Suvestinė redakcija nuo 2022-05-28

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12674

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-28:

Nr. 546, 2022-05-25, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11242

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2018 m. liepos 25 d. Nr. 734

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 16 straipsnio dalimi, 20 straipsnio 6, 7, 8 ir 9 dalimis, 201 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis, 25 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 592 straipsnio 3 dalimi, 651 straipsnio 3 dalimi, 7219 straipsnio 2 dalimi, 7228 straipsnio 1 dalimi, 7230 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 78 straipsnio 14 dalimi, 92 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 2 dalimi, 96 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 99 straipsnio 2 dalimi, 100 straipsnio 3 dalimi, 103 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Kompensacinio atlyginimo už knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašą;

1.2. Kompensacinio atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą;

1.3. Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos kultūros ministrą patvirtinti:

2.1. Kolektyvinio administravimo asociacijas, atsakingas už kūrinių, audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais, taip pat kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais reprografijos būdu administravimą;

2.2. Kolektyvinio administravimo asociacijas, kurios pakankamai atstovauja atitinkamo tipo kūrinių ar gretutinių teisių objektų teisių subjektams bei teisėms ir gali teikti išplėstines licencijas;

2.3. Tvarką, numatančią keitimąsi kūrinių ar kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui;

2.4. Lietuvos Respublikoje įsisteigusių įgaliotųjų subjektų sąrašus;

2.5. Atlikėjams skirto papildomo atlyginimo surinkimo, paskirstymo ir mokėjimo tvarką;

2.6. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų skaidrumo ataskaitai būtinos informacijos sąrašą;

2.7. Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nuostatus, sudėtį ir darbo reglamentą;

2.8. Tarpininkavimo derybose tvarką;

2.9. Ikiteisminio ginčų sprendimo tvarką;

2.10. Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarką;

2.11. Atsiskaitymų, mokėjimų ar kitų finansinių operacijų už neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) per Lietuvos Respublikoje veikiančias mokėjimo, kredito ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarką;

2.12. Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinį sąrašą ir registruojamų duomenų sąrašą;

2.13. Kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, pavyzdinį sąrašą, jų patikros rekomendacijas, viešinamų duomenų sąrašą, registravimo Europos Sąjungos portalo naudotoju tvarką ir viešinimo tvarką;

2.14. Kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ir buvusių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą ekspertų komisijos sudėtį ir šios komisijos nuostatus;

2.15. Kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ir buvusių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą mokėjimo sąlygas ir tvarką.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai atlikti:

3.1. valstybinę kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos priežiūrą;

3.2. Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos organizacinį ir techninį aptarnavimą;

3.3. Kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ir buvusių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą ekspertų komisijos organizacinį ir techninį aptarnavimą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė,                                                           Jurgita Petrauskienė

pavaduojanti kultūros ministrą

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 734

 

 

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO UŽ KNYGŲ IR VAIZDUOJAMOJO MENO LEIDINIŲ (DAILĖS IR FOTOGRAFIJŲ ALBUMŲ) PANAUDĄ BIBLIOTEKOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Kompensacinio atlyginimo už knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato autoriams arba jų teisių paveldėtojams mokamo kompensacinio atlyginimo už perduotą autorių išimtinę teisę teikti panaudai knygas bei vaizduojamojo meno leidinius (dailės ir fotografijų albumus) bibliotekose dydį ir mokėjimo tvarką.

2. Pagal Aprašą mokamas kompensacinis atlyginimas už knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) panaudą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, apskričių ir savivaldybių viešosiose bibliotekose (toliau – bibliotekos).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

4. Knygos ir vaizduojamojo meno leidiniai (dailės ir fotografijų albumai), už kurių panaudą mokamas Apraše numatytas kompensacinis atlyginimas, turi atitikti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje numatytus leidinio reikalavimus.

5. Kompensacinis atlyginimas už knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) panaudą bibliotekose (toliau – kompensacinis atlyginimas už panaudą) mokamas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai patvirtintų asignavimų, kuriuos valstybė skiria bibliotekoms knygoms įsigyti (neišskaičiuojant iš bibliotekoms skiriamos sumos):

5.1. 2017 metais – 13 procentų nuo 2016 metais patvirtintų asignavimų;

5.2. 2018 metais – 14 procentų nuo 2017 metais patvirtintų asignavimų;

5.3. 2019 metais – 15 procentų nuo 2018 metais patvirtintų asignavimų;

5.4. 2020 metais – 16 procentų nuo 2019 metais patvirtintų asignavimų;

5.5. 2021 metais – 17 procentų nuo 2020 metais patvirtintų asignavimų;

5.6. 2022 metais – 18 procentų nuo 2021 metais patvirtintų asignavimų;

5.7. 2023 metais – 19 procentų nuo 2022 metais patvirtintų asignavimų;

5.8. 2024 ir vėlesniais metais – 20 procentų nuo ankstesniais metais patvirtintų asignavimų.

6. Kompensacinis atlyginimas už panaudą mokamas bibliotekose esančių:

6.1. knygų autoriams arba jų teisių paveldėtojams;

6.2. vaizduojamojo meno leidinių (albumų) autoriams (dailininkams, fotografams, sudarytojams, teksto autoriams ir vertėjams) arba jų teisių paveldėtojams;

6.3. knygų dailininkams ir iliustracijų autoriams arba jų teisių paveldėtojams;

6.4. grožinės literatūros, eseistikos, knygų vaikams ir jaunimui vertėjams arba jų teisių paveldėtojams.

7. Kompensacinis atlyginimas už panaudą paskirstomas ir mokamas kartą per metus – pasibaigus metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas už panaudą, iki einamųjų metų birželio 1 dienos.

8. Kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacija, administruojanti Lietuvos Respublikos teritorijoje autorių teises teikti knygas ir vaizduojamojo meno leidinius (dailės ir fotografijų albumai) panaudai (toliau – atsakinga organizacija), iš jai skirtų Kultūros ministerijos asignavimų išskaito sumą, skirtą kompensacinio atlyginimo už panaudą administravimo atskaitymams (toliau – kolektyvinio administravimo atskaitymai) padengti. Kolektyvinio administravimo atskaitymus sudaro atsakingos organizacijos sąnaudos, turėtos paskirstant ir išmokant kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą autoriams ar jų teisių paveldėtojams. Minėtoji suma, ne daugiau kaip 10 procentų sumos, skirtos kompensaciniam atlyginimui už panaudą mokėti, nustatoma Kultūros ministerijos ir atsakingos organizacijos susitarimu, pasirašant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį. Atskaičius kompensacinio atlyginimo už panaudą administravimo atskaitymams padengti skirtą sumą, likusi suma paskirstoma ir išmokama autoriams arba jų teisių paveldėtojams.

9. Autoriai arba jų teisių paveldėtojai, pretenduojantys gauti kompensacinį atlyginimą už panaudą, iki tų metų, už kuriuos bus skaičiuojamas ir mokamas kompensacinis atlyginimas už panaudą, lapkričio 1 d. pateikia atsakingai organizacijai paraišką gauti kompensacinį atlyginimą už panaudą (toliau – paraiška). Paraišką gali pateikti kiekvienas iš knygos ar vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) autorių arba jo teisių paveldėtojų. Autorius arba jo teisių paveldėtojas neprivalo kasmet teikti naujos paraiškos, jeigu nesikeičia ankstesnėje paraiškoje pateikti duomenys.

10. Autoriaus arba jo teisių paveldėtojo pateiktoje paraiškoje turi būti nurodyta:

10.1. knygos ar vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) pavadinimas (antraštė) ir tarptautinis standartinis numeris (ISBN, ISSN, ISMN ir kt.), jeigu jis nurodytas knygoje;

10.2. knygos autorius, vertėjas, knygos dailininkas ir iliustracijų autorius, vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) autorius (dailininkas, fotografas, sudarytojas, teksto autorius ir vertėjas);

10.3. leidykla, išleidusi knygą ar vaizduojamojo meno leidinį, ir išleidimo metai;

10.4. informacija apie paraišką teikiantį autorių arba jo teisių paveldėtoją (asmens kodas, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, jo išdavimo data ir vieta, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir telefono numeris, banko sąskaitos numeris ir banko kodas).

11. Jei turima kitų dokumentų, kuriais identifikuojami autoriai ar jų teisių paveldėtojai ar nustatomas mokėtino kompensacinio atlyginimo už knygų ir kitų vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) teikimą panaudai bibliotekose dydis, šie dokumentai (autorinė sutartis dėl knygos ar vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) išleidimo, autorinė kūrinio užsakymo sutartis dėl iliustracijų sukūrimo, bendraautorių arba jų teisių paveldėtojų susitarimas dėl kompensacinio atlyginimo už panaudą paskirstymo ir kita) turi būti pateikiami su 9 punkte nurodoma paraiška. Prie autoriaus teisių paveldėtojo teikiamos paraiškos turi būti pridėta paveldėjimo teisės liudijimo kopija.

12. Jeigu paraiška neatitinka Aprašo 10 punkte numatytų reikalavimų arba prie jos nepridėta paveldėjimo teisės liudijimo kopija, per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos atsakinga organizacija informuoja apie tai paraišką pateikusį autorių arba jo teisių paveldėtoją ir paprašo per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu paraišką pateikęs autorius arba jo teisių paveldėtojas per nurodytą laiką nepateikia trūkstamos informacijos, paraiška atmetama.

13. Vadovaudamasi autorių arba jų teisių paveldėtojų pateiktomis paraiškomis, papildomais dokumentais, nurodytais Aprašo 11 punkte, atsakinga organizacija iki tų metų, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas už panaudą, gruodžio 30 d. parengia knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų), už kurių panaudą gali būti išmokėtas kompensacinis atlyginimas, sąrašą (toliau – knygų ir vaizduojamojo meno leidinių sąrašas), kuriame turi būti nurodyti visi knygos arba vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) autoriai.

14. Dėl duomenų apie bibliotekose esančių, taip pat knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) sąraše nurodytų knygų bei vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) panaudą (skaičiuojama knygos ar vaizduojamojo meno leidinio išduotis) atsakinga organizacija kreipiasi į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, kuri, naudodamasi automatizuota Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), per 30 dienų pateikia suvestinius duomenis apie knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) išduotį bibliotekose.

15. Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gauti suvestiniai duomenys apie knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) išduotį ir atsakingai organizacijai pateiktos autorių paraiškos (arba tais atvejais, kai paraiškas teikia autorių teisių paveldėtojai, paraiškos ir prie jų pridėta paveldėjimo teisės liudijimo kopija) yra pagrindas išmokėti kompensacinį atlyginimą už panaudą.

16. Autoriui arba jo teisių paveldėtojui mokamo kompensacinio atlyginimo už panaudą suma skaičiuojama atsižvelgiant į knygai ar vaizduojamojo meno leidiniui (dailės ir fotografijų albumui) skirtą kompensacinio atlyginimo už panaudą koeficientą ir panaudos paklausą (konkretaus autoriaus vieno pavadinimo knygos ar vaizduojamojo meno leidinio išduotį bibliotekose).

17. Nustatomi šie kompensacinio atlyginimo už panaudą koeficientai:

17.1. knygos vaikams ir jaunimui – 8;

17.2. grožinės literatūros ir eseistikos knygos – 7;

17.3. mokslinės ir dalykinės literatūros knygos – 6;

17.4. vaizduojamojo meno leidiniai (dailės ir fotografijų albumai) – 6.

18. Kompensacinis atlyginimas skaičiuojamas atskirai už kiekvienos knygos ar vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) panaudą taip: knygos ar vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) išduoti padauginus iš šio Aprašo 17 punkte numatyto kompensacinio atlyginimo už panaudą atitinkamo koeficiento, gaunami kiekvienai knygai ar vaizduojamojo meno leidiniui (dailės ir fotografijų albumui) skiriami kompensacinio atlyginimo už panaudą balai; kompensaciniam atlyginimui už panaudą mokėti skirtą asignavimų sumą padalijus iš visų knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) kompensacinio atlyginimo už panaudą balų sumos, gaunama vieno balo vertė (pinigine išraiška); pastarąją padauginus iš atskirai knygai ar vaizduojamojo meno leidiniui (dailės ir fotografijų albumui) apskaičiuotų balų, nustatomas kompensacinis atlyginimas už konkrečios knygos ar vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) panaudą visiems tos knygos autoriams arba jų teisių paveldėtojams.

19. Kiekvienai knygai ar vaizduojamojo meno leidiniui (dailės ir fotografijų albumui) apskaičiuotas kompensacinis atlyginimas už panaudą paskirstomas tarp tos knygos ar vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) autorių tokiu santykiu:

19.1. knygos originalaus teksto autoriui arba jo teisių paveldėtojui – 55 procentai, vertėjui arba jo teisių paveldėtojui – 45 procentai; išskyrus tuos atvejus, kai kartu su paraiška pateikiamas originalaus teksto autoriaus ir vertėjo arba jų teisių paveldėtojų rašytinis susitarimas dėl kompensacinio atlyginimo už panaudą paskirstymo;

19.2. knygos autoriui ir vertėjui arba jų teisių paveldėtojams – 70 procentų, knygos iliustracijų autoriui arba jo teisių paveldėtojui – 30 procentų; knygos autoriui ir vertėjui arba jų teisių paveldėtojams – 90 procentų, knygos dailininkui arba jo teisių paveldėtojui – 10 procentų; knygos autoriui ir vertėjui arba jų teisių paveldėtojams – 70 procentų, knygos dailininkui arba jo teisių paveldėtojui – 10 procentų, knygos iliustracijų autoriui arba jo teisių paveldėtojui – 20 procentų; išskyrus tuos atvejus, kai kartu su paraiška pateikiamas autoriaus, vertėjo, knygos iliustracijų autoriaus, dailininko arba jų teisių paveldėtojų rašytinis susitarimas dėl kompensacinio atlyginimo už panaudą paskirstymo;

19.3. vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) autoriams (dailininkui, fotografui), kurių kūryba pristatoma vaizduojamojo meno leidinyje (dailės ir fotografijų albume), arba jų teisių paveldėtojams – 60 procentų; kitiems vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) autoriams (sudarytojui, teksto autoriui, vertėjui, leidinio dailininkui) arba jų teisių paveldėtojams – 40 procentų, paskirstytų lygiomis dalimis, išskyrus tuos atvejus, kai kartu su paraiška pateikiamas vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo) autorių (dailininko, fotografo), kitų vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) autorių (sudarytojų, teksto autorių, vertėjų, leidinio dailininkų) arba jų teisių paveldėtojų rašytinis susitarimas dėl kompensacinio atlyginimo už panaudą paskirstymo.

20. Kompensacinis atlyginimas už panaudą bendraautoriams arba jų teisių paveldėtojams paskirstomas po lygiai, išskyrus tuos atvejus, kai bendraautoriai arba jų teisių paveldėtojai kartu su paraiška pateikia autorinę sutartį dėl knygos ar vaizduojamojo meno leidinio (dailės ir fotografijų albumo), už kurių panaudą prašoma išmokėti autorinį atlyginimą, išleidimo, kurioje numatytos kompensacinio atlyginimo už panaudą paskirstymo bendraautoriams sąlygos, arba kitą rašytinį bendraautorių arba jų teisių paveldėtojų susitarimą dėl kompensacinio atlyginimo už panaudą paskirstymo.

21. Autoriai arba jų teisių paveldėtojai turi teisę gauti iš atsakingos organizacijos išsamią informaciją, susijusią su kompensacinio atlyginimo už panaudą paskirstymu ir išmokėjimu.

22. Atsakinga organizacija iki tų metų, kuriais išmokėtas kompensacinis atlyginimas už panaudą, liepos 1 dienos pateikia Kultūros ministerijai jo paskirstymo ir mokėjimo ataskaitą.

 

___________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 734

 

 

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO UŽ KŪRINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS ANALOGINĖJE AR SKAITMENINĖJE LAIKMENOJE SURINKIMO, PASKIRSTYMO, MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompensacinio atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje (toliau – kompensacinis atlyginimas) surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kompensacinio atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimą, paskirstymą, mokėjimą autorių teisių subjektams ir gretutinių teisių subjektams ar jų teisių paveldėtojams, arba jų teisių perėmėjams (toliau – teisių subjektai) ir kompensacinio atlyginimo grąžinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

3. Kompensacinio atlyginimo tarifai, sąrašas tuščių analoginių ar skaitmeninių laikmenų ir įrenginių, už kuriuos turi būti mokamas kompensacinis atlyginimas, ir sąrašas tuščių laikmenų, nuo kurių pardavimo kainos atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, nustatyti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 1 priede. Taikant procentine išraiška nustatytą kompensacinio atlyginimo tarifą, kompensacinis atlyginimas skaičiuojamas nuo tuščių laikmenų pirmojo pardavimo kainos be mokesčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

4. Kompensacinį atlyginimą centralizuotai surenka ir numatytais atvejais grąžina kultūros ministro paskirta kolektyvinio autorių teisių ir/ar gretutinių teisių administravimo organizacija (toliau – atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija). Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija surinktą kompensacinį atlyginimą paskirsto kultūros ministro įsakymu paskirtoms kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijoms (toliau – kolektyvinio administravimo organizacijos), o šios kompensacinį atlyginimą paskirsto ir sumoka jų atstovaujamiems Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams.

 

II SKYRIUS

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO SURINKIMAS IR APSKAITA

 

5. Asmenys, parduodantys atgaminti asmeniniam naudojimui skirtus įrenginius (toliau – įrenginius) ir tuščias analogines ir skaitmenines garso ir audiovizualines laikmenas (toliau – tuščias laikmenas) Lietuvos Respublikoje (toliau – kompensacinio atlyginimo mokėtojai) teikia atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai rašytinės formos pranešimą apie Lietuvos Respublikoje pirmą kartą parduotus įrenginius ir (ar) tuščias laikmenas (toliau – pranešimas) (pagal Aprašo 1 priedą). Pranešimas teikiamas kas ketvirtį, pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už kurį teikiama informacija, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos. Pranešimas gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu.

6. Kompensacinio atlyginimo mokėtojai kompensacinį atlyginimą moka vieną kartą per ketvirtį, jei šiame ketvirtyje buvo parduodami įrenginiai ir tuščios laikmenos. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už kurį mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija pagal gautus pranešimus, nurodytus Aprašo 5 punkte, išrašo ir pateikia kompensacinio atlyginimo mokėtojams laisvos formos mokėjimo dokumentą (toliau – mokėjimo dokumentas), pagal kurį kompensacinio atlyginimo mokėtojai per 10 dienų nuo mokėjimo dokumento gavimo turi sumokėti kompensacinį atlyginimą į atsakingos organizacijos sąskaitą.

7. Aprašo 6 punkte nurodytame mokėjimo dokumente turi būti šie rekvizitai:

7.1. data, serija ir numeris;

7.2. mokėjimo dokumentą išrašiusios atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita;

7.3. kompensacinio atlyginimo mokėtojo pavadinimas ir teisinė forma, kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita;

7.4. laikotarpis, už kurį mokamas kompensacinis atlyginimas, ir kompensacinio atlyginimo suma.

8. Kompensacinio atlyginimo mokėtojas ir atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija derybų būdu gali susitarti dėl kitokių, nei numatyta Aprašo 5–6 punktuose, dokumentų pateikimo terminų bei būdų ir kompensacinio atlyginimo mokėjimo terminų. Toks susitarimas įforminamas pasirašant kompensacinio atlyginimo mokėjimo sutartį.

9. Kompensacinio atlyginimo mokėtojai privalo tvarkyti tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių gamybos ir (ar) įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pardavimo dokumentus taip, kad iš jų būtų galima nustatyti pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduotų tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių, nuo kurių pardavimo kainos ar talpos skaičiuojamas kompensacinis atlyginimas, skaičių ir pirmojo pardavimo kainą. Kilus pagrįstų abejonių dėl kompensacinio atlyginimo mokėtojo pranešime pateiktų duomenų teisingumo, atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija turi teisę susipažinti su tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių gamybos ir (ar) įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pardavimo dokumentais jų saugojimo vietoje.

 

III SKYRIUS

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO PASKIRSTYMAS IR ADMINISTRAVIMO ATSKAITYMAI

 

10. Pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos buvo surinktas kompensacinis atlyginimas, atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija nuo visos tais kalendoriniais metais surinktos kompensacinio atlyginimo sumos atskaito 25 procentų sumą, kuri paskirstoma taip:

10.1. 1/5 šios sumos dalis skiriama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatytoms teisių gynimo priemonėms finansuoti ir iki kovo 30 dienos pervedama Kultūros ministerijai. Kultūros ministerija šią sumą iki balandžio 10 dienos perveda Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, kuri įgyvendina Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatytas teisių gynimo priemones;

10.2. 2/5 šios sumos dalys skiriamos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai, šią sumą iki kovo 30 dienos pervedant Kultūros ministerijai. Kultūros ministerija šią sumą iki balandžio 10 dienos perveda Lietuvos kultūros tarybai, kuri administruoja programą;

10.3. 2/5 šios sumos dalys skiriamos kolektyvinio administravimo organizacijų vykdomoms kūrybinėms, šviečiamosioms ir (ar) autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programoms. Ši suma kolektyvinio administravimo organizacijoms paskirstoma proporcingai pagal jų atstovaujamiems teisių subjektams tenkančias kompensacinio atlyginimo sumas, kaip numatyta Aprašo 17 punkte, ir pervedama iki kovo 30 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

11. Iš kompensacinio atlyginimo sumos, likusios atskaičius Aprašo 10 punkte numatytą sumą, atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija iki kovo 15 dienos atskaito sumą, skirtą kompensacinio atlyginimo kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo atskaitymams (toliau – kolektyvinio administravimo atskaitymai) padengti. Kolektyvinio administravimo atskaitymus sudaro atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos sąnaudos, turėtos surenkant kompensacinį atlyginimą iš kompensacinio atlyginimo mokėtojų, paskirstant surinktą kompensacinį atlyginimą kolektyvinio administravimo organizacijoms ir grąžinant sumokėtą kompensacinį atlyginimą asmenims, kurie tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius įsigijo profesionalioms reikmėms, neįgalių žmonių reikmėms arba išvežė iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

12. Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija kasmet, iki kalendorinių metų, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, sausio 31 dienos, suderina preliminarų kolektyvinio administravimo atskaitymų dydį su kolektyvinio administravimo organizacijomis ir pateikia suderinimo protokolą Kultūros ministerijai. Jeigu atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija ir kolektyvinio administravimo organizacijos nesusitaria dėl preliminaraus kolektyvinio administravimo atskaitymo dydžio ir nepasirašo suderinimo protokolo, preliminarų kolektyvinio administravimo atskaitymų dydį per 10 dienų nustato kultūros ministras.

13. Faktiniai kolektyvinio administravimo atskaitymai negali padidėti daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo preliminariai suderinto kolektyvinio administravimo atskaitymų dydžio. Faktiniai kolektyvinio administravimo atskaitymai laikomi tinkamais padengti, jeigu jie yra:

13.1. tiesiogiai susiję su Aprašo 11 punkte nustatyta kompensacinio atlyginimo administravimo veikla ir būtini jai įgyvendinti;

13.2. turėti kalendoriniais metais, už kuriuos renkamas kompensacinis atlyginimas, ir pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų kovo 15 dienos, t. y. iki apskaičiuoto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo pervedimo kolektyvinio administravimo organizacijoms;

13.3. aiškiai identifikuojami ir pagrįsti apskaitos dokumentais.

14. Paskirstomo kompensacinio atlyginimo sumas atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija nustato atsižvelgiant į Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 10 dalies nuostatas ir atlikto tuščių laikmenų ir įrenginių naudojimo proporcijų atitinkamai garso ir audiovizualiniams įrašams atgaminti tyrimo (toliau – rinkos tyrimas) rezultatus. Jeigu rinkos tyrimo rezultatai neleidžia nustatyti tuščių laikmenų ir įrenginių naudojimo proporcijų atitinkamai garso ir audiovizualiniams įrašams, laikoma, kad tuščios laikmenos ir įrenginiai buvo naudoti vienodomis proporcijomis garso įrašams ir audiovizualiniams kūriniams atgaminti.

15. Pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki einamųjų metų kovo 15 dienos atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija apskaičiuoja ir paskirsto kompensacinį atlyginimą pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nurodytas kompensacinio atlyginimo paskirstymo proporcijas ir perveda kolektyvinio administravimo organizacijoms paskirstyti ir išmokėti Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams.

16. Iš atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos gautos kompensacinio atlyginimo sumos, išmokamos Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams, apskaičiuojamos remiantis atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos užsakymu atliktu rinkos tyrimu ir kolektyvinio administravimo organizacijų patvirtintomis kompensacinio atlyginimo paskirstymo taisyklėmis, kurias tvirtina kolektyvinio administravimo organizacijos visuotinis narių susirinkimas (atstovų susirinkimas). Atliekant rinkos tyrimus taip pat renkami ir analizuojami duomenys apie teisių subjektų taikomas veiksmingas technines apsaugos priemones kūriniams ir gretutinių teisių objektams (toliau – techninės apsaugos priemonės) (įskaitant informaciją apie veiksmingų techninių apsaugos priemonių taikymą, kuria disponuoja Kultūros ministerija, įgyvendindama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 75 straipsnio 3 dalies nuostatas).

17. Kolektyvinio administravimo organizacijos turi paskirstyti kompensacinį atlyginimą teisių subjektams proporcingai jų kūrinių ar gretutinių teisių objektų faktiniam naudojimui, atsižvelgdamos į šiuos kriterijus:

17.1. rinkos tyrimų duomenis ir išvadas, kuriuos pateikia rinkos tyrimą atliekantis subjektas, apie kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimo asmeniniais tikslais mastą Lietuvos Respublikoje (atgaminimo būdus, atgaminamų kūrinių ir gretutinių teisių objektų pobūdį ir jų kilmės šalį);

17.2. kūrinių ir gretutinių teisių objektų transliaciją (pagal transliuojančiųjų organizacijų pateiktą informaciją apie transliuotus kūrinius ir gretutinių teisių objektus ir jų transliacijos trukmę);

17.3. Lietuvos Respublikoje išleistus ir teisėtai platinamus kūrinius ir gretutinių teisių objektus (išleistų egzempliorių skaičių ir platinimo būdus);

17.4. informaciją apie kūrinius ir gretutinių teisių objektus, teisėtai viešai prieinamus internete, ir jų naudojimo sąlygas;

17.5. informaciją apie teisių turėtojų taikomas veiksmingas technines apsaugos priemones kūriniams ir gretutinių teisių objektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

18. Kolektyvinio administravimo organizacijos dalį kompensacinio atlyginimo sumos, gautos iš atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos, skiria kolektyvinio administravimo atskaitymams, kuriuos sudaro kompensacinio atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo atstovaujamiems teisių subjektams sąnaudos, padengti.

19. Teisių subjektai, pritaikę kūriniams ar gretutinių teisių objektams technines apsaugos priemones, kurios trukdo pasinaudoti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje ir 58 straipsnio 2 dalyje numatytais teisių apribojimais, leidžiančiais atgaminti kūrinį ar gretutinių teisių objektą asmeniniais tikslais, per 10 dienų nuo techninių apsaugos priemonių pritaikymo turi pateikti kolektyvinio administravimo organizacijai, kuri administruoja jų teises, rašytinės formos pranešimą apie kūrinius ar gretutinių teisių objektus, kuriems taikomos techninės apsaugos priemonės. Pranešimas gali būti pateikiamas ir elektroniniu būdu. Teisių subjektų pateiktą informaciją kolektyvinio administravimo organizacijos vertina kartu su Aprašo 16 punkte numatyto tyrimo išvadomis. Jeigu teisių subjektai taikė veiksmingas technines apsaugos priemones, kurios neleidžia atgaminti saugomų kūrinių ar gretutinių teisių objektų asmeniniais tikslais, ir nesiėmė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 75 straipsnyje numatytų techninių apsaugos priemonių taikymo apribojimų, kompensacinis atlyginimas tokiems teisių subjektams nemokamas.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO GRĄŽINIMAS

 

20. Kompensacinis atlyginimas grąžinamas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

21. Rašytinis prašymas grąžinti kompensacinį atlyginimą (pagal Aprašo 2 priedą) gali būti pateiktas atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai kalendoriniais metais, kuriais tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai buvo įsigyti, ir pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai buvo įsigyti, iki kitų metų kovo 15 dienos, t. y. iki apskaičiuoto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo pervedimo kolektyvinio administravimo organizacijoms. Prašymas gali būti pateikiamas ir elektroniniu būdu.

22. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

22.1. tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių įsigijimo dokumentų (sąskaitų faktūrų ar kitų apskaitos dokumentų) kopijos;

22.2. dokumentų, patvirtinančių tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijos (teikia tik asmenys, išvežę tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius iš Lietuvos Respublikos teritorijos);

22.3. neįgalumą patvirtinančio dokumento kopija (teikia neįgalūs asmenys);

22.4. išrašą iš asmens (įstaigos ar asociacijos) steigimo dokumento, patvirtinančio, kad asmens veiklos tikslai ir pobūdis skirti neįgalių žmonių reikmėms (teikia įstaigos ir asociacijos, atstovaujančios neįgalių žmonių interesams).

23. Asmenims, kurių prašymai ir pateiktų dokumentų kopijos atitinka Aprašo
21–22 punktuose numatytus reikalavimus, kompensacinis atlyginimas grąžinamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, pervedant grąžinamą kompensacinio atlyginimo sumą į prašymą pateikusio asmens sąskaitą. Kilus pagrįstų abejonių dėl prašyme ir (ar) pateiktų dokumentų kopijose nurodytų duomenų teisingumo, atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija per 10 dienų nuo prašymo gavimo prašo jį pateikusį asmenį per 10 dienų nuo pranešimo gavimo papildyti prašymą ir (ar) pateikti papildomų dokumentų kopijas, įskaitant dokumentų, įrodančių, kad asmens veiklos tikslai ir pobūdis atitinka profesionalias reikmes, kopijas. Asmenims, papildžiusiems prašymą ir (ar) pateikusiems papildomų dokumentų kopijas, kompensacinis atlyginimas grąžinamas per 10 dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

24. Asmenys, kurie tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įsigyja profesionalioms reikmėms arba neįgalių žmonių reikmėms dažniau nei kartą per ketvirtį, ir atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija derybų būdu gali susitarti dėl kitokių, nei numatyta Aprašo 21 punkte, prašymo grąžinti kompensacinį atlyginimą pateikimo terminų ir būdų ir kitokių, nei numatyta Aprašo 23 punkte, kompensacinio atlyginimo grąžinimo terminų. Toks susitarimas įforminamas pasirašant kompensacinio atlyginimo grąžinimo sutartį.

25. Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija atsisako grąžinti kompensacinį atlyginimą, jeigu:

25.1. dėl kompensacinio atlyginimo grąžinimo kreipęsis asmuo neišvežė tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių iš Lietuvos Respublikos teritorijos;

25.2. dėl atlyginimo grąžinimo kreipęsis asmuo tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius naudoja kitoms reikmėms nei neįgalių žmonių ar profesionalios reikmės;

25.3. asmuo praleido Aprašo 21 punkte numatytą prašymo pateikimo terminą.

 

V SKYRIUS

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO ADMINISTRAVIMO PRIEŽIŪRA

 

26. Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija iki tų metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, gegužės 1 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai surinkto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo ir su tuo susijusių kolektyvinio administravimo atskaitymų ataskaitą. Kolektyvinio administravimo organizacijos iki tų metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, gruodžio 31 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai jų atstovaujamiems teisių subjektams paskirstyto kompensacinio atlyginimo ataskaitas.

27. Aprašo 26 punkte nurodytos kolektyvinio administravimo organizacijų pateiktos teisių subjektams paskirstyto kompensacinio atlyginimo ataskaitos skelbiamos viešai Kultūros ministerijos interneto svetainėje, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, reikalavimų.

28. Aprašo 10.2 papunktyje nurodytos Lietuvos kultūros tarybos administruojamos programos finansavimo rezultatai atskirai aprašomi Kultūros ministerijai teikiamose metinėse veiklos ataskaitose. Šiems rezultatams aptarti gali būti sudaromas Stebėsenos komitetas iš Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos ir kolektyvinio administravimo organizacijų atstovų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

29. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytos sumos, skiriamos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos numatytoms teisių gynimo priemonėms finansuoti, panaudojimo rezultatai atskirai aprašomi šios komisijos kasmetinėse veiklos ataskaitose, teikiamose Seimui Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

___________________

 

Kompensacinio atlyginimo už kūrinių ir gretutinių

teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais

analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje tikslais surinkimo

paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

(Pranešimo forma)

____________________________________________________________

(kompensacinio atlyginimo mokėtojo pavadinimas ir teisinė forma)

_____________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas,

____________________________________________________________________

adresas (buveinė), telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

_______________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE PARDUOTAS TUŠČIAS LAIKMENAS IR (AR) ĮRENGINIUS

 

_____________Nr. _______

(data)

 

Pranešimas pateiktas už laikotarpį: nuo_____________________ iki ______________________ .

 

Asmuo, pagaminęs ir pirmą kartą parduodantis tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius Lietuvos Respublikoje.

 

Asmuo, įvežęs tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pirmą kartą parduodantis juos Lietuvos Respublikoje.

 

 

 

Tuščia laikmena, įrenginys, asmeninis kompiuteris (arba atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos priskirtas kodas)

Talpa

Pirmojo pardavimo kaina1

Pirmojo pardavimo dokumento pavadinimas

Pirmojo pardavimo dokumento numeris

Pirmojo pardavimo data

Parduotas kiekis

Pirkėjas2

Apskaičiuoto kompensacinio atlyginimo suma

 

TUŠČIOS LAIKMENOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRENGINIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPIUTERIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad pateiktoje ataskaitoje nurodyti duomenys yra teisingi ir išsamūs.

 

(pareigų pavadinimas)                                                                                       (parašas)                                                                                                                                                                                   (vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––

Pildoma, kai už tuščias laikmenas mokamas 6 proc. kompensacinis atlyginimas nuo pirmo pardavimo kainos be mokesčių.

2Jeigu tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius įsigyja fizinis asmuo, pažymėti santrumpa F. A., jeigu juridinis asmuo, – nurodyti įmonės pavadinimą ir kodą.

Priedo pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

 

Kompensacinio atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo forma)

 

___________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas ir teisinė forma, kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas (buveinė)

___________________________________________________________________________

(telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

___________________________________________________________________________

(banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, į kurią turi būti pervestas grąžinamas kompensacinis atlyginimas)

atstovaujamas (-a) __________________________________________ ir veikiantis (-i) pagal

 

___________________________________________________________________________

(nurodomas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas (dokumentas)

 

________________________

(adresatas)

 

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMPENSACINĮ ATLYGINIMĄ

 

___________ Nr. ________

(data)

 

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsniu, teikiame šį prašymą grąžinti kompensacinį atlyginimą ir pranešame, kad įsigytos tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai, už kuriuos gali būti grąžinamas sumokėtas kompensacinis atlyginimas, yra:

1.1. Išvežti iš Lietuvos Respublikos teritorijos _______________________________.

(išvežimo data)

1.2. Naudojami neįgalių žmonių reikmėms.

1.3. Naudojami profesionalioms reikmėms.

 

2. DEKLARUOJAME, kad tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai naudojami išimtinai profesionalioms reikmėms ir užtikriname, kad tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai nėra ir nebus naudojami darbuotojų ar jų klientų asmeniniams poreikiams.

3. Informacija apie įsigytas tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Talpa

Vienetų skaičius

Kompensacinio atlyginimo mokėtojo pavadinimas, įmonės kodas, adresas*

Sumokėta kompensacinio atlyginimo suma*

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

*Pildo asmenys, įsigiję tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius jų pirmojo pardavimo metu.“

 

4. PRIDEDAMA:

4.1.     Tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių pirkimo PVM sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas. Iš viso: _____ vnt.

4.2.     Dokumentai, patvirtinantys tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Iš viso: _____ vnt.

 

5. Pasirašydami šį prašymą, patvirtiname, kad pateikta informacija yra teisinga ir išsami, taip pat pažymime, kad esame susipažinę su Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos apraše nustatyta kompensacinio atlyginimo grąžinimo tvarka ir atsisakymo grąžinti kompensacinį atlyginimą pagrindais.

 

________________________            ______________        _____________________

(pareigų pavadinimas)                          (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

6. Prašymą priėmė:

 

________________________            ______________        _____________________

(pareigų pavadinimas)                          (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

20__ m. ____________________d.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 734

 

 

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS REPROGRAFIJOS BŪDU SURINKIMO, PASKIRSTYMO, MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kompensacinio atlyginimo už teisėtai išleistų straipsnių ar kitų trumpų kūrinių arba trumpų rašytinių kūrinių ištraukų su iliustracijomis ar be jų (toliau – kūriniai) atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo ir mokėjimo autorių teisių subjektams (autoriams ar jų teisių paveldėtojams) ir leidėjams (toliau kartu – teisių subjektai) ir kompensacinio atlyginimo grąžinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Leidėjas – asmuo, leidžiantis knygas ir (ar) periodinius leidinius (laikraščius ir (ar) žurnalus) visuomenės pagrįstus poreikius atitinkančiu tiražu, kuris platinamas knygynuose, spaudos prekybos vietose ir (ar) prenumeruojamas.

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

3. Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu (toliau – kompensacinis atlyginimas) tarifai nurodyti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 priede.

4. Kompensacinį atlyginimą surenka, nustatytais atvejais grąžina, paskirsto ir teisių subjektams išmoka Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos paskirta atsakinga autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacija (toliau – atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija).

 

II SKYRIUS

UŽ REPROGRAFIJOS PASLAUGAS MOKAMO KOMPENSACINIO ATLYGINIMO APSKAITA IR SURINKIMAS

 

5. Reprografijos paslaugas teikiantys asmenys (toliau – reprografijos paslaugų operatoriai) kompensacinį atlyginimą už reprografijos paslaugas moka atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai vieną kartą per metus. Pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo teikiamos reprografijos paslaugos, iki kitų metų sausio 15 dienos, reprografijos paslaugų operatoriai turi pateikti atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai rašytinį pranešimą apie teikiamas mokamas reprografijos paslaugas (toliau šiame skyriuje – pranešimas) – pajamas, gautas už suteiktas reprografijos paslaugas, ir reprografijos paslaugų teikimo sąlygas (reprografijos paslaugoms teikti naudojamų reprografijos įrenginių kiekį ir galingumą, reprografijos paslaugų teikimo vietą) (pagal 1 priedą). Pranešimas gali būti pateiktas ir elektroniniu būdu.

6. Jeigu reprografijos įrenginiai naudojami ne visus kalendorinius metus, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, taikomi mažesni kompensacinio atlyginimo tarifai (atitinkamas tarifas, nustatytas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 priedo II lentelėje, dalijamas iš 12 ir dauginamas iš mėnesių, kuriais buvo naudojami reprografijos įrenginiai, skaičiaus). Atsiradus kuriai nors iš Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, kurios leistų taikyti mažesnius kompensacinio atlyginimo tarifus, reprografijos paslaugų operatorius per mėnesį nuo kurios nors iš jų atsiradimo dienos turi pateikti atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai informaciją apie:

6.1. nenaudojamą reprografijos įrenginį;

6.2. pakeistą reprografijos paslaugų teikimo vietą.

7. Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija pagal reprografijos paslaugų operatoriaus pateiktą pranešimą per 15 dienų nuo pranešimo gavimo apskaičiuoja mokėtiną kompensacinio atlyginimo sumą ir pateikia reprografijos paslaugų operatoriui laisvos formos mokėjimo dokumentą. Jeigu per kalendorinius metus, kuriais buvo teikiamos reprografijos paslaugos, kolektyvinio administravimo organizacija iš reprografijos paslaugų operatoriaus gauna informaciją apie Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes, mokėtina kompensacinio atlyginimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į šią informaciją.

8. Prireikus nustatyti, ar teisingi reprografijos paslaugų operatoriaus pranešime pateikti duomenys ar kita su kompensacinio atlyginimo tarifo taikymu susijusi informacija, nurodyta Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose, atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija turi teisę reprografijos paslaugų teikimo vietoje patikrinti reprografijos paslaugų teikimo sąlygas (reprografijos paslaugoms teikti naudojamų reprografijos įrenginių kiekį, galingumą ir reprografijos paslaugų teikimo vietą).

9. Reprografijos paslaugų operatorius, gavęs iš kolektyvinio administravimo organizacijos laisvos formos mokėjimo dokumentą, per 15 dienų nuo šio dokumento gavimo turi pervesti jame nurodytą kompensacinio atlyginimo sumą į atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos sąskaitą.

10. Aprašo 9 punkte nurodytame laisvos formos mokėjimo dokumente turi būti šie rekvizitai:

10.1. data, serija ir numeris;

10.2. atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita;

10.3. reprografijos paslaugų operatoriaus pavadinimas ir teisinė forma, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita;

10.4. laikotarpis, už kurį mokamas kompensacinis atlyginimas, ir kompensacinio atlyginimo suma.

 

III SKYRIUS

UŽ PARDUOTUS REPROGRAFIJOS ĮRENGINIUS MOKAMO KOMPENSACINIO ATLYGINIMO APSKAITA IR SURINKIMAS

 

11. Reprografijos įrenginių pardavėjai teikia atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai rašytinį pranešimą apie Lietuvos Respublikoje pirmą kartą parduotus reprografijos įrenginius (pagal 2 priedą). Pranešimas teikiamas kas ketvirtį, pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už kurį teikiama informacija apie ataskaitinį ketvirtį parduotus reprografijos įrenginius, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos. Pranešimas gali būti pateiktas ir elektroniniu būdu.

12. Reprografijos įrenginių pardavėjai kompensacinį atlyginimą už parduotus reprografijos įrenginius moka vieną kartą per ketvirtį – už Aprašo 11 punkte nurodytą ataskaitinį ketvirtį parduotus reprografijos įrenginius. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už kurį mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija pagal gautus reprografijos įrenginių pardavėjų pranešimus, nurodytus Aprašo 11 punkte, išrašo ir pateikia reprografijos įrenginių pardavėjams laisvos formos mokėjimo dokumentą, pagal kurį reprografijos įrenginių pardavėjai per 10 dienų nuo šio dokumento gavimo turi sumokėti kompensacinį atlyginimą į atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos sąskaitą.

13. Aprašo 12 punkte nurodytame laisvos formos mokėjimo dokumente turi būti šie rekvizitai:

13.1. data, serija ir numeris;

13.2. atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita;

13.3. reprografijos įrenginių pardavėjo pavadinimas ir teisinė forma, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita;

13.4. laikotarpis, už kurį mokamas kompensacinis atlyginimas, ir kompensacinio atlyginimo suma.

14. Reprografijos įrenginių pardavėjai privalo tvarkyti reprografijos įrenginių gamybos ir (ar) įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pardavimo dokumentus taip, kad iš jų galima būtų nustatyti pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduotų reprografijos įrenginių, nuo kurių pardavimo kainos skaičiuojamas kompensacinis atlyginimas, skaičių ir pirmojo pardavimo kainą. Kilus abejonių dėl reprografijos įrenginių pardavėjo pranešime pateiktų duomenų teisingumo, atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija turi teisę susipažinti su reprografijos įrenginių gamybos ir (ar) įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pardavimo dokumentais jų saugojimo vietoje.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO PASKIRSTYMAS IR ADMINISTRAVIMO ATSKAITYMŲ ATSKAITYMAS

 

15. Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija iki kalendorinių metų, už kuriuos renkamas kompensacinis atlyginimas, sausio 31 dienos suderina su autorių teisių subjektais ir asociacijomis, atstovaujančiomis leidėjų interesams, preliminarią kompensacinio atlyginimo administravimo atskaitymams (toliau – kolektyvinio administravimo atskaitymai) padengti skirtą sumą, atskaitomą iš surinkto kompensacinio atlyginimo, ir pasirašo kolektyvinio administravimo atskaitymų dydžio suderinimo protokolą.

16. Jeigu atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija nesutaria su autorių teisių subjektais ir asociacijomis, atstovaujančiomis leidėjų interesams, dėl preliminaraus kolektyvinio administravimo atskaitymų dydžio ir nepasirašo suderinimo protokolo, preliminarų kolektyvinio administravimo atskaitymų dydį nustato Kultūros ministerija per 10 dienų nuo atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos prašymo nustatyti kolektyvinio administravimo atskaitymų dydį pateikimo.

17. Kolektyvinio administravimo atskaitymus sudaro atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos sąnaudos, turėtos surenkant kompensacinį atlyginimą iš reprografijos paslaugų operatorių ir reprografijos įrenginių pardavėjų, paskirstant surinktą kompensacinį atlyginimą autorių teisių subjektams ir leidėjams ir grąžinant sumokėtą kompensacinį atlyginimą asmenims, reprografijos įrenginius įsigijusiems profesionalioms, neįgalių žmonių reikmėms, arba asmenims išvežusiems reprografijos įrenginius iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

18. Faktinių kolektyvinio administravimo atskaitymų suma negali padidėti daugiau kaip 10 procentų preliminariai suderintos kolektyvinio administravimo atskaitymų sąmatos straipsniuose nurodytų atskaitymų sumos. Tinkamais laikomi faktiniai kolektyvinio administravimo atskaitymai:

18.1. tiesiogiai susiję su Aprašo 17 punkte nurodyta kompensacinio atlyginimo administravimo veikla ir būtini jai vykdyti;

18.2. turėti kalendoriniais metais, už kuriuos renkamas kompensacinis atlyginimas, ir pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų kovo 1 dienos, t. y. iki apskaičiuoto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo pervedimo kolektyvinio administravimo organizacijoms;

18.3. aiškiai identifikuojami ir pagrįsti apskaitos dokumentais.

19. Neteko galios nuo 2019-06-27

Punkto naikinimas:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

20. Iš kompensacinio atlyginimo sumos atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija iki kovo 30 dienos atskaito kolektyvinio administravimo atskaitymams skirtą sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

21. Iš surinkto kompensacinio atlyginimo atskaičius kolektyvinio administravimo atskaitymus likusi kompensacinio atlyginimo suma paskirstoma teisių subjektams Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 201 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

22. Kompensacinis atlyginimas autoriams paskirstomas pagal atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai pateiktas knygų ir kitų leidinių autorių paraiškas ir pagal publicistikos kūrinių autorių (žurnalistų) paraiškas (pagal 3 priedą), pateiktas iki gruodžio 31 dienos tų kalendorinių metų, kuriais surenkamas kompensacinis atlyginimas.

23. Kompensacinis atlyginimas leidėjams paskirstomas pagal atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai pateiktas knygų leidėjų asociacijų, periodinės spaudos leidėjų asociacijų (toliau – leidėjų asociacijos) ir neasocijuotų leidėjų paraiškas (pagal 4 priedą), pateiktas iki gruodžio 31 dienos tų kalendorinių metų, kuriais surenkamas atlyginimas.

24. Pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų balandžio 1 dienos, atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija turi pranešti leidėjų asociacijoms apie joms tenkančias kompensacinio atlyginimo sumas. Sprendimą, kaip bus panaudota leidėjų asociacijai tenkanti kompensacinio atlyginimo suma, priima leidėjų asociacijos visuotinis narių susirinkimas (konferencija) per 15 dienų nuo kolektyvinio administravimo organizacijos pranešimo gavimo ir apie priimtą sprendimą per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja atsakingą kolektyvinio administravimo organizaciją.

25. Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija, gavusi leidėjų asociacijos visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) sprendimą panaudoti kompensacinį atlyginimą leidėjų asociacijos reikmėms, leidėjų asociacijai tenkančią kompensacinio atlyginimo sumą perveda į leidėjų asociacijos sąskaitą pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų birželio 1 dienos.

26. Jeigu leidėjų asociacijos visuotinis narių susirinkimas (konferencija) priima sprendimą kompensacinį atlyginimą išmokėti leidėjų asociacijos nariams (leidėjams), tokį sprendimą priėmusios leidėjų asociacijos nariams kompensacinį atlyginimą paskirsto ir išmoka atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija, laikydamasi Aprašo 27 punkte nustatytos tvarkos ir terminų. Leidėjų asociacija kartu su visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) sprendimu atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai pateikia leidėjų asociacijos narių (leidėjų) sąrašus.

27. Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija kompensacinį atlyginimą paskirsto ir išmoka teisių subjektams pasibaigus metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų birželio 1 dienos. Konkreti teisių subjektams išmokamo kompensacinio atlyginimo suma apskaičiuojama pagal surinktus naudojant automatizuotą Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) apskaitos sistemą duomenis, kuriuos atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija kasmet gauna iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos, surinktos informacijos apie kūrinių viešą prieigą bibliotekų skaityklose ir atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos atliktų tyrimų rezultatus.

 

V SKYRIUS

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO GRĄŽINIMAS

 

28. Kompensacinis atlyginimas už reprografijos įrenginius grąžinamas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 201 straipsnio 6 dalies 1–3 punktuose nustatytais atvejais.

29. Rašytinis prašymas grąžinti kompensacinį atlyginimą (pagal 5 priedą) gali būti pateiktas atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai kalendoriniais metais, kuriais reprografijos įrenginiai įsigyti, ir pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais reprografijos įrenginiai įsigyti, iki kitų metų, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, birželio 1 dienos, tai yra iki apskaičiuotas ir paskirstytas kompensacinis atlyginimas pervedamas teisių subjektams. Prašymas gali būti pateiktas ir elektroniniu būdu.

30. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

30.1. reprografijos įrenginių įsigijimo dokumentų (sąskaitų faktūrų ar kitų apskaitos dokumentų) kopijos;

30.2. dokumentų, patvirtinančių, reprografijos įrenginių išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijos (teikia tik asmenys, išvežę reprografijos įrenginius iš Lietuvos Respublikos teritorijos);

30.3. neįgalumą patvirtinančio dokumento kopija (teikia neįgalūs asmenys);

30.4. išrašą iš asmens (įstaigos ar asociacijos) steigimo dokumento, patvirtinančio, kad asmens veiklos tikslai ir pobūdis skirti neįgalių asmenų reikmėms (teikia įstaigos ir asociacijos, atstovaujančios neįgalių asmenų interesams).

31. Asmenims, kurių prašymai ir pateikti dokumentai atitinka Aprašo 28 ir 30 punktuose nustatytus reikalavimus, kompensacinis atlyginimas grąžinamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, pervedant grąžinamą kompensacinio atlyginimo sumą į prašymą pateikusio asmens sąskaitą. Kilus pagrįstų abejonių dėl prašyme ir (ar) pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumo, atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija per 10 dienų nuo prašymo gavimo prašo jį pateikusį asmenį per 10 dienų nuo pranešimo gavimo papildyti prašymą ir (ar) pateikti papildomų dokumentų, taip pat ir įrodančių, kad asmens veiklos tikslai ir pobūdis atitinka profesionalias reikmes, kopijas. Asmenims, papildžiusiems prašymą ir (ar) pateikusiems papildomų dokumentų kopijas, kompensacinis atlyginimas grąžinamas per 10 dienų nuo papildyto prašymo ir (ar) papildomų dokumentų kopijų pateikimo.

 

VI SKYRIUS

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO ADMINISTRAVIMO PRIEŽIŪRA

 

32. Atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija iki tų metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, liepos 1 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai surinkto ir paskirstyto atlyginimo ir su tuo susijusių kolektyvinio administravimo atskaitymų ataskaitą. Leidėjų asociacijos iki tų metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, gruodžio 31 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai leidėjų asociacijų visuotinių narių susirinkimų (konferencijų) sprendimais leidėjų asociacijų poreikiams panaudoto kompensacinio atlyginimo ataskaitas.

33. Aprašo 32 punkte nurodytos ataskaitos apie teisių subjektams išmokėtą kompensacinį atlyginimą skelbiamos viešai Kultūros ministerijos interneto svetainėje, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, reikalavimų.

34. Neteko galios nuo 2019-06-27

Punkto naikinimas:

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

 

___________________

 

Kompensacinio atlyginimo už kūrinių

atgaminimą asmeniniais tikslais

reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo,

mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Pranešimo forma)

____________________________________________________________

(reprografijos paslaugų operatoriaus pavadinimas ir teisinė forma)

_____________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, registras)

___________________________________________________________

(adresas (buveinė), telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE TEIKIAMAS MOKAMAS REPROGRAFIJOS PASLAUGAS

 

_________________Nr. _______________________

(pranešimo pateikimo data)

 

Pranešimas pateiktas už laikotarpį nuo_____________________ iki ______________________ .

 

Reprografijos įrenginio galingumas

Už paslaugas, teikiamas bibliotekose, švietimo įstaigose, mokslo ir studijų institucijose ar netoli švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų

Už paslaugas, teikiamas toli nuo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų

Už paslaugas, teikiamas vietovėse, kuriose nėra švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų

Mažiau kaip 6 kopijos per minutę

 

 

 

Nuo 6 iki 19 kopijų per minutę

 

 

 

Nuo 20 iki 39 kopijų per minutę

 

 

 

Nuo 40 iki 59 kopijų per minutę

 

 

 

Nuo 60 iki 89 kopijų per minutę

 

 

 

Daugiau kaip 89 kopijos per minutę

 

 

 

 

Pastaba. Kai reprografijos paslaugoms teikti naudojami reprografijos įrenginiai, darantys spalvotas kopijas, kompensacinio atlyginimo tarifai didinami 25 procentais.

 

Patvirtiname, kad pranešime nurodyti duomenys yra teisingi.

 

(Pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)        

 

 

(Kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas)

––––––––––––––––––––

 

Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą

asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo,

paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Pranešimo forma)

____________________________________________________________

(reprografijos įrenginių pardavėjo pavadinimas ir teisinė forma)

_____________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, registras)

___________________________________________________________________

(adresas (buveinė), telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE PARDUOTUS REPROGRAFIJOS ĮRENGINIUS

 

_______________Nr. __________

(data)

 

Pranešimas pateiktas už laikotarpį nuo_____________________ iki ______________________:

 

   apie pagamintus Lietuvos Respublikoje ir pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduotus reprografijos įrenginius;

   apie įvežtus į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduotus reprografijos įrenginius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprografijos įrenginiai

Sparta

Gaminio identifi-kacijos numeris, serija

Pavadinimas

Pirmojo pardavimo kaina

Kompen-sacinio atlyginimo tarifas (procentais)

Pirmojo pardavimo apskaitos dokumentas, numeris ir data

Parduotas kiekis

Pirkėjas*

Apskai-čiuota kompen-sacinio atlyginimo suma

Nespalviniai

 

 

1,8–2

 

 

 

 

* nuo 12 iki 23 kopijų per minutę

 

 

 

1,8

 

 

 

 

* nuo 24 iki 45 kopijų per minutę

 

1,9

 

 

 

* nuo 46 iki 90 kopijų per minutę

 

2

 

 

 

Spalviniai

 

 

2,7–3

 

 

 

* nuo 12 iki 23 kopijų per minutę

 

 

 

2,7

 

 

 

 

* nuo 24 iki 45 kopijų per minutę

 

2,85

 

 

 

* nuo 46 iki 90 kopijų per minutę

 

3

 

 

 

Nespalviniai daugia-funkciai

 

 

0,6–0,7

 

 

 

* nuo 12 iki 23 kopijų per minutę

 

 

 

0,6

 

 

 

 

* nuo 24 iki 45 kopijų per minutę

 

0,65

 

 

 

* nuo 46 iki 90 kopijų per minutę

 

0,7

 

 

 

Spalviniai daugia-funkciai

 

 

 

 

0,91

 

 

 

 

nuo 12 iki 23 kopijų per minutę

 

 

 

0,9

 

 

 

 

* nuo 24 iki 45 kopijų per minutę

 

 

 

0,95

 

 

 

 

nuo 46 iki 90 kopijų per minutę

 

 

 

1

 

 

 

 

 

*Jeigu reprografijos įrenginius įsigyja fizinis asmuo, pažymėti santrumpa „F. A.“, jeigu juridinis asmuo – nurodyti įmonės pavadinimą ir kodą

Patvirtinu, kad pateiktame pranešime nurodyti duomenys yra teisingi.

 

(Pareigų pavadinimas)                    (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)                    

(Kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas)

_____________________

 

Kompensacinio atlyginimo už kūrinių

atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos

būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Prašymo forma)

___________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas (buveinė)

________________________________________________________________________________________

(tel. numeris, el. pašto adresas)

________________________________________________________________________________________,

(banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas kompensacinis atlyginimas,

numeris)

Atstovaujamo (-os) __________________________________ ir veikiančio (-os) pagal_____

 

________________________________________________________________________________________________________________ ,

(įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

 

_______________________________________________________________________________

(atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai)

 

 

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMPENSACINĮ ATLYGINIMĄ

___________ Nr. ________

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 201 straipsniu, teikiame šį prašymą grąžinti kompensacinį atlyginimą ir informuojame, kad įsigytas (-i) reprografijos įrenginys (-ai), už kurį (kuriuos) gali būti sugrąžinamas sumokėtas kompensacinis atlyginimas, yra:

Išvežti iš Lietuvos Respublikos teritorijos

PRIDEDAMA:

Reprografijos įrenginio (-ų) pirkimo sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas.

Iš viso  __ vienetų.

Dokumentai, patvirtinantys, kad reprografijos įrenginys (-iai) išvežtas (-i) iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Iš viso  __ vienetų; _____________________ .

(išvežimo data)

Įsigyti neįgalių asmenų reikmėms

PRIDEDAMA:

Reprografijos įrenginio (-ų) pirkimo sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas.

Iš viso  __ vienetų.

Įsigyti reprografijos paslaugas teikiančių asmenų profesionalioms reikmėms.

PRIDEDAMA:

Reprografijos įrenginio (-ų) pirkimo sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas.

Iš viso  __ vienetų.

Įsigyti kitoms profesionalioms reikmėms.      

PRIDEDAMA:

Reprografijos įrenginio (-ų) pirkimo sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas. 

Iš viso  __ vnt.

 

DEKLARUOJAME, kad reprografijos įrenginys (-iai) įsigyti išimtinai profesionalioms reikmėms.  Taip pat užtikriname, kad reprografijos įrenginys (-iai) nebus naudojamas (-i) darbuotojų ar jų klientų asmeniniams poreikiams.

 

Informacija apie įsigytus reprografijos įrenginius

 

Reprografijos įrenginiai

Sparta

Pavadinimas

Gaminio identifikacijos ar serijos numeris

Skaičius (vienetais)

Nespalviniai

* nuo 12 iki 23 kopijų per minutę

* nuo 24 iki 45 kopijų per minutę

* nuo 46 iki 90 kopijų per minutę

Spalviniai

* nuo 12 iki 23 kopijų per minutę

* nuo 24 iki 45 kopijų per minutę

* nuo 46 iki 90 kopijų per minutę

Nespalviniai daugiafunkciai

* nuo 12 iki 23 kopijų per minutę

* nuo 24 iki 45 kopijų per minutę

* nuo 46 iki 90 kopijų per minutę

Spalviniai daugiafunkciai

* nuo 12 iki 23 kopijų per minutę

 

 

 

* nuo 24 iki 45 kopijų per minutę

 

 

 

* nuo 46 iki 90 kopijų per minutę

 

 

 

 

Pasirašydami šį prašymą, patvirtiname, kad pateikta informacija yra teisinga ir išsami, taip pat pažymime, kad esame susipažinę su Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos apraše nustatyta kompensacinio atlyginimo grąžinimo tvarka ir atsisakymo sugrąžinti kompensacinį atlyginimą pagrindais.

 

(Pareigų pavadinimas)                                    (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

Prašymą priėmė

(Pareigų pavadinimas)                                    (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

201_ m. ____________________d.

 

 

Atsisakymo grąžinti kompensacinį atlyginimą priežastys:

 

dėl atlyginimo grąžinimo kreipęsis asmuo neišvežė reprografijos įrenginių iš Lietuvos Respublikos;

 

dėl atlyginimo grąžinimo kreipęsis asmuo reprografijos įrenginius naudoja kitiems, nei nurodyta jo pateiktame prašyme, tikslams.

 

___________________

 

Kompensacinio atlyginimo už kūrinių

atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos

būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir

grąžinimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

___________________________________________________________________________

(atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos pavadinimas)

 

________________________________________________________________________

(kodas, adresas (buveinė)

 

 

______________________________

                           (adresatas)

 

PARAIŠKA IŠMOKĖTI KOMPENSACINĮ ATLYGINIMĄ UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS REPROGRAFIJOS BŪDU

 

_______________ Nr. __________

(data)

 

Periodinių leidinių leidėjų asociacija

Knygų leidėjų asociacija

Leidėjas

 

Asociacijos / leidėjo pavadinimas

 

 

Asociacijos narių skaičius *

 

 

Asociacijos / leidėjo įsteigimo data

 

 

Buveinės adresas, kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

 

 

Banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti pervestas kompensacinis atlyginimas, numeris

 

 

* Pildo asociacijos

 

________________________                        _______          ____________________

(pareigų pavadinimas)                                                    (parašas)                  (vardas ir pavardė)

 

 

___________________

 

Kompensacinio atlyginimo už kūrinių

atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos

būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir

grąžinimo tvarkos aprašo
5 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

___________________________________________________________________________

(atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, adresas (buveinė)

 

 

______________________________

                           (adresatas)

 

PARAIŠKA IŠMOKĖTI PUBLICISTIKOS KŪRINIŲ AUTORIAMS (ŽURNALISTAMS) KOMPENSACINĮ ATLYGINIMĄ UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS REPROGRAFIJOS BŪDU

 

_______________ Nr. __________

(data)

 

 

Autoriaus (žurnalisto) vardas, pavardė

 

 

Asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris

 

 

Banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti pervestas kompensacinis atlyginimas, numeris

 

 

Per _______metus periodiniuose leidiniuose paskelbtų straipsnių skaičius

 

 

Sąrašas periodinių leidinių, kuriuose paskelbti straipsniai

 

 

 

 

 

 

____________________                                                        _________

(vardas ir pavardė)                                                                                                 (parašas)

 

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 606, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10212

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 546, 2022-05-25, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11242

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo