Suvestinė redakcija nuo 2022-02-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14838

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-400

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi: 

1. Tvirtinu Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoju:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Pensijų skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Julita Varanauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-400

(Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 3 d.

įsakymo Nr. V-40 redakcija)

 

 

VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato kreipimosi dėl vienišo asmens išmokos, šios išmokos skyrimo, informavimo apie šios išmokos paskyrimą ir šios išmokos mokėjimo tvarką.

2. Vienišo asmens išmoka skiriama ir mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymu (toliau – Vienišo asmens išmokos įstatymas) ir šiais Nuostatais, nereikalaujant asmens, kuris atitinka Vienišo asmens išmokos įstatyme nustatytas sąlygas skirti ir mokėti vienišo asmens išmoką, prašymo, remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro pateiktais duomenimis (duomenimis apie asmens gyvenamąją vietą (nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, gyvenamosios vietos deklaravimo arba įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą datą, išvykimo į užsienį faktą ir datą), šeiminę padėtį (šeiminę padėtį ir jos pasikeitimo datą), asmens mirties datą) ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis (duomenimis apie socialinio draudimo išmokos mokėjimo būdą, duomenimis, patvirtinančiais Vienišo asmens išmokos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą faktą (socialinio draudimo našlių pensijos, socialinio draudimo našlaičių pensijos, valstybinės našlių pensijos paskyrimo datą, sumą, mokėjimo ar sustabdymo datą).

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos ir santrumpos:

3.1. automatizuotu duomenų tvarkymu pagrįstas sprendimas – automatizuotai (be žmogaus įsikišimo) remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos gautais Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir valdomais Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, nurodytais Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje ir šių Nuostatų 2 punkte, priimtas sprendimas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo asmeniui, kuris atitinka Vienišo asmens išmokos įstatyme nustatytas sąlygas skirti vienišo asmens išmoką;

 

3.2. EGAS naudotojo sritis – Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos, asmenims pasiekiamos per EGAS portalą https://gyventojai.sodra.lt, portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės paslaugos prieinamos tik saugiu būdu (apsaugotu internetiniu protokolu) autentifikuotiems asmenims;

3.3. E. siuntų pristatymo sistema – Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinė sistema, kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, o paslaugos teikiamos pagal Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-44(1.5 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“;

3.4. Fondo administravimo įstaigos – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, skiriantys ir (ar) mokantys vienišo asmens išmokas;

3.5. kvalifikuotas elektroninis parašas – kaip apibrėžta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB;

3.6. prašymas – prašymas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo, kurio forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-354 „Dėl prašymo dėl vienišo asmens išmokos skyrimo formos patvirtinimo“;

3.7. Sodros SIC – Fondo valdybos informacijos centras, vykdantis asmenų konsultavimą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų bendruoju informacijos telefonu 1883 arba (+370) 5 250 0883.

4. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Vienišo asmens išmokos įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašas), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklėse, patvirtintose Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų aptarnavimo taisyklės) ir Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-518 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu tvarkos aprašas) vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS SKYRIMO, MOKĖJIMO IR

INFORMAVIMO APIE VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS PASKYRIMĄ

TVARKA

 

5. Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarka bei terminai nustatyti Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnyje ir šiame Nuostatų skyriuje.

6. Asmenims, kurie remiantis Fondo administravimo įstaigos gautais Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis atitinka Vienišo asmens išmokos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas skirti vienišo asmens išmoką, šios išmokos skiriamos priimant automatizuotu duomenų tvarkymu pagrįstus sprendimus dėl vienišo asmens išmokos skyrimo (Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 1 punkto a papunktis). Sprendimus dėl vienišo asmens išmokos skyrimo našliui (našlei), pateikusiam (pateikusiai) prašymą sustabdyti našlių pensijos (pensijų), kurios dydis (bendra jų suma) mažesnis (mažesnė) už vienišo asmens išmokos dydį, mokėjimą (Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 1 punkto b papunktis) bei sprendimus dėl vienišo asmens išmokos mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo ar nutraukimo (Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 2 punktas) priima Fondo administravimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas šios įstaigos valstybės tarnautojas (toliau – Fondo administravimo įstaigos valstybės tarnautojas).

7. Apie priimtą automatizuotų duomenų tvarkymu pagrįstą sprendimą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo ir šio sprendimo ginčijimo (apskundimo) tvarką per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos asmuo informuojamas siunčiant sprendimą į šio asmens EGAS naudotojo sritį ir elektroniniu būdu per E.siuntų pristatymo sistemą Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytu asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Jei sprendimo dėl vienišo asmens išmokos skyrimo per E.siuntų pristatymo sistemą išsiųsti neįmanoma dėl to, kad Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, sprendimo nuorašas gali būti įteikiamas jam arba jo teisėtam atstovui asmeniškai atvykus į Fondo administravimo įstaigą ir patvirtinus savo tapatybę (teisėtam atstovui – taip pat ir tinkamai įrodžius atstovavimą) ar pateikus atitinkamą rašytinį prašymą su jame nurodytu faktinės gyvenamosios vietos adresu ar kitais kontaktiniais duomenimis, kuriais galima išsiųsti sprendimą (jo nuorašą). Asmuo, kuris pateikė prašymą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo ar mokėjimo atnaujinimo, apie priimtą sprendimą informuojamas siunčiant sprendimą į šio asmens EGAS naudotojo sritį ir tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme.

Informuojant apie sprendimą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo kartu informuojama ir apie aplinkybes, kurios turi įtakos paskirtos išmokos mokėjimui ir apie kurias vienišo asmens išmokos gavėjas privalo pranešti Fondo administravimo įstaigai, o jei priimtas automatizuotu duomenų tvarkymu pagrįstas sprendimas – ir apie asmens teisę prašyti paaiškinti šį sprendimą ar jį peržiūrėti, reikalauti žmogaus įsikišimo ir šios teisės įgyvendinimo tvarką.

8. Paskirtoji vienišo asmens išmoka asmeniui pristatoma Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

9. Mirus (paskelbus mirusiu) asmeniui, kuriam buvo (turėjo būti) paskirta vienišo asmens išmoka (jeigu paskirtoji išmoka buvo (turėjo būti) mokama), Vienišo asmens įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipėsi į Fondo administravimo įstaigą, išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos. Prašymas išmokėti Vienišo asmens įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą išmoką teikiamas Nuostatų 15 punkte nurodytais būdais. Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie asmens mirtį, turi būti pateikiamas asmens mirties faktą patvirtinantis dokumentas (originalas ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija).

 

III SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS IR INFORMAVIMO APIE

APLINKYBES, TURINČIAS ĮTAKOS VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS MOKĖJIMUI, TVARKA

 

10. Vienišo asmens išmoka skiriama ir mokama nereikalaujant asmens, kuris atitinka Vienišo asmens išmokos įstatyme nustatytas sąlygas skirti ir mokėti vienišo asmens išmoką, prašymo. Asmuo arba jo teisėtas atstovas, pageidaujantis pateikti prašymą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo, mokėjimo, atnaujinimo ar atsisakymo, taip pat pageidaujantis, kad būtų paaiškintas automatizuotų duomenų tvarkymu pagrįstas sprendimas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo, gali pateikti rašytinį arba žodinį prašymą. Rašytinis prašymas gali būti pateiktas Nuostatų 15 punkte nurodytais būdais. Žodinis prašymas prilyginamas raštu pateiktam prašymui, jei šis prašymas pateiktas Nuostatų 16 punkte nurodyta tvarka.

11. Jeigu prašyme nurodoma, kad iš užsienio valstybės gaunamos periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju ar (ir) valstybinės našlių rentos mokėjimas yra sustabdytas, turi būti pateikta šią aplinkybę (mokėjimo sustabdymo faktą, datą ir paskirtos išmokos sumą) patvirtinanti užsienio valstybės kompetentingos įstaigos ar valstybinę našlių rentą mokančios įstaigos pažyma.

12. Asmuo ar jo teisėtas atstovas, pageidaujantis, kad būtų peržiūrėtas automatizuotu duomenų tvarkymu pagrįstas sprendimas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo arba (ir) kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas (šį sprendimą peržiūrėtų jį priėmusios Fondo administravimo įstaigos valstybės tarnautojas; toliau – reikalauti žmogaus įsikišimo), gali šiai Fondo administravimo įstaigai pateikti rašytinį prašymą. Prašymas gali būti pateiktas Nuostatų 15 punkte nurodytais būdais.

13. Jei peržiūrėjus automatizuotu duomenų tvarkymu pagrįstą sprendimą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo nustatoma, kad šis sprendimas yra teisingas, pareiškėjui atsakoma Fondo administravimo įstaigos raštu. Jei nustatoma, kad šis sprendimas neteisingas, Fondo administravimo įstaigos valstybės tarnautojas priima naują sprendimą.

14. Tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie asmens užsienio valstybėje sudarytą santuoką, išvykimą gyventi į užsienio valstybę, taip pat kai Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre nėra duomenų apie iš užsienio valstybės gaunamą periodinę pensinio pobūdžio išmoką našlystės (maitintojo netekimo) atveju ar (ir) valstybinės našlių rentos gavimą (Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 12 dalis), apie šias aplinkybes ar vieną iš jų per 10 darbo dienų nuo jų atsiradimo dienos (jeigu šios aplinkybės atsirado anksčiau, negu buvo paskirta vienišo asmens išmoka – per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą jam skirti vienišo asmens išmoką) asmuo Fondo administravimo įstaigą turi informuoti raštu, nurodydamas savo vardą, pavardę, gimimo datą ir, priklausomai nuo aplinkybės, turinčios įtakos vienišo asmens išmokos mokėjimui santuokos sudarymo, išvykimo gyventi į užsienį faktą ir datą, periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju iš užsienio valstybės, valstybinės našlių rentos gavimo faktą ir paskyrimo datą. Ši informacija gali būti pateikta Nuostatų 15 punkte nurodytais būdais.

Jeigu asmuo nepraneša apie šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas aplinkybes ar vieną iš jų ar apie jas (ją) praneša praėjus daugiau kaip 10 darbo dienų nuo jų atsiradimo dienos (jeigu šios aplinkybės atsirado anksčiau, negu buvo paskirta vienišo asmens išmoka – praėjus daugiau kaip 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą jam skirti vienišo asmens išmoką) ar pateikia neteisingą informaciją ir dėl to permokama vienišo asmens išmoka, permokėta šios išmokos suma iš jos gavėjo išieškoma Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

15. Rašytiniai prašymai (Nuostatų 7, 10, 12 punktuose numatytais atvejais) ir informacija raštu (Nuostatų 14 punkte numatytu atveju) Fondo administravimo įstaigai gali būti teikiami šiais būdais:

15.1. tiesiogiai asmeniui ar jo teisėtam atstovui atvykus į Fondo administravimo įstaigą – jos klientų priimamajame;

15.2. per EGAS naudotojo sritį;

15.3. siunčiant elektroninėmis ryšio priemonėmis. Tokiu atveju prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;

15.4. siunčiant paštu.

16. Žodinis prašymas teikiamas telefonu Sodros SIC telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883. Prašymą telefonu teikiantis asmuo identifikuojamas ir autentifikuojamas įvykdžius Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo 12 punkte nurodytas procedūras. Prašymas nurodytu telefono numeriu teikiamas, prašymo turinys fiksuojamas Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu tvarkos aprašo 6.5 papunktyje ir 8 punkte nustatyta tvarka.

17. Jei rašytinis prašymas teikiamas Nuostatų 15.1 papunktyje nurodytu būdu, kartu turi būti pateiktas prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas. Jei rašytinis prašymas teikiamas Nuostatų 15.4 papunktyje nurodytu būdu, kartu turi būti pateikta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei asmuo prašymą teikia per teisėtą atstovą, kartu su prašymu teisėtas atstovas turi pateikti teisę atstovauti patvirtinantį dokumentą ar patvirtintą jo kopiją (nuorašą, išrašą) ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą ar nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Jei atstovaujama ne įgaliojimo, o atstovaujamo asmens rašytinio sutikimo pagrindu, rašytinis sutikimas turi būti paduotas Fondo administravimo įstaigai atstovaujamojo asmens, kurio tapatybė patvirtinta Asmenų aptarnavimo taisyklėse numatytais būdais. Jei rašytinis prašymas teikiamas Nuostatų 15.2 ir 15.3 papunkčiuose nurodytais būdais, reikalavimas kartu su prašymu pateikti jį pasirašančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba patvirtintą jo kopiją netaikomas. Jei prašymas teikiamas Fondo administravimo įstaigos klientų priimamajame (Nuostatų 15.1 papunktis), tapatybę patvirtinančio dokumento originalas, įsitikinus prašymą teikiančio pareiškėjo tapatybe, jam grąžinamas (dokumento kopija nedaroma).

18. Kreipimosi data (Nuostatų 10, 12 ir 14 punktuose numatytais atvejais) laikoma diena, kurią Fondo administravimo įstaigoje gautas prašymas ar pranešimas (jei prašymas teikiamas telefonu – telefoninio pokalbio diena). Jeigu prašymas ar pranešimas siunčiamas paštu, kreipimosi data laikoma prašymo išsiuntimo diena. Jeigu prašymas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

Jeigu asmuo kartu su prašymu pateikia ne visus dokumentus, kurių reikia vienišo asmens išmokai skirti ar mokėti, ar šio prašymo nagrinėjimui reikia papildomos informacijos, Fondo administravimo įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, prašydama pateikti trūkstamus dokumentus ar (ir) papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija ir (ar) dokumentai. Jei per Fondo administravimo įstaigos nustatytą terminą dokumentams ar (ir) informacijai pateikti, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, prašomi dokumentai ar (ir) informacija nepateikiami, vienišo asmens išmoka neskiriama ir pareiškėjas apie priimtą sprendimą informuojamas per 3 darbo dienos nuo sprendimo priėmimo dienos tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme.

19. Užsienyje išduoti atstovavimą patvirtinantys dokumentai, kiti vienišo asmens išmokai skirti ir (ar) mokėti pateikti dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų (Nuostatų 11 punktas), turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal Europos Sąjungos teisės aktus arba Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Kiekvienam vienišo asmens išmokos gavėjui, pateikusiam prašymą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo, mokėjimo, atnaujinimo ar atsisakymo, Fondo administravimo įstaiga sudaro atskirą vienišo asmens išmokos gavėjo bylą. Šioje byloje kaupiami visi su vienišo asmens išmokos skyrimu ir mokėjimu susiję dokumentai ir duomenys. Prašymų nepateikusiems vienišo asmens išmokų gavėjams vienišo asmens išmokos gavėjo bylos nesudaromos.

21. Pokalbių, kurių metu pateikti žodiniai prašymai, įrašai saugomi kaip nustatyta Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo VII skyriuje tiek, kiek turi būti saugomi šios rūšies rašytiniai prašymai.

22. Asmuo turi teisę susipažinti su vienišo asmens išmokai skirti tvarkomais jo duomenimis, o susipažinus reikalauti, kad Fondo administravimo įstaiga imtųsi visų įmanomų priemonių netiksliems, klaidingiems, neišsamiems duomenims ir informacijai ištaisyti. Ši asmens teisė įgyvendinama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka pateikus prašymą ir tokį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 15 ir 16 dalys). Prašymo pateikimo ir nagrinėjimo Fondo administravimo įstaigose tvarka nustatyta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-276 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-40, 2022-02-03, paskelbta TAR 2022-02-03, i. k. 2022-01914

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo