Suvestinė redakcija nuo 2023-01-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-08, i. k. 2014-19151

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 3D-925

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, bei siekdama, kad būtų tinkamai įgyvendinta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa,

t v i r t i n u Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2014 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. 3D-925

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2016 m. birželio 17 d.

įsakymo Nr. 3D-372 redakcija)

 

 

SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/1017, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/73, atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), ir Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo priemonių įkainių apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-406 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo priemonių įkainių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-453, 2016-08-04, paskelbta TAR 2016-08-04, i. k. 2016-21323

Nr. 3D-11, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00386

 

2. Taisyklės nustato suteiktos paramos viešinimo nuostatas, kurių turi laikytis paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus, finansuojamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) visas priemones ir (arba) veiklos sritis, išskyrus priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Rizikos valdymas“ (ši išimtis taikoma ir 2015 m. surinktoms paraiškoms). Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ (toliau – veiklos sritis „Miško veisimas“), viešinimas privalomas tik miško įveisimo išmokai. Atskirų Programos priemonių, veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyti papildomi reikalavimai, nuostatos, susijusios su gautos paramos viešinimu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Programoje, Administravimo taisyklėse bei atskirų priemonių įgyvendinimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SUTEIKTOS PARAMOS viešinimo TIKSLAI IR PRIEMONĖS

 

 

4. Paramos gavėjai, viešindami projektus, įgyvendinamus pagal Programą ir finansuojamus iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, prisideda prie informavimo apie Programą ir jos viešinimo. Suteiktos paramos viešinimo (toliau – viešinimas) priemonės skirtos tam, kad visuomenė ir projektų, įgyvendinamų pagal Programą, dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto tikslinės grupės, projekto rezultatus naudojantys asmenys) sužinotų apie paramą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šios paramos galimybes, rezultatus ir gerąją patirtį bei Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinį indėlį įgyvendinant projektą.

5. Pagrindinės viešinimo priemonės, kurias gali naudoti paramos gavėjai, yra šios:

5.1. plakatai;

5.2. aiškinamieji stendai;

5.3. informacinės lentos;

5.4. straipsniai;

5.5. spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;

5.6. viešinimo renginiai;

5.7. popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga;

5.8. išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);

5.9. paramos gavėjo tinklalapis, socialiniai tinklai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-11, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00386

 

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI VIEŠINIMO PRIEMONĖMS

 

6. Viešinimo priemonėms turi būti taikomi šie reikalavimai:

6.1. naudoti teiginį, aiškinantį ES vaidmenį: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“, Programos logotipą ir ES emblemą (vėliavą) (toliau – ES emblema). Turi būti naudojamas Programos logotipo ir ES emblemos variantas, pateiktas Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje ir šių Taisyklių 1 priedo a punkte. Jeigu naudojamas Programos logotipo variantas, pateiktas Taisyklių 1 priedo b punkte, turi būti naudojama ir ES emblema, atitinkanti nuorodoje http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_lt.htm pateikto ženklo grafinius standartus;

6.2. jeigu įgyvendinami projektai pagal Programos LEADER priemonę, kartu su 6.1 papunktyje nurodytais ženklais turi būti naudojami ES LEADER logotipas ir Lietuvos LEADER logotipas. Šių logotipų pavyzdžiai pateikiami šių Taisyklių 2 priedo I dalyje;

6.3. jeigu įgyvendinami projektai pagal Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas) veiksmų programą, kartu su 6.1 papunktyje nurodytais ženklais turi būti naudojamas Tinklo logotipas. Logotipo pavyzdys pateikiamas šių Taisyklių 2 priedo II dalyje ir Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje;

6.4. jeigu Programos priemonei sukuriamas atskiras logotipas, įgyvendindamas projektą pagal tą priemonę, paramos gavėjas kartu su priemonei skirtu logotipu turi naudoti ir 6.1 papunktyje nurodytus ženklus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-11, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00386

 

IV skyrius

PARAMOS GAVĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

7. Paramos gavėjas turi:

7.1. užtikrinti, kad visuomenė ir projekto dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto tikslinės grupės, projekto rezultatus naudojantys asmenys) būtų informuoti apie tai, jog projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

7.2. užtikrinti tinkamą viešinimo priemonių kokybę;

7.3. atsakyti už informacijos turinį, naudojamą viešinimo priemonėse;

7.4. saugoti ir galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje (arba su galutiniu mokėjimo prašymu) pateikti informaciją apie įgyvendintas projekto viešinimo priemones.

8. Kai viešinimo priemonė susijusi su projektu ar keliais projektais, kurie bendrai finansuojami ir kitų ES struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis, Programos logotipą galima pakeisti nuoroda į ES struktūrinius ir investicijų fondus.

9. Įgyvendindamas projektą, paramos gavėjas apie gautą paramą informuoja visuomenę ir projekto dalyvius pasitelkdamas šias privalomas viešinimo priemones:

9.1. nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visas paramos projekto lėšomis įsigytas materialusis turtas (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jo įsigijimo iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos turi būti pažymėtas (pvz., užklijuotas lipdukas) taip, kaip nurodyta 6 punkte (šis reikalavimas netaikomas mažiems daiktams, pvz., kanceliarinėms prekėms, išskyrus, kai smulkūs daiktai yra naudojami projekto viešinimui). Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas; rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10 x 28 cm;

9.2. paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto svetainėje, jei tokia yra, turi būti pateikiamas trumpas projekto aprašymas, iš kurio matyti interneto svetainės paskirties ir projektui įgyvendinti skirtos paramos ryšys ir kuris turi būti proporcingas gautos paramos dydžiui. Interneto svetainėje pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas. Taip pat turi būti taikomi šių Taisyklių 6 punkte nustatyti reikalavimai;

9.3. jeigu bendra viešoji parama projektui yra nuo 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų devyniasdešimt devynių centų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą, ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Plakatas turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus: jame pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato ploto. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 24,30 Eur (dvidešimt keturi eurai trisdešimt centų) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 23,28 Eur (dvidešimt trys eurai dvidešimt aštuoni centai) be PVM, kitų dydžių plakatams –  ne daugiau kaip 30,00 Eur (trisdešimt eurų) be PVM;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00860

 

9.4. jei bendra viešoji parama projektui viršija 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje pastato viduje arba lauke  turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Stendas turi būti įrengtas ir pagal Programos LEADER priemonę finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose. Plakate arba stende pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, Taisyklių 6 punkte nurodyti ženklai. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato arba stendo ploto. Plakato ir stendo pavyzdys bei reikalavimai pateikiami Taisyklių 3 priede. Plakatas arba stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 24,30 Eur (dvidešimt keturi eurai trisdešimt centų) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 23,28 Eur (dvidešimt trys eurai dvidešimt aštuoni centai) be PVM, 700 x 1 000 mm stendui (montuojamam prie objekto fasado), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 289,87 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai aštuoniasdešimt septyni centai) be PVM, 700 x 1 000 mm stendui (įbetonuotam į žemę), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 447,33 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai trisdešimt trys centai) be PVM, kitų dydžių plakatams arba stendams – ne daugiau kaip 290,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų) be PVM;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00860

 

9.5. kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą ir projektui skirta bendra viešoji parama viršija 500 000,00 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), paramos gavėjas:

9.5.1. pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, turi įrengti laikiną informacinę lentą;

9.5.2. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo darbų užbaigimo arba turto įsigijimo, privalo  visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą;

9.5.3. laikinojoje informacinėje lentoje ir nuolatiniame aiškinamajame stende pateikti informaciją apie projektą ir nurodyti, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Laikinoji informacinė lenta ir nuolatinis aiškinamasis stendas turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo ploto. Laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo pavyzdys ir reikalavimai  išdėstyti Taisyklų 3 priede. Nuolatinis aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ar kabėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų laikinai informacinei lentai suma yra: 3500 x 3400 mm dydžio informacinei lentai, kai ji tvirtinama ant žemės paviršiaus, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 2 353,58 Eur (du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai penkiasdešimt aštuoni centai) be PVM, o kai ji montuojama prie objekto fasado, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 1 200,20 Eur (vienas tūkstantis du šimtai eurų dvidešimt centų) be PVM, kitų dydžių informacinėms lentoms – ne daugiau kaip  434,00 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai) be PVM. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų nuolatiniam aiškinamajam stendui suma yra: 1 400 x 2 000 mm dydžio aiškinamajam stendui, kai jis įbetonuotas į žemę, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 762,13 Eur (septyni šimtai šešiasdešimt du eurai trylika centų) be PVM, o kai jis montuojamas prie objekto fasado, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado, – 415,67 Eur (keturi šimtai penkiolika eurų šešiasdešimt septyni centai) be PVM, kitų dydžių aiškinamiesiems stendams – ne daugiau kaip 579,00 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai) be PVM.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00860

 

10. Paramos gavėjas, be 9 punkte nurodytų privalomų informavimo apie gautą paramą viešinimo priemonių, gali pasitelkti ir kitas viešinimo bei komunikacijos priemones:

10.1. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, el. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; jis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat leidiniuose turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

10.2. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra sukuriamas vaizdo ir (arba) garso įrašas, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; jis turi atitikti  Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat vaizdo ir (arba) garso medžiagoje turi būti paminėta ar pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

10.3. jeigu pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra organizuojami mokymai, renginiai ar vykdomos kitos panašios veiklos, paramos gavėjas (pvz., mokymo įstaiga, vietos veiklos grupė, Tinklo narys) turi užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Renginio plakatai, kvietimai į renginį, renginio programos, dalomoji medžiaga  ar kiti dokumentai turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat renginio metu turi būti naudojamos kitos vizualinės priemonės: plakatas (A1 dydžio), vėliava (600 x 800 mm) ar ekrano užsklanda, kuriuose vaizduojamas (-i) logotipas (-ai), nurodytas (-i) Taisyklių 6 punkte;

10.4. jei paramos gavėjas suteiktos paramos pagal programą viešinimui pasitelkia straipsnio publikavimą laikraštyje arba žurnale, tame straipsnyje turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų šiame papunktyje nurodyto straipsnio spausdinimui (išskyrus straipsnio parengimą) suma yra: 1 cm2 straipsnio regioninio dienraščio 3–5 puslapiuose – 1,03 Eur (vienas euras trys centai) be PVM, o 1 cm2 straipsnio nacionalinio dienraščio 3–5 puslapiuose – 1,96 Eur (vienas euras devyniasdešimt šeši centai) be PVM;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-21, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00860

 

10.5. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra publikuojamas straipsnis spaudoje ar internetiniame portale, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

10.6. jei paramos gavėjas suteiktos paramos pagal programą viešinimui pasitelkia straipsnio publikavimą internetiniame portale, tame straipsnyje turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

10.7. jei paramos gavėjas, be Taisyklių 10.1–10.6 papunkčiuose nurodytų suteiktos paramos pagal Programą viešinimo priemonių, naudoja kitas viešinimo priemones, šioms priemonėms turi būti taikomi šių Taisyklių 6 punkte nustatyti reikalavimai.

11. Viešinant miško įveisimo išmoką, gautą pagal veiklos sritį „Miško veisimas“, paramos gavėjas nuo išmokos gavimo dienos iki artimiausio Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų rinkimo laikotarpio pradžios, priklausomai nuo paramos sumos, turi įrengti Taisyklių 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytas viešinimo priemones, pritaikytas lauko sąlygoms, didžiausiame, iš vienoje paramos paraiškoje nurodytųjų, plote, gerai matomoje vietoje. Viešinimo priemonės turi būti finansuojamos iš nuosavų paramos gavėjo lėšų ir projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-11, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00386

 

 

V SKYRIUS

DIDŽIAUSIOS IŠLAIDŲ VIEŠINIMO PRIEMONĖMS SUMOS

 

 

12. Paramos gavėjas turi vykdyti projekto, įgyvendinamo iš Programos lėšų, veiklos apimčiai proporcingus viešinimo veiksmus, todėl:

12.1. projektams, kurių bendra viešoji parama iki 9 999,00 Eur (devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 30 Eur (trisdešimties eurų) be PVM;

12.2. projektams,  kurių  bendra  viešoji parama  yra  nuo  10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 60,00 Eur (šešiasdešimties eurų) be PVM;

12.3. projektams,  kurių  bendra  viešoji parama  yra  nuo 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) iki 249 999,99 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 435,00 Eur (keturių šimtų trisdešimt penkių eurų) be PVM;

12.4. projektams,  kurių  bendra  viešoji parama  yra  nuo  250 000,00 Eur  (dviejų šimtų penkiasdešimties tūkstančių eurų)  iki  499 999,99 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 869,00 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių eurų) be PVM;

12.5. projektams, kurių bendra viešoji parama viršija 500 000,00 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 1 448,00 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų) be PVM.

13. 12 punkte nurodytos nuostatos dėl didžiausių tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų sumos taikomos, jei Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip.

14. Paramos gavėjams, numatytiems Taisyklių 11 punkte, Taisyklių 12 punkte nurodytos nuostatos netaikomos.

 

VI SKYRIUS

SANKCIJOS

 

15. Jeigu paramos gavėjas nevykdo gautos paramos viešinimo ar vykdo jį netinkamai, jam taikomos sankcijos, nustatytos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų metodika).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-11, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00386

 

151. Jeigu privalomos viešinimo priemonės, nurodytos 9 punkte, yra sugadintos (pvz., išblukusios, aplaužytos ir pan.), paramos gavėjas privalo jas atkurti tokios pačios kokybės ir nustatytų parametrų.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-11, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00386

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos užtikrina, kad paramos gavėjai tinkamai įgyvendintų šiose Taisyklėse numatytas viešinimo priemones.

17. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

18. Pasikeitus šioms Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme  numatyta kitaip.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-372, 2016-06-17, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17248

 

part_edd0411db5294a8188c2ba8ba0eeeb56_end


 

Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros

2014–2020 metų programą

ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių

1 priedas

 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS LOGOTIPO PAVYZDŽIAI IR JO VARIANTAI

 

 

a)   Programos logotipo su ES emblema (vėliava) pavyzdys:

 

 

 

KPF%20zenklas3

 

 

 

 

 

b)   Programos logotipo be ES emblemos (vėliavos) pavyzdys:

 

KPF4

 

 

 

 

 

____________________________

part_b65458c730d045f282953bc2f76c225e_end


 

Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros

2014–2020 metų programą

ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių

2 priedas

 

 

LEADER IR LIETUVOS KAIMO TINKLO LOGOTIPŲ PAVYZDŽIAI

 

I. LEADER LOGOTIPAI

 

1. ES LEADER logotipo pavyzdys:

 

cid:image001.gif@01C78360.5D82C9E0                             

 

 

2. Lietuvos LEADER logotipas simbolizuoja LEADER priemonės suteikiamas galimybes pamatyti, kaip realizuojasi svajonės ir tikslai. Taip pat jis simbolizuoja globą padedant augti ir siekti tikslų.

3. Lietuvos LEADER logotipo pavyzdys:

 


 

II. LIETUVOS KAIMO TINKLO LOGOTIPAS

 

 

4. Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas) logotipas simbolizuoja Lietuvos regionus ir sankirtą tarp jų. Visi regionai pavaizduoti skirtingomis spalvomis, taip pabrėžiant jų išskirtinumą. Kiekvienai spalvai suteikiama tam tikra reikšmė: mėlyna – vanduo, geltona – saulė, ruda – žemė, žalia – miškai.

5. Tinklo logotipo pavyzdys:

 

LKT logotipas

 

 

 

___________________________

part_254466a2dfd041039de5c88e1e257aad_end


 

Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros

2014–2020 metų programą

ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių

3 priedas

 

 

INFORMACINĖS LENTOS IR AIŠKINAMOJO STENDO PAVYZDŽIAI

 

1Aiškinamojo stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo pavyzdys:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.img?p_id=394223&p_name=image011.jpg

 

 

Aiškinamasis stendas turi būti įrengtas visuomenei matomoje projekto vykdymo vietoje.

Jame turi būti nurodomas ne tik projekto pavadinimas, bet ir apibrėžiamas pagrindinis jo tikslas.

Aiškinamasis stendas ar nuolatinis aiškinamasis stendas turi būti tvirtinamas ar montuojamas prie objekto fasado arba įbetonuojamas į žemę.

Kai projekto bendra viešoji parama viršija 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), rekomenduojamas stendo dydis: 700x1000 mm.

Kai projekto, kuriuo buvo vykdomos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą, bendra viešoji parama viršija 500 000 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), rekomenduojamas nuolatinio aiškinamojo stendo dydis: 1400x2000 mm.

2.  Laikinosios informacinės lentos pavyzdys:

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.img?p_id=394223&p_name=image010.jpg  

 

 

Laikinoji informacinė lenta turi būti įrengta visuomenei matomoje projekto vykdymo vietoje.

Laikinoji informacinė lenta gali būti tvirtinama ar montuojama prie objekto fasado, montuojama žemės paviršiuje.

Rekomenduojamas laikinosios informacinės lentos dydis: 3500x3400 mm.

Papildomi reikalavimai laikinai informacinei lentai:

1. lenta horizontaliai skirstoma į tris arba keturias dalis;

2. viršutinės dalies kairėje pusėje dedama ES emblema (vėliava), o dešinėje rašoma: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“. Raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip trečiojoje stendo dalyje, tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Šiai daliai skiriama ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto;

3. antrojoje dalyje rašomas projekto ir (arba) objekto pavadinimas;

4. trečiojoje dalyje kairėje pusėje rašoma: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, o dešinėje dedamas Programos logotipas. Užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis nei užrašo prie ES emblemos (vėliavos), tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Šiai daliai turi būti skirta ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto;

5. ketvirtojoje dalyje nurodomi paramos gavėjai, rangovai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ir vykdomų darbų trukmė (darbų pradžios ir pabaigos datos). Taip pat gali būti nurodoma bendra projekto vertė ir paramos iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-930, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19906

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-43, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01860

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-372, 2016-06-17, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17248

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-453, 2016-08-04, paskelbta TAR 2016-08-04, i. k. 2016-21323

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-443, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11203

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-649, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-27, i. k. 2019-18859

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-11, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00386

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-21, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00860

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_757df9b8dd5f48d5a70f4767532bd793_end