praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio metų skaičius;

– faktinis praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų leistinas pelnas (įskaitant pagrįstą investicijų grąžą), apskaičiuojamas pagal šią formulę:

,

kur:

faktinė praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio ilgalaikio turto (išskyrus turtą, įsigytą už paramą ir (ar) subsidiją), kuris tiesiogiai susijęs su objektų registravimo (įskaitant registro duomenų ir (arba) registro informacijos pakeitimo registravimą, registro objekto išregistravimą) veikla, balansinė vertė atitinkamų kalendorinių metų gruodžio 31 d.;

– praėjusio apskaičiuojamojo laikotarpio atitinkamų kalendorinių metų faktinė investicijų grąžos norma.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 265, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04623

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo