Suvestinė redakcija nuo 2023-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-02-27, i. k. 2020-04262

 

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VARTOJIMO SRIČIŲ IR JOSE VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ RIZIKINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. 1-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų 17.5 punktu,

t v i r t i n u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Neringa Ulbaitė

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1-66

(Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

direktoriaus2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-331

redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

VARTOJIMO SRIČIŲ IR JOSE VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ RIZIKINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių rizikingumo vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kriterijus ir tvarką, kuria remdamasi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) kiekvienais kalendoriniais metais nustato didžiausio rizikingumo vartojimo sritį (-is) ir šioje srityje (-se) veikiančius ūkio subjektus.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Rizika – Tarnybos kompetencijai priskirtoje vartotojų teisių apsaugos, vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, reklamos, komercinės veiklos vartotojams srityje galimos žalos vartotojų teisėms atsiradimo tikimybė ir potencialios žalos mastas.

2.2. Rizikingumo vertinimas – procesas, kuriuo analizuojama Tarnybos kompetencijai priskirtoje vartotojų teisių apsaugos, vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, reklamos, komercinės veiklos vartotojams srityje galimos žalos vartotojų teisėms atsiradimo tikimybė ir potencialios žalos mastas, atliekant vartojimo sričių rizikos dydžio nustatymą, ir jo pagrindu nustatytoje rizikingiausioje vartojimo srityje veikiančių ūkio subjektų rizikos dydžio nustatymą.

3. Rizikingumo vertinimo rezultatų pagrindu Tarnybos komisija inicijuoja stebėseną (monitoringą) ir sudaro planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašus, tvarką.

4. Vartojimo sritys klasifikuojamos pagal Jungtinių Tautų pateiktą vartojimo sričių klasifikaciją[1].

 

II SKYRIUS

RIZIKINGUMO VERTINIMO BENDRIEJI KRITERIJAI

 

5. Rizika vertinama ir jos dydis nustatomas atsižvelgiant į galimos žalos poveikį vartotojams ir žalos pasireiškimo tikimybę.

6. Pagal galimos žalos poveikio ir pasireiškimo tikimybės tarpusavio sąveiką, rizikingumas gali būti labai mažas, vidutinis ir didelis.

7. Tarnybos struktūrinis padalinys, kuriam pavesta atlikti stebėseną (monitoringą) pagal kompetenciją, kiekvienais metais iki vasario 20 d. atlieka vartojimo sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimą.

 

 

III SKYRIUS

RIZIKINGUMO VERTINIMO ETAPAI

 

8. Rizikingumo vertinimas atliekamas dviem etapais:

8.1. nustatoma (-os) konkreti (-ios) rizikingiausia (-ios) vartojimo sritis (-ys);

8.2. nustatomi rizikingiausi konkrečioje vartojimo srityje (-yse) veikiantys subjektai.

9. Pirmasis etapas: Atitinkamų metų konkrečių vartojimo sričių rizikingumo nustatymas. Konkrečios vartojimo srities rizikingumas nustatomas įvertinus galimą žalos vartotojui poveikį (mastą) (P) ir jos pasireiškimo tikimybę (T). Rizikingiausia vartojimo sritis nustatoma pagal Rizikos dydžio vertinimo schemą (4 lentelė), atsižvelgiant į galimos žalos poveikio (P) ir pasireiškimo tikimybės (T) tarpusavio sąveiką.

10. Vartojimo sričių rizikingumo vertinimo kriterijai (1 lentelė):

10.1. Namų ūkių skaičius (N);

10.2. Išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų (I);

10.3. Atlikta stebėsena ankstesniais metais (S);

10.4. Teisinio reglamentavimo ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai vartojimo srityje (R).

 

1 lentelė. Vartojimo sričių rizikingumo vertinimo kriterijai

 

 

Vartojimo sritis

Namų ūkių skaičius

(N)

Išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų

(I)

Atlikta stebėsena ankstesniais metais

(S)

Teisinio reglamentavimo ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai vartojimo srityje (R)

1.

Alkoholiniai gėrimai ir tabakas

 

 

 

 

2.

Apranga ir avalynė

 

 

 

 

3.

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

 

 

 

 

4.

Būsto apstatymas, namų ūkio įranga ir kasdieninė namų priežiūra

 

 

 

 

5.

Įvairios prekės ir paslaugos

 

 

 

 

6.

Maistas ir nealkoholiniai gėrimai

 

 

 

 

7.

Poilsis ir kultūra

 

 

 

 

8.

Restoranai ir viešbučiai

 

 

 

 

9.

Ryšiai

 

 

 

 

10.

Sveikata

 

 

 

 

11.

Švietimas

 

 

 

 

12.

Transportas

 

 

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-23, 2023-02-01, paskelbta TAR 2023-02-01, i. k. 2023-01837

 

11. Atliekamas galimos žalos poveikio vertinimas.

Galimos žalos poveikis (P) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

P = N + I

 

N – Namų ūkių skaičius;

I – Išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų.

 

Namų ūkių (kurie naudojasi konkrečios vartojimo srities paslauga ar įsigyja prekes) bei išlaidų vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamais duomenimis ir nurodomas balų verte.

Kriterijaus „Namų ūkių skaičius“ (N) balų vertės:

Kai namų ūkių skaičius konkrečioje vartojimo srityje yra iki 20 proc. – 1 balas;

Kai namų ūkių skaičius konkrečioje vartojimo srityje yra nuo 21 proc. iki 40 proc. – 2 balai;

Kai namų ūkių skaičius konkrečioje vartojimo srityje yra nuo 41 proc. iki 60 proc. – 3 balai;

Kai namų ūkių skaičius konkrečioje vartojimo srityje yra nuo 61 proc. iki 80 proc. – 4 balai;

Kai namų ūkių skaičius konkrečioje vartojimo srityje yra nuo 81 proc. iki 100 proc. – 5 balai.

 

Pavyzdžiui, namų ūkių skaičius vartojimo srityje „Apranga“ yra 95 proc. Atitinkamai, „Apranga“ vartojimo srities skiltyje, kriterijuje „Namų ūkių skaičius“ įrašomi 5 balai.

 

Kriterijaus „Išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų“ (I) balų vertės:

Kai išlaidos konkrečioje vartojimo srityje vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų yra iki 20 proc. – 1 balas;

Kai išlaidos konkrečioje vartojimo srityje vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų yra nuo 21 proc. iki 40 proc. – 2 balai;

Kai išlaidos konkrečioje vartojimo srityje vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų yra nuo 41 proc. iki 60 proc. – 3 balai;

Kai išlaidos konkrečioje vartojimo srityje vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų yra nuo 61 proc. iki 80 proc. – 4 balai;

Kai išlaidos konkrečioje vartojimo srityje vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų yra nuo 81 proc. iki 100 proc. – 5 balai.

 

Pavyzdžiui, išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų vartojimo srityje „Apranga“ sudaro 23 proc. Atitinkamai, „Apranga“ vartojimo srities skiltyje, kriterijuje „Išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų“ įrašomi 2 balai.

 

Galimos žalos poveikio dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į nustatytą Galimos žalos poveikio vertę (P), balais pagal 2 lentelę „Galimos žalos poveikio dydis“:

 

2 lentelė. Galimos žalos poveikio dydis

 

Apskaičiuota galimos žalos poveikio  vertė (P), balais

1-3 balai

4-7 balai

8-10 balų

Galimos žalos poveikio vartotojui dydis

Mažas

Vidutinis

Didelis

 

 

Pavyzdžiui, „Apranga“ vartojimo srities, kriterijaus „Namų ūkių skaičius“ vertė 5 balai, kriterijaus „Išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti nuo visų vartojimo išlaidų“ vertė 2 balai.

1. Apskaičiuojamas galimos žalos poveikio  dydis:

a) N = 5 balai;

 

b) I = 2 balai

 

c) P = 5 + 2 = 7 balai.

 

2. Pagal apskaičiuotą galimos žalos poveikio balų vertę – 7 ir 2 lentelę „Galimos žalos poveikio dydis“, nustatoma, kad „Apranga“ vartojimo srities galimos žalos poveikis vidutinis.

 

12. Atliekamas galimos žalos pasireiškimo tikimybės vertinimas, siekiant nustatyti rizikingiausią (-ias) vartojimo sritį (-is).

Galimos žalos pasireiškimo tikimybės vertė (T) apskaičiuojama pagal formulę:

 

T = R + S,

 

R – Teisinio reglamentavimo ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai vartojimo srityje;

S – Atlikta stebėsena ankstesniais metais.

 

Kriterijaus „Teisinio reglamentavimo ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai vartojimo srityje“ (R) balų vertės:

Kai konkrečioje vartojimo srityje einamaisiais metais įsigaliojo teisinio reglamentavimo pokyčiai ir (arba) nustatomi kiti reikšmingi pokyčiai, skiriami 5 balai;

Kai konkrečioje vartojimo srityje einamaisiais metais numatomi teisinio reglamentavimo pokyčiai ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai, skiriami 3 balai.

Kai konkrečioje vartojimo srityje einamaisiais metais neįsigalioja ir nėra numatomi teisinio reglamentavimo pokyčiai ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai, skiriama 0 balų.

 

Pavyzdžiui, einamaisiais metais neįsigalioja ir nėra numatomi teisinio reglamentavimo pokyčiai ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai vartojimo srityje „Apranga“. Atsižvelgiant į tai, „Apranga“ vartojimo srities skiltyje, kriterijuje „Teisinio reglamentavimo ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai vartojimo srityje“ (R) įrašoma 0 balų.

 

Kriterijuje „Atlikta stebėsena ankstesniais metais“ nurodoma vertė, atitinkamai įvertinus, ar ankstesniais metais buvo atlikta stebėsena konkrečioje vartojimo srityje. Kriterijaus vertės:

Kai vartojimo srities stebėsena nebuvo atlikta ar atlikta daugiau nei prieš 4 metus – 5 balai;

Kai vartojimo srities stebėsena buvo atlikta prieš 4 metus – 4 balai;

Kai vartojimo srities stebėsena buvo atlikta prieš 3 metus – 3 balai;

Kai vartojimo srities stebėsena buvo atlikta prieš 2 metus – 2 balai;

Kai vartojimo srities stebėsena buvo atlikta prieš 1 metus – 1 balas;

 

Pavyzdžiui, „Apranga“ vartojimo srities stebėsena buvo atlikta prieš 4 metus. Atitinkamai, „Apranga“ vartojimo srities skiltyje, kriterijuje „Atlikta stebėsena ankstesniais metais“ įrašomi 4 balai.

 

Galimos žalos pasireiškimo tikimybė apskaičiuojama atsižvelgiant į nustatytą  Galimos žalos pasireiškimo tikimybės vertę (T), balais pagal 3 lentelę „Galimos žalos pasireiškimo tikimybė“:

 

3 lentelė. Galimos žalos pasireiškimo tikimybė

 

Galimos žalos pasireiškimo tikimybės vertė (T)

1-2 balai

3-5 balai

6-8 balai

9-10 balų

Galimos žalos pasireiškimo tikimybė

Labai mažai tikėtina

Mažai tikėtina

Tikėtina

Labai tikėtina

 

Pavyzdžiui, „Apranga“ vartojimo srities kriterijaus „Atlikta stebėsena ankstesniais metais“ vertė 4 balai, o kriterijaus „Teisinio reglamentavimo ir (arba) kiti reikšmingi pokyčiai vartojimo srityje“ vertė 0 balų.

1. Apskaičiuojama galimos žalos pasireiškimo tikimybė, balais:

a)   S = 4 balai;

 

b) R = 0 balų;

 

c) T = 4 + 0 = 4 balai.

 

2. Pagal apskaičiuotą galimos žalos pasireiškimo tikimybės vertę (T) – 4 balai ir 3 lentelę „Galimos žalos pasireiškimo tikimybė“ nustatoma, kad „Apranga“ vartojimo srities žalos pasireiškimo tikimybė yra mažai tikėtina.

 

13. Nustatoma rizikingiausia vartojimo sritis, atsižvelgiant į galimos žalos poveikio (P) ir pasireiškimo tikimybės (T) tarpusavio sąveiką (4 lentelė).

 

4 lentelė. Rizikos dydžio vertinimo schema

 

Galimos žalos pasireiškimo tikimybė (T)

Galimos žalos poveikis (P)

Mažas

Vidutinis

Didelis

Labai mažai tikėtina

Labai maža rizika

Labai maža rizika

Didelė rizika

Mažai tikėtina

Labai maža rizika

Vidutinė rizika

Labai didelė rizika

Tikėtina

Maža rizika

Didelė rizika

Labai didelė rizika

Labai tikėtina

Maža rizika

Labai didelė rizika

Labai didelė rizika

 

Pavyzdžiui, Vartojimo sričių rizikingumo vertinimo lentelėje, „Apranga“ vartojimo srities kriterijuje „Galimos žalos poveikis“ nurodoma „Vidutinis“, kriterijuje „Galimos žalos pasireiškimo tikimybė“ – „Mažai tikėtina“.

Atsižvelgiant į nurodytas galimos žalos poveikio ir galimos žalos tikimybės kategorijas, pagal Rizikos dydžio vertinimo schemą (4 lentelė) nustatoma, kad „Apranga“ vartojimo srities rizika vidutinė.

 

14. Šio Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuotos reikšmės įrašomos į Aprašo 1 priedo lentelę „Vartojimo sričių rizikingumo vertinimo lentelė“.

15. Nustatytose rizikingiausiose srityse veikiančių ūkio subjektų rizikingumas išreiškiamas balų, suteiktų įvertinus ūkio subjekto veiklą pagal visus jam taikomus rizikos vertinimo kriterijus, suma. Rizikingiausiais ūkio subjektais laikytini didžiausią balų, suteiktų įvertinus ūkio subjekto veiklą pagal visus jam taikomus rizikos vertinimo kriterijus, sumą surinkę ūkio subjektai.

16. Antrasis etapas: Ūkio subjektų rizikingumo vertinimas. Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo kriterijai (5 lentelė):

16.1. Ūkio subjekto vykdomos veiklos mastas (J);

16.2. Praėjusiais metais gautų vartotojų prašymų dėl ūkio subjektų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidusių vartotojų teises ir teisėtus interesus (K);

16.3. Papildomi ūkio subjektams taikomi rizikos vertinimo kriterijai (F).

17. Nustatytose rizikingiausiose srityse veikiančių ūkio subjektų rizikingumas (V) nustatomas pagal formulę:

 

V = J + K + F

 

Kriterijaus „ūkio subjekto vykdomos veiklos mastas“ (J) balų vertės:

Kai ūkio subjektas veiklą vykdo tik fizinėse parduotuvėse – 1 balas;

Kai ūkio subjektas veiklą vykdo tik elektroninėse parduotuvėse – 2 balai;

Kai ūkio subjektas veiklą vykdo, ir fizinėse parduotuvėse, ir elektroninėse parduotuvėse – 3 balai.

 

Kriterijaus „praėjusiais metais gautų vartotojų prašymų dėl ūkio subjektų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidusių vartotojų teises ir teisėtus interesus“ (K) balų vertės:

Kai praėjusiais metais vartotojų prašymų dėl ūkio subjekto veiksmų (neveikimo), galimai pažeidusių vartotojų teises ir teisėtus interesus, Tarnyba negavo – 0 balų;

Kai praėjusiais metais vartotojų prašymų dėl ūkio subjekto veiksmų (neveikimo), galimai pažeidusių vartotojų teises ir teisėtus interesus, Tarnyba gavo ne daugiau kaip 2 – 1 balas;

Kai praėjusiais metais vartotojų prašymų dėl ūkio subjekto veiksmų (neveikimo), galimai pažeidusių vartotojų teises ir teisėtus interesus, Tarnyba gavo daugiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 5 – 2 balai;

Kai praėjusiais metais vartotojų prašymų dėl ūkio subjekto veiksmų (neveikimo), galimai pažeidusių vartotojų teises ir teisėtus interesus, Tarnyba gavo daugiau kaip 5 – 3 balai.

 

Kriterijaus „papildomi ūkio subjektams taikomi rizikos vertinimo kriterijai“ (F) balų vertė nustatoma įvertinus šiuos kriterijus:

Jei ūkio subjektas veiklą vykdo trumpiau nei 12 mėnesių nuo veiklos įregistravimo dienos – 2 balai;

Jei ūkio subjektas veiklą vykdo neįregistravęs vykdomos veiklos mokesčių mokėtojų registre – 2 balai;

Jei ūkio subjekto praėjusių metų pajamos viršijo 500 000 EUR – 2 balai;

 

18. Įvertinus ūkio subjekto veiklą pagal visus jam taikomus rizikos vertinimo kriterijus, ūkio subjektui skirti balai įrašomi į 5 lentelę „Ūkio subjektų kriterijų lentelė”.

 

 

 

5 lentelė. Ūkio subjektų kriterijų lentelė

 

 

Ūkio subjektai

Ūkio subjekto vykdomos veiklos mastas (J)

Praėjusiais metais gautų vartotojų prašymų dėl ūkio subjektų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidusių vartotojų teises ir teisėtus interesus (K)

Papildomi ūkio subjektams taikomi rizikos vertinimo kriterijai (F)

Ūkio subjektų rizikingumas (V) balais

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

19. Atsižvelgiant į ūkio subjektui skirtų balų sumą, ūkio subjekto rizikingumas gali būti didelis, vidutinis arba mažas.

20. Ūkio subjekto rizikingumo dydis nustatomas atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumą (V) balais, pagal 6 lentelę „Ūkio subjekto rizikingumo dydis“:

 

6 lentelė. Ūkio subjekto rizikingumo dydis

 

Ūkio subjekto rizikingumas (V), balais

1-4 balai

5-8 balai

9-12 balų

Ūkio subjekto rizikingumo dydis

Mažas

Vidutinis

Didelis

 

21. Šio Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuotos reikšmės įrašomos į Aprašo 2 priedo lentelę „Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo lentelė“. Šioje lentelėje ūkio subjektai nurodomi rizikingumo reikšmių mažėjimo tvarka. Tuo atveju, jei kelių ūkio subjektų rizikingumo reikšmė vienoda, pirmiau (aukščiau) sąraše nurodomi tie ūkio subjektai, kurie surinko daugiau balų pagal kriterijų „praėjusiais metais gautų vartotojų prašymų dėl ūkio subjektų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidusių vartotojų teises ir teisėtus interesus“.

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO DOKUMENTAVIMAS

 

22. Nustačius didžiausio rizikingumo vartojimo sritį (-is), kurioje (-iose) bus atliekama stebėsena (monitoringas) ir šioje srityje (-se) veikiančius ūkio subjektus, pildomas vertinimo protokolas, kurį pasirašo Tarnybos komisijos pirmininkas ir komisijos posėdžio sekretorius, prieš tai suderinus protokolą su komisijos nariais, kurie dalyvavo posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-23, 2023-02-01, paskelbta TAR 2023-02-01, i. k. 2023-01837

 

part_147a047280d84e0b9f2e76445afe5760_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

vartojimo sričių rizikingumo vertinimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių rizikos vertinimo aktas

 

________________

(data)

 

Vartojimo sričių rizikingumo vertinimo lentelė

 

 

Vartojimo sritis

Rizikos dydžio nustatymo kriterijai

Rizikos dydis

Galimos žalos poveikio kategorija

Galimos žalos tikimybės kategorija

1.

Alkoholiniai gėrimai ir tabakas

 

 

 

2.

Apranga ir avalynė

 

 

 

3.

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

 

 

 

4.

Būsto apstatymas, namų ūkio įranga ir kasdieninė namų priežiūra

 

 

 

5.

Įvairios prekės ir paslaugos

 

 

 

6.

Maistas ir nealkoholiniai gėrimai

 

 

 

7.

Poilsis ir kultūra

 

 

 

8.

Restoranai ir viešbučiai

 

 

 

9.

Ryšiai

 

 

 

10.

Sveikata

 

 

 

11.

Švietimas

 

 

 

12.

Transportas

 

 

 

 

Aktą sudarė:

 

__________________                                                                      ________________

(pareigos)                                                                                         (vardas ir pavardė)

 

____________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-23, 2023-02-01, paskelbta TAR 2023-02-01, i. k. 2023-01837

 

part_d8386f1b888946499eb45feac3e4b996_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

vartojimo sričių rizikingumo vertinimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo srityse veikiančių ūkio subjektų rizikos vertinimo aktas

 

________________

(data)

 

Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo lentelė

 

 

Ūkio subjektai

Rizikos dydis

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Įsakymas

Nr. 1-331, 2021-12-31, paskelbta TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27909

Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Įsakymas

Nr. 1-23, 2023-02-01, paskelbta TAR 2023-02-01, i. k. 2023-01837

Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_87b040e1c728403f8ae88b830dc4c64f_end[1] Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018, psl. 29 (41), žr. https://unstats.un.org/unsd/classifications/business-trade/desc/COICOP_english/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf