Suvestinė redakcija nuo 2020-04-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-12, i. k. 2014-01445

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ CENTRINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, ĮSKAITANT NUVYKIMĄ Į DARBĄ IR GRĮŽIMĄ IŠ JO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 11 d. Nr. 1V-85

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.7.2 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-322, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07165

 

1. T v i r t i n u  Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad  vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai turi teisę Aprašo nustatyta tvarka naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                             Dailis Alfonsas Barakauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1V-85

 

 

VIDAUS REIKALŲ CENTRINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, ĮSKAITANT NUVYKIMĄ Į DARBĄ IR GRĮŽIMĄ IŠ JO, TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tarnybinių lengvųjų automobilių priskyrimo vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams (toliau – vadovas (-ai)), naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, jų saugojimo ir techninės priežiūros tvarką.

 

II SKYRIUS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PRISKYRIMAS VADOVAMS

 

2.  Vadovas, norėdamas, kad jam būtų priskirtas naudotis tarnybinis lengvasis automobilis, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, vidaus reikalų ministrui pateikia prašymą. Prašyme turi būti nurodytas faktinės gyvenamosios vietos adresas ir pridedama vadovui išduoto vairuotojo pažymėjimo kopija. Vairuotojo pažymėjimo kopija nepridedama, jeigu vadovas prašo priskirti naudotis tarnybinį automobilį su vairuotoju. Vadovas, norėdamas ne tarnybos metu jam priskirtą tarnybinį lengvąjį automobilį saugoti ne vidaus reikalų centrinės įstaigos teritorijoje, prašyme turi nurodyti tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos adresą.

3.  Gavęs Aprašo 2 punkte nurodytą prašymą, vidaus reikalų ministras per 10 darbo dienų įsakymu priskiria vadovui tarnybinį lengvąjį automobilį. Įsakyme dėl tarnybinio lengvojo automobilio vadovui priskyrimo nurodoma tarnybinio lengvojo automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, nustatoma didžiausia leistina metinė rida ir tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo ne tarnybos metu vieta.

4.  Vidaus reikalų ministrui priėmus įsakymą dėl tarnybinio lengvojo automobilio priskyrimo, vadovas su šiuo įsakymu supažindinamas pasirašytinai. Vadovui priskirto tarnybinio lengvojo automobilio perdavimas įforminamas tarnybinio lengvojo automobilio perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašo vadovas ir darbuotojas, atsakingas už įstaigos, kuriai priklauso priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis, transporto priemonių eksploataciją (toliau – atsakingas darbuotojas).

 

III skyrius

vadovų naudojimasis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo

 

5. Vadovas jam priskirtu tarnybiniu lengvuoju automobiliu naudojasi tik tarnybos reikmėms, kai būtina užtikrinti jo funkcijų vykdymą (įskaitant darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą), taip pat nuvykti į darbą ir grįžti iš jo. Vadovas naudojasi tarnybiniu lengvuoju automobiliu su vairuotoju ar be vairuotojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-322, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07165

 

6Vadovui priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis ne tarnybos metu yra laikomas Aprašo 3 punkte nurodytame įsakyme nustatytoje saugojimo vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai priskirtu tarnybiniu lengvuoju automobiliu vykstama į tarnybinę komandiruotę.

7. Kiekvienu atveju, kai naudojamas tarnybinis lengvasis automobilis, prieš išvažiuodamas iš tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos, vadovas privalo patikrinti tarnybinio lengvojo automobilio techninę būklę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-414, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08893

 

8.  Vadovui priskirto tarnybinio lengvojo automobilio draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą organizuoja atsakingas darbuotojas.

9Vadovas privalo nedelsdamas informuoti atsakingą darbuotoją apie jam priskirto tarnybinio lengvojo automobilio techninius gedimus ar kitus mechanizmų sutrikimus.

10Įvykus tarnybinio lengvojo automobilio vagystei ar vagystei iš tarnybinio lengvojo automobilio, eismo įvykiui ar apgadinus tarnybinį lengvąjį automobilį, vadovas turi nedelsdamas informuoti atsakingą darbuotoją, o ne vėliau kaip kitą darbo dieną tarnybiniu pranešimu informuoti vidaus reikalų ministrą.

11Įvykus tarnybinio lengvojo automobilio vagystei ar vagystei iš tarnybinio lengvojo automobilio, eismo įvykiui ar apgadinus tarnybinį lengvąjį automobilį, kai yra tarnybinio nusižengimo požymių, atliekamas tarnybinis patikrinimas.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12Vidaus reikalų ministrui priėmus įsakymą dėl tarnybinio lengvojo automobilio priskyrimo, vadovas supažindinamas su Aprašu pasirašytinai.

13Vadovas yra materialiai atsakingas už jam priskirtą tarnybinį lengvąjį automobilį ir jame sumontuotą įrangą.

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-322, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07165

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1V-85 "Dėl Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-414, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08893

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1V-85 "Dėl Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo