Suvestinė redakcija nuo 2016-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-01, i. k. 2015-08540

 

 

AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVYZDINIO SĄSKAITŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 13 d. Nr. VAS-15

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ 1.1.1 punktu, įgyvendindamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, ir atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2015 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr.24-3-1.11:

1. Tvirtinu pavyzdinį sąskaitų planą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimą Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“;

2.2. viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VAS-9 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimo“;

2.3. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. VAS-23 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.4. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. VAS-24 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. VAS-23 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.

3Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Audrius Linartas

 


 

PATVIRTINTA

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus

2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15

 

PAVYZDINIS SĄSKAITŲ PLANAS

 

1 ILGALAIKIS TURTAS

 

11  Nematerialusis turtas

111  Plėtros darbai

1110  Plėtros darbų atlikimo savikaina

1118  Plėtros darbų vertės amortizacija (−)

1119  Plėtros darbų vertės sumažėjimas (−)

112  Prestižas

1120  Prestižo įsigijimo savikaina

1128  Prestižo vertės amortizacija (−)

1129  Prestižo vertės sumažėjimas (−)

113  Programinė įranga

1130  Programinės įrangos įsigijimo savikaina

1138  Programinės įrangos vertės amortizacija (−)

1139  Programinės įrangos vertės sumažėjimas (−)

114  Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

1140  Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių įsigijimo savikaina

1148  Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių vertės amortizacija (−)

1149  Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių vertės sumažėjimas (−)

115  Kitas nematerialusis turtas

1150  Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

1158  Kito nematerialiojo turto vertės amortizacija (−)

1159  Kito nematerialiojo turto vertės sumažėjimas (−)

116  Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą

 

12  Materialusis turtas

120  Žemė

1200  Žemės įsigijimo savikaina

1201  Žemės vertės pokytis dėl perkainojimo

1209  Žemės vertės sumažėjimas (−)

121  Pastatai ir statiniai

1210  Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

1211  Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo

1212  Ruošiami naudoti pastatai ir statiniai

1217  Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1218  Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1219  Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (−)

122  Mašinos ir įranga

1220  Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina

1221  Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo

1222  Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga

1227  Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1228  Mašinų ir įrangos vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1229  Mašinų ir įrangos vertės sumažėjimas (−)

123  Transporto priemonės

1230  Transporto priemonių įsigijimo savikaina

1231  Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo

1232  Ruošiamos naudoti transporto priemonės

1237  Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1238  Transporto priemonių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1239  Transporto priemonių vertės sumažėjimas (−)

124  Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

1240  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina

1241  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokytis dėl perkainojimo

1242  Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

1247  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1248  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1249  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės sumažėjimas (−)

125  Investicinis turtas

1250  Žemė, kaip investicinis turtas

12500  Žemės, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina

12503  Žemės, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pokytis (+ / −)

12509  Žemės, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (−)

1251  Pastatai, kaip investicinis turtas

12510  Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina

12513  Pastatų, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pokytis (+ / −)

12517  Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

12519  Pastatų, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (−)

126  Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai

1260  Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą

1261  Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai 

12610  Statomas (gaminamas) ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas

12611 Statomo (gaminamo) ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės pokytis dėl perkainojimo

12619  Statomo ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (−)

127  Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1270  Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikaina

1271 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokytis dėl perkainojimo

1272  Ruošiamas naudoti turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1277 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1278  Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1279  Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės sumažėjimas (−)

128  Centralizuotai valdomas valstybės turtas

1280  Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikaina

1281  Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokytis dėl perkainojimo

1282  Ruošiamas naudoti centralizuotai valdomas valstybės turtas

1287  Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1288  Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1289  Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės sumažėjimas (−)

 

16  Finansinis turtas

160  Įmonių grupės įmonių akcijos

1600  Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė

16000  Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina

16009  Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (−)

1601  Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė

16010  Patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

16019  Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

161  Paskolos įmonių grupės įmonėms

1610  Paskolos patronuojančiajai įmonei

16100  Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų vertė

16109  Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

1611  Paskolos patronuojamosioms įmonėms

16110  Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė

16119  Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

162  Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

1620  Iš patronuojančiosios įmonės gautinos sumos

16200  Iš patronuojančiosios įmonės gautinų sumų vertė

16209  Iš patronuojančiosios įmonės gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

1621  Iš patronuojamųjų įmonių gautinos sumos

16210  Iš patronuojamųjų įmonių gautinų sumų vertė

16219  Iš patronuojamųjų įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas  (−)

163  Asocijuotųjų įmonių akcijos

1630  Asocijuotųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

1639  Asocijuotųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

164  Paskolos asocijuotosioms įmonėms

1640  Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė

1649  Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

165  Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

1650  Iš asocijuotųjų įmonių gautinų sumų vertė

1651  Iš asocijuotųjų įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

166  Ilgalaikės investicijos

1660  Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

16600  Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

16601  Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

16609  Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1661  Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

16610  Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

166100 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

166101 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuotos savikainos pokytis (+ / −)

166109 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

16611  Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

166110  Kitų  ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

166111  Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

166119  Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1664  Kiti vertybiniai popieriai

16640  Kitų vertybinių popierių įsigijimo savikaina

16641  Kitų vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

16649  Kitų vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1665  Terminuotieji indėliai

167  Po vienų metų gautinos sumos

1670  Po vienų metų gautinos pirkėjų skolos

16700  Gautinų pirkėjų skolų vertė

16709  Gautinų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)

1671  Suteiktos paskolos

16710  Suteiktų paskolų vertė

16719  Suteiktų paskolų sumų vertės sumažėjimas (−)

1672  Po vienų metų gautinos lizingo (finansinės nuomos) sumos

1674  Kitos po vienų metų gautinos sumos

16740  Gautinų sumų vertė

16749  Gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

168  Kitas finansinis turtas

1680  Sumokėti avansai už finansinį turtą

1681  Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas

1682  Kitas ilgalaikis finansinis turtas

16820  Kito ilgalaikio finansinio turto įsigijimo savikaina

16821  Kito ilgalaikio finansinio turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

16829  Kito ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimas (−)

 

17  Kitas ilgalaikis turtas

171  Atidėtojo pelno mokesčio turtas

172  Biologinis turtas

1720  Daugiamečiai sodiniai

17200  Daugiamečių sodinių įsigijimo savikaina

17201  Daugiamečių sodinių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

17209  Daugiamečių sodinių vertės sumažėjimas (−)

1725  Gyvuliai ir kiti gyvūnai

17250  Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

172500  Produktyviųjų ir darbinių gyvulių įsigijimo savikaina

172501  Produktyviųjų ir darbinių gyvulių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

172509  Produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertės sumažėjimas (−)

17251  Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

172510  Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo savikaina

172511  Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

172519  Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų vertės sumažėjimas (−)

173  Kitas turtas

1730  Kito turto įsigijimo savikaina

1731  Kito turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1739  Kito turto vertės sumažėjimas (−)

 

2 TRUMPALAIKIS TURTAS

 

20  Atsargos

201  Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

2010  Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių įsigijimo savikaina

2011  Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės kelyje

2012  Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės pas trečiuosius asmenis

2019  Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių vertės sumažėjimas (−)

202  Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai

2020  Nebaigta produkcija

20200  Nebaigtos produkcijos savikaina

20209  Nebaigtos produkcijos vertės sumažėjimas (−)

2021  Vykdomi darbai

20210  Vykdomų darbų savikaina

20219  Vykdomų darbų vertės sumažėjimas (−)

203  Produkcija

2030  Produkcijos savikaina

2035  Produkcija kelyje

2036  Produkcija pas trečiuosius asmenis

2039  Produkcijos vertės sumažėjimas (−)

204  Pirktos prekės, skirtos perparduoti

2040  Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina

2045  Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje

2046  Pirktos prekės, skirtos perparduoti, pas trečiuosius asmenis

2049  Pirktų prekių, skirtų perparduoti, vertės sumažėjimas (−)

205  Biologinis turtas

2050  Gyvuliai ir kiti gyvūnai

20500  Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

205000  Produktyviųjų ir darbinių gyvulių įsigijimo savikaina

205001  Produktyviųjų ir darbinių gyvulių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

205009  Produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertės sumažėjimas (−)

20501  Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

205010  Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo savikaina

205011  Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

205019  Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų vertės sumažėjimas (−)

2051  Pasėliai

20510  Pasėlių savikaina

20511  Pasėlių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

20519  Pasėlių vertės sumažėjimas (−)

206  Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

2060  Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, savikaina

2069  Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (−)

207  Nematerialusis turtas, skirtas parduoti

2070  Nematerialiojo turto, skirto parduoti, savikaina

2079  Nematerialiojo turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (−)

208  Sumokėti avansai

2080  Sumokėti avansai tiekėjams

2084  Užstatas

2089  Sumokėtų avansų vertės sumažėjimas (−)

 

24  Per vienus metus gautinos sumos

241  Pirkėjų skolos

2410  Pirkėjų skolų vertė

2419  Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)

242  Įmonių grupės įmonių skolos

2420  Patronuojančiosios įmonės skolos

24200  Patronuojančiosios įmonės skolų vertė

24209  Patronuojančiosios įmonės skolų vertės sumažėjimas (−)

2421  Patronuojamųjų įmonių skolos

24210  Patronuojamųjų įmonių skolų vertė

24219  Patronuojamųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (−)

243  Asocijuotųjų įmonių skolos

2430  Asocijuotųjų įmonių skolų vertė

2439  Asocijuotųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (−)

244  Kitos gautinos sumos

2440  Suteiktos paskolos

24400  Suteiktų paskolų vertė

24409  Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

2441  Gautinas pridėtinės vertės mokestis

2442  Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

2443  Mokesčių permokos

2444  VSDF skola įmonei

2445  Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos

24450  Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė

24459  Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

2446  Kitos gautinos skolos

24460  Kitų gautinos skolų vertė

24469  Kitų gautinų skolų vertės sumažėjimas (−)

2447  Su įmonės savininkais susijusios sumos

24471  Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas

24472  Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos

2449  Kitos abejotinos skolos (−)

 

26  Trumpalaikės investicijos

261  Įmonių grupės įmonių akcijos

2610  Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė

26100  Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina

26101  Patronuojančiosios įmonės akcijų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26103  Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (−)

2611  Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė

26110  Patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

26111  Patronuojamųjų įmonių akcijų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26112  Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

262  Kitos investicijos

2620  Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

26200  Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

26201  Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26209  Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2621  Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

26210  Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

262100 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

262101 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuotos savikainos pokytis (+ / −)

262109 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

26211  Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

262110  Kitų  ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

262111  Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

262119  Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2622  Kiti vertybiniai popieriai

26220  Kitų vertybinių popierių įsigijimo savikaina

26221  Kitų vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26229  Kitų vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2623  Terminuotieji indėliai

2624  Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas

26240  Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto įsigijimo savikaina

26241 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

26249  Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto vertės sumažėjimas (−)

 

27  Pinigai ir pinigų ekvivalentai

271  Sąskaitos bankuose

272  Kasa

273  Pinigai kelyje

274  Pinigų ekvivalentai

279  Įšaldytos lėšos (−)

 

 

29  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

291  Ateinančių laikotarpių sąnaudos

292  Sukauptos pajamos

 

3 NUOSAVAS KAPITALAS

 

30  Kapitalas

301  Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

3011  Paprastosios akcijos

3012  Privilegijuotosios akcijos

3013  Darbuotojų akcijos

3014  Pajai

302  Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (−)

303  Savos akcijos (pajai) (−)

305  Įmonės savininko kapitalas

306  Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas

307  Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas

308  Savininkų įnašai

309  Nesumokėti savininkų įnašai ()

 

31  Akcijų priedai

 

32  Perkainojimo rezervas

321  Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

322  Finansinio turto perkainojimo rezervas

 

33  Rezervai

331  Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas

332  Savoms akcijoms įsigyti

333  Kiti rezervai

 

34  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

341  Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3411  Pelno (nuostolių)  ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų grynasis pelnas (nuostoliai)

3412  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

342  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3421  Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

3422  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

3423  Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo

3424  Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)

 

390 Bendra sąskaitų suvestinė

 

4 ĮSIPAREIGOJIMAI

 

40  Dotacijos, subsidijos

401  Su turtu susijusios dotacijos

402  Su pajamomis susijusios dotacijos

 

41  Atidėjiniai

411  Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

412  Mokesčių atidėjiniai

413  Kiti atidėjiniai

 

42  Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

421  Skoliniai įsipareigojimai

4210  Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius

4211  Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

4213  Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai

4214  Kiti skoliniai įsipareigojimai

422  Skolos kredito įstaigoms

4220  Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis

4221  Kiti įsipareigojimai

423  Gauti avansai

4230  Iš pirkėjų gauti avansai

4231  Iš paslaugų gavėjų gauti avansai

424  Skolos tiekėjams

425  Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

426  Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

4260  Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos

4261  Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos

427  Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

428  Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 

44  Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

440  Skoliniai įsipareigojimai

4400  Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius

4401  Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

4402  Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai

4403  Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

4404  Kiti skoliniai įsipareigojimai

441  Skolos kredito įstaigoms

4410  Įsipareigojimai pagal trumpalaikių paskolų sutartis

4411  Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis

4413  Kiti įsipareigojimai

442  Gauti avansai

4420  Iš pirkėjų gauti avansai

4421  Iš paslaugų gavėjų gauti avansai

443  Skolos tiekėjams

4430  Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas

4431  Kitos skolos tiekėjams

444  Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

445  Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

4450  Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos

4451  Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos

446  Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

447  Pelno mokesčio įsipareigojimai

4470  Pelno mokesčio įsipareigojimai

4471  Kiti panašūs įsipareigojimai

448  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

4480  Mokėtinas darbo užmokestis

4481  Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

4482  Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

4483  Mokėtinos garantinio fondo įmokos

4484  Kitos išmokos darbuotojams

4485  Atostoginių kaupiniai

4486  Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

449  Kitos mokėtinos sumos

4490  Mokėtini dividendai

4491  Mokėtinos tantjemos

4492  Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis

4493  Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai

4494  Kitos mokėtinos sumos

4495  Įmonės savininkams mokėtinos sumos

 

49  Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

491  Sukauptos sąnaudos

492  Ateinančių laikotarpių pajamos

 

5 PAJAMOS

 

50  Pardavimo pajamos

500  Prekių ir paslaugų pajamos

5000  Parduotų prekių pajamos

5001  Suteiktų paslaugų pajamos

509  Nuolaidos, grąžinimas (−)

 

51  Pajamos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio

 

54  Kitõs veiklos pajamos

5400  Ilgalaikio turto perleidimo pelnas

5401  Kitos pajamos

 

55  Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

5500  Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas dividendai

5501  Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas perleidimo pelnas

 

56  Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

5600  Kitų ilgalaikių investicijų  ir paskolų palūkanų pajamos

5601  Kitų ilgalaikių investicijų  ir paskolų perleidimo pelnas

5604  Kitų ilgalaikių investicijų dividendai

5609  Kitos pajamos

 

58  Kitos palūkanų ir panašios pajamos

5802  Kitų suteiktų paskolų palūkanų pajamos

5803  Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka

5804  Baudų ir delspinigių pajamos

5805  Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas

5808  Investicijų tikrosios vertės padidėjimo pelnas

5809  Investicijų perleidimo pelnas

5810  Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

 

6 SĄNAUDOS

 

60  Pardavimo savikaina

600  Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina

6000  Parduotų prekių savikaina

6001  Suteiktų paslaugų savikaina

6002  Įsigytų prekių ir paslaugų savikaina

6003  Tiesioginės gamybos išlaidos

6004  Netiesioginės gamybos išlaidos

6005  Atsargų padidėjimas (sumažėjimas)

609  Nuolaidos, grąžinimas (−)

 

61  Sąnaudos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio

 

62  Pardavimo sąnaudos

6200  Komisiniai mokesčiai pardavėjams

6201  Prekybos pastatų ir įrangos vertės nusidėvėjimas

6202  Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudos

6203  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios  sąnaudos

6204  Atidėjinių sąnaudos

6208  Kitos pardavimo sąnaudos

6209  Gautos nuolaidos (−)

 

63  Bendrosios ir administracinės sąnaudos

6300  Nuomos sąnaudos

6301  Remonto ir eksploatacijos sąnaudos

6302  Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos

6303  Draudimo sąnaudos

6304  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

6305  Tantjemos ir kitos panašios išmokos

6306  Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos

6307  Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos

6308  Veiklos mokesčių sąnaudos

63080  Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos

63081  Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos

63082  Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos

63083  Kitų mokesčių sąnaudos

6309  Turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63090  Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos

63091  Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos

63092  Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63093  Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63094  Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6310  Atidėjinių sąnaudos

6311  Baudų ir delspinigių sąnaudos

6312  Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

6313  Gautos nuolaidos (−)

 

64  Kitõs veiklos sąnaudos

6400  Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai

6401  Kitos sąnaudos

 

67  Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

6701  Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6702  Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos

 

68  Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

6800  Įmonių grupės įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

68001  Patronuojančiosios įmonės suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

68002  Patronuojamųjų įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6801  Asocijuotųjų įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6802  Kitų įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6803  Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka

6804  Baudų ir delspinigių sąnaudos

6805  Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę nuostoliai

6806  Palūkanų sąnaudos už finansinės  nuomos būdu įsigyjamą turtą

6808  Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai

6809  Investicijų perleidimo nuostoliai

6810  Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. V2-1, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-01-28, i. k. 2016-01730

 

69  Pelno ir panašūs mokesčiai

6900  Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai

6901  Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Audito ir apskaitos tarnyba, Įsakymas

Nr. V2-1, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-01-28, i. k. 2016-01730

Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo