Suvestinė redakcija nuo 2020-08-08

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19317

 

 

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

Dėl REKOMENDACIJOS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 30 d. Nr. KS-268

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2275 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Rekomendaciją dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos (pridedama).

2. Pripažinti netekusia galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. sausio 9 d. rezoliuciją Nr. KS-4 „Dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

4. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                       Edmundas Sakalauskas

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-268

 

 

REKOMENDACIJA DĖL SAVIVALDYBĖS MERO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMO TVARKOS

 

1. Savivaldybės merui (toliau – meras) ar tarybos nariui patekus į situaciją, kai atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo (ar artimo asmens) privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtosios procedūros metu:

1.1. informuoti atitinkamai merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą ir nurodyti jį keliančias aplinkybes;

1.2. asmeniškai, raštu arba žodžiu pareikšti apie nusišalinimą, nurodant konkrečias aplinkybes, keliančias interesų konfliktą (asmenų grupės nusišalinimas negali būti teikiamas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. KS-97, 2020-08-05, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17076

 

1.3. pareiškus apie nusišalinimą, nedalyvauti svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), išeiti iš posėdžių salės (patalpos), kurioje svarstomas klausimas ir (ar) balsuojama, o jeigu pareikštasis nusišalinimas priimamas, nedalyvauti toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą ir išeiti iš posėdžio salės (patalpos);

1.31.  Kiekvienas nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) atvejis turi būti svarstomas individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. KS-97, 2020-08-05, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17076

 

1.4. pareiškus apie nusišalinimą, esant aplinkybėms, keliančioms nuolatinį interesų konfliktą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją, nurodant aplinkybes, dėl kurių kilo interesų konfliktas, jei tos aplinkybės, nebuvo nurodytos iki klausimo svarstymo pradžios.

2. Tarybos nariui apie nusišalinimą pareikšti:

2.1. tarybos posėdžio metu – savivaldybės tarybai, iki posėdžio – merui; jei mero nėra arba kai pastarasis pats reiškia nusišalinimą – mero pavaduotojui, o kai pastarojo nėra – laikinai einančiam mero pareigas tarybos nariui, užtikrinančiam šio klausimo įtraukimą į tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomas interesų konfliktą keliantis klausimas, darbotvarkę. Tarybos posėdyje balsuojama dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), rezultatai pažymimi posėdžio protokole;

2.2. savivaldybės tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu – jo nariams, arba iki posėdžio – atitinkamo komiteto ar komisijos pirmininkui ar laikinai jo pareigas einančiam asmeniui. Nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) klausimas svarstomas komiteto ar komisijos posėdyje, balsuojama, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole;

2.3. tarybos narių frakcijos ar grupės pasitarimo metu – jos nariams, arba iki pasitarimo – jos pirmininkui ar laikinai pirmininko pareigas einančiam tarybos nariui. Nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) klausimas svarstomas frakcijos ar grupės pasitarime, balsuojama, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole.

3. Šios rekomendacijos 1 punkte numatyta prievolė gali būti netaikoma merui sprendžiant su juo pačiu susijusius einamuosius vidaus administravimo klausimus, jeigu konkrečios išimtys yra numatytos kolegialios savivaldybės institucijos sprendime, kuris yra paskelbtas viešai.

4. Atsižvelgdamas į išskirtinius mero įgaliojimus, nustatytus Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte, esant neatidėliotinai būtinybei tarp savivaldybės tarybos posėdžių priimti tvarkomojo pobūdžio sprendimus, susijusius su savivaldybės tarybos veikla, meras tarp savivaldybės tarybos posėdžių gali nusišalinti nuo jam interesų konfliktą keliančio klausimo, užrašydamas ant dokumento rezoliuciją: "Nusišalinu tarybai" ir pažymėdamas datą. Tokiu atveju dėl klausimo įtraukimo į tarybos ar jos komitetų posėdžių darbotvarkę sprendžia, atitinkamus dokumentus pasirašo mero pavaduotojas ar kitas įgaliotas asmuo.

5. Jei merui tenka dalyvauti savivaldybės tarybos veikloje (frakcijos pasitarime, komiteto posėdyje ir pan.) svarstant jam interesų konfliktą keliantį klausimą, jis turi aiškiais veiksmais pareikšti apie nusišalinimą ir išeiti iš posėdžių salės, kurioje svarstomas atitinkamas klausimas.

6. Prieš pradedant tarybos posėdyje svarstyti merui galbūt interesų konfliktą keliantį klausimą, meras turi nusišalinti, o tarybos nariai, susipažinę su pareikštu mero nusišalinimu, – balsuoti dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo). Balsavimo rezultatai pažymimi posėdžio protokole.

7. Nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) faktą pažymint protokole turi būti nurodoma, kas, dėl kokios priežasties ir nuo kokio klausimo nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę.

8. Mero ar tarybos nario pareikštas nusišalinimas gali būti nepriimamas tik išskirtiniais atvejais motyvuotu sprendimu, tais atvejais kai:

8.1. Mero ar jo įgalioto atstovo, arba asmens, pareiškusio nusišalinimą, nurodytos aplinkybės, savivaldybės tarybos vertinimu, nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti;

8.2 Priėmus mero ar savivaldybės tarybos nario pareikštą nusišalinimą nebūtų įmanoma priimti sprendimo;

8.3. Svarstomasis klausimas yra susijęs su institucijų, įstaigų, įmonių ar bendrovių teikiamomis viešosiomis paslaugomis (pvz., švietimo, sveikatos priežiūros, telekomunikacijų, šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinėmis ir pan.), kuriomis naudojasi ir meras ar savivaldybės tarybos nariai, ar jų artimi asmenys, išskyrus atvejus, kai priėmus sprendimą minėtieji asmenys tokiomis paslaugomis naudotųsi išskirtinėmis sąlygomis, suteiktomis dėl asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, einamų pareigų, arba nagrinėjamasis klausimas yra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens ar jam artimų asmenų privačiais interesais.

9. Apie nusišalinimo nepriėmimą būtina paskelbti savivaldybės interneto tinklalapyje ir duomenis apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikti VTEK jos nustatyta tvarka.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Sprendimas

Nr. KS-97, 2020-08-05, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17076

Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-268 „Dėl Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo