Suvestinė redakcija nuo 2020-11-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14398

 

Nauja redakcija nuo 2016-06-09:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL finansINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO taisyklių PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 16 d. Nr. 1K-326

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“,  4.7.3 papunkčiu,

t v i r t i n u  Finansinių priemonių įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326

 

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, apimančių finansines priemones (toliau – projektas), įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, patvirtintą 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo tvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo „Jaunimo užimtumo iniciatyvai“ būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisijos pranešta dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – veiksmų programa), atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

2. Finansinės priemonės įgyvendinamos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/558), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/558), nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

Nr. 1K-94, 2020-04-07, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07325

Nr. 1K-119, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08984

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, Veiksmų programos administravimo taisyklėse ir Reglamente (ES) Nr. 1303/2013.

 

II SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ NAUDOJIMAS

 

4. Projektams administruoti naudojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (toliau – SFMIS2014), vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-511 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – SFMIS2014 taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

5. Atlikdami Taisyklėse nustatytus veiksmus vadovaujančioji institucija, ministerija, projekto vykdytojas vadovaujasi instrukcijomis ir naudoja ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė) paskelbtas formas, kurioms pritarė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. 1K-243 įsakymu „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė (toliau – darbo grupės forma).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

6. Mokėjimai projektų vykdytojams atliekami ir atliktų mokėjimų apskaita tvarkoma SFMIS2014 ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS).

7. Tais atvejais, kai Taisyklėse nustatyti veiksmai turi būti atliekami naudojant SFMIS2014, bet SFMIS2014 funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, atitinkami veiksmai gali būti atlikti reikalingą informaciją (analogiška forma) teikiant ar kaupiant  raštu.

8. Vadovaujančioji institucija turi teisę rinkti, kaupti ir apdoroti informaciją ir duomenis apie pareiškėjus, fondų fondų valdytojus, ES struktūrinių fondų finansinių priemonių valdytojus (toliau – finansinės priemonės valdytojas), ES struktūrinių fondų finansinių priemonių galutinius naudos gavėjus (toliau – galutinis naudos gavėjas) ir jų veiklą, būtinus projektų atrankai ir kitiems tikslams, susijusiems su projekto įgyvendinimo priežiūra, kontrole ir projektui skirtų lėšų panaudojimo vertinimu.

9. Pareiškėjai, teikdami paraiškas finansuoti projektą (Taisyklių 2 priedas) arba duomenis, reikalingus paraiškos finansuoti projektą formai užpildyti, kai pareiškėjai yra tarptautinės finansų institucijos (toliau – paraiška), ir susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per DMS tvarkos apraše, pateiktame Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – DMS tvarkos aprašas), nebent Taisyklėse nustatyta kitaip. Kai vadovaujamasi DMS tvarkos aprašu, finansavimo sutartis prilyginama projekto sutarčiai, o vadovaujančioji institucija – įgyvendinančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

 

10. Atlikdami veiksmus DMS, pareiškėjai ir projektų vykdytojai informaciją įrašo, tvirtina ir Taisyklių nustatyta tvarka teikia vadovaujančiajai institucijai, naudodami Taisyklių prieduose pateiktas formas arba darbo grupės formas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

11. Vadovaujančioji institucija neatsako už tai, kad dėl telekomunikacijos tinklų ar kitų ne vadovaujančiosios institucijos sistemų gedimų DMS naudotojas negali prisijungti prie DMS ir laiku pateikti dokumentų arba kad dėl tokių gedimų prarandami ar iškraipomi elektroniniu būdu teikiamų dokumentų duomenys, taip pat už tai, kad dėl tokių gedimų DMS naudotojas nėra tinkamai informuojamas apie jo dokumento (rinkmenos) sutvarkymą. Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas vadovaujančiajai institucijai ir vadovaujančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

12. Paraiškos (jei paraiška teikiama ne per DMS Taisyklėse nustatytais atvejais), finansavimo sutarties ir susitarimų dėl jos pakeitimo originalai gali būti rengiami ir teikiami kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokie reikalavimai nustatyti projektų finansavimo sąlygose, rengiamose vadovaujantis Taisyklių 34 punktu, arba viešojo pirkimo dokumentuose, kaip nurodyta Taisyklių 36 punkte. Kai paraiška ar finansavimo sutartis (ar susitarimas dėl jos pakeitimo) teikiami kaip elektroniniai dokumentai, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Kai paraiška, finansavimo sutartis ir (ar) susitarimai dėl finansavimo sutarties pakeitimo, mokėjimo prašymai, ataskaitos ir kiti dokumentai turi būti teikiami per DMS, prie jų pridedami dokumentai, kurių negalima pateikti per DMS, gali būti teikiami elektroninėse laikmenose su lydraščiu, kuriame nurodomi dokumentų pavadinimai, datos ir numeriai. Pridedami dokumentai gali būti teikiami kaip popieriniai dokumentai, jeigu tai numatyta projektų finansavimo sąlygose.

13. Informacijos siuntimas per SFMIS2014 ar DMS prilyginamas informacijos teikimui raštu.

14. Pareiškėjo ar projekto vykdytojo neturi būti prašoma pateikti informacijos ir (ar) dokumentų, jei tam tikrą informaciją ir (ar) dokumentus pareiškėjas ar projekto vykdytojas jau yra pateikęs siekdamas gauti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas (pareiškėjas turi nurodyti, kada, kam, kokią informaciją yra pateikęs), taip pat kitos informacijos ir (ar) duomenų, kurie valdomi Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose.

15. Jei Taisyklėse nurodyta pateikti informaciją ar suderinti dokumentą, sprendimą ar veiksmą, bet neparašyta, kokiu būdu, tai atliekama per SFMIS2014 ar DMS arba raštu derinimo veiksmą atliekančios šalies pasirinktu, kitai šaliai prieinamu būdu.

 

III SKYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR PRINCIPAI, PROJEKTŲ TIPAI

 

16. Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 1 dalyje, finansinės priemonės skirtos finansiškai gyvybingoms investicijoms ar jų daliai finansuoti – pajamų ir (ar) pelno  duodančioms veikloms, taip pat veikloms, kurios sudaro sąlygas ateityje mažinti išlaidas, tačiau  rinkos sąlygomis negali pritraukti pakankamai išorinių finansinių išteklių.

17. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos finansinės priemonės gali būti įgyvendinamos šiais būdais:

17.1. kaip ES lygmeniu nustatytos finansinės priemonės, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir Europos investicijų banko įgyvendinamos bendros neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinės priemonės, skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 39 straipsnyje;

17.2. kaip nacionaliniu lygmeniu nustatytos finansinės priemonės:

17.2.1. finansinės priemonės, kurios atitinka Europos Komisijos nustatytas standartines sąlygas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 3 dalies a punkte ir Reglamente (ES) Nr. 964/2014;

17.2.2. 2007–2013 metų veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpiu pradėtos įgyvendinti arba naujos finansinės priemonės, kurios specialiai skirtos konkretiems pagal tam tikrą prioritetą nustatytiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 3 dalies b punkte;

17.3. finansines priemones derinant su Europos investicijų banko įgyvendinamais finansiniais produktais, finansuojamais Europos strateginių investicijų fondo lėšomis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 39a straipsnyje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

18. Projektai gali būti įgyvendinami kaip atskiros finansinės priemonės arba steigiant fondų fondus, kurie apima kelių finansinių priemonių įgyvendinimą. Projektų vykdytojų atranką atlieka vadovaujančioji institucija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalyje.

19. Projektai vertinami, atrenkami ir įgyvendinami laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų, Deleguotajame reglamente ir Įgyvendinimo reglamente nustatytų reikalavimų, kitų taikytinų ES ir nacionalinių teisės aktų, valstybės pagalbos taisyklių, kaip nurodyta Taisyklių 77.2.3 papunktyje, pirkimų teisės aktų, horizontaliųjų (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principų. Projekto vertinimo, atrankos ir finansavimo sutarties sudarymo metu projektas turi atitikti veiksmų programos finansavimo sritis, o projekto įgyvendinimo metu – veiksmų programos finansavimo sritis ir finansavimo sutarties reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

20. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos projektams įgyvendinti skiriamos taip, kaip nurodyta Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių (toliau – priemonė) įgyvendinimo plane (toliau – priemonių įgyvendinimo planas), rengiamame Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Nacionalinės viešosios ir (ar) privačios lėšos projektams finansuoti gali būti skiriamos fondų fondo, finansinės priemonės ar galutinio naudos gavėjo lygmeniu, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 9 dalyje. Tais atvejais, kai nacionalinės viešosios ir (ar) privačios lėšos skiriamos galutinio naudos gavėjo lygmeniu, turi būti laikomasi Įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio 2–6 dalyse nustatytų reikalavimų.

21. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 7 dalimi, Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 1–6 dalių nuostatos finansinėms priemonėms netaikomos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 7 dalies e punkte nurodytais atvejais.

 

IV SKYRIUS

IŠANKSTINIS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ VERTINIMAS

 

22. Prieš įtraukiant priemonę (-es), kuri (-ios) įgyvendinama (-os) finansinės priemonės finansavimo forma, į priemonių įgyvendinimo planą, būtina atlikti išankstinį finansinių priemonių vertinimą (angl. ex ante assessment) (toliau – išankstinis vertinimas), kuriuo siekiama nustatyti rinkos trūkumus arba beveik optimalias investavimo situacijas ir apskaičiuoti viešųjų investicijų poreikio mastą ir apimtis, įskaitant finansuotinus finansinius produktus (paskolas, garantijas ar kt.). Atliekant išankstinį vertinimą rekomenduojama vadovautis Europos Komisijos užsakymu parengta 2014–2020 m. finansinių priemonių išankstinio vertinimo metodologija (toliau – išankstinio vertinimo metodologija), kuri skelbiama Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy. Lėšos projektams finansuoti negali būti skiriamos, kol nėra atliktas išankstinis vertinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

23. Už išankstinio vertinimo atlikimą ar atnaujinimą, atitiktį išankstinio vertinimo metodologijos reikalavimams, jei taikoma, ir išankstinio vertinimo ataskaitos bei išankstinio vertinimo rezultatų santraukos pateikimą susipažinti Veiksmų programos stebėsenos komitetui (toliau – Stebėsenos komitetas) atsakinga vadovaujančioji institucija. Išankstiniam vertinimui atlikti ar išankstinio vertinimo ataskaitai peržiūrėti ir prireikus išankstinam vertinimui atnaujinti bei atnaujintai išankstinio vertinimo ataskaitai parengti vadovaujančioji institucija iš ministerijų, pagal kompetenciją atsakingų už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (toliau – ministerija), atstovų sudaro išankstinio vertinimo darbo grupę, į kurią gali būti įtraukti įsteigtų kontroliuojančiųjų fondų ir (ar) fondų fondų valdytojų atstovai. Į išankstinio vertinimo darbo grupės posėdžius, esant poreikiui, stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami partnerių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų atstovai, nepriklausomi ekspertai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

24. Atliekant išankstinį vertinimą, laikomasi reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 ir 3 dalyse, atsižvelgiama į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnio 1 dalį, Deleguotojo reglamento 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį ir, kiek taikoma, į papildomus reikalavimus, kurie tam tikroms finansinėms priemonėms nustatyti valstybės pagalbos taisyklėse.

25. Pasikeitus rinkos sąlygoms, išankstinio vertinimo ataskaita peržiūrima ir atnaujinama, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalies g punkte. Ši nuostata netaikoma, kai finansinės priemonės įgyvendinamos kaip laikinos priemonės krizės, keliančios grėsmę visuomenės sveikatai (socialiniam saugumui), priežastims ir jos padariniams šalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-119, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08984

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

26. Išankstinio vertinimo ataskaita ir išankstinio vertinimo rezultatų santrauka turi būti pateiktos susipažinti Stebėsenos komitetui iki priemonės (-ių), kuri (-ios) įgyvendinama (-os) finansinės priemonės finansavimo forma, įtraukimo į priemonių įgyvendinimo planą. Kai peržiūrima išankstinio vertinimo ataskaita ir prireikus išankstinis vertinimas atnaujinamas, atnaujinta išankstinio vertinimo ataskaita ir atnaujinto išankstinio vertinimo rezultatų santrauka pateikiama susipažinti Stebėsenos komitetui iki priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo dienos.

27. Ne vėliau kaip per 14 dienų po išankstinio vertinimo atlikimo ar atnaujinimo dienos vadovaujančioji institucija išankstinio vertinimo ataskaitą ir išankstinio vertinimo rezultatų santrauką paskelbia ES struktūrinių fondų svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

28. Ministerija, atsižvelgusi į atlikto išankstinio vertinimo rezultatus, Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka vadovaujančiajai institucijai teikia derinti ir tvirtina priemonių įgyvendinimo planą, kuriame numato priemones, skirtas projektams, apimantiems finansines priemones, įgyvendinti.

29. Projektai vertinami ir atrenkami vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir atsižvelgiant į ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas, įskaitant valstybės pagalbos taisykles, atitinkamus standartus ir pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu sričių teisės aktus bei nepažeidžiant pirkimų teisės aktų. Projekto atranka vykdoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

30. Atliekant projektų vertinimą ir atranką, laikomasi lygiateisiškumo, aiškios atsakomybės, nešališkumo ir skaidrumo, profesionalumo ir efektyvumo, konfidencialumo principų.

31. Projektas turi atitikti:

31.1. Taisyklių 1 priede nustatytus bendruosius reikalavimus;

31.2. Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka nustatytus ir Stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus. Specialieji atrankos kriterijai, detalizuojantys bendruosius reikalavimus, ir prioritetiniai atrankos kriterijai turi būti patvirtinti iki projektų finansavimo sąlygų išsiuntimo dienos, kaip nurodyta Taisyklių 35 arba 36 punkte. Vykdant jungtinę priemonę, tvirtinami bendri specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai, kurie taikomi pagal šią priemonę atrenkamiems projektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

32. Ministerija, vadovaudamasi atitinkamo ūkio sektoriaus plėtros strategijų ir programų tikslais ir uždaviniais ir siekdama nustatyti reikalavimus, leidžiančius užtikrinti atitinkamų uždavinių ir stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimą, rengia specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia juos vadovaujančiajai institucijai, kuriuos vadovaujančioji institucija teikia tvirtinti Stebėsenos komitetui. Minėti kriterijai tvirtinami Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

33. Vadovaujančioji institucija rengia specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus, taikomus atrenkant finansinių priemonių (jeigu fondų fondas nesteigiamas) ir fondų fondo valdytoją (-us) ir, suderinusi juos su atitinkama ministerija (-omis), teikia tvirtinti Stebėsenos komitetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

34. Jei projekto atranką numatyta vykdyti neatliekant viešojo pirkimo, vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į išankstinio vertinimo rezultatus ir Taisyklių 38 punkte nustatytus reikalavimus, ministerijos (-ų) patvirtintą (-us) priemonių įgyvendinimo planą (-us), Stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus, rengia projektų finansavimo sąlygas, kurias raštu suderina su ministerija (-omis) ir raštu su kopija ministerijai (-oms) išsiunčia galimam (-iems) pareiškėjui (-ams), kviesdama iki nustatyto termino, kuris negali būti  trumpesnis nei 2 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai vadovaujančiajai institucijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį, pabaigos pateikti paraišką, ir per 7 dienas nuo jų išsiuntimo dienos projektų finansavimo sąlygas ar jų pakeitimą, esant Taisyklių 341 punkte nurodytiems atvejams, paskelbia ES struktūrinių fondų svetainėje. Projektų finansavimo sąlygose, kurios pateikiamos šiame Taisyklių punkte nurodytame rašte, turi būti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

34.1. nurodomos finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo būdas (-ai) ir sąlygos, nustatytos atsižvelgiant į išankstinio vertinimo rezultatus, projektų atrankos procedūra, projektų vertinimui ir atrankai taikomų teisės aktų sąrašas ir paaiškinama, kodėl nebus atliekami viešieji pirkimai;

34.2. nurodomi bendrieji reikalavimai ir Stebėsenos komiteto patvirtinti specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai bei jų vertinimo metodika;

34.3. nurodomas vertinimui ir atrankai atlikti reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašas, įskaitant paraišką, nurodomi šių dokumentų pateikimo terminai ir pateikimo būdas, pareiškėjo (-ų) informavimo tvarka, kita informacija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

34.4. pateikiama informacija apie metodinės pagalbos centro teikiamą pagalbą, kaip nurodyta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 25.4 papunktyje, jei tokios pagalbos teikimas numatomas;

34.5. nurodomi papildomi projekto įgyvendinimo reikalavimai ir apribojimai, kita projekto vykdytojui svarbi informacija;

34.6. pateikiama informacija apie pareiškėjo pareigą per 7 dienas nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos užsiregistruoti DMS naudotoju ir nurodoma registravimosi tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-304, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16734

 

341. Jeigu, išsiuntus projektų finansavimo sąlygas galimam (-iems) pareiškėjui (-ams), paaiškėja nuo jo (jų) nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių projektai negalėtų būti įgyvendinti tinkamai, turi būti keičiamos projektų finansavimo sąlygos (pavyzdžiui, kai keičiamos remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir projektams taikomi reikalavimai). Tokiu atveju paraiškos pateikimo terminas turi būti pratęstas ne mažiau kaip 7 dienomis.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

35. Jei projekto atranką numatyta vykdyti neatliekant viešojo pirkimo, vadovaujančioji institucija sudaro projektų atrankos komitetą, kurio sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu. Vadovaujančioji institucija į projektų atrankos komiteto sudėtį įtraukia atsakingos (-ų) ministerijos (-ų) deleguotus atstovus. Projekto vykdytojui užpildytą paraišką nustatytais terminais pateikus vadovaujančiajai institucijai, vadovaujančioji institucija atlieka bendrųjų reikalavimų ir Stebėsenos komiteto patvirtintų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų vertinimą. Įvertintas projektas teikiamas svarstyti projektų atrankos komitetui. Projektų atrankos komitetas, atsižvelgdamas į šio vertinimo rezultatus, priima rekomendaciją pasirašyti finansavimo sutartį arba teikia pastabas ir pasiūlymus dėl atlikto projekto vertinimo. Į projektų atrankos komiteto posėdžius gali būti kviečiamas (-i) projekto vykdytojas (-ai). Projektas turi atitikti vadovaujančiosios institucijos ir ministerijos (-ų) nustatytas projekto finansavimo sąlygas. Jei šių sąlygų projektas netenkina, su pareiškėju nesudaroma finansavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

 

36. Jei projekto atranką numatyta vykdyti viešojo pirkimo būdu, vadovaujančioji institucija viešojo pirkimo procedūras atlieka vadovaudamasi pirkimų teisės aktais. Sudarydama viešojo pirkimo komisiją, vadovaujančioji institucija į jos sudėtį įtraukia atsakingos (-ų) ministerijos (-ų) deleguotus atstovus. Viešojo pirkimo dokumentuose nurodomos Taisyklių 34 punkto nuostatas atitinkančios projektų finansavimo sąlygos (Taisyklių 34.6 papunktyje nurodytas reikalavimas taikomas tik atrinktam projekto vykdytojui), įskaitant reikiamus pateikti dokumentus. Pareiškėjas (-ai) teikia užpildytą paraišką kartu su pirkimo dokumentais. Projektas atrenkamas viešojo pirkimo komisijos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

 

VI SKYRIUS

FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

37. Atlikusi viešojo pirkimo procedūras arba projektą atrinkusi neatlikdama viešojo pirkimo, vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į nustatytus reikalavimus, parengia finansavimo sutarties projektą ir jį išsiunčia kitoms finansavimo sutarties šalims derinti. Projektui įgyvendinti tarp ministerijos (-ų), vadovaujančiosios institucijos ir projekto vykdytojo sudaroma trišalė arba daugiašalė finansavimo sutartis, kuri gali būti ir viešojo pirkimo sutartis. Jei fondų fondas finansuojamas naudojant kelių asignavimų valdytojų lėšas, su fondų fondo valdytoju sudaroma viena daugiašalė finansavimo sutartis.

38. Vadovaujančioji institucija pagal kompetenciją užtikrina, kad su projekto vykdytoju sudaroma finansavimo sutartis atitiktų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 IV priede, Taisyklėse, kituose ES ir nacionaliniuose teisės aktuose, kai taikoma, pirkimų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

39. Finansavimo sutartyje nurodoma:

39.1. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 IV priede nurodyta informacija;

39.2. nuostatos dėl kito projekto vykdytojo pasirinkimo, jei projekto įgyvendinimo metu ketinama keisti projekto vykdytoją ir jei toks pakeitimas neprieštarauja pirkimų teisės aktams, kai jie taikomi;

39.3. nuostatos dėl lėšų projektui įgyvendinti skyrimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 7 ir 9 dalyse;

39.4. nuostatos dėl projekto vykdytojo įsipareigojimo laikytis bendrųjų reikalavimų bei Stebėsenos komiteto patvirtintų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų;

39.5. nuostatos dėl atsakomybės skiriant finansavimą galutiniams naudos gavėjams ir užtikrinant, kad lėšos būtų panaudotos tinkamai, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio 4 ir 5 dalyse;

39.6. nuostatos dėl atskiros finansinės apskaitos, kaip nustatyta Taisyklių XVI skyriuje;

39.7. nuostatos dėl priežiūros komiteto sudarymo, kaip nustatyta Taisyklių VII skyriuje;

39.8. nuostatos dėl ministerijos (-ų) finansinių įsipareigojimų, vadovaujantis Deleguotojo reglamento 6 straipsnio 2 dalimi, ir įpareigojimų, keliamų projektų vykdytojams ir, kai įsteigtas fondų fondas, – finansinių priemonių valdytojams, įskaitant finansinių priemonių valdytojų pareigą užtikrinti, kad ministerijos (-ų) finansinės atsakomybės suma neviršytų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumos, finansinei priemonei skirtos finansavimo sutartyje ar, kai taikoma, dvišalėje sutartyje su finansinės priemonės valdytoju;

39.9. kitos nuostatos.

40. Finansavimo sutarties keitimą gali inicijuoti bet kuri finansavimo sutarties šalis. Esant poreikiui keisti finansavimo sutartį, vadovaujančioji institucija įvertina, ar pakeitus finansavimo sutartį bus pasiekti projekto tikslai: vadovaujančioji institucija turi atsižvelgti į aplinkybes, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti sudarant finansavimo sutartį, taip pat įvertinti numatomo finansavimo sutarties pakeitimo įtaką projektui taikytiems bendriesiems reikalavimams ir atrankos kriterijams. Jei finansavimo sutartis keičiama mažinant nustatytą stebėsenos rodiklio reikšmę, toks finansavimo sutarties pakeitimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei stebėsenos rodiklio reikšmė mažinama dėl sumažėjusios projekto apimties arba dėl veiksnių, kurių įtakos projekto vykdytojas negali sumažinti. Vertindama gautą informaciją apie projekto įgyvendinimo nukrypimus, vadovaujančioji institucija turi įvertinti jų įtaką projektui skirtų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydžiui ir projekto tinkamumui finansuoti. Finansavimo sutarties keitimas suderinamas su visomis finansavimo sutarties šalimis ir turi neprieštarauti pirkimų teisės aktams, jei jie taikomi.

41. Informaciją apie pasirašytą finansavimo sutartį ar susitarimą dėl jos pakeitimo vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo finansavimo sutarties ar susitarimo dėl jos pakeitimo pasirašymo dienos užregistruoja SFMIS2014 vadovaudamasi SFMIS2014 taisyklėmis.

 

VII SKYRIUS

PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMAS IR FUNKCIJOS

 

42. Pasirašius finansavimo sutartį, projekto vykdymo priežiūrai atlikti ministerija sudaro priežiūros komitetą, kuris sudaromas iš vadovaujančiosios institucijos ir ministerijos atstovų. Kai kelios ministerijos įgyvendina jungtinę priemonę, priežiūros komitetą sudaro vadovaujančioji institucija. Į priežiūros komitetą stebėtojo teisėmis gali būti įtraukti ir kitų už veiksmų programos įgyvendinimą atsakingų institucijų atstovai, kviečiami partnerių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, atstovai bei ekspertai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

43. Priežiūros komiteto funkcijos yra šios:

43.1. pareikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus dėl projekto vykdytojo pateiktų siūlymų, susijusių su investavimo strategijos, verslo plano arba lygiaverčio dokumento įgyvendinimu arba keitimu;

43.2. Neteko galios nuo 2020-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

43.3. vykdyti stebėseną, kad finansinės priemonės atitiktų  išankstinio vertinimo ataskaitą;

43.4. vykdyti stebėseną, ar projekto veikla atitinka veiksmų programos tikslus ir uždavinius,  priemonių įgyvendinimo plano ir finansavimo sutarties reikalavimus;

43.5. teikti projekto vykdytojui rekomendacijas dėl tolesnės projekto veiklos plėtojimo;

43.6. stebėti projekto įgyvendinimo pažangą pagal pateiktas metines ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, kitas Taisyklių X skyriuje nurodytas ataskaitas, atsižvelgiant į investavimo strategiją, verslo planą arba lygiavertį dokumentą;

43.7. Neteko galios nuo 2020-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

43.8. įvertinti projekto valdymo išlaidų metinį biudžetą ir teikti siūlymus dėl jo pakeitimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

43.9. atlikti kitas finansavimo sutartyje nustatytas funkcijas.

44. Priežiūros komitetas gali teikti siūlymus inicijuoti finansavimo sutarties pakeitimą ar išankstinio vertinimo ataskaitos peržiūrą ir išankstinio vertinimo atnaujinimą.

45. Priežiūros komitete sprendimai priimami pagal pirmojo priežiūros komiteto posėdžio metu patvirtintą darbo reglamentą bendru sutarimu arba balsų dauguma. Jei priežiūros komiteto sprendimai turi įtakos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse nustatytų vadovaujančiosios institucijos ir ministerijos (-ų) funkcijų vykdymui, priežiūros komiteto sprendimas negali būti priimtas, jei atitinkama institucija jam prieštarauja.

 

VIII SKYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ, KAI STEIGIAMAS FONDŲ FONDAS, ATRANKA IR DVIŠALIŲ SUTARČIŲ SU FINANSINIŲ PRIEMONIŲ VALDYTOJAIS SUDARYMAS

 

46. Kai steigiamas fondų fondas, finansinių priemonių valdytojus atrenka fondų fondo valdytojas. Fondų fondo valdytojas ir finansinės priemonės valdytojas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Taisyklių ir atsižvelgiama į ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas, įskaitant valstybės pagalbos taisykles, standartus ir pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu sričių teisės aktus bei nepažeidžiami pirkimų teisės aktai. Taip pat fondų fondo valdytojas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, 209 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų finansinėms priemonėms taikytinų principų ir sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

47. Fondų fondo valdytojas rengia ir finansavimo sutartyje nustatyta tvarka su asignavimų valdytoju suderina finansinių priemonių atrankos sąlygų sąvadą, kuriame nustatomi finansinių priemonių ir finansinių priemonių valdytojų vertinimo ir atrankos bei finansinių priemonių įgyvendinimo reikalavimai. Finansinių priemonių atrankos sąlygos turi nepažeisti vadovaujantis Taisyklių 34 punktu parengtose projektų finansavimo sąlygose arba vadovaujantis Taisyklių 36 punktu parengtuose viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, Taisyklių 1 priede nurodytų bendrųjų reikalavimų ir turi atitikti kitus finansinėms priemonėms ir finansinių priemonių valdytojams taikytinus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

48. Projekto vykdytojas turi viešai paskelbti finansinių priemonių atrankos sąlygų sąvadą projekto vykdytojo interneto svetainėje ir ES struktūrinių fondų svetainėje bei imtis kitų veiksmų, numatytų Taisyklių XIV skyriuje, ir, jei taikoma, atsižvelgti į pirkimų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kad visi potencialūs finansinių priemonių valdytojai būtų informuoti apie paskelbtą kvietimą teikti pasiūlymus įgyvendinti finansinę priemonę. Fondų fondo valdytojas teikia informaciją apie įvykdytos finansinių priemonių ir finansinių priemonių valdytojų atrankos rezultatus priežiūros komitetui, sudarytam vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus nuostatomis.

49. Fondų fondo valdytojas su finansinių priemonių valdytojais sudaro dvišales sutartis. Fondų fondo valdytojas užtikrina, kad, kiek taikoma, fondų fondo valdytojo su finansinių priemonių valdytojais sudaromos dvišalės sutartys atitiktų Taisyklių 38 ir 39 punktuose nurodytus reikalavimus.

 

IX SKYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ DERINIMAS SU SUBSIDIJOMIS IR KITOMIS FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

50. Finansinės priemonės gali būti derinamos su negrąžinamosiomis subsidijomis, grąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis laikantis reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 1303/2013. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 9 dalimi, kartu sudėjus visas finansavimo formas, konkrečioms išlaidoms finansuoti negali būti skirta daugiau nei 100 procentų šių išlaidų dydžio sumos, taip pat turi būti nepažeidžiami valstybės pagalbos taisyklėse nustatyti reikalavimai. Derinant finansines priemones, negali būti naudojamos kelios finansinės priemonės toms pačioms išlaidoms finansuoti, jei dėl to tos pačios išlaidos ar jų dalis būtų deklaruojamos Europos Komisijai kelis kartus. Kai finansinės priemonės derinamos su negrąžinamąja subsidija ir (ar) grąžinamąja subsidija, kaip nurodyta Taisyklių 52.1 papunktyje, už šiame punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir stebėseną atsakingi projektų vykdytojai. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir stebėseną, kai finansinės priemonės derinamos su negrąžinamąja subsidija ir (ar) grąžinamąja subsidija, kaip nurodyta Taisyklių 52.2 papunktyje, atsakingi projektų vykdytojai ir įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos už negrąžinamosios subsidijos ir (ar) grąžinamosios subsidijos finansavimo forma įgyvendinamas priemones, kurie keičiasi tarpusavyje informacija siekdami užtikrinti minėtų reikalavimų įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

51. Galutiniai naudos gavėjai gali gauti negrąžinamąsias subsidijas, grąžinamąsias subsidijas ar kitą finansavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 8 dalyje, tačiau negrąžinamosios subsidijos ir (ar) grąžinamosios subsidijos negali būti naudojamos padengti įsipareigojimams, prisiimtiems gavus finansavimą pagal finansines priemones, o finansinių priemonių finansavimo lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija ir (ar) grąžinamoji subsidija, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 9 dalyje. Šiame punkte nurodytų reikalavimų vykdymą užtikrina vadovaujančioji institucija projekto įgyvendinimo pabaigoje, bet ne vėliau kaip iki jo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, atsižvelgdama į projekto vykdytojo pateiktą informaciją apie galutinių naudos gavėjų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

Nr. 1K-304, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16734

 

52. Finansinės priemonės gali būti derinamos su negrąžinamosiomis ir (ar) grąžinamosiomis subsidijomis:

52.1. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalimi ir Deleguotojo reglamento 5 straipsniu, kai negrąžinamosios subsidijos, grąžinamosios subsidijos ir finansinės priemonės, skirtos tiems patiems galutiniams naudos gavėjams, yra tiesiogiai susijusios, finansinės priemonės gali būti įgyvendinamos vykdant vieną projektą kartu su palūkanų normos negrąžinamąja subsidija, garantijos mokesčio negrąžinamąja subsidija ir (ar) remtinų galutinių naudos gavėjų būsimoms investicijoms techniškai parengti skirta techninės paramos ir kitos formos negrąžinamąja ir (ar) grąžinamąja subsidijomis. Tokiu atveju, kai vienas projektas apima kelias finansavimo formas, visoms finansavimo formoms taikomos Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės;

52.2. finansinės priemonės ir negrąžinamosios ir (ar) grąžinamosios subsidijos gali būti skirtos toms pačioms ar susijusioms galutinių naudos gavėjų veikloms bendrai finansuoti, įgyvendinant susijusias priemones. Gali būti taikomos abi finansavimo formos  arba kurios nors finansavimo formos taikymas gali būti išankstinė kitos finansavimo formos taikymo sąlyga, nepažeidžiant Taisyklių 50 punkte nustatytų reikalavimų, kai ministerija nustato tam tikrus skirtingų finansavimo formų derinimo reikalavimus, susijusius su kompleksišku visų veiklų įgyvendinimu, konkretaus objekto sukūrimu ar atnaujinimu, siekdama didesnio skiriamų finansavimo lėšų poveikio ir efektyvaus lėšų panaudojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

X SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYTOJO TEIKIAMA INFORMACIJA APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

 

53. Projekto vykdytojas planuoja projektui skirtų ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą užtikrindamas, kad projektui skirtos lėšos būtų tinkamai panaudotos finansavimo sutartyje nurodytais terminais. Taip pat projekto vykdytojas vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai (-oms) turi pateikti duomenis apie planuojamas panaudoti projektui skirtas ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitas lėšas.

54. Projekto vykdytojas per 14 dienų nuo kiekvieno ataskaitinio mėnesio pabaigos priežiūros komiteto nariams jų nurodytu elektroniniu paštu teikia duomenis apie finansinių priemonių įgyvendinimo pažangą pagal projekto vykdytojo ir priežiūros komiteto suderintą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-81, 2017-03-03, paskelbta TAR 2017-03-06, i. k. 2017-03677

 

55. Neteko galios nuo 2020-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-81, 2017-03-03, paskelbta TAR 2017-03-06, i. k. 2017-03677

 

56. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, kovo 31 dienos arba priežiūros komiteto prašymu dažniau priežiūros komitetui teikia pinigų srautų ataskaitą, apimančią projektui skirtų lėšų panaudojimo planą pagal visas administruojamas finansines priemones iki 2023 m. gruodžio 31 d., parengtą pagal pavyzdinę darbo grupės formą, kuri gali būti papildyta atsižvelgiant į konkretaus projekto ir (ar) finansinės priemonės specifiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

57. Projekto vykdytojas rengia ir vadovaujančiajai institucijai bei ministerijai (-oms) ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, kovo 31 dienos teikia metinę ataskaitą – ataskaitą, parengtą pagal darbo grupės formą, kartu su projektui skirtų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įskaitant grįžusias lėšas, kaip jos suprantamos pagal Taisyklių 114 punktą, nacionalinių lėšų ar kitų lėšų, susijusių su įgyvendinamu projektu (toliau – projektui skirtos lėšos), metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir valdymo išlaidų ataskaita bei atestuotojo auditoriaus (toliau – auditorius) vadovaujantis tarptautiniais audito standartais parengta auditoriaus išvada dėl projektui skirtų lėšų metinių finansinių ataskaitų – ir vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento 2 straipsniu parengtą informaciją apie projekto įgyvendinimą, reikalingą metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms parengti, įskaitant pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 6 priede pateiktą formą parengtą mokėjimo prašymą (pateiktą per DMS), kuriame nurodoma informacija apie galutinius naudos gavėjus, stebėsenos rodiklius ir duomenų koregavimą, bei kitą metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms reikalingą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

58. Detalesni informacijos apie atitinkamo projekto įgyvendinimą teikimo reikalavimai, kuriuos rengia vadovaujančioji institucija ir suderina su ministerija (-omis) bei projekto vykdytoju, gali būti nustatomi finansavimo sutartyje.

59. Fondų fondo valdytojas turi užtikrinti, kad finansinių priemonių valdytojai laiku ir tinkamai pateiktų informaciją, reikalingą projekto ataskaitoms ir kitai informacijai apie projekto įgyvendinimą parengti.

 

XI SKYRIUS

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PERVEDIMAS PROJEKTO VYKDYTOJUI IR TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ NUSTATYMAS

 

60. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos projekto vykdytojui išmokamos dalimis pagal finansavimo sutartį. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos projekto vykdytojui išmokamos proporcingai pagal finansavimo šaltinius, nurodytus finansavimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

 

61. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 6 priede pateiktą formą parengia ir per DMS pateikia pirmąjį mokėjimo prašymą su mokėjimo prašymų teikimo grafiku, kuriame nurodoma informacija apie planuojamus mokėjimo prašymus iki 2023 m. gruodžio 31 d. arba projekto įgyvendinimo pabaigos, jei projektą numatoma baigti anksčiau. Paskutinis mokėjimo prašymas laikomas galutiniu mokėjimo prašymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

62. Projekto vykdytojas su kiekvienu per DMS teikiamu mokėjimo prašymu parengtu pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 6 priedą, turi atnaujinti mokėjimo prašymų teikimo grafiką arba iš karto paaiškėjus, kad būtina tikslinti mokėjimo prašymų teikimo grafike nurodytus mokėjimo prašymų teikimo terminus ar prašomų pervesti lėšų sumas. Pirminis mokėjimo prašymų teikimo grafikas turi būti suderintas su vadovaujančiąja institucija ir ministerija (-omis) iki pirmo mokėjimo prašymo patvirtinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

63. Projekto vykdytojas vadovaujančiajai institucijai per DMS teikia mokėjimo prašymus, parengtus pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 6 priede pateiktą formą, kaip nurodyta mokėjimo prašymų teikimo grafike. Su antru ir paskesniais mokėjimo prašymais projekto vykdytojas taip pat teikia informaciją apie patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, įskaitant informaciją apie projekto vykdytojo ir finansinės priemonės valdytojo (jei taikoma) patirtas valdymo išlaidas arba valdymo mokesčius, bei auditorių vadovaujantis tarptautiniais susijusių paslaugų standartais atlikto patikrinimo ataskaitą, rengiamą pagal finansavimo sutartyje nurodytus reikalavimus, kurioje pateikiami faktiniai pastebėjimai (toliau – auditorių patikrinimo ataskaita), jei finansavimo sutartyje nurodyta, kad tokia ataskaita teikiama. Vadovaujančioji institucija tikrina projekto išlaidas ir tvirtina išlaidų tinkamumą finansuoti, atlikdama atrankinę išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų patikrą pagal su tvirtinančiąja institucija suderintą atrankinės išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų patikros metodiką, atsižvelgdama į auditorių patikrinimo ataskaitoje pateiktus faktinius pastebėjimus. Atrankinė išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų patikros metodika su tvirtinančiąja institucija nėra derinama, kai vadovaujančioji institucija patikrai atlikti pasitelkia auditorių (-ius) ir (arba) audito įmonę. Į galutinį mokėjimo prašymą įtraukiami duomenys apie visas likusias projekto tinkamomis finansuoti prašomas pripažinti išlaidas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

64. Jei projekto vykdytojas mato riziką, kad dalis projektui skirtų lėšų nebus panaudota, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį paaiškėjus tokiai rizikai, informuoti vadovaujančiąją instituciją ir ministeriją (-as) apie būtinybę atitinkama dalimi mažinti projektui skirtų lėšų sumą. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į gautą informaciją, esant poreikiui ir, jei taikoma, vadovaudamasi pirkimų teisės aktais, keičia finansavimo sutartį, o ministerija (-os), atsižvelgdama (-os) į gautą informaciją, esant poreikiui, keičia priemonių įgyvendinimo planą, ketvirtinį priemonių įgyvendinimo planą ir tikslina vadovaujančiajai institucijai teikiamą informaciją apie ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams, kaip nurodyta Veiksmų programos administravimo taisyklėse.

65. Jei projekto vykdytojas nepanaudoja visų ar dalies pagal mokėjimo prašymą gautų ES struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų per finansavimo sutartyje nustatytą laikotarpį, projekto vykdytojo gautos lėšos ar jų dalis grąžinama vadovaujančiajai institucijai inicijavus ES struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimo procedūras. Sprendimai dėl lėšų susigrąžinimo iš projekto vykdytojo priimami ir vykdomi vadovaujantis Taisyklių XVIII skyriaus nuostatomis.

66. Vadovaujančioji institucija išnagrinėja pirmąjį mokėjimo prašymą ne vėliau kaip per 30 dienų, o antrąjį ir paskesnius mokėjimo prašymus – ne vėliau kaip per 70 dienų nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Vadovaujančioji institucija, atrankiniu būdu arba visa apimtimi patikrinusi projekto vykdytojo pateiktus dokumentus ir duomenis, kaip panaudotos projektui skirtos lėšos, nustato išlaidų tinkamumą finansuoti ir projekto vykdytojui pagal pateiktą mokėjimo prašymą pervestinų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą. Vadovaujančioji institucija, prieš patvirtindama kiekvieną mokėjimo prašymą, atlieka jo tikrinimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 5 dalies a punkte, išskyrus atvejus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 1 dalyje. Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus vadovaujančioji institucija gali tikrinti projekto įgyvendinimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

67. Atlikusi Taisyklių 66 punkte nurodytą projekto išlaidų patikrinimą, remdamasi Taisyklių XII skyriuje nustatytais finansinių priemonių išlaidoms taikomais reikalavimais, vadovaujančioji institucija, nepažeisdama Taisyklių 66 punkte nustatytų terminų, SFMIS2014 parengia paraiškos asignavimų valdytojui duomenis, juos patvirtina ir perduoda VBAMS. Paraiškos asignavimų valdytojui duomenis per SFMIS2014 tvirtina vadovaujančiosios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Vadovaujančiajai institucijai patvirtinus paraiškos asignavimų valdytojui duomenis ir perdavus juos į VBAMS Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka VBAMS rengiama mokėjimo paraiška Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas), pagal kurią projekto vykdytojui išmokamos projekto finansavimo lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

68. Neteko galios nuo 2018-11-17

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

69. Neteko galios nuo 2018-11-17

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

70. Tais atvejais, kai projekto finansavimo lėšos negali būti išmokėtos projekto vykdytojui dėl to, kad ministerijų programų sąmatose numatytos asignavimų sumos yra nepakankamos, vadovaujančioji institucija, gavusi informaciją apie atmestas VBAMS mokėjimo paraiškas, apie tai ne vėliau kaip per 1 dieną turi informuoti ministeriją. Ministerija, gavusi minėtą informaciją, turi atlikti reikalingus programų sąmatų pakeitimus ir apie juos ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti vadovaujančiąją instituciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

71. Tais atvejais, kai projekto finansavimo lėšos negali būti išmokėtos projekto vykdytojui dėl neteisingai nurodytų paraiškos asignavimų valdytojui duomenų, vadovaujančioji institucija, gavusi informaciją apie atmestas VBAMS mokėjimo paraiškas, ne vėliau kaip per 1 dieną turi patikslinti paraiškos asignavimų valdytojui duomenis, juos patvirtinti ir perduoti į VBAMS Taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

72. Projektui skirtos ES struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos pervedamos į finansavimo sutartyje nurodytą sąskaitą. Jei pasikeičia finansavimo sutartyje nurodytos sąskaitos duomenys, projekto vykdytojas privalo per 2 dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos per DMS apie tai pranešti vadovaujančiajai institucijai. Jei projekto vykdytojas neįvykdo šios pareigos arba sąskaitos duomenys pasikeičia po to, kai vadovaujančioji institucija patvirtina mokėjimo prašymą, ir ES struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos yra pervedamos į ankstesnę sąskaitą, toks lėšų pervedimas yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl tokio lėšų pervedimo tenka projekto vykdytojui.

73. Informacija apie Valstybės iždo departamento atliktus mokėjimus VBAMS siunčiama į SFMIS2014. Projekto vykdytojas apie mokėjimus informuojamas per DMS.

74. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi SFMIS2014 taisyklėmis, registruoja SFMIS2014 informaciją, susijusią su projekto išlaidų pripažinimu tinkamomis finansuoti išlaidomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

75. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 4 dalimi, bendra projekto tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų, atitinkančių Taisyklių 78.1–78.5 papunkčiuose nurodytas išlaidas, jei nepažeidžiami kiti Taisyklėse nurodyti projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomi reikalavimai, suma negali viršyti:

75.1. pagal mokėjimo prašymus projekto vykdytojui pervestos ES struktūrinių fondų lėšų sumos, skirtos Taisyklių 78.1–78.5 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms apmokėti, ir

75.2. atitinkamos nacionalinių lėšų, skirtų atsižvelgiant į Taisyklių 20 punkto nuostatas, sumos.

76. Vadovaujančioji institucija projektų išlaidas pripažįsta deklaruotinomis Europos Komisijai vadovaudamasi Veiksmų programos administravimo taisyklėmis. Projektų išlaidos Europos Komisijai deklaruojamos Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

77. Kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos:

77.1. turi atitikti finansavimo sutarties ir, kai taikoma, – dvišalės sutarties, sudarytos fondų fondo valdytojo su finansinės priemonės valdytoju, reikalavimus;

77.2. turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.:

77.2.1. nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad projekto įgyvendinimas nėra baigtas iki paraiškos pateikimo vadovaujantis Taisyklių 35 ar 36 punktu dienos;

77.2.2. išlaidos, kurios tampa tinkamos finansuoti keičiant veiksmų programą, laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kurią Europos Komisijai pateiktas prašymas peržiūrėti veiksmų programą, jeigu Europos Komisija pritarė veiksmų programos pakeitimui, o jeigu veiksmų programa keičiama taikant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 11 dalį, – nuo tos dienos, kai įsigalioja Stebėsenos komiteto sprendimas pakeisti veiksmų programą;

77.2.3. kai teikiama valstybės pagalba, išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos patirtos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, nustatytu laikotarpiu; taikytinomis valstybės pagalbos taisyklėmis, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 12 dalimi, laikomos taisyklės, kurios galioja tuo metu, kai vadovaujančioji institucija ar fondų fondo valdytojas sutartimi įsipareigoja skirti finansavimą finansinei priemonei įgyvendinti arba atitinkamai kai finansinės priemonės valdytojas sutartimi ar rašytine garantija įsipareigoja skirti finansavimą galutiniam naudos gavėjui.

77.2.4. kiekvienam projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas finansavimo sutartyje, o finansinei priemonei, kai steigiamas fondų fondas, – dvišalėje sutartyje, sudarytoje fondų fondo valdytojo su finansinės priemonės valdytoju.

77.3. turi būti patirtos įgyvendinant veiklas, atitinkančias tam tikro ES struktūrinio fondo finansavimo sritis, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1304/2013, Reglamente (ES) Nr. 1300/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 1301/2013;

77.4. turi būti pagrįstos atitinkamais išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas;

77.5. negali būti anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą. Valdymo išlaidoms ir valdymo mokesčiams bei negrąžinamosioms ir (ar) grąžinamosioms subsidijoms, finansuojamoms vadovaujantis Taisyklių 52.1 papunkčiu, taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ nustatyti apribojimai dėl lėšų tam tikroms išlaidoms skyrimo ne vieną kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

78. Tinkamos finansuoti finansinių priemonių išlaidos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnyje ir atsižvelgiant į Deleguotojo reglamento II skirsnio nuostatas, yra:

78.1. mokėjimų galutiniams naudos gavėjams sumos, o Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais – mokėjimų galutinių naudos gavėjų naudai sumos, kai laikomasi šių reikalavimų:

78.1.1. jei finansinės priemonės skirtos finansuoti įmonėms, įskaitant smulkiojo ar vidutinio verslo subjektus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, finansavimas turi būti skiriamas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 4 dalyje, t. y. naujoms įmonėms steigti, ankstyvosios stadijos kapitalui (parengiamosios stadijos kapitalui ir veiklos pradžios kapitalui), plėtros kapitalui, įmonės bendros veiklos stiprinimo kapitalui užtikrinti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti, nepažeidžiant valstybės pagalbos taisyklių ir laikantis konkrečiam ES struktūriniam fondui taikytinų taisyklių. Finansavimas gali apimti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, taip pat apyvartinį kapitalą, neviršijant taikytinose valstybės pagalbos taisyklėse nustatytų ribų ir siekiant skatinti privatųjį sektorių skirti įmonėms finansavimą. Be to, finansavimas gali būti skiriamas dengiant nuosavybės teisių perdavimo įmonėse išlaidas, jei toks perdavimas vyksta tarp nepriklausomų investuotojų. Finansinėmis priemonėmis taip pat gali būti teikiamas finansavimas smulkiojo ar vidutinio verslo subjektams apyvartinio kapitalo forma kaip laikina priemonė krizės, keliančios grėsmę visuomenės sveikatai (socialiniam saugumui), priežastims ir jos padariniams šalinti (šiuo atveju nereikia teikti naujų ar atnaujintų verslo planų ar lygiaverčių dokumentų, kuriais įrodoma, kad finansavimas buvo panaudotas pagal nustatytą paskirtį). Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 5 dalimi, investicijos, kurioms turi būti skiriamas finansinių priemonių finansavimas, sprendimo dėl investavimo priėmimo dieną turi būti fiziškai neužbaigtos arba negali būti visiškai įgyvendintos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-94, 2020-04-07, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07325

Nr. 1K-119, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08984

 

78.1.2. jei galutiniams naudos gavėjams teikiamas finansinių priemonių finansavimas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 6 dalyje, kurių tikslas yra remti miestų plėtrą ar miestų atgaivinimą, arba panašiomis investicijomis į infrastruktūrą, kuriomis siekiama įvairinti ne žemės ūkio veiklą kaimo vietovėse, toks finansavimas gali apimti sumą, būtiną reorganizuoti skolos portfeliui, siejamam su infrastruktūra, kuri yra naujos investicijos dalis, neviršijant 20 procentų visos investicijai skiriamo finansinės priemonės finansavimo pagal veiksmų programą sumos;

78.2. pagal garantijų sutartis arba rašytines garantijas, nepaisant to, ar šie dokumentai dar galioja, ar jų galiojimas yra pasibaigęs, įsipareigotos skirti lėšos pagal garantijas apmokėti galimiems nuostoliams, apskaičiuotiems atlikus išankstinį rizikos vertinimą, taikytą atitinkamai padidintam naujų paskolų arba kitų rizikos padalijimu grindžiamų priemonių, skirtų naujoms investicijoms į galutinius naudos gavėjus, skaičiui, vadovaujantis Deleguotojo reglamento 8 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Jei yra neišmokamos planuoto dydžio naujos paskolos ar lėšos pagal kitas rizikos pasidalijimo priemones galutiniams naudos gavėjams, tinkamos finansuoti išlaidos proporcingai sumažinamos;

78.3. kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos, kurias reikia sumokėti per ne ilgesnį kaip 10 metų laikotarpį po 2023 m. gruodžio 31 d. ir kurios yra naudojamos kartu su finansinėmis priemonėmis, mokamos į tam tikslui atidarytą sąlyginio deponavimo sąskaitą (angl. escrow account), kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnyje, ir bus faktiškai išmokėtos po 2023 m. gruodžio 31 d., bet susijusios tik su paskolomis ir kitų rizikos priemonių sumomis, kurios buvo išmokėtos investicijoms į galutinius naudos gavėjus iki 2023 m. gruodžio 31 d. Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos apskaičiuojamos vadovaujantis Deleguotojo reglamento 11 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

78.4. valdymo mokesčiai ir valdymo išlaidos, jei jie atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 5 dalyje ir Deleguotojo reglamento 12 ir 13 straipsniuose nustatytus reikalavimus bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ nustatytus tuos reikalavimus, kurių nenustato Taisyklės. Bylinėjimosi išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei nepažeidžiami kiti šiame Taisyklių papunktyje nustatyti reikalavimai;

78.5. kai įgyvendinamos nuosavu kapitalu grindžiamos priemonės ir teikiamos labai mažos paskolos, – kapitalizuotos valdymo išlaidos arba valdymo mokesčiai, kurie po 2023 m. gruodžio 31 d. per ne ilgesnį kaip šešerių metų laikotarpį bus mokami už iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai įvykdytas investicijas į galutinius naudos gavėjus ir kuriems negalima taikyti reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 arba 45 straipsnyje. Lėšos, kurios atitinka reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento 14 straipsnyje, įmokamos į sąlyginio deponavimo sąskaitą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnyje;

78.6. kai įgyvendinamos nuosavu kapitalu grindžiamos priemonės, – Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos išlaidos.

79. Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamomis finansinėmis priemonėmis galima remti investicijas, kurios apima neužstatytos ir užstatytos žemės pirkimą už sumą, neviršijančią 10 procentų finansavimo lėšų sumos, sumokėtos galutiniam naudos gavėjui, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento 4 straipsnyje. Kai teikiamos garantijos, ši procentinė dalis taikoma pagrindinės paskolos ar kitos rizikos priemonės sumos dydžiui. Kai finansinėmis priemonėmis remiamos galutinių naudos gavėjų investicijos į infrastruktūrą, skirtos miestų plėtrai ar miestų atgaivinimo veiklai remti, minėta riba yra 20 procentų. Išskirtiniais atvejais vadovaujančioji institucija gali nuspręsti taikyti kitokias ribas, kai įgyvendinami projektai, susiję su aplinkos apsauga, tai nurodydama projektų finansavimo sąlygose.

80. Projektai turi būti įgyvendinami veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje, t. y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei juos vykdant nauda atitenka Lietuvos Respublikai, ir laikomasi šių sąlygų:

80.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojami projektai gali būti įgyvendinami kitose ES valstybėse narėse, jei tokios išlaidos neviršija 15 procentų veiksmų programos prioritetui įgyvendinti skirtų lėšų ir jei Stebėsenos komitetas tam pritarė. Reprezentacijai skirtos veiklos gali būti įgyvendinamos kitose ES valstybėse narėse ir už ES ribų ir jų išlaidos neįskaičiuojamos į minėtų 15 procentų sumą;

80.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojami projektai gali būti įgyvendinami kitose ES valstybėse narėse. Kai iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojami projektai yra susiję su teminiais tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 3 straipsnio 1 dalies a ir c punktus, jie gali būti įgyvendinami ne ES valstybėse narėse, jei tokių projektų išlaidos neviršija 3 procentų veiksmų programai finansuoti skirtų Europos socialinio fondo lėšų ir jei Stebėsenos komitetas pritarė tokio projekto įgyvendinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

 

81. Projekto atitikties Taisyklių 80 punkte nustatytiems reikalavimams vertinimas apima tiek valdymo išlaidas ir valdymo mokesčius, tiek galutiniams naudos gavėjams suteiktą finansavimą. Vertinant galutinių naudos gavėjų finansavimą atsižvelgiama į galutinių naudos gavėjų steigimosi, mokesčių mokėjimo, atnaujinamos infrastruktūros registracijos vietą ar kitus kriterijus, susijusius su finansavimu.

82. Nepiniginis įnašas nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

83. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal atitinkamam ūkio subjektui taikomus teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo, yra netinkamas finansuoti (netaikoma galutinių naudos gavėjų investicijoms, išskyrus atvejus, kai finansavimas galutiniams naudos gavėjams teikiamas negrąžinamosios subsidijos forma).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

84. ES struktūrinių fondų finansavimo lėšos turi būti skiriamos nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 3 straipsnio 3 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 1300/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 13 straipsnio 4 dalyje nurodytų apribojimų.

85. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1300/2013 2 straipsnio 2 dalimi, Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis laikomos išlaidos, skirtos gyvenamajam būstui atnaujinti, išskyrus atvejus, kai investicijos susijusios su energijos efektyvumo ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimu.

86. Detalesni reikalavimai, taikomi projektų išlaidoms ir išlaidų pagrindimo ir  apmokėjimo įrodymo dokumentams, nustatomi Veiksmų programos valdymo komiteto tvirtinamose Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijose.

 

XIII SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

87. Taisyklių XIII skyriaus nuostatos taikomos įgyvendinant Taisyklių 17.2 papunktyje nurodytas finansines priemones.

88. Su projekto vykdytojo veikla susijusius pažeidimus tiria ir juos nustato arba pripažįsta, kad pažeidimų nėra, vadovaujančioji institucija vadovaudamasi Veiksmų programos administravimo taisyklėmis ir atlikdama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 25 skirsnyje „Pažeidimų tyrimas“ nustatytas procedūras, išskyrus lėšų susigrąžinimo procedūras, kurios atliekamos vadovaujantis Taisyklių XVIII skyriaus nuostatomis, finansavimo sutarties keitimo procedūras, kurios atliekamos vadovaujantis Taisyklių VI skyriaus nuostatomis, ir kitas procedūras, taikomas išimtinai projektams, finansuojamiems negrąžinamosios ar grąžinamosios subsidijų finansavimo formomis. Kai vadovaujamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, finansavimo sutartis prilyginama projekto sutarčiai, o vadovaujančioji institucija – įgyvendinančiajai institucijai. Vadovaujančioji institucija SFMIS2014 registruoja tik tuos su projekto vykdytojo, finansinės priemonės valdytojo ar galutinio naudos gavėjo veikla susijusius pažeidimus, kurie negali būti ištaisyti arba per nustatytą terminą nėra ištaisyti.

89. Fondų fondo valdytojas tiria finansinės priemonės valdytojo pažeidimus, o finansinės priemonės valdytojas – galutinių naudos gavėjų pažeidimus. Su pažeidimais susijusi informacija turi būti naudojama finansinių priemonių valdymui tobulinti ir pažeidimų prevencijai. Atsakomybė už įtariamų pažeidimų tyrimą ir nustatytų pažeidimų šalinimą nustatoma finansavimo sutartyse ir fondų fondo valdytojo su finansinės priemonės valdytoju sudarytose dvišalėse sutartyse.

90. Įtarti pažeidimą gali kiekvienas fondų fondo valdytojo, finansinės priemonės valdytojo, vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, audito institucijos, ministerijos, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ar kitos institucijos darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

91. Fondų fondo valdytojas ir finansinės priemonės valdytojas paskiria vieną ar kelis darbuotojus, kurie atlieka pažeidimų kontrolieriaus funkcijas ir yra atsakingi už pažeidimų tyrimą, dokumentų, susijusių su pažeidimais, tvarkymą, informacijos apie pažeidimus teikimą, kaip nustatyta Taisyklėse, ir pažeidimų prevenciją. Įtarę pažeidimą ir (ar) gavę informacijos apie įtariamą pažeidimą iš kitų fondų fondo valdytojo ar finansinės priemonės valdytojo darbuotojų, vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, audito institucijos, ministerijos, iš fondų fondo valdytojo, jei jis yra, išorės auditorių, pažeidimų kontrolieriaus funkcijas atliekantys darbuotojai tiria įtariamus pažeidimus ir nustato, pažeidimą arba pripažįsta, kad pažeidimo nėra, vadovaudamiesi fondų fondo valdytojo ar finansinės priemonės valdytojo vidaus darbo procedūrų aprašuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

92. Fondų fondo valdytojas ir finansinės priemonės valdytojas užtikrina, kad informacija apie įtartus pažeidimus per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos būtų registruojama įtariamų pažeidimų registravimo žurnale (toliau – žurnalas) (Taisyklių 4 priedas), kuris pildomas vadovaujantis Taisyklių 5 priede pateikta instrukcija. Žurnalas gali būti rengiamas kita forma, jei užtikrinama, kad bus kaupiama Taisyklių 4 priede nurodyta informacija, parengta vadovaujantis Taisyklių 5 priede pateikta instrukcija.

93. Pildoma elektroninio žurnalo forma. Informacija apie įtartus pažeidimus žurnale registruojama kaupiamuoju būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

94. Įtariamas pažeidimas turi būti ištirtas per ne ilgesnį nei 30 dienų laikotarpį nuo pažeidimo įtarimo ar informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos, žurnale užfiksuojant pažeidimo nustatymo datą arba, jei įtarimas apie pažeidimą nepasitvirtino, datą, kada buvo pripažinta, kad pažeidimo nėra. Pagrįstais atvejais, kai dėl įtariamo pažeidimo reikia kompetentingos institucijos išvados arba papildomos informacijos iš kitų institucijų ar įstaigų, pažeidimo tyrimo terminas fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 60 dienų, žurnale nurodant priežastis, dėl kurių pažeidimo tyrimas pratęsiamas. 

95. Jei nustatytą pažeidimą įmanoma ištaisyti, fondų fondo valdytojas ar finansinės priemonės valdytojas nustato terminą, per kurį pažeidimas turi būti ištaisytas, kuris turi būti ne ilgesnis nei 30 dienų nuo pažeidimo nustatymo dienos, ir prižiūri, ar pažeidimas ištaisomas. Esant pagrįstoms priežastims, pavyzdžiui, kai reikia gauti papildomą informaciją iš kitų institucijų ar įstaigų, pažeidimo ištaisymo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Jei pažeidimo ištaisyti neįmanoma, fondų fondo valdytojas ar finansinės priemonės valdytojas užtikrina, kad su pažeidimu susijusi suma, pavyzdžiui, paskolos, garantijos ar investicijos suma, finansinės priemonės valdytojui išmokėto valdymo mokesčio dalis ir pan., nebūtų įtraukta į fondų fondo valdytojo ar finansinės priemonės valdytojo rengiamas ataskaitas kaip tinkamai panaudotos finansinėms priemonėms įgyvendinti skirtos lėšos, nurodant, kurie anksčiau teikti duomenys yra tikslinami, ir sprendžia dėl tolesnio įsipareigojimų galutiniam naudos gavėjui vykdymo nuosavomis lėšomis.

96. Jei fondų fondo valdytojas ar finansinės priemonės valdytojas įtaria nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – nusikalstama veika), jis apie tai nedelsdamas, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo informacijos apie įtariamą nusikalstamą veiką gavimo dienos, raštu informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiąją instituciją, tvirtinančiąją instituciją ir ministeriją (-as), naudodamas pranešimo apie pažeidimą formą (Taisyklių 6 priedas), kartu pateikdamas su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją. Jei fondų fondo valdytojas ar finansinės priemonės valdytojas įtaria korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika), jis apie tai nedelsdamas, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo informacijos apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gavimo dienos, raštu informuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, vadovaujančiąją instituciją, tvirtinančiąją instituciją ir ministeriją (-as), naudodamas pranešimo apie pažeidimą formą (Taisyklių 6 priedas), kartu pateikdamas su įtariama korupcinio pobūdžio nusikalstama veika susijusią informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

97. Kai steigiamas fondų fondas, finansinės priemonės valdytojas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio – kalendorinio ketvirčio – pabaigos teikia fondų fondo valdytojui informaciją apie visus per ataskaitinį laikotarpį nustatytus pažeidimus ir atnaujintą informaciją apie anksčiau praneštus nustatytus pažeidimus, naudodamas pranešimo apie pažeidimą formą. Jei per ataskaitinį laikotarpį nėra pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti, arba nėra naujos informacijos apie anksčiau praneštus nustatytus pažeidimus, pranešimas apie pažeidimą neteikiamas, tačiau finansinės priemonės valdytojas, kai steigiamas fondų fondas, užtikrina, kad apie šį faktą fondų fondo valdytojas būtų informuotas el. paštu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

98. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos per DMS teikia vadovaujančiajai institucijai, tvirtinančiajai institucijai ir ministerijai (-oms) informaciją apie visus per ataskaitinį laikotarpį nustatytus pažeidimus ir atnaujintą informaciją apie anksčiau praneštus nustatytus pažeidimus, naudodamas pranešimo apie pažeidimą formą. Fondų fondo valdytojas kartu teikia informaciją ir apie visus per ataskaitinį laikotarpį finansinių priemonių valdytojų nustatytus pažeidimus ir atnaujintą informaciją apie anksčiau praneštus finansinių priemonių valdytojų nustatytus pažeidimus persiųsdamas iš finansinių priemonių valdytojų gautus pranešimus apie pažeidimus. Jei per ataskaitinį laikotarpį nėra pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti, arba nėra naujos informacijos apie anksčiau praneštus nustatytus pažeidimus, įskaitant, kai steigiamas fondų fondas, iš finansinės priemonės valdytojų gautą atitinkamą informaciją, pranešimas apie pažeidimą neteikiamas, tačiau projekto vykdytojas užtikrina, kad apie šį faktą vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija ir ministerija (-os) būtų informuotos raštu ir el. paštu ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

99. Jei įtariamas ar nustatytas pažeidimas gali sukelti pasekmių už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, apie tokį pažeidimą pranešama nelaukiant ataskaitinio laikotarpio pabaigos ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įtariamo pažeidimo užregistravimo žurnale ar pažeidimo nustatymo dienos.

100. Nustačius pažeidimą, fondų fondo valdytojas ir finansinės priemonės valdytojas yra atsakingi už finansavimo lėšų, kurias naudojant padarytas pažeidimas, susigrąžinimą kartu su palūkanomis ir kitu pelnu, gautu naudojant finansavimo lėšas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento 6 straipsnio 3 dalyje.

1001. Nustačius pažeidimą ir priėmus sprendimą susigrąžinti finansavimo lėšas šios lėšos gali būti panaudotos dar kartą tokiomis sąlygomis:

1001.1. kai pažeidimas nustatomas galutinio naudos gavėjo lygmeniu, susigrąžintos lėšos gali būti panaudotos tik kitiems galutiniams naudos gavėjams finansuoti pagal tą pačią finansinę priemonę;

1001.2. kai pažeidimas nustatomas finansinės priemonės valdytojo, kai steigiamas fondų fondas, lygmeniu, susigrąžintos lėšos gali būti panaudotos tik kitiems finansinių priemonių valdytojams.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

1002. Nustačius pažeidimą fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės, kai fondų fondas nesteigiamas, valdytojo lygmeniu, susigrąžintos lėšos negali būti naudojamos įgyvendinant tą patį projektą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 5a dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

1003. Dėl sisteminio pažeidimo susigrąžintos finansavimo lėšos negali būti dar kartą panaudotos įgyvendinant su sisteminiu pažeidimu susijusį projektą.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

XIV SKYRIUS

INFORMAVIMAS, KOMUNIKACIJA IR MATOMUMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

101. Vadovaujančioji institucija ir ministerija (-os) viešai skelbia informaciją apie pagal Taisykles atliekamus veiksmus ir priimamus sprendimus. Vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsniu ir XII priedu, projekto vykdytojas turi imtis reikiamų priemonių, kad informuotų visuomenę apie projektą ir vykdomas veiklas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XII priede. Detalūs informavimo, komunikacijos ir matomumo priemonių reikalavimai nustatomi finansavimo sutartyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

102. Įvairiose žiniasklaidos priemonėse vykdant komunikaciją, visuomenė ir pasirinktos tikslinės grupės turi būti informuojamos, kad įgyvendinamas ar įgyvendintas projektas bendrai finansuojamas iš ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų.

103. Projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinės paramos ženklas, atitinkantis technines charakteristikas, nustatytas Įgyvendinimo reglamento 4 straipsnyje, kurio pavyzdys skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje, ir pateikiama nuoroda į ES bei ES struktūrinį (-ius) fondą (-us), kurio (-ių) lėšomis bendrai finansuojamas projektas. Tais atvejais, kai informavimo arba komunikacijos priemonė susijusi su projektu, kuris bendrai finansuojamas daugiau kaip vieno ES struktūrinio fondo lėšomis, nuorodą į ES struktūrinį (-ius) fondą (-us) galima pakeisti nuoroda į Europos struktūrinius ir investicinius fondus. Kiekvienos finansinės priemonės pavadinime turi būti nurodoma, kad priemonė finansuojama iš konkretaus ES struktūrinio fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

104. Projekto vykdytojas privalo projekto vykdytojo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Taip pat ES struktūrinių fondų svetainėje projekto vykdytojas skelbia informaciją apie projekto įgyvendinimą: įgyvendinamos (-ų) finansinės (-ių) priemonės (-ių) aprašą (-us), kai įgyvendinamas fondų fondas, – skelbimus dėl finansinių priemonių valdytojų atrankos, galutinių naudos gavėjų sąrašą (-us), kitą informaciją.

105. Projekto vykdytojas yra atsakingas už informacijos apie projektą ir galutinių naudos gavėjų sąrašo skelbimą (tais atvejais, kai galutiniai naudos gavėjai yra fiziniai asmenys, skelbiama su vadovaujančiąja institucija suderinta informacija) ES struktūrinių fondų svetainėje.

106. Projekto vykdytojas metinėje ataskaitoje teikia detalią informaciją apie ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdytojo ir, jei yra fondų fondas, – finansinių priemonių valdytojų vykdytas informavimo, komunikacijos ir matomumo veiklas, nurodydamas, ar šios veiklos atitinka reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsnyje ir XII priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

XV SKYRIUS

PROJEKTŲ PATIKROS VIETOJE

 

107. Vadovaujančioji institucija atlieka projektų patikras vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu atsižvelgdama į Europos Komisijos nustatytas metodines gaires, išskyrus patikras Europos investicijų banke arba kitoje tarptautinėje finansų įstaigoje, kurioje valstybė yra akcininkė, – tokiu atveju vadovaujančioji institucija gauna kontrolės ataskaitas su mokėjimo prašymu ir išorės auditorių parengtas metines audito ataskaitas, kuriose teiktina informacija nurodyta 2019 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2019/1140, kuriuo nustatomi kontrolės ataskaitų ir metinių audito ataskaitų dėl finansinių priemonių, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 įgyvendina EIB ir kitos tarptautinės finansų įstaigos, kurių akcininkė yra valstybė narė, modeliai (OL 2019 L 180, p. 15), prieduose, iš minėtas finansines priemones įgyvendinančių subjektų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 1 ir 2a dalyse. Dalyvauti patikrose vietoje vadovaujančioji institucija kviečia ir ministerijos (-ų) atstovus. Kai projektus, vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto i ir ii papunkčiais, administruoja Europos investicijų bankas arba kitos tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė yra akcininkė, vadovaujančioji institucija atlieka projekto patikrą vietoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 5 dalį finansinių priemonių, kai fondų fondas steigiamas, valdytojų lygmeniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

Nr. 1K-304, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16734

 

108. Atliekant patikras vietoje tikrinamas projektui skirtų lėšų panaudojimas, sukauptų palūkanų ir kitų pajamų panaudojimas, išlaidų tinkamumas finansuoti ir projektui skirtų lėšų apskaita, taip pat gali būti tikrinamas pažeidimų registravimo ir tyrimo, kitų Taisyklėse nustatytų reikalavimų vykdymas. Vadovaujančioji institucija patikras vietoje atlieka vadovaudamasi vidaus darbo procedūrų apraše nustatyta tvarka.

109. Atlikdama patikras vietoje vadovaujančioji institucija gali tikrinti galutinius naudos gavėjus tik šiais atvejais:

109.1. kai fondų fondo valdytojas arba finansinės priemonės valdytojas neturi išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų, kuriais įrodoma, kad galutiniams naudos gavėjams buvo skirtas finansinių priemonių finansavimas ir kad jis buvo panaudotas pagal numatytą paskirtį ir laikantis taikytinų teisės aktų;

109.2. esama įrodymų, kad fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo turimuose dokumentuose pateikiami neteisingi ir (ar) netikslūs duomenys apie skirtą finansavimą ir (ar) jo panaudojimą.

 

XVI SKYRIUS

PROJEKTAMS SKIRTŲ LĖŠŲ BUHALTERINĖ APSKAITA, AUDITAS IR LĖŠŲ LAIKYMAS

 

110. Fondų fondų valdytojai ir finansinių priemonių valdytojai tvarko ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įskaitant grįžusias lėšas, kaip jos suprantamos Taisyklių 114 punkte, nacionalinių lėšų ar kitų lėšų, susijusių su įgyvendinamu projektu, apskaitą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Projektų vykdytojai rengia ir teikia projektui skirtų lėšų metines finansines ataskaitas, kaip nurodyta Taisyklių 57 punkte.

111. Vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalimi, fondų fondų valdytojai ir finansinių priemonių valdytojai ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei kitas gautas lėšas laiko savo vardu vadovaujančiosios institucijos naudai atidarytose depozitinėse (patikėjimo teise valdomose) sąskaitose, kuriose esančias lėšas valdo patikėjimo teise, arba minėtas lėšas administruoja atskirai nuo kitų finansų įstaigos lėšų, t. y. skirtų lėšų apskaita tvarkoma atskirai nuo kitų finansų įstaigos turimų lėšų apskaitos. Taip pat atskirai tvarkoma grįžusių lėšų, įgyvendinant kelias priemones (taip pat įgyvendinant ir jungtinę priemonę) gautų lėšų, skirtingų ES struktūrinių fondų lėšų apskaita ir 2007–2013 metų lėšų, jei tokios yra, apskaita, laikomasi kitų Įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Patikėjimo teise valdomose sąskaitose laikomos lėšos ir atskiri finansų padaliniai valdomi pagal patikimo finansų valdymo principą, laikantis tinkamų atsakingo valdymo taisyklių ir užtikrinant tinkamą likvidumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalyje.

112. Projektui skirtų lėšų metinės finansinės ataskaitos kiekvienais ataskaitiniais metais audituojamos, kaip nurodyta Taisyklių 57 punkte.

113. Fondų fondų valdytojams ir finansinių priemonių valdytojams pervestos ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir kitos lėšos laikomos sąskaitose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnio 1 dalyje, ir, laikantis patikimo finansų valdymo principo, laikinai investuojamos vadovaujantis Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“, ir, jei taikoma, laikantis Rekomendacinių finansinės rizikos valdymo gairių valstybės valdomose įmonėse, skelbiamų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos svetainėje www.finmin.lrv.lt. Palūkanos ir kitos pajamos ar pelnas, priskiriami prie projektui pervestų ES struktūrinių fondų lėšų, įskaitomi į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą vadovaujantis Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-192 „Dėl Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, ir naudojami taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnio 2 dalyje. Projekto vykdytojas turi užtikrinti duomenų apie palūkanų ir kitų pajamų ar pelno panaudojimą atsekamumą ir saugojimą, kaip nurodyta Taisyklių XIX skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

 

XVII SKYRIUS

GRĮŽUSIOS LĖŠOS

 

114. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnio 1 dalimi, grįžusios lėšos suprantamos kaip ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitos lėšos, kurios grąžintos iš investicijų įgyvendinant finansines priemones, įskaitant nepanaudotas garantijoms skirtas lėšas, grąžinamas kapitalo lėšas, pelną ir kitas pajamas ar uždarbį, pavyzdžiui, palūkanas, garantijų mokesčius, dividendus, kapitalo prieaugį ar visas kitas pajamas iš investicijų, kurios priskiriamos prie ES struktūrinių fondų lėšų, ir iki 2023 m. gruodžio 31 d. naudojamos taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

 

115. Grįžusios lėšos, gautos per aštuonerius metus po 2023 m. gruodžio 31 d., naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 45 straipsnio reikalavimų.

 

XVIII SKYRIUS

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI KITŲ LĖŠŲ  SUSIGRĄŽINIMAS IŠ PROJEKTO VYKDYTOJO

 

116. Sprendimai dėl ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktus ar jų nepažeidžiant, palūkanų, sukauptų administruojant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, ir kitų reikalaujamų pagal teisės aktus ir (ar) finansavimo sutarties nuostatas grąžinti lėšų susigrąžinimo iš projekto vykdytojo priimami ir vykdomi Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Taisyklių 100 punkto bei finansavimo sutarčių nuostatas. Tais atvejais, kai susigrąžinamos ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir (ar) mažinama Taisyklių 20 punkte nustatytų kitų nacionalinių viešųjų ir (ar) privačių lėšų, pripažintų tinkamomis finansuoti ir (ar) deklaruoti Europos Komisijai ir (ar) deklaruotų Europos Komisijai, suma, taikomos ir 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

 

XIX SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

117. Projektų įgyvendinimo dokumentai ir informacija saugomi atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 3 ir 5 dalyse, Įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio 3 ir 6 dalyse ir Deleguotojo reglamento 9 straipsnyje, užtikrinant tinkamą audito seką. Tais atvejais, kai įgyvendinamos Taisyklių 17.2 papunktyje nurodytos finansinės priemonės, vadovaujančioji institucija, ministerija (-os), fondų fondų valdytojai, finansinių priemonių valdytojai ir, kai fondų fondų valdytojai ir (ar) finansinių priemonių valdytojai nustato atitinkamus reikalavimus galutiniams naudos gavėjams, – galutiniai naudos gavėjai privalo saugoti Deleguotojo reglamento 9 straipsnyje nurodytus ir (ar) kitus reikiamus dokumentus, turi užtikrinti, kad išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai būtų saugomi Taisyklių 118 punkte nurodytu laikotarpiu ir būtų sudaryta galimybė su jais susipažinti, kaip nustatyta Taisyklių 122 punkte, ir neturi galutiniams naudos gavėjams nustatyti duomenų ir (ar) dokumentų saugojimo reikalavimų, kurie yra nebūtini užtikrinant fondų fondų valdytojams ir finansinių priemonių valdytojams nustatytų reikalavimų įgyvendinimą. Jei pragrįstais ir išskirtiniais atvejais ketinama galutiniams naudos gavėjams nustatyti reikalavimus saugoti tam tikrus duomenis ir (ar) dokumentus, šie reikalavimai suderinami su vadovaujančiąja institucija finansavimo sutartyje ir, kai steigiamas fondų fondas, įtraukiami į fondų fondo valdytojo sudaromas dvišales sutartis su finansinių priemonių valdytojais.

118. Projektų dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos galutinės projekto išlaidos, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Kai skiriama valstybės pagalba, atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimų arba ES reglamentų, pagal kuriuos teikiama valstybės pagalba, nuostatas, dokumentai saugomi Europos Komisijos sprendimuose arba ES reglamentuose nurodytais terminais, bet ne trumpiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos galutinės projekto išlaidos, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

119. Dokumentų saugojimo terminai gali būti pratęsti dėl administracinių ir (ar) teisminių procedūrų arba Europos Komisijos reikalavimu. Vadovaujančioji institucija raštu informuoja ministeriją (-as) ir projektų vykdytojus, kuriais metais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtrauktos galutinės projekto išlaidos, patvirtinimo, kad galima būtų apskaičiuoti dokumentų saugojimo termino pabaigą, ir apie pratęstą dokumentų saugojimo terminą (jei toks reikalavimas taikomas). Dokumentai turi būti saugomi ilgiau, jei tokia prievolė nustatyta Taisyklių 120 ir 121 punktuose nurodytuose dokumentuose.

120. Vadovaujančioji institucija ir ministerija (-os) pagal kompetenciją užtikrina visų su projektu susijusių dokumentų saugojimą vadovaudamosi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir (ar) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (ar) Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu  Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

121. Fondų fondų valdytojai, finansinių priemonių valdytojai ir galutiniai naudos gavėjai, kai galutiniams naudos gavėjams nustatytas reikalavimas saugoti dokumentus, užtikrina atitinkamų dokumentų saugojimą vadovaudamiesi reikalavimais, nustatytais vidaus darbo tvarkos aprašuose, ir, kai taikoma, vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle ir (ar) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir (ar) Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (ar) Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis. Kai dokumentai rengiami, teikiami ir gaunami per DMS, šių dokumentų saugoti nereikia. Kai dokumentai elektronine forma rengiami (pavyzdžiui, svetainėse, duomenų bazėse, informacinėse sistemose), gaunami (pavyzdžiui, elektroninėse laikmenose ar elektroniniu paštu), taip pat kai siunčiami ar gaunami elektroniniai laiškai ir gali būti užtikrintas šių dokumentų saugojimas elektronine forma, šių dokumentų popierinių versijų saugoti nereikia.

122. Vadovaujančioji institucija, ministerija (-os), fondų fondų valdytojai, finansinių priemonių valdytojai ir galutiniai naudos gavėjai, kai galutiniams naudos gavėjams nustatytas reikalavimas saugoti dokumentus, privalo užtikrinti su projektu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, ministerijos (-ų), Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos atstovams projekto įgyvendinimo metu ir po projekto įgyvendinimo pabaigos dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu vadovaujantis Taisyklių 118 ir 119 punktais. Galutiniai naudos gavėjai gali būti audituojami tik Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

123. Projekto vykdytojas privalo vadovaujančiajai ir tarpinėms institucijoms teikti duomenis ir informaciją, reikalingus joms atsiskaitant už ES fondų lėšų panaudojimą ir atliekant ES fondų lėšų panaudojimo vertinimus.

XX SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

124. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai vadovaujančiosios institucijos ir ministerijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) skundžia Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

 

_________________________

 

 

Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

Metodiniai nurodymai dėl projekto ir projekto vykdytojo bei, jei steigiamas fondų fondas, finansinės priemonės ir finansinės priemonės valdytojo atitikties bendriesiems reikalavimams

 

Bendrasis reikalavimas

Vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

(„Netaikoma“ gali būti žymima tik tais atvejais, kai kriterijus gali būti netaikomas)

Komentarai

 

1. Planuojamu finansuoti projektu (finansine priemone) prisidedama prie bent vieno 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau –Veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo

1.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad fondų fondo valdytojas (finansinės priemonės valdytojas) įgyvendindamas projektą (finansinę priemonę) prisidės prie bent vieno Veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendins veiklas, nurodytas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planuose.

 

 

2. Projektas (finansinė priemonė) atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad fondų fondo valdytojo (finansinės priemonės valdytojo) įgyvendinamas (-a)  projektas (finansinė priemonė) atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Nurodoma, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo prisideda projektas (finansinė priemonė), t. y. nurodomas specialusis projektų atrankos kriterijus, patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto.

 

 

3. Projektas (finansinė priemonė) atitinka išankstinio vertinimo rezultatus

3.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad fondų fondo valdytojo planuojamas įgyvendinti projektas (finansinė priemonė) atitinka išankstinio vertinimo rezultatus, remiantis Reglamento 1303/2013 37 straipsnio 2 dalyje nurodytais požymiais ir Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytais reikalavimais, pavyzdžiui:

3.1.1. finansinė (-ės) priemonė (-ės) bus įgyvendinama (-os) tiksliai pagal atlikus išankstinį vertinimą nustatytą rinkos trūkumą ar investavimo poreikį;

3.1.2. finansinei (-ėms) priemonei (-ėms) skiriamos finansavimo lėšos neviršija išankstinio vertinimo metu nustatytų apimčių;

3.1.3. finansinis (-iai) produktas (-ai) (paskolos, garantijos ar kt.) atitinka išankstinio vertinimo metu nustatytą produktą (-us);

3.1.4. numatoma finansuoti išankstinio vertinimo metu įvardytus galutinius naudos gavėjus.

 

Kai fondų fondo valdytojas vertina finansinės priemonės valdytoją, žiūrima, ar finansinė priemonė atitinka fondų fondo investavimo strategiją ir (arba) paraišką, jei taikoma, teigiamai įvertintą pagal anksčiau nurodytus kriterijus, ir atitinkamas finansinių priemonių atrankos sąlygas:

 

Finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose nurodyta, kad finansinės priemonės valdytojas įgyvendins finansinę priemonę, atitinkančią fondų fondo investavimo strategiją ir paskelbtas finansinių priemonių atrankos sąlygas, pavyzdžiui:

3.1.1. finansinė priemonė bus įgyvendinama tiksliai pagal atlikus išankstinį vertinimą nustatytą rinkos trūkumą ar investavimo poreikį, įvardytą investavimo strategijoje;

3.1.2. finansinei priemonei skiriamos finansavimo lėšos neviršija investavimo strategijoje ir finansinių priemonių atrankos sąlygose numatytų apimčių;

3.1.3. finansinis produktas atitinka bent vieną iš investavimo strategijoje ir finansinių priemonių atrankos sąlygose įvardytą finansinių produktų;

3.1.4. numatoma finansuoti investavimo strategijoje ir finansinių priemonių atrankos sąlygose nurodytus galutinius naudos gavėjus.

 

 

 

4. Įgyvendinant projektą (finansinę priemonę) siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

4.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad įgyvendindamas projektą (finansinę priemonę) fondų fondo valdytojas (finansinės priemonės valdytojas) prisidės prie bent vieno Veiksmų programos ir (arba) ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (toliau – ministerija), priemonių įgyvendinimo plane nurodyto papildomo nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio, jei toks papildomas rodiklis nustatytas. Jei Veiksmų programos priemonėje numatoma įgyvendinti vieną finansinę priemonę arba konkretus rodiklis taikomas tik šiai finansinei priemonei – finansinė priemonė sudarys sąlygas pasiekti visus suplanuotus rodiklius.

 

Fondų fondo valdytojas, vertindamas finansinių priemonių valdytojų pateiktus pasiūlymus, turi įsitikinti, kad bus pasiekti visi su atitinkamo finansavimo panaudojimu siejami investavimo strategijoje nurodyti rodikliai, jei finansinėms priemonėms paskirstomos visos numatomos skirti finansavimo lėšos.

 

 

4.2. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyti planuojami pasiekti rodikliai, atsižvelgiant į numatytas projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimo sąlygas ir finansavimo sumą, yra realūs, pasiekiami ir pagal jų reikšmes bus galima užtikrinti veiklos peržiūros plane numatytų tarpinių ir galutinių reikšmių pasiekimą.

 

Fondų fondo valdytojas, vertindamas finansinių priemonių valdytojų pateiktus pasiūlymus, turi įsitikinti, kad bus pasiekti visi su atitinkamo finansavimo panaudojimu siejami investavimo strategijoje nurodyti rodikliai, jei finansinėms priemonėms paskirstomos visos numatomos skirti finansavimo lėšos.

 

Fondų fondo valdytojas, atrinkdamas finansines priemones, nevertina, ar pagal finansinių priemonių valdytojų nurodytus rodiklius bus galima užtikrinti veiklos peržiūros plane numatytų tarpinių ir galutinių reikšmių pasiekimą.

 

 

4.3. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiame dokumente ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodytos papildomos projekto (finansinės priemonės) veiklų ir rezultatų apimtys lyginant su esama finansinės priemonės valdytojo veikla.

 

 

 

5. Projektas (finansinė priemonė) atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei  moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

5.1. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas, įgyvendindami projektą (finansinę priemonę), nenumato vykdyti veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

5.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

 

 

5.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

5.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

5.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

5.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

 

 

5.2. Įgyvendinant projektą (finansinę (-es) priemonę (-es)) nenumatomi apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principų įgyvendinimui.

 

 

5.3. Projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis, t. y. įgyvendinant projektą (finansinę priemonę) numatyta užtikrinti investicijų atitiktį valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

 

6. Projektas (finansinė priemonė) vykdomi Veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

6.1. Projektas (finansinė priemonė) vykdomas (-a) tinkamoje teritorijoje, kaip nustatyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių 80 ir 81 punktuose.

 

Atrenkant projekto vykdytoją įsitikinama, ar įgyvendinant prioritetą nebus viršyta atitinkama ne Lietuvos Respublikoje numatomų patirti išlaidų riba (15 proc. arba 3 proc.) ir yra Stebėsenos komiteto pritarimas (riba taikoma visam projektui, įskaitant valdymo mokesčius ar išlaidas).

Atrenkant finansinės priemonės valdytoją (kai atranką atlieka fondų fondo valdytojas) įsitikinama, ar yra pateiktas įsipareigojimas nepažeisti reikalavimo finansinę priemonę vykdyti tinkamoje teritorijoje.

Detalesni išaiškinimai dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių 80 ir 81 punktų įgyvendinimo pateikiami Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijose.

 

 

7. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą (finansinę priemonę).

7.1. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas yra juridinis asmuo (kai ketinama įgyvendinti rizikos kapitalo finansinę priemonę – pateiktas įsipareigojimas įsteigti juridinį asmenį).

 

 

7.2. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas turi (kai ketinama įgyvendinti rizikos kapitalo finansinę priemonę – įsipareigoja įgyti) teisę administruoti fondų fondą ir (arba) įgyvendinti finansinę priemonę.

 

 

7.3. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas atitinka šiuos reikalavimus:

7.3.1. fondų fondo valdytojui ir (arba) finansinės priemonės valdytojui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

7.3.2. fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas pasiūlymo ar kito atrankai pateikto dokumento pateikimo momentu yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo veiklai taikomus teisės aktus;

7.3.3. fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo organizacijos vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

7.3.4. fondų fondo valdytojui ir (arba) finansinės priemonės valdytojui nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) administruoti finansines priemones dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

 

Įgyvendinant rizikos kapitalo finansines priemones, vertinama atrenkamų asmenų pateikta deklaracija dėl minėtų reikalavimų, kiek jie taikomi, nepažeidimo.

 

 

7.4. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas:

7.4.1. yra ekonomiškai ir finansiškai pajėgūs;

7.4.2. turi pakankamus gebėjimus įgyvendinti projektą, įskaitant organizacinę ir valdymo struktūrą (vertinama ankstesnė panašių projektų įgyvendinimo patirtis ir (ar) siūlomų narių kompetencija ir patirtis ir (ar) organizaciniai gebėjimai);

7.4.3. turi veikiančią efektyvią ir veiksmingą vidaus kontrolės sistemą;

7.4.4. turi apskaitos sistemą, pagal kurią galėtų būti laiku teikiama tiksli, išsami ir patikima informacija;

7.4.5. turi išsamią ir patikimą metodiką, pagal kurią identifikuojami ir įvertinami atitinkamai finansinių priemonių valdytojai arba galutiniai naudos gavėjai;

7.4.6. kai įgyvendinant projektą skiriamos ir nuosavos fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo lėšos arba dalijamasi rizika, yra įvardytos priemonės, kaip bus suderinti interesai ir išvengiama galimų interesų konfliktų;

7.4.7. jei to reikalaujama, pritrauks nustatytos apimties privataus finansavimo lėšų, kurios papildys ES struktūrinių fondų ir kitas lėšas.

 

Įgyvendinant rizikos kapitalo finansines priemones laikoma, kad reikalavimai bus užtikrinti, nes yra pateikti atitinkami įsipareigojimai.

Kriterijai gali būti detalizuojami ir tikslinami rengiant atitinkamas fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo atrankos sąlygas.

 

 

8. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas užtikrins efektyvų projektui (finansinei priemonei) įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimą

8.1. Valdymo išlaidas kaštai ir (arba) mokesčiai efektyviai suplanuoti ir jų skaičiavimo metodika atitinka reikalavimus, nustatytus Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse.

 

 

8.2. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, pasiūlytos galutinių naudos gavėjų finansavimo sąlygos, įskaitant kainodarą, yra tinkamos.

 

Kai vertinamos projekto vykdytojo pasiūlytos galutinių naudos gavėjų finansavimo sąlygos, įskaitant kainodarą, žiūrima, ar šios sąlygos atitinka išankstinio vertinimo metu nustatytas finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo sąlygas; kai fondų fondo valdytojas vertina finansinių priemonių valdytojų pasiūlytas sąlygas, žiūrima, ar jos atitinka reikalavimus, nustatytus atitinkamame finansinių priemonių atrankos sąlygų apraše.

 

 

8.3. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodytos priemonės, kurios padės išvengti dvigubo finansavimo.

 

 

8.4. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, pasiūlyta garantijų finansinė priemonė atitinka 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL, 2014 L 138, p. 5),  8 straipsnyje nurodytus reikalavimus (taikoma tik garantijų finansinėms priemonėms).

 

 

8.5. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, pasiūlyta laikinai laisvų lėšų investavimo strategija atitinka patikimo finansų valdymo principus.

 

Reikalavimas netaikomas, jei finansinės priemonės valdytojas pagal nustatytas finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygas neturės laikinai laisvų lėšų.

 

 

8.6. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, numatomos patirti išlaidos:

8.6.1. atitinka Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

8.6.2. yra būtinos projektui (finansinei priemonei) įgyvendinti;

8.6.3. suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus, jei taikoma, pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras.

 

 

8.7. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, įvertintos pagrindinės projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimo ir suplanuotų rodiklių pasiekimo rizikos, suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

8.8. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, pagrįsta, kad projekto (finansinės priemonės):

8.8.1. veiklos suplanuotos efektyviai ir bus įgyvendintos per nustatytą laikotarpį;

8.8.2. projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimo trukmė atitinka nustatytus reikalavimus.

 

Kai vertinamas projektas, žiūrima, ar projekto įgyvendinimo trukmė atitinka nustatytas projekto finansavimo sąlygas; kai fondų fondo valdytojas vertina finansinės priemonės valdytojo pateiktus dokumentus, žiūrima, ar finansinės priemonės įgyvendinimo trukmė atitinka nustatytas finansinių priemonių atrankos sąlygas.

 

 

 

 

Galutinė atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

 

 

- Investavimo strategija ir (arba) verslo planas ir (arba) kiti dokumentai įvertinti teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus:

 Taip                                                    Ne

 

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

- Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio atrankos proceso metu:

 Taip

 Ne

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

 

 

Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

(Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą

forma)

 

(Europos Sąjungos 20142020 metų struktūrinių fondų ženklas)

 

PARAIŠKA

FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

 

 

 

__________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

(Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – projektas) forma (toliau – paraiškos forma) pildoma tiesiogiai prisijungus prie Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) arba iš DMS parsisiuntus iš dalies užpildytą paraiškos formą, pritaikytą konkrečiam kvietimui teikti paraiškas. Parsisiųsta paraiškos forma pildoma naudojant „Adobe Reader“ programos X arba XI versijas.

 

Kai pildymo instrukcijoje yra nurodytas galimas simbolių skaičius arba nurodyta, kad galima įvesti tik skaičių, įvedus daugiau, nei nurodyta, simbolių arba įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas ir neleidžiama išsaugoti reikšmės.

 

Elektroninėje paraiškos formoje, kurią pildo pareiškėjas, pildomų laukų išdėstymo tvarka nebūtinai atitinka šioje paraiškos formoje nurodytą laukų išdėstymo tvarką.)

 

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

 

1.1. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas

Nurodomas (pasirenkamas) ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) priemonės pavadinimas ir numeris.

Nurodyti privaloma.

1.2. Kvietimo teikti paraišką arba patvirtinto sąrašo numeris

Nurodomas (pasirenkamas) numeris pagal projekto finansavimo sąlygas.

Galimas simbolių skaičius – 2.

Nurodyti privaloma.

1.3. Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas. Rekomenduojama pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų, nusakantį projekto idėją. Į ilgesnius projektų pavadinimus siūloma įtraukti pavadinimo santrumpą (rašomą skliausteliuose po pavadinimo).

Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis (pvz., Energetinio efektyvumo fondas, finansuojamas iš Sanglaudos fondo, ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

 

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Pareiškėjo rekvizitai:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas pavadinimas (pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą arba lygiavertį dokumentą). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip įrašyta juridinio asmens registravimo pažymėjime (pvz., UAB „Rangovas“).

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.

2.2. Pareiškėjo kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas pagal galiojantį juridinio asmens registravimo pažymėjimą.

Lietuvos juridinių asmenų nurodomas 7arba 9 simbolių kodas. Užsienio juridinių asmenų nurodomas nuo 5iki 15 simbolių kodas.

 

o Pareiškėjas yra fizinis asmuo

 

o Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienio pilietis

Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, žymėti nereikia.

Pažyma, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo / Lietuvos Respublikos pilietis, žymėti nereikia.

Adresas:

2.3. Gatvė

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės pavadinimas. 

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.4. Namo numeris

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, namo eilės ir buto numeris (jei taikoma).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.5. Pašto kodas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas (pvz., 02134).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.6. Miestas / rajonas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.7. Šalis

Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodomas šalies, kurioje įregistruotas pareiškėjas, pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Jei paraiškos formos 2.2 papunktyje pažymėta, kad pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

2.8. Telefono numeris

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977.

Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, telefono numeris nurodomas taip: +350 111111111.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.9. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz., info@fondas.lt ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo:

2.10. Vardas, pavardė

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

2.11. Pareigos

Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu paraišką teikti įgalioto asmens pareigos (pvz., UAB „Rangovas“ direktorius ir pan.). Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

Už paraišką atsakingas asmuo:

2.12. Vardas, pavardė

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.13. Pareigos

Nurodomos už paraišką atsakingo asmens pareigos.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

2.14. Telefono numeris

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977.

Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, telefono numeris nurodomas taip: +350 111111111.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.15. El. pašto adresas

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vienas elektroninio pašto adresas.

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

 

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS)

 

3.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)?

 

 

o Taip

o Ne Kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, pažymimas langelis „ne“ ir toliau informacija apie partnerį (-ius) nepildoma

 

3.2. Partneriai

Eil. Nr.

Fizinis asmuo

Užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienio pilietis

Partnerio pavadinimas / vardas, pavardė

Partnerio kodas

Telefono numeris

El. pašto adresas

                                        Adresas                                               

gatvė

namo numeris

miestas / rajonas

šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

 

4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų

 

Apskritis

Savivaldybė

Seniūnijų grupė (-s)

Nurodoma apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų.

 

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas apskrities pavadinimas.

Jeigu sudėtinga nustatyti apskritį, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

Nurodyti privaloma.

 

Nurodomas savivaldybės, kurioje planuojama vykdyti pagrindines projekto veiklas, pavadinimas. Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė.

Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį. Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas savivaldybės pavadinimas.

Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius jai priklausančios savivaldybės, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Jei skiltyje „Savivaldybė“ pasirenkama viena iš šių  savivaldybių: Jonavos r. sav., Kauno r. sav., Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. arba Vilniaus r. sav., tuomet skiltyje „Seniūnija“ pareiškėjas pažymi grupę (-es) nurodytų seniūnijų, kurioje (-iose) planuoja vykdyti pagrindines projekto veiklas, o jeigu tokios (-ių) seniūnijos (-ų) pasirinkimų sąraše nėra, iš sąrašo pasirenkama reikšmė „Kita seniūnija“.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirenkama viena iš pirmiau nurodytų savivaldybių.

 

 

4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų (Šis papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje savivaldybėje)

 

Visos savivaldybės

 

Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms arba jeigu įgyvendinant projektą sukurti produktai nėra skirti konkrečiai tikslinei grupei ir jais galės pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai.

Pažymėjus „Visos savivaldybės“, skiltyje „Nurodytos savivaldybės“ nėra nurodoma nė viena konkreti savivaldybė.

 

Nurodytos savivaldybės:

Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės (pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti daugiau nei vieną savivaldybę:

Akmenės rajono

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Anykščių rajono

Birštono

Biržų rajono

Druskininkų

Elektrėnų

Ignalinos rajono

Jonavos rajono

Joniškio rajono

Jurbarko rajono

Kaišiadorių rajono

Kalvarijos

Kauno miesto

Kauno rajono

Kazlų Rūdos

Kėdainių rajono

Kelmės rajono

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

Kupiškio rajono

Lazdijų rajono

Marijampolės

Mažeikių rajono

Molėtų rajono

Neringos miesto

Pagėgių

Pakruojo rajono

Palangos miesto

Panevėžio miesto

Panevėžio rajono

Pasvalio rajono

Plungės rajono

Prienų rajono

Radviliškio rajono

Raseinių rajono

Rietavo

Rokiškio rajono

Skuodo rajono

Šakių rajono

Šalčininkų rajono

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Šilalės rajono

Šilutės rajono

Širvintų rajono

Švenčionių rajono

Tauragės rajono

Telšių rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Varėnos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Visagino miesto

Zarasų rajono

 

 

 

4.3. Projekto įgyvendinimo vieta

1. o Projektas ar jo dalis įgyvendinami kitoje ES valstybėje narėje (ne Lietuvos Respublikoje).

Šis punktas žymimas, jeigu projekto veikla (-os) ar jų dalis planuojama (-os) įgyvendinti ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje ES valstybėje.

2. o Projektas ar jo dalis įgyvendinami už ES teritorijos ribų.

Šis punktas žymimas, jeigu projekto veikla (-os) ar jų dalis planuojama (-os) įgyvendinti ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje (-ose) valstybėje (-ėse) (ne ES).

Šie punktai nežymimi, jei projektas, apimantis finansines priemones, įgyvendinamas tik Lietuvos Respublikoje.

 

 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

 

Remiantis išankstinio vertinimo rezultatais pagrindžiamas projekto reikalingumas, nurodomas rinkos trūkumas ir kaip planuojama jį sumažinti, aprašomos planuojamos finansinės priemonės. Aprašomos tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektu bus prisidedama prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jeigu projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms).

 

Galimas simbolių skaičius – 15 000.

Nurodyti privaloma.

5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t. y. kokios projekto veiklos (finansinės priemonės) bus įgyvendinamos ir kokių rezultatų šiomis veiklomis siekiama. Ši informacija skelbiama viešai ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – svetainė www.esinvesticijos.lt).

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

Nurodyti privaloma.

5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.

Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

Aprašomos projektą administruojančio personalo atsakomybė ir funkcijos.

Detalizuojami pareiškėjo turimi administravimo gebėjimai, reikalingi projektui įgyvendinti (pateikiama informacija, kad pareiškėjas turi pakankamai pajėgumų įgyvendinti projektą, tinkamą organizacinę struktūrą ir valdymo sistemą, naudoja veiksmingą ir efektyvią vidaus kontrolės sistemą, taip pat apskaitos sistemą, kuria naudojantis laiku suteikiama tiksli, išsami ir patikima informacija, ir pan.).

 

Jei taikoma, pateikiamas finansinių priemonių valdytojų pasirinkimo pagrindimas: nurodomi kriterijai, pagal kuriuos bus atrenkami finansinių priemonių valdytojai.

Galimas simbolių skaičius – 15 000.

Nurodyti privaloma.

 

5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

Aprašant projektui tiesioginį poveikį galinčias turėti rizikas, toliau esančioje lentelėje iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirenkama aktuali projekto rizika. Šios lentelės laukuose detalizuojama, kokį neigiamą poveikį ir pasekmes projekto įgyvendinimui bei siekiamiems rezultatams gali turėti minima rizika. Galima pasirinkti daugiau nei vieną riziką. Pateikiamas rizikų sąrašas yra preliminarus ir skirtas pareiškėjui palengvinti rizikų nustatymą, todėl nėra laikomas baigtiniu. Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, nurodomos rizikos visų lygių: fondų fondo, finansinių priemonių valdytojų, galutinių naudos gavėjų.

Tuo atveju, jeigu išskleidžiamame sąraše nenurodyta pareiškėjui aktuali rizika, pareiškėjas iš sąrašo gali pasirinkti „Kita rizika“ ir šią riziką detalizuoti kituose lentelės laukuose.

 

-     Projektavimo (planavimo) kokybės rizika (projekto valdymo komandos administracinių gebėjimų ir kompetencijos trūkumas, projekto veiklų vėlavimas dėl viešųjų pirkimų vykdymo, rodiklių nepasiekimas dėl netikslaus planavimo ir kt.).

-     Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika (nepakankami paskirtų specialistų gebėjimai ir kompetencijos trūkumas, atsakingų asmenų nepriskyrimas, rangovų kompetencijos trūkumas ir (ar) nepakankama rangos darbų kokybė, dėl nekokybiškai atliekamų rangos darbų galimi Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimai, užsitęsusios rangos darbų užbaigimo procedūros, rangos darbų defektai, aplinkosauginė rizika ir kt.).

-     Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika (nepakankamos įsigyjamų paslaugų kokybės rizika, nepakankamos projekto vykdymo veiklų kokybės rizika ir kt.).

-     Įsigyjamos įrangos, pagaminamų įrenginių ir sukuriamų produktų ar kito turto kokybės rizika (įrangos, įrenginių ar kito turto defektai, netinkamumas naudoti produktų kūrimo procese, įrangos, įrenginių ar kito turto nepakankami ir (ar) neišnaudojami pajėgumai ir kt.). Netaikoma įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones.

-     Nepakankamo finansavimo rizika (finansinė rizika, politinė rizika, neteisėtos valstybės pagalbos rizika, finansinių srautų trūkumas, bankų nenoras dalyvauti įgyvendinant finansines priemones, nepritraukiamos privačios lėšos ir kt.)

-     Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika (teisinė rizika, socialinė rizika, padidėjusių rinkos kainų rizika ir kt.).

-     Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) paklausos rizika (makroekonominės rizikos, mikroekonominės rizikos, rodiklių nepasiekimas dėl nepakankamos paklausos ir kt.).

-     Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika (neplanuoto turto vertės pasikeitimo rizika, numatytų reinvesticijų dydžio pasikeitimo rizika ir kt.). Netaikoma įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones.

-     Kita rizika.

 

 

Eil. Nr.

Rizikos pavadinimas

Rizikos detalizavimas

Priemonės rizikai valdyti

1.

Iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirenkama aktuali projekto rizika.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

Rizika detalizuojama, aprašant jos kilmę ir galimą poveikį projektui.

Galimas simbolių skaičius – 1 000.

Nurodyti privaloma.

Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodytai rizikai valdyti, ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Galimas simbolių skaičius – 1 000.

Nurodyti privaloma.

(...)

(...)

(...)

(...)

 

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Nurodoma, kaip projekto veiklos bus įgyvendinamos pasibaigus išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiui, vadovaujantis projektų finansavimo sąlygose pateikta informacija ir Reglamento Nr. 1303/2013 nuostatomis (pvz., nurodoma informacija apie sąlyginio deponavimo sąskaitą, jei tokia sąskaita rengiama).

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

Nurodyti privaloma.

 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

 

Projekto tikslas:

Glaustai suformuluojamas projekto tikslas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas – užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projektas negali turėti daugiau kaip vieną tikslą. Projekto tikslas turi atitikti projekto finansavimo sąlygose nurodytus veiksmų programos priemonės tikslus arba prisidėti prie jų įgyvendinimo. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.

 

Uždavinio Nr.

Uždavinys

Veiklos Nr.

Veikla

Priemonės Nr.

Fizinio rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadinimas

Fizinio rodiklio matavimo vnt.

Fizinio rodiklio siekiama reikšmė

Biudžeto išlaidų kategorija

Aprašymas

Uždavinio numeris nurodomas iš eilės, pvz.:

1, 2, 3.

Galimas simbolių skaičius – 1.

Nurodyti privaloma.

 

Projekto tikslas detalizuojamas aprašant uždavinius.

Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas. Tikslą galima išskaidyti į vieną ar kelis uždavinius.

Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Projekto veiklos numeris

nurodomas iš eilės, pridedant uždavinio numerį, pvz.: 1.1, 1.2, 1.3 ir t. t.

 

Galimas simbolių skaičius – 4.

Nurodyti privalo-ma.

 

 

 

 

 

Nurodomos projekto veiklos (pvz., finansinė priemonė), kurias atliekant įgyvendina-mas konkretus projekto uždavinys. Projekto veikla turi konkretų įgyvendini-mo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą).

 

Kiekviena veikla (pvz., finansinė priemonė) nurodoma atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

Ši skiltis pildoma, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas (t. y. kai projekto veiklos finansuojamos iš keleto veiksmų programos priemonių).

Tokiu atveju prie kiekvienos projekto veiklos nurodomas veiksmų programos priemonės, iš kurios lėšų 4 skiltyje nurodyta veikla gali būti finansuojama, numeris arba nurodoma „pro rata“ principu,

jei veikla finansuojama iš keleto priemonių „pro rata“ principu.

Projektams, kurių veiklos finansuojamos pagal vieną priemonę, ši skiltis nepildoma.

 

Galimas simbolių skaičius – 22.

 

Fizinio veiklos įgyvendini-mo rodiklio (toliau – fizinis rodiklis) numeris

nurodomas iš eilės pridedant uždavinio ir veiklos numerį, pvz.: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ir t. t.

Vienai projekto veiklai turi būti nurodomas bent vienas fizinis rodiklis.

 

Galimas simbolių skaičius – 6.

Nurodyti privaloma.

 

 

 

Nurodomas fizinio rodiklio pavadinimas. Fiziniai rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos (pvz., finansinė priemonė) rezultatas. Fiziniu rodikliu nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią projekto veiklą. Konkrečių projekto veiklų fiziniai rodikliai gali nesutapti su projekto stebėsenos rodikliais. Vienai projekto veiklai gali būti nurodoma keletas fizinių rodiklių, o prireikus sukuriamos naujos eilutės.

 

Galimas simbolių skaičius – 200.

Nurodyti privaloma.

Nurodo-mas fizinio rodiklio matavimo vienetas

(naudojant visuotinai priimtus mato vienetus, galima trumpinti, pvz., vnt., asm., km, kv. m).

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

Nurodoma siektina fizinio rodiklio reikšmė skaičiais.

 

Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Nurodyti privaloma.

Iš pasirenkamo sąrašo vienam fiziniam rodikliui iš pasirenkamo sąrašo priskiriama viena biudžeto išlaidų kategorija (pagal paraiškos formos  7 punkte „Projekto biudžetas“ nurodytas išlaidų kategorijas).

Nurodyti privaloma.

 

Pateikiamas projekto veiklos (pvz., finansinės priemonės) aprašymas ir jos būtinumo pagrindimas pagal išankstinio vertinimo rezultatus.

 

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

 

Pateikiamas kiekvieno fizinio rodiklio aprašymas ir pagrindimas.

Galimas simbolių skaičius –  10 000.

 

Nurodyti privaloma.

 

1.

(...)

(...)

(...)

 

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

 

 

 

 

7. PROJEKTO BIUDŽETAS

 

(Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, pildoma toliau esančios lentelės 5 eilutė. Bendra projekto biudžeto išlaidų suma automatiškai apskaičiuojama susumuojant skiltyje „Tinkamų finansuoti išlaidų suma“ įrašytas reikšmes.)

 

(eurais)

Fizinio rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadinimas

Fizinio rodiklio matavimo vnt.

Fizinio rodiklio vnt. skaičius

Tinkamų finansuoti išlaidų suma

Vykdoma ne programos teritorijoje

Išlaidų pagrindimas

Toliau nurodyti išlaidų kategorijų numeriai nekeičiami. Fizinių rodiklių numeriai automatiškai perkeliami iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“6 skilties.

Galimas simbolių skaičius – 9. Nurodyti privaloma.

 

 

Toliau nurodyti išlaidų kategorijų pavadinimai nekeičiami. Eilutės pildomos duomenis automatiškai perkeliant iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“ 7 skilties „Fizinio rodiklio pavadinimas“. Fiziniai rodikliai prireikus gali būti detalizuojami, nurodant antro lygio fizinio rodiklio pavadinimą ir sukuriant papildomas eilutes (pvz., pirmoje skiltyje įrašant numerį 1.1.1.1). Galima sukurti tiek detalizuojančių eilučių, kiek reikia (eilučių skaičius neribojamas). Galimas simbolių skaičius – 200. Nurodyti privaloma.

Reikšmės automatiškai perkeliamos iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“ 8 skilties „Fizinio rodiklio matavimo vnt.“.

Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

Siektinos fizinio rodiklio reikšmės skaičiais automatiškai perkeliamos iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“ 9 skilties „Fizinio rodiklio siekiama reikšmė“. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio. Nurodyti privaloma.

 

Prie kiekvieno fizinio rodiklio įrašoma jam pasiekti reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio. Nurodyti privaloma.

Pažymima, jeigu fizinio rodiklio siekiama Europos socialinio fondo projekto veiklą vykdant ne ES arba Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo projekto veiklą vykdant kitoje ES valstybėje narėje (ne Lietuvoje), o skiltyje „Išlaidų pagrindimas“ nurodoma, kurioje valstybėje bus vykdoma veikla (netaikoma, jeigu pagal projektų finansavimo sąlygas vykdoma reprezentacijai skirta veikla). Galimas simbolių skaičius – 1.

Prie kiekvieno fizinio rodiklio (arba jį detalizuojančiose eilutėse) pagrindžiamas nurodomų išlaidų poreikis, nurodomas jų apskaičiavimo būdas, dokumentai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos planuojamos išlaidos, ir kita svarbi informacija.

Galimas simbolių skaičius  – 2 000. Nurodyti privaloma.

 

 

1.

Žemė

 

 

 

 

 

 

Žemės pirkimas nurodomas kaip atskiras fizinis rodiklis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Projekto vykdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Informavimas apie projektą

 

 

 

 

 

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

7.1. Projekto biudžeto santrauka:

 

(Netaikoma projektams, apimantiems finansines priemones)

 

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

 

8.1. Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų (pvz., finansinių priemonių) įgyvendinimo pabaigos, t. y. nurodomi mėnesiai iki 2023 m. gruodžio 31 d. arba finansinių priemonių įgyvendinimo pabaigos datos, jei priemones numatoma pabaigti anksčiau. Galima įvesti tik skaičių. Galimas didžiausias skaičius – 110. Įvedus skaičių ir paspaudus ant kurio nors kito lauko, parodoma tiek mėnesių, koks skaičius yra nurodytas. Nurodyti privaloma.

 

Veiklos Nr.

Veiklos pavadinimas

Pradėta iki  sutarties  pasirašymo

Sutarties mėnuo, kai pradedama vykdyti veikla

Sutarties mėnuo, kai baigiama vykdyti veikla

Veiklos laikotarpio pagrindimas

Projekto veiklų numeriai automatiškai perkeliami iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindi-mas“ 3 skilties.

Projekto veiklos pavadinimas automatiškai įrašomas iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“ 4 skilties.

Nurodoma, ar konkreti veikla (įskaitant reikiamus pirkimus) vykdoma arba planuojama pradėti vykdyti iki finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Kai teikiama valstybės pagalba, turi būti atsižvelgiama į projektų finansavimo sąlygose nustatytus reikalavimus dėl

projekto veiklų vykdymo iki projekto sutarties pasirašymo. Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirenkama reikšmė „Taip“ arba „Ne“.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas projekto veiklos (įskaitant reikiamus pirkimus)  vykdymo pradžios mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo planuojamo finansavimo sutarties pasirašymo dienos.

(Pirmasis projekto veiklos įgyvendinimo pradžios mėnuo nebūtinai yra sausio mėnuo.)

Nurodomas skaičius nuo 1 iki 110.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas projekto veiklos vykdymo pabaigos mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo planuojamo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Nurodomas skaičius nuo 1 iki 110.

Nurodyti privaloma.

Detalizuojama, kokia seka bus įgyvendinti (ar jau įgyvendinami) veiklos etapai, pvz., kada bus atrinkti finansinių priemonių valdytojai ar kada galutiniai naudos gavėjai galės pasinaudoti finansinėmis priemonėmis ir pan.

Galimas simbolių skaičius – 1 000.

Nurodyti privaloma.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

 

9. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO

 

(eurais)

Ar projektui įgyvendinti pareiškėjas yra pradėjęs ar įvykdęs pirkimų procedūras iki paraiškos pateikimo?

 

o  Pirkimų procedūros pradėtos

 

 

Pirkimo pavadinimas ir Nr.

Pirkimo dalis

Pirkimo ar jo dalies (-ių) vertė

Vokų atplėšimo data

Sudarytos sutarties data

Sudarytos sutarties numeris

 

 

 

 

 

 

o  Pirkimų procedūros nepradėtos (Šis punktas pažymimas įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones).

 

 

 

10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS

 

10.1. o Įgyvendinant projektą pajamų negaunama

 

10.2. o Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto

 

10.3. o Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti

 

10.4. o Netaikoma

 

Šis punktas pažymimas įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones.

 

 

11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

(eurais)

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma

1. Prašomos skirti lėšos

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos

(2.1+2.2) Nurodoma nuosavų lėšų (įnašo) suma, t. y. lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Apskaičiuojama automatiškai 2.1–2.2 papunkčių eilučių bendra suma.

2.1. Viešosios lėšos

(2.1.1+2.1.2+2.1.3) Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ar kitų viešųjų lėšų šaltinių. Apskaičiuojama automatiškai 2.1.1–2.1.3 papunkčių eilučių bendra suma.

2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.2. Privačios lėšos

(2.2.1+2.2.2) Automatiškai apskaičiuojama 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodytų lėšų suma, kurios skyrimą užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių.

2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Nurodoma pareiškėjo lėšų, kurios nėra viešosios lėšos, suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko privačios lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

3. Iš viso

(1+2) Nurodoma bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (automatiškai apskaičiuojama šios lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytų lėšų suma). Ši suma turi sutapti su bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, nurodyta paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“ lentelėje. Jei sumos nesutampa, finansavimo šaltinių eilutė „Iš viso“ spalvinama raudonai ir rodomas klaidos pranešimas.

3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

 

Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, ši eilutė nepildoma.

 

12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

 

(Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, netaikoma.)

 

(eurais)

Eil. Nr.

Projekto netinkamos finansuoti išlaidos

Projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

 

 

 

 

 

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

(Projektu privaloma prisidėti bent prie vieno veiksmų programos priemonės, pagal kurią projektas įgyvendinamas, stebėsenos rodiklio pasiekimo.)

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Siektinos reikšmės pagrindimas

 

13.1. Produkto stebėsenos rodikliai

 

 

13.1. Produkto stebėsenos rodikliai

Iš sąrašo pasirenkamas bent vienas produkto stebėsenos rodiklis.

Stebėsenos rodiklių sąrašas pateikiamas tik tada, kai paraiškos dalyje „Duomenys apie paraišką“ yra nurodoma konkreti veiksmų programos priemonė.

Galimas simbolių skaičius – 500. Nurodyti privaloma.

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, automatiškai nurodomas jo matavimo vienetas, pvz., vienetai (vnt.), kilometrai (km), valandos (h) ir pan. Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

 

Nurodoma siektina produkto stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento, kuris gali būti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba po projekto finansavimo pabaigos.

 

Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 12 iki kablelio ir 2 po kablelio. Nurodyti privaloma, jeigu pasirinktas produkto stebėsenos rodiklis.

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento.

Nurodant šiuos principus, nepakanka pateikti nuorodą į kitame teisės akte ar strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektiną reikšmę; būtina nurodyti sąsajas su projekto loginiu pagrindimu (veiklomis, fiziniais rodikliais, biudžetu, įkainiais), projekto tęstinumo laikotarpiu ar kita paraiškoje nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą ar projekto tęstinumo laikotarpiu (kaip projekto įgyvendinimo pasekmė).

Jei nurodyta projektų finansavimo sąlygose, gali būti pateikiami stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai.

Galimas simbolių skaičius – 2 000. Nurodyti privaloma.

 

13.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

 

 

Iš sąrašo pasirenkamas rezultato stebėsenos rodiklis.

Stebėsenos rodiklių sąrašas pateikiamas tik tada, kai paraiškos dalyje „Duomenys apie paraišką“ yra nurodoma konkreti veiksmų programos priemonė.

Galimas simbolių skaičius – 500.

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, automatiškai nurodomas jo matavimo vienetas, pvz., procentai (proc.).

Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.  

Nurodoma siektina rezultato stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto stebėsenos rodiklio pasiekimo momento, kuris gali būti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba po projekto finansavimo pabaigos.

 

Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 12 simbolių iki kablelio ir 2 simboliai po kablelio. Nurodyti privaloma, jeigu pasirinktas rezultato stebėsenos rodiklis. 

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento.

Nurodant šiuos principus, nepakanka pateikti nuorodą į kitame teisės akte ar strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektiną reikšmę; būtina nurodyti sąsajas su projekto loginiu pagrindimu (veiklomis, fiziniais rodikliais, biudžetu, įkainiais), projekto tęstinumo laikotarpiu ar kita paraiškoje nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą ar projekto tęstinumo laikotarpiu (kaip projekto įgyvendinimo pasekmė).

Jei nurodyta projektų finansavimo sąlygose, gali būti pateikiami stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai.

Galimas simbolių skaičius – 2 000. Nurodyti privaloma.

 

 

14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS

 

 

 

14.1. o Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis

 

Horizontalieji principai – darnus vystymasis, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos (toliau – nediskriminavimas). Žymima tuo atveju, jei projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų.

 

Galimas simbolių skaičius – 1. Nurodyti privaloma.

14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?

 

(Pildoma tik tuo atveju, jeigu projekto veiklomis tiesiogiai siekiama prisidėti prie bent vieno iš toliau nurodytų horizontaliųjų principų įgyvendinimo: aprašomos veiklos ir planuojami projekto rezultatai.)

o 14.2.1. Darnus vystymasis

Jei pasirenkamas šis principas, nurodoma, kaip vykdant projektą bus įgyvendinami projektų finansavimo sąlygose nurodyti įsipareigojimai dėl darnaus vystymosi skatinimo.

 

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

o 14.2.2. Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Jei pasirenkamas šis principas, nurodoma, kaip vykdant projektą bus įgyvendinami projektų finansavimo sąlygose nurodyti įsipareigojimai dėl moterų ir vyrų lygybės ir (arba) nediskriminavimo skatinimo.

 

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

 

15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

 

(Pareiškėjas privalo pasirinkti įgyvendinti informavimo priemones, kaip nustatyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse ir Reglamente Nr. 1303/2013. Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, 15.3–15.5 papunkčiai netaikomi.)

 

Informavimo priemonė (-ės)

Taikoma

Aprašymas

15.1. Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).

 

 

Žymima „Taikoma“, jei projekto vykdytojas turi interneto svetainę.

Pasirinkus „Taikoma“, nurodomas interneto svetainės adresas ir, jeigu aktualu, trumpas informavimo priemonės aprašymas.

Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma, jei pažymėta „Taikoma“.

15.2. Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).

 

 

Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, žymima „Taikoma“.

Pateikiamas trumpas informavimo priemonės aprašymasGalimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.

 

15.3. Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą.

 

Nežymima, jei įgyvendinamas projekas, apimantis finansines priemones.

 

 

15.4. Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą.

 

Nežymima, jei įgyvendinamas projekas, apimantis finansines priemones.

 

 

15.5. Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – šią informaciją pateikti dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose dokumentuose.

 

Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, žymima „Taikoma“.

Pateikiamas trumpas informavimo priemonių aprašymasGalimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.

 

 

15.6. (Prireikus nurodomos kitos projekto vykdytojo pasirinktos vykdyti papildomos informavimo apie projektą veiklos, numatytos projektų finansavimo sąlygose. Gali būti sukurtos papildomos eilutės, jeigu numatoma daugiau nei viena informavimo apie projektą veikla.)

 

Pateikiamas trumpas informavimo priemonės aprašymasGalimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma, jei pažymėta „Taikoma“.

 

 

 

16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, šis laukas nepildomas.

 

 

 

 

17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA

Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, šis laukas nepildomas.

 

 

 

18.  INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KREDITO ĮSTAIGOJE ATIDARYTĄ SĄSKAITĄ

 

(Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, netaikoma.)

 

18.1. Kredito įstaigos pavadinimas

 

18.2. Sąskaitos numeris

 

 

19. KITI KLAUSIMAI

 

(Vadovaujančioji institucija taip pat turi teisę paraiškos formoje sukurti iki dešimties papildomų klausimų (kartu su pildymo instrukcija).

 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Atsakymas į klausimą

19.1.

Kiekvienoje eilutėje klausimui sudaryti leidžiamas simbolių skaičius – 50.

Atsakymui pagrįsti leidžiamas simbolių skaičius – 100. Nurodyti privaloma.

19.2.

 

 

19.3.

 

 

19.4.

 

 

19.5.

 

 

19.6.

 

 

19.7.

 

 

19.8.

 

 

19.9.

 

 

19.10.

 

 

 

 

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

(Pareiškėjas lentelėje įrašo pagal projekto finansavimo sąlygas nurodytus pateikti paraiškos priedus.)

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Lapų skaičius

1.

(Įrašomi priedai, jei projektų finansavimo sąlygose nurodyta juos pateikti. Leidžiama sukurti daugiau eilučių.)

Galimas simbolių skaičius – 300.)

Įgyvendinant projektus, apimančius finansines priemones, teikiami projektų finansavimo sąlygose nurodyti priedai.

(...)

 

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Patvirtinu, kad:

 

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais. Jeigu keičiant Finansinių priemonių įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per vadovaujančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus taikant Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatas.

6. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

7. Mano atstovaujamo ūkio subjekto vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai) arba kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui, Europos investicijų bankui).

8. Mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kurie yra perkėlę gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jie nėra likviduojami, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

11. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

13. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti vadovaujančiąją instituciją.

14. Mano, kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

15. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir (arba) nediskriminavimo) laikymasis.

16. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

17. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumos skyrimą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti (jei taikoma) ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą, nebent finansavimo sutartyje bus nurodyta kitaip.

18. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.

19. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

20. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.

21. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

 

______                                                                                                                                    ________________                                                 _________________                     

(pareiškėjo vadovo arba jo                                                                                     (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

 

 

Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių

4 priedas

 

(Įtariamų finansinės priemonės pažeidimų registravimo žurnalo forma)

 

________________________________________________________________________

(fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo buveinė ir kontaktinė informacija (telefono ir (ar) fakso numeris (-iai), elektroninio pašto adresas, kodas)

 

ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

________________________

(data)

 

Eilės Nr.

Finansavimo sutarties data ir numeris

Fondų fondo valdytojo sudarytos dvišalės sutarties su finansinės priemonės valdytoju data ir numeris

Finansinės priemonės valdytojo su finansinės priemonės galutiniu naudos gavėju sudarytos sutarties ar jo  naudai suteiktos garantijos data ir numeris

Įtariamo pažeidėjo pavadinimas, kodas ir adresas

Pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo data ir šaltinis

Įtariamo pažeidimo pobūdis

Įtariamo pažeidimo tyrimo pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) data (pažeidimo (ne) nustatymo data)

Įtariamo pažeidimo tyrimo  pratęsimo priežastys

Įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatas ir išvada, ar pažeidimas nustatytas

Nustatyto pažeidimo pobūdis

Ar nustatytas pažeidimas gali būti ištaisytas ir, jei taip, – kokiu būdu?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatyto pažeidimo ištaisymo terminas

Ar nustatytas pažeidimas ištaisytas (įskaitant termino pratęsimą) ir, jei taip, – kokiu būdu?

Ar nustatytas pažeidimas laikomas pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma?

Su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusių lėšų suma iš viso (eurais) ir jos pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius

Su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusių lėšų (nurodoma suma iš viso (eurais) ir jos pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius) išskaičiavimas iš tinkamai panaudotų lėšų (ataskaitų, kuriose išskaičiuotos lėšos, datos ir numeriai)

Pranešimo apie  pažeidimą data, eilės numeris,  gavėjas (-ai) ir išsiuntimo data

(-os)

Pastabos ir kita informacija

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

 

______________________

 

______________________________________

 

(fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

______________________

 

______________________________________

 

(fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo darbuotojo, kuris atlieka pažeidimų kontrolieriaus funkcijas, pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių

5 priedas

 

ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALO FORMOS IR PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įtariamų pažeidimų registravimo žurnalo formos ir pranešimo apie pažeidimą formos pildymo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato įtariamų pažeidimų registravimo žurnalo (toliau – žurnalas) ir pranešimo apie pažeidimą (toliau – pranešimas) pildymo tvarką, kuri taikoma fondų fondo valdytojui, administruojančiam finansinių priemonių valdytojų pažeidimus, ir finansinės priemonės valdytojui, administruojančiam finansinių priemonių galutinių naudos gavėjų pažeidimus.

2. Instrukcijoje vartojamos sąvokos atitinka Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu (toliau – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės), vartojamas sąvokas.

3. Instrukcijos tikslas – užtikrinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veiksmingumą, užkertant kelią neteisėtam lėšų panaudojimui, nustatant pažeidimus ir juos ištaisant, padėti fondų fondo valdytojui ir finansinės priemonės valdytojui įgyvendinti Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių reikalavimų, susijusių su informacijos apie įtariamus pažeidimus registravimu ir pranešimų apie pažeidimus teikimu, vykdymą.

 

II SKYRIUS

ĮTARIAMŲ PAŽEIDIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALO FORMOS PILDYMAS

 

4. Žurnalo formos datos lauke nurodoma žurnalo pildymo pradžios data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

5. Žurnalo formos 1 stulpelyje „Eilės Nr.“ nurodomas duomenų įrašų apie įtariamą pažeidimą eilės numeris pagal principą „vienas pažeidimas – viena įrašų eilė“. Jei reikia patikslinti žurnale esantį įrašą (pavyzdžiui, paaiškėjus papildomai informacijai apie įtariamą pažeidimą), tai:

5.1. žurnalo formoje naujai informacijai apie įtariamą pažeidimą fiksuoti skiriama nauja įrašų eilė;

5.2. į naują įrašų eilę perkeliami visi aktualūs tikslinamos įrašų eilės duomenys ir nurodoma nauja informacija (pavyzdžiui, patikslinančio pranešimo duomenys);

5.3. naujos įrašų eilės 19 stulpelyje „Pastabos ir kita informacija“ nurodomas tos įrašų eilės numeris, kurios įrašas tikslinamas;

5.4. kai tam pačiam įtariamam pažeidimui yra skiriamos kelios tikslinančios įrašų eilės, kiekvienos paskesnės tikslinančios įrašų eilės 19 stulpelyje „Pastabos ir kita informacija“ nurodomi visų ankstesnių su šiuo konkrečiu pažeidimu susijusių įrašų eilių numeriai.

6. Žurnalo formos 2 stulpelyje „Finansavimo sutarties data ir numeris“ įrašomas sutarties su fondų fondo valdytoju arba su finansinės priemonės valdytoju (jei fondų fondas nėra steigiamas) sudarymo data ir šios sutarties numeris, jei toks yra. Jei žurnalą rengia fondų fondo įgyvendinamos finansinės priemonės valdytojas, šis laukelis nepildomas (įrašoma „netaikoma“).

7. Žurnalo formos 3 stulpelyje „Fondų fondo valdytojo sudarytos dvišalės sutarties su finansinės priemonės valdytoju data ir numeris“ įrašoma šios sutarties sudarymo data ir numeris, jei toks yra. Laukelis nepildomas (įrašoma „netaikoma“), jei finansinė priemonė įgyvendinama nesteigiant fondų fondo.

8. Žurnalo formos 4 stulpelyje „Finansinės priemonės valdytojo su finansinės priemonės galutiniu naudos gavėju sudarytos sutarties ar jo naudai suteiktos garantijos data ir numeris“ nurodoma finansinės priemonės valdytojo, įgyvendinančio finansinę priemonę, ir finansinės priemonės galutinio naudos gavėjo sutarties (arba finansinės priemonės galutinio naudos gavėjo naudai suteiktos garantijos) data ir numeris. Laukelis nepildomas (įrašoma žyma „netaikoma“), jei žurnalą rengia fondų fondo valdytojas, administruodamas finansinių priemonių valdytojų pažeidimus.

9. Žurnalo formos 5 stulpelis „Įtariamo pažeidėjo pavadinimas, kodas ir adresas“ pildomas taip:

9.1. kai pažeidimo padarymu finansinės priemonės valdytojas įtaria finansinės priemonės galutinį naudos gavėją, kuris yra juridinis asmuo, įrašomas finansinės priemonės galutinio naudos gavėjo pavadinimas, o jei įtariamas pažeidėjas yra fizinis asmuo – jo vardas, pavardė; kai fondų fondo valdytojas pažeidimo padarymu įtaria finansinės priemonės valdytoją, nurodomas finansinės priemonės valdytojo pavadinimas.

9.2. jei įtariamas pažeidėjas yra fizinis asmuo, įrašomas jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, o jei padarius pažeidimą įtariamas juridinis asmuo – jo buveinės adresas.

9.3. įtariamam pažeidėjui – juridiniam asmeniui identifikuoti naudojamas Juridinių asmenų registro kodas, fiziniam asmeniui – Gyventojų registre nurodytas asmens kodas; jei dėl kokių nors priežasčių negalima naudoti juridinio asmens kodo ar gyventojo asmens kodo, nurodomas kitas fondų fondo valdytojo ar finansinės priemonės valdytojo nustatytas identifikavimo numeris, pagal kurį galima atpažinti įtariamą pažeidėją.

10. Žurnalo formos 6 stulpelyje „Pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo data ir šaltinis“ nurodoma:

10.1. pirminės informacijos apie įtarimą padarius pažeidimą, kuria remiantis buvo imtasi veiksmų įtariamam pažeidimui tirti, gavimo data. Pavyzdžiui, įrašoma data, kada fondų fondo valdytojo ar finansinės priemonės valdytojo paskirtas darbuotojas, kuris atlieka pažeidimų kontrolieriaus funkcijas, savarankiškai įtarė pažeidimą arba gavo informaciją apie įtariamą pažeidimą iš kitų fondų fondo valdytojo ar finansinės priemonės valdytojo darbuotojų, vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, audito institucijos, už atitinkamą veiksmų programos priemonę ar atitinkamą veiksmų programos jungtinę priemonę atsakingos ministerijos (-ų) (toliau – ministerija) arba iš fondų fondo valdytojo (kai fondų fondas yra steigiamas) ar kitų šaltinių (spaudos, televizijos, radijo laidų, interneto, trečiųjų asmenų ir pan.);

10.2. bendra informacija apie pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą ir informacijos, kuria remiantis buvo imtasi įtariamo pažeidimo tyrimo veiksmų, šaltinį (-ius) (pavyzdžiui, nurodomas institucijos, iš kurios gauta informacija apie įtariamą pažeidimą, pavadinimas, institucijos rašto data ir numeris).

11. Žurnalo formos 7 stulpelyje „Įtariamo pažeidimo pobūdis“ pateikiamas trumpas įtariamo pažeidimo aprašymas (pavyzdžiui, nėra apskaitos dokumentų, apskaitos dokumentai suklastoti, nesilaikoma informavimo ir komunikacijos reikalavimų ar pan.).

12. Žurnalo formos 8 stulpelyje „Įtariamo pažeidimo tyrimo pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) data (pažeidimo (ne) nustatymo data)“ nurodoma data, kada darbuotojas, kuris atlieka pažeidimų kontrolieriaus funkcijas, įsitikinęs, kad tiriant pažeidimą surinkta pakankamai duomenų, įskaitant pratęsus pažeidimo tyrimą gautą kompetentingos institucijos išvadą arba papildomą informaciją iš kitų institucijų ar įstaigų, kuria pagrindžiamas pažeidimas arba kuria remiantis pripažįstama, kad pažeidimo nėra, baigia įtariamo pažeidimo tyrimą ir konstatuoja, kad pažeidimas nustatytas arba pripažįsta, kad pažeidimo nėra.

13. Žurnalo formos 9 stulpelyje „Įtariamo pažeidimo tyrimo pratęsimo priežastys“ nurodomos priežastys, dėl kurių buvo pratęstas įtariamo pažeidimo tyrimas, įvardijamos institucijos, kurių buvo prašoma pateikti papildomą informaciją ar atitinkamas išvadas. Laukelis nepildomas (įrašoma „netaikoma“) tais atvejais, kai įtariamo pažeidimo tyrimas nebuvo pratęstas.

14. Žurnalo formos 10 stulpelyje „Įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatas ir išvada, ar pažeidimas nustatytas“, atsižvelgiant į įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatus, nurodoma:

14.1. „Pažeidimo nėra“ – jei įtarimas dėl pažeidimo padarymo nepasitvirtino;

14.2. „Pažeidimas nustatytas, bet nėra nusikalstamos veikos požymių“ – jei įtarimas dėl pažeidimo pasitvirtino (neatsižvelgiant į tai, ar pažeidimą galima ištaisyti, ar ne), tačiau nėra įtarimų dėl nusikalstamos veikos;

14.3. „Pažeidimas nustatytas ir įtariama nusikalstama veika“ – jei fondų fondo valdytojas ar finansinės priemonės valdytojas nustatė pažeidimą ir įtaria nusikalstamą veiką;

14.4. „Pažeidimas nustatytas (nusikalstama veika)“ – jei teismo sprendimu buvo nustatyta nusikalstama veika.

15. Žurnalo formos 11 stulpelyje „Nustatyto pažeidimo pobūdis“ trumpai apibūdinamas padarytas pažeidimas (pavyzdžiui, nėra apskaitos dokumentų, apskaitos dokumentai suklastoti, nesilaikoma informavimo ir komunikacijos reikalavimų ar pan.), aprašoma, kokiais veiksmais ar neveikimu jis buvo padarytas (detaliai aprašoma, kaip atsirado nustatytas pažeidimas) ir  kada padarytas. Nepakanka pakartoti žurnalo formos 7 stulpelyje „Įtariamo pažeidimo pobūdis“ nurodytos informacijos.

16. Žurnalo formos 12 stulpelyje „Ar nustatytas pažeidimas gali būti ištaisytas ir, jei taip, – kokiu būdu?“ įrašoma „Taip“, jei vadovaujantis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių nuostatomis pažeidimą įmanoma ištaisyti, ir nurodoma, kokiu būdu pažeidimas turėtų būti ištaisytas. Jei pažeidimas negali būti ištaisytas, įrašoma „Ne“.

17. Žurnalo formos 13 stulpelyje „Nustatyto pažeidimo ištaisymo terminas“ įrašoma data, iki kurios nustatytas pažeidimas turi būti ištaisytas. Laukelis nepildomas (įrašoma „netaikoma“) tais atvejais, kai nustatyto pažeidimo ištaisyti neįmanoma.

18. Žurnalo formos 14 stulpelyje „Ar nustatytas pažeidimas ištaisytas (įskaitant termino pratęsimą) ir, jei taip, – kokiu būdu?“ nurodoma, ar pažeidimas buvo ištaisytas per fondų fondo valdytojo ar finansinės priemonės valdytojo nustatytą terminą, įskaitant termino pratęsimą, ir aprašomi pažeidimo ištaisymo veiksmai. Jei pažeidimas per nustatytą terminą nebuvo ištaisytas, įrašoma „Ne“. Laukelis nepildomas (įrašoma „netaikoma“) tais atvejais, kai nustatyto pažeidimo ištaisyti neįmanoma.

19. Žurnalo formos 15 stulpelyje „Ar nustatytas pažeidimas laikomas pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma?“ pažymima „Taip“, jei nustačius pažeidimą buvo taip pat nustatyta, kad pažeidimo ištaisyti neįmanoma, arba jei pratęsus nustatyto pažeidimo ištaisymo terminą pažeidimas nebuvo ištaisytas. Kitais atvejais laukelis nepildomas (įrašoma „netaikoma“).

20. Žurnalo formos 16 stulpelyje „Su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusių lėšų suma iš viso (eurais) ir jos pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius“:

20.1. fondų fondo valdytojas nurodo finansinės priemonės valdytojui skirto finansavimo, kuris susijęs su nustatytu pažeidimu, bendrą sumą ir jos pasiskirstymą pagal finansavimo šaltinius (pavyzdžiui, Europos Sąjungos fondų lėšos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kitos fondų fondo administruojamos lėšos);

20.2. finansinės priemonės valdytojas nurodo finansinės priemonės galutiniam naudos gavėjui skirto finansavimo, kuris susijęs su nustatytu pažeidimu, bendrą sumą ir jos pasiskirstymą pagal finansavimo šaltinius (pavyzdžiui, Europos Sąjungos fondų lėšos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, privačios finansinės priemonės valdytojo lėšos, iš fondų fondo valdytojo gautos kitos lėšos).

21. Žurnalo formos 17 stulpelis „Su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusių lėšų  (nurodoma suma iš viso (eurais) ir jos pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius) išskaičiavimas iš tinkamai panaudotų lėšų (ataskaitų, kuriose išskaičiuotos lėšos, datos ir numeriai)“ pildomas taip:

21.1. fondų fondo valdytojas nurodo metinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, kurioje su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusios lėšos buvo išskaičiuotos iš tinkamai panaudotų projektų lėšų, datą ir numerį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

21.2. jei finansinė priemonė įgyvendinama steigiant fondų fondą, finansinės priemonės valdytojas nurodo fondų fondo valdytojui pateiktos ataskaitos, kurioje su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusios lėšos buvo išskaičiuotos iš tinkamai panaudotų finansinės priemonės lėšų, datą ir numerį;

21.3. jei finansinė priemonė įgyvendinama nesteigiant fondų fondo, finansinės priemonės valdytojas nurodo metinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, kurioje su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusios lėšos buvo išskaičiuotos iš tinkamai panaudotų projektų lėšų, datą ir numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

22. Žurnalo formos 18 stulpelyje „Pranešimo apie pažeidimą data, eilės numeris, gavėjas (-ai) ir išsiuntimo data (-os)“ nurodoma fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo parengto pranešimo data, suteiktas eilės numeris, įvardijamos institucijos, kurioms pranešimas buvo išsiųstas, ir pranešimo išsiuntimo atitinkamoms institucijoms datos.

23. Žurnalo formos 19 stulpelyje „Pastabos ir kita informacija“ gali būti nurodoma papildoma informacija apie įtariamo pažeidimo tyrimą, nustatyto pažeidimo ištaisymą, susijusius dokumentus ar kita svarbi informacija.

 

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMOS PILDYMAS

 

24. Pranešimo apie pažeidimą forma pildoma taip:

PILDOMAS LAUKAS

PILDYMO INSTRUKCIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

 

1.1. Pranešimo apie pažeidimą data

Įrašoma pranešimo parengimo data.

1.2. Pranešimo apie pažeidimą eilės numeris

1.2. Kiekvienam pranešimui suteikiamas eilės numeris iš trijų dalių, atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju ženklu „/“:

1.2.1. pažeidimo eilės numeris einamaisiais kalendoriniais metais. Kitais kalendoriniais metais pažeidimų numeracija pradedama iš naujo,

1.2.2. kalendoriniai metai, kuriais nustatytas pažeidimas;

1.2.3. kai pranešimas teikiamas pirmą kartą, įrašoma „1“. Jei pranešimas (-ai) patikslina ankstesnį pranešimą apie tą patį pažeidimą, tai šioje dalyje atitinkamai įrašoma „2“, „3“ ir t. t. Kai teikiamas patikslinantis pranešimas, pirmosios dvi pranešimo eilės numerio dalys nekeičiamos. Pavyzdžiui, „1/2010/2“, „1/2010/3“.

1.3. Pranešimo apie pažeidimą gavėjas (-ai)

1.3. Pranešimo gavėjas (-ai) įrašomas (-i) taip:

1.3.1. fondų fondo valdytojas nurodo vadovaujančiąją instituciją ir tvirtinančiąją instituciją bei ministeriją (-as);

1.3.2. jei finansinė priemonė įgyvendinama steigiant fondų fondą, finansinės priemonės valdytojas nurodo fondų fondo valdytoją;

1.3.3. jei finansinė priemonė įgyvendinama nesteigiant fondų fondo, finansinės priemonės valdytojas įrašo vadovaujančiąją instituciją ir tvirtinančiąją instituciją bei ministeriją (-as);

1.3.4. visais atvejais, kai įtariama nusikalstama veika, susijusi su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, įrašoma Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija ir ministerija (-os);

1.3.5. visais atvejais, kai įtariama korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusi su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, įrašoma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija ir ministerija (-os).

2. INFORMACIJA APIE ĮTARIAMĄ PAŽEIDĖJĄ

 

2.1. Finansavimo sutarties data ir numeris

2.1. Žr. instrukcijos 6 punktą.

2.2. Fondų fondo valdytojo sudarytos dvišalės sutarties su finansinės priemonės valdytoju data ir numeris

2.2. Žr. instrukcijos 7 punktą.

2.3. Finansinės priemonės valdytojo su finansinės priemonės galutiniu naudos gavėju sudarytos sutarties ar jo naudai suteiktos garantijos data ir numeris

2.3. Žr. instrukcijos 8 punktą.

2.4. Įtariamo pažeidėjo pavadinimas

2.4. Žr. instrukcijos 9.1 papunktį.

2.5. Įtariamo pažeidėjo kodas

2.5. Žr. instrukcijos 9.2 papunktį.

2.6. Įtariamo pažeidėjo adresas

2.6. Žr. instrukcijos 9.3 papunktį.

3. INFORMACIJA APIE ĮTARIAMĄ PAŽEIDIMĄ

 

3.1. Pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo data ir šaltinis

3.1. Žr. instrukcijos 10 punktą.

3.2. Įtariamo pažeidimo pobūdis

3.2. Žr. instrukcijos 11 punktą.

4. ĮTARIAMO PAŽEIDIMO TYRIMAS

 

4.1. Įtariamo pažeidimo tyrimo pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) data

4.1. Žr. instrukcijos 12 punktą.

4.2. Įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatas ir išvada, ar pažeidimas nustatytas

4.2. Žr. instrukcijos 14 punktą.

5. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ PAŽEIDIMĄ

 

5.1. Laikotarpis arba data, kada buvo padarytas pažeidimas

5.1. Nurodomas laikotarpis arba data, kada buvo padarytas nustatytas pažeidimas:

5.1.1. nurodoma pažeidimo padarymo pradžios ir pabaigos data, jei pažeidimas buvo vykdomas sistemingai ar truko tam tikrą laiką;

5.1.2. nurodoma pažeidimo padarymo data, jei pažeidimas buvo pavienis veiksmas.

5.2. Nustatyto pažeidimo pobūdis

5.2. Žr. instrukcijos 15 punktą.

6. INFORMACIJA APIE NUSTATYTO PAŽEIDIMO IŠTAISYMĄ

 

6.1. Nustatyto pažeidimo ištaisymo terminas

6.1. Žr. instrukcijos 17 punktą.

6.2. Ar nustatytas pažeidimas ištaisytas (įskaitant termino pratęsimą) ir, jei taip, – kokiu būdu?

6.2. Žr. instrukcijos 18 punktą.

7. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ PAŽEIDIMĄ, KURIO IŠTAISYTI NEĮMANOMA

 

7.1. Su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusių lėšų suma iš viso (eurais) ir jos pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius:

7.1. Žr. instrukcijos 20 punktą.

7.1.1. Europos Sąjungos fondų lėšos (eurais)

7.1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (eurais)

7.1.3. privačios finansinės priemonės valdytojo lėšos (eurais)

7.1.4. kitos lėšos (eurais)

8. SU NUSTATYTU PAŽEIDIMU, KURIO IŠTAISYTI NEĮMANOMA, SUSIJUSIŲ LĖŠŲ IŠSKAIČIAVIMAS IŠ TINKAMAI PANAUDOTŲ LĖŠŲ

 

8.1. Metinės ataskaitos, kurioje išskaičiuotos lėšos, data

8.1. Žr. instrukcijos 21 punktą.

8.2. Metinės ataskaitos, kurioje išskaičiuotos lėšos, numeris

8.3. Išskaičiuotų lėšų suma, iš viso (eurais), ir jos pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius:

8.3.1. Europos Sąjungos fondų lėšos (eurais)

8.3.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (eurais)

8.3.3. privačios finansinės priemonės valdytojo lėšos (eurais)

8.3.4. kitos lėšos (eurais)

9. PASTABOS

9. Pateikiamos pastabos ir papildoma informacija, nurodant pranešimo formos punktą, pagal kurį šios pastabos ir informacija pateikiama.

10. PRIEDAI

10. Nurodomi prie pranešimo pridedami dokumentai, su įtariama nusikalstama veika susijusi informacija.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Fondų fondo valdytojas, finansinės priemonės valdytojas visoms įgyvendinamoms finansinėms priemonėms pildo vieną žurnalo, kuriame informacija registruojama kaupiamuoju būdu, formą.

26. Žurnalo formoje ir instrukcijoje nustatyti minimalūs informacijos apie pažeidimus registravimo reikalavimai. Fondų fondo valdytojas, finansinės priemonės valdytojas gali įrašyti išsamesnę informaciją, pavyzdžiui, sprendimus dėl tolesnio įsipareigojimų finansinės priemonės galutiniam naudos gavėjui vykdymo nuosavomis lėšomis ir kita.

27. Pranešimą pasirašo fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas, kuris atlieka pažeidimų kontrolieriaus funkcijas.

28. Pirmiausia pildomas įtariamų pažeidimų registravimo žurnalas. Pranešimo duomenys turi atitikti įtariamų pažeidimų registravimo žurnalo duomenis.

29. Vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, ministerijos (-ų), Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų ir kitų Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių 122 punkte nurodytų institucijų atstovai turi teisę susipažinti su elektroninio žurnalo duomenimis bei pranešimo apie pažeidimą duomenimis. Įtariamų pažeidimų registravimo žurnalas ir pranešimai apie pažeidimus saugomi Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

 

 

Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių

6 priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

________________________________________________________________________

(fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________________

(fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo buveinė ir kontaktinė informacija (telefono ir (ar) fakso numeris (-iai), elektroninio pašto adresas, kodas)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

 

1. BENDRA INFORMACIJA

 

1.1. Pranešimo apie pažeidimą data

 

1.2. Pranešimo apie pažeidimą eilės numeris

 

1.3. Pranešimo apie pažeidimą gavėjas (-ai)

 

2. INFORMACIJA APIE ĮTARIAMĄ PAŽEIDĖJĄ

 

2.1. Finansavimo sutarties data ir numeris

 

2.2. Fondų fondo valdytojo sudarytos dvišalės sutarties su finansinės priemonės valdytoju data ir numeris

 

2.3. Finansinės priemonės valdytojo su finansinės priemonės galutiniu naudos gavėju sudarytos sutarties ar jo naudai suteiktos garantijos data ir numeris

 

2.4. Įtariamo pažeidėjo pavadinimas

 

2.5. Įtariamo pažeidėjo kodas

 

2.6. Įtariamo pažeidėjo adresas

 

3. INFORMACIJA APIE ĮTARIAMĄ PAŽEIDIMĄ

 

3.1. Pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo data ir šaltinis

 

3.2. Įtariamo pažeidimo pobūdis

 

4. ĮTARIAMO PAŽEIDIMO TYRIMAS

 

4.1. Įtariamo pažeidimo tyrimo pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) data

 

4.2. Įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatas ir išvada, ar pažeidimas nustatytas

 

5. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ PAŽEIDIMĄ

 

5.1. Laikotarpis arba data, kada buvo padarytas pažeidimas

 

5.2. Nustatyto pažeidimo pobūdis

 

6. INFORMACIJA APIE NUSTATYTO PAŽEIDIMO IŠTAISYMĄ

 

6.1. Nustatyto pažeidimo ištaisymo terminas

 

6.2. Ar nustatytas pažeidimas ištaisytas (įskaitant termino pratęsimą) ir, jei taip, – kokiu būdu?

 

7. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ PAŽEIDIMĄ, KURIO IŠTAISYTI NEĮMANOMA

 

7.1. Su nustatytu pažeidimu, kurio ištaisyti neįmanoma, susijusių lėšų suma iš viso (eurais) ir jos pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius:

 

7.1.1. Europos Sąjungos fondų lėšų suma (eurais)

 

7.1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma (eurais)

 

7.1.3. privačių finansinės priemonės valdytojo lėšų suma (eurais)

 

7.1.4. kitų lėtų suma (eurais)

 

8. SU NUSTATYTU PAŽEIDIMU, KURIO IŠTAISYTI NEĮMANOMA, SUSIJUSIŲ LĖŠŲ IŠSKAIČIAVIMAS IŠ TINKAMAI PANAUDOTŲ LĖŠŲ

 

8.1. Metinės ataskaitos, kurioje išskaičiuotos lėšos, data

 

8.2. Metinės ataskaitos, kurioje išskaičiuotos lėšos, numeris

 

8.3. Išskaičiuotų lėšų suma, iš viso (eurais), ir jos pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius:

 

8.3.1. Europos Sąjungos fondų lėšos (eurais)

 

8.3.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (eurais)

 

8.3.3. privačios finansinės priemonės valdytojo lėšos (eurais)

 

8.3.4. kitos lėšos (eurais).

 

9. PASTABOS

 

10. PRIEDAI

 

 

 

_____________________________

 

________

 

_________________

(fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

_____________________________

 

 

________

 

_________________

(fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo darbuotojo, kuris atlieka pažeidimų kontrolieriaus funkcijas, pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

Neteko galios nuo: 2020-11-19

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-15, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01194

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-218, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-06-08, i. k. 2016-15641

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-81, 2017-03-03, paskelbta TAR 2017-03-06, i. k. 2017-03677

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-21, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01357

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-392, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18576

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-304, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-22, i. k. 2019-16734

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-94, 2020-04-07, paskelbta TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07325

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-119, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08984

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-363, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24192

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo