Suvestinė redakcija nuo 2020-10-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10216

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. A-605

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu:

1.Tvirtinu Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų rinkimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėją užtikrinti, kad Miesto koordinavimo skyriaus darbuotojai, atsakingi už vaizdo duomenų tvarkymą, būtų pasirašę darbuotojo pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-605

(2020 m.  spalio 20 d. įsakymo

Nr. A-1421 redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų rinkimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti vaizdo stebėjimo duomenų, surinktų Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, kaupimo, naudojimo, saugojimo, naikinimo bei kito tvarkymo automatinėmis priemonėmis reikalavimus, užtikrinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2Vaizdo stebėjimas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, taip pat kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

3     Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. duomenų valdytojas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai;

3.2. duomenų subjektas – vaizdo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įraše užfiksuoto atvaizdo apimtį (veidą, ūgį ir kita);

3.3. kiti duomenys – vaizdo kameromis užfiksuoti darbų ar paslaugų vykdymo duomenys, turto, esančio Savivaldybės teritorijoje būklė, priešingų teisei veikų vykdymas.

3.4. duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami vaizdo kameromis užfiksuoti asmens duomenys;

3.5. Asmens duomenų priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

3.6. vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, turto būkle, atliekamais darbais ar teikiamomis paslaugomis, tvarkymas naudojant vaizdo stebėjimo kameras;

3.7. vaizdo  stebėjimo sistema – vaizdo duomenų fiksavimo, įrašymo, perdavimo įrenginiai ir kita įranga;

3.8. darbuotojai – Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

4.       Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

 

II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

 

5Vaizdo stebėjimo tikslai Savivaldybės teritorijoje:

5.1. užtikrinti asmens, turto, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką;

5.2. įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

5.3. pagal kompetencija fiksuoti galimus teisės pažeidimus;

5.4. kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą, ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę.

6Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesuderinamiems su Taisyklių 5 punkte apibrėžtais tikslais, išskyrus atvejus, kai tokiam duomenų tvarkymui egzistuoja atskira Reglamente ar kituose teisės aktuose įtvirtinta teisėto tvarkymo sąlyga. Vaizdo stebėjimo tikslas ir apimtis gali būti keičiama tik pakeitus Taisykles.

7Vaizdo duomenų rinkimo ir teisėto tvarkymo pagrindai:

7.1. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas;

7.2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32, 34 ir 36 punktai;

7.3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3-4 punktai;

7.4. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas;

7.5. kitų teisės aktais priskirtų funkcijų užtikrinimui ir kontrolei.

8Vaizdo stebėjimo kameros įrengiamos įvertinus kiekvienos planuojamos stebėti teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis būtinybę ir reikalingumą (kriminogeninė situacija, vertingų materialinių vertybių buvimo vieta ir kitos svarbios aplinkybės).

9Vaizdo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje teritorijoje, negu tai yra būtina, ir renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina įgyvendinti Taisyklių 5 punkte nurodytus tikslus. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką negali patekti gyvenamosios patalpos ir (arba) jai priklausanti privati teritorija arba įėjimas į ją, taip pat patalpos ar teritorija, kurioje duomenų subjektas galėtų tikėtis absoliučios privatumo apsaugos. Vaizdo stebėjimas vykdomas tik Taisyklių 2 priede nustatytose teritorijose.

 

III SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

 

10.     Tvarkomi duomenys (kategorijos):

10.1 vaizdo stebėjimo duomenys;

10.2 vaizdo įrašų metaduomenys.

11Savivaldybės teritorijoje yra montuojamos lauko teritorijos vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo stebėjimas vykdomas Savivaldybės lauko teritorijose ir apima numatytą stebėjimo sritį.

12Vaizdo įrašymo įrenginyje vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas skaitmeniniu būdu įrašomas į vidinį kietąjį diską. Savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo įrašai saugomi 30 parų.  Dėl ribotos kietojo disko talpos vaizdo įrašymo įrenginys automatiškai ant seniausių įrašų viršaus įrašo naujausią vaizdo srautą.

13Kai vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, kitus teisės pažeidimus ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek jie reikalingi šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

14Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką nurodant kamerą, vietą, įrašo datą ir laiką.

15Vaizdo kameromis stebimas vaizdas gali būti spalvotas arba nespalvotas (esant nepakankamam apšvietimui). Vaizdo duomenys tvarkomi (renkami) visą parą.

16Vaizdo kameromis vaizdas Savivaldybės viešosiose  erdvėse stebimas Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus darbuotojo darbo vietoje pagal iš anksto numatytą darbo grafiką.

17 Duomenų valdytojas užtikrina, kad prieš patenkant į teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų iškabintos informacinės lentelės ir (arba) priklijuoti lipdukai (Taisyklių 3 priedas). Informacinės lentelės ir (arba) lipdukai turi būti aiškiai matomi prieš patenkant į vaizdo stebėjimo zoną, juose turi būti nurodyta):

17.1. informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą;

17.2. duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;

17.3. asmens duomenų tvarkymo tikslas;

17.4. nuoroda į informacijos šaltinį, kur būtų galima gauti detalesnės informacijos apie vykdomą vaizdo stebėjimą bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

18Duomenų valdytojas, vykdydamas vaizdo stebėjimą, gali pasitelkti duomenų tvarkytoją, kuris tvarko vaizdo duomenis.

19. Už informacinių lentelių ir (arba) lipdukų, nurodytų Taisyklių 17 punkte, poreikį atsakingas Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrius, o už užsakymą, pritvirtinimą ir priežiūrą, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius.

 

 

IV SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS VAIZDO DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

 

20Siekiant užtikrinti vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:

20.1užtikrintas prieigos prie duomenų valdymas ir kontrolė:

20.1.1.   užtikrinama prieigos prie vaizdo įrangos ir vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;

20.1.2.   prieiga prie vaizdo įrangos ir vaizdo duomenų asmenims suteikiama tik pasirašytinai įsipareigojus saugoti asmens duomenų paslaptį. Darbuotojo pasižadėjimo saugoti duomenų paslaptį forma  nurodyta Taisyklių 1 priede;

20.1.3.   prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikta tik tam darbuotojui, kuriam asmens ar kiti duomenys yra reikalingi jam priskirtoms funkcijoms vykdyti;

20.1.4.   prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų naikinama, pasibaigus Savivaldybės administracijos ir darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus jo darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų nereikalinga, arba atsiradus kitoms objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų turėtų būti panaikinta;

20.1.5.   duomenų tvarkytojai ir atsakingi asmenys sutartimi ir (ar) kitu teisės aktu privalo būti įpareigoti pasirašyti darbuotojo pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį, nurodytą Taisyklių 1 priede;

20.1.6.   užtikrintas slaptažodžių konfidencialumas juos suteikiant, pateikiant, reguliariai keičiant bei saugant, kai tapatybės patvirtinimas vykdomas naudojant slaptažodžius bei užtikrinti reikalavimus slaptažodžiams, numatytus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A-664 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės);

20.1.7.   užtikrinta kompiuterinės įrangos apsauga nuo žalingų programų (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.);

20.1.8.   užtikrintos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, skirtos apsaugoti duomenų bazes nuo neteisėto prisijungimo elektroninių ryšių priemonėmis;

20.2užtikrinamas vaizdo įrangos, kurioje saugomi vaizdo duomenys, fizinis saugumas – ribojama ir kontroliuojama neturinčių įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis asmenų prieiga prie vaizdo įrangos (apsunkinamas patekimas į patalpą ir kitos priemonės);

20.3prieigos prie vaizdo kamerų kompiuterių tinklo slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą, jie turi būti unikalūs, sudaryti nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos ir keičiami ne rečiau kaip kartą per du mėnesius;

20.4užtikrinama vaizdo duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis – prieiga prie vaizdo kamerų kompiuterių tinklo apsaugota ugniasiene;

20.5užtikrinama vaizdo įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos – įdiegtos ir nuolatos atnaujinamos vidinio tinklo ir antivirusinės apsaugos priemonės;

20.6užtikrinti darbuotojų, susijusių su vaizdo duomenų tvarkymu, mokymus. Mokymai turi atitikti darbuotojų veiklos realijas ir apmokymą tinkamai dirbti su asmens duomenų tvarkymo sistemomis, registrais ir duomenų bazėmis. Mokymų periodiškumas – kartą per metus;

20.7imantis kitų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių, aprašytų Šiaulių miesto savivaldybės informacinių sistemų sistemos saugos nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A-576 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės informacinių sistemų sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priede “Bendras  techninių ir organizacinių  saugumo priemonių sąrašas”, duomenų valdytojo sudaromose sutartyse ar kitame duomenų valdytojo patvirtintame dokumente.

21Griežtai draudžiama kompiuterinę įrangą naudoti kitais tikslais, nesusijusiais su darbo funkcijų vykdymu, tiek darbo metu, tiek po darbo (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninės informacijos), kitų failų, nesusijusių su darbo funkcijomis (muzikos, vaizdo įrašų, žaidimų ir kt.) saugojimu.

22Už techninę Savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų priežiūrą atsakingi paslaugų teikėjai, įrengę jas pagal sutartį.

23Už kompiuterinės įrangos būklės kontrolę atsakingas Savivaldybės adminsitracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris. Už kompiuterinės įrangos kasdieninę priežiūrą atsakingas šią įranga naudojantis Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus darbuotojas.

24Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus darbuotojai, pastebėję vaizdo duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę vaizdo duomenų saugumui), nedelsdami apie tai informuoja Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrį ir Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną.

25Vaizdo duomenų saugos pažeidimai nagrinėjami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A-478 „Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje valdymo taisyklių patvirtinimo“ (su tolimesniais pakeitimais) patvirtintomis Asmens duomenų saugumo pažeidimų Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje valdymo taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

 

V SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDIMAS

 

26Vaizdo duomenys gali būti pateikti duomenų subjektams, apie tvarkomus jų duomenis, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūroms, teismams bei kitoms valstybės institucijoms teisės aktuose nustatytoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti – vienkartinio prašymo atveju.

27Duomenų valdytojo iniciatyva vaizdo duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik kai asmens duomenų teikimas atitinka Reglamento 5 straipsnio reikalavimus, esant teisėtam duomenų teikimo tikslui bei tik egzistuojant Reglamento 6 arba 9 straipsniuose nustatytai teisėtai duomenų tvarkymo sąlygai ir kai duomenis tvarkyti būtina įgyvendinant siekiamus tikslus. 

28Vienkartinio teikimo atveju pagal gautą trečiosios šalies prašymą duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ar kitais galiojančiais teisės aktais, kai tvarkomi kiti duomenys.  Vaizdo duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik, kai duomenų gavėjas motyvuotame prašyme nurodo asmens duomenų naudojimo tikslą, teikimo bei gavimo teisinį pagrindą ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtį.

29Prieš perduodant vaizdo duomenis Savivaldybės administracijoje turi būti įsitikinama, ar yra pagrindas perduoti vaizdo duomenis ir ar jie bus tvarkomi vadovaujantis Reglamente ir specialiuose teisės aktuose numatytais asmens duomenų ir kitų duomenų tvarkymo reikalavimais.

30Daugkartinio duomenų teikimo atveju duomenys teikiami pagal daugkartinio duomenų teikimo sutartį, kurioje numatoma duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei teikiamų duomenų teikimo,  gavimo pagrindas, apimtys ir kt. reikalavimai.

31Nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, teisės pažeidimą ar nusikalstamą veiką padariusio asmens nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas, baudžiamųjų sankcijų vykdymo, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijai, tikslais taip pat viešosios tvarkos užtikrinimo, teisės pažeidimų prevencijos ir teisėto baudimo už juos tikslais vaizdo stebėjimą kartu su Administracija vykdo Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatas (juridinio asmens kodas 190521648, buveinės adresas Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai). Tokiu atveju abipusių derybų būdu tarp Administracijos ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato sudaroma sutartis, reguliuojanti šalių tarpusavio santykius.

32Prieš priimdama sprendimą teikti trečiajam asmeniui vaizdo duomenis, Savivaldybės administracija turėtų įvertinti, ar tikslas, dėl ko trečiasis asmuo prašo vaizdo duomenų, negali būti pasiektas neperduodant vaizdo duomenų, o pačiai Savivaldybės administracijai visų pirma peržiūrint vaizdo duomenis ir patvirtinant arba paneigiant tam tikras aplinkybes. Jeigu įmanoma, tokios aplinkybės visų pirma turėtų būti paneigtos arba patvirtintos neatskleidžiant trečiajam asmeniui asmens duomenų.

33.   Duomenų subjektas turi teisę:

33.1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

33.2. susipažinti su asmens duomenimis;

33.3. reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

33.4. reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

33.5. apriboti duomenų tvarkymą;

33.6. į duomenų perkeliamumą;

33.7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

34Duomenų subjektas, manantis, kad jo teisės į privatumą buvo pažeistos, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt

35Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinama tokia tvarka:

35.1. Duomenų subjektas, pateikęs Savivaldybės administracijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie tai, kokie vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuoti jo asmens duomenys, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Duomenų subjektas, prieš įgyvendindamas teisę peržiūrėti vaizdo įrašą, turėtų nurodyti, kokią dieną ir kokiu laiku buvo nufilmuotas.

35.2. Gavus duomenų subjekto paklausimą dėl vaizdo įrašų, kuriuose jis nufilmuotas, tvarkymo ir patikrinus duomenų subjekto tapatybę, duomenų subjektui suteikiama informacija, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikiami duomenų subjekto prašomi duomenys (sudaroma galimybė Administracijos patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą, arba, duomenų subjekto prašymu, pateikiama vaizdo įrašo kopija išorinėje duomenų laikmenoje ar nuotrauka), ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

35.3. Jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninių ryšių priemonėmis, asmens duomenys duomenų subjektui taip pat pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas prašo juos pateikti kitaip.

35.4. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotais savo asmens duomenimis, turi būti užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą. Jei duomenų subjektui teikiamame vaizdo įraše užfiksuoti kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar užfiksuota kita informacija, galinti pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pvz., transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

35.5. Savivaldybės administracija gali atsisakyti pateikti tvarkomus asmens duomenis, jei toks asmens duomenų pateikimas gali atskleisti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar konfidencialią informaciją, susijusią su Savivaldybės administracijos veikla.

36.    Duomenų subjekto teisė nesutikti su vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų asmens duomenų tvarkymu įgyvendinama šia tvarka:

36.1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

36.2. Duomenų subjekto teisė nesutikti su vaizdo duomenų teikimu įgyvendinama prieš atliekant vaizdo duomenų tvarkymo veiksmus Taisyklių 36.1 punkte nurodytais pagrindais, duomenų subjektą raštu informuojant: apie ketinamą atlikti vaizdo duomenų tvarkymo veiksmą (teikimą, naudojimą ir pan.); nurodant, jog duomenų subjektas turi teisę nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu; paaiškinant, kad teisiškai pagrįstas nesutikimas turi būti išreiškiamas pateikiant rašytinį pranešimą, kuris Savivaldybės administracijai gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis; nustatant protingą terminą, per kurį duomenų subjektas turi teisę išreikšti savo valią.

36.3.             Jeigu duomenų subjektas per nustatytą terminą išreiškia teisiškai pagrįstą nesutikimą, Savivaldybės administracija neatlieka vaizdo duomenų tvarkymo veiksmų ir duomenų subjekto prašymu praneša jam apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus nurodant atsisakymo motyvus.

37.    Teisė reikalauti sunaikinti tvarkomus savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, įgyvendinama šia tvarka:

37.1.            Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir pats ar per įgaliotą asmenį kreipiasi į duomenų valdytoją, Savivaldybės administracija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, neatlygintinai patikrina duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir nedelsdama sunaikina neteisėtai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

37.2.            Savivaldybės administracija, duomenų subjekto ar jo įgalioto asmens prašymu sustabdžiusi duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui). Kiti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmai gali būti atliekami tik šiais atvejais:

37.2.1.                     turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių asmens duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

37.2.2.          jei duomenų subjektas tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

37.2.3.                      jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

37.3. Savivaldybės administracija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, praneša duomenų subjektui ar jo įgaliotam asmeniui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą duomenų subjekto asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

37.4. duomenų subjekto asmens duomenys naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto ar jo įgalioto asmens prašymą.

37.5. Savivaldybės administracija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, informuoja asmens duomenų gavėjus apie duomenų subjekto ar jo įgalioto asmens prašymu sunaikintus duomenų subjekto asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama priežiūros institucijai. Savivaldybės administracija turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teises esant Reglamento 23 str. numatytoms aplinkybėms.

38. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A-477 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ (su tolimesniais pakeitimais) patvirtintų Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

39Duomenų valdytojas turi šias teises:

39.1spręsti dėl vaizdo stebėsenos (toliau – Stebėsena) duomenų rinkimo;

39.2spręsti dėl asmens duomenų ar kitų duomenų teikimo trečiosioms šalims;

39.3rengti ir priimti vidinius teisės aktus, nustatančius Stebėsenos vykdymą;

39.4gauti iš duomenų tvarkytojų visą informaciją, susijusią su Stebėsena ir asmens duomenų ar kitų duomenų tvarkymu;

39.5paskirti atsakingus už Stebėseną asmenis;

39.6įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;

39.7teikti duomenų tvarkytojui privalomus nurodymus dėl duomenų tvarkymo.

40Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

40.1užtikrinti asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

40.2įgyvendinti duomenų subjekto teises Reglamente nustatyta tvarka;

40.3užtikrinti asmens duomenų ir kitų duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones;

40.4parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų tokių priemonių laikymąsi;

40.5užtikrinti išsamų ir skaidrų asmenų informavimą apie vykdomą stebėseną;

40.6užtikrinti, kad prieiga prie Stebėsenos duomenų būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims, pasirašiusiems Darbuotojo pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį, kurio forma nurodyta Taisyklių priede;

40.7užtikrinti, kad Stebėsenos apimtis nebūtų didesnė nei nustatyta Taisyklėse;

40.8užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų saugomi ir naikinami laikantis Taisyklėse nustatytų terminų;

40.9užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Taisyklėmis, Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

41Duomenų valdytojas vienas arba kartu su kitais duomenų valdytojais vykdo šias funkcijas:

41.1nustato Stebėsenos tikslus, priemones ir apimtį;

41.2organizuoja Stebėsenos sistemos diegimo darbus;

41.3suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti Stebėsenos metu surinktus asmens ir kitus duomenis;

41.4analizuoja technologines, metodologines ir organizacines duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam Stebėsenos vykdymui užtikrinti;

41.5vykdo kitas funkcijas numatytas Reglamente.

42Duomenų tvarkytojas ir (ar) Savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą, vykdo šias funkcijas:

42.1organizuoja Stebėsenos įrangos diegimą ir (ar) priežiūrą;

42.2inicijuoja ir įgyvendina būtinas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones siekiant užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų pasiekiami tik iš duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vidinio kompiuterių tinklo ir prieigos teisės prie Stebėsenos duomenų būtų suteiktos tik duomenų valdytojo įgaliotiems asmenims;

42.3nustato Stebėsenos įrangos veikimo parametrus arba organizuoja jų nustatymą;

42.4stebi ir prižiūri Stebėsenos įrangos veikimą, šalina arba organizuoja sutrikimų šalinimą;

42.5registruoja Stebėsenos duomenų tvarkymo sistemos saugumo incidentus, informuoja apie juos duomenų valdytojo asmens duomenų apsaugos pareigūną ir teikia pasiūlymus dėl saugos incidentų pašalinimo;

42.6imasi priemonių, būtinų Stebėsenos duomenims apsaugoti nuo galimo neteisėto prisijungimo elektroninėmis priemonėmis;

42.7užtikrina patalpų ir kompiuterinės įrangos, kuriose saugomi Stebėsenos duomenys, saugumą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43Savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie eidami savo pareigas Savivaldybės administracijoje sužinojo vaizdo duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų ir kitų duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Reglamente ir Taisyklėse ir kituose teisės aktuose. Darbuotojai ir kiti asmenys, įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis, pažeidę minėtus teisės aktus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

44Savivaldybės administracijos veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami priežiūros institucijai ar kitai ikiteisminei arba teisminei institucijai įstatymų nustatyta tvarka.

45Savivaldybės administracijos darbuotojai, tvarkantys vaizdo duomenis, gautus Taisyklėse numatytomis vaizdo stebėjimo kameromis, su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai arba kitu būdu, leidžiančiu nustatyti susipažinimo faktą.

46Tai, kas nereglamentuota šiose Taisyklėse sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos ir kituose teisės aktuose.

47Taisyklės peržiūrimos ir, poreikiui esant, atnaujinamos pasikeitus asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų įgyvendinimo praktikai, taip pat pasikeitus Savivaldybės atliekamam asmens duomenų tvarkymui, bet ne rečiau kaip kartą per vienerius metus. Kaip laikomasi šių Taisyklių nuostatų, stebi ir atnaujinimą pagal poreikį inicijuoja Savivaldybės administracijoje už asmens duomenų apsaugą atsakingas asmuo

48Šios Taisyklės yra taikomas kartu su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A-1421, 2020-10-20, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21722

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų

duomenų naudojimo tvarkos taisyklių

1 priedas

 

 

(Darbuotojo pasižadėjimo saugoti duomenų paslaptį forma)

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

 

(darbuotojo skyriaus pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

 

 

DARBUOTOJO PasižadėjimAS saugoti duomenų paslaptį

 

 

 

 

(data)

 

 

 

(vieta)

 

 

Aš,

 

,

 

(vardas, pavardė)

suprantu, kad:

- savo darbe tvarkysiu vaizdo įrašų duomenis ir jų metaduomenis (toliau – duomenys), kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiems asmenims ar institucijoms;

- draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su duomenimis;

- netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus.

Įsipareigoju:

- saugoti duomenų paslaptį;

- tvarkyti duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pareigybės aprašymu ir Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais funkcijas, kurias vykdant man bus patikėtas duomenų tvarkymas apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

- neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis susipažinti su tvarkomais duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šiais duomenimis, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų;

- pranešti savo tiesioginiam vadovui ir už duomenų apsaugą atsakingiems asmenims apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę duomenų saugumui;

- siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

 

Žinau, kad:

- už šio įsipareigojimo nesilaikymą ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) arba Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal Reglamentą arba galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;

- asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių Reglamento, ar Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą;

- asmens duomenų tvarkymas pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir duomenų subjekto teisių, nustatytų Reglamente, pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą arba Reglamente;

- šis įsipareigojimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A-1421, 2020-10-20, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21722

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų

fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos taisyklių

2 priedas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO VAIZDO ĮRANGA TERITORIJŲ, SĄRAŠAS

 

 

Eil.

Nr.

Vaizdo stebėjimo vietos adresas/stebima teritorija

Vaizdo

kamerų

skaičius

1.

Vilniaus g. 100

1

2.

Vilniaus g. 173

1

3.

Vilniaus g. 235

1

4.

Vilniaus g. 168

1

5.

Vilniaus g. 247

1

6.

Vilniaus g. 174

1

7.

Dainų g. – Aido g. sankirta

1

8.

Vilniaus g. 255

1

9.

Sevastopolio g. 19

1

10.

Vilniaus Ežero g.

1

11.

Dubijos g. -  Serbentų g. sankirta

1

12.

Dainų t. - Lyros g. sankirta

1

13.

Tilžės g. – Stoties g. sankirta

1

14.

Vilniaus g. 213

1

15.

Basanavičiaus g. 89

1

16.

Tilžės 1b (Tilžės g. - Gegužių g. sank.)

1

17.

Vytauto g. – Tilžės g. sankirta

1

18.

Vasario 16-osios g. 62

1

19.

Vilniaus g. 49

1

20.

Tilžės g. - Kelmės g.  sank.

1

21.

Aušros al. 62

1

22.

Višinskio g. 25

1

23.

Vilniaus g. 141

1

24.

Vilniaus g. 212

1

25.

Vilniaus g. -  Serbentų g. sankirta

1

26.

Vilniaus g. 189

1

27.

Vilniaus g. 139

1

28.

Tilžės g. 293 įvažiavimas

1

29.

Vilniaus g. 373   išvažiavimas

1

30.

Bačiūnų g.

1

31.

Vilniaus g. 373

1

32.

Tilžės g. 293 išvažiavimas

1

33.

Saulės laikrodžio aikštė nuo Ežero g. pusės

1

34.

Saulės laikrodžio aikštė nuo Talkšos pusės

1

35.

Skveras prieš Šiaulių miesto savivaldybės administraciją (nesisukinėja)

3

37.

Varpo g. 29 sankryža

1

39.

Tilžės g. 188 sankryža

1

40.

Tilžės g. 151 sankryža

1

42.

Vasario 16-osios g. 61

1

43.

Aušros al. 40

1

44.

Tilžės g. 188

1

45.

Aušros takas 5

1

46.

Aikštė prie Tilžės g.

1

47.

Varpo g. 22, (aikštės šonas)

1

48.

Prisikėlimo aikštė  (nesisukinėja)

8

57.

Aviacijos g. 61

2

 

 

Papildyta priedu:

Nr. A-1421, 2020-10-20, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21722

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų

fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos taisyklių

3 priedas

 

 

(Informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelės (lipduko) pavyzdys)

 

 

Pavyzdys

 

ASMENŲ, TURTO, VISUOMENĖS SAUGUMO, VIEŠOS TVARKOS UŽTIKRINIMO, NUSIŽENGIMŲ,  NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS,  GALIMŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO, MIESTO INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO, VALYMO DARBŲ ATLIKIMO AR PASLAUGŲ TEIKIMO, VERTINANT JŲ KOKYBĘ TIKSLAIS TERITORIJOJE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

(vaizdo stebėjimo kameros simbolis)

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

 

Išsamesnė informacija:

www.siauliai.lt, telefonu 1863 arba el. paštu info@siauliai.lt arba 1863@siauliai.lt

Nuoroda į vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo žemėlapį https://maps.siauliai.lt

 

 

Papildyta priedu:

Nr. A-1421, 2020-10-20, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21722

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-1421, 2020-10-20, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21722

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. A-605 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo