LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-488 „DĖL BENDRŲJŲ SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. V-1387

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendruosius savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašas išdėstytas šio įsakymo priede.“;

1.2. pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.2. kasmet rengia savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą, kuriame įvertinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai ir išanalizuotos 3 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos;“;

1.3. papildau nauju 8.3 papunkčiu:

„8.3. nuo 2016 m. pagal bendrą metodiką kas 4 metus savivaldybėje vykdo savivaldybės gyventojų gyvensenos tyrimus, kurių rezultatus įtraukia į savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą ir teikia Higienos institutui;“;

1.4. buvusius 8.3−8.6 papunkčius atitinkamai laikau 8.4−8.7 papunkčiais;

1.5. papildau 10.3−10.4 papunkčiais:

„10.3. kas 3 metus peržiūri ir pagal poreikį keičia savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašą;

10.4. iki 2015 m. gruodžio 31 d. parengia standartizuotą klausimyną ir apklausų savivaldybėse vykdymo metodiką.“;

1.6. papildau priedu (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. V-62 „Dėl Savivaldybėms skirtų visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė

 

Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos

stebėsenos nuostatų

priedas

 

 

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašas

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Duomenų šaltinis

1.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Lietuvos statistikos departamentas

2.

Išvengiamas mirtingumas

Higienos institutas

3.

Mirtingumas  dėl savižudybių  / standartizuotas mirtingumo dėl savižudybių rodiklis (X60-X84) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

4.

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Švietimo informacinių technologijų centras

5.

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.

Ilgalaikio nedarbo lygis

Lietuvos darbo birža

7.

Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas

8.

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių / standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis (V01–Y98) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

9.

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

10.

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

11.

Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 10 000 gyventojų

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė

12.

Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų

Valstybinė darbo inspekcija

13.

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-W19) 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų

Higienos institutas

14.

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

15.

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyventojų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

16.

Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo  / standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

17.

Mirtingumas dėl nukritimo / standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

18.

Mirtingumas dėl transporto įvykių  / standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

19.

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

20.

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 100 000 gyventojų

Higienos institutas

21.

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui

Lietuvos statistikos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra

22.

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (proc.)

Savivaldybės

23.

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (proc.)

Savivaldybės

24.

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu  / standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų

Higienos institutas

25.

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu  / standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų

Higienos institutas

26.

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai)

Lietuvos statistikos departamentas, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

27.

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

28.

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

29.

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)

Higienos institutas

30.

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų

Higienos institutas

31.

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000 gyventojų

Higienos institutas

32.

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius

Higienos institutas

33.

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų

Higienos institutas

34.

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui

Higienos institutas

35.

Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūras paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

36.

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 10 000 gyventojų

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė

37.

Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-A64) 10 000 gyventojų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

38.

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių

Lietuvos statistikos departamentas

39.

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

40.

1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina, 3 dozės) skiepijimo apimtys

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

41.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje

Higienos institutas

42.

Vaikų, kuriems nustatytas dantų ėduonis (K02), skaičius 10 000 gyventojų

Higienos institutas

43.

Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 100 000 gyventojų

Higienos institutas

44.

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  / standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

45.

Mirtingumas nuo piktybinių navikų  / standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

46.

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų / standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

47.

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų

Higienos institutas

48.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje

Higienos institutas

49.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje

Higienos institutas

50.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje

Higienos institutas

51.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje

Higienos institutas

________________________